Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden"

Transkript

1 Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

2 ISBN ISSN ARBETSMILJÖVERKET Stockholm, Telefon: E-post: BESTÄLLNINGSADRESS Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Utgivare: Anna Middelman Elanders Sverige AB,

3 AFS 011:18 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Syfte och tillämpningsområde... 5 Definitioner... 6 När halten av luftföroreningar ska bedömas och mätas... 6 Hur halten av luftföroreningar ska mätas Hur resultaten ska dokumenteras Åtgärder då gränsvärden överskrids Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Noter till gränsvärdeslistan Kommentarer till not till gränsvärdeslistan Bilaga Uppgifter som ska redovisas i en mätrapport Bilaga 3 Exempel på beräkning av tidsvägt medelvärde och hygienisk effekt Bilaga 4 CAS-nummerindex

4

5 Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden; beslutade den 9 november 011. AFS 011:18 Utkom från trycket den 16 december 011 Arbetsmiljöverket föreskriver 1 följande med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. Syfte och tillämpningsområde 1 Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa till följd av exponering för de ämnen som finns listade i dessa föreskrifter. Dessa föreskrifter gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer eller bildas. 1 Jfr följande direktiv: Rådets direktiv 98/4/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, , s. 11, Celex 31998L004). Europaparlamentets och rådets direktiv 004/37/EG av den 9 april 004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, , s. 50, Celex 3004L0037). Europaparlamentets och rådets direktiv 009/148/EG av den 30 november 009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EUT L 330, , s. 8, Celex 3009L0148). Kommissionens direktiv 91/3/EEG av den 9 maj 1991 om fastställande av indikativa gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 80/1107/EEG av den 7 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (EGT L 177, , s. 4, Celex 31991L03). Kommissionens direktiv 000/39/EG av den 8 juni 000 om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 98/4/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (EGT L 14, , s. 47, Celex 3000L0039). Kommissionens direktiv 006/15/EG av den 7 februari 006 om upprättande av en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 98/4/EG och om ändring av direktiv 91/3/EEG och 000/39/EG (EUT L 38, , s. 36, Celex 3006L0015). Kommissionens direktiv 009/161/EU av den 17 december 009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/4/EG och om en ändring av kommissionens direktiv 000/39/EG (EUT L 338, , s. 87, Celex 3009L0161). 5

6 AFS 011:18 Allmänna råd: Luftföroreningar kan innehålla inslag av både kemiska, mikrobiologiska och andra organiska luftföroreningar. Organiska luftföroreningar kan t.ex. vara mjöldamm eller hudepitel från djur. Då arbetstagare exponeras för flera typer av luftföroreningar gäller följande av Arbetsmiljöverkets föreskrifter samtidigt: hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker, mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Definitioner I föreskrifterna används följande begrepp med angiven betydelse. Luftförorening Hygieniskt gränsvärde Nivågränsvärde Takgränsvärde Korttidsvärde Ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra ohälsa. Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter. Ett rekommenderat högsta värde för exponering beräknat som ett tidsvägt medelvärde under en referensperiod av 15 minuter. Korttidsvärden är rekommenderade värden som tjänar som riktlinjer i skyddsarbetet och används vid bedömning av exponeringsförhållanden. När halten av luftföroreningar ska bedömas och mätas 3 Halten luftföroreningar i inandningsluften ska vara godtagbar utifrån gränsvärdena i bilaga 1. 6

7 AFS 011:18 Att halten är godtagbar ska kontrolleras genom en bedömning av exponeringen enligt 9 i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och vid behov genom mätning av exponeringen enligt 47 i dessa föreskrifter. Allmänna råd: Mätningar kan behöva utföras t.ex när ny utrustning börjar användas eller när förändringar genomförts i verksamheten som kan medföra luftföroreningar. Om det för något ämne eller luftförorening finns mer än ett gränsvärde som kan komma i fråga gäller det lägsta värdet eftersom exponeringen ska vara godtagbar med hänsyn till alla gränsvärden. Hur halten av luftföroreningar ska mätas 4 Den som mäter luftföroreningar ska ha genomgått utbildning som gett både teoretiska och praktiska kunskaper om hur man planerar och genomför mätningar, hur man behandlar mätdata, hur man tolkar resultat, hur man redovisar dessa i en mätrapport enligt bilaga. Allmänna råd: Det är viktigt att den person som utför mätningar har de kunskaper som behövs om aktuella mätmetoder, mätningarnas utförande, mätosäkerheten, felkällor vid mätning och är väl förtrogen med de instrument som används. Det är också viktigt att denna person har god insikt om de förhållanden som råder på den aktuella arbetsplatsen. Hur mätningar kan genomföras och användas för bedömning av exponeringen beskrivs i standarden Arbetsplatsluft Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med hygieniska gränsvärden och mätstrategi (SS-EN 689). 5 Mätningar ska planeras i samverkan mellan arbetsgivare och berörda arbetstagare samt skyddsombud, om sådant finns. De analysmetoder och den utrustning som används ska vara anpassade efter de ämnen som ska mätas. Särskild hänsyn ska tas till mätutrustningens specifika egenskaper och exponeringens varaktighet. 7

8 AFS 011:18 Allmänna råd: Vid mätning samlas prov in som sedan analyseras på ett laboratorium. Den mätutrustning man använder kan innebära att man ska använda pumpar som då måste kalibreras före användning. Annan utrustning kan innebära att man använder sig av direktvisande instrument som har en funktion som sparar alla mätdata som senare utvärderas. 6 Mätningar ska utföras i andningszonen på så många personer att det blir möjligt att bedöma exponeringen för samtliga exponerade. Mätningar ska avse förhållandena vid normal drift. De ska vid behov även belysa exponeringen under andra förhållanden. Allmänna råd: Syftet med mätningen är att få en så riktig uppfattning som möjligt om exponeringen. Exponeringsnivån hör många gånger ihop med olika personers sätt att utföra en arbetsuppgift. Detta innebär att en exponeringsmätning, i synnerhet vid det första tillfället, kanske behöver omfatta flertalet av de exponerade vid arbetsstället. Vid arbetsplatser där flera personer bedöms ha likartad exponering kan det dock räcka att exponeringen mäts för var femte person. Mätningen innebär att mät- eller provtagningsutrustningen placeras så nära näsa och mun som möjligt, dvs. det är lämpligt att avståndet inte överstiger 0,3 m, den s.k. andningszonen. I de fall där man trots vidtagna åtgärder, enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, fortfarande har hög halt i luften kan man mäta innanför en skyddsmask eller ett visir. Låg exponering innanför masken kan ändå medföra krav på åtgärder för att minska exponeringen i omgivande lokal. För att man ska kunna beräkna exponeringen när andningsskydd används och mätningen utförs utanför detta behöver man känna till det använda skyddets skyddsfaktor, vilken ska framgå av skyddets bruksanvisning. Olika faktorer som kan påverka skyddets funktion är läckage som beror på hårväxt där andningsskyddet ska täta mot ansiktet, felaktig storlek på eller dålig tillpassning av andningsskyddet eller dåligt underhåll av skyddsutrustningen. 7 Mätningen ska omfatta så lång tid att mätresultatet blir tillförlitligt och kan jämföras med ett nivågränsvärde. Den del av arbetstiden som omfattas av mätningen ska vara representativ för exponeringen. Om exponeringen endast sker under en viss del av arbetstiden, är det tillräckligt att mäta 8

9 AFS 011:18 under den tiden. Om arbetet utförs i skiftgång, ska mätningar ske vid olika skift i den mån arbetet skiljer sig mellan skiften. Mätningen ska omfatta den tidsperiod som takgränsvärdet avser och utföras vid de tidpunkter då exponeringen kan antas vara högst för att resultatet av en mätning ska kunna jämföras med ett takgränsvärde. När det finns anledning att misstänka att höga kortvariga luftföroreningshalter förekommer, och det inte finns något takgränsvärde, kan exponeringen jämföras med korttidsvärdet. En sådan provtagning ska normalt göras under 15 minuter. När någon exponeras för ämnen med samverkande effekt och likartade verkningsmekanismer ska ämnenas sammanlagda påverkan bedömas. Allmänna råd: Genomsnittshalten, dvs. det tidsvägda medelvärdet av en luftförorening, är godtagbar om gränsvärdet inte överskrids. Enstaka överskridanden kan tolereras om medelvärdet av flera mätningar ligger under gränsvärdet. Målsättningen bör vara att kvaliteten på inandningsluften är sådan att genomsnittshalten av luftföroreningarna inte överskrider gränsvärdet ens för kortare stunder under en del av en arbetsdag. En arbetsdag omfattar normalt åtta timmar och i regel behöver man då mäta under minst 75 % av arbetstiden. Det är inte acceptabelt att en halvtidsanställd ska kunna exponeras för högre halter av en luftförorening på grund av kortare exponeringstid. Vid längre arbetspass, på exempelvis 1 timmar, kan man använda sig av en schablonmetod. Metoden innebär att gränsvärdet reduceras proportionellt genom att man multiplicerar med en faktor 8/X där X är arbetstidens längd i timmar. I exemplet med 1 timmar ska man då multiplicera gränsvärdet med 8/1. Exponering motsvarande ett 15 minuters takgränsvärde bör inte förekomma under längre tid än 15 minuter per timme. Exponering motsvarande ett 5 minuters takgränsvärde bör inte förekomma mer än en gång per 0 minuter. 9

10 AFS 011:18 Tidsvägt medelvärde: Den uppmätta genomsnittliga halten av luftföroreningen ska beräknas som ett tidsvägt medelvärde. Vid fulltidsprovtagning får man detta värde direkt. Vid deltidsprovtagning får man det tidsvägda medelvärdet C m ur följande formel: C m C1xt1 + Cxt + C3xt Cnxtn = t + t + t t 1 3 där C 1, C, C 3 etc. är den uppmätta halten för varje deltidsprov, och t 1, t, t 3 etc. är provtagningstiden för varje deltidsprov. Ett exempel på beräkning av genomsnittshalten av ett ämne finns i bilaga 3. För att uppnå tillräcklig säkerhet i mätresultatet behöver man i regel mäta under minst 75 % av arbetstiden. Om exponeringen varierar mycket under en normal arbetsdag kan det vara nödvändigt att mäta under hela arbetstiden. Hygienisk effekt: För ämnen med samverkande effekt och likartad verkningsmekanism ska ämnenas sammanlagda påverkan bedömas. Detta görs genom att man beräknar den hygieniska effekt som är lika med summan av kvoterna mellan uppmätt halt för varje ämne och dess hygieniska gränsvärde. Exponeringen brukar anses godtagbar om den hygieniska effekten är högst 1. Den sammanlagda, additiva, hygieniska effekten kan sammanfattas i följande formel: n C1 C C3 C HE = G G G G 1 3 n n där C 1, C, C 3 etc. är uppmätta halter för ämnena 1,, 3 etc. och G 1, G, G 3 etc. är gränsvärdena för dessa ämnen uttryckta i samma enhet. Ett exempel på hur man beräknar hygienisk effekt finns i bilaga 3. Den narkotiska, rusgivande eller bedövande effekt som organiska lösningsmedel har på centrala nervsystemet är ett exempel på när bidragen från olika ämnen ska läggas samman. 10

11 AFS 011:18 För lösningsmedel vars hygieniska gränsvärde är fastställt med hänsyn till andra effekter än påverkan på det centrala nervsystemet, t.ex. bensen, ska dock bedömningen göras separat. För bensen är gränsvärdet fastställt utifrån dess cancerframkallande effekt och vid gränsvärdesnivån bidrar bensen endast i liten utsträckning till den allmänna lösningsmedelseffekten. Hur resultaten ska dokumenteras 8 Mätresultaten ska dokumenteras i en mätrapport. Dokumentationen ska innehålla tillräcklig information för att exponeringen för luftföroreningar ska kunna bedömas. De uppgifter som finns i bilaga ska alltid redovisas i mätrapporten. Allmänna råd: Vid mätningen förs normalt ett särskilt protokoll. När mätresultaten är klara skrivs en mätrapport. För att exponeringen för luftföroreningar ska kunna bedömas behövs tillräcklig information. Det är därför viktigt att mätrapporten utförligt beskriver de förhållanden som rådde vid mättillfället, t.ex. hanterade mängder, antal tillverkade enheter per dag etc. och anger avvikelser från det normala. Se vidare bilaga i dessa föreskrifter. Mätrapporten kan informera om hur effektiva vidtagna åtgärder har varit. Dessutom kan rapporten vara underlag för senare bedömningar av om ytterligare exponeringsmätningar behöver genomföras. Mätrapporten kan även vara ett viktigt underlag vid olika kartläggningar av exponeringsnivåer. Av 3 arbetsmiljöförordningen följer att mätrapporter från yrkeshygieniska mätningar ska finnas tillgängliga i minst 5 år. Om verksamheten överlåts ska mätrapporterna överlämnas till den nya innehavaren. 11

12 AFS 011:18 Åtgärder då gränsvärden överskrids 9 Om en mätning av luftföroreningar visar att de hygieniska gränsvärdena enligt dessa föreskrifter överskrids, ska åtgärder vidtas för att sänka exponeringen och minska riskerna. Bestämmelser om vilka åtgärder som ska övervägas finns i 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 01 och samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 005:17) om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.. I fråga om gränsvärdet för bisfenol A i bilaga 1 träder denna författning i kraft den 18 december Tillstånd som meddelats enligt de upphävda föreskrifterna ska gälla som tillstånd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 011:19) om kemiska arbetsmiljörisker. MIKAEL SJÖBERG Claes Trägårdh Anna Middelman 1

13 AFS 011:18 Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Gränsvärden finns för olika typer av luftföroreningar och även för grupper av ämnen. För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är inhalerbart damm, totaldamm eller respirabelt damm som avses. Definitionerna för de olika dammsorterna finns beskrivna i not till gränsvärdeslistan. Gränsvärden anges med olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ av luftförorening Enhet Gaser, ångor mg/m 3 ppm (ml/m 3, cm 3 /m 3 ) Damm, rök, dimma, aerosol mg/m 3 Enzymer glycinenheter/m 3 Fibrer fibrer/cm 3 Radon Bq/m 3 Vid omräkning mellan ppm och mg/m 3 har följande formel använts. Den gäller vid 0 C och 101,3 kpa (760 mm Hg). Värdena har avrundats. 3 Molmassa( g / mol) Halt ( mg / m ) = xhalt( ppm) 4,1( l / mol) 4,1 = molvolymen vid 0 C och 101,3 kpa. # Nya ämnen eller ämnen med omprövade gränsvärden i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 005:17) markeras med #. CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. En lista med CAS-nr över ämnena i gränsvärdeslistan finns i bilaga 4. I listan finns även de ämnen för vilka förbud eller tillståndskrav gäller (A- respektive B-ämnen), se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. 13

14 AFS 011:18 * För s.k. gruppgränsvärden anges endast ett CAS-nr. För t.ex. koppar och oorganiska föreningar anges CAS-numret för koppar. CAS-numret är då markerat med *. År Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne senast omprövades anges i tabellen. I kolumnen anmärkningar anges om ämnet tillhör någon av nedanstående kategorier med följande beteckningar: B = Exponering för vissa kemiska ämnen nära befintligt yrkeshygieniskt gränsvärde och samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 db kan orsaka hörselskada. C = Ämnet är cancerframkallande. Risk för cancer finns även vid annan exponering än via inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga. M= Medicinsk kontroll kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. För vissa ämnen gäller kraven på medicinsk kontroll endast när ämnet används som härdplastkomponent. Se föreskrifterna om härdplaster. R = Ämnet är reproduktionsstörande. Med reproduktionsstörande ämnen avses ämnen som kan medföra skadliga effekter på fortplantningsförmågan eller avkommans utveckling. Se även föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om gravida och ammande arbetstagare. S = Ämnet är sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighetsbesvären kan främst drabba huden eller andningsorganen. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av överkänslighet, som orsakas av reaktioner i kroppens immunsystem. Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen med mer uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. 14

15 AFS 011:18 Några ämnen med starkt sensibiliserande egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden. 15

16 16 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Acetaldehyd C Acetamid C -Acetamidofluoren C 1 Aceton Acetonitril Akrolein ,1 0, 0,3 0,7 Akrylamid ,03 0,1 H, C, M Akrylnitril , H, C Akrylsyra Allylalkohol H Allylamin H Allylklorid H Aluminium, lösliga föreningar 1996 (som Al) totaldamm 1 Aluminium*, metall och oxid (som Al) * 1996 totaldamm respirabelt damm 5 p-aminoazobensen C 3 4-Aminodifenyl C 1 # Ammoniak Amylacetat Se: Pentylacetater Anilin H, C Anm. Noter AFS 011:18

17 17 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 # Antimon,* och föreningar (som Sb) * 011 utom Antimontrihydrid, inhalerbart damm 0,5 Antimontrioxid Antimontrihydrid ,05 0,3 Arsenik*, och oorg föreningar utom arseniktrihydrid * 005 C (som As) totaldamm 0,01 Arseniktrihydrid ,0 0,05 Asbest Se: Fibrer, naturliga kristallina Attapulgit Se: Fibrer, naturliga kristallina Övriga Auramin (4,4 -imidokarbonyl-bis-(n,ndimetylanilin)) C 3 Avgaser som kolmonoxid som kvävedioxid Barium, lösliga föreningar (som Ba), totaldamm ,5 0 1 Bensalklorid C 3 Bensen ,5 1,5 3 9 H, C Bensin, flyg-, motor-, rea- 6 Bensin, industri, hexantyp ,8 Bensin, industri, heptantyp ,8,9 Bensin, industri, oktantyp ,8 5 Anm. Noter 5 5 AFS 011:18

18 18 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 p-bensokinon ,1 0,4 0,3 1,3 10 Benso(a)pyren ,00 0,0 H, C, R 11 Bensotriklorid C 3 Bensylbutylftalat R 1 Bensylklorid C Benzidin C 1 Beryllium*, och föreningar (som Be), * 1987 C, S totaldamm 0,00 Bifenyl Se Difenyl # Bisfenol A # Bly*, och oorg. föreningar (som Pb) * 011 B, R, M,13 inhalerbart damm respirabelt damm Blymonoxid ,1 0,05 Bomullsdamm Se: Damm, bomull Borax H totaldamm 5 Brom ,1 0,7 0,3 -Brom-1,1,1-trifluor--kloretan Se: Halotan Bromväte Se: Vätebromid 1,3-Butadien , C n-butanol H Anm. Noter AFS 011:18

19 19 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 iso-butanol H sek.-butanol H tert.-butanol H -Butoxietanol Se: Etylenglykolmonobutyleter -Butoxietylacetat Se: Etylenglykolmonobutyleteracetat Butylacetat n-butylacetat iso-butylacetat sek-butylacetat tert.-butylacetat Butylakrylat S Butylamin iso-butylamin n-butylamin sek.-butylamin tert.-butylamin H n-butylglycidyleter S, M Butyllaktat n-butylmetakrylat S β-butyrolakton C 3 CFC CFC CFC Cyanamid S Anm. Noter AFS 011:18

20 0 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) # Cyanider, (som CN) inhalerbart damm Kaliumcyanid Natriumcyanid * Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm. ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m H 4 Cyanklorid ,1 0,3 0,3 0,8 Cyanväte Se: Vätecyanid Cyklohexan Cyklohexanol Cyklohexanon H Cyklohexylamin Cymen Se: Metylisopropylbensen Damm, oorganiskt inhalerbart damm respirabelt damm Damm och dimma, organiskt totaldamm Damm, bomull (råbomull) totaldamm Damm, grafit totaldamm Damm, härdplast totaldamm Damm, kol inkl. kimrök totaldamm , Noter,15,16 AFS 011:18

21 1 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Damm, mjöl, inhalerbart damm Damm, papper totaldamm Damm, PVC totaldamm respirabelt damm Damm, textil totaldamm Damm, trä inhalerbart damm Damm från hårda träslag (lövträ) Damm från mjuka träslag (barrträ) Dekaner och andra högre alifatiska kolväten Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m ,5 1 Anm. S Desfluran Diacetonalkohol Se: 4-Hydroxi-4-metyl--pentanon 4,4 -Diamino-3,3 -diklordifenylmetan C 3 MOCA, metylenbis(o-kloranilin),4-diamino-1-metoxibensen C 3 (,4-diaminoanisol),4-Diaminotoluen C, S 3 Dianisidin (3,3 -dimetoxibensidin) C 3 Diazometan C 3 Dibensylftalat ,-Dibrom-3-klorpropan C, R 1 C Noter,17 AFS 011:18

22 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 1,-Dibrometan (etyldibromid) C 3 Dibutylftalat R 1 1,:3,4-Diepoxibutan C 3 Dieselavgaser Se: Avgaser Dietanolamin H Dietylamin H -Dietylaminoetanol H Dietylenglykol H Dietylenglykolmonobutyleter Dietylenglykolmonobutyleteracetat Dietylenglykolmonoetyleter H Dietylenglykolmonoetyleteracetat H # Dietylenglykolmonometyleter Dietylentriamin ,5 10 H, S Dietyleter Dietylftalat Di-(-etylhexyl)ftalat R 1 Dietylsulfat C 3 Difenyl , 1,3 0,4,5 Difenylamin Difosforpentasulfid Diglycidyleter , 1,1 S, M Anm. Noter AFS 011:18

23 3 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Diisocyanater Hexametylendiisocyanat Isoforondiisocyanat 4,4 -Metylendifenyldiisocyanat 1,5-Naftalendiisocyanat Toluendiisocyanat,4-Toluendiisocyanat,6-Toluendiisocyanat Trimetylhexametylendiisocyanat,,4-Trimetylhexametylendiisocyanat,4,4-Trimetylhexametylensdiisocyanat Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 0,00 0,005 0,00 0,0 0,005 0,03 0,00 0,018 0,005 0,046 0,00 0,03 0,005 0,05 0,00 0,017 0,005 0,044 0,00 0,014 0,005 0,04 0,00 0,017 0,005 0,044 Anm. S, M S, M S, M S, M S, M C, S, M C, S, M C, S, M S, M S, M Diisodecylftalat R 1 Diisopropylamin H,6-Diisopropylfenylisocyanat ,005 0,04 0,01 0,08 S, M 4 o-diklorbensen p-diklorbensen ,3 -Diklorbenzidin C, S 3, -Diklordietyleter C 3, -Diklordietylsulfid (senapsgas) C 3 Diklordifluormetan Se: CFC 1 1,1 -Diklordimetyleter C 1 1,1-Dikloretan ,-Dikloretan H, C 1,1-Dikloreten S, M Noter 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 AFS 011:18

24 4 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Dikväveoxid Se: Lustgas N,N-Dimetylacetamid H, R 1 Dimetyladipat Dimetylamin ,5 5 9 N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen C 1 S-(-(Dimetylamino)etyl)-pseudotioureadihydroklorid S 3 (PBA 1) N,N-Dimetylanilin H 3,3 -Dimetylbenzidin C 3 Dimetyldisulfid Dimetyleter Dimetyletylamin Dimetylformamid H, R 3 Dimetylftalat Dimetylglutarat ,1 -Dimetylhydrazin C 3 1,-Dimetylhydrazin C 3 Dimetylsuccinat Dimetylsulfat C 3 Dimetylsulfid Dimetylsulfoxid H Anm. Noter AFS 011:18

25 5 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Dinitrobensen 1,-Dinitrobensen 1,3-Dinitrobensen 1,4-Dinitrobensen Dinitrotoluen,4-Dinitrotoluen,6-Dinitrotoluen Dioktylftalat Se även: Di(-etylhexyl)ftalat Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m ,15 1 0,3 H Anm ,15 0,3 H, C R 1 Dioxan H, C Dipropylenglykolmonometyleter Disulfiram S Enfluran Enzymer, subtilisiner glycinenhet/m 3 3 glycinenheter/m 3 S 4 Epiklorhydrin ,5 1,9 1 4 H, C, S Erionit C 1 Etanol Etanolamin H Eten Eter Se: Dietyleter -Etoxietanol Se: Etylenglykolmonoetyleter -Etoxietylacetat Se: Etylenglykolmonoetyleteracetat Noter AFS 011:18

26 6 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Etylacetat Etylakrylat H, S Etylamin H Etylamylketon Se: 5-Metyl-3-heptanon Etylbensen Etylbutylketon Se: 3-Heptanon Etyl--cyanoakrylat M, S Etylendiamin S Etylenglykol H 5 Etylenglykoldinitrat ,03 0, 0,1 0,6 H Etylenglykolmonobutyleter H Etylenglykolmonobutyleteracetat H Etylenglykolmonoetyleter H, R 6 Etylenglykolmonoetyleteracetat H, R 6 Etylenglykolmonoisopropyleter H Etylenglykolmonoisopropyleteracetat H Etylenglykolmonometyleter R 3 Etylenglykolmonometyleteracetat R 3 Etylenglykolmonopropyleter H Etylenimin (aziridin) C 3 Etylenklorhydrin Se: -Kloretanol Etylenoxid H, C Anm. Noter AFS 011:18

27 7 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Etylentiourea R 3 -Etylhexyllaktat Etylkarbamat C 3 Etylklorid Etyllaktat Etylmetakrylat S Etylmetansulfonat C 3 N-Etylmorfolin H Fenol H, M 1 Fenylglycidyleter C, S, M Fenylisocyanat ,005 0,0 0,01 0,05 S, M 4 Fenyl-β-naftylamin C 3 Fibrer, naturliga kristallina, andra än erionit (som är ett A-ämne) Asbest Aktinolit Amosit Antofyllit Krokidolit Krysotil Tremolit Övriga ,1 0,5 fiber/cm³ fiber/cm³ Anm. C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M Noter ,8 AFS 011:18

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Bengt Christensson Gabriella Östlund Eliana Alvarez Ann-Beth Antonsson Juni 2012 B2057 Rapporten godkänd 2012-06-27 John Munthe Forskningschef Organisation

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner

Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner Rapport från Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier Februari

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? RAPPORT Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? En jämförelse av två saneringsmetoder Annika Karlsson och Bengt Christensson B1758 Oktober 2007 Rapporten godkänd 2007-12-18 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Faktablad om arbetsmiljörisker under graviditet

Faktablad om arbetsmiljörisker under graviditet Faktablad om arbetsmiljörisker under graviditet Allmän bakgrund Arbets- och miljömedicin i Göteborg vill med detta faktablad besvara de vanligaste frågorna om risker för graviditetspåverkan vid olika typer

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer