Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden"

Transkript

1 Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

2 ISBN ISSN ARBETSMILJÖVERKET Stockholm, Telefon: E-post: BESTÄLLNINGSADRESS Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Utgivare: Anna Middelman Elanders Sverige AB,

3 AFS 011:18 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Syfte och tillämpningsområde... 5 Definitioner... 6 När halten av luftföroreningar ska bedömas och mätas... 6 Hur halten av luftföroreningar ska mätas Hur resultaten ska dokumenteras Åtgärder då gränsvärden överskrids Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Noter till gränsvärdeslistan Kommentarer till not till gränsvärdeslistan Bilaga Uppgifter som ska redovisas i en mätrapport Bilaga 3 Exempel på beräkning av tidsvägt medelvärde och hygienisk effekt Bilaga 4 CAS-nummerindex

4

5 Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden; beslutade den 9 november 011. AFS 011:18 Utkom från trycket den 16 december 011 Arbetsmiljöverket föreskriver 1 följande med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. Syfte och tillämpningsområde 1 Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa till följd av exponering för de ämnen som finns listade i dessa föreskrifter. Dessa föreskrifter gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer eller bildas. 1 Jfr följande direktiv: Rådets direktiv 98/4/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, , s. 11, Celex 31998L004). Europaparlamentets och rådets direktiv 004/37/EG av den 9 april 004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, , s. 50, Celex 3004L0037). Europaparlamentets och rådets direktiv 009/148/EG av den 30 november 009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EUT L 330, , s. 8, Celex 3009L0148). Kommissionens direktiv 91/3/EEG av den 9 maj 1991 om fastställande av indikativa gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 80/1107/EEG av den 7 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (EGT L 177, , s. 4, Celex 31991L03). Kommissionens direktiv 000/39/EG av den 8 juni 000 om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 98/4/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (EGT L 14, , s. 47, Celex 3000L0039). Kommissionens direktiv 006/15/EG av den 7 februari 006 om upprättande av en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 98/4/EG och om ändring av direktiv 91/3/EEG och 000/39/EG (EUT L 38, , s. 36, Celex 3006L0015). Kommissionens direktiv 009/161/EU av den 17 december 009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/4/EG och om en ändring av kommissionens direktiv 000/39/EG (EUT L 338, , s. 87, Celex 3009L0161). 5

6 AFS 011:18 Allmänna råd: Luftföroreningar kan innehålla inslag av både kemiska, mikrobiologiska och andra organiska luftföroreningar. Organiska luftföroreningar kan t.ex. vara mjöldamm eller hudepitel från djur. Då arbetstagare exponeras för flera typer av luftföroreningar gäller följande av Arbetsmiljöverkets föreskrifter samtidigt: hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker, mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Definitioner I föreskrifterna används följande begrepp med angiven betydelse. Luftförorening Hygieniskt gränsvärde Nivågränsvärde Takgränsvärde Korttidsvärde Ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra ohälsa. Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter. Ett rekommenderat högsta värde för exponering beräknat som ett tidsvägt medelvärde under en referensperiod av 15 minuter. Korttidsvärden är rekommenderade värden som tjänar som riktlinjer i skyddsarbetet och används vid bedömning av exponeringsförhållanden. När halten av luftföroreningar ska bedömas och mätas 3 Halten luftföroreningar i inandningsluften ska vara godtagbar utifrån gränsvärdena i bilaga 1. 6

7 AFS 011:18 Att halten är godtagbar ska kontrolleras genom en bedömning av exponeringen enligt 9 i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och vid behov genom mätning av exponeringen enligt 47 i dessa föreskrifter. Allmänna råd: Mätningar kan behöva utföras t.ex när ny utrustning börjar användas eller när förändringar genomförts i verksamheten som kan medföra luftföroreningar. Om det för något ämne eller luftförorening finns mer än ett gränsvärde som kan komma i fråga gäller det lägsta värdet eftersom exponeringen ska vara godtagbar med hänsyn till alla gränsvärden. Hur halten av luftföroreningar ska mätas 4 Den som mäter luftföroreningar ska ha genomgått utbildning som gett både teoretiska och praktiska kunskaper om hur man planerar och genomför mätningar, hur man behandlar mätdata, hur man tolkar resultat, hur man redovisar dessa i en mätrapport enligt bilaga. Allmänna råd: Det är viktigt att den person som utför mätningar har de kunskaper som behövs om aktuella mätmetoder, mätningarnas utförande, mätosäkerheten, felkällor vid mätning och är väl förtrogen med de instrument som används. Det är också viktigt att denna person har god insikt om de förhållanden som råder på den aktuella arbetsplatsen. Hur mätningar kan genomföras och användas för bedömning av exponeringen beskrivs i standarden Arbetsplatsluft Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med hygieniska gränsvärden och mätstrategi (SS-EN 689). 5 Mätningar ska planeras i samverkan mellan arbetsgivare och berörda arbetstagare samt skyddsombud, om sådant finns. De analysmetoder och den utrustning som används ska vara anpassade efter de ämnen som ska mätas. Särskild hänsyn ska tas till mätutrustningens specifika egenskaper och exponeringens varaktighet. 7

8 AFS 011:18 Allmänna råd: Vid mätning samlas prov in som sedan analyseras på ett laboratorium. Den mätutrustning man använder kan innebära att man ska använda pumpar som då måste kalibreras före användning. Annan utrustning kan innebära att man använder sig av direktvisande instrument som har en funktion som sparar alla mätdata som senare utvärderas. 6 Mätningar ska utföras i andningszonen på så många personer att det blir möjligt att bedöma exponeringen för samtliga exponerade. Mätningar ska avse förhållandena vid normal drift. De ska vid behov även belysa exponeringen under andra förhållanden. Allmänna råd: Syftet med mätningen är att få en så riktig uppfattning som möjligt om exponeringen. Exponeringsnivån hör många gånger ihop med olika personers sätt att utföra en arbetsuppgift. Detta innebär att en exponeringsmätning, i synnerhet vid det första tillfället, kanske behöver omfatta flertalet av de exponerade vid arbetsstället. Vid arbetsplatser där flera personer bedöms ha likartad exponering kan det dock räcka att exponeringen mäts för var femte person. Mätningen innebär att mät- eller provtagningsutrustningen placeras så nära näsa och mun som möjligt, dvs. det är lämpligt att avståndet inte överstiger 0,3 m, den s.k. andningszonen. I de fall där man trots vidtagna åtgärder, enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, fortfarande har hög halt i luften kan man mäta innanför en skyddsmask eller ett visir. Låg exponering innanför masken kan ändå medföra krav på åtgärder för att minska exponeringen i omgivande lokal. För att man ska kunna beräkna exponeringen när andningsskydd används och mätningen utförs utanför detta behöver man känna till det använda skyddets skyddsfaktor, vilken ska framgå av skyddets bruksanvisning. Olika faktorer som kan påverka skyddets funktion är läckage som beror på hårväxt där andningsskyddet ska täta mot ansiktet, felaktig storlek på eller dålig tillpassning av andningsskyddet eller dåligt underhåll av skyddsutrustningen. 7 Mätningen ska omfatta så lång tid att mätresultatet blir tillförlitligt och kan jämföras med ett nivågränsvärde. Den del av arbetstiden som omfattas av mätningen ska vara representativ för exponeringen. Om exponeringen endast sker under en viss del av arbetstiden, är det tillräckligt att mäta 8

9 AFS 011:18 under den tiden. Om arbetet utförs i skiftgång, ska mätningar ske vid olika skift i den mån arbetet skiljer sig mellan skiften. Mätningen ska omfatta den tidsperiod som takgränsvärdet avser och utföras vid de tidpunkter då exponeringen kan antas vara högst för att resultatet av en mätning ska kunna jämföras med ett takgränsvärde. När det finns anledning att misstänka att höga kortvariga luftföroreningshalter förekommer, och det inte finns något takgränsvärde, kan exponeringen jämföras med korttidsvärdet. En sådan provtagning ska normalt göras under 15 minuter. När någon exponeras för ämnen med samverkande effekt och likartade verkningsmekanismer ska ämnenas sammanlagda påverkan bedömas. Allmänna råd: Genomsnittshalten, dvs. det tidsvägda medelvärdet av en luftförorening, är godtagbar om gränsvärdet inte överskrids. Enstaka överskridanden kan tolereras om medelvärdet av flera mätningar ligger under gränsvärdet. Målsättningen bör vara att kvaliteten på inandningsluften är sådan att genomsnittshalten av luftföroreningarna inte överskrider gränsvärdet ens för kortare stunder under en del av en arbetsdag. En arbetsdag omfattar normalt åtta timmar och i regel behöver man då mäta under minst 75 % av arbetstiden. Det är inte acceptabelt att en halvtidsanställd ska kunna exponeras för högre halter av en luftförorening på grund av kortare exponeringstid. Vid längre arbetspass, på exempelvis 1 timmar, kan man använda sig av en schablonmetod. Metoden innebär att gränsvärdet reduceras proportionellt genom att man multiplicerar med en faktor 8/X där X är arbetstidens längd i timmar. I exemplet med 1 timmar ska man då multiplicera gränsvärdet med 8/1. Exponering motsvarande ett 15 minuters takgränsvärde bör inte förekomma under längre tid än 15 minuter per timme. Exponering motsvarande ett 5 minuters takgränsvärde bör inte förekomma mer än en gång per 0 minuter. 9

10 AFS 011:18 Tidsvägt medelvärde: Den uppmätta genomsnittliga halten av luftföroreningen ska beräknas som ett tidsvägt medelvärde. Vid fulltidsprovtagning får man detta värde direkt. Vid deltidsprovtagning får man det tidsvägda medelvärdet C m ur följande formel: C m C1xt1 + Cxt + C3xt Cnxtn = t + t + t t 1 3 där C 1, C, C 3 etc. är den uppmätta halten för varje deltidsprov, och t 1, t, t 3 etc. är provtagningstiden för varje deltidsprov. Ett exempel på beräkning av genomsnittshalten av ett ämne finns i bilaga 3. För att uppnå tillräcklig säkerhet i mätresultatet behöver man i regel mäta under minst 75 % av arbetstiden. Om exponeringen varierar mycket under en normal arbetsdag kan det vara nödvändigt att mäta under hela arbetstiden. Hygienisk effekt: För ämnen med samverkande effekt och likartad verkningsmekanism ska ämnenas sammanlagda påverkan bedömas. Detta görs genom att man beräknar den hygieniska effekt som är lika med summan av kvoterna mellan uppmätt halt för varje ämne och dess hygieniska gränsvärde. Exponeringen brukar anses godtagbar om den hygieniska effekten är högst 1. Den sammanlagda, additiva, hygieniska effekten kan sammanfattas i följande formel: n C1 C C3 C HE = G G G G 1 3 n n där C 1, C, C 3 etc. är uppmätta halter för ämnena 1,, 3 etc. och G 1, G, G 3 etc. är gränsvärdena för dessa ämnen uttryckta i samma enhet. Ett exempel på hur man beräknar hygienisk effekt finns i bilaga 3. Den narkotiska, rusgivande eller bedövande effekt som organiska lösningsmedel har på centrala nervsystemet är ett exempel på när bidragen från olika ämnen ska läggas samman. 10

11 AFS 011:18 För lösningsmedel vars hygieniska gränsvärde är fastställt med hänsyn till andra effekter än påverkan på det centrala nervsystemet, t.ex. bensen, ska dock bedömningen göras separat. För bensen är gränsvärdet fastställt utifrån dess cancerframkallande effekt och vid gränsvärdesnivån bidrar bensen endast i liten utsträckning till den allmänna lösningsmedelseffekten. Hur resultaten ska dokumenteras 8 Mätresultaten ska dokumenteras i en mätrapport. Dokumentationen ska innehålla tillräcklig information för att exponeringen för luftföroreningar ska kunna bedömas. De uppgifter som finns i bilaga ska alltid redovisas i mätrapporten. Allmänna råd: Vid mätningen förs normalt ett särskilt protokoll. När mätresultaten är klara skrivs en mätrapport. För att exponeringen för luftföroreningar ska kunna bedömas behövs tillräcklig information. Det är därför viktigt att mätrapporten utförligt beskriver de förhållanden som rådde vid mättillfället, t.ex. hanterade mängder, antal tillverkade enheter per dag etc. och anger avvikelser från det normala. Se vidare bilaga i dessa föreskrifter. Mätrapporten kan informera om hur effektiva vidtagna åtgärder har varit. Dessutom kan rapporten vara underlag för senare bedömningar av om ytterligare exponeringsmätningar behöver genomföras. Mätrapporten kan även vara ett viktigt underlag vid olika kartläggningar av exponeringsnivåer. Av 3 arbetsmiljöförordningen följer att mätrapporter från yrkeshygieniska mätningar ska finnas tillgängliga i minst 5 år. Om verksamheten överlåts ska mätrapporterna överlämnas till den nya innehavaren. 11

12 AFS 011:18 Åtgärder då gränsvärden överskrids 9 Om en mätning av luftföroreningar visar att de hygieniska gränsvärdena enligt dessa föreskrifter överskrids, ska åtgärder vidtas för att sänka exponeringen och minska riskerna. Bestämmelser om vilka åtgärder som ska övervägas finns i 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 01 och samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 005:17) om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.. I fråga om gränsvärdet för bisfenol A i bilaga 1 träder denna författning i kraft den 18 december Tillstånd som meddelats enligt de upphävda föreskrifterna ska gälla som tillstånd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 011:19) om kemiska arbetsmiljörisker. MIKAEL SJÖBERG Claes Trägårdh Anna Middelman 1

13 AFS 011:18 Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Gränsvärden finns för olika typer av luftföroreningar och även för grupper av ämnen. För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är inhalerbart damm, totaldamm eller respirabelt damm som avses. Definitionerna för de olika dammsorterna finns beskrivna i not till gränsvärdeslistan. Gränsvärden anges med olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ av luftförorening Enhet Gaser, ångor mg/m 3 ppm (ml/m 3, cm 3 /m 3 ) Damm, rök, dimma, aerosol mg/m 3 Enzymer glycinenheter/m 3 Fibrer fibrer/cm 3 Radon Bq/m 3 Vid omräkning mellan ppm och mg/m 3 har följande formel använts. Den gäller vid 0 C och 101,3 kpa (760 mm Hg). Värdena har avrundats. 3 Molmassa( g / mol) Halt ( mg / m ) = xhalt( ppm) 4,1( l / mol) 4,1 = molvolymen vid 0 C och 101,3 kpa. # Nya ämnen eller ämnen med omprövade gränsvärden i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 005:17) markeras med #. CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. En lista med CAS-nr över ämnena i gränsvärdeslistan finns i bilaga 4. I listan finns även de ämnen för vilka förbud eller tillståndskrav gäller (A- respektive B-ämnen), se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. 13

14 AFS 011:18 * För s.k. gruppgränsvärden anges endast ett CAS-nr. För t.ex. koppar och oorganiska föreningar anges CAS-numret för koppar. CAS-numret är då markerat med *. År Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne senast omprövades anges i tabellen. I kolumnen anmärkningar anges om ämnet tillhör någon av nedanstående kategorier med följande beteckningar: B = Exponering för vissa kemiska ämnen nära befintligt yrkeshygieniskt gränsvärde och samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 db kan orsaka hörselskada. C = Ämnet är cancerframkallande. Risk för cancer finns även vid annan exponering än via inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga. M= Medicinsk kontroll kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. För vissa ämnen gäller kraven på medicinsk kontroll endast när ämnet används som härdplastkomponent. Se föreskrifterna om härdplaster. R = Ämnet är reproduktionsstörande. Med reproduktionsstörande ämnen avses ämnen som kan medföra skadliga effekter på fortplantningsförmågan eller avkommans utveckling. Se även föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om gravida och ammande arbetstagare. S = Ämnet är sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighetsbesvären kan främst drabba huden eller andningsorganen. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av överkänslighet, som orsakas av reaktioner i kroppens immunsystem. Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen med mer uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. 14

15 AFS 011:18 Några ämnen med starkt sensibiliserande egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden. 15

16 16 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Acetaldehyd C Acetamid C -Acetamidofluoren C 1 Aceton Acetonitril Akrolein ,1 0, 0,3 0,7 Akrylamid ,03 0,1 H, C, M Akrylnitril , H, C Akrylsyra Allylalkohol H Allylamin H Allylklorid H Aluminium, lösliga föreningar 1996 (som Al) totaldamm 1 Aluminium*, metall och oxid (som Al) * 1996 totaldamm respirabelt damm 5 p-aminoazobensen C 3 4-Aminodifenyl C 1 # Ammoniak Amylacetat Se: Pentylacetater Anilin H, C Anm. Noter AFS 011:18

17 17 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 # Antimon,* och föreningar (som Sb) * 011 utom Antimontrihydrid, inhalerbart damm 0,5 Antimontrioxid Antimontrihydrid ,05 0,3 Arsenik*, och oorg föreningar utom arseniktrihydrid * 005 C (som As) totaldamm 0,01 Arseniktrihydrid ,0 0,05 Asbest Se: Fibrer, naturliga kristallina Attapulgit Se: Fibrer, naturliga kristallina Övriga Auramin (4,4 -imidokarbonyl-bis-(n,ndimetylanilin)) C 3 Avgaser som kolmonoxid som kvävedioxid Barium, lösliga föreningar (som Ba), totaldamm ,5 0 1 Bensalklorid C 3 Bensen ,5 1,5 3 9 H, C Bensin, flyg-, motor-, rea- 6 Bensin, industri, hexantyp ,8 Bensin, industri, heptantyp ,8,9 Bensin, industri, oktantyp ,8 5 Anm. Noter 5 5 AFS 011:18

18 18 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 p-bensokinon ,1 0,4 0,3 1,3 10 Benso(a)pyren ,00 0,0 H, C, R 11 Bensotriklorid C 3 Bensylbutylftalat R 1 Bensylklorid C Benzidin C 1 Beryllium*, och föreningar (som Be), * 1987 C, S totaldamm 0,00 Bifenyl Se Difenyl # Bisfenol A # Bly*, och oorg. föreningar (som Pb) * 011 B, R, M,13 inhalerbart damm respirabelt damm Blymonoxid ,1 0,05 Bomullsdamm Se: Damm, bomull Borax H totaldamm 5 Brom ,1 0,7 0,3 -Brom-1,1,1-trifluor--kloretan Se: Halotan Bromväte Se: Vätebromid 1,3-Butadien , C n-butanol H Anm. Noter AFS 011:18

19 19 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 iso-butanol H sek.-butanol H tert.-butanol H -Butoxietanol Se: Etylenglykolmonobutyleter -Butoxietylacetat Se: Etylenglykolmonobutyleteracetat Butylacetat n-butylacetat iso-butylacetat sek-butylacetat tert.-butylacetat Butylakrylat S Butylamin iso-butylamin n-butylamin sek.-butylamin tert.-butylamin H n-butylglycidyleter S, M Butyllaktat n-butylmetakrylat S β-butyrolakton C 3 CFC CFC CFC Cyanamid S Anm. Noter AFS 011:18

20 0 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) # Cyanider, (som CN) inhalerbart damm Kaliumcyanid Natriumcyanid * Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm. ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m H 4 Cyanklorid ,1 0,3 0,3 0,8 Cyanväte Se: Vätecyanid Cyklohexan Cyklohexanol Cyklohexanon H Cyklohexylamin Cymen Se: Metylisopropylbensen Damm, oorganiskt inhalerbart damm respirabelt damm Damm och dimma, organiskt totaldamm Damm, bomull (råbomull) totaldamm Damm, grafit totaldamm Damm, härdplast totaldamm Damm, kol inkl. kimrök totaldamm , Noter,15,16 AFS 011:18

21 1 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Damm, mjöl, inhalerbart damm Damm, papper totaldamm Damm, PVC totaldamm respirabelt damm Damm, textil totaldamm Damm, trä inhalerbart damm Damm från hårda träslag (lövträ) Damm från mjuka träslag (barrträ) Dekaner och andra högre alifatiska kolväten Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m ,5 1 Anm. S Desfluran Diacetonalkohol Se: 4-Hydroxi-4-metyl--pentanon 4,4 -Diamino-3,3 -diklordifenylmetan C 3 MOCA, metylenbis(o-kloranilin),4-diamino-1-metoxibensen C 3 (,4-diaminoanisol),4-Diaminotoluen C, S 3 Dianisidin (3,3 -dimetoxibensidin) C 3 Diazometan C 3 Dibensylftalat ,-Dibrom-3-klorpropan C, R 1 C Noter,17 AFS 011:18

22 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 1,-Dibrometan (etyldibromid) C 3 Dibutylftalat R 1 1,:3,4-Diepoxibutan C 3 Dieselavgaser Se: Avgaser Dietanolamin H Dietylamin H -Dietylaminoetanol H Dietylenglykol H Dietylenglykolmonobutyleter Dietylenglykolmonobutyleteracetat Dietylenglykolmonoetyleter H Dietylenglykolmonoetyleteracetat H # Dietylenglykolmonometyleter Dietylentriamin ,5 10 H, S Dietyleter Dietylftalat Di-(-etylhexyl)ftalat R 1 Dietylsulfat C 3 Difenyl , 1,3 0,4,5 Difenylamin Difosforpentasulfid Diglycidyleter , 1,1 S, M Anm. Noter AFS 011:18

23 3 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Diisocyanater Hexametylendiisocyanat Isoforondiisocyanat 4,4 -Metylendifenyldiisocyanat 1,5-Naftalendiisocyanat Toluendiisocyanat,4-Toluendiisocyanat,6-Toluendiisocyanat Trimetylhexametylendiisocyanat,,4-Trimetylhexametylendiisocyanat,4,4-Trimetylhexametylensdiisocyanat Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 0,00 0,005 0,00 0,0 0,005 0,03 0,00 0,018 0,005 0,046 0,00 0,03 0,005 0,05 0,00 0,017 0,005 0,044 0,00 0,014 0,005 0,04 0,00 0,017 0,005 0,044 Anm. S, M S, M S, M S, M S, M C, S, M C, S, M C, S, M S, M S, M Diisodecylftalat R 1 Diisopropylamin H,6-Diisopropylfenylisocyanat ,005 0,04 0,01 0,08 S, M 4 o-diklorbensen p-diklorbensen ,3 -Diklorbenzidin C, S 3, -Diklordietyleter C 3, -Diklordietylsulfid (senapsgas) C 3 Diklordifluormetan Se: CFC 1 1,1 -Diklordimetyleter C 1 1,1-Dikloretan ,-Dikloretan H, C 1,1-Dikloreten S, M Noter 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 AFS 011:18

24 4 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Dikväveoxid Se: Lustgas N,N-Dimetylacetamid H, R 1 Dimetyladipat Dimetylamin ,5 5 9 N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen C 1 S-(-(Dimetylamino)etyl)-pseudotioureadihydroklorid S 3 (PBA 1) N,N-Dimetylanilin H 3,3 -Dimetylbenzidin C 3 Dimetyldisulfid Dimetyleter Dimetyletylamin Dimetylformamid H, R 3 Dimetylftalat Dimetylglutarat ,1 -Dimetylhydrazin C 3 1,-Dimetylhydrazin C 3 Dimetylsuccinat Dimetylsulfat C 3 Dimetylsulfid Dimetylsulfoxid H Anm. Noter AFS 011:18

25 5 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Dinitrobensen 1,-Dinitrobensen 1,3-Dinitrobensen 1,4-Dinitrobensen Dinitrotoluen,4-Dinitrotoluen,6-Dinitrotoluen Dioktylftalat Se även: Di(-etylhexyl)ftalat Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m ,15 1 0,3 H Anm ,15 0,3 H, C R 1 Dioxan H, C Dipropylenglykolmonometyleter Disulfiram S Enfluran Enzymer, subtilisiner glycinenhet/m 3 3 glycinenheter/m 3 S 4 Epiklorhydrin ,5 1,9 1 4 H, C, S Erionit C 1 Etanol Etanolamin H Eten Eter Se: Dietyleter -Etoxietanol Se: Etylenglykolmonoetyleter -Etoxietylacetat Se: Etylenglykolmonoetyleteracetat Noter AFS 011:18

26 6 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Etylacetat Etylakrylat H, S Etylamin H Etylamylketon Se: 5-Metyl-3-heptanon Etylbensen Etylbutylketon Se: 3-Heptanon Etyl--cyanoakrylat M, S Etylendiamin S Etylenglykol H 5 Etylenglykoldinitrat ,03 0, 0,1 0,6 H Etylenglykolmonobutyleter H Etylenglykolmonobutyleteracetat H Etylenglykolmonoetyleter H, R 6 Etylenglykolmonoetyleteracetat H, R 6 Etylenglykolmonoisopropyleter H Etylenglykolmonoisopropyleteracetat H Etylenglykolmonometyleter R 3 Etylenglykolmonometyleteracetat R 3 Etylenglykolmonopropyleter H Etylenimin (aziridin) C 3 Etylenklorhydrin Se: -Kloretanol Etylenoxid H, C Anm. Noter AFS 011:18

27 7 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Etylentiourea R 3 -Etylhexyllaktat Etylkarbamat C 3 Etylklorid Etyllaktat Etylmetakrylat S Etylmetansulfonat C 3 N-Etylmorfolin H Fenol H, M 1 Fenylglycidyleter C, S, M Fenylisocyanat ,005 0,0 0,01 0,05 S, M 4 Fenyl-β-naftylamin C 3 Fibrer, naturliga kristallina, andra än erionit (som är ett A-ämne) Asbest Aktinolit Amosit Antofyllit Krokidolit Krysotil Tremolit Övriga ,1 0,5 fiber/cm³ fiber/cm³ Anm. C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M Noter ,8 AFS 011:18

Hygieniska gränsvärden Externremiss

Hygieniska gränsvärden Externremiss Hygieniska gränsvärden Externremiss Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om hygieniska gränsvärden Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande,

Läs mer

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol Gränsvärdeslista Bilaga 1 Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande 2011-08-29 Till: Arbetsmiljoverket@av.se Remissyttrande från Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet, Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening, och Svensk Yrkes- och miljöhygienisk

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker ISBN 978-91-7930-560-4 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

Läs mer

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2014:XX 2014:23 Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Berg- och gruvarbete

Xxxxx Berg- och gruvarbete AFS 2014:XX 2014:10 Xxxxx Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2010:1) om om berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Föreskrifterna upphäver: Kemiska arbetsmiljörisker Laboratoriearbete med kemikalier Motorbränslen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Hur kan kroppen exponeras för föroreningar? Hur vet vi om vi exponerats? Jan-Olof Levin Fenix Environmental Umeå Universitet Hur vet vi om vi exponeras? Vi vet inte! Det görs

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18 Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden AFS 2011:18 Rapporten presenterar underlaget

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Föreläsare: Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och akademin vid Göteborgs universitet Föreläsningens innehåll Vad

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Härdplaster Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Jan Olof Norén Enheten för kemi och mikrobiologi Arbetsmiljöverket 171 84 Solna 1 2 MIG-svetsning 3 Truckverkstad 2,6-TDI 6 ppb

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Nya reviderade föreskrifter om kvarts, förslag 2014-09-18. AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker. Övriga föreskrifter

Nya reviderade föreskrifter om kvarts, förslag 2014-09-18. AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker. Övriga föreskrifter Jämförelsetabell: Bestämmelser i föreslagna nya kvartsföreskrifter jämfört med AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker och övriga tillämpliga föreskrifter inklusive AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

från Paroc AB Byggisolering

från Paroc AB Byggisolering från Byggisolering Sida: 1(4) 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn: Stenullsprodukter från, i form av lösull. Stenullsprodukter i bunden form redovisas på särskilt blad. Tillverkare och leverantör:

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter.

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 och 2015 Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Prov från kontor i Borgsala uttaget av Skade Utredare AB Fukt & Lukt Provplatsen kontor 101 och provet var märkt A. Provnummer hos anozona 07-XXX-001.

Läs mer

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn Paroc Stenull i form av lösull för värme-, brand- och ljudisolering. Stenullsprodukter i bunden form redovisas på särskilt blad. Tillverkare och leverantör

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 3/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Svetsares exponering för mangan i tillverkningsindustrin i Södra Sjukvårdsregionen Maria Hedmer Yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg Yrkeshygieniker Arbets-

Läs mer

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Roger Lindahl Kemiska institutionen 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.umu.se Bakgrund Isocyanat är en beståndsdel

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:XX 2014:24 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Sida 1 (8) ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Tabellen nedan anger exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4. Observera att detta inte är en uttömmande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 L, 5 L Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 L, 5 L Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/6 Användning: Skärvätska Förpackningsstorlek: 1 L, 5 L Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel: +45 44 600 800 Telefonnummer

Läs mer

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn Paroc Stenull i form av skivor, board, längder, remsor, kilar, stavar, filt, mattor och rörskålar för värme-, brand- och ljudisolering. Stenullsprodukter

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) Nitram Oil

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) Nitram Oil SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tillbehör till dentalinstrument Leverantör / Importör

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd Datum Vår beteckning Sid 2013-09-09 RES 2013/100674 1 (120) Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd Införande av sanktionsavgifter i föreskrifter Postadress: 112 79 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41 Trim Std. Komponent B 1/4 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Leverantör: I nödsituationer ring: Trim Std. Komponent B Concrete Floor Finish Nordic AB, AB Röda Stugans gata 5, 60 228 Norrköping

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET

HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:20 HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET s föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest AFS 2014:XX 2014:27 Xxxxx Asbest Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet L 330/28 Europeiska unionens officiella tidning 16.12.2009 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

Läs mer

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN?

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN? Arbetar du inom - INDUSTRIN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar du kretskort? Härdar eller värmebehandlar lackerade kretskort? Löder i kretskort? Renoverar eller reparerar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se.

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se. FoHMFS 2014:9 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Föreskrifter om ändring i Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (2006:2) om övervakning av grundvatten och redovisning enligt

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar eller spacklar du bilar eller andra fordon? Händer det att du svetsar, slipar eller skär

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2005/ JP Produktanvändning: Grundrengöringsmedel och polishborttagare Leverantör: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000..

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 07-10-2008/ JST Distributör: Besta ApS Produktanvändning: Universalrengöringsmedel Fodbygårdsvej 107 4700 Næstved Danmark

Läs mer

BILAGA. Bilaga. till förslaget till RÅDETS BESLUT

BILAGA. Bilaga. till förslaget till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.1.214 COM(214) 652 final ANNEX 1 BILAGA Bilaga till förslaget till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas vid den åttonde partskonferensen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2015:237 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:32 Utkom från trycket den 30 december 1994 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:32 Utkom från trycket den 30 december 1994 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:32 Utkom från trycket den 30 december 1994 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE Beslutad den 17 november 1994 AFS 1994:32 2 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE

Läs mer

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon:

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: MELISA enkät för utredning av eventuell metallöverkänslighet Svaren behandlas konfidentiellt. Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: 1. TANDSTATUS 1.1 Dina

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

Xxxxx Smältning och gjutning av metall

Xxxxx Smältning och gjutning av metall AFS 2014:XX 2014:15 Xxxxx Smältning och gjutning av metall Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

A R B E T S - O C H M I L J Ö M E D I C I N. Isocyanater. i arbetet

A R B E T S - O C H M I L J Ö M E D I C I N. Isocyanater. i arbetet A R B E T S - O C H M I L J Ö M E D I C I N Isocyanater i arbetet oktober 2006 Isocyanater är mycket reaktionsbenägna kemikalier som har ett brett användningsområde. I detta faktablad tar vi upp vad isocyanater

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91 Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Sundström Safety AB. Att skydda människor från förorenad luft

Sundström Safety AB. Att skydda människor från förorenad luft Andningsskydd Sundström Safety AB Att skydda människor från förorenad luft Sundström Safety AB grundades 1926 av bergsingenjör Ivan Sundström, som tidigt såg behovet av att skydda gruvarbetarnas ögon och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 2001:1080 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pliogrip 7722 Prepolymer (PLI01) Pliogrip 7771B Prepolymer (PLI02) Pliogrip 7773B Prepolymer (PLI03) Användning: Limning av termoplastiska komponenter

Läs mer

Hantering av asbesthaltigt material vid besök i SHM:s samlingar eller lån från SHM:s samlingar

Hantering av asbesthaltigt material vid besök i SHM:s samlingar eller lån från SHM:s samlingar Hantering av asbesthaltigt material vid besök i SHM:s samlingar eller lån från SHM:s samlingar Besökare Namn... Institution... Telefon... E-post... Datum för besök... Handläggare på SHM Namn... Syfte med

Läs mer