1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM."

Transkript

1 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014

2 2/8 Våra barn/elever har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag. Vår likabehandlingsplans syfte är att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller kränkningar mellan elever såväl som mellan personal och elever. Vi på Tortunaskolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Den som uppger att hon/han blivit kränkt måste alltid tas på allvar. Alla i skolan har ansvar för att ta itu med kränkande behandling. Det övergripande ansvaret har skolans rektor. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering eller trakasserier. Det är effekten som avgör. Definitioner: Begreppet kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningarna kan t.ex. vara fysiska, verbala, psykosociala, text- och bildburna. Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kana uppleva det som en kränkning. Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen av samma person/personer, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

3 3/8 Främlingsfientlighet Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karaktäristiska. Homofobi Avser motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. All annan kränkande behandling omfattas också av planen Kartläggning av nuläget På Tortunaskolan går 123 elever. Ett par elever har annat hemspråk än svenska. Vi har en fin skola, som ligger på landet. Ute- och innemiljö skapar goda förutsättningar för ett positivt inlärningsklimat. Enligt Bun:s enkät har vi en trygg skola. Våra elever från år 3-6 åker Tillbergaskolan för att ha idrott och slöjd, år 6 har även språkval och hemkunskap. Analys av nuläget Tortunaskolan är en liten skola. Vi arbetar medvetet för att stärka självkänslan och gemenskapen hos eleverna. Bra stämning råder i skolan. Elever i olika åldersgrupper leker gärna med varandra. Alla barn och vuxna känner till varandra. Fadderverksamheten fungerar bra och främjar tryggheten hos eleverna. Enhetens mål Vi vill förbättra och utveckla skolgårdsmiljön för att främja lek, rörelse och socialt sampel. Vi vill skapa ett klimat och en miljö där alla, såväl elever som vuxna, känner trygghet, trivs, visar respekt, tar ansvar och får ett ökat självförtroende genom sitt arbete. För att detta ska bli möjligt arbetar vi aktivt för att motverka mobbing och all annan kränkande behandling som skadar förutsättningarna för en trivsam skola. Den som uppger att han eller hon blivit kränkt eller diskriminerad ska alltid tas på allvar. Strategi för det långsiktiga arbetet Alla vuxna på skolan ska vara goda förebilder. Alla har ett gemensamt ansvar för vår psykiska och fysiska arbetsmiljö, i relationer mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev, vuxen-vuxen. Vuxna på skolan ska vara lätt tillgängliga och arbeta för att finnas till hands för våra elever. Fortsätta med vårt ständiga värdegrundsarbete (se exempel nedan).

4 Skolan har även ett elevhälsoteam där rektor, speciallärare och skolsköterska ingår. 4/8 Förebyggande och främjande arbete Revidering av skolans ordningsregler i samarbete med eleverna Ett förtroendefullt förhållningssätt med hänsyn och respekt mellan såväl vuxna/elever, elever/elever och vuxna/vuxna Alla elever är alla vuxnas ansvar. All personal arbetar aktivt förebyggande med etiska samtal för att stärka tryggheten, respekten och gemenskapen för den enskilda eleven Gemensamma aktiviteter för hela skolan som stärker gemenskapen, såsom idrottsdagar, friluftsdagar, fadderdagar, städdag, pysseldagar, skolgårdsstafett Rastvärdar gula västar. Det finns alltid minst två personal ute på rasterna. Alla rastvärdar har koll på skolans baksida. Klassråd/elevråd med stående punkt Nuläget på skolan Barnpilot Hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd Samverkan mellan all personal Trivselaktiviteter för personal Samarbetsövningar Vi ska få barnen att känna trygghet på Tortunaskolan, trivas här och få utveckla sin empatiska förmåga. Vi har fadderverksamhet, klassråd, elevråd, matråd, föräldraråd. Skolgården ska bli en plats som lockar till lek, rörelse och socialt sampel. Fritids kommer att öppna sina lekförråd under skolraster för att eleverna ska kunna utnyttja dessa. Bra rutiner upprättas så att alla saker kommer tillbaka till förråden. Två Kinagungor kommer att inhandlas En grupp med vuxna och elevråd upprättar under september tillsammans ett förslag på hur skolgården ska utvecklas. Elevråd delger alla klasser och de vuxna delger resterande personal Uppföljning av aktiviteter Aktiviteter utvärderas kontinuerligt samt vid revidering av Plan för likabehandling och förebyggande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i september månad inför nytt läsår.

5 Rutiner för att tidigt upptäcka kränkningar Direkta observationer: där vi tar uppmärksammade situationer på allvar där vi tar signaler från den direkt drabbade på allvar som -håglöshet -grubblerier -magont -huvudvärk -oro -okoncentration -gör sig illa ofta -vill inte gå till skolan -frånvaro -vill hålla sig undan -tyr sig mycket till vuxna 5/8 där vi tar signaler från omgivningen på allvar där vi läser av kroppsspråk (blickar, suckar, miner o.s.v.) är observanta på olika gruppers ledare och deras påverkan på resten av gruppen ger akt på reaktioner vid indelning i grupper där vi är uppmärksamma på eventuella kränkningar av barn och elever elever vet att de ska vända sig till klassläraren eller annan vuxen på skolan för att berätta om sina upplevelser barn och föräldrar/vårdnadshavare uppmanas att kontakta skolan vid misstanke om problem. De kan vända sig till den personal på skolan som de känner förtroende för Rutiner för akuta situationer Dokumentera genom att skriva en incidentrapport. (Om fall av kränkande behandling blir kända ska vi arbeta efter följande modell) Ta reda på allt om den kränkande behandlingen Var sker den? När sker den? Hur går kränkningen till? Vem eller vilka är inblandade? Vem eller vilka är ledare? Berörd personal dokumenterar se bilaga 1 (incidentrapport, klasslärare är ansvarig) Plocka ut de inblandade en och en De inblandade ska inte få möjlighet att prata med varandra under utredningsskedet

6 Tala om att du känner till vad som hänt, ge konkreta exempel. De inblandade får bekräfta om uppgifterna stämmer. Förklara att skolan inte accepterar kränkande behandling, och att all personal arbetar för att få slut på den Låt inblandade föreslå lösningar på hur kränkningen ska upphöra. Gör klart att nya, enskilda samtal kommer att hållas 6/8 Informera all berörd personal, berörda föräldrar och rektor Berörd personal, berörda elever med föräldrar tar del av dokumentationen och upprättar vid behov ett åtgärdsprogram. Nya enskilda samtal med berörda Kontrollera om kränkningen har upphört och vidtar eventuella åtgärder Efterarbete Den personal som upprättat dokumentation/åtgärdsprogram, och rektor, ansvarar för utvärdering. Om kränkningen ändå fortsätter kommer vi att söka professionell hjälp och stöd av t.ex. familjecenter. Intensifiera det förebyggande arbetet för att alla ska känna trygghet och trivsel. Förankring Planen förankras hos barn genom det dagliga förebyggande värdegrundsarbetet (personalen ansvarig) hos elever genom förebyggande och främjande värdegrundsarbete, på elevråd och klassråd (personalen ansvarig) hos personalen under arbetsplatsträffar och inför varje läsår (rektor ansvarig) hos föräldrar i Föräldrarådet (rektor ansvarig) hos föräldrar på föräldramöten Planen bör finnas synlig i varje klassrum och i korridoren på fritids. Information Föräldrar informeras av klasslärare om planen vid det första föräldramötet varje höst. Information om att Plan mot kränkande behandling finns på skolans hemsida. Elever informeras på elevråd och klassråd.

7 Informationen ska också tala om vart man vänder sig om man vill påtala kränkande behandling. 7/8 Plan för kompetensutveckling Plan mot kränkande behandling ska vara ett levande dokument som ständigt diskuteras i arbetslagen. Stående punkt på konferenser dagordning. Skolledningen ska prioritera kurser och utbildningar som leder till ökad kunskap i Likabehandling, konfliktlösning o.dyl. Inköp av litteratur i ämnet. Utvärdering Uppföljning ska ske efter varje åtgärdat fall. Utvärdering ska ske i Kvalitetsredovisningen varje år. Revidering av planen sker i slutet av varje läsår då en ny kartläggning görs. Bestämmelser som de allmänna råden utgår från: FN:s konvention om barns rättigheter Skollagen Läroplanerna LGR-11 Arbetsmiljölagen Socialtjänstlagen 14 kap 1 Brottsbalken

8 8/88 Bilaga 1 Dokumentation för likabehandling. Förnamn: Efternamn: Tfn hem: Enhet: Klass: Datum: Datum: Närvarande: Beskrivning av nuläget: Vad vill vi uppnå? Beslutade åtgärder. (Vem gör vad) Samtal Uppföljning Uppföljning av beslutade åtgärder. (När, var, hur) Avslutat ärende Datum:... Åtgärderna har avslutats och samtliga berörda är väl insatta i beslutet. Ansvarig och sammankallande till nästa möte med berörda är: Namn: Datum:

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen(2010:800) Stenhamreskolan F-6 Gäller läsåret 12/13 Antagen ljusdal.se Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller barn - barn, barn - personal och personal barn samt personal personal. s likabehandlingsplan 2009/10 1 s likabehandlingsplan.

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer