VARUINFORMATIONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD"

Transkript

1 VARUINFORMATIONSBLAD 1 - NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Sammansättning: Namn: GALVATEK PLUS (AEROSOL) Produktkod: V1 Bolag/Företag: Firmanamn: CERTIFIED / NCH EUROPE INC Adress: Box TÄBY Telefon: Fax: Telex: Nödtelefon: 112 Bolag/Organisation: Giftinformationscentralen Normalt bruk: Kallgalvanisering. 2 - SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING. Ämnen som innebär hälsofara : (ingår i preparatet i en koncentration som är tillräcklig för att ge det de toxikologiska egenskaper det i oblandat skick skulle ha till 100%). Detta preparat innehåller ingen farligt ämne av denna kategori. Övriga ämnen som innebär fara Cas ACETON Koncentration >=25.00% och <50.00%. Symbol: Xi F R: Ämnen som ingår i en mängd som ligger under minimigränsen för fara Cas TOLUEN Koncentration >=10.00% och <25.00%. Symbol: Xn F R: Övriga ämnen som har gränsvärden för exponering i arbetet Cas PROPAN Koncentration >=10.00% och <25.00%. Symbol: F+ R: Cas BUTAN Koncentration >=10.00% och <25.00%. Symbol: F+ R: 12 Övriga ämnen: Cas-nr Zink pulver Koncentration 20-30% Symbol: F R: FARLIGA EGENSKAPER. Denna produkt har klassats: Mycket brandfaligt. Irriterar ögonen. 4 - FÖRSTA HJÄLPEN. I regel bör man, om tvivel föreligger eller symptomen håller i sig, alltid vända sig till en läkare. Ge ALDRIG en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid exponering genom inandning. Vid massiv inandning för ut patienten i friska luften och håll honom/henne varm och i viloläge. Vid stänk i eller kontakt med ögonen. Skölj ögonen med vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och forsätt att skölja med stora mängder vatten i minst 10 minuter. Uppsök läkare vid kvarstående besvär. Vid stänk eller kontakt med huden. Tvätta med mycket vatten i flera minuter. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Uppsök läkare vid kvarstående besvär. Vid nedsväljning. Vid nedsväljning, om mängden är obetydlig (inte mer än en klunk), skölj munnen med vatten och rådfråga en läkare. Ha personen att vila. Framkalla ALDRIG kräkning. Vid större mängder tillkalla omedelbart en läkare och visa etiketten. 5 - ÅTGÄRDER VID BRAND. Pulver, koldioxid samt annan inert gas är lämplig vid släckning av små bränder. Vid brand rekommenderas följande släckningsmedel: Vid brand skall speciellt avpassade släckningsmedel användas. Använd aldrig vatten.

2 Släckningsmedel som inte skall användas. Kyl emballagen i närheten av lågorna för att undvika risken för att tryckkärl exploderar. Specialutrustning för brandbekämpande personal. Brandmän ska bära sluten andningsutrustning och full skyddsklädsel. 6 - ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP. Individuella försiktighetsåtgärder: Eliminera alla tänkbara antändningskällor och vädra lokalerna. Se de försiktighetsåtgärder som räknas upp under rubrikerna 7 och 8. Miljöskyddande åtgärder: På grund av aerosolförpackningens storlek, är ett stort utsläpp osannorlikt. Vid små utsläpp absorbera i ett inert material och överför till en uppmärkt behållare för deponering/destruktion. Spola bort eventuellt kvarvarande spill med vatten. Rengöringsmetoder: Rengör företrädesvis med tvål eller annat vattenbaserat rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel. 7 - HANTERING OCH LAGRING. Föreskrifterna gällande förvaringslokalerna är tillämpliga på arbetsplatser där produkten hanteras. Hantering: Hantera i väl ventilerade områden. Spruta aldrig mot öppen låga eller ett glödande föremål. Förebyggande åtgärder mot bränder. Håll emballagen ordentligt stängda och låt dem inte vara i närheten av värmekällor, gnistor och öppna lågor. Rekommenderade utrustningar och procedurer. Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt reglerna i fråga om arbetsskydd. Undvik inandning av ångor. Undvik att produkten kommer i kontakt med ögonen. Förbjudna utrustningar och procedurer. Punktera ej eller bränn, inte ens efter användning. Förvaring: Förvara åtskilt från alla antändningskällor - rök inte. Tryckkärl. Skall skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 C. Förvaras utom räckhåll för barn. Golvet i lokalerna bör vara ogenomträngligt och bilda ett kvarhållande tråg så att utspilld vätska inte kan sprida sig utanför. 8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER. Tekniska mätningar. Andas inte in spray. Se till att ventilationen är tillräcklig. Hygieniska gränsvärden för exponering enligt AFS 2000:3: Ämne NGV TGV KTV ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Aceton Toluen Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation, samt risk för bildande av damm eller spraydimma, skall andningsskydd användas. Skydd för händerna. Skyddscremer kan användas på blottade hudpartier dessa skall i såfall appliceras innan kontakt med produkten. Använd skyddhandskar av NBR(NitrilButyl Rubber)/NR(Nitrie Rubber)/polyvinylalkohol vid upprepad eller långvarig hudkontakt. Skydd för ögon och ansikte. Bär godkända skyddsglasögon om användandet medför sannolik ögonkontakt. Skydd för huden: Ytterligare upplysningar ges i 11 - Toxikologiska data 9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER. Densitet: Preparattyp Syra-Bas: Preparatets löslighet i vatten: Ångtryck vid 50 C. hos flyktiga beståndsdelar: ej specificerad. berörs inte. Olöslig. berörs inte.

3 Fysiskt tillstånd: Flampunktsintervall: Uppmätning av ph är omöjlig eller dess värde är: Självantändningstemperatur: Sönderdelningstemperatur: Smältintervall: Medeltemperatur för destillation av innehållna lösningsmedel: Färg Grå Lukt Karakteristisk- Stark Densitet g/cm STABILITET OCH REAKTIVITET. Flytande vätska. Flampunkt < 0 C. och kokpunkt <= 35 C. irrelevant. 400 C. specificeras inte. -5 C. specificeras inte Förhållanden som bör undvikas: Värme, heta ytor, gnistor och öppen flamma. Produkter som bör undvikas: Farliga nedbrytningsprodukter: Om produkten utsätts för höga temperaturer, kan farliga nedbrytningsprodukter såsom kolmonoxid, kväveoxider och/eller rökgas bildas TOXIKOLOGISK INFORMATION. Vid exponering genom inandning. Ger irritation i andningsvägar med symptom som hosta och nysningar. Ger upphov till huvudvärk, yrsel och illamående. Vid nedsväljning. Vid stänk eller kontakt med huden. Bör ej ge upphov till irritation vid kortvarig eller tillfällig exponering. Långvarig kontakt avfettar huden vilket kan ge irritation såsom kliande och rodnad Vid stänk i eller kontakt med ögonen. Orsakar irritation såsom kliande och rodnad. För de ingående ämnena har följande data påträffats: Aceton ger i första hand irritation på slemhinnor och i ögat. Lätta centeralnervösa reversibla effekter kan också uppträda. Samexponering med vissa klorerade kolväten kan orsaka leverskador. Aceton är ett förhållandevis oskadligt lösningsmedel. Toluen Långvarig exponering ger skador på centrala nervsystemet. Toluen kan nedsätta slemmhinnorns immunförsvar och därmed öka känsligheten för infektioner. Misstankar finns också om reproduktionsstörande effekter. Toluen har gett fosterskador vid försök på två olika djurslag. Ånga irriterar luftvägarna, kan verka förslöande. Kan irritera huden. Verkar fettlösande och kan leda till sår och sprucken hud. Toluen upptas genom hel hud. Ånga kan irritera och vätskan kan skada ögonen. Propan kan verka förslöande i höga koncentrationer. Kan vara farligt då ämnet förtränger luften och därigenom orsakar syrebrist. Kan orsaka köldskador vi kontakt som vätsak. Butan kan förorsaka slöhet och trötthet vid inandning. Kan förtränga luftens syre och därigenom verka kvävande. Zink Den vanligaste skadliga effekten av zink är metallrökfeber, vilket orsakas av zinkoxiddamm eller rök i halter som kan förekomma vid svetsning av galvaniserad metall. Metallrökfebern börjar inom några timmar efter exponeringen med symptim som liknar dem vid akut influensa (muskelvärk, huvudvärk, feber, svettningar m m). Zink har vissa mutagena och cancerframkallande egenskaper under vissa speciella omständigheter, men det finns för närvarande ingenting som talar för att zink skulle vara canderframkallande under yrkesmässig exponering. Zink i kosten är et livsnödvändigt spårämne. Behövs för många enzymer funktioner, bl a vid transpor av koldioxid från vävnaderna till lungorna, genbildning och proteinproduktion. Zink binds också till hormonet insulin so reglerar kolhydratomsättningen i kroppen. Brist på zink leder till försämrad tillväxt hos barn och tonåringar, försämrad infektionsförsvar, försämrad sårläkning. Färändringar i huden och avtrubbat smaksinne. Förgiftning vid förtäring LD50 Oralt råtta Förgiftning vid hudkontakt LD50 Dermalt kanin Förgiftning vid inandning LC50 Inhalerat råtta 4h Aceton 5800 mg/kg kroppsvikt mg/kg kroppsvikt 5 h 100 mg/l Toluen 636 mg/kg kroppsvikt mg/kg kroppsvikt 150mg/l luft Propan 5000 mg/kg kroppsvikt Butan 658 mg/l luft

4 12 - EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION. Rörlighet: Olösligt och lättare än vatten. Nedbrytbarnet: Bioaccumulering: Toxicitet för vattenlevande organismer: Övriga data : Produkten kommer inte att klassas miljöfarlig enligt det nya preparatdirektivet 1999/45/EG För de ingående ämnena har följande data påträffats: Aceton är lättnedbrytbart. Kiselalg Skeletonema costatum EC 120h 11,8 mg/l. Toluen bryts ned fotokemiskt till bl a bensaldehyd, formaldehyd och acrolein. Bidrar till bildningen av fotokemisk smog. Lättnedbrytbar. Butan bryts ner fotokemiskt till butanon, propionaldehyd och formaldehyd. Zink har måttlig tillhög bioackumulering i vattenorganismer, men ingen ansamling i näringskedjan. Zink och zinkföreningar är upptagna på Kemikalieinspektionens OBS-lista p g a dess miljöskadliga egenskaper. Giftighet: Aceton LC50 Fisk 96 h: 635 mg/l vatten Art: Amerikansk elritsa LC50 Daphnia 48 h 6100 mg/l vatten Art: Magna IC50 Alger 72 h: 4740 mg/l vatten Art: Toluen LC50 Fisk 96 h: 2,1 mg/l vatten Art: Tandkarp LC50 Daphnia 48 h 11,5 mg/l vatten Art: Magna IC50 Alger 72 h: 12,5 mg/l vatten Art: Selenastrum capricornutum Zink LC50 Fisk 96 h: 0,09 mg/l vatten Art: Regnbågslax LC50 Daphnia 48 h 0,04 mg/l vatten Art: Hyalina IC50 Alger 72 h: 0,0509 mg/l vatten Art: Ackumulerbarhet: Log Pow BCF BOD5/COD Aceton -0,27 <10b 0,1-0,9 Toluen 2,66 13 Propan 2,36 Butan 2,89 Zink 92 Nedbrytbarhet Toluen 120% bryts ner på 14 dygn (OECD 301c) 13 - AVFALLSHANTERING. Bortskaffa i enlighet med lokala regler. Fråga din kommun. Förpackning: Bortskaffa i enlighet med lokala regler.fråga din kommun TRANSPORTINFORMATION. Transportera produkten enligt bestämmelserna i ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport, IMDG för sjötransport och ICAO/IATA för flygtransport. UN 1950 = Aerosols. ADR/RID Klass Siffra Kod Identif Etikett 2 5 F /ADR IMDG Sida FN-nr Klass Grupp 2 Etik Identif. GSMU-nr IATA FN-nr Klass 2 Etik. Grupp Passagerare Passagerare Last note Kg Kg Y Kg G GÄLLANDE BESTÄMMELSER. Klassificeringen av detta preparat har utförts enligt direktivet <Alla preparat> 88/379/EG och anpassningar av detta. Hänsyn har även tagits till direktivet 98/98/EG som utgör den 25:e anpassningen till direktivet 67/548/EG (Farliga ämnen). Klassificering av preparatet: Irriterande Extremt brandfarligt.

5 Innehåller: Särskilda risker som tillskrivs preparatet samt säkerhetsföreskrifter: R 36 Irriterar ögonen. R 12 Extremt brandfarligt. R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S23 Undvik inandning av dimma S51 Sörj för god ventilation S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. Tryckbehållare: Får ej utsättas för temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya ej mot öppen låga eller glödande material. Endast för yrkesmässigt bruk. Speciella bestämmelser: 16 - ÖVRIG INFORMATION. Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler. Produkten får inte användas för andra ändamål än de som angetts på etiketten om man inte på förhand erhållit skrivna hanteringsanvisningar. Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter. Informationen som ges i detta formulär skall betraktas som en beskrivning av säkerhetskraven för vår produkt och inte som en garanti för produktens egenskaper. Reviderat av:k.m version 1-03 AE Utskriftsdatum:

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: CELLULOSAFÖRTUNNING Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 I nödsituationer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 3 : SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 3 : SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR UNDERHÅLLSOLJA Sida: 1/11 SÄKERHETSDATABLAD (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : UNDERHÅLLSOLJA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD (FÖRORDNING (EG) n 1907/2006 - REACH) Datum : 17/02/2015 Sida 1/10 SÄKERHETSDATABLAD (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse) REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse) REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD (FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 - REACH) Datum: 01/03/2012 Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD (Bestämmelse) REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD (FÖRORDNING (EG) n 1907/2006 - REACH) Version : 6.1 (19-01-2012) SÄKERHETSDATABLAD (Bestämmelse) REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD (FÖRORDNING (EG) n 1907/2006 - REACH) Version : 6.1 (19-01-2012) SÄKERHETSDATABLAD (Bestämmelse) REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Biocid för bränsletankar 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 Aerosol 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

MAXIMA SUSPENSION CLEAN

MAXIMA SUSPENSION CLEAN Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 24/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 12024 Internt Nr. 11524 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/08/2014 Revision 2 Ersätter datum 23/09/2013 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK div kulörer AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 20/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 04/06/2012 SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER UNIVERSALOLJA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.: 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo Tel:puh:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1 Utfärdat: 20071015 Versionnummer: 6 Omarbetad: 20121010 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE Omarbetad 10/06/2014 Revision 2 Ersätter datum 02/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1123 Internt Nr. 70220

Läs mer