Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB"

Transkript

1 Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

2 Sammanfattning Perioden januari till och med augusti månad 2014 har präglats av flera tunga beslut och väsentliga händelser för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet. Bland annat har beslut fattats som möjliggjort anskaffning av tågfordon för att därmed realisera regionens tågsatsning, Trafikplan Kommunalförbundets medlemmar har också beslutat att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Ett beslut som också innebär att myndigheten får ett utökat uppdrag när det gäller beställning och samordning av resor. Trafikmässigt har vi sett en positiv resandeutveckling med ökat antal påstigande i de flesta områden. Totalt har antalet påstigande i busstrafiken, skolkort exkluderade, ökat med 3,3 procent under perioden. Det innebär att efter en svag utveckling, särskilt i stadsbusstrafiken under vårvintern, har utvecklingen under resterande året varit positiv. I tågtrafiken är resandeutvecklingen något mer blandad med några banor som uppvisar positivt resultat och andra negativt. Myndigheten har under perioden deltagit i processen inför Tågplan 2015 med såväl Trafikverket som med SJ och MÄLAB. Generellt har tågplaneprocessen i år varit mer stabil än under förra året även om det kommer vara trångt på spåren också under Parallellt verkar myndigheten i utvecklingsarbete, bland annat i utredningen om järnvägens organisation och i forum avseende översyn av de nu gällande prioriteringskriterierna. Ekonomiskt visar utfallet januari till augusti på en budget som är i fortsatt god balans. Negativ avvikelse finns gällande intäkter från skolkort och biljettintäkter i stadstrafik och landsbygdstrafik. På kostnadssidan följer trafikkostnaderna som helhet budget, såväl avseende buss- som tågtrafik. Trafikkostnaderna har gynnats av en för oss fördelaktig indexutveckling. Något som när det gäller busstrafik täcker de ökade kostnader som vi haft avseende förstärkningstrafik och extra beställningar under perioden. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska utfall under perioden januari augusti uppgick till tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Intäktsutvecklingen under perioden uppgår till 69 miljoner kronor, vilket är något högre, ca 2,2 procent, jämfört med samma period föregående år. Som en följd av besluten om att etablera ytterligare funktioner i myndigheten identifierades behov för en etableringsorganisation respektive framtida organisation. Bland dessa behov återfanns bland annat resurs för HR-frågor, teknisk kompetens och kvalitetssäkring och rekryteringar har därför företagits och verkställts under perioden. Den samlade bedömningen är att vi i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Åtgärder behöver dock fortsätta under året för att vi ska kunna uppfylla en god samlad ekonomisk hushållning vid årsbokslutet Bland annat behöver intäktsutvecklingen öka och arbetet mot en budget i balans fortsätta. Flera av funktionsmålen är långsiktiga till sin karaktär och några ligger utanför verksamhetens direkta kontroll. Nöjdheten med våra tjänster ligger fortsatt för lågt och kan inte påstås uppfylla målen. Särskilt allmänhetens nöjdhet ligger lågt, under medel för riket, något som kommer att kräva särskilda insatser. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 DIREKTIONENS ARBETE UNDER PERIODEN... 6 STYRELSEN FÖR LÄNSTRAFIKEN SÖRMLAND ABS ARBETE UNDER PERIODEN... 6 ARBETET I VÅRA DELÄGDA BOLAG, INTRESSEBOLAG OCH MEDLEMSFÖRENINGAR... 7 STRATEGISK SAMVERKAN ÄR VÅRT ARBETSSÄTT... 8 MILJÖPERSPEKTIV... 8 MEDARBETARPERSPEKTIV... 9 MEDBORGARPERSPEKTIV TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV TRAFIKSTÖDJANDE FUNKTIONER OCH SYSTEM DE TEKNISKA SYSTEMEN VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE UNDER PERIODEN JANUARI AUGUSTI MÅLEN STYR UTVECKLINGEN FUNKTION TILLGÄNGLIGHET FUNKTION ATTRAKTIVITET FUNKTION MILJÖ FUNKTION EFFEKTIVITET FUNKTION REGIONAL UTVECKLING EKONOMISKT PERSPEKTIV EKONOMISKT UTFALL EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS FINANSIELLA MÅL SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING VÅRA RÄKENSKAPER DRIFTSREDOVISNING RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING NOTER FÖRDELNING PER MEDLEM REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 3

4 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under perioden Perioden har karaktäriserats av flera tunga beslut och väsentliga händelser och bland de större kan noteras att: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar godkände att vi tecknar samverkansavtal samt medgav att vi får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. Även återstående medlemmar beslutade sig att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Verksamheten hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet kommer att utökas med funktioner för bokning och samordning av resor samt kundtjänst och avtalsuppföljning även för den särskilda kollektivtrafiken. Funktioner som kan samordnas med de för den allmänna kollektivtrafiken. Myndighetens direktion beslutade att inte belägga sträckan Trosa-Liljeholmen med trafikplikt. Detta som följd av att Åkerbergs Trafik AB, som idag har avtalet för den s.k. Trosabussen, meddelade att man kommer att trafikera linjen på kommersiell basis efter avtalsperiodens slut. Resandet med tåg och buss fortsätter totalt sett att öka, om än med blandat utfall. Tågtrafiken med Sörmlandspilen fick under sommaren klartecken för att köra med innevarande tidtabell för resterande delen av tidtabellsåret. Myndigheten har under perioden deltagit i processen inför Tågplan 2015 med såväl Trafikverket som med SJ och MÄLAB. Generellt har tågplaneprocessen i år varit mer stabil än under förra året även om det kommer vara fortsatt trångt på spåren också under Parallellt verkar myndigheten i utvecklingsarbete bland annat kring utredningen om järnvägens organisation och i forum avseende översyn av de nu gällande prioriteringskriterierna. I slutet av föregående bokslutsperiod fick Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet via medlemmen Eskilstuna kommun ett utökat uppdrag utanför verksamhetsplanen. Den första april öppnade nya Station360 och under perioden har utbildning genomförts och redovisningsrutiner fastställts. Hos Station360 säljs färdbevis inom Länstrafikens sortiment samt, som ombud, för SJ:s och TiM:s sortiment. Den 23 april slöts dessutom ett unikt avtal mellan Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Trafikförvaltningen SLL vilket innebar att Station360 blev ombud för SL-Access. Även medborgarna i Katrineholms och Nyköpings kommuner, som i likhet med Eskilstunas medborgare, påverkades av SJAB beslut att avveckla en stor andel resebutiker kan i fortsättningen erbjudas vissa SJ-Kundtjänster. I Katrineholms kommun flyttade Turistbyrån i Katrineholm (KFV Marknadsföring AB) i slutet av maj till Katrineholm Centralstation och verkar som ombud för SJ. I Nyköping blev Pressbyrån, i direkt anslutning till centralstationen ombud för SJ. Under hela perioden har ett fortsatt intensivt arbete med samordning av allmän och särskild kollektivtrafik pågått. Som nämnts överlät även återstående medlemmar genom beslut uppgifterna för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till kollektivtrafikmyndigheten. Den 24 juni 2014 annonserades upphandlingen avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland och vid delårsperiodens slut pågick fasen frågor och svar i upphandlingsprocessen. Upphandlingen beräknas kunna tilldelas under oktober månad. Under perioden har projektets styrgrupp sammanträtt vid sex tillfällen och den 15 maj fattade direktionen bland annat beslut om att utöka verksamheten med funktioner för bokning och samordning av resor samt kundtjänst och avtalsuppföljning även för den särskilda kollektivtrafiken. På detta sätt har det i därmed blivit klarlagt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4

5 att medlemmarna i hög omfattning väljer att samordna sin allmänna och särskilda kollektivtrafik inom ramen för myndigheten. Utöver detta har perioden främst präglats av arbete med Trafikplan 2017 med fokus kring samverkansavtal och förberedande beslut inför anskaffande av fordon. Under försommaren har beslutsprocessen hanterats avseende Trafikplan 2017 med frågorna om att godkänna att Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal respektive medgivande av att Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tåg, vilket samtliga medlemmar biföll. Besluten medförde fortsatt hantering av de formella aspekterna och efter att ha fått lagakraftbeslut av Förvaltningsrätten i Linköping avseende samtliga totalt 12 fattade beslut i Sörmland rörande Trafikplan 2017 tecknade direktionen via delegationsbeslut den 4 september 2014 avtal om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning tillsammans med AB Transitio. AB Transitio skickade den 5 september ut förfrågningsunderlaget för avrop av fordon till fordonsleverantörerna med ramavtal, Bombardier, CAF respektive Stadler. Första fordon uppskattas kunna levereras under fjärde kvartalet 2017 med reservation för den osäkerhet som finns avseende tidsrymden för dels genomförandet av avropet, dels fordonsleverantörernas behov av tid från avtalstecknande till leverans. I busstrafiken gjordes i samband med skolstarten i augusti större förändringar i och omkring Nyköping. Detta som en följd av att kommunens högstadieskolor slogs ihop till en skola i området kring Tessin. Något som innebar stora förändringar av transportbehov för eleverna. En omfattande planeringsinsats, med nära samarbete mellan myndigheten, kommun och skolan, har inneburit att de nya transportbehoven kunde lösas på tillfredställande sätt. Eleverna har kommit dit de ska och i rätt tid. I övrigt har endast mindre justeringar gjorts i länets busstrafik under året. Myndigheten förhandsannonserade den 5 mars 2014 att myndigheten har som avsikt att upphandla busstrafik mellan Trosa-Liljeholmen genom ett så kallat koncessionsavtal med trafikstart sommaren I dialog med nuvarande entreprenör framkom att intresse fanns att i fortsättningen bedriva den aktuella trafiken i kommersiell regi. Som följd av detta gjordes slutsatsen i myndighetens trafikpliktsutredning att den aktuella trafiken inte i dagsläget behöver omfattas av ett särskilt trafikpliktbeslut och att förhandsannonsering om upphandling därmed skulle återkallas. Myndighetens direktion fattade den 15 maj beslut om strategisk inriktning för ett nytt färdbevis- och realtidssystem. Det nya färdbevis- och realtidssystem beslutades utifrån en genomförd förstudie vara ett centraliserat ID-baserat system med öppna gränssnitt. För att underlätta upphandling av nytt biljettsystem samt skapa förutsättningar för effektiv kundhantering och e-handel samt, inte minst, enkelhet för kund kommer såväl zonsstruktur som produktsortiment att modifieras. Detta innebär färre zoner som i stort kommer att motsvara en kommun där produktutbud och prissättning modifieras för att harmonisera med en sådan zonsstruktur. Det innebär att exempelvis periodkort inom länet sannolikt kommer att erbjudas på 1-zonsnivå samt länsnivå. I början på september skedde en allvarlig olycka i busstrafiken. Det var en buss på väg från Nyköping till Gnesta som började brinna på motorvägen i höjd med Tystberga trafikplats. Ombord på bussen fanns ca 15 personer varav samtliga, inklusive bussens förare, klarade sig utan fysiska skador. Bussen blev totalförstörd. Orsaken till branden är i skrivande stund inte fastställd. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5

6 Direktionens arbete under perioden Under delårsperioden april till augusti har direktionen sammanträtt enligt plan den 15 maj. Härutöver har direktionen kallats extra samman den 3 april med den enda frågan om beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av tågfordon. Vid sammanträdet den 15 maj hanterades bland annat delårsbokslut 1 för 2014, information om revisorernas granskning av årsredovisning 2013, budget och verksamhetsplan för 2015, planeringsläget avseende Tågplan 2014 och 2015, fråga om allmän trafikplikt för sträckan Trosa- Liljeholmen, beslut om utökning av verksamhet hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i form av att etablera funktioner för beställning, samordning och kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken med framställan om medlemsbidrag för utökning av verksamheten, beslut om att inleda upphandling av persontransporter, beslut om Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, beslut om strategisk inriktning vid kravställning av färdbevis- och realtidssystem i Sörmland och beslut om riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland. Under sommaren har de formella aspekterna som följd av regionens beslut om att teckna samverkansavtal mm avseende tågtrafiken i Mälardalen hanterats och lagakraftbeslut har inhämtats från Förvaltningsrätten i Linköping avseende samtliga totalt 12 fattade beslut i Sörmland rörande Trafikplan Därefter har avtal kunnat tecknas om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning tillsammans med AB Transitio. Styrelsen för s arbete under perioden Styrelsen för har enligt plan endast haft ett styrelsesammanträde under året, den 27 februari Kommande ordinarie sammanträde för styrelsen i Länstrafiken Sörmland AB är den 20 november Ett extra styrelsesammanträde med anledning av överlåtelse av aktier i Samtrafiken AB planeras till den 9 oktober. Under delårsperioden har ordinarie årsstämma hållits i med sedvanlig stämmohandling. Då bolagsordningen 8 stadgar att ledamöterna tillika ordföranden, lekmannarevisorer jämte suppleanter utses på bolagsstämma för en tid av ett år hade stämman dessa val att hantera. Stämman utsåg följande personer till följande poster: Styrelseledamöter: Åsa Kullgren, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Magnus Johansson Revisor: Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Tomas Mathiesen Revisorssuppleant: Ernst & Young AB med suppleant Mikael Sjölander Lekmannarevisorer: Kjell Ericson och Ebbe Näslund Lekmannarevisorssuppleanter: Marita Bengtsson och Gösta Johansson Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 6

7 Arbetet i våra delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger till 100 procent, Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio till 5 procent samt är aktieägare i Samtrafiken AB. För den senare pågår en överlåtelseprocess av aktieinnehavet från till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Härutöver är vi medlemmar i Svensk Kollektivtrafik och medverkar i ett Betal- och biljettprojekt inom ramen för X2AB. För det framtida arbetet inom de nationella ytorna SKL, Svensk Kollektivtrafik, Samtrafiken och X2AB pågår en översyn initierad av ett antal ägare. MÄLAB är i sin tur aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till 50 procent och SJAB innehar den andra hälften. äger Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent. Under delårsperioden har den 27 maj 2014 hållits ordinarie årsstämma i Länstrafiken Mälardalen AB. Vid stämman valdes som s representanter i styrelsen, Åsa Kullgren som ordinarie ledamot och Daniel Portnoff som suppleant, ett val som avser perioden fram till kommande ordinarie årsstämma. Ordinarie styrelsesammanträde var den 19 mars 2014 i Länstrafiken Mälardalen AB och kommande planeras till den 8 oktober Under delårsperioden har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet enligt tidigare beslut sålt hela sitt aktieinnehav, 13 procent, i Smartpak AB. SmartPak AB såldes den 16 juni 2014 till Bring Express Sverige AB och det var samtliga tidigare aktieägare, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Västtrafik och Bussgods i Stockholm AB som överlät innehavet. Den planerade processen med försäljningen har varit utsträckt och har väsentligen fördröjts och styrelsens arbete i Smartpak AB har omgärdats av extra sammanträden. Med anledning av försäljningen av Smartpak AB har under delårsperioden även sagt upp medlemskapet i Bussgods ekonomisk förening med utträdesdatum per den 1 januari Myndighetens ekonomiska konsekvenser av försäljningen uppgår till cirka SEK och är obudgeterade. Styrelsen för Mälardalstrafik AB (MÄLAB) har med anledning av beslut kopplade till Trafikplan 2017 haft ett intensivt arbete. Den 4 juni 2014 hölls ordinarie styrelsesammanträde och hanterade bland annat frågorna om information om beslutsprocessen avseende samverkansavtal och beslut om allmän trafikplikt, upphandling av övergångsavtal (T1) ny trafik, finansieringsavtal program ny trafik, depåstrategi ny trafik och förstudie försäljningssystem. Den 16 juni 2014 kallades styrelsen extra samman med anledning av den enda frågan avrop av fordon och den 4 juni 2014 hölls ordinarie årsstämma med sedvanliga stämmohandlingar i MÄLAB. Som beredningsyta inför styrelsens sammanträden träffas förvaltningschefer/motsvarande i Mälardalen. Detta företogs den 14 maj och därefter den 17 september. Kommande styrelsesammanträde i MÄLAB är den 8 oktober och aktuella frågor för styrelsen är bland annat kommande trafikavtal samt betallösningar och depåer för trafiken. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 7

8 Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Prioriterade forum och vår medverkan under perioden En bättre sits RKTM-träffar SKL Ägarträffar och styrelsearbete MÄLAB Nätverket för kollektivtrafikhandläggare Regionala transportgruppen Länspensionärsråd samt rådet för funktionshindersfrågor Resenärsgrupper En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. SKL bjuder in förvaltningscheferna till nationella träffar fyra gånger per år. Myndighetschefen har deltagit i det sammanträde som hölls den 19 februari samt vid första dagen under konferens den 3-4 juni. Myndigheten har deltagit vid ägarträff och styrelsesammanträde enligt plan. Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor och representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverksträffar har företagits enligt plan den 23 maj och den 22 augusti. Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Under perioden har bland annat en workshop kopplad till prioritering av länsplanemedel hållits. Myndigheten deltar vid inbjudan. Myndigheten har på inbjudan deltagit vid möten i föreningen Gnestapendeln. Miljöperspektiv Det har under perioden förts diskussioner med en av våra entreprenörer om möjlighet att införa eldrift på två till tio bussar inom de närmaste 2 åren. Möten som arrangeras av myndigheten förläggs i möjligaste mån så att deltagarna har bra förutsättningar att ta sig till och från möten med kollektivtrafik. I två konsultavtal har en paragraf införts med innebörden att konsulten ska åka kollektivt till möten och uppdrag för myndigheten där så är möjligt. Under perioden har arbete inletts med byggnation av moderniserad tvätt- och reningsanläggning vid depån i Trosa. Två av befintliga trafikavtal, omfattande ungefär hälften av den totala busstrafiken, saknar idag krav på fossilfria bränslen. Samtliga fordon i de två avtalsområdena körs på diesel (med 5 procent inblandning av RME, Rapsmetylester). Grundavtalstiden löper ut i augusti 2016 och det finns möjlighet till förlängning i upp till 3 år. Diskussioner om förlängning har hittills inte lett någon överenskommelse. I nya avtal kommer höga miljökrav att ställas. I övriga trafikavtal gällande busstrafik i länet körs samtliga fordon på fossilfritt bränsle (RME eller biogas). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 8

9 Medarbetarperspektiv Som följd av beslut den 15 maj 2014 om att etablera ytterligare funktioner kommer myndigheten fortsätta att växa. Något som kan innebära påfrestning på såväl individer som verksamhet. Den höga förväntan på myndigheten tillsammans med den sedan tidigare eftersatta realiseringen av upphandlingar och verksamhetsresultat innebär fortsatt för hög belastning på flera medarbetare. Som en följd av besluten om att etablera ytterligare funktioner i myndigheten identifierades behov för en etableringsorganisation respektive framtida organisation. Bland dessa behov återfanns bland annat resurs för HR-frågor, teknisk kompetens och kvalitetssäkring. Rekryteringar har därför företagits och verkställts under perioden. För att optimera samarbetet inom myndigheten, öka möjligheten att må bra i arbetet och att leverera rätt har nästan samtliga, 29 personer, under perioden genomfört IPU Profilanalys. IPU är ett självskattningsinstrument som kartlägger beteende (grundbeteende och anpassat beteende) samt drivkrafter. Sedan förra delårsperioden januari till mars har myndigheten haft två verksamhetsdagar, den 2 april och 2 september. Verksamhetsdagar är prioriterade forum för erfarenhetsutbyte men även för att förmedla och förädla verksamhetens mål och värden. Eftersom myndigheten växer och nu har verksamhet på tre fysiska platser har verksamhetsdagarna även blivit viktiga dagar för att etablera kontakt mellan kollegor. För företagshälsovård tecknade myndigheten i förra delårsperioden avtal med Previa AB om tjänster avseende företagshälsovård fram till och med Myndigheten har genom upphandling tillsammans med Landstinget Sörmland AB nu i denna delårsperioden säkerställt fortsatt företagshälsovård genom tecknat avtal för perioden med möjlighet för köparen till förlängning av avtalsperioden med upp till 12 månader. Den sista augusti 2014 hade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 32 personer anställda. Det totala antalet anställda motsvarar 29,8 helårsarbetskrafter. Andelen heltidsanställda är 75 procent. Könsfördelningen uppgick per den sista augusti till 62 procent kvinnor och 38 procent män. Under årets första 8 månader var sjukfrånvaron 1,6 dagar per anställd. Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % 12 senaste månaderna per sista augusti 2013 Totalt för alla arbetstagare 1,25 1,35 kvinnor 1,63 1,76 män 0,64 0,5 personer upp till 29 år 1,98 2,89 personer mellan år 1,22 1,04 personer 50 år och äldre 0,37 0,14 > 60 dagar 0 0 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9

10 Medborgarperspektiv Kundtjänst Kunder och medborgare som hör av sig till kundtjänst kan göra det via e-post, telefon eller genom att besöka kundcenter och Station360 i Eskilstuna. Under året har omkring kundärenden registrerats, varav under perioden april-augusti. Eskilstuna Station360 som invigdes 1:a april är knutpunkt och servicekontor för Länstrafiken och ombud för Trafik i Mälardalen (TiM) och SJ. Den 28 april blev Station360 även försäljningsombud för SL. Information och kommunikation Under året har 20 pressmeddelanden distribuerats varav 11 sedan senaste delårsbokslutet. Bland annat har det handlat om att Station360 blir försäljningsombud för SL, trafikjusteringar i busstrafiken, lansering av sommarlovskortet och kring Trafikplan Den 2 juni arrangerade myndigheten tillsammans med Trosa kommun och Åkerbergs Trafik AB en gemensam pressträff kring Trosabussens framtid. Vid pressträffen informerades om beslutet, som togs vid direktionens sammanträde den 15 maj, att inte fatta trafikpliktbeslut för busstrafiken mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen blir därmed den första upphandlade busslinje som övergår till att bli kommersiell sedan den nya lagen om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari. Något som fick uppmärksamhet nationellt, i första hand genom branschmedia. I media har myndigheten i första hand synts genom lokal media (radio och tidningar), bland annat gällande: Regionens satsning på tågen Invigning av resebutik i Eskilstuna (Station360) Pimpade busskurer i Eskilstuna (aktivitet genom trepartssamverkan i Eskilstuna, se bild till höger) Tågplan 2015 Framtiden för elevkorten i Eskilstuna Färdtjänst i sörmländsk regi - om beslutet kring samordning samt etablering av beställningscentral genom kollektivtrafikmyndigheten Tågstrejken i juni månad som riskerade att omfattade Gnestapendeln Trosabussen blir kommersiell Bussbranden på E4 i höjd med Tystberga trafikplats. Byggande av busskörfält i Eskilstuna Den under perioden allt mer intensifierade valdebatten har också inneburit att kollektivtrafiken har uppmärksammats särskilt. Bland frågor som lyfts på lokal och regional nivå kan nämnas eldriven busstrafik, avgiftsfri kollektivtrafik för barn, ungdomar och pensionärer samt kapaciteten i järnvägens infrastruktur. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10

11 Attityder och nöjdhet Attityd- och nöjdhetsmätningarna i KOLBAR visar efter 800 telefonintervjuer i Sörmland att nöjdheten med senaste resan ökat från 77 procent till 80 procent vid jämförelse med samma period (januari-augusti) Kundnöjdheten har enligt mätningarna inte förändrats och ligger nu, liksom under perioden året innan, på 58 procent, vilket är något lägre än riket. Allmänhetens nöjdhet uppgår nu till 41 procent och detta motsvarar en marginell ökning (+ 2 procent) jämfört med året innan men är på en fortsatt låg nivå. Alla tre värden ligger därmed fortfarande något under rikets medelvärde för samma period, framför allt vad gäller allmänhetens nöjdhet. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 11

12 Trafikförsörjningsperspektiv Trafiken och avtalen I tågtrafiken har inga avtalsförändringar skett under perioden. Avseende tågtrafiken i T14 har under perioden meddelats att operatören MTR senarelägger sin trafikstart in i Detta besked har inneburit att tidtabellen för Sörmlandspilen inte behövde ändras efter sommaren. Något som i sådana fall hade inneburit försämrad konkurrenskraft för regionaltågstrafiken på västra stambanan. Under perioden har myndigheten deltagit vid flera möten med Trafikverket, SLL, MÄLAB och SJ via MÄLAB kring arbetet med tågplan för 2015 (T15). I busstrafiken har större trafikändringar skett i samband med terminsstarten i Nyköping. Detta då kommunens högstadieskolor då samlokaliserades till Tessinområdet. Under våren och försommaren har omfattande planering skett i samverkan med entreprenören Nobina samt Nyköpings kommun inklusive representanter från skolverksamheten för att kunna hantera det förväntade ökade resandet till området. Trafikstarten i augusti avlöpte väl och kommer att följas upp under hösten för att kunna vidta nödvändiga åtgärder i samband med tidtabellskiftet i december för vilket planering i skrivande stund pågår. Bland övriga planeringsåtgärder i busstrafiken kan nämnas en uträtning av linje 1 i Eskilstuna som gjordes i området Glömsta (Torshälla). På grund av en broavstängning i Mellösa har också en tillfällig tidtabell tagits fram för linje 415 mellan Flen och Hälleforsnäs mellan augusti och november månad. Myndigheten har under perioden förhandsannonserat om upphandling av busstrafik i södra och mellersta Sörmland (motsvarande nuvarande avtal med Nobina för Nyköping/Trosa/Gnesta/ Oxelösund respektive Katrineholm/Vingåker/Flen som går ut i augusti 2016). Myndigheten har, efter överenskommelse med Nobina, möjlighet att förlänga avtalet med upp till tre år. Förhandsannonseringen för linjen Trosa-Liljeholmen som gjordes under första kvartalet drogs under perioden tillbaka efter att Åkerbergs Trafik meddelat att man har för avsikt att bedriva trafiken kommersiellt. Under perioden har myndigheten också gått ut med inbjudan att lämna anbud för länets särskilda kollektivtrafik Serviceresor och annan anropsstyrd trafik. Upphandlingen omfattar transportörer för sjukresor i hela länet samt färdtjänst i samtliga kommuner (i Strängnäs kommun som option). Upphandlingen omfattar även särskild skolskjuts i Nyköpings kommun samt option för att även bedriva allmän kollektivtrafik. Skärgårdstrafiken i Nyköpings kommun fick den 7 april ny entreprenör i och med att MS Thor Skärgårdsturer tog över trafikavtalet. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12

13 Resandeutvecklingen i trafiken Tågtrafiken Då statistiken släpar efter finns inga siffror tillgängliga för antalet påstigande i tågtrafiken till och med augusti; istället redovisas siffrorna för de första två kvartalen, det vill säga januari till juni Utvecklingen på banorna som berör länet var blandad, med ökat resande på Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. För Sörmlandspilens del är det främst Katrineholm som lyfter siffrorna, antagligen sker fortfarande en viss överflyttning från SJ:s kommersiella snabbtåg till regionaltågen. Även Flen och Gnesta bidrar till den totala ökningen. Nyköpingsbanans siffror är positiva med ökat resande från både Nyköping och Vagnhärad, men en positiv utveckling redovisas också för stationerna längs banan utanför länet. Utvecklingen på Svealandsbanan och UVEN är däremot negativ. För UVEN:s del är det främst en minskning i Katrineholm som påverkar negativt, möjligtvis ligger ett minskat antal byten till/från snabbtågen bakom denna utveckling. På Svealandsbanan skedde en minskning från samtliga stationer i Sörmland och det verkar vara resor till främst Stockholm C och Kungsör som har minskat. Från Kungsör bidrar sannolikt den parallella busstrafik som körs av VL mellan Kungsör och Eskilstuna till minskningen. Även antalet påstigande i Gnesta på SL:s Gnestapendel har minskat jämfört med samma period året innan, bakomliggande orsak är främst minskad pendling till skolorna i Södertälje. Bana Antal påstigande (jan-juni 2014) Förändring Svealandsbanan (Sthlm-Eskilstuna-Arboga) ,5 % Sörmlandspilen (Sthlm-Katrineholm-Hallsberg) ,0 % Nyköpingsbanan (Sthlm-Nyköping-Linköping) ,2 % UVEN (Sala-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping) ,0 % Gnestapendeln (Gnesta-Södertälje) ,5 % 1 Siffran avser endast påstigande i Gnesta, ej hela banan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 13

14 Busstrafiken Totalt registrerades nästan 6,1 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade busstrafiken under perioden januari-augusti. Detta motsvarar en ökning på 1,5 procent jämfört med samma period Efter trafikomläggningen vid årsskiftet 2012/13 präglades första halvåret 2013 (=jämförelseperiod) av en svag utveckling med minskat resande i landsbygdstrafiken. Sedan hösten 2013 har resandet vänt upp igen och i de flesta områdena ligger nu antalet påstigande över fjolårets nivå, det gäller även stadstrafikområdena. Stadstrafiken i Katrineholm sticker ut negativt, här har dock en återhämtning synts under våren och sommaren. I många områden minskar antalet resor med skolkort på grund av vikande elevunderlag, vilket tynger den totala resandeutveckling något (se även avsnitt Produktsortiment och val av produkt ). Allmänhetens resande Om man enbart tittar på allmänhetens resande, det vill säga resandet exklusive skolkort, är ökningstakten större. Antal påstigande ökade i samtliga områden, i vissa mycket kraftigt, och totalt för hela länet ökade allmänhetens resor med 3,3 procent. Generellt sett är det de regionala linjerna, och då främst linjerna 820 (Strängnäs-Eskilstuna), 765 (Nyköping-Katrineholm), 805 (Nyköping-E4- Trosa), 801 (snabbuss Eskilstuna-Nyköping) samt 759 (Gnesta-Nyköping), som har haft en mycket positiv resandeutveckling. De lokala landsbygdslinjerna har en sämre utveckling, delvis på grund av en överflyttning av resandet till regionala linjer. Av de lokala linjerna har linjerna 9/29 (Eskilstuna kommun) och 402 (Vingåkers kommun) den bästa resandeutveckling. Något som till stor del kan härröras till migrationsverkets boenden för nyanlända i Hållsta respektive Högsjö. Också i stadstrafiken utvecklades allmänhetens resande positivt med ökat resande i alla stadstrafikområden. Störst ökning återfinns i Strängnäs, där särskilt ungdomskortet (månadskort med lägre pris för ungdomar) står för en stor ökning. Totalt Påstigande Förändring Landsbygd och stad ,5% därav allmänhet ,3% därav med periodkort ,3% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 14

15 Påstigande Landsbygdstrafiken (buss) (jan-aug 2014) Förändring Eskilstuna, totalt ,8% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,1% Flen, totalt ,1% därav allmänhet ,0% därav med periodkort ,3% Gnesta, totalt ,6% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,9% Katrineholm, totalt ,7% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,8% Nyköping, totalt ,6% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,2% Oxelösund, totalt ,3% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,9% Strängnäs, totalt ,8% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,8% Trosa, totalt (exkl. Trosabussen 2 ) ,6% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,8% Vingåker, totalt ,2% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,4% Utanför länet ,6% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,5% Landsbygd, totalt ,8% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,6% resor med regionala linjer (totalt) ,7% 2 Resandet med Trosabussen, som kommer att drivas kommersiellt från och med sommaren 2015 utvecklas stabilt. Det är främst resandet på helgerna och under sommaren som har utvecklats positivt. Det har under perioden varit problem att säkerställa statistik från biljettsystemet varför inga exakta siffror redovisas för Trosabussen. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 15

16 Stadstrafiken (buss) Påstigande (jan-aug 2014) Förändring Eskilstuna, totalt ,1% därav allmänhet ,8% därav med periodkort ,8% Katrineholm, totalt ,0% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,7% Nyköping, totalt ,2% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,0% Strängnäs, totalt ,3% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,6% Trafikstödjande funktioner och system Produktsortiment och val av produkt Generellt sett - för hela länet - är skolkorten den vanligaste produkten med mer än 2,1 miljoner resor mellan januari och augusti. Antal resor med skolkort minskade dock med 1,8 procent, mest i stadstrafiken Katrineholm (överflyttning till regionala linjer) samt i Nyköping samt på de lokala landsbygdslinjerna (sannolikt på grund av vikande elevunderlag). Antal resor med pendlarprodukter (= resor med Pendlar-, Sörmlands- samt Stadskort, totalt närmare 1,7 miljoner resor) ökade inom samtliga kommuner i landsbygdstrafiken och även stadstrafiken. Undantaget är Flens kommun, där flera vägarbeten pågått under året. Sett till hela länet genomfördes drygt 6 procent fler resor med periodkort under januari-augusti vilket är positivt med tanke på att ökad arbetspendling med kollektivtrafik har hög prioritet. Resor med Rabattkort (drygt ) samt Kontantresor (här ingår kortbetalning ombord samt SMS/App biljetter, totalt drygt resor) ökade något. Resor med Ungdomskorten har ökat markant (14 procent) och det genomfördes drygt resor med denna produkt. Resandet med Ungdomskort ökade mest i stadstrafiken Nyköping och Strängnäs samt i regional landsbygdstrafik. Antalet resor med övriga produkter minskade något till knappt resor. I denna siffra ingår bland annat Sommarlovskorten som ökade med drygt resor (20 procent). Valet av de olika produkterna skiljer sig åt något mellan de olika områdena. Exempelvis har Ungdomskorten i stadstrafiken Eskilstuna bara marginell betydelse, vilket beror på att de så kallade Elevkorten delas ut avgiftsfritt till samtliga skolelever. Andelen resor med skolkort är störst i Eskilstuna stad och den lokala landsbygdstrafiken, men liten i Nyköpings stadstrafik. För övriga produkter är skillnaderna mellan områdena inte lika tydliga. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 16

17 Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och område januari-augusti 2014: Procentuell förändring jämfört med samma period året innan. Andel resor i procent med våra produkter efter område januari-augusti Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 17

18 Depåerna i Sörmland Under året kommer ordinarie plan för drift och underhåll på s sju depåer realiseras. Extra fokus kommer även i år att läggas på att förbättra bussvärmeramperna inför vintersäsongen. I första hand prioriteras bussvärmeramperna i Katrineholm och Flen. Depån i Trosa har haft ett förläggande avseende tvättanläggningen för buss där krav funnits att anläggningen måste få en bättre rening än dagens oljeavskiljning. Under perioden har entreprenaden upphandlats och arbetet påbörjats med beräknat färdigställande under oktober månad. Förutom ny tvätt- och reningsanläggning kommer bland annat golvet och värmefunktion att förbättras. Det kommer också möjliggöras genomkörning i tvätthall. Vid depån i Eskilstuna pågår ett arbete tillsammans med Eskilstuna energi och miljö för att leva upp till de krav som ställs av berörda myndigheter avseende hantering av biogas. Bakgrunden är att uppgraderad biogas behandlas analogt med naturgas. Parallellt pågår en förstudie avseende Eskilstunadepån där åtgärder på kort och lång sikt studeras. Förstudien skall ge förslag på åtgärder samt ge en kostnadsbild för investeringarna. De tekniska systemen Betal- och distributionssystem Dagens biljettsystem i Sörmland har levererats av ERG (numera VIX Technology). Systemet installerades under och ska nu bytas ut till ett modernt system som är väl anpassat för såväl dagens som framtidens krav. Under våren har kunskap från marknaden inhämtats för hur ett modernt system bör vara utformat och presenterats i en förstudie. En arbetsgrupp har skaptas med en extern projektledare. Kravdokument är författade och upphandlingsprocessen är påbörjad i form av att en inbjudan om att lämna ansökan om anbudsgivning gick ut till marknaden under första delen av september. Målet är att betalsystemet ska vara helt driftsatt under våren Upphandlingen inkluderar även en option för att kunna hantera den regionala tågtrafiken från december 2016 (Trafikplan 2017). Realtidssystem Realtidssystemet (AVL2000) levererades i mitten av 2000-talet av TC-Connect och bygger på en modern plattform med kommunikation via GPRS mellan fordon och centralsystem. I systemet ingår även trafikledningsapplikation. Antalet bussar är ca 45 stycken (stadstrafiken i Eskilstuna). En upphandling av ett nytt centralsystem för realtid är gjord tillsammans med Örebro län. Dock har tilldelningsbeslutet överklagats och dragit ut på tiden, vilket har inneburit att lämnade anbud har hunnit bli ogiltiga. I upphandlingen av nytt betalsystem kommer funktioner för realtidssystem att ingå. Kommunikationsradiosystem Under hösten 2013 gjordes en utvärdering av nuvarande system på Eskilstunas samtliga fordon. Utvärderingen påvisade få fel på kommunikationsradion. Det som främst hittades var underhållsbrister såsom antenner med felaktig längd, paneler som inte var rätt monterade samt täckningsgraden från fordonen som till stor del berodde på antennernas utformning. Alla fordon (78 stycken) är åtgärdade. Resultatet av utvärderingen i Eskilstuna, visar att det inte är nödvändigt, rent funktionellt, att byta ut komradiosystemet. Enligt leverantören finns reservdelar för lång tid framöver, då samma system används av stora aktörer i Sverige och Norden. Ett riktningsbeslut gällande kommunikationsradiosystem kommer att tas under Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 18

19 Verksamhetens måluppfyllelse under perioden januari augusti 2014 Myndigheten ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vid utformningen av myndigheten togs utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, är: Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus Kunden i centrum Effektiv organisation Målen styr utvecklingen Kollektivtrafikmyndighetens övergripande mål Skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling är uppdelad på fem olika funktionsområden: Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional utveckling Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt ekonomi och personal. Arbetet under perioden inom respektive funktionsområde beskrivs i följande kapitel. Ett antal indikatorer används som stöd i att mäta måluppfyllelsen i verksamheten Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 19

20 Funktion Tillgänglighet Mål kopplade till tillgänglighet är generellt långsiktiga i sin karaktär och är svåra att värdera för kortare perioder. Under 2014 framträder avgörande steg för en ökad tillgänglighet i form av att myndigheten har fått i uppdrag att upphandla den särskilda kollektivtrafiken med möjlighet att samordna resurser i denna med den allmänna kollektivtrafiken. Denna organisatoriska växling har ingen direkt ekonomisk effekt. Successivt kommer ekonomisk effektivisering genom samordningen att uppnås. Myndigheten har också tagit fram riktlinjer för tillgänglighet som kommer att fungera som utgångspunkt för framtida arbete med tillgänglighet. De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för tillgänglighet visar på en oförändrad och i vissa fall en något förbättrad situation. För indikatorn nöjdhet bland kunder och allmänhet kan vi inte anses ha nått måluppfyllelse förrän vi ligger i linje med den nöjdhet nationellt sett. För nöjdhet allmänhet ligger vi allvarligt lågt. Lägger vi till de beslut som fattats kopplat till Trafikplan 2017 samt överlåtelse av uppgifter för att samordna den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken får vår samlade bedömning av god ekonomisk hushållning avseende funktionsområde tillgänglighet ändå sammanfattas som god måluppfyllelse. Samverka med kommuner och Trafikverket för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler Myndigheten har under perioden deltagit tillsammans med Strängnäs och Nyköpings kommuner i arbetet med utformning av framtida resecentrum. Vad gäller Strängnäs resecentrum har detaljplanen vunnit laga kraft och myndigheten har arbetat i nära samarbete med kommunen och Trafikverket för att säkerställa busstrafikens utformning. Stärk kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering Myndigheten svarar kontinuerligt på kommunernas remisser av detaljplaner och översiktsplaner. I Eskilstuna kommun har myndigheten tillsammans med kommunen initierat ett arbete kring busskörfält för ökad framkomlighet i Eskilstunas busstrafik. Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik Medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har beslutat sig för att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Kringtjänster såsom kundtjänst och bokning för allmän och särskild kollektivtrafik kommer att samordnas genom byte av affärsmodell avseende dessa tjänster i den särskilda kollektivtrafiken under första delen av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 20

21 Utvecklad information gentemot resenärsgrupper med särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta Under 2013 togs ett förslag till riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland fram i samarbete med länets medlemmar och övriga aktörer. Efter flera samråd med olika instanser sändes en kompletterande remissversion för formell hantering till berörda instanser. Efter justering med anledning av inspel i samråd och remiss fastställdes riktlinjerna för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland vid direktionens sammanträde den 15 maj Uppföljning av målet tillgänglighet Nöjdhet allmänhet och kund 41 % (+ 2) respektive 58 % (± 0) Måluppfyllelsen mäts mot utfallet i den nationella nöjdheten där vi minst bör utfalla i linje med den nationella nivån av nöjdhet. I jämförelse med vårt eget resultat har dock en liten förbättring skett i allmänhetens nöjdhet. Andel tillgänglighetsanpassade fordon Styrs till stor del av avtalsperioder och ingen förändring har skett under delårsperioden. Arbete pågår med upphandling avseende nytt system för realtidsinformation som kommer möjliggöra att samtlig busstrafik utrustas med audiovisuellt utrop. Myndighetens tjänster gällande audiovisuellt utrop ligger idag på en låg nivå. Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser är större i städerna än på landsbygden. I Eskilstuna är cirka 70 procent av de totalt 351 hållplatser, där kommunen är väghållare, tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser på linje 1 till och med 6 är åtgärdade i Eskilstuna. Hållplatser som åtgärdas eller nyanläggs anpassas för tillgänglighet. Anslutningar med varierande nivåskillnader vid Gnesta station (Foto: Matthias Pfeil) Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 21

22 Funktion Attraktivitet Resandet har under perioden ökat och beräknas också göra det för hela Med detta följer en positiv intäktsutveckling om än inte helt i enlighet med budget. Nöjdheten ligger förhållandevis still på en låg nivå vilket bedöms allvarligt. Arbete med ny hemsida har inletts under perioden vilket i kombination med nytt betalsystem kommer stärka försäljningskanaler och förenkla för våra kunder. Bland annat genom möjligheten att via mina sidor via mobiltelefon eller dator ladda periodkort och reskassa. Ett profilarbete, som harmoniserar med regionens satsning på tågtrafik, har inletts under perioden. Härutöver har det under perioden blivit klart att en innevarande attraktiv och samhällsbetald linje övergår till att bli kommersiell under Det fortsatt ökande resandet, beslut som ger mer trafik i stomstråk från december 2014 samt viktiga beslut kopplade till Trafikplan 2017, med förstärkt tågtrafik i pendlingsstråken från 2017, innebär att den samlade bedömningen ändå får anses vara positiv vad gäller måluppfyllelse. Nöjdheten generellt bland kunder och i synnerhet avseende allmänheten är allvarligt låg och bredvid myndighetens prioritering avseende en budget i balans, är åtgärder för att öka nöjdheten bland såväl resenärer som allmänhet prioriterat arbete. Trafikutbudet ska differentieras och resurser ska prioriteras till stomstråk och strategiska målpunkter I samband med det nya linjenätet som infördes i december 2012 gjordes flera satsningar på så kallade starka stråk, såväl inom som mellan kommuner. Detta arbete fortsätter kontinuerligt i samband med att framtidens kollektivtrafik utvecklas. Under perioden har myndigheten fått beställning från Landstinget om utökningar av tågtrafik på Svealandsbanan (Örebro-Eskilstuna) och Gnestapendeln med trafikstart i december Landstinget har även beställt utökad direktbusstrafik i det starka pendlingsstråket Strängnäs-Södertälje med start i december Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet Under perioden har kampanjer fokuserat kring sommarlovskort samt basinformation såsom förändrad tidtabell. Informations- och marknadsarbetet behöver under kommande år stärkas och riktas tydligare mot ett ökat resande och förtroende från medborgarna. Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel Under perioden har beslut tagits om att inte fatta trafikpliktbeslut och därmed inte upphandla busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Trafiken kommer därmed övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik. Uppföljning av målet attraktivitet Nöjdhet allmänhet och kund 41 % (+ 2) respektive 58 % (± 0). Se kommentar under tillgänglighet. Antal påstigande (exklusive skolkort) Totalt sett har påstigningar företagits i länets busstrafik av betalande resenärer under perioden januari-augusti Det är en ökning med 3,3 procent av andelen betalande resenärer jämfört med samma period Resandestatistiken i tågtrafiken under perioden januari till juni var blandad. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 22

23 Restidskvot i större pendlingsrelationer Redovisas endast på årsnivå. Punktlighet Redovisas endast på årsnivå. För busstrafiken kan punktligheten mätas först vid realtidsinvestering. För tågtrafiken publicerar Trafikverket kontinuerligt punktlighetsstatistik (mäts i försening >5 minuter). För perioden har punktligheten i tågtrafiken varit konstant runt 93 procent för Svealandsbanan. På övriga banor har punktligheten varit mer varierad. Sörmlandspilen i regel mellan 90 och 95 procent (i juni dock bara 86 procent), Nyköpingsbanan mellan 85 och 93 procent fram till april, därefter sjunkande till under 85 procent (varav juli 77 procent) samt UVEN mellan 90 och 95 procent (juni och juli dock bara runt 85 procent). Sommaren var präglad av delvis stora störningar till följd av ihållande värme (solkurvor och åsknedslag). Marknadsandel totalt och av arbetspendling i starka stråk Redovisas endast på årsnivå var marknadsandelen totalt cirka procent och i starka stråk procent. Funktion Miljö Miljö, är precis som funktionsområde tillgänglighet, långsiktig i sin karaktär och styrs till stor del av entreprenörsavtal. Mer direkta miljöåtgärder kan tas av myndighetens samlade medarbetarstyrka såsom att i första hand prioritera kollektiva resmöjligheter vid tjänsteresor, sopsortering samt utskrifter. Härutöver har viktiga åtgärder tagits, bland annat när det gäller ombyggnad av depån i Trosa samt steg mot att kunna nyttja mindre fordon på lågt belagda turer. Utformningen av nya avtal med höga miljökrav är avgörande för den fortsatta bedömningen. Den samlade bedömningen för denna period är ett på totalen oförändrat utfall men med flera positiva insatser som verkställts eller är under beredning enligt beskrivning nedan. Öka satsningen på förnybara bränslen I Eskilstuna kommer kommunen, Veolia och myndigheten att delta i ett projekt för att visa upp elbussar i två veckor någon gång under perioden november 2014 mars Diskussioner pågår också med entreprenören Veolia Transport om att två tillkommande bussar i Eskilstunas stadstrafik ska vara eldrivna. Om överenskommelse träffas beräknas dessa vara i trafik i slutet av Regionförbundet, Biogas Öst AB och myndigheten har i augusti startat ett projekt som gäller prov med gashybridbuss i regiontrafik. Syftet med projektet är att testa och utvärdera en buss med biogas-el hybridteknik (gashybrid) samt att skapa intresse och marknad för biogas i Södermanland. Projekttiden är preliminärt satt till Öka beläggningsgrad ombord på fordonen I Eskilstuna körs viss trafik med normalbuss i stället för ledbuss på tider med lägre beläggning. Vid tidtabellsskiftet i december 2013 flyttades ytterligare en del trafik med buss över till mindre fordon som körs av taxientreprenörerna. I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 23

24 Uppföljning av målet miljö Andel fordon som drivs med förnybara bränslen Redovisas endast på årsnivå. För 2013: o Av 233 bussar körs 103 (44 %) på förnybara bränslen. o 50 bussar går på fordonsgas (21 %) o o 53 bussar med dieselmotorer använder RME som bränsle Övriga bussar i länet körs på fossilt dieselbränsle med inblandning av fem procent RME. Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2013: o o o Partiklar (P) 0,43 ton och 0,05 gram/resa Kväveoxid (NOx) 60 ton och 6,4 gram/ resa Kolväten (HC) 3,6 ton och 0,4 gram/ resa Energiförbrukning per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2013 är energiförbrukningen för den uppskattade genomsnittsresan 0,007 kwh. Andel fordon som drivs med förnybara bränslen kommer att öka i takt med nya avtal (Foto: Matthias Pfeil) Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 24

25 Funktion Effektivitet Effektivitet handlar om såväl effektiv organisation som effektiv trafik. Under perioden har beslut tagits som möjliggör samordning, optimering och effektivisering avseende länets samlade resurser. Detta återspeglas såväl för trafikslagen tåg, buss samt Serviceresor samt för kringtjänster såsom bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning, betallösningar mm. Periodens utfall av ökade intäkter, trots oförändrade biljettpriser, samt att beslut tagits att efter Trosabussens avtalsperiod låta trafiken bedrivas på kommersiell basis, kan särskilt nämnas vid samlad bedömning av funktionsområde effektivitet. Tillsammans gör detta att den samlade bedömningen avseende funktionsområde effektivitet sammanfattas som positiv. Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Se kommentar under funktionsområde Miljö. Grunda kollektivtrafikens taxesättning på marknadsmässiga bedömningar av resenärernas betalningsvilja Under året har inga prisjusteringar gjorts vilket innebär att priserna är oförändrade gentemot 2013 års nivå. Ett större arbete kring prissättning sker inom ramen för projekt kring nytt betalsystem samt i samband med arbetet med Mälardalstaxa kopplat till Trafikplan Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell basis Under perioden har beslut tagits om att inte fatta trafikpliktbeslut och därmed inte upphandla busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Trafiken kommer därmed övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik. Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell standard Upphandlingsansvarig har deltagit och kommer att delta i Svensk Kollektivtrafiks upphandlarnätverk bland annat med syftet att standardisera krav i kommande upphandlingar. I upphandlingen av nytt betalsystem kommer krav ställas på standardkomponenter och öppna gränssnitt. Uppföljning av målet effektivitet Intäktsutveckling Biljettintäkterna från allmänheten uppgick under perioden till 69 miljoner kronor (+ 2,2 procent) och skolkort till 36,6 miljoner kronor (-2,9 procent). Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk Den totala kostnadstäckningsgraden uppgår till 24 procent, räknar man in intäkterna från skolkorten uppgår kostnadstäckningen till 37 procent. Kostnadstäckningsgrad i busstrafiken, uppdelat per trafikområde Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 25

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Delårsrapport 2 januari-augusti 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Delårsrapport 2 januari-augusti 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Delårsrapport 2 januari-augusti 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 2015-10-08 Sammanfattning Delårsperioden januari

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten

Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten torsdag den 9 oktober 2014 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 16. A B C D E Sammanträdet öppnas

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Årsplan 2016 (17-18)

Verksamhetsplan med budget Årsplan 2016 (17-18) Verksamhetsplan med budget Årsplan 2016 (17-18) Version för hantering i förbundsdirektionen 2015-05-06 Innehåll Process 2 Uppdrag och styrsystem 4 Ekonomisk styrning 4 Syfte 4 Perioden 2016 (17-18) 5 Större

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Delårsrapport 1 Januari-mars 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Delårsrapport 1 Januari-mars 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Delårsrapport 1 Januari-mars 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 2015-05-06 Sammanfattning Perioden januari till och

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2 Innehåll Förord 3 Kollektivtrafikens viktiga roll i Sörmland 4 I detta kapitel ges en översikt av

Läs mer

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30.

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30. NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30 Politiker och representanter Johan Schenström (M), vice ordförande Mimmi Grip, ledamot

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Budget (16-17) med fördelning per medlem

Budget (16-17) med fördelning per medlem Budget 2015 1 (16-17) med fördelning per medlem 1 Fastställd i förbundsdirektionen 2014-11-20 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiskt läge 2014... 3 Allmän kollektivtrafik... 5 Intäkter... 5 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Månadsrapport September 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland

ÅRSREDOVISNING 2012. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland 2 Innehåll Kollektivtrafikmyndighetens ordförande har ordet! 3 Sörmland

Läs mer

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik 2017-10-25 Mats Reimbertsson Trafikinformation från Kalmar Länstrafik Mats Reimbertsson, Trafikplanerare Jobbar på kontoret i Högsby Lite punkter Fyra grundbultar i trafiken Trafikupphandlingen 2017 Starten

Läs mer

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät Maj 2013 Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät i i Bakgrund Landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF2016:339 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

2015-11-05 Conny Karlsson Trafik-/Produktionschef. Pensionärsråd. Kalmar 2015-05-11. En del av Landstinget i Kalmar län

2015-11-05 Conny Karlsson Trafik-/Produktionschef. Pensionärsråd. Kalmar 2015-05-11. En del av Landstinget i Kalmar län 2015-11-05 Conny Karlsson Trafik-/Produktionschef Pensionärsråd Kalmar 2015-05-11 Information Nöjdhet - punktlighet - resande R18. Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s.

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 2013 Skånetrafiken Rapport Juli 2013 1 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta Kvartal 2 2013 Uppföljning av aktivitetsplanerna

Läs mer

Delårsrapport 1 Januari-mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Delårsrapport 1 Januari-mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Delårsrapport 1 Januari-mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen den 12 maj 2016. Sammanfattning Perioden januari till och med mars månad 2016 har fortsatt präglats

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport September 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Årsredovisning 2012. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Årsredovisning 2012 Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Förord Kollektivtrafiken utgör en viktig del i den infrastruktur som är nödvändig för att Norrbotten ska kunna bibehålla den starka tillväxt

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport November 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN 1. Vad gäller upphandlingen för typ av trafik? Serviceresor och annan anropsstyrd trafik: färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0867-2 35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Diarienummer:

Läs mer

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Samråd inför Upphandling Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Dagordning 1. Mötesformalia 2. Kort presentation av MÄLAB och bakgrund till SIU:n 3. Presentation av företaget samt diskussion

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Månadsrapport Januari 2017

Månadsrapport Januari 2017 Månadsrapport Januari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram

Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram YTTRANDE 1 (1) Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Lennartsson 2012-06-26 TN 2012-26 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram Regionala

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Månadsrapport Februari 2017

Månadsrapport Februari 2017 Månadsrapport Februari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Bolaget skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning.

Bolaget skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Fastställd: Bolagsstämma 2000-12-15, 6. Beslut: KF, 2000- AB (556172-7487) AB Mellan Landstinget Blekinge samt Karlshamns, Karlskrona, Olofströms, Ronneby och

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande busstorlekar, bättre service och bättre ekonomi

Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande busstorlekar, bättre service och bättre ekonomi 1(5) Handläggare Ragna Forslund 08 606 1959 ragna.forslund@sll.se Version 1.0 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 14 Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande

Läs mer

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00)

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) www.railize.se Välkomna! Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) Utredningens organisation Beställare

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt Mål Avtal, som driver mot målet att fördubbla resandet och marknadsandelen Ett reducerat antal överklaganden Avtal, som gör det möjligt att få mer trafik pengarna Utveckla den gemensamma affären mellan

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 10 Datum 2014-02-07 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte

Läs mer