Offer to the shareholders of ONE Media Holding AB (publ) ( ONE Media ) By International Marketing & Sales Group Limited ( IMSG )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offer to the shareholders of ONE Media Holding AB (publ) ( ONE Media ) By International Marketing & Sales Group Limited ( IMSG )"

Transkript

1 Offer to the shareholders of ONE Media Holding AB (publ) ( ONE Media ) By International Marketing & Sales Group Limited ( IMSG ) Erbjudande till aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) ( ONE Media ) Från International Marketing & Sales Group Limited ( IMSG ) 2008/03/31

2 Detta Dokument består av två sektioner. Sektion ett är ett prospekt som har upprättats i enlighet med Prospektreglerna och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 mars 2008 i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Därutöver innehåller Dokumentet även tilläggsinformation i dokumentets sektion två. Denna information kompletterar prospektet och utgör tillsammans med den tidigare informationen en erbjudandehandling som upprättats med anledning av IMSG:s erbjudande avseende samtliga aktier i ONE Media i enlighet med det regelverk som AktieTorget uppställt. Denna information har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Detta Dokument bör läsas tillsammans med den medföljande Anmälningssedeln. Rekommenderat Erbjudande från International Marketing & Sales Group Limited avseende förvärv av samtliga aktier i ONE Media Holding AB (publ) Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta Dokument, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som erfordras enligt svensk rätt. Erbjudandet enligt detta Dokument och den medföljande Anmälningssedeln lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller till något annat land i vilket distributionen eller Erbjudandet skulle erfordra att sådana ytterligare åtgärder företas eller skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Detta Dokument utgör inget erbjudande i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller i någon annan liknande jurisdiktion och kan inte accepteras på något sådant sätt i eller från USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika. Följaktligen kommer inte och får inte detta Dokument eller medföljande Anmälningssedeln sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till eller inom USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller till någon annan liknande jurisdiktion. Om så likväl sker kan detta medföra att en accept av Erbjudandet förklaras ogiltig. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Detta Dokument innehåller viss framtidsinriktad information avseende finansiella förhållanden, verksamhetsresultat och verksamhet avseende ONE Media, ONE Media-koncernen, IMSG, IMSG-koncernen och den Nya Koncernen samt vissa planer och målsättningar från ONE Medias styrelse och IMSG:s styrelse. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande hänvisar till historiska eller aktuella sakförhållanden. Framtidsinriktad information innehåller ofta ord som förutse, målsättning, förvänta, uppskattning, ämna, planera, mål, anse, kommer att, kan komma att, bör, skulle, kunde eller andra ord med liknande betydelse. Dessa uttalanden baseras på antaganden och bedömningar gjorda av ONE Medias styrelse eller IMSG:s styrelse mot bakgrund av deras erfarenheter och uppfattningar om historiska trender, aktuella förhållanden, förväntad framtida utveckling och andra faktorer de anser lämpliga. Denna framtidsinriktade information är till sin natur föremål för risker och osäkerhetsmoment. De faktiska resultaten av förhållanden som i detta Erbjudande beskrivs i samband med sådan framtidsinriktad information kan avsevärt komma att skilja sig från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

3 Om en eller flera av de risker eller osäkerhetsmoment som är förknippade med den framtidsinriktade informationen förverkligas, eller om de underliggande antagandena visar sig vara inkorrekta kan de verkliga resultaten väsentligen avvika från dem som beskrivits i detta Dokument. 2

4 INNEHÅLL Sektion 1 Del I SAMMANFATTNING 4 Del II RISKFAKTORER 7 Del III ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 20 Del IV INFORMATION OM AKTIERNA OCH ERBJUDANDET 23 Del V VILLKOR OCH ANVISNINGAR 24 Del VI BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET 29 Del VII INFORMATION OM IMSG 33 Del VIII FINANSIELL INFORMATION OM IMSG-KONCERNEN 43 Del IX SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 165 Del X YTTERLIGARE INFORMATION 169 Del XI DEFINITIONER 22 Sektion 2 Del I UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I ONE MEDIA 229 Del II INFORMATION OM DEN NYA KONCERNEN 231 A. Sammanfattande information 231 B. Finansiell Proformainformation 235 Del III INFORMATION OM ONE MEDIA 242 A. ONE Medias verksamhet 242 B. Finansiell information 245 3

5 DEL I SAMMANFATTNING Detta Dokument bör läsas i sin helhet och läsaren bör inte enbart förlita sig på sammanfattningen nedan. Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av de huvudsakliga dragen och riskerna förknippade med Erbjudandet. Varje beslut att acceptera Erbjudandet ska därför baseras på en bedömning av Dokumentet i dess helhet och således inte enbart på denna sammanfattning. Om tvist, med anledning av informationen i Dokumentet, uppstår inför en domstol vid vilken processpråket är något annat än svenska, kan en investerare som är kärande vara tvungen att bära kostnaderna för översättning av detta Dokument innan rättegångsförfarandet påbörjas. Personer får göras civilrättsligt ansvariga för uppgifter i denna sammanfattning, eller en översättning av denna sammanfattning, endast om sammanfattningen är vilseledande, missvisande eller felaktig i förhållande till övriga delar av Dokumentet. IMSG och dess styrelseledamöter ansvarar för informationen i detta Dokument. IMSG och dess styrelseledamöter åtar sig dock inte ansvaret för sådan information som uteslutande är hänförlig till ONE Media-koncernen, ledamöter i ONE Medias styrelse, deras närmaste familjemedlemmar samt truster (related trusts), och personer med anknytning till ledamöterna i ONE Medias styrelse eller för de åsikter och omdömen som framgår av ONE Medias styrelses uttalande i Sektion 2 Del I i detta Dokument. Såvitt IMSG:s styrelseledamöter känner till (efter att ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att så är fallet) överensstämmer informationen i Dokumentet med verkliga förhållanden och utelämnar inte något som sannolikt kan komma att påverka innebörden av sådan information. ONE Media och dess styrelseledamöter ansvarar för informationen i Dokumentet som är hänförlig till ONE Media-koncernen, styrelseledamöter i ONE Media, deras närmaste familjemedlemmar, och personer med anknytning till ledamöterna i ONE Medias styrelse samt för de åsikter och omdömen som framgår av ONE Medias styrelses uttalande i Sektion 2 Del I i Dokumentet. Såvitt ONE Medias styrelseledamöter känner till (efter att ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att så är fallet) överensstämmer informationen i Dokumentet med verkliga förhållanden och utelämnar inte något som kan sannolikt komma att påverka innebörden av sådan information. 1. IMSG IMSG är ett internationellt försäljnings- och marknadsföringsföretag. Det har ungefär anställda och 34 kontor företrädesvis på tillväxtmarknader. IMSG strävar efter att bli det ledande internationella företaget för marknadsföringstjänster verksamt på tillväxtmarknader. IMSG tillhandahåller outsourcing av försäljnings- och marknadsföringstjänster, konsumentmarknadsföring, specialistmarknadsföring samt knowledge management. Med huvudkontor i Ryssland är IMSG för närvarande listat på AIM. Ytterligare information om IMSG och dess verksamhet finns tillgänglig (på engelska) på IMSG Ireland:s börsvärde var 57,6 MGBP (ca 799 MSEK) när handeln med IMSG Irelands aktier (numera ett helägt dotterbolag till IMSG) påbörjades vid AIM den 6 december 2005 och vid börsens stängning den 15 januari 2008 var IMSG:s totala börsvärde 67,4 MGBP (834 MSEK). Vid börsens stängning vid Sista dagen innan Publiceringdatumet var IMSG:s börsvärde 65,66 MGBP (ca 778 MSEK). För det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2006 uppgick IMSG:s totala intäkter till 96,5 MUSD (661 MSEK) och vinsten före skatt till 7,8 MUSD (53,4 MSEK). 4

6 DEL I SAMMANFATTNING 2. ONE Media ONE Media är ett av Nordens ledande bolag inom direktmarknadsföring. Aktierna i ONE Media listades på AktieTorget i november ONE Media har för närvarande cirka 350 anställda och är verksamt i Stockholm, Malmö, Åre och Barcelona (Spanien). Dess huvudsakliga produkt är mätbar, riktad kommunikation genom MultiChannel Marketing ( MCM ), som fokuserar på strategier för direkt marknadsföring. Ytterligare information finns tillgänglig på Börsvärdet för ONE Media var vid börsens stängning den 15 januari MSEK (8,3 MGBP). Vid räkenskapsårets slut den 30 juni 2007 var ONE Medias intäkter proforma 160 MSEK (11,7 MGBP) och vinsten före skatt 13,5 MSEK (1 MGBP). För den 15-månadersperiod som slutade den 30 september 2007 var ONE Medias intäkter proforma 193 MSEK (14,6 MGBP) och vinsten före skatt 14 MSEK (1 MGBP). Per 30 september 2007 uppgick värdet av ONE Medias bruttotillgångar till 91 MSEK (6,9 MGBP). 3. De Nya IMSG-aktierna Erbjudandet i korthet Värde för varje Ny IMSG-aktie 1 IMSG:s börsvärde vid Sista dagen innan Publiceringdatumet Antal Befintliga Aktier utgivna vid Publiceringsdatumet 21,63 SEK (163,5 pence) 778,3 MSEK (66,66 MGBP) st Antal Befintliga Aktier utgivna efter fullbordandet av Erbjudandet (förutsatt att samtliga aktieägare accepterar Erbjudandet) st Nya IMSG-aktier som är föremål för Erbjudandet Andel av de Befintliga Aktierna som är föremål för Erbjudandet 11,56 % Tillstånd för listning och upptagande till handel De befintliga IMSG-aktierna är upptagna till handel på AIM. Ansökan om upptagande till handel avseende de Nya IMSG-aktierna kommer att lämnas in till AIM och avseende aktierna som omfattas av det Utökade Aktiekapitalet till AktieTorget. Det förväntas att tillstånd kommer att lämnas och att handel med Nya IMSG-aktierna på AIM och med aktierna som omfattas av det Utökade Aktiekapitalet på AktieTorget kommer att påbörjas i direkt anslutning till att de Nya IMSG-aktierna emitteras i enlighet med Erbjudandet. 1 Dessa siffror baseras på: (i) ett värde om SEK 11,20 för varje ONE Media-aktie; (ii) det genomsnittliga marknadspriset för IMSG-aktier de senaste nittio (90) dagarna före och till och med den 14 november 2007 (vilket är det datum då styrelsen för IMSG först kontaktade ONE Media med anledning av erbjudandet), och (iii) en växelkurs avseende SEK och GBP om SEK 13,23 per GBP 1. 5

7 DEL I SAMMANFATTNING Så snart det är praktiskt möjligt efter framgångsrikt slutförandet av Förvärvet har IMSG:s styrelse för avsikt att IMSG ska ansöka om upptagande till handel av det Utökade Aktiekapitaket vid OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap eller Small Cap. Beräknad tidplan 2008 Publiceringsdatum Sista dag för accept Första Beräknade Likviddag Erbjudandet förlängt till Andra Beräknade Likviddag om Erbjudandet förlängs Handel med de Nya IMSG-aktierna påbörjas 31 mars 22 april 29 april 6 maj 13 maj Efter genomförd emission 4. Riskfaktorer De personer som Erbjudandet riktar sig till bör noga överväga riskerna som är hänförliga till Erbjudandet och aktierna i IMSG samt till respektive bolags verksamhet och bransch. Sådana riskfaktorer är bland annat osäkerheten kring Erbjudandet, integrering av ONE Medias och IMSG:s verksamheter, synergieffekter, förändringar i aktiekursen, framtida utdelning, branschkonsolidering, valutarisker och teknikrisker. För ytterligare information hänvisas till avsnittet Riskfaktorer i Sektion 1 Del II i detta Dokument. 5. Växelkurs Om inte annat anges har all omräkning av valutakurs i detta Dokument omräknats med användande av växelkursen för SEK/GBP den aktuella dagen eller per den dag till vilken växelkursen relaterar. 6. Finansiell information om IMSG Som en följd av Koncernens Omorganisation etablerades IMSG som det nya yttersta holdingbolaget i IMSG-koncernen i juli Den finansiella information som framgår av Sektion 1 Del VIII (Finansiell information om IMSG-koncernen) i detta Dokument är hänförlig till IMSG Ireland och IMSG-koncernen före Koncernens Omorganisation. 6

8 DEL II RISKFAKTORER Mottagare av Dokumentet bör noggrant beakta all information i Dokumentet inklusive de risker som beskrivs nedan. Styrelsen i IMSG och i ONE Media har identifierat dessa risker som de mest väsentliga riskerna, det kan dock finnas ytterligare risker och osäkerheter vilka respektive styrelse för närvarande inte känner till eller i dagsläget bedömer som oväsentliga. Dessa risker kan också ha negativ inverkan på IMSG:s, ONE Medias eller den Nya Koncernens verksamheter, verksamhetsresultat eller finansiella ställning. Skulle någon eller en kombination av några av riskerna som beskrivs nedan förverkligas, kan IMSG:s, ONE Medias eller den Nya Koncernens respektive verksamheter, finansiella ställning, verksamhetsresultat och aktiepris komma att påverkas negativt. Under sådana förutsättningar kan marknadspriset på aktierna sjunka och ONE Medias aktieägare kan förlora delar av eller hela värdet av sina Befintliga Aktier. 1. Riskfaktorer i samband med de Befintliga Aktierna och Erbjudandet (a) Osäkerhet beträffande Erbjudandet Det råder alltid en viss grad av osäkerhet kring konsekvenserna av offentliga uppköpserbjudanden som Erbjudandet. Osäkerhet beträffande den nya organisationens marknadsposition samt eventuella organisatoriska förändringar kan ha en negativ inverkan på såväl personal och kunder som marknaden i stort. En följd av detta kan vara att nyckelpersoner lämnar den Nya Koncernen samt att kunder går förlorade. De åtgärder som vidtas för att förhindra att så sker kan visa sig vara otillräckliga. Vidare kan osäkerheten kring Erbjudandet ha negativa effekter på aktiekursen på de Befintliga Aktierna. (b) Integrering av ONE Medias och IMSG:s verksamheter Genomförandet av Erbjudandet kommer att resultera i en sammanslagning av två bolag som tidigare har agerat oberoende av varandra, vilket kan vara en komplex, kostsam och tidskrävande process. Arbetet med att integrera de olika delarna av bolagens verksamheter kan komma att fortgå under en längre tid. (c) Synergieffekter Synergieffekterna och de förväntade fördelarna med Erbjudandet, som beskrevs i Sektion 1 Del VI (Bakgrund och motiv till Erbjudandet) baseras på prognoser och antaganden, samt förutsätter att bolagens integrering blir framgångsrik. Dessa effekter kanske inte realiseras om inte integreringen mellan de två bolagen lyckas. Inga garantier kan lämnas beträffande huruvida synergieffekterna som förväntas följa av Erbjudandet verkligen kommer att uppnås, eller att förverkligandet av dessa synergieffekter inte ger upphov till ytterligare kostnader som belastar bolagens resultat. (d) Förändring i aktiekurs Det lämnas inga garantier vad gäller den framtida utvecklingen av aktiekursen på de aktier som erbjuds ONE Medias aktieägare. Aktiernas marknadspris och handelsvolymer kan vara instabila och kan påverkas av såväl interna som externa händelser i den Nya Koncernen, till exempel den Nya Koncernens intäkter, framtida intäkter och rådande marknadsförhållanden. 7

9 DEL II RISKFAKTORER (e) Handel i bolagens aktier Under tiden från Offentliggörandet till Publiceringsdatumet har både IMSG:s och ONE Medias aktier handlats. Det kan inte uteslutas att handelsvolymen påverkats av att vissa investerare överlåtit eller förvärvat aktier med anledning av Erbjudandet. (f) Framtida utdelningar De Nya IMSG-aktierna som erbjuds ONE Media-aktieägarna genom detta Erbjudande, berättigar till utdelning på samma grunder som de befintliga IMSG-aktierna. Målsättningen för IMSGs styrelse är att fortsätta bedriva en lämplig utdelningspolicy som ligger i linje med samtliga aktieägares intresse. Det bör dock framhållas att framtida utdelningar till aktieägarna är beroende av utvecklingen av den Nya Koncernens resultat, finansiella ställning, framtida utvecklingsmöjligheter och andra faktorer, varför det i dagsläget inte är möjligt att förutsäga omfattningen av framtida utdelningar. 2. Riskfaktorer förenade med den Nya Koncernens företag, verksamhet och bransch (a) Marknadsfaktorer Efterfrågan på försäljnings- och marknadsföringstjänster på de marknader där IMSG-koncernen för närvarande verkar (och där även den Nya Koncernen kommer att verka) är beroende av en rad faktorer utanför den Nya Koncernens kontroll, såsom demografiska faktorer, konsumentpreferenser och godtycklig konsumtion (som i sin tur påverkas av faktorer såsom rådande ekonomiska förhållanden, tillgänglighet av disponibel inkomst och generella nivåer av företags- och konsumentförtroende). En nedgång i företagsförtroende och/eller konsumentefterfrågan på marknaderna som den Nya Koncernen är verksam på, kan avsevärt reducera den Nya Koncernens intäkter och således ha en väsentligt negativ påverkan på dess verksamhet. (b) Risker förenade med expansionen av den Nya Koncernens verksamhet IMSG-koncernens verksamhet har expanderat snabbt under de senaste tre åren och förväntas fortsätta göra så inom överskådlig framtid. Hanteringen av en sådan tillväxt ökar komplexiteten i IMSG-koncernens verksamhet och kan utgöra en betydande belastning för den Nya koncernens ledning, samt på finansiella och operativa resurser. För att säkerställa operativ effektivitet under sådan tillväxt krävs, bland annat, fortsatt vidareutveckling av finansiella-, operativa- och ledningssystem, ökade marknadsföringsaktiviteter och nyanställning samt utbildning av ny personal, inklusive personal i ledningen. Den Nya Koncernen kommer även att behöva upprätthålla nära koordinering mellan sin logistik-, redovisnings-, ekonomi-, marknadsförings- och försäljningspersonal. Om den Nya Koncernen inte lyckas uppnå dessa mål kan verksamheten påverkas mycket negativt. 8

10 DEL II RISKFAKTORER (c) Risker förenade med framtida förvärv Framtida förvärv skulle kunna utsätta den Nya Koncernen för potentiella risker, såsom risker förenade med integreringen av ny verksamhet, tjänster och personal, oförutsedda eller dolda skulder, omläggning av resurser från den Nya Koncernens existerande verksamhet och teknologi, oförmågan att generera tillräckliga intäkter för att uppväga förvärvskostnader och en eventuellt skadad relation till medarbetare och externa parter som följd av integreringen av ny verksamhet. Framtida förvärv skulle även kunna kräva att den Nya Koncernen ådrar sig skulder eller ställer ut skuldebrev eller fler IMSG-aktier, vilket kan leda till att nuvarande aktieägares innehav späds ut. Eventuella misslyckanden med att framgångsrikt utföra ett förvärv eller strategisk investering skulle kunna påverka den Nya Koncernens verksamhet mycket negativt. (d) Varumärkesimage och immateriella rättigheter Eftersom den Nya Koncernens framgång till stor del kommer att vara beroende av igenkännandet av varumärken samt den goodwill som är förenat med dessa, kommer den Nya Koncernens varumärken vara centrala tillgångar i koncernen. Att bibehålla anseendet kring den Nya Koncernens varumärken kommer att vara avgörande för den Nya Koncernens framgång. Stora urholkningar av värdet på den Nya Koncernens varumärken på grund av klagomål från konsumenter, negativ publicitet, juridiska åtgärder eller andra faktorer kan komma att påverka den Nya Koncernens verksamhet mycket negativt. Det kan inte garanteras att Styrelsens strategi för den Nya Koncernen och dess implementering upprätthåller värdet av dessa varumärken. Ryssland och andra tillväxtmarknader på vilka IMSGkoncernen för närvarande är verksamma (samt marknader på vilka den Nya Koncernen kommer att verka) erbjuder generellt en lägre nivå av skydd av immateriella rättigheter än vad länder inom Europeiska Unionen gör. IMSG-koncernen vidtar, och den Nya Koncernen kommer att vidta, alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina varumärken, men kan inte garanteras på att dessa åtgärder är tillräckliga eller att tredje man inte kommer att kränka eller bestrida sådana rättigheter. Om den Nya Koncernen inte kan skydda sådana immateriella rättigheter kan detta ha en betydande negativ inverkan på den Nya Koncernens verksamhet. (e) Ökande konkurrens Den Nya Koncernens långsiktiga tillväxt kommer även vara beroende av konkurrensens inverkan. Om konkurrenter utvecklar eller expanderar liknande tjänster på den Nya Koncernens nischade marknader kan den Nya Koncernens intäkter och lönsamhet påverkas, speciellt eftersom vissa konkurrenter kan ha större ekonomiska resurser. IMSG:s styrelse förväntar sig att den Nya Koncernen kommer att ställas mot hårdnande konkurrens i verksamhetens alla aspekter. Det ges inga garantier för att den Nya Koncernen kan fortsätta att konkurrera effektivt med inhemska och internationella konkurrenter. 9

11 DEL II RISKFAKTORER (f) Försäkringsskydd IMSG-koncernen har försäkringar som täcker dess inventarier och fordon. Det är dock inte säkert att dessa försäkringar är ett tillräckligt skydd mot förluster vid verksamhetsavbrott eller skador på IMSG-koncernens egendom till följd av brand, explosion, översvämning eller andra omständigheter. Vidare har IMSG-koncernen endast ansvarsförsäkring mot tredje man i de fall och i den utsträckning som gällande lag kräver så. Ingen garanti kan ges för att IMSG-koncernens försäkringar räcker till för att täcka förluster eller skulder om IMSG-koncernen skulle lida en stor förlust eller ådra sig en stor skuld. IMSG-koncernen har ingen försäkring som täcker typiska risker, som till exempel yrkesmässig ansvarsförsäkring och arbetsgivarförsäkring. Om IMSG-koncernens försäkringar inte räcker till för att täcka sådana förluster och skulder, kan detta ha väsentligt negativa effekter på den Nya Koncernens verksamhet, finansiella situation och verksamhetsresultat. (g) Kundförhållanden Den Nya Koncernens försäljning utomlands kommer att vara beroende av ett antal nyckelkunder. IMSG:s styrelse anser att upprätthållandet och utvecklandet av relationer med nyckelkunderkommer att ha stor betydelse för den Nya Koncernens framgång. Förlusten av en av dessa nyckelkunder kan ha väsentligt negativa effekter på den Nya Koncernens finansiella ställning, handelsposition eller framtidsutsikter. (h) Kundkonsolidering IMSG:s styrelse känner inte till någon pågående eller föreslagen konsolidering, samgående eller annan omorganisation av IMSG-koncernens eller ONE Medias nyckelkunder som väsentligt skulle kunna påverka framtida handel eller resultat. Det finns dock en risk att sådan konsolidering, samgående eller annan omorganisation hos någon nyckelkund väsentligt skulle kunna påverka IMSG-koncernens framtida handel eller resultat. (i) Tillit till eventuellt ofullständig eller felaktig data Offentlig information från vissa utvecklingsmarknader (t ex Ryssland) är betydligt mindre komplett och pålitlig än information från länder med mer utvecklade marknadsekonomier. Offentlig statistik kan också baseras på andra källor än de som används i mer utvecklade länder. På grund av bristen av alternativa, pålitliga källor med landsspecifik statistik, måste IMSG-koncernen i viss utsträckning förlita sig på offentlig information i sin verksamhetsplanering. Därför kan antaganden gjorda av den Nya Koncernen i dess verksamhetsplanering visa sig vara felaktiga, vilket i sin tur kan ha betydande negativa effekter på dess verksamhet. (j) Ansvarsbefrielse Vissa företag inom IMSG-koncernen har ingått avtal med tredje man där de har enats om att befria tredje man från ansvar för eventuella förluster som tredje man kan lida och som uppkommer ur deras förhållande, utan begränsning av varken belopp eller tid. IMSG:s styrelse anser att en fordran som uppstår ur ett eller flera av dessa ansvarsbefriande avtal kan skada IMSG-koncernens ekonomiska ställning eller handelsposition. 10

12 DEL II RISKFAKTORER (k) Nyckelpersonal och rekrytering Den Nya Koncernens utveckling är till ator del beroende av medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang. IMSG-koncernen har ett antal nyckelanställda som tillsammans betyder väldigt mycket för bolaget. Om någon av personerna som betraktas som nyckelanställd lämnar den Nya Koncernen kan detta medföra betydande negativa effekter. Trots att IMSG-koncernen har ingått anställningsavtal med sådana nyckelpersoner och försett dem med incitament att stanna inom IMSG-koncernen, inklusive optioner under 2002 års Aktieoptionsprogram och IMSG Jerseys Aktieoptionsprogram, kan det inte garanteras att dessa personer stannar inom Koncernen. Det är till exempel omöjligt enligt ryska anställningslagar att förhindra IMSG-koncernens anställda från att starta konkurrerande verksamheter. Dessutom lyder en person som jobbar i Ryssland automatiskt under rysk lag, oavsett den personens nationalitet eller vilken lag som styr den personens anställningsavtal. Även om klausuler om icke-konkurrens allmänt erkänns och upprätthålls under engelsk, svensk och andra lagstiftningar, skulle en rysk domstol inte erkänna sådana konkurrensbegränsande bestämmelser i anställningsavtal och skulle vägra att verkställa en utländsk dom baserad på ett sådant kontrakt. IMSG-koncernen är inte försäkrad mot skada uppkommen av uppsägning eller liknande av dess nyckelpersoner eller chefer. Förlust av någon av nyckelpersonerna i ledningen kan ha negativ effekt på IMSG-koncernens verksamhet. Den Nya Koncernens framtida framgång kommer också att vara beroende av dess fortsatta förmåga att locka, behålla och motivera högt kvalificerade försäljnings-, programmerings-, teknisk-, kundsupport-, ekonomi-, redovisnings-, marknadsförings- och ledningspersonal. Konkurrensen i Ryssland och på andra utvecklingsmarknader om medarbetare med relevant expertis är intensiv på grund av det låga antalet kvalificerade personer, och den Nya Koncernen kommer att försöka strukturera kompensationspaket på ett sätt som överensstämmer med rådande standard på respektive arbetsmarknad. Ett misslyckande med att tillgodose sina medarbetares behov skulle kunna få betydande negativa effekter för den Nya Koncernen. (l) Ledningen i ryska dotterbolag VD:n i varje ryskt dotterbolag har makten och befogenheten att teckna det ryska dotterbolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt är mer omfattande än vad som är brukligt för ledningen i ett dotterbolag och denna kontroll (och därmed relaterad risk) är därför större än vad som typiskt sett kan förväntas. Rysk lagstiftning har dock ett koncept beträffande stora transaktioner ; en transaktion med egendom värderad till mer än 25 procent av balansräkningens värdering av ett bolags tillgångar, om inte transaktionen genomförs inom bolagets ordinarie verksamhet. Om ett avtal utgör en stor transaktion för ett bolag, krävs godkännande från aktieägarna i bolaget. Om detta godkännande inte erhålls kan ett sådant avtal ogiltigförklaras i samband med en ansökan från bolaget eller dess aktieägare. (m) Ryska bolagsstyrningsregler Med anledning av osäkerheten i tolkningen av ryska bolagsstyrningsregler, den breda variationen av hur bolagsstyrning bedrivs i ryska bolag och den snabba utvecklingen i relevant lagstiftning, 11

13 DEL II RISKFAKTORER skulle det kunna hävdas att vissa transaktioner eller åtgärder av medlemmar i IMSG-koncernen eller deras föregångare inte uppfyllde alla regler för bolagsstyrning eller på annat sätt stod i strid med den ryska lagstiftningens krav. IMSG:s styrelse känner inte till några risker avseende detta, men om de möts av en invändning från en statlig myndighet, aktieägare, motpart i någon transaktion eller någon annan person med intresse av en sådan invändning, och invändningen går igenom, skulle sådana transaktioner eller åtgärder kunna ogiltigförklaras. Ogiltigförklarandet av en sådan transaktion eller åtgärd kan ha betydande negativa effekter på den Nya Koncernens verksamhet. (n) Finansiella risker IMSG-koncernen är exponerad för olika typer av finansiella risker i sin verksamhet. Med finansiella risker avses fluktuationer i IMSG-koncernens intäkter och kassaflöde som ett resultat av förändringar i växelkurser, räntor, refinansiering och kreditrisker. IMSG-koncernens policy för hanteringen av finansiella risker har utarbetats av IMSG:s styrelse och utgör ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och gränser för finansiella operationer. Ansvaret för IMSG-koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av IMSG-koncernens ekonomiavdelning. Det övergripande målet med finansieringsfunktionen kommer att vara att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering och att minimera de negativa effekterna av marknadsfluktuationer på den Nya Koncernens intäkter. (o) Valutarisker IMSG:s intäkter påverkas när försäljning och köp sker i olika valutor. Detta kallas för betalningsexponering. IMSG strävar efter att matcha försäljning med kostnader i samma valuta genom att hitta leverantörer i lämpliga länder, men det kan inte ges någon garanti för att detta alltid kommer att ske. Det kan särskilt märkas att en nedgång i värdet på den ryska rubeln jämfört mot den amerikanska dollarn kan resultera i en nedgång i den Nya Koncernen nettovinst och aktieägarnas kapital när detta uttrycks i amerikanska dollar, liksom en ökning av dess kostnader i amerikanska dollar uttryckt i rubler. (p) Ränterisker Risken som ökande ränta medför för IMSG övervakas regelbundet och kan åtgärdas med kort varsel genom att förlänga perioder med fast ränta, antingen direkt eller genom derivatinstrument. (q) Kassaflödesrisker Den Nya Koncernen kan i framtiden behöva ytterligare kapital, vilket inte kommer att vara tillgängligt eller kanske endast tillgängligt på ofördelaktiga villkor. Den Nya Koncernens framtida kapitalbehov beror på flera faktorer, inklusive dess förmåga att expandera sin verksamhet. I den utsträckning som pengarna inte räcker för att finansiera framtida verksamhetsbehov, kan den Nya Koncernen behöva skaffa ytterligare medel genom finansiering eller genom att minska sin egen tillväxt. Kapital- och skuldfinansiering, om någon, skulle kunna ske under förutsättningar som inte gynnar den Nya Koncernen och kan bidra till utspädning av de nuvarande aktieägarnas intressen. Om den Nya Koncernen inte kan skaffa sig tillräckliga medel under gynnsamma förhållanden el- 12

14 DEL II RISKFAKTORER ler överhuvudtaget, kan dess verksamhet, rörelseresultat och ekonomiska ställning påverkas mycket negativt. (r) Marknadstrender Den Nya Koncernens verksamhet och framtidsutsikter kommer ofrånkomligen att påverkas av generella trender på de olika marknaderna för försäljnings- och marknadsföringstjänster där den Nya Koncernen bedriver verksamhet. En beskrivning av de senaste marknadstrenderna som påverkar Koncernens verksamheter återfinns i avsnitt 8 av Sektion 1 Del VII (Information om IMSG) i detta Dokument. (s) Ryska konkurrensmyndigheter IMSG-koncernens verksamhet har vuxit avsevärt genom bildandet av nya bolag, genom införlivandet av bolag i IMSG-koncernens holdingbolagstruktur och genom förvärv, där vissa av förvärven av ryska bolag har krävt efterföljande underrättelse till konkurrensmyndigheterna i Ryssland. Gällande lagstiftning förbjuder förvärv, överlåtelse och bildande av bolag av koncerner eller individer som agerar gemensamt utan föregående godkännande (över ett fastställt gränsvärde, beräknat med hänsyn till de samlade tillgångarna) eller underrättelse. Denna lagstiftning är vag på vissa punkter, oklar och föremål för skiftande tolkningar. I vissa fall, däribland fall kopplade till införlivandet av bolag i IMSG-koncernens struktur, hade IMSG:s styrelse (som den var sammansatt vid den relevanta tidpunkten) vid tiden för införlivandet dragit slutsatsen att varken föregående godkännande eller efterföljande underrättelse krävdes. IMSG:s styrelse har inte haft orsak att förändra denna inställning, men om ryska konkurrensmyndigheter skulle komma fram till att Koncernen förvärvat ett bolag i strid med denna anti-monopollagstiftning skulle de kunna fatta beslut om administrativa sanktioner och/eller ansöka i en rysk domstol om att ogiltigförklara införlivandena, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på IMSG-koncernens verksamhet. (t) Politisk situation på utvecklingsmarknader Politisk och regeringsmässig instabilitet skulle kunna ha negativ påverkan på värdet av IMSGkoncernens investeringar på marknader såsom Ryssland, Kazakstan och Ukraina. Investerare i bolag med verksamhet på utvecklingsmarknader såsom Ryssland, Kazakstan och Ukraina bör vara medvetna om att dessa marknader ofta är föremål för större politiska risker än vad som är fallet på mer utvecklade marknader. Regeringsmässig instabilitet skulle kunna ha ogynnsam inverkan på värdet av IMSG-koncernens investeringar på marknader såsom Ryssland, Kazakstan och Ukraina och därmed på värdet av de Nya IMSG-aktierna. Ryssland har sedan 1991 strävat efter att förvandlas från en enpartistat med centralt planerad ekonomi till en fri marknadsekonomi. Som ett resultat av reformernas genomgripande natur, och misslyckandet för vissa av dem, förblir det ryska politiska systemet känsligt för allmänhetens missnöje, såsom missnöjet med 1990-talets privatiseringar, liksom för kravet på självständighet från vissa regionala och etniska grupper. Framtida regeringsförändringar, större policyförändringar eller brist på samstämmighet mellan olika delar av regeringen och mäktiga ekonomiska grupper skulle också kunna splittra eller kasta om ekonomiska och reglerande reformer. 13

15 DEL II RISKFAKTORER Sedan självständigheten år 1991 har även Kazakstan genomgått en påtaglig politisk förändring i sin omvandling från plan- till marknadsekonomi. Landet har upplevt snabba förändringar i sin lagstiftning och fortsätter att vara föremål för legislativ, politisk och ekonomisk osäkerhet och förändring. Ukraina har upplevt politisk instabilitet och flertalet premiärministerskiften sedan självständigheten De olika statliga myndigheterna och kopplingarna mellan dem, liksom den ukrainska regeringens politik och de politiska ledarna som formulerar och implementerar den, är föremål för snabb förändring. Brottslighet och korruption kan komma att störa IMSG-koncernens förmåga att bedriva verksamhet i Ryssland De politiska och ekonomiska förändringarna i Ryssland sedan början av 1990-talet har resulterat i markanta rubbningar av makten. Lokal och internationell press har på senare år rapporterat att en omfattande organiserad brottslighet har uppstått, särskilt i storstadsområden. Lokal och internationell press har dessutom rapporterat om höga nivåer av offentlig korruption. Därutöver har publicerade rapporter indikerat att ett betydande antal ryska medieföretag regelmässigt publicerar nedsättande artiklar mot betalning. Den organiserade och övriga brottslighetens härjningar eller krav från korrupta myndighetspersoner kan i framtiden komma att störa den Nya Koncernens förmåga att bedriva sin ryska verksamhet på effektivt sätt och kan därför komma att ha betydande negativ påverkan på dess affärsverksamhet. Samhällsoro i Ryssland kan begränsa den Nya Koncernens verksamhet Det allmänna misslyckandet med att få löner och förmåner att öka i samma takt som de snabbt ökande levnadsomkostnaderna i Ryssland har tidigare lett till, och kan i framtiden leda till, arbetskrafts- och samhällsoro. Arbetskrafts- och samhällsoro kan få politiska, samhälleliga och ekonomiska konsekvenser, såsom ökad nationalism, restriktioner mot utländsk inblandning i den ryska ekonomin och ökat våld. Var och en av dessa eller liknande konsekvenser av oro i samhället skulle kunna begränsa den Nya Koncernens verksamhet och leda till intäktsbortfall och därigenom ha betydande negativ påverkan på dess verksamhet och finansiella tillstånd. Etniska och andra konflikter skapar en osäker arbetsmiljö som kan hindra den Nya Koncernens långsiktiga planeringsförmåga och minska värdet av investeringar på utvecklingsmarknader, såsom Ryssland, Kazakstan och Ukraina En möjlig konflikt mellan centrala och regionala myndigheter, liksom andra konflikter, skulle kunna skapa en osäker arbetsmiljö som hindrar den Nya Koncernens långsiktiga planeringsförmåga och skulle kunna ha en ogynnsam effekt på värdet av dess investeringar i Ryssland. Trots att positionen nyligen förbättrats fortsätter Ryssland dessutom att lida av etniska konflikter och spänningar mellan olika regioner, däribland kampen mellan rebellgrupper i den tjetjenska regionen och den federala regeringen. Den ytterligare intensifieringen av våldet, bland annat terroristattacker och självmordsbombningar, eller dess fortsatta spridning till andra delar av Ryssland, skulle kunna få betydande politiska och ekonomiska konsekvenser, såsom utlysandet av ett katastroftillstånd i hela eller delar av Ryssland. Alla störningar i rysk handel skulle kunna ha en betydande negativ effekt på den Nya Koncernen, värdet av dess investeringar och verksamheten i 14

16 DEL II RISKFAKTORER Ryssland samt de Nya IMSG-aktierna. Etniska spänningar förekommer även i Turkiet, Kazakstan och Ukraina, liksom i länder som gränsar till Kazakstan och Ukraina. (u) Risker avseende den ekonomiska miljön på tillväxtmarknader Utvecklingsmarknader som Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Turkiet, Ungern och Rumänien utsätts för större risker än mer utvecklade marknader och finansiell oro på någon av dessa marknader kan störa Koncernens verksamhet. Utvecklingsmarknader som Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Turkiet, Ungern och Rumänien utsätts för större ekonomiska risker än mer utvecklade marknader. Tillväxtekonomier som Ryssland, Kazakstan, Turkiet, Ungern och Rumänien utsätts också ofta för snabba förändringar och informationen i detta Dokument kan därför bli inaktuell relativt snabbt. Följaktligen ska ONE Media-aktieägare vara särskilt försiktiga i att bedöma involverade risker och måste själva bestämma huruvida, mot bakgrund av dessa risker, det är lämpligt att acceptera Erbjudandet. Finansiell instabilitet i Ryssland kan påverka den Nya Koncernens verksamhet negativt Rysslands ekonomiska miljö har tidigare utsatts för hyperinflation, skuldkris och politisk oro. En väsentlig del av IMSG-koncernens nuvarande verksamhet är lokaliserad i Ryssland och är därför beroende av den generella ekonomiska miljön i landet. Rysslands nyligen stärkta bruttonationalprodukt, högre skatteindrivning och stabilisering av den lokala valutan rubel, har säkerställt en viss nivå av finansiell stabilitet. Det finns inga garantier för hållbarheten av denna trend, och skulle en nedgång inträffa kommer det direkt att påverka den Nya Koncernens lönsamhet. Följande risker kan allvarligt förändra investeringsklimatet i Ryssland och i sin tur belasta den Nya Koncernens affärsverksamhet med oförutsedda kostnader: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) en hög nivå av korruption och kriminell infiltrering i ekonomin, instabilitet på den lokala valutamarknaden, en allvarlig nedgång i Rysslands bruttonationalprodukt, en hög inflationsnivå, en högre nivå av kapitalflykt, politisk instabilitet som har orsakats av plötsliga förändringar i eller byte av förvaltningspolicy, en plötslig prisnedgång i sektorn för naturtillgångar, (viii) utbrett skattefusk, (ix) (x) (xi) en hög förekomst av ekonomiska aktiviteter på svarta och gråa marknader, utarmningen av en stor andel av Rysslands befolkning, och underutveckling av Rysslands banksystem och ett begränsat antal kreditvärdiga ryska banker. 15

17 DEL II RISKFAKTORER Svängningar i den globala ekonomin kan påverka Rysslands och andra utvecklingsmarknaders ekonomi samt den Nya Koncernens verksamhet negativt Svängningar i den globala ekonomin kan påverka Rysslands och andra utvecklingsmarknaders ekonomi negativt, vilket kan påverka den Nya Koncernens verksamhet negativt. Ryssland och andra marknader där den Nya Koncernen kommer att verka är känsliga för marknadsnedgångar och konjunkturnedgångar på andra ställen i världen. Finansiella problem eller en ökning av de förväntade riskerna som associeras med investeringar i tillväxtekonomier kan, vilket tidigare har inträffat, dämpa utländska investeringar i Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Turkiet, Ungern och Rumänien. Verksamhet i dessa områden kan då möta allvarliga likviditetsrestriktioner vilket ytterligare påverkar ländernas ekonomier negativt. Eftersom Ryssland producerar och exporterar stora mängder olja är den ryska ekonomin dessutom särskilt känslig för oljepriser på världsmarknaden, och en nedgång i priset på olja kan dämpa eller avbryta den ryska ekonomin. Kazakstan är på liknande sätt starkt beroende av oljepriset och dess ekonomi är sårbar för nedgångar i oljepriset. Historiskt sett har militära konflikter och internationell terroristaktivitet väsentligt påverkat olje- och gaspriser, vilket utsätter Rysslands ekonomi för ytterligare risker. Ryssland, Kazakstan och Ukraina är dessutom stora producenter och exportörer av metallprodukter, och deras ekonomier är därför känsliga för råvarupriset på världsmarknaden och/eller påförandet av skatt av USA, Europeiska Unionen eller av andra viktiga exportmarknader. Fysisk infrastruktur i Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Rumänien och Ungern är i mycket dåligt skick Den fysiska infrastrukturen i Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Rumänien och Ungern härrör, i stor utsträckning, från Sovjettiden, och har inte finansierats eller underhållits tillräckligt under det senaste årtiondet. Särskilt drabbat är kommunikationssystem, järnvägs- och vägnät, kraftproduktion och kraftledning, gasledningar samt byggnationer. (v) Risker i samband med lagstiftning och rättsystem på utvecklingsmarknader Svaghet beträffande det ryska rättssystemet och rysk lagstiftning skapar en osäker miljö för investeringar och affärsverksamhet och kan sålunda ha en väsentligt negativ effekt på IMSGkoncernens verksamhet och värdet på de Nya IMSG-aktierna. Ryssland är fortfarande i utvecklingsfasen vad gäller ett rättsligt ramverk för att stödja en marknadsekonomi. Följande risker i samband med det ryska rättssystemet skapar osäkerheter avseende rättsliga och affärsrelaterade beslut som den Nya Koncernen fattar, osäkerheter som ofta inte föreligger i länder med mer utvecklade marknadsekonomier: (i) (ii) (iii) motsägelser inom (1) federala lagar, (2) förordningar, regler och bestämmelser utfärdade av lokala, statliga och federala ministerier och (3) regionala och lokala lagar, regler och bestämmelser, bristen på rättslig och administrativ vägledning i hur rysk lagstiftning ska tolkas, väsentliga luckor i den legala strukturen på grund av förseningar eller frånvaro av implementering av regler, 16

18 DEL II RISKFAKTORER (iv) (v) (vi) (vii) den relativa bristen på erfarenhet hos domare och domstolar vad gäller tolkning av rysk lagstiftning, påstådd korruption inom rättsliga och statliga myndigheter, hög grad av godtycke från statliga myndigheters sida, problematisk och tidsödande verkställighet av både ryska och icke-ryska rättsliga beslut, domar och liknande, (viii) brist på verkligt maktavskiljande mellan regeringens verkställande, rättsliga och lagstiftande delar, (ix) konkursprocedurer som inte är väl utvecklade och missbrukas. Liknande nivåer avseende rättslig risk förekommer på andra utvecklingsmarknader, som t ex Kazakstan, Ukraina, Rumänien och Ungern. Olagligt, selektivt eller godtyckligt handlande från regeringens sida kan få en negativ effekt på den Nya Koncernens verksamhet och värdet av de Nya IMSG-aktierna. Statliga, regionala och lokala myndigheter i tillväxtmarknader som t ex Ryssland, Kazakstan, Rumänien, Ungern och Ukraina agerar tidvis selektivt eller godtyckligt, utan handläggning eller förvarning, och ibland på ett sätt som färgats av politiska eller kommersiella hänsynstaganden. Vidare har de statliga myndigheterna även makten att, under vissa omständigheter, genom regleringar eller statliga beslut, ingripa vid verkställandet av avtal. Olagligt, selektivt eller godtyckligt handlande från regeringens sida har enligt uppgift innefattat plötsliga och oväntade skatterevisioner och åtal. Domarkårens brist på oberoende och erfarenhet, svårigheterna att verkställa domstolsbeslut och statligt godtycke vid verkställande av krav kan komma att förhindra IMSG-koncernen från att uppnå effektiv upprättelse vid en domstolsförhandling i Ryssland. Ryska domstolar kan tvinga en rysk juridisk person till likvidation på grund av bristande uppfyllande av vissa krav i rysk lagstiftning. I rysk lagstiftning finns vissa krav som ska uppfyllas i processen att bilda och omorganisera ett ryskt företag. Vissa bestämmelser i rysk lagstiftning kan tilllåta en domstol att beordra en rysk juridisk person till likvidation med anledning av bristande uppfyllande av vissa krav under bildandet av ett företag eller under verksamhetens gång. Vissa ryska domstolar har, när de beslutar huruvida ett företag ska tvingas till likvidation, sett bortom det faktum att företaget inte till fullo lyckas efterleva alla tillämpliga rättsliga krav, utan tagit hänsyn till andra faktorer, som t ex företagets ekonomiska situation och dess förmåga att uppfylla sina skatteskyldigheter, såväl som de ekonomiska och sociala konsekvenser som skulle följa på en likvidation. Detta rättsliga tillvägagångssätt stöds av Rysslands författningsdomstol, som menar att inte ens upprepade lagöverträdelser inte kan ligga till grund för en ofrivillig likvidation av ett företag, och att man istället ska ta hänsyn till huruvida likvidation skulle vara en lämplig straffpåföljd för sådana överträdelser. Även om, vilket emellanåt händer i Ryssland, vissa av IMSG-koncernens dotterbolag vid vissa tillfällen inte har uppfyllt samtliga tillämpliga rättsliga krav, anser IMSG:s styrelse att inget av dotterbolagen borde likvideras på sådana grunder eftersom ingen av de eventuella överträdelserna varit betydande, orsakat skada för någon individ eller haft andra negativa följder. Dessutom har det finansiella läget för IMSG-koncernens dotterbolag varit tillfredsställan- 17

19 DEL II RISKFAKTORER de vid samtliga väsentliga tidpunkter, och dotterbolagen har alltid varit kapabla att punktligt möta samtliga skatteålägganden och förpliktelser gentemot tredje part. Svagheter i det ryska rättssystemet skapar dock en osäker rättslig miljö, vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att förutsäga ryska domstolars eller statliga myndigheters beslut. Om en rysk domstol eller statlig myndighet skulle inta en ställning som är ogynnsam för den Nya Koncernen, kan detta påverka den Nya Koncernen och dess verksamhet mycket negativt. Det rättsliga systemets och åklagarämbetets oberoende samt deras immunitet från ekonomiskt, politiskt och nationalistiskt inflytande i Ryssland har till stor del fortfarande inte undersökts. (w) Risker förknippade med beskattning Svagheter i det ryska skattesystemet kan påverka IMSG-koncernens verksamhet negativt Rysk skattelagstiftning och skattepraxis har inte tydligt upprättats och beskattningssystemet i Ryssland undergår ständiga förändringar och ombytligt genomdrivande på såväl federal, regional som lokal nivå. Följaktligen är det möjligt att den Nya Koncernen kan beläggas med skatt i Ryssland som inte förutsetts och som kan påverka den Nya Koncernen negativt. Vissa av IMSG-koncernens arrangemang har varit och fortsätter att vara uppbyggda för att minimera IMSG-koncernens och dess dotterbolags skatter och andra statliga avgifter. Både tidigare och nuvarande fördelaktiga arrangemang av detta slag kan komma att ifrågasättas av relevanta myndigheter. Ryska myndigheter har tidigare framgångsrikt angripit ett flertal modeller för skatteoptimering som ryska företag använt. Eftersom IMSG-koncernen i nuläget följaktligen inte är föremål för någon sådan invändning, kan man inte vara säker på att den Nya Koncernen framgångsrikt skulle kunna stå emot en sådan rättsinvändning om den skulle bli aktuell. Eftersom statliga myndigheter utomlands har stora befogenheter att dela ut civila, administrativa och/eller rättsliga påföljder, skulle resultatet av ett lyckosamt bestridande kunna ha påtagligt negativa effekter på den Nya Koncernens verksamhet och finansiella position. IMSG-koncernens verksamhet är skattepliktigt i flera jurisdiktioner Trots att IMSG-koncernens huvudsakliga verksamhet för närvarande pågår i Ryssland, är IMSGkoncernen skattepliktig i flera jurisdiktioner, inklusive Jersey, Cypern, Ukraina, Kazakstan, Rumänien, Indien och Turkiet. Den kombinerade effekten av ansökan till den Nya Koncernen av skattelagarna i fler än en av dessa jurisdiktioner och/eller tolkning av vederbörande skattemyndigheter, skulle under vissa omständigheter leda till kontraproduktiva resultat (inklusive erkännande av skattepliktiga fasta driftställen) och/eller påtagliga och negativa effekter på den Nya Koncernens affärsverksamhet, finansiella läge och rörelseresultat. Potentiellt vidsträckt tolkning av den ryska lagstiftningen inom internprissättning Den Nya Koncernen kan påverkas negativt om statliga myndigheter framgångsrikt skulle angripa vissa arrangemang som Koncernen har eller har haft fördelar av. De ryska reglerna för internprissättning som började gälla 1999, gav de ryska skattemyndigheterna rätt att justera internprissättning och påföra ytterligare skatteskulder gällande samtliga kontrollerade transaktioner under förutsättning att transaktionspriset avviker från marknadspriset med mer än 20 procent. Kontrollerade transaktioner, inklusive transaktioner mellan närstående organi- 18

20 DEL II RISKFAKTORER sationer och vissa andra typer av transaktioner mellan oberoende parter, t ex utrikes handelstransaktioner eller transaktioner med tydliga (mer än 20 procent) prisfluktuationer. De ryska reglerna för internprissättning är endast vagt formulerade, vilket lämnar öppet för tolkning av ryska skattemyndigheter och domstolar. På grund av osäkerheten kring tolkningen av internprissättning kan en justering, om den upprätthålls av en rysk domstol, innebära att IMSG-koncernens framtida finansiella resultat påverkas negativt. Dessutom kan den Nya Koncernen göra avgörande förluster i samband med det fastställda beloppet av tidigare underbetald skatt och därmed förbundna räntor och avgifter, vilka i sin tur kan ha en negativ påverkan på den Nya Koncernens finansiella situation och rörelseresultat. Vissa av IMSG-koncernens arrangemang har tidigare organiserats för att minimera IMSGkoncernens ekonomiska förpliktelser vad gäller beskattning och andra statliga avgifter. Såväl tidigare som nuvarande fördelaktiga arrangemang av den här sorten, kan komma att ifrågasättas av vederbörliga myndigheter. Ryska myndigheter har tidigare lyckats angripa ett flertal skatteoptimeringsarrangemang som andra ryska företag har använt. Följaktligen kan man inte vara säker på att den Nya Koncernen framgångsrikt skulle kunna stå emot ett sådant bestridande om det skulle bli aktuellt. Eftersom statliga myndigheter utomlands har stora befogenheter att dela ut civila, administrativa och/eller rättsliga påföljder, skulle resultatet av ett sådant förfarande kunna ha påtagligt negativa effekter på den Nya Koncernens verksamhet och finansiella position. 19

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett nytt prestationsbaserat aktieprogram

Läs mer

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:31 2016-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-10-17.

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-16062 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer