R ä t t s f a l l. fr.om. 1 maj 2013 t.o.m. 15 maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R ä t t s f a l l. fr.om. 1 maj 2013 t.o.m. 15 maj 2014"

Transkript

1 14 R ä t t s f a l l fr.om. 1 maj 2013 t.o.m. 15 maj 2014

2 1. NJA 2013 s. 421 Konkurshinder p.g.a. betryggande säkerhet?

3 SEB Pant ställd av huvudgäldenärerna Lånekuld 29 Mkr? Mkr Proprieborgensskuld 29 Mkr Konkursansökan Konkursansökan Låneskuld 14 Mkr Låneskuld 21 Mkr KLM Fastigheter Pant ställd av KLM 19,5 Mkr Proprieborgensskuld 1 Mkr MS Pant ställd av MS 26 Mkr

4 Konkurshinder enligt 2:10, 1 KL En borgenär har inte rätt att få gäldenären försatt i konkurs, om 1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i egendom som tillhör gäldenären, 2. tredje man har ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran och konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens ställande. 3. borgenärens fordran är inte förfallen till betalning och betryggande säkerhet erbjuds av tredje man.

5 KLM Fastigheter Egen skuld ca 14 Mkr. Proprieborgensskuld 29 Mkr. (Tot. 43 Mkr.) Proprieborgensskulden ska beaktas endast i den mån de huvudgäldenärerna inte lämnat betryggande säkerhet för sina egna skulder, vilket banken inte visat. Egna fastigheter värderade till 19,5 Mkr +/ kr =Betryggande säkerhet? Ja, KLM har fullgjort sin bevisbörda för att säkerheten är betryggande MS Egen skuld ca 21,5 Mkr. Proprieborgensskuld 1 Mkr. (Tot. 22,5 Mkr.) Egna fastigheter värderade till 26 Mkr +/- 2 Mkr =Betryggande säkerhet? Ja, MS har fullgjort sin bevisbörda för att säkerheten är betryggande

6 2. NJA 2013 s. 725 Fråga om tidpunkten för fordrans uppkomst enligt 25:18 ABL (s.k. hissprövning)

7 Högsta domstolens beskrivning av tillämpliga principer: Om det inte finns någon fri avbeställningsrätt uppkommer fordran vid avtalet/beställningen. F FF F F Medansvarsperiod enl. 25 kap. ABL Avtal/beställning F F F F F F F F F Om det finns en fri avbeställningsrätt, som inte utnyttjas under medansvarsperioden, uppkommer fordran allteftersom prestationen utförs.

8 Högsta domstolens svar på hissfrågorna 1. När uppkommer en hyresfordran? Hyresgästen kan inte frigöra sig från sin skyldighet att betala hyra genom att avflytta i förtid, dvs. det finns ingen fri avbeställningsrätt. Hyresfordran, för hela hyrestiden, uppkommer därför vid ingåendet av hyresavtalet.

9 Högsta domstolens svar på hissfrågorna, forts. 2. När uppkommer en fordran avseende beställt och utfört arbete på hyrd lokal (hyresgästanpassning)? Om det inte finns någon fri avbeställningsrätt uppkommer fordran vid beställningen. Om det finns fri avbeställningsrätt, men den inte utnyttjats, uppkommer fordran då arbetet utförs.

10 3. Svea HovR (Avd. 5, T ) Fråga om tidpunkten för rättegångskostnadsfordrans uppkomst enligt 25:18 ABL

11 Uppkommer fordran på rättegångskostnader då talan väcks? F FF F F Medansvarsperiod enl. 25 kap. ABL Talan väcks F F F F F F F F F Eller uppkommer fordran löpande allteftersom arbete utförs i processen?

12 Svea hovrätt Rättegångskostnadsfordran uppkommer allteftersom arbete utförs i processen. Personligt betalningsansvar för en styrelseledamot ansågs därför föreligga för rättegångskostnader som uppkommit i antal konkursansökningärenden mot ett bolag som inte upprättat kontrollbalansräkning och som sedermera försattes i konkurs.

13 4. Svea hovrätts dom Avd. 7, T Aktieägares betalningsskyldighet p.g.a ansvarsgenombrott

14 Hultnäs Ägare till 50 % Lundberg Ägare till 50 % Fordran 3,3 Mkr Fordran 3,3 Mkr Deloitte Rättegångskostnadsfordran 3,3 Mkr Hultnäs & Lundberg Processor AB (tomt på tillgångar) Skadeståndsfordran 64,3 Mkr Är aktieägarna Hultnäs och Lundberg ansvariga för processbolagets skuld p.g.a. ansvarsgenombrott?

15 Svea hovrätt Ja, aktieägarna är betalningsskyldiga p.g.a. ansvarsgenombrott: Bolagets enda verksamheten var att driva process mot Deloitte Ingen självständig förvaltning Kraftigt underkapitaliserat = Otillbörligt förfarande som i den allmänna omsättningen saknar berättigande

16 Bolaget hade köpt fordran mot Deloitte från några konkursbon. Vad hade hänt om konkursboen drivit processen vidare, och konkursboen varit tomma? Hade förvaltaren blivit betalningsskyldig enligt allmänna regler om ansvarsgenombrott? Nej, knappast. Vägledning ska nog hämtas från rättsfall avseende förvaltares ansvar, t.ex. NJA 2006 s. 420: den omständigheten att en borgenär ställer en garanti för motpartens rättegångskostnader kan vara av betydelse om förvaltaren bör inleda en rättegång även om konkursboet saknar egna tillgångar för att betala sådana kostnader. I enskilda fall kan en sådan garanti vara en förutsättning för att det skall kunna anses försvarligt att en konkursförvaltaren väcker talan. utsikterna att vinna framgång med en process är av grundläggande betydelse. Vid en bedömning kan det också finnas anledning att beakta om det endast finns en eller ett fåtal borgenärer i konkursen och denne eller dessa utan vidare har förmåga att ställa garanti.

17 5. PT i mål T När uppkommer fordran enligt transportavtal?

18 F? F? F? F? PT-fråga: Är MidCargos fordran ackordsfri därför att den ska anses ha uppkommit efter ansökan om företagsrekonstruktion, eller omfattas den av ackordet? Avtal träffas om att Rörvik ska betala kr till MidCargo för utförd transport och kr för ej utförd transport F? Rörvik inleder en företagsrekonstruktion F? F? F? F? MidCargos yrkar att Rörvik ska betala kr avseende ej utförda transporter under rekonstruktionen.

19 6. NJA 2013 s. 822 Otillbörligt gynnande av borgenär enligt 11:4 BrB

20 juni Betalning av lön kr till ställföreträdaren 16 juli Konkurs

21 Obestånd Den formbundna regeln 11:4 BrB Obestånd Generalklausulen Gynnande av viss borgenär 1. Betalning av ej förfallen skuld 2. Betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel 3. Överlämnande av säkerhet som inte var betingad vid skuldens tillkomst 4. Annan sådan åtgärd I otillbörligt syfte gynnar borgenär "på annat sätt än nyss sagts" Påtaglig fara för att annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt Påtaglig fara för att annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt Uppsåt Uppsåt

22 Högsta domstolen Generalklausulen: Vad menas med otillbörligt syfte? Med otillbörligt syfte menas i aktuellt hänseende att gäldenärens handlande ska ha bestämts av en önskan i en obeståndssituation visa välvilja mot en speciell borgenär, fastän det sker på någon annan borgenärs bekostnad I rättsfallet NJA 1986 s. 779 uttalade HD att när en ställföreträdare för ett bolag i en obeståndssituation låter det betala en förfallen, oprioriterad skuld till ställföreträdaren själv, bör kravet på otillbörligt syfte som regel anses uppfyllt.

23 Högsta domstolen Angående insolvensbedömningen (I): "Det straffrättsliga obeståndsbegreppet svarar mot det konkursrättsliga." Funderingarna avseende den konkursrättsliga betydelsen av Gusum-målet NJA 1994 s. 336 kan upphöra: NJA 1994 s. 336 Bolag, som fortlöpande betalat förfallande skulder, har vid tillämpning av 11 kap 1 och 2 BrB inte ansetts vara på obestånd trots att betalningsförmågan var en följd av bolagets felaktiga bokföring. Det förhållandet att åklagaren till grund för yrkande om ansvar för grov oredlighet mot borgenärer enbart påstått att bolag varit på obestånd har ansetts utgöra hinder för prövning av om det förelegat en påtaglig fara för obestånd.

24 Högsta domstolen Angående obeståndsbedömningen (II): "Obeståndsbedömningen är framåtblickande och innefattar en prognos." Transaktion Konkurs Domstolen

25 Högsta domstolen Angående obeståndsbedömningen (III): Att en gäldenär vid en viss tidpunkt inte kan infria sina skulder rättidigt nödvändiggör inte att han är att anse som insolvent. I form av en prognosbedömning måste prövas huruvida det med tillräcklig grad av säkerhet kan sägas att gäldenärens ekonomi inom en godtagbar tid kan förväntas ha förbättrats att han kommer att kunna betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Vad är "tillräcklig grad av säkerhet? Är det tillräckligt att det är sannolikt att läget inte kommer förbättras? Vad är "godtagbar tid? 3 månader, 6 månader?

26 Objektiv insolvens- bedömning Subjektiv insolvens- bedömning Bonus pater familias (Fiktiv person, alltvetande, men kan inte se in i framtiden) Gärningsman/medkontrahent (Verklig person, straffrättsligt uppsåt resp. återvinningsrättslig ond tro krävs)

27 Förstadium till ev. insolvens 11:1 BrB: Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på obestånd, förstör..." 4:5 KL: eller genom förfarandet, eller i förening med annan omständighet, blev insolvent..." Förarbetena till KL: Gäldenären har gett sig in på vågade spekulationer, som kan sluta olyckligt. Fullgången insolvens Konkurs Fara för insolvens enl. BrB=Indirekt insolvens enl. KL?

28 De parallella insolvensvärldarna - den objektiva världen och den subjektiva världen Bonus pater familias (BPF) Förstadium till ev. insolvens Fullgången insolvens Gärningsman/ medkontrahent Gusums Bruk NJA 1994 s. 336, felaktig lager- redovisning. Åtalet som avsåg fullgången insolvens ogillades. Hjärtervägen NJA 2003 s. 37, tvistig skatteskuld, Käromålet bifölls. BPF kunde enligt HD se in i framtiden! Konkurs Förstadium till ev. insolvens Fullgången insolvens

29 7. NJA 2013 s. 830 Fråga om verkan av konkursbos besked enligt 3:9, 1 st KL att inte överta gäldenärens talan

30 UE försätts i konkurs UE./. Högskola Yrkanden 1) fastställande att avskedandet av UE är ogiltigt 2) ideellt skadestånd 3) rättegångskostnader Konkursboet inträder inte i processen TR:n bifaller käromålet UE ingår en förlikning med högskolan om betalning av lön och semesterersättning käromålet Vem har bäst rätt till förlikningspengarna: UE eller UE:s konkursbo?

31 Högsta domstolen "Vid bedömning av vad som omfattas av ett konkursbos beslut att inte överta gäldenärens talan bör avgörande vikt läggas vid vad konkursboet kunnat förutse vid sitt beslut." "... av det anförda [regleringen i 38 LAS] följer att konkursboet kunde förutse att UE, för det fall han vann framgång med sin talan mot högskolan, också hade rätt till lön och semesterersättning."

32 8. Svea HovR, Avd. 4, dom mål T , avseende tillämpning av 3:9 KL i en skatteprocess

33 Svea hovrätt Den nu aktuella fordringen på kostnadsersättning är en direkt och förutsebar följd taxeringsprocessen." "Genom att avstå från att föra talan i taxeringsprocessen får konkursboet enligt hovrättens mening då också anses ha avstått från eventuell fordran på kostnadsersättning [...] Ett e-postmeddelande från konkursboet, efter att processerna har genomförts, innebar, enligt hovrätten, inte att konkursboets avstående från att inträda i processerna har återtagits.

34 9. HD:s beslut Fråga om omfattningen av s.k superförmånsrätt enligt 10 1 st p. 4 FRL

35 10 1 st, 4 p FRL "Allmän förmånsrätt följer med [...] 4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion."

36 Rekonstruktionstid Beslut om företagsrekonstruktion K-J Holm anställs som VD, med rekonstruktörens samtycke:12 mån. uppsägningstid, utan avräkningsskyldighet Konkurs. K-J H sägs upp K-J H bevakar en fordran på 1,1 Mkr med superförmånsrätt enl st 4 p FRL Förvaltaren anmärker att superförmånsrätt endast kan göras gällande för fordringar som intjänats under rekonstruktionstiden, och sådana fordringar fanns inte

37 Högsta domstolen "Förmånsrätt enligt bestämmelsen förutsätter, förutom att fordran grundas på ett avtal som uppkommit under rekonstruktionen, att rekonstruktören har gett sitt samtycke till avtalet." "Ytterligare förutsättningar uppställs inte för att fordran ska omfattas av förmånsrätten." "Det ankommer alltså på rekonstruktören att se till att företagshypotekets värde inte minskar onödigt mycket på grund av fordringar grundade på sådana avtal." Det ankommer på Vad händer annars? Skadestånd för rekonstruktören? Hade förmånsrättstaket på tio prisbasbelopp ( kr, 2014) i 12 a FRL varit tillämpligt, om det åberopats?

38 Påföljder som kan drabba en konkursförvaltare. Två PT-beslut. En hovrättsdom

39 Påföljder som kan drabba konkursförvaltare Skadestånd, 17:1 KL Åsidosättande av skyldighet En negativt verkande bestämningsfaktor vid en helhetsbedömning av arvodets skälighet, 14:4 KL "Böter" i form av avdrag på arvodet, lagstöd saknas

40 Påföljder som kan drabba konkursförvaltare Skadestånd (17:1 KL) Faktor vid helhetsbedömning av arvodets skälighet (14:4 KL) Åsidosättande av skyldighet Stefan Lindskog: Rättsfallet är anmärkningsvärt från många synpunkter. (Skiljeförfarande - En kommentar, s. 381 not 101) Böter (saknar lagstöd) Helhetsbedömning görs inte utan fokus är på att straffa åsidosättande av specifik skyldighet: NJA 2003 s. 99 (avdrag kr p.g.a. uteblivet hörande enl. 7:10 KL) "Oavsett om konkursförvaltaren fattat något felaktigt beslut, bör ett icke oväsentligt åsidosättande av skyldigheten att höra tillsynsmyndigheten [...] medföra en viss nedsättning av arvodet." RH 1999:114, Svea HovR Ö (avdrag kr resp kr p.g.a. försenat avslut)

41 Tre frågor 1. Kan ett och samma åsidosättande, t.ex. uteblivet hörande av borgenär enligt 7:10 KL, medföra både skadestånd enligt 17:1 KL och "böter", eller är det otillåten dubbel bestraffning? (Jenny Söderlund, Konkursrätten, s. 260, not 965: Boten ter sig särskilt tvivelaktig (i relation till skadeståndsreglerna) när associationens, konkursborgenärernas eller konkursgäldenärens intressen har trätts för när. I sådana fall hänger inte pretentionen på en särskild undantagsregel eftersom t ex skadeståndstalan kan föras för konkursboets räkning. ) 2. Om "böter" är tillåtet; hur ska avdragsbeloppets storlek bestämmas (viss procent av arvodet, fast belopp)? 3. Kan "bötesbeloppet" vara större än arvodesbeloppet?

42 10. PT i Ö fråga om nedsättning av konkursförvaltararvode p.g.a. lång handläggningstid

43 PT-fråga: TR:n och HovR:n drar av kr p.g.a. aktierna inte sålts tidigare. Är det OK? Jan Konkursboet får ett bud på kr på vissa aktier och en revers, men tackar nej.tsm vill att boet ska sälja Våren 2012: Förvaltaren säljer aktierna och revers för kr Förvaltaren ger in avslutshandlingar och yrkar arvode med kr jämte moms.

44 11. PT i Ö fråga om nedsättning av konkursförvaltararvode p.g.a. jäv

45 PT-frågor: 1) Jäv? 2) Skyldighet att informera TSM om eventuellt jäv? 3) Är ett avdrag på kr rimligt om svaret på fråga 1) och 2) är ja? M2 Engineering genomgår en företagsrekon- struktion : M2 Engineering försätts i konkurs. Den tidigare rekonstruktören utses som förvaltare Förvaltaren ger in avslutshandlingar och yrkar arvode med kr jämte moms. Domstolarna gör ett arvodesavdrag med kr.

46 12. HovR över Skåne och Blekinge, dom i T , fråga om skadeståndsskyldighet för konkursförvaltare enligt 17:1 KL

47 Ett konkursbo framställer återvinningskrav på drygt 1,5 Mkr Konkursboet förliks på kr, utan att dessförinnan ha hört, vare sig TSM eller berörda borgenärer Hade staten kunnat yrka skadestånd till sig själv? Är detta en situation då böter inte kan användas? Staten, i egenskap av berörd borgenär yrkar att förvaltaren ska betala skadestånd till konkursboet p.g.a. han ingått en ofördelaktig förlikning. HovR:n bifaller käromålet

48 13. KammarR:n i Sundsvall, dom i mål fråga om företrädaransvar för skatter och avgifter

49 Ansökan och beslut om företagsrekonstruktion Skatter och avgifter som uppkommit före och förfallit före ansökan Skatter och avgifter som uppkommit före men förfallit efter ansökan Skatter och avgifter som uppkommit efter och förfallit efter ansökan

50 Är ansökan om företagsrekonstruktion i sig en tillräcklig åtgärd för att företrädare inte ska vara betalningsskyldig för skatter och avgifter som uppkommit före ansökan men förfallit efter? KammarR:n i Sundsvall Nej, ansökan om företetagsrekonstruktion är inte i sig tillräcklig. Betalas inte på förfallodagarna skulder som uppkommit efter och förfallit efter ansökan, kan det smitta av sig så att personligt betalningsansvar även inträder för skulder som uppkommit före men förfallit efter ansökan. Något att tänka på för gäldenären då betalning sker! Betalning måste styras så att alla nya skulder betalas på förfallodagen.

51 14. Svea HovR:s dom , mål T Fråga om redovisningsskyldighet för styrelseledamot

52 18:1 HB "[...] göre ock redo och besked för det han om händer får." 1) Någon ska ha fått egendom i "händer" för annans räkning. 2) Redovisningsskyldighet finns för vad som mottagits.

53 I en konkurs saknas underlag för kontoöverföringar och kontouttag på 2,7 Mkr. Konkursboet yrkar att KP ska förpliktas betala 2,7 Mkr. Som grund åberopas att KP genom sitt uppdrag som styrelseledamot anförtrotts bolagets medelsförvaltning och är att anse som syssloman med redovisningsskyldighet enligt 18:1 HB.

54 Svea HovR Ogillar käromålet eftersom KP:s ansvar ska bedömas enligt reglerna om styrelseledamots skadeståndsansvar i ABL, och inte enligt regeln om redovisningsskyldighet i 18:1 HB. Några omständigheter som avser styrelseansvaret enligt ABL har inte åberopats. Ansåg HovR:n att KP inte fått någon egendom "i händer? Intressant fråga. Eller ansåg HovR:n att en styrelseledamot aldrig kan vara redovisningsskyldig enligt 18:1 HB, därför att ABL:s ansvarsreglering som lex specialis alltid går före? Märkligt i så fall.

55 Denna presentation finns tillgänglig på

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

rättsfall Dessa presentationsbilder kommer att läggas ut på www.hamilton.se

rättsfall Dessa presentationsbilder kommer att läggas ut på www.hamilton.se 21 rättsfall Dessa presentationsbilder kommer att läggas ut på www.hamilton.se Christopher Seagon Ralph Schmid Elke Bäuerle Rättsfall 1 Christopher Seagon./. Deko Marty Belgium NV EU domstolens dom 2009-02-12

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2013 T 3101-12 KLAGANDE UEs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat PT MOTPART UE, konkurs SAKEN Bättre rätt till deponerat belopp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2014 T 4726-12 KLAGANDE Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag, 556345-3108 Box 12 590 10 Boxholm Ombud: Advokat M K MOTPART CFL cargo

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2013 Ö 2880-11 PARTER Kärande vid tingsrätten Centrumhuset i Vällingby KB, 916637-1469 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2006 Ö 999-04 KLAGANDE SC MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Kostnadsersättning till konkursförvaltare ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2010 Ö 623-09 KLAGANDE UL MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, 757200-6885 c/o Advokat PF 2. Stiftelsen Deutsche

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 maj 2009 T 443-08 KLAGANDE HGL Flen AB:s konkursbo, 556226-0066 c/o Heilborns Advokatbryå AB Box 353 611 27 Nyköping Ställföreträdare:

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 januari 2004 T 339-02 KLAGANDE 1. TN 2. MO Ombud för båda: advokaten NH MOTPART Kommanditbolaget Kungsbron 21, 916634-1470, c/o Riksbyggen,

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) Målnummer: Ö5644-12 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-05-09 Rubrik: Förmånsrätt enligt 10 första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979)

Läs mer

Atervinning i konkurs

Atervinning i konkurs GERTRUD LENNANDER o Atervinning i konkurs TREDJE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förkortningar 15 Kap. 1 Inledning 19 1. Allmänt om ätervinningsreglema 19 a. Konkursrätten, ett omräde i omdaning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2003 Ö 4510-01 KLAGANDE Riksskatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. Café Trubaduren Bellman Kommanditbolag, 916845-9981, c/o

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 februari 2016 T 390-15 KLAGANDE SOI Intressenter i Sverige AB Ombud: Advokaterna ME och CN MOTPART Saltkråkan AB Ombud: Advokaterna OF

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Aktbilaga 23 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2012 T 5537-10 KLAGANDE RL Ombud: Jur.kand. HL MOTPART Nyombygg i Örebro AB:s konkursbo, 642046-1052 Konkursförvaltare:

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) Målnummer: T3912-93 Avdelning: Domsnummer: DT212-95 Avgörandedatum: 1995-12-08 Rubrik: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2008 Ö 4397-06 KLAGANDE BA Ombud: Jur.kand. LZ MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Fastställande av utdelningsförslag i konkurs

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN. Förändringar i innehållet , förändringarna anges med fet stil

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN. Förändringar i innehållet , förändringarna anges med fet stil DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 28.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS Förändringar i innehållet 5.3.2013, förändringarna anges med fet stil 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) Målnummer: Ö3143-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-06-22 Rubrik: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

HFD 2015 ref 58. Lagrum: 59 kap. 13 skatteförfarandelagen (2011:1244)

HFD 2015 ref 58. Lagrum: 59 kap. 13 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2015 ref 58 Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan inte göras gällande under ett rekonstruktionsförfarande för skulder som uppkommit innan ansökan men som förfallit till betalning först

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2017 Ö 1853-16 KLAGANDE Svea Ekonomi AB, 556489-2924 Ombud: Jur.kand. MI MOTPART PO Ombud: P-I K SAKEN Invändning mot verkställighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2010 T 5811-09 KLAGANDE PGE Ombud: Advokat HS MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Ställföreträdare: Advokat JG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 maj 2013 Ö 3182-12 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 2. MS med firma MS Fastigheter Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti 22 Nils-Bertil Morgell NILS-BERTIL MORGELL Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti HD och HFD har, i och för sig utifrån olika förutsättningar, prövat frågan om när statens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2011 s. 306 (NJA 2011:22)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2011 s. 306 (NJA 2011:22) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2011 s. 306 (NJA 2011:22) Målnummer: Ö1743-10 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2011-06-03 Rubrik: Lagrum: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31) Målnummer: T443-08 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-05-27 Rubrik: Lagrum: Får en konkursborgenär med en fordran som får göras gällande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) Målnummer: T1882-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-12-13 Rubrik: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 lönegarantilagen

Läs mer

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. Sida 1 (7) Aktbilaga 28 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 december 2016 T 2841-15 KLAGANDE GB Ombud: Advokat JP MOTPART ÅE Ombud: Jur.kand. EA SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) Målnummer: T399-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-12-29 Rubrik: Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 mars 2017 Ö 5344-15 KLAGANDE Arbetsförmedlingen, 202100-2114 Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm Ombud: Tf. chefsjurist CF och verksjurist

Läs mer

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205).

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Page 1 of 6 NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Rättspraxis i litteraturen A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 725 (NJA 2013:65)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 725 (NJA 2013:65) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 725 (NJA 2013:65) Målnummer: Ö2880-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-07-08 Rubrik: Tidpunkt för uppkomsten av hyresfordran och fordran avseende

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 T 5452-13 KLAGANDE Advokatfirman Fidelity AB, 556698-9439 Box 75 123 22 Farsta Ställföreträdare: Advokat RI MOTPART GG Ombud:

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 4239-05 KLAGANDE 1. Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm 2. Lindebergs Grant Thornton

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2005 T 1405-03 KLAGANDE Staten genom Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART EF Ombud: advokaten LS SAKEN Klander av slutredovisning

Läs mer

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z.

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z. Advokaten borde i egenskap av konkursförvaltare ha hört Tillsynsmyndigheten i konkurser innan förlikning ingicks i återvinningstvist. Vidare borde beställning och leverans av en tjänst, som mottagits av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2004 Ö 3190-02 KLAGANDE DO-N MOTPART DO-Ns konkursbo Ställföreträdare: advokaten EE, i egenskap av konkursförvaltare SAKEN

Läs mer

Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, ,./. Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, ; Högsta domstolens mål nr T

Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, ,./. Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, ; Högsta domstolens mål nr T Till Högsta domstolen Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520,./. Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, 794000-2665; Högsta domstolens mål nr T 2679-02 Med anledning av att Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT Lotta Wikman Öman Advokat, delägare lwo@ahlford.se 018 18 90 00 2 Ahlford Advokatbyrå AB Ahlford Advokatbyrå arbetar inom

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 2 9A:5

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 2 9A:5 9A:5 Konkursbo har inte ansetts som ägare i va-lagens mening till konkursgäldenärs fastigheter. På grund därav och då va-avgifter för fastigheterna, som förfallit till betalning efter konkursutbrottet,

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81) Målnummer: Ö4624-94 Avdelning: Domsnummer: SÖ150-95 Avgörandedatum: 1995-09-26 Rubrik: Fråga om utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2

Läs mer

Styrelseansvar. Lektion 18 - Styrelseansvar. Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Styrelseansvar. Lektion 18 - Styrelseansvar. Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Styrelseansvar Lektion 18 - Styrelseansvar Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se 6502589-v2 Disposition 1. Skada och skadestånd 2. Personligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) Målnummer: T3602-99 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2000-11-07 Rubrik: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 februari 2005 Ö 4616-04 SÖKANDE Advokaten BA SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, beslut den

Läs mer