Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta."

Transkript

1 Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 vaccindos (0,5 ml) innehåller minst 24 IE inaktiverat hepatit A-virus (stam RG-SB), producerat i humana diploida (MRC-5) celler. Viruspartiklarna är adsorberade till virosomer till ett adjuvanssystem bestående av renade ytantigener (10 mikrogram) från influensavirus A/Singapore/6/86 (H1N1)-stam och fosfolipiden lecitin (80 mikrogram) och cephalin (20 mikrogram). För ytterligare information om adjuvans, se 5.1. Beträffande hjälpämnen se LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. Klar färglös vätska. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Aktiv immunisering mot hepatit A för vuxna och barn från 1 års ålder. 4.2 Dosering och administreringssätt En dos à 0,5 ml injiceras intramuskulärt. För att garantera ett optimalt immunsvar ska vaccinet administreras i deltoideusmuskeln. Hos patienter med koagulationsnedsättning kan vaccinet administreras subkutant i överarmen. För att garantera ett långvarigt skydd administreras en andra (booster)dos på 0,5 ml. Denna dos helst ges 6-12 månader efter den första dosen, men kan ges upp till 4 år senare baserat på erfarenheter från vuxna resenärer. Epaxal kan användas omväxlande med andra inaktiverade hepatit A-vacciner vid den första eller andra (booster)dosen. Samtidig aktiv och passiv immunisering Vid behov av omedelbart skydd mot hepatit A kan Epaxal ges samtidigt med humant gammaglobulin på separata injektionsställen. sid 1 (6) Texten utskriven :25

2 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot i vaccinet ingående komponenter. Överkänslighet mot ägg och kycklingproteiner eller formaldehyd. Vaccination med Epaxal bör uppskjutas vid akuta infektionssjukdomar med feber. 4.4 Varningar och försiktighetsmått Liksom för alla injicerbara vacciner bör lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas lätt tillgänglig i händelse av sällsynt anafylaktisk reaktion som följd av vaccineringen. Influensahemagglutinin som finns i Epaxal utgör inget alternativ till influensavaccination. Immunbristtillstånd kan nedsätta immunresponsen. Hos splenektomerade patienter bör boostervaccinationen ges 1 till 6 månader efter primär immunisering pga att lägre titrar uppnås hos dessa personer. Detta gäller även andra patienter med immunbristtillstånd. Erfarenhet av vaccination av barn under 1 år och personer över 60 år är begränsad. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner En prospektiv interaktionsstudie utfördes med gula febern-vaccin på 55 personer. Dessutom studerades samtidig vaccinering mot gula febern, tyfoidfeber, polio, difteri, stelkramp, meningokock A + C liksom samtidig malariaprofylax som en del av ett reseprofylaxprogram på 38 personer. En prospektiv interaktionsstudie utfördes med samtidig administrering av helcellsvaccin mot influensa på 163 personer. Samtidig administrering försämrar varken immunogeniciteten mot hepatit A eller mot influensa. Dessutom är immunogeniciteten mot hepatit A oberoende av nivån av influensatitrar före immunisering. Resultaten visar följaktligen att Epaxal kan administreras samtidigt med de ovan nämnda vaccinerna, men i separata sprutor, liksom med malariaprofylax. 4.6 Graviditet och amning Adekvata data från användning av Epaxal på gravida kvinnor saknas. Effekten av Epaxal på fostrets utveckling har inte undersökts. Som med alla inaktiverade vacciner förväntas dock ingen skada på fostret. Vaccinet ska inte ges till gravida kvinnor om inte uttalad risk för hepatit A föreligger. Det är okänt om vaccinet passerar över i modersmjölk. Ammande mödrar bör använda Epaxal med försiktighet. sid 2 (6) Texten utskriven :25

3 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Vaccinet förväntas inte nedsätta reaktionsförmågan. Förekomsten av yrsel och huvudvärk i enstaka fall, som också observerats med andra vacciner, bör dock beaktas. 4.8 Biverkningar Eventuella biverkningar är lindriga och snabbt övergående. Uppgifterna om frekvensen av nedan angivna oönskade händelser baseras på kliniska studier. De vanligaste biverkningarna, utmattning, lokal ömhet och huvudvärk, uppträder hos 6 32%, 5-25 % respektive 6-25 % av de vaccinerade i de kliniska studierna. Mycket vanliga (>1/10) Vanliga (>1/100, <1/10) Mindre vanliga (>1/1000, <1/100) Sjukdomar i nervsystemet: Huvudvärk Allmänna symtom/fynd vid administrationsstället: Lokal ömhet, utmattning Nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar: Aptitlöshet Mag-tarmkanalens sjukdomar: Lindrig och kortvarig diarré, illamående Allmänna symtom/fynd vid administrationsstället: Reaktioner på injektionsstället (induration, rodnad, svullnad), allmän sjukdomskänsla, feber Sjukdomar i nervsystemet: Yrsel Hudens och underhudens sjukdomar: Hudutslag/klåda Mag-tarmkanalens sjukdomar: Kräkningar Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven: Artralgi Graden av yrsel är inte mer uttalad än med andra vacciner i jämförande studier. En övergående och svag förhöjning av nivån av leverenzymer observerades vid enstaka tillfällen vid vaccinering. Liksom för andra vacciner kan enstaka fall av inflammatoriska sjukdomar i centrala och perifera nervsystemen inte uteslutas, inklusive ascenderande förlamning upp till andningsförlamning, t ex Guillain-Barrés syndrom. I mycket sällsynta fall kan anafylaktisk chock inträffa. sid 3 (6) Texten utskriven :25

4 4.9 Överdosering Rapporter om överdosering saknas. En oavsiktlig andra injektion av 0,5 ml Epaxal ger inga negativa effekter. 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: vaccin mot hepatit A. ATC kod: J07BC02. Epaxal innehåller formalininaktiverat hepatit A-virus, stam RG-SB, som propagerats i MRC-5 humana diploida celler. De isolerade viruspartiklarna är bundna till ett nytt immunadjuvans som består av syntetiska, sfäriska virosomer som fått benämningen IRIV (IRIV = Immunopotentiating Reconstituted Influenza Virosome). IRIV består av ett dubbelmembran som är uppbyggt av fosfolipiderna lecitin (fosfatidylkolin) och kefalin (fosfatidyletanolamin) samt virala fosfolipider. Dubbelmembranet innehåller de virala glykoproteinerna hemagglutinin och neuraminidas som isolerats från inaktiverat influensavirus (A/Singapore/6/86 (H1N1)). Antikroppar imot IRIVs fosfolipider (dvs. antikroppar mot lecitin och cefalin) påträffades inte vid specifika analyser (ELISA-test) av serum hos personer vaccinerade och boostervaccinerade med Epaxal. Efter administrering av Epaxal binds komplexen av IRIV och hepatit A-virus aktivt till speciella receptorer på makrofager och fagocyteras därefter. Samtidigt binds komplex av IRIV och hepatit A-virus till B-lymfocyter som stimuleras till proliferation. Membranen hos de fagocyterade liposomerna fusionerar med membranen i makrofagernas endosomer, vilket medför att hepatit A-virus-antigenet exponeras på makrofagernas yta. Detta stärker presentationen av antigen och stimuleringen av T-lymfocyter, vilka i sin tur stimulerar B- lymfocyternas produktion av anti-hepatit A-antikroppar. Immunogenicitet och skyddseffekt Vaccination med en dos 0,5 ml Epaxal ger skyddande antikroppstitrar (min. 20 miu/ml) hos % av de vaccinerade efter 14 dagar, hos % efter 28 dagar och hos % efter 12 månader. Mer än 1600 vuxna och barn (ålder > 10 år), mer än 320 barn (ålder 2-10 år), 61 barn (ålder 1-2 år) och 30 barn (ålder 6 månader -1 år) har följts i kliniska prövningar. Detta inkluderar en dubbelblind, placebokontrollerad fältstudie av 137 barn (ålder 18 månader - 6 år) i ett högendemiskt område, vilken visade 96 % skyddseffekt mot akut hepatit A- infektion, baserat på titrar av IgM- och IgG-antikroppar och på kliniska observationer. Skyddets varaktighet Den första vaccindosen med 0,5 ml Epaxal ger skyddande antikroppstitrar (min. 20 miu/ml) hos % av de vaccinerade i minst 12 månader. En andra vaccination (Boostervaccination) med 0,5 ml Epaxal beräknas förlänga skyddseffekten till minst 20 år för minst 95 % av de vaccinerade. Beräknigen baseras på matematiska modeller och sid 4 (6) Texten utskriven :25

5 extrapolering av data från 3-6 års uppföljning av personer i åldersgruppen 16 till 45 år. En studie med vuxna resenärer visade att en fördröjning på upp till 48 månader mellan den första och den andra vaccindosen inte hade någon effekt på omfattningen av skyddet. 5.2 Farmakokinetiska egenskaper Farmakokinetiska studier krävs ej för vacciner. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter Prekliniska säkerhetsdata visar inga tecken på toxicitet efter singeldos eller upprepade doser. Ingen vävnadsintolerans observerades efter administrering till kaniner. 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Natriumklorid. Vatten för injektionsvätskor. 6.2 Inkompatibiliteter Epaxal får ej blandas med andra vacciner eller läkemedel i samma spruta. 6.3 Hållbarhet 3 år 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Förvaras i kylskåp (2 C 8 C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. 6.5 Förpackningstyp och innehåll Endosspruta Behållare: 1 ml spruta i ofärgat glas typ I med nål i rostfritt stål typ 304 Förslutning: gummikolv Förpackningsstorlekar: 0,5 ml 10 x 0,5 ml sid 5 (6) Texten utskriven :25

6 6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion Före administrering skall vaccinet inspekteras visuellt med avseende på förändringar och främmande partiklar. Vaccinet skall vara klart och färglöst. Ej använt läkemedel skall hanteras enligt gällande anvisningar. 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Berna Biotech Italia S.r.l. Via Zambeletti Baranzate (MI) Italien 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (Sverige) 9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE Första godkännandet: Förnyat godkännande: DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN sid 6 (6) Texten utskriven :25

PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml.

PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN NeisVac-C, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Meningokock grupp C- polysackaridkonjugatvaccin (adsorberat) 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ambirix injektionsvätska, suspension Hepatit A- (inaktiverat) och hepatit B- (rdna) vaccin (adsorberat). 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 dos

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neohepatect 50 IE/ml, infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant hepatit B- immunglobulin Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 %

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje BIO-SET-injektionsflaska innehåller

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ryzodeg 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 100 enheter

Läs mer

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Almogran 12,5 mg filmdragerad tablett. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 12,5 mg almotriptan som almotriptan D,L-vätemaleat. För fullständig

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin, levande 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Rotavirus typ* G1 ej mindre än 2,2 x 10

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi).

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvätska, suspension. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin (levande, oralt) 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En 2 ml-dos innehåller: Rotavirus serotyp* G1 ej mindre

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN SonoVue, 8 µl per ml, pulver och vätska till injektionsvätska, dispersion 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller svavelhexafluorid mikrobubblor

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS

KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS (vernakalanthydroklorid) koncentrat till infusionsvätska, lösning BRINAVESS är indicerat för snabb konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan.

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Zonnic Pepparmint 1 mg/spray, munhålespray 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,07 ml innehåller 1 mg nikotin, motsvarande 1 mg nikotin/spraydos. Hjälpämne:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Taloxa 400 mg tabletter Taloxa 600 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 400 mg respektive 600 mg felbamat. Beträffande hjälpämnen

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska med 0,5 ml lösning innehåller 0,5 mg histamindihydroklorid.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaShield, pulver och vätska till oral suspension Rotavirus, levande försvagat vaccin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Reassortant rhesus/human

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer