Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden"

Transkript

1 Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

2 ISBN ISSN ARBETSMILJÖVERKET Stockholm, Telefon: E-post: BESTÄLLNINGSADRESS Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Utgivare: Anna Middelman Elanders Sverige AB,

3 AFS 011:18 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Syfte och tillämpningsområde... 5 Definitioner... 6 När halten av luftföroreningar ska bedömas och mätas... 6 Hur halten av luftföroreningar ska mätas Hur resultaten ska dokumenteras Åtgärder då gränsvärden överskrids Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Noter till gränsvärdeslistan Kommentarer till not till gränsvärdeslistan Bilaga Uppgifter som ska redovisas i en mätrapport Bilaga 3 Exempel på beräkning av tidsvägt medelvärde och hygienisk effekt Bilaga 4 CAS-nummerindex

4

5 Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden; beslutade den 9 november 011. AFS 011:18 Utkom från trycket den 16 december 011 Arbetsmiljöverket föreskriver 1 följande med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. Syfte och tillämpningsområde 1 Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa till följd av exponering för de ämnen som finns listade i dessa föreskrifter. Dessa föreskrifter gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer eller bildas. 1 Jfr följande direktiv: Rådets direktiv 98/4/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, , s. 11, Celex 31998L004). Europaparlamentets och rådets direktiv 004/37/EG av den 9 april 004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, , s. 50, Celex 3004L0037). Europaparlamentets och rådets direktiv 009/148/EG av den 30 november 009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EUT L 330, , s. 8, Celex 3009L0148). Kommissionens direktiv 91/3/EEG av den 9 maj 1991 om fastställande av indikativa gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 80/1107/EEG av den 7 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (EGT L 177, , s. 4, Celex 31991L03). Kommissionens direktiv 000/39/EG av den 8 juni 000 om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 98/4/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (EGT L 14, , s. 47, Celex 3000L0039). Kommissionens direktiv 006/15/EG av den 7 februari 006 om upprättande av en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 98/4/EG och om ändring av direktiv 91/3/EEG och 000/39/EG (EUT L 38, , s. 36, Celex 3006L0015). Kommissionens direktiv 009/161/EU av den 17 december 009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/4/EG och om en ändring av kommissionens direktiv 000/39/EG (EUT L 338, , s. 87, Celex 3009L0161). 5

6 AFS 011:18 Allmänna råd: Luftföroreningar kan innehålla inslag av både kemiska, mikrobiologiska och andra organiska luftföroreningar. Organiska luftföroreningar kan t.ex. vara mjöldamm eller hudepitel från djur. Då arbetstagare exponeras för flera typer av luftföroreningar gäller följande av Arbetsmiljöverkets föreskrifter samtidigt: hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker, mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Definitioner I föreskrifterna används följande begrepp med angiven betydelse. Luftförorening Hygieniskt gränsvärde Nivågränsvärde Takgränsvärde Korttidsvärde Ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra ohälsa. Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter. Ett rekommenderat högsta värde för exponering beräknat som ett tidsvägt medelvärde under en referensperiod av 15 minuter. Korttidsvärden är rekommenderade värden som tjänar som riktlinjer i skyddsarbetet och används vid bedömning av exponeringsförhållanden. När halten av luftföroreningar ska bedömas och mätas 3 Halten luftföroreningar i inandningsluften ska vara godtagbar utifrån gränsvärdena i bilaga 1. 6

7 AFS 011:18 Att halten är godtagbar ska kontrolleras genom en bedömning av exponeringen enligt 9 i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och vid behov genom mätning av exponeringen enligt 47 i dessa föreskrifter. Allmänna råd: Mätningar kan behöva utföras t.ex när ny utrustning börjar användas eller när förändringar genomförts i verksamheten som kan medföra luftföroreningar. Om det för något ämne eller luftförorening finns mer än ett gränsvärde som kan komma i fråga gäller det lägsta värdet eftersom exponeringen ska vara godtagbar med hänsyn till alla gränsvärden. Hur halten av luftföroreningar ska mätas 4 Den som mäter luftföroreningar ska ha genomgått utbildning som gett både teoretiska och praktiska kunskaper om hur man planerar och genomför mätningar, hur man behandlar mätdata, hur man tolkar resultat, hur man redovisar dessa i en mätrapport enligt bilaga. Allmänna råd: Det är viktigt att den person som utför mätningar har de kunskaper som behövs om aktuella mätmetoder, mätningarnas utförande, mätosäkerheten, felkällor vid mätning och är väl förtrogen med de instrument som används. Det är också viktigt att denna person har god insikt om de förhållanden som råder på den aktuella arbetsplatsen. Hur mätningar kan genomföras och användas för bedömning av exponeringen beskrivs i standarden Arbetsplatsluft Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med hygieniska gränsvärden och mätstrategi (SS-EN 689). 5 Mätningar ska planeras i samverkan mellan arbetsgivare och berörda arbetstagare samt skyddsombud, om sådant finns. De analysmetoder och den utrustning som används ska vara anpassade efter de ämnen som ska mätas. Särskild hänsyn ska tas till mätutrustningens specifika egenskaper och exponeringens varaktighet. 7

8 AFS 011:18 Allmänna råd: Vid mätning samlas prov in som sedan analyseras på ett laboratorium. Den mätutrustning man använder kan innebära att man ska använda pumpar som då måste kalibreras före användning. Annan utrustning kan innebära att man använder sig av direktvisande instrument som har en funktion som sparar alla mätdata som senare utvärderas. 6 Mätningar ska utföras i andningszonen på så många personer att det blir möjligt att bedöma exponeringen för samtliga exponerade. Mätningar ska avse förhållandena vid normal drift. De ska vid behov även belysa exponeringen under andra förhållanden. Allmänna råd: Syftet med mätningen är att få en så riktig uppfattning som möjligt om exponeringen. Exponeringsnivån hör många gånger ihop med olika personers sätt att utföra en arbetsuppgift. Detta innebär att en exponeringsmätning, i synnerhet vid det första tillfället, kanske behöver omfatta flertalet av de exponerade vid arbetsstället. Vid arbetsplatser där flera personer bedöms ha likartad exponering kan det dock räcka att exponeringen mäts för var femte person. Mätningen innebär att mät- eller provtagningsutrustningen placeras så nära näsa och mun som möjligt, dvs. det är lämpligt att avståndet inte överstiger 0,3 m, den s.k. andningszonen. I de fall där man trots vidtagna åtgärder, enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, fortfarande har hög halt i luften kan man mäta innanför en skyddsmask eller ett visir. Låg exponering innanför masken kan ändå medföra krav på åtgärder för att minska exponeringen i omgivande lokal. För att man ska kunna beräkna exponeringen när andningsskydd används och mätningen utförs utanför detta behöver man känna till det använda skyddets skyddsfaktor, vilken ska framgå av skyddets bruksanvisning. Olika faktorer som kan påverka skyddets funktion är läckage som beror på hårväxt där andningsskyddet ska täta mot ansiktet, felaktig storlek på eller dålig tillpassning av andningsskyddet eller dåligt underhåll av skyddsutrustningen. 7 Mätningen ska omfatta så lång tid att mätresultatet blir tillförlitligt och kan jämföras med ett nivågränsvärde. Den del av arbetstiden som omfattas av mätningen ska vara representativ för exponeringen. Om exponeringen endast sker under en viss del av arbetstiden, är det tillräckligt att mäta 8

9 AFS 011:18 under den tiden. Om arbetet utförs i skiftgång, ska mätningar ske vid olika skift i den mån arbetet skiljer sig mellan skiften. Mätningen ska omfatta den tidsperiod som takgränsvärdet avser och utföras vid de tidpunkter då exponeringen kan antas vara högst för att resultatet av en mätning ska kunna jämföras med ett takgränsvärde. När det finns anledning att misstänka att höga kortvariga luftföroreningshalter förekommer, och det inte finns något takgränsvärde, kan exponeringen jämföras med korttidsvärdet. En sådan provtagning ska normalt göras under 15 minuter. När någon exponeras för ämnen med samverkande effekt och likartade verkningsmekanismer ska ämnenas sammanlagda påverkan bedömas. Allmänna råd: Genomsnittshalten, dvs. det tidsvägda medelvärdet av en luftförorening, är godtagbar om gränsvärdet inte överskrids. Enstaka överskridanden kan tolereras om medelvärdet av flera mätningar ligger under gränsvärdet. Målsättningen bör vara att kvaliteten på inandningsluften är sådan att genomsnittshalten av luftföroreningarna inte överskrider gränsvärdet ens för kortare stunder under en del av en arbetsdag. En arbetsdag omfattar normalt åtta timmar och i regel behöver man då mäta under minst 75 % av arbetstiden. Det är inte acceptabelt att en halvtidsanställd ska kunna exponeras för högre halter av en luftförorening på grund av kortare exponeringstid. Vid längre arbetspass, på exempelvis 1 timmar, kan man använda sig av en schablonmetod. Metoden innebär att gränsvärdet reduceras proportionellt genom att man multiplicerar med en faktor 8/X där X är arbetstidens längd i timmar. I exemplet med 1 timmar ska man då multiplicera gränsvärdet med 8/1. Exponering motsvarande ett 15 minuters takgränsvärde bör inte förekomma under längre tid än 15 minuter per timme. Exponering motsvarande ett 5 minuters takgränsvärde bör inte förekomma mer än en gång per 0 minuter. 9

10 AFS 011:18 Tidsvägt medelvärde: Den uppmätta genomsnittliga halten av luftföroreningen ska beräknas som ett tidsvägt medelvärde. Vid fulltidsprovtagning får man detta värde direkt. Vid deltidsprovtagning får man det tidsvägda medelvärdet C m ur följande formel: C m C1xt1 + Cxt + C3xt Cnxtn = t + t + t t 1 3 där C 1, C, C 3 etc. är den uppmätta halten för varje deltidsprov, och t 1, t, t 3 etc. är provtagningstiden för varje deltidsprov. Ett exempel på beräkning av genomsnittshalten av ett ämne finns i bilaga 3. För att uppnå tillräcklig säkerhet i mätresultatet behöver man i regel mäta under minst 75 % av arbetstiden. Om exponeringen varierar mycket under en normal arbetsdag kan det vara nödvändigt att mäta under hela arbetstiden. Hygienisk effekt: För ämnen med samverkande effekt och likartad verkningsmekanism ska ämnenas sammanlagda påverkan bedömas. Detta görs genom att man beräknar den hygieniska effekt som är lika med summan av kvoterna mellan uppmätt halt för varje ämne och dess hygieniska gränsvärde. Exponeringen brukar anses godtagbar om den hygieniska effekten är högst 1. Den sammanlagda, additiva, hygieniska effekten kan sammanfattas i följande formel: n C1 C C3 C HE = G G G G 1 3 n n där C 1, C, C 3 etc. är uppmätta halter för ämnena 1,, 3 etc. och G 1, G, G 3 etc. är gränsvärdena för dessa ämnen uttryckta i samma enhet. Ett exempel på hur man beräknar hygienisk effekt finns i bilaga 3. Den narkotiska, rusgivande eller bedövande effekt som organiska lösningsmedel har på centrala nervsystemet är ett exempel på när bidragen från olika ämnen ska läggas samman. 10

11 AFS 011:18 För lösningsmedel vars hygieniska gränsvärde är fastställt med hänsyn till andra effekter än påverkan på det centrala nervsystemet, t.ex. bensen, ska dock bedömningen göras separat. För bensen är gränsvärdet fastställt utifrån dess cancerframkallande effekt och vid gränsvärdesnivån bidrar bensen endast i liten utsträckning till den allmänna lösningsmedelseffekten. Hur resultaten ska dokumenteras 8 Mätresultaten ska dokumenteras i en mätrapport. Dokumentationen ska innehålla tillräcklig information för att exponeringen för luftföroreningar ska kunna bedömas. De uppgifter som finns i bilaga ska alltid redovisas i mätrapporten. Allmänna råd: Vid mätningen förs normalt ett särskilt protokoll. När mätresultaten är klara skrivs en mätrapport. För att exponeringen för luftföroreningar ska kunna bedömas behövs tillräcklig information. Det är därför viktigt att mätrapporten utförligt beskriver de förhållanden som rådde vid mättillfället, t.ex. hanterade mängder, antal tillverkade enheter per dag etc. och anger avvikelser från det normala. Se vidare bilaga i dessa föreskrifter. Mätrapporten kan informera om hur effektiva vidtagna åtgärder har varit. Dessutom kan rapporten vara underlag för senare bedömningar av om ytterligare exponeringsmätningar behöver genomföras. Mätrapporten kan även vara ett viktigt underlag vid olika kartläggningar av exponeringsnivåer. Av 3 arbetsmiljöförordningen följer att mätrapporter från yrkeshygieniska mätningar ska finnas tillgängliga i minst 5 år. Om verksamheten överlåts ska mätrapporterna överlämnas till den nya innehavaren. 11

12 AFS 011:18 Åtgärder då gränsvärden överskrids 9 Om en mätning av luftföroreningar visar att de hygieniska gränsvärdena enligt dessa föreskrifter överskrids, ska åtgärder vidtas för att sänka exponeringen och minska riskerna. Bestämmelser om vilka åtgärder som ska övervägas finns i 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 01 och samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 005:17) om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.. I fråga om gränsvärdet för bisfenol A i bilaga 1 träder denna författning i kraft den 18 december Tillstånd som meddelats enligt de upphävda föreskrifterna ska gälla som tillstånd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 011:19) om kemiska arbetsmiljörisker. MIKAEL SJÖBERG Claes Trägårdh Anna Middelman 1

13 AFS 011:18 Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Gränsvärden finns för olika typer av luftföroreningar och även för grupper av ämnen. För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är inhalerbart damm, totaldamm eller respirabelt damm som avses. Definitionerna för de olika dammsorterna finns beskrivna i not till gränsvärdeslistan. Gränsvärden anges med olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ av luftförorening Enhet Gaser, ångor mg/m 3 ppm (ml/m 3, cm 3 /m 3 ) Damm, rök, dimma, aerosol mg/m 3 Enzymer glycinenheter/m 3 Fibrer fibrer/cm 3 Radon Bq/m 3 Vid omräkning mellan ppm och mg/m 3 har följande formel använts. Den gäller vid 0 C och 101,3 kpa (760 mm Hg). Värdena har avrundats. 3 Molmassa( g / mol) Halt ( mg / m ) = xhalt( ppm) 4,1( l / mol) 4,1 = molvolymen vid 0 C och 101,3 kpa. # Nya ämnen eller ämnen med omprövade gränsvärden i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 005:17) markeras med #. CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. En lista med CAS-nr över ämnena i gränsvärdeslistan finns i bilaga 4. I listan finns även de ämnen för vilka förbud eller tillståndskrav gäller (A- respektive B-ämnen), se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. 13

14 AFS 011:18 * För s.k. gruppgränsvärden anges endast ett CAS-nr. För t.ex. koppar och oorganiska föreningar anges CAS-numret för koppar. CAS-numret är då markerat med *. År Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne senast omprövades anges i tabellen. I kolumnen anmärkningar anges om ämnet tillhör någon av nedanstående kategorier med följande beteckningar: B = Exponering för vissa kemiska ämnen nära befintligt yrkeshygieniskt gränsvärde och samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 db kan orsaka hörselskada. C = Ämnet är cancerframkallande. Risk för cancer finns även vid annan exponering än via inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga. M= Medicinsk kontroll kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. För vissa ämnen gäller kraven på medicinsk kontroll endast när ämnet används som härdplastkomponent. Se föreskrifterna om härdplaster. R = Ämnet är reproduktionsstörande. Med reproduktionsstörande ämnen avses ämnen som kan medföra skadliga effekter på fortplantningsförmågan eller avkommans utveckling. Se även föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om gravida och ammande arbetstagare. S = Ämnet är sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighetsbesvären kan främst drabba huden eller andningsorganen. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av överkänslighet, som orsakas av reaktioner i kroppens immunsystem. Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen med mer uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. 14

15 AFS 011:18 Några ämnen med starkt sensibiliserande egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden. 15

16 16 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Acetaldehyd C Acetamid C -Acetamidofluoren C 1 Aceton Acetonitril Akrolein ,1 0, 0,3 0,7 Akrylamid ,03 0,1 H, C, M Akrylnitril , H, C Akrylsyra Allylalkohol H Allylamin H Allylklorid H Aluminium, lösliga föreningar 1996 (som Al) totaldamm 1 Aluminium*, metall och oxid (som Al) * 1996 totaldamm respirabelt damm 5 p-aminoazobensen C 3 4-Aminodifenyl C 1 # Ammoniak Amylacetat Se: Pentylacetater Anilin H, C Anm. Noter AFS 011:18

17 17 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 # Antimon,* och föreningar (som Sb) * 011 utom Antimontrihydrid, inhalerbart damm 0,5 Antimontrioxid Antimontrihydrid ,05 0,3 Arsenik*, och oorg föreningar utom arseniktrihydrid * 005 C (som As) totaldamm 0,01 Arseniktrihydrid ,0 0,05 Asbest Se: Fibrer, naturliga kristallina Attapulgit Se: Fibrer, naturliga kristallina Övriga Auramin (4,4 -imidokarbonyl-bis-(n,ndimetylanilin)) C 3 Avgaser som kolmonoxid som kvävedioxid Barium, lösliga föreningar (som Ba), totaldamm ,5 0 1 Bensalklorid C 3 Bensen ,5 1,5 3 9 H, C Bensin, flyg-, motor-, rea- 6 Bensin, industri, hexantyp ,8 Bensin, industri, heptantyp ,8,9 Bensin, industri, oktantyp ,8 5 Anm. Noter 5 5 AFS 011:18

18 18 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 p-bensokinon ,1 0,4 0,3 1,3 10 Benso(a)pyren ,00 0,0 H, C, R 11 Bensotriklorid C 3 Bensylbutylftalat R 1 Bensylklorid C Benzidin C 1 Beryllium*, och föreningar (som Be), * 1987 C, S totaldamm 0,00 Bifenyl Se Difenyl # Bisfenol A # Bly*, och oorg. föreningar (som Pb) * 011 B, R, M,13 inhalerbart damm respirabelt damm Blymonoxid ,1 0,05 Bomullsdamm Se: Damm, bomull Borax H totaldamm 5 Brom ,1 0,7 0,3 -Brom-1,1,1-trifluor--kloretan Se: Halotan Bromväte Se: Vätebromid 1,3-Butadien , C n-butanol H Anm. Noter AFS 011:18

19 19 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 iso-butanol H sek.-butanol H tert.-butanol H -Butoxietanol Se: Etylenglykolmonobutyleter -Butoxietylacetat Se: Etylenglykolmonobutyleteracetat Butylacetat n-butylacetat iso-butylacetat sek-butylacetat tert.-butylacetat Butylakrylat S Butylamin iso-butylamin n-butylamin sek.-butylamin tert.-butylamin H n-butylglycidyleter S, M Butyllaktat n-butylmetakrylat S β-butyrolakton C 3 CFC CFC CFC Cyanamid S Anm. Noter AFS 011:18

20 0 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) # Cyanider, (som CN) inhalerbart damm Kaliumcyanid Natriumcyanid * Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm. ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m H 4 Cyanklorid ,1 0,3 0,3 0,8 Cyanväte Se: Vätecyanid Cyklohexan Cyklohexanol Cyklohexanon H Cyklohexylamin Cymen Se: Metylisopropylbensen Damm, oorganiskt inhalerbart damm respirabelt damm Damm och dimma, organiskt totaldamm Damm, bomull (råbomull) totaldamm Damm, grafit totaldamm Damm, härdplast totaldamm Damm, kol inkl. kimrök totaldamm , Noter,15,16 AFS 011:18

21 1 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Damm, mjöl, inhalerbart damm Damm, papper totaldamm Damm, PVC totaldamm respirabelt damm Damm, textil totaldamm Damm, trä inhalerbart damm Damm från hårda träslag (lövträ) Damm från mjuka träslag (barrträ) Dekaner och andra högre alifatiska kolväten Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m ,5 1 Anm. S Desfluran Diacetonalkohol Se: 4-Hydroxi-4-metyl--pentanon 4,4 -Diamino-3,3 -diklordifenylmetan C 3 MOCA, metylenbis(o-kloranilin),4-diamino-1-metoxibensen C 3 (,4-diaminoanisol),4-Diaminotoluen C, S 3 Dianisidin (3,3 -dimetoxibensidin) C 3 Diazometan C 3 Dibensylftalat ,-Dibrom-3-klorpropan C, R 1 C Noter,17 AFS 011:18

22 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 1,-Dibrometan (etyldibromid) C 3 Dibutylftalat R 1 1,:3,4-Diepoxibutan C 3 Dieselavgaser Se: Avgaser Dietanolamin H Dietylamin H -Dietylaminoetanol H Dietylenglykol H Dietylenglykolmonobutyleter Dietylenglykolmonobutyleteracetat Dietylenglykolmonoetyleter H Dietylenglykolmonoetyleteracetat H # Dietylenglykolmonometyleter Dietylentriamin ,5 10 H, S Dietyleter Dietylftalat Di-(-etylhexyl)ftalat R 1 Dietylsulfat C 3 Difenyl , 1,3 0,4,5 Difenylamin Difosforpentasulfid Diglycidyleter , 1,1 S, M Anm. Noter AFS 011:18

23 3 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Diisocyanater Hexametylendiisocyanat Isoforondiisocyanat 4,4 -Metylendifenyldiisocyanat 1,5-Naftalendiisocyanat Toluendiisocyanat,4-Toluendiisocyanat,6-Toluendiisocyanat Trimetylhexametylendiisocyanat,,4-Trimetylhexametylendiisocyanat,4,4-Trimetylhexametylensdiisocyanat Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 0,00 0,005 0,00 0,0 0,005 0,03 0,00 0,018 0,005 0,046 0,00 0,03 0,005 0,05 0,00 0,017 0,005 0,044 0,00 0,014 0,005 0,04 0,00 0,017 0,005 0,044 Anm. S, M S, M S, M S, M S, M C, S, M C, S, M C, S, M S, M S, M Diisodecylftalat R 1 Diisopropylamin H,6-Diisopropylfenylisocyanat ,005 0,04 0,01 0,08 S, M 4 o-diklorbensen p-diklorbensen ,3 -Diklorbenzidin C, S 3, -Diklordietyleter C 3, -Diklordietylsulfid (senapsgas) C 3 Diklordifluormetan Se: CFC 1 1,1 -Diklordimetyleter C 1 1,1-Dikloretan ,-Dikloretan H, C 1,1-Dikloreten S, M Noter 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 4, 0 AFS 011:18

24 4 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Dikväveoxid Se: Lustgas N,N-Dimetylacetamid H, R 1 Dimetyladipat Dimetylamin ,5 5 9 N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen C 1 S-(-(Dimetylamino)etyl)-pseudotioureadihydroklorid S 3 (PBA 1) N,N-Dimetylanilin H 3,3 -Dimetylbenzidin C 3 Dimetyldisulfid Dimetyleter Dimetyletylamin Dimetylformamid H, R 3 Dimetylftalat Dimetylglutarat ,1 -Dimetylhydrazin C 3 1,-Dimetylhydrazin C 3 Dimetylsuccinat Dimetylsulfat C 3 Dimetylsulfid Dimetylsulfoxid H Anm. Noter AFS 011:18

25 5 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Dinitrobensen 1,-Dinitrobensen 1,3-Dinitrobensen 1,4-Dinitrobensen Dinitrotoluen,4-Dinitrotoluen,6-Dinitrotoluen Dioktylftalat Se även: Di(-etylhexyl)ftalat Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m ,15 1 0,3 H Anm ,15 0,3 H, C R 1 Dioxan H, C Dipropylenglykolmonometyleter Disulfiram S Enfluran Enzymer, subtilisiner glycinenhet/m 3 3 glycinenheter/m 3 S 4 Epiklorhydrin ,5 1,9 1 4 H, C, S Erionit C 1 Etanol Etanolamin H Eten Eter Se: Dietyleter -Etoxietanol Se: Etylenglykolmonoetyleter -Etoxietylacetat Se: Etylenglykolmonoetyleteracetat Noter AFS 011:18

26 6 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Etylacetat Etylakrylat H, S Etylamin H Etylamylketon Se: 5-Metyl-3-heptanon Etylbensen Etylbutylketon Se: 3-Heptanon Etyl--cyanoakrylat M, S Etylendiamin S Etylenglykol H 5 Etylenglykoldinitrat ,03 0, 0,1 0,6 H Etylenglykolmonobutyleter H Etylenglykolmonobutyleteracetat H Etylenglykolmonoetyleter H, R 6 Etylenglykolmonoetyleteracetat H, R 6 Etylenglykolmonoisopropyleter H Etylenglykolmonoisopropyleteracetat H Etylenglykolmonometyleter R 3 Etylenglykolmonometyleteracetat R 3 Etylenglykolmonopropyleter H Etylenimin (aziridin) C 3 Etylenklorhydrin Se: -Kloretanol Etylenoxid H, C Anm. Noter AFS 011:18

27 7 Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Etylentiourea R 3 -Etylhexyllaktat Etylkarbamat C 3 Etylklorid Etyllaktat Etylmetakrylat S Etylmetansulfonat C 3 N-Etylmorfolin H Fenol H, M 1 Fenylglycidyleter C, S, M Fenylisocyanat ,005 0,0 0,01 0,05 S, M 4 Fenyl-β-naftylamin C 3 Fibrer, naturliga kristallina, andra än erionit (som är ett A-ämne) Asbest Aktinolit Amosit Antofyllit Krokidolit Krysotil Tremolit Övriga ,1 0,5 fiber/cm³ fiber/cm³ Anm. C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M Noter ,8 AFS 011:18

Hygieniska gränsvärden Externremiss

Hygieniska gränsvärden Externremiss Hygieniska gränsvärden Externremiss Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om hygieniska gränsvärden Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande,

Läs mer

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:17 HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska

Läs mer

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol Gränsvärdeslista Bilaga 1 Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ

Läs mer

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida!

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Filterguide Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! www.personskydd.se Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Innovation Följande måste beaktas när du använder Filterguiden!

Läs mer

Mot kemiska hälsorisker

Mot kemiska hälsorisker kemskyddshandskar Mot kemiska hälsorisker Hantering av kemikalier kan medföra allvarliga hälsoskadliga effekter. Detta kan ske via upptag genom huden, som sedan via blodet orsakar skador på inre organ,

Läs mer

Välj ditt skydd med omsorg

Välj ditt skydd med omsorg SSKOLAN Välj ditt skydd med omsorg ANDNINGSSKYDDSSKOLAN FRÅN 3M 21 INNEHÅLL Fyra regler..................................... 22 Föroreningar.................................... 23 Filterguide.......................................

Läs mer

PROVTAGNINGSINSTRUKTION KOLVÄTEN I LUFT MED ADSORBENT, PUMPAD PROVTAGNING. Se provtagningstabell för lösningsmedel, bilaga

PROVTAGNINGSINSTRUKTION KOLVÄTEN I LUFT MED ADSORBENT, PUMPAD PROVTAGNING. Se provtagningstabell för lösningsmedel, bilaga PROVTAGNINGSINSTRUKTION 1(2) Dok beteckning: PIN 11:09 Utgåva nr: 4 Utfärdad av: BB 2 jan 2007 Bilagor: 7 Godkänd av/datum: Lab. chef Håkan Westberg 2007-01-03 Reviderad av: Krister Berg 2011-05-30 KOLVÄTEN

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Använder du rätt skyddshandskar?

Använder du rätt skyddshandskar? Använder du rätt skyddshandskar? Innehåll 3 Huden har en stor yta 4 Regler 5 Standarder för skyddshandskar mot kemikalier 6 Farosymboler och riskfraser 8 Att välja rätt kemikalieskyddshandske 9 Permeation,

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SJÖA TSV. Serie A Utkom från trycket den 15 juli 1976 Nr 21 1976. Nr 21 Sjöfartsverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden på fartyg

SJÖA TSV. Serie A Utkom från trycket den 15 juli 1976 Nr 21 1976. Nr 21 Sjöfartsverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden på fartyg ,C/5 jc ~ 47 -y / / SJÖA TSV MEDDELAND N Serie A Utkom från trycket den 15 juli 1976 Nr 21 1976 Nr 21 Sjöfartsverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden på fartyg SF11 1.2.2.1 Q utjärdad den 2 juni

Läs mer

AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden

AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets författningssamling Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets författningssamling Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-68-1

Läs mer

Gränsvärden anges med olika enheter enligt nedanstående tabell.

Gränsvärden anges med olika enheter enligt nedanstående tabell. Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Gränsvärden finns för olika typer av luftföroreningar och även för grupper av ämnen. För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är

Läs mer

officiella tidning L 27 Europeiska unionens Icke-tagstftningsakter Q) sextionde årgången DIREKTIVJ Svensk utgåva Lagstiftning 1 februari 2017

officiella tidning L 27 Europeiska unionens Icke-tagstftningsakter Q) sextionde årgången DIREKTIVJ Svensk utgåva Lagstiftning 1 februari 2017 Europeiska unionens L 27 officiella tidning sextionde årgången Svensk utgåva Lagstiftning 1 februari 2017 Innehålisförteckning II Icke-tagstftningsakter FÖRORDNINGAR * Kommissionens förordning (EU) 2017/160

Läs mer

Analyslaboratoriet Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro Prislista år 2009

Analyslaboratoriet Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro Prislista år 2009 Analyslaboratoriet Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro Prislista år 2009 Vi analyserar arbetsmiljöprover från industriell verksamhet och inomhusmiljöer som skolor, daghem och boendemiljö. Sedan

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. den 25 mars 2014) 3 Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-renhållnings avdelningen Riktvärdeslista. I broschyren "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter" finns de vanligast

Läs mer

Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2016:X Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Syfte...

Läs mer

TECHNYL A 205F NATURAL. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

TECHNYL A 205F NATURAL. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2005:352 Utkom från trycket den 31 maj

Läs mer

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2014:XX 2014:23 Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012

AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Föreskrifterna upphäver: Kemiska arbetsmiljörisker Laboratoriearbete med kemikalier Motorbränslen

Läs mer

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande 2011-08-29 Till: Arbetsmiljoverket@av.se Remissyttrande från Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet, Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening, och Svensk Yrkes- och miljöhygienisk

Läs mer

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö AFS 2014:XX 2014:42 Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2012:3) om om minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Berg- och gruvarbete

Xxxxx Berg- och gruvarbete AFS 2014:XX 2014:10 Xxxxx Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2010:1) om om berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET 1(5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Tillverkare Import Telefonnummer vid nödsituationer Påsar för absorption av fukt i olika produkter,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker ISBN 978-91-7930-560-4 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

Läs mer

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller Medicinska kontroller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden REMISS Datum Vår beteckning Sid 2017-04-26 2016/048854 1 (1) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Karin Staaf, 010-730 91 65 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter om

Läs mer

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig.

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. 10:1 Förkortningar för gummimaterial NR = Naturgummi och srytenbutadiengummi NBR = Nitrilgummi CR = Kloroprengummi EPDM = Eten-propengummi IIR = Butylgummi Q = Silikongummi FPM = Flourgummi U = Polyuretangummi

Läs mer

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrustning förr Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrusning nu Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 2 Fysiska hälsorisker Ryker,

Läs mer

Avsnitt 1 Farliga ämnen

Avsnitt 1 Farliga ämnen Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 miljöbalken (för en fullständig förteckning se avsnitt 1 och 2 i avdelning 4 i bilagan till förordningen (1998:899)

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCOL TRÄLIM POLYURETAN 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD KR-19 SH RMA P2/P3

VARUINFORMATIONSBLAD KR-19 SH RMA P2/P3 KR19 SH RMA P2/P3 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: KR19 SH RMA P2/P3 Användning/produkttyp: Lödtenn Leverantör: Venso Elektronik AB Ögärdesvägen 21 433 30 PARTILLE Tfn. 031340 02 50 Fax.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Förteckning. över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Förteckning. över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Upprättad den 1 januari 2012 ISBN 978-91-7930-524-6 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets fattningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets eskrifter (LVFS 1993:2) om bud och begränsningar vissa ämnen

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

PROCURATOR ANDNINGSSKYDD

PROCURATOR ANDNINGSSKYDD PROCURATOR ANDNINGSSKYDD Gaser Fyra huvudtyper av gasfilter: Cyklohexan Klor Svaveldioxid Ammoniak Organiska ämnen Oorganiska ämnen Sura gaser Ammoniak & aminer Gasfilter Halv- och Helmasker EN 14387 Filtertyp

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel; (H 33) Utkom från trycket 12 september 2011 beslutade den 30 augusti

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; beslutade den 2 april

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECRYL PRIMER W FILLER

SÄKERHETSDATABLAD ECRYL PRIMER W FILLER 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD ECRYL PRIMER W FILLER Användningsområde: Industriellt tillsatsämne för beläggningar Tillverkare: Eradur AB Granitgatan 11, SE-254 68 HELSINGBORG

Läs mer

AFS 2015:2 Kvarts stendamm i arbetsmiljön

AFS 2015:2 Kvarts stendamm i arbetsmiljön Kvarts stendamm i arbetsmiljön Arbetsmiljöverkets författningssamling Kvarts stendamm i arbetsmiljön Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts stendamm i arbetsmiljön ISBN 978-91-7930-623-6

Läs mer

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning.

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning. Gäller för legeringar Sapa 6060 F22 och Sapa EN AW 6060, 6063, 6005, 6005A, 6082, gulkromaterad ytbehandling, med eller utan pulverlack. 1. Namnet på blandningen och företaget Produktnamn:, (legeringar

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.1 Produktbeskrivning

Säkerhetsdatablad. 1.1 Produktbeskrivning Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Hybran Plus G2 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Hur kan kroppen exponeras för föroreningar? Hur vet vi om vi exponerats? Jan-Olof Levin Fenix Environmental Umeå Universitet Hur vet vi om vi exponeras? Vi vet inte! Det görs

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Keramikpasta, Art. nr. 0893 116 000

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Keramikpasta, Art. nr. 0893 116 000 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Produktkod : 0893116000 MSDS-Identcode : 10000481 Företag : Würth Svenska AB Hjälmarberget, Grusgropsvägen 2 70236 Örebro

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 0893530 - WGF 130 Fett, 1 kg

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 0893530 - WGF 130 Fett, 1 kg AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : WGF 130 Fett, 1 kg Produktkod : 0893530 MSDS-Identcode : 10033001 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Sponge-Jet Silver Sponge Media. 1/8 Ersätter datum: 2012-11-13 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. Sponge-Jet Silver Sponge Media. 1/8 Ersätter datum: 2012-11-13 Produktnr.: 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: Aluminum Oxide Sponge Blasting Media Diverse 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 (H 33) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Individuell riskbedömning för gravida eller ammande arbetstagare

Individuell riskbedömning för gravida eller ammande arbetstagare Individuell riskbedömning för gravida eller ammande arbetstagare Nedanstående dokument är skapat med hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5, AFS 2014:24

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget VARUINFORMATION Sid 1(5) Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverlod Artikelnummer: 5240-1015, 5240-1020 Leverantör: Telefon vid olycksfall: GasIQ AB Snickarevägen

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 12.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 151/9 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 493/2012 av den 11 juni 2012 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 6/2012 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av lösningsmedelsexponering för skomakare vid lagning av skor Håkan Tinnerberg Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Maj 2012 Inledning Via ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (00:080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 004:079 Utkom från trycket den 7 december 004 utfärdad den 5 november 004. Enligt riksdagens

Läs mer

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram 3330 Nr 341 Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram Bilaga 2 a 1. Geologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet utsträckning och typ av geologisk

Läs mer

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Föreskrifterna upphäver: Kemiska arbetsmiljörisker Laboratoriearbete med kemikalier Motorbränslen

Läs mer

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Föreläsare: Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och akademin vid Göteborgs universitet Föreläsningens innehåll Vad

Läs mer

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18 Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden AFS 2011:18 Rapporten presenterar underlaget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; SFS 1998:944 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni

Läs mer

Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du mjuk eller styv skumplast? Isolerar du med isolerskum? Händer det att du värmebehandlar

Läs mer

Garpenberg Zn koncentrat

Garpenberg Zn koncentrat Garpenberg Zn koncentrat Säkerhetsdatablad Utfärdandedatum 2014-02-18 Version 5 Garpenberg Zn koncentrat 1 / 7 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Garpenberg Zn

Läs mer

- C, E, M, T. Max 0,0002 % sexvärt krom i cement, KIFS 2008:2. HA-oljor - C Förbud år 2010, KIFS 2008:2. Fluorerade

- C, E, M, T. Max 0,0002 % sexvärt krom i cement, KIFS 2008:2. HA-oljor - C Förbud år 2010, KIFS 2008:2. Fluorerade 1 (10) Varor och material Grupp Ämne CAS-nr Risker Kommentar Asbestfibrer Aktinolit 77536-66-4 C, T Förbud, KIFS 2008:2 och SFS 1986:683. Amosit 12172-73-5 C, T Förbud, KIFS 2008:2 och SFS 1986:683. Antofyllit

Läs mer

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Innehåll Inledning 3 Riskbedömning av arbetet 4 Exempel ur Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 305 Användningsområde: Bilvax Leverantör: SMARTAB HI-TECH CHEMICALS AB Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala Kontaktperson: Jonny

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Super Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Super Gloss SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER A11001143NF Specialfärg

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

AKTA HÄNDERNA. Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

AKTA HÄNDERNA. Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier AKTA HÄNDERNA Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier! Att arbeta med farliga kemiska ämnen är riskfyllt. För att åstadkomma en säker arbetsmiljö gäller

Läs mer

Rapport om undersökning av byggdamm

Rapport om undersökning av byggdamm Rapport om undersökning av byggdamm Olle Nygren Dator Miljö Natur Jongården Berguddsvägen 14 918 03 Holmön Tel: 070-6636706 e-post: olle@damina.se Förord Denna mätning med Daminas diarienummer 1006/13

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 23 oktober 2007 NFS 2007:7 Utkom från trycket den

Läs mer

Personlig skyddsutrustning är en nödlösning. Marianne Andersson mätingenjör Arbets- och miljömedicin

Personlig skyddsutrustning är en nödlösning. Marianne Andersson mätingenjör Arbets- och miljömedicin Personlig skyddsutrustning är en nödlösning Marianne Andersson mätingenjör Arbets- och miljömedicin EXPONERINGSVÄGAR Via huden Via matstrupen/förtäring Via andning Via andningsorganen utsätts vi för flest

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 6 april 2006. Med stöd av 13 förordningen (2001:527)

Läs mer

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:17 HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR (Ändringar införda t.o.m. 16 november 2010) HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till AB Previa Linda O Juhlin Järnvägsgatan 35 252 25 HELSINGBORG Faktura till AB Previa PAA04220 FE 533 105 69 STOCKHOLM RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får

Läs mer

Lustgasmätning vid Centralsjukhuset i Kristianstad

Lustgasmätning vid Centralsjukhuset i Kristianstad RAPPORT Lustgasmätning vid Centralsjukhuset i Kristianstad För Region Skåne Pär Fjällström Fil. Dr. 2009-04-29 Arkivnummer: U2613 Rapporten godkänd 2009-04-29 Ann-Beth Antonsson Tekn Dr, Avd.chef Box 21060,

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Farliga ämnen och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Farliga ämnen och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Farliga ämnen och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Vad är farliga ämnen? Farliga ämnen är alla vätskor, gaser och fasta ämnen som utgör en risk för arbetstagares hälsa eller säkerhet

Läs mer