R ä t t s f a l l. fr.om. 1 maj 2013 t.o.m. 15 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R ä t t s f a l l. fr.om. 1 maj 2013 t.o.m. 15 maj 2014"

Transkript

1 14 R ä t t s f a l l fr.om. 1 maj 2013 t.o.m. 15 maj 2014

2 1. NJA 2013 s. 421 Konkurshinder p.g.a. betryggande säkerhet?

3 SEB Pant ställd av huvudgäldenärerna Lånekuld 29 Mkr? Mkr Proprieborgensskuld 29 Mkr Konkursansökan Konkursansökan Låneskuld 14 Mkr Låneskuld 21 Mkr KLM Fastigheter Pant ställd av KLM 19,5 Mkr Proprieborgensskuld 1 Mkr MS Pant ställd av MS 26 Mkr

4 Konkurshinder enligt 2:10, 1 KL En borgenär har inte rätt att få gäldenären försatt i konkurs, om 1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i egendom som tillhör gäldenären, 2. tredje man har ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran och konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens ställande. 3. borgenärens fordran är inte förfallen till betalning och betryggande säkerhet erbjuds av tredje man.

5 KLM Fastigheter Egen skuld ca 14 Mkr. Proprieborgensskuld 29 Mkr. (Tot. 43 Mkr.) Proprieborgensskulden ska beaktas endast i den mån de huvudgäldenärerna inte lämnat betryggande säkerhet för sina egna skulder, vilket banken inte visat. Egna fastigheter värderade till 19,5 Mkr +/ kr =Betryggande säkerhet? Ja, KLM har fullgjort sin bevisbörda för att säkerheten är betryggande MS Egen skuld ca 21,5 Mkr. Proprieborgensskuld 1 Mkr. (Tot. 22,5 Mkr.) Egna fastigheter värderade till 26 Mkr +/- 2 Mkr =Betryggande säkerhet? Ja, MS har fullgjort sin bevisbörda för att säkerheten är betryggande

6 2. NJA 2013 s. 725 Fråga om tidpunkten för fordrans uppkomst enligt 25:18 ABL (s.k. hissprövning)

7 Högsta domstolens beskrivning av tillämpliga principer: Om det inte finns någon fri avbeställningsrätt uppkommer fordran vid avtalet/beställningen. F FF F F Medansvarsperiod enl. 25 kap. ABL Avtal/beställning F F F F F F F F F Om det finns en fri avbeställningsrätt, som inte utnyttjas under medansvarsperioden, uppkommer fordran allteftersom prestationen utförs.

8 Högsta domstolens svar på hissfrågorna 1. När uppkommer en hyresfordran? Hyresgästen kan inte frigöra sig från sin skyldighet att betala hyra genom att avflytta i förtid, dvs. det finns ingen fri avbeställningsrätt. Hyresfordran, för hela hyrestiden, uppkommer därför vid ingåendet av hyresavtalet.

9 Högsta domstolens svar på hissfrågorna, forts. 2. När uppkommer en fordran avseende beställt och utfört arbete på hyrd lokal (hyresgästanpassning)? Om det inte finns någon fri avbeställningsrätt uppkommer fordran vid beställningen. Om det finns fri avbeställningsrätt, men den inte utnyttjats, uppkommer fordran då arbetet utförs.

10 3. Svea HovR (Avd. 5, T ) Fråga om tidpunkten för rättegångskostnadsfordrans uppkomst enligt 25:18 ABL

11 Uppkommer fordran på rättegångskostnader då talan väcks? F FF F F Medansvarsperiod enl. 25 kap. ABL Talan väcks F F F F F F F F F Eller uppkommer fordran löpande allteftersom arbete utförs i processen?

12 Svea hovrätt Rättegångskostnadsfordran uppkommer allteftersom arbete utförs i processen. Personligt betalningsansvar för en styrelseledamot ansågs därför föreligga för rättegångskostnader som uppkommit i antal konkursansökningärenden mot ett bolag som inte upprättat kontrollbalansräkning och som sedermera försattes i konkurs.

13 4. Svea hovrätts dom Avd. 7, T Aktieägares betalningsskyldighet p.g.a ansvarsgenombrott

14 Hultnäs Ägare till 50 % Lundberg Ägare till 50 % Fordran 3,3 Mkr Fordran 3,3 Mkr Deloitte Rättegångskostnadsfordran 3,3 Mkr Hultnäs & Lundberg Processor AB (tomt på tillgångar) Skadeståndsfordran 64,3 Mkr Är aktieägarna Hultnäs och Lundberg ansvariga för processbolagets skuld p.g.a. ansvarsgenombrott?

15 Svea hovrätt Ja, aktieägarna är betalningsskyldiga p.g.a. ansvarsgenombrott: Bolagets enda verksamheten var att driva process mot Deloitte Ingen självständig förvaltning Kraftigt underkapitaliserat = Otillbörligt förfarande som i den allmänna omsättningen saknar berättigande

16 Bolaget hade köpt fordran mot Deloitte från några konkursbon. Vad hade hänt om konkursboen drivit processen vidare, och konkursboen varit tomma? Hade förvaltaren blivit betalningsskyldig enligt allmänna regler om ansvarsgenombrott? Nej, knappast. Vägledning ska nog hämtas från rättsfall avseende förvaltares ansvar, t.ex. NJA 2006 s. 420: den omständigheten att en borgenär ställer en garanti för motpartens rättegångskostnader kan vara av betydelse om förvaltaren bör inleda en rättegång även om konkursboet saknar egna tillgångar för att betala sådana kostnader. I enskilda fall kan en sådan garanti vara en förutsättning för att det skall kunna anses försvarligt att en konkursförvaltaren väcker talan. utsikterna att vinna framgång med en process är av grundläggande betydelse. Vid en bedömning kan det också finnas anledning att beakta om det endast finns en eller ett fåtal borgenärer i konkursen och denne eller dessa utan vidare har förmåga att ställa garanti.

17 5. PT i mål T När uppkommer fordran enligt transportavtal?

18 F? F? F? F? PT-fråga: Är MidCargos fordran ackordsfri därför att den ska anses ha uppkommit efter ansökan om företagsrekonstruktion, eller omfattas den av ackordet? Avtal träffas om att Rörvik ska betala kr till MidCargo för utförd transport och kr för ej utförd transport F? Rörvik inleder en företagsrekonstruktion F? F? F? F? MidCargos yrkar att Rörvik ska betala kr avseende ej utförda transporter under rekonstruktionen.

19 6. NJA 2013 s. 822 Otillbörligt gynnande av borgenär enligt 11:4 BrB

20 juni Betalning av lön kr till ställföreträdaren 16 juli Konkurs

21 Obestånd Den formbundna regeln 11:4 BrB Obestånd Generalklausulen Gynnande av viss borgenär 1. Betalning av ej förfallen skuld 2. Betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel 3. Överlämnande av säkerhet som inte var betingad vid skuldens tillkomst 4. Annan sådan åtgärd I otillbörligt syfte gynnar borgenär "på annat sätt än nyss sagts" Påtaglig fara för att annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt Påtaglig fara för att annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt Uppsåt Uppsåt

22 Högsta domstolen Generalklausulen: Vad menas med otillbörligt syfte? Med otillbörligt syfte menas i aktuellt hänseende att gäldenärens handlande ska ha bestämts av en önskan i en obeståndssituation visa välvilja mot en speciell borgenär, fastän det sker på någon annan borgenärs bekostnad I rättsfallet NJA 1986 s. 779 uttalade HD att när en ställföreträdare för ett bolag i en obeståndssituation låter det betala en förfallen, oprioriterad skuld till ställföreträdaren själv, bör kravet på otillbörligt syfte som regel anses uppfyllt.

23 Högsta domstolen Angående insolvensbedömningen (I): "Det straffrättsliga obeståndsbegreppet svarar mot det konkursrättsliga." Funderingarna avseende den konkursrättsliga betydelsen av Gusum-målet NJA 1994 s. 336 kan upphöra: NJA 1994 s. 336 Bolag, som fortlöpande betalat förfallande skulder, har vid tillämpning av 11 kap 1 och 2 BrB inte ansetts vara på obestånd trots att betalningsförmågan var en följd av bolagets felaktiga bokföring. Det förhållandet att åklagaren till grund för yrkande om ansvar för grov oredlighet mot borgenärer enbart påstått att bolag varit på obestånd har ansetts utgöra hinder för prövning av om det förelegat en påtaglig fara för obestånd.

24 Högsta domstolen Angående obeståndsbedömningen (II): "Obeståndsbedömningen är framåtblickande och innefattar en prognos." Transaktion Konkurs Domstolen

25 Högsta domstolen Angående obeståndsbedömningen (III): Att en gäldenär vid en viss tidpunkt inte kan infria sina skulder rättidigt nödvändiggör inte att han är att anse som insolvent. I form av en prognosbedömning måste prövas huruvida det med tillräcklig grad av säkerhet kan sägas att gäldenärens ekonomi inom en godtagbar tid kan förväntas ha förbättrats att han kommer att kunna betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Vad är "tillräcklig grad av säkerhet? Är det tillräckligt att det är sannolikt att läget inte kommer förbättras? Vad är "godtagbar tid? 3 månader, 6 månader?

26 Objektiv insolvens- bedömning Subjektiv insolvens- bedömning Bonus pater familias (Fiktiv person, alltvetande, men kan inte se in i framtiden) Gärningsman/medkontrahent (Verklig person, straffrättsligt uppsåt resp. återvinningsrättslig ond tro krävs)

27 Förstadium till ev. insolvens 11:1 BrB: Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på obestånd, förstör..." 4:5 KL: eller genom förfarandet, eller i förening med annan omständighet, blev insolvent..." Förarbetena till KL: Gäldenären har gett sig in på vågade spekulationer, som kan sluta olyckligt. Fullgången insolvens Konkurs Fara för insolvens enl. BrB=Indirekt insolvens enl. KL?

28 De parallella insolvensvärldarna - den objektiva världen och den subjektiva världen Bonus pater familias (BPF) Förstadium till ev. insolvens Fullgången insolvens Gärningsman/ medkontrahent Gusums Bruk NJA 1994 s. 336, felaktig lager- redovisning. Åtalet som avsåg fullgången insolvens ogillades. Hjärtervägen NJA 2003 s. 37, tvistig skatteskuld, Käromålet bifölls. BPF kunde enligt HD se in i framtiden! Konkurs Förstadium till ev. insolvens Fullgången insolvens

29 7. NJA 2013 s. 830 Fråga om verkan av konkursbos besked enligt 3:9, 1 st KL att inte överta gäldenärens talan

30 UE försätts i konkurs UE./. Högskola Yrkanden 1) fastställande att avskedandet av UE är ogiltigt 2) ideellt skadestånd 3) rättegångskostnader Konkursboet inträder inte i processen TR:n bifaller käromålet UE ingår en förlikning med högskolan om betalning av lön och semesterersättning käromålet Vem har bäst rätt till förlikningspengarna: UE eller UE:s konkursbo?

31 Högsta domstolen "Vid bedömning av vad som omfattas av ett konkursbos beslut att inte överta gäldenärens talan bör avgörande vikt läggas vid vad konkursboet kunnat förutse vid sitt beslut." "... av det anförda [regleringen i 38 LAS] följer att konkursboet kunde förutse att UE, för det fall han vann framgång med sin talan mot högskolan, också hade rätt till lön och semesterersättning."

32 8. Svea HovR, Avd. 4, dom mål T , avseende tillämpning av 3:9 KL i en skatteprocess

33 Svea hovrätt Den nu aktuella fordringen på kostnadsersättning är en direkt och förutsebar följd taxeringsprocessen." "Genom att avstå från att föra talan i taxeringsprocessen får konkursboet enligt hovrättens mening då också anses ha avstått från eventuell fordran på kostnadsersättning [...] Ett e-postmeddelande från konkursboet, efter att processerna har genomförts, innebar, enligt hovrätten, inte att konkursboets avstående från att inträda i processerna har återtagits.

34 9. HD:s beslut Fråga om omfattningen av s.k superförmånsrätt enligt 10 1 st p. 4 FRL

35 10 1 st, 4 p FRL "Allmän förmånsrätt följer med [...] 4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion."

36 Rekonstruktionstid Beslut om företagsrekonstruktion K-J Holm anställs som VD, med rekonstruktörens samtycke:12 mån. uppsägningstid, utan avräkningsskyldighet Konkurs. K-J H sägs upp K-J H bevakar en fordran på 1,1 Mkr med superförmånsrätt enl st 4 p FRL Förvaltaren anmärker att superförmånsrätt endast kan göras gällande för fordringar som intjänats under rekonstruktionstiden, och sådana fordringar fanns inte

37 Högsta domstolen "Förmånsrätt enligt bestämmelsen förutsätter, förutom att fordran grundas på ett avtal som uppkommit under rekonstruktionen, att rekonstruktören har gett sitt samtycke till avtalet." "Ytterligare förutsättningar uppställs inte för att fordran ska omfattas av förmånsrätten." "Det ankommer alltså på rekonstruktören att se till att företagshypotekets värde inte minskar onödigt mycket på grund av fordringar grundade på sådana avtal." Det ankommer på Vad händer annars? Skadestånd för rekonstruktören? Hade förmånsrättstaket på tio prisbasbelopp ( kr, 2014) i 12 a FRL varit tillämpligt, om det åberopats?

38 Påföljder som kan drabba en konkursförvaltare. Två PT-beslut. En hovrättsdom

39 Påföljder som kan drabba konkursförvaltare Skadestånd, 17:1 KL Åsidosättande av skyldighet En negativt verkande bestämningsfaktor vid en helhetsbedömning av arvodets skälighet, 14:4 KL "Böter" i form av avdrag på arvodet, lagstöd saknas

40 Påföljder som kan drabba konkursförvaltare Skadestånd (17:1 KL) Faktor vid helhetsbedömning av arvodets skälighet (14:4 KL) Åsidosättande av skyldighet Stefan Lindskog: Rättsfallet är anmärkningsvärt från många synpunkter. (Skiljeförfarande - En kommentar, s. 381 not 101) Böter (saknar lagstöd) Helhetsbedömning görs inte utan fokus är på att straffa åsidosättande av specifik skyldighet: NJA 2003 s. 99 (avdrag kr p.g.a. uteblivet hörande enl. 7:10 KL) "Oavsett om konkursförvaltaren fattat något felaktigt beslut, bör ett icke oväsentligt åsidosättande av skyldigheten att höra tillsynsmyndigheten [...] medföra en viss nedsättning av arvodet." RH 1999:114, Svea HovR Ö (avdrag kr resp kr p.g.a. försenat avslut)

41 Tre frågor 1. Kan ett och samma åsidosättande, t.ex. uteblivet hörande av borgenär enligt 7:10 KL, medföra både skadestånd enligt 17:1 KL och "böter", eller är det otillåten dubbel bestraffning? (Jenny Söderlund, Konkursrätten, s. 260, not 965: Boten ter sig särskilt tvivelaktig (i relation till skadeståndsreglerna) när associationens, konkursborgenärernas eller konkursgäldenärens intressen har trätts för när. I sådana fall hänger inte pretentionen på en särskild undantagsregel eftersom t ex skadeståndstalan kan föras för konkursboets räkning. ) 2. Om "böter" är tillåtet; hur ska avdragsbeloppets storlek bestämmas (viss procent av arvodet, fast belopp)? 3. Kan "bötesbeloppet" vara större än arvodesbeloppet?

42 10. PT i Ö fråga om nedsättning av konkursförvaltararvode p.g.a. lång handläggningstid

43 PT-fråga: TR:n och HovR:n drar av kr p.g.a. aktierna inte sålts tidigare. Är det OK? Jan Konkursboet får ett bud på kr på vissa aktier och en revers, men tackar nej.tsm vill att boet ska sälja Våren 2012: Förvaltaren säljer aktierna och revers för kr Förvaltaren ger in avslutshandlingar och yrkar arvode med kr jämte moms.

44 11. PT i Ö fråga om nedsättning av konkursförvaltararvode p.g.a. jäv

45 PT-frågor: 1) Jäv? 2) Skyldighet att informera TSM om eventuellt jäv? 3) Är ett avdrag på kr rimligt om svaret på fråga 1) och 2) är ja? M2 Engineering genomgår en företagsrekon- struktion : M2 Engineering försätts i konkurs. Den tidigare rekonstruktören utses som förvaltare Förvaltaren ger in avslutshandlingar och yrkar arvode med kr jämte moms. Domstolarna gör ett arvodesavdrag med kr.

46 12. HovR över Skåne och Blekinge, dom i T , fråga om skadeståndsskyldighet för konkursförvaltare enligt 17:1 KL

47 Ett konkursbo framställer återvinningskrav på drygt 1,5 Mkr Konkursboet förliks på kr, utan att dessförinnan ha hört, vare sig TSM eller berörda borgenärer Hade staten kunnat yrka skadestånd till sig själv? Är detta en situation då böter inte kan användas? Staten, i egenskap av berörd borgenär yrkar att förvaltaren ska betala skadestånd till konkursboet p.g.a. han ingått en ofördelaktig förlikning. HovR:n bifaller käromålet

48 13. KammarR:n i Sundsvall, dom i mål fråga om företrädaransvar för skatter och avgifter

49 Ansökan och beslut om företagsrekonstruktion Skatter och avgifter som uppkommit före och förfallit före ansökan Skatter och avgifter som uppkommit före men förfallit efter ansökan Skatter och avgifter som uppkommit efter och förfallit efter ansökan

50 Är ansökan om företagsrekonstruktion i sig en tillräcklig åtgärd för att företrädare inte ska vara betalningsskyldig för skatter och avgifter som uppkommit före ansökan men förfallit efter? KammarR:n i Sundsvall Nej, ansökan om företetagsrekonstruktion är inte i sig tillräcklig. Betalas inte på förfallodagarna skulder som uppkommit efter och förfallit efter ansökan, kan det smitta av sig så att personligt betalningsansvar även inträder för skulder som uppkommit före men förfallit efter ansökan. Något att tänka på för gäldenären då betalning sker! Betalning måste styras så att alla nya skulder betalas på förfallodagen.

51 14. Svea HovR:s dom , mål T Fråga om redovisningsskyldighet för styrelseledamot

52 18:1 HB "[...] göre ock redo och besked för det han om händer får." 1) Någon ska ha fått egendom i "händer" för annans räkning. 2) Redovisningsskyldighet finns för vad som mottagits.

53 I en konkurs saknas underlag för kontoöverföringar och kontouttag på 2,7 Mkr. Konkursboet yrkar att KP ska förpliktas betala 2,7 Mkr. Som grund åberopas att KP genom sitt uppdrag som styrelseledamot anförtrotts bolagets medelsförvaltning och är att anse som syssloman med redovisningsskyldighet enligt 18:1 HB.

54 Svea HovR Ogillar käromålet eftersom KP:s ansvar ska bedömas enligt reglerna om styrelseledamots skadeståndsansvar i ABL, och inte enligt regeln om redovisningsskyldighet i 18:1 HB. Några omständigheter som avser styrelseansvaret enligt ABL har inte åberopats. Ansåg HovR:n att KP inte fått någon egendom "i händer? Intressant fråga. Eller ansåg HovR:n att en styrelseledamot aldrig kan vara redovisningsskyldig enligt 18:1 HB, därför att ABL:s ansvarsreglering som lex specialis alltid går före? Märkligt i så fall.

55 Denna presentation finns tillgänglig på

21 Konkurs, ackord m.m.

21 Konkurs, ackord m.m. Konkurs, ackord m.m., Avsnitt 21 371 21 Konkurs, ackord m.m. 21.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas administrativa regler i samband med konkurs, ackord, likvidation m.m. För ytterligare information om

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin Examensarbete i Processrätt, 30 hp Examinator: Henrik Edelstam Stockholm, Vårterminen 2014 Förkortningar ABL

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) Målnummer: T399-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-12-29 Rubrik: Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt

Läs mer

Återvinning i konkurs

Återvinning i konkurs Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Vårterminen 2006 Återvinning i konkurs Författare: Karin Lundström Handledare: Annina Persson

Läs mer

Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet i aktiebolagslagen. - En jämförande studie

Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet i aktiebolagslagen. - En jämförande studie Umeå Universitet 2008-02-25 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp, HT 2007 Författare: Mathias Gruvris Handledare: Anders Bergman Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

Lagen om företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Tillämparuppsats, 20 poäng / utgåva 3 Handledare universitetsadjunkt Enar Folkesson VT 2001 Lagen om företagsrekonstruktion en ännu inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5765-09 KLAGANDE K-AKs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat JH Ombud: Advokat OL MOTPART Borås Elnät AB, 556527-5582

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41) Målnummer: Ö3182-12 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-05-31 Rubrik: Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 maj 2013 Ö 3182-12 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 2. MS med firma MS Fastigheter Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) Målnummer: Ö82-88 Avdelning: Domsnummer: SÖ269-90 Avgörandedatum: 1990-06-20 Rubrik: Ett aktiebolag, som var dotterbolag till ett annat aktiebolag,

Läs mer

C-UPPSATS. Återvinning i konkurs

C-UPPSATS. Återvinning i konkurs C-UPPSATS 2009:095 Återvinning i konkurs - den allmänna otillbörlighetsregeln Helene Sjöman Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Upplösta aktiebolags partshabilitet

Upplösta aktiebolags partshabilitet SKATTENYTT 2001 689 Gunilla Thorslund Upplösta aktiebolags partshabilitet i skatteprocessen Denna artikel avser att behandla det inte helt enkla spörsmålet i vilken utsträckning upplösta aktiebolag kan

Läs mer

Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL

Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lars Ronnelin Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL Examensarbete 20 poäng Handledare Gunnar Bergholtz

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare

Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare 010-574 86 76 1(29) Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare I samband med att de kapitel till handboken om specialverkställighet, som hittills publicerats på KFM:s intranät, har uppdaterats

Läs mer

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL O 33, > T ntthtr^tr l. W JLJVJIVJL f '^ 2014-08-26 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Promocar i Stockholm AB (tidigare Din Motor i Gävle AB), 556306-6959

Läs mer

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2006 Företrädaransvar - enligt Skattebetalningslagen 12:6 Författare: Malin Mälarstig Handledare: Stephan Alm Förord

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

SERVICE OBESTÅND OCH ANSVARSFRÅGOR I GOLFKLUBBEN

SERVICE OBESTÅND OCH ANSVARSFRÅGOR I GOLFKLUBBEN SERVICE OBESTÅND OCH ANSVARSFRÅGOR I GOLFKLUBBEN 1488.7.0002 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm i oktober 2004) OBESTÅND OCH

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT Skriftligt arbete, HANDELSRÄTT C, 10 poäng Borgenärsbrottens utformning Problematiken med obeståndsrekvisitet Ida Gerner Handledare: Stephan Alm Ht- 2003 UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT

Läs mer

Handledning för företrädaransvar

Handledning för företrädaransvar Handledning för företrädaransvar 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32512-4 SKV ISBN XX-XX-XXXXX-X 443 utgåva 4 ISBN XXX-XX-XX-XXXXX-X

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) Målnummer: T4984-98 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2001-03-13 Rubrik: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets

Läs mer

Preskription i försäkringsavtalsrätten

Preskription i försäkringsavtalsrätten NFT 1/2002 Preskription i försäkringsavtalsrätten Preskription i försäkringsavtalsrätten av Yvonne Nordgård Yvonne Nordgård yvonne.nordgard@telia.com Ett rättsområde som i princip saknat vägledande prejudikat

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer