Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet avseende Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum i den ideella förennigen STUC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet avseende Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum i den ideella förennigen STUC"

Transkript

1 Journalnummer Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet avseende Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum i den ideella förennigen STUC

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte och målgrupp 3 Projektets mål 4 Genomförandeplan och tidsplan 4 Spridning av projektets resultat 8 Projektets finansiering 9 Projektets arbetssätt 9 Slutsats och rekommendationer 9 Kontaktpersoner 11 1

3 1. SAMMANFATTNING Projektidén möts överallt av väldigt positiv respons, nyfikenhet och en önskan om att den skall förverkligas. Vi har genom projektet entusiasmerat ett flertal personer som stöttar och arbetar aktivt med utveckling av projektet. Vi har knutit riktade kontakter som är mycket värdefulla inför den framtida utvecklingen av projektet. Vi har bildat en förening som ett redskap för vår projektidé och vision, en förening som vi hoppas skall kunna fortsätta vara aktiv även efter avslutad projekttid för att eventuellt kunna axla rollen som värd i nästa steg. Vi fick tack vare projektet hyra en kontorslokal inklusive datauppkoppling, fax, utskriftsmöjligheter och tillgång till konsulttjänster av olika slag. Vi fick samtidigt möjlighet till stöd och kontinuerlig kontakt med vår kontaktperson Birgitta Blanck på Växthuset i Strängnäs. Vid vårt deltagande i konferens i Grön Rehab i Göteborg fick vi möjlighet att ta del av de senaste forskningsresultaten inom stressrelaterade sjukdomar och rehabilitering i grön miljö. Grön rehabilitering är på stark tillväxt i hela västvärlden och visar på att det finns ett behov som behöver tillfredsställas. Konferensen besöktes av ca 300 personer från hela Sverige med ytterligare några deltagare från Norge, Danmark och Finland. Deltagandet i konferensen gav oss god insikt i möjligheterna att utveckla den här delen i vårt projekt. Vi fick dessutom göra ett besök på Grön Rehab i Göteborgs Botaniska, en mycket välfungerande rehabiliteringsträdgård Tidningsartiklarna i den lokala pressen har givit positiva återkopplingar och skapat nya kontakter samt fört ut vår vision till en bredare publik. Det ger oss en bredare bas att stå på inför fortsatt arbete med projektet. Öppet hus med redovisning av projektet ledde till ytterligare en artikel i Strängnästidningen som i sin tur ger vidare och ytterligare kontakter för projektet. Tack vare de medel som vi blev beviljade har vi haft möjlighet att fortsätta arbetet med projektet som tillkommit efter en uppstart baserad på ideellt arbete. Den fortsatta utvecklingen av projektidén har kunnat ske utan något större uppehåll mycket tack vare det grundliga förarbetet som vi, delvis med hjälp av Leader Inlandet Eskilstuna och Länsstyrelsen gjorde. Den ursprungliga ansökan gjordes av oss i egenskap av två enskilda företagare. Denna godkändes inte eftersom Länsstyrelsen ville att en förening skall äga projektet. Vi bildade då en förening och inkom med en förnyad ansökan som godkändes. I denna omvandling togs det ej hänsyn till att den första ansökan baserades på medel exklusive moms. Detta i sin tur innebar att de pengar som sedan beviljades var inklusive moms. På så sätt minskades den totala tiden för projektet med motsvarande 132 timmar, vilket påverkar resultatet. Tiden har dock visat sig vara en essentiell faktor i projektet då det är många processer som kräver sin tid för att mogna. Många av de processer som startats under projekttiden berör flera instanser, kräver aktiva möten och återkopplingar. Dessa är svåra att få till om projekttiden är alltför begränsad. 2

4 2. BAKGRUND Grunden i vår projektidé bygger på våra samlade erfarenheter och de kunskaper vi har skaffat oss via våra utbildningar, tidigare arbetsplatser och livserfarenheter. Övertygelsen i vårt arbete grundar sig i att det är helheten i vår projektidé som är det viktiga. Synergieffekterna av de fyra benen och av att få samverkan mellan de olika verksamheterna på en och samma plats, kommer att ge vinster för alla och leda till utveckling inom samtliga berörda områden. Förankrade i dessa erfarenheter vill vi undersöka om det är möjligt att sammanföra fyra olika verksamhetsområden på en gemensam fysisk plats med utgångspunkt i en gemensam värdegrund enligt vår projektidé. Dessa fyra verksamheter är: 1. Saluhall/marknadsplats för ekologiskt och närodlat 2. Rehabilitering i grön miljö 3. Undervisning i odling till barn 4. Påfyllning för själen Den fysiska platsen skall genomsyras av kunskapsförmedling, medvetna kost- och materialval, ekologi, giftfritt, alternativa energilösningar och hålla människan i fokus. Vi vill att den fysiska platsen även skall erbjuda möjligheten till rehabilitering i grön miljö. 3. SYFTE OCH MÅLGRUPP Syftet med projektet har varit att via en förstudie undersöka om det finns en rimlig möjlighet att realisera vår projektidé på en och samma plats. Research har gjorts genom olika studiebesök och möten lokalt och regionalt. Studiebesök genomförda inom berörda verksamhetsområden enligt projektplan. Samtal med boende, kommun, landsting, tillresande, näringsidkare genomförda under förstudien som uttalar sig positivt om projektet. Syfte Undervisning - Danmark Rehabilitering Konferens, Gröna Rehab Göteborg Skapa arbetstillfällen - senare Verksamhet som erbjuder ekologiska varor, tjänster, kurser, livsmedel i en samlad Saluhall Gynna lokala odlare och hantverkare Senare Personlig utveckling och påfyllning för själen Målgrupper Boende i närområdet och den lokala regionen Södermanland Tillresande och nationellt Elever i kommunens skolor Turism från hela världen Landsting och vårdcentraler Lokala och utifrån verksamma näringsidkare bl.a. genom olika nätverk och föreningar såsom imariefred.nu Kommunen med bl.a. näringslivsenheten, Plan- och bygg avdelningen 3

5 4.PROJEKTETS MÅL Mål: Undersöka grundförutsättningarna för att skapa ett utvecklingscentrum med ekologisk inriktning i Sörmland. Gällande: - Ekonomi, kostnader/investeringar/långsiktig hållbarhet. Ej utförd under förstudien då tiden inte räckte till samt att platsen inte har utkristalliserats ännu. - Möjliga samarbetspartners har etablerats och ligger förankrade inför nästa fas som vi vill kalla för projekteringsfas. - Hitta en fysisk plats. Flera platser i Strängnäs kommun har undersökt som möjliga alternativ till verksamheten, bl.a. Mälsåkers Slott, Gula Industrihuset i Stallarholmen, Gripsholmsvikens Slottsområde och Drottning Kristinas Trädgårdar i Strängnäs. I dagsläget finns inget bestämt om viken plats som kan bli aktuell för projektet men detta arbete kommer att fortsätta efter förstudien. - Kontakter med leverantörer har gjorts under förstudien med bl.a Skilleby Gård, Nibble Trädgård, Årstiderna, Vinterled, Biodynamiska föreningen, Hornuddens Trädgård. - Logistik för närproducerat och ekologiskt har setts över och kommer att fortskrida lokala producenter är Annas hembageri, Sörmlands matkluster, Årstiderna, Nibble Trädgård, Skilleby trädgård i Järna, och Bondens egen marknad med tillhörande medlemmar och producenter. 5.GENOMFÖRANDEPLAN OCH TIDSPLAN Löpande aktiviteter under hela projekttiden. Genomfört ett antal möten med enskilda eller flera personer för att förmedla vår projektidé och skapa viktiga kontakter inför framtiden Föreningsmöten i STUC för redovisning av projektet till medlemmar och inbjudna gäster Skapat KGB samt haft löpande möten en undergrupp med syfte att utreda de ekonomiska förutsättningarna för den kommersiella biten. Skapat FRISK samt haft löpande telefonkommunikation en undergrupp med uppgift att vidareutveckla grön rehabilitering Deltagit i kommunens frukostmöten för att skapa kontakter och sprida kunskap om projektet samt för att vara uppdaterade på det som händer inom kommunen. Deltagit i möten med imariefred.nu, företagsträffar i Mariefred där vi minglat och skapat nya kontakter samt berättat om vår projektidé. Möten med förvaltare och arkitekt inom SFV och Kruus Byggnads AB, Styrelsen för Grafikens Hus i Mariefred samt ordförande i Stiftelsen för Grafikens Hus. Lobbyverksamhet bland medmänniskor som är intresserade av projektet sker kontinuerligt. Vi har under projekttiden löpande letat efter en möjlig fysisk plats för projektet. Detta har skett delvis genom kontakter med Kruus Byggnads AB i Mariefred, SFV och via kontakter vi fått då vi deltagit i de olika mötesaktiviteterna samt tips via facebook. De platser vi tittat på är dels Kungsladugården i Mariefred, Gripsholmsviken, Mälsåkers Slott, Gula Industrihuset i Stallarholmen, Drottning Kristinas trädgårdar i Strängnäs samt Malmgården vandrarhem i Malmby. Vi har även tittat på andra alternativ i form av obebyggda tomter i Strängnäs Kommun. Vi har även haft kontakt med Strängnäs kommun om den mark där kanotklubben håller till idag i Mariefred. Vidare har vi haft kontakt med Jacob Högfeldt på Älebygård. 4

6 Våren 2010 Inflyttning och iordningställande av kontor på Växthuset/Nyföretagarcentrum i Strängnäs Löpande arbete enligt projektplan Försommar och Sommaren 2010 Studiebesök 1. Skåne + Danmark Under studiebesöket i Danmark träffade vi bland annat projektledaren som är anställd på heltid för att utveckla verksamheten på Krogerup. På Krogerup bedrivs undervisning för barn från förskoleålder upp till sjunde klass i odling, matlagning och naturlära. Möte med Yvonne Terjestam, professor i psykologi, fil.dr. på Linnéuniversitetet och forskningsledare för projektet Barn i balans. Studiebesöket på Stiftelsen Holma visade på några olika aspekter vad gäller uppstart och drift av en verksamhet som har likheter med vårt projekt. Här drivs ett projekt som handlar om småskalig ekologisk odling inspirerad av permakultur. Verksamheten drivs av en person, som är både eldsjäl och driftsansvarig, marknadsförare, kursledare, ekonomiskt ansvarig samt odlingsansvarig. Utbildningen på Holma är inställd på grund av ekonomiska skäl. denna. Vi gjorde två kortare studiebesök hos två olika trädgårdsbutiker, Vellingeblomman och Almagården för att jämföra två vitt skilda butiksmiljöer inom den gröna sektorn med varandra. För att få mera kött på benen avseende gårdsbutik med ekologisk inriktning valde vi att förlägga ett besök till Ängavallen. Ängavallen är en gård med eget slakteri och egen gårdsbutik. Man föder upp grisar ekologiskt, bedriver restaurangverksamhet, tillhandahåller övernattningsmöjligheter, har festvåning och konferensutrymmen samt utställningslokal för konst. Studiebesök 2: Wij trädgårdar och Växhuset Mobodarne På Wij trädgårdar bedrivs undervisning i samarbete med HIG, Högskolan i Gävle i form av en trädgårdsmästarutbildning med inriktning på hälsa. På Wij finns restaurang, visningsträdgårdar, skolträdgård, butik med växter, trädgårdstillbehör och lokalt hantverk. Verksamheten samarbetar nära med Ockelbo kommun och Lars Krantz har idag en 50%:ig anställning som finansieras av kommunen. Detta för att kommunen bedömer Wij Trädgårdars verksamhet som en viktig marknadsförare av Ockelbo. Växhuset i Mobodarne arbetar med permakultur som designredskap för att bygga hus och utforma trädgårdar. Här bedrivs också kurser med inriktning mot ekologi och permakultur. Vidare finns det ett ekologiskt byggt vandrarhem, servering och butik. 5

7 Studiebesök 3: Konferens om Grön Rehabilitering I augusti deltog vi i en konferens som arrangerades i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård (VGR), Institutet för stressmedicin (VGR) och Institutionen för växt och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Vad säger svensk och internationell forskning om sambandet natur, trädgård och hälsa? Vad gör stress med kropp och själ? Hur kan man använda grön rehabilitering för att förebygga och rehabilitera vid stressrelaterad ohälsa? Dag 1 bestod av teoretiska föreläsningar av ledande forskare från USA, SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin i Göteborg. Dag 2 fick vi göra studiebesök på rehabiliteringsträdgården i Göteborgs Botan; Gröna Rehab. Studiebesök 4: Trädgårdsterapeutisk rehabiliteringsmottagning Nynäs 17 september besökte vi rehabiliteringsträdgården på Nynäs Slott utanför Nyköping. Verksamheten ägs och bedrivs av Sörmlands Landsting. Den startades 2009 och har idag kölista med personer som fått diagnosen Stressrelaterade utmattningssyndrom. I verksamheten arbetar trädgårdsmästare Klas Rosenberg 25%, arbetsterapeut och driftsansvarig Christina Sjölander 100% samt psykoterapeut Anna Heidenberg 100%. Rehabträdgården startade 2009, tar idag emot åtta personer för rehabilitering måndag till torsdag Löpande intag, vilket medför att alla de som behandlas är i olika skeden i sin återhämtning. Detta menar man har stor betydelse för läkningsprocessen. I Rehabträdgården finns ett växthus om 50 kvm med uppvärmningsmöjligheter, ett hus som ser ut som ett torp med möjligheter till uppvärmning av mat och vistelse inomhus under vinterhalvåret. Vidare finns det en inredd verkstad i ett gammalt stall där deltagarna kan utöva olika former av hantverk. Ett vedförråd med möjlighet till vedkapning och huggning ingår i konceptet. Varje deltagare/patient bör inom en tremånaders period ha kommit så långt i sin rehabilitering så de kan gå vidare till steg 2 återanpassning till arbetslivet. Vårdcentraler i hela Sörmland kan remittera sina patienter till Nynäs. Här finns en läkare med specialkompetens som gör bedömningen om det här är den rehabiliteringsform som kan vara den korrekta för patienten. Därefter påbörjar personen sin rehabilitering i Grön Miljö. Man använder samma utvärderingsinstrument som man använder på Rehabträdgården i Alnarp. Patienterna tar sig till Nynäs med buss eller egen bil. Det finns även ett vandrarhem där man betalar 80:-/natt. Patienten har med sig egen lunch som värms i mikro. Det är helt klart för mig att behovet av denna typ av verksamheter kommer att öka de kommande åren. Behandlingsformen halverar behandlingstiden enligt de forskningsresultat man kunnat påvisa på Alnarp. Landstinget Sörmland borde vara intresserad av att starta en rehabträdgård även i den norra delen av länet. 6

8 Hösten 2010 Avvikelser: Den marknadsundersökning som vi hade hoppats få genomförd för projektet med hjälp av studenter på MDH har dessvärre inte kunnat genomföras under den tidsperiod som projektet pågått. För att genomföra en marknadsundersökning krävs det att det pågår lämpliga kurser i ämnet. Vi blev uppsagda från kontoret i Strängnäs med kort varsel till sista augusti 2010 med motivering att någon annan behövde vårt kontorsrum och att vi inte använde kontoret dagligen. Som kompensation erbjöds vi fri tillgång till den kompetens som är knuten till hyresavtalet, tillgång till möteslokal, fax, Internetuppkoppling och kopiering enligt avtal. Studiebesöket i Danmark tillkom på grund av den kontakt som vi knöt på Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö då vi pratade om vår projektidé med Årstiderna i Stockholm. Anledningen till vårt beslut att besöka Krogerup grundar sig i att den filosofi som ligger som grund för undervisningen på Krogerup har många likheter med vår projektidé. Mötet med Yvonne Terjestam tillkom under Skåneresan då det planerade studiebesöket på Alnarps Rehab inte kunde genomföras på grund av det höga arvode som de begärde och som vi inte sökt medel för. Då Kryddiga Perenn inte kunde ta emot studiebesök under högsäsong valde vi att besöka Vellingeblomman, Almagården och Ängavallen istället. Konferensen Grön Rehabilitering i Göteborg tillkom då vi inte kunde besöka Alnarp Rehab eller Haga Care som gått i konkurs. Haga Care drev Haga Hälsoträdgård i Stockholm. Förslaget om att besöka konferensen i Göteborg fick vi från Yvonne Westerberg, tidigare ansvarig för rehabiliteringen i grön miljö på Haga Hälsoträdgård. Följande inplanerade studiebesök ströks på grund av tidsbrist i projektet, eller för att de bedömts som ej relevanta. Dock har löpande telefonkontakter tagits för att muntligt prata om projektet och framtida eventuella samarbete: Cristel Cederberg, Institutet för livsmedel och bioteknik Dacapo Hantverksskola i Mariestad, löpande kontakter med berörda lärare på skolan Cecilia Lilja Lassegårdens trädgårdar med ekologisk gårdsbutik och odling, Mariestad. Flera återkopplade samtal om ekologisk odling samt utbyte av erfarenheter i berörd verksamhet. Antroposoferna i Järna Nibble handelsträdgård, täta kontakter och inköp av ekologiska produkter i privat regi Saltå Kvarn Warbro Kvarn, besök skulle ha skett i augusti men uteblev då tiden inte räckte till samt att vi hade svårigheter att hitta en passande dag för mötet. Catharina Ekologisk tomatodling har besökt innan förstudien och är knutet till föreningen Rheum i Södermanland. Budget, marknadsplan, årskalendarium och detaljbeskrivning över de olika verksamhetsområdena de 4 benen ska utformas i fas 2 projektering. Den fysiska platsen ska vara identifierad som underlag för ovanstående. 7

9 Även studiebesöken bör ligga som underlag för delar av detta arbete. Det påbörjade arbetet med ovanstående punkter är inte slutfört i dagsläget, dessa ämnar vi fortsätta med under fas 2, projektering. Delar i projektinnehållet som ligger till grund för ekonomiska kalkyler och projektering. Handelsbod / Förädlingskök Kontor / Studio / Personaldel/kök Aktivitetssal Ateljé-Yogastudio Ekonomibyggnad / Verkstad Returstation Trädgård / Bevattning Energi / Uppvärmning Saluhall med godkända lokaler enligt Livsmedelsverket 6. SPRIDNING AV PROJEKTETS RESULTAT Vi har tagit fram en presentationsbroschyr som vi flitigt har delat med oss av i många olika sammanhang. Dessutom har vi löpande uppdaterat samtliga som besökt oss på våra föreningsmöten. Vi har även deltagit under Mälardagen i Strängnäs där ordförande i STUC delat ut broschyren och pratat för projektet. Vid flera olika tillfällen har vi haft möjlighet att synas i lokalpress, Strängnäs- Eskilstunakuriren och Måsen för att framföra tankar kring den pågående förstudien. Vi har även deltagit i olika föreningsmöten, bl.a. imariefred.nu., kommunens frukostmöten, konferenser och andra event. Vi har även lobbat projektet via mailkontakter med tilltänkta leverantörer, potentiella medintressenter, konferenser, andra event och potentiella medfinansiärer. Vid alla studiebesök har vi delat ut projektets presentationsbroschyr. Via facebook har vi även skrivit vad vi har arbetat med. Via telefonsamtal med olika berörda parter har vi berättat om STUC s visioner. Till vänner, släkter och bekanta. Genom föreningen STUC och dess medlemmar som har fört visionen vidare. Via olika nätverk. Spridningen av projektidén och resultatet av vårt projekt har hela tiden pågått och måste löpande uppdateras för att arbetet ska kunna fortlöpa och för att vi inte skall tappa fart och energi. Under förstudien har detta varit en stor del i arbetet och vi har deltagit i många olika sammanhang med att marknadsföra vår projektidé. I vissa sammanhang är processerna långsamma och det krävs tålamod, envishet och upprepade insatser för att ett projekt ska kunna bli verklighet. För att projektet ska gå vidare och fortsättningsvis utvecklas kommer projektledarna och föreningen STUC med tillhörande arbetsgrupperna FRISK och KG fortsätta arbetet med förverkligandet av projektidén. Arbetet med och i föreningen STUC har varit mycket viktigt för projektet och dess utveckling. Genom föreningen STUC har projektledarna fått stöd och hjälp med diverse arbetsuppgifter under förstudien som inte hade kunnat utföras av projektledarna. 8

10 7. PROJEKTETS FINANSIERING Enligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Journalnummer Kundnr:D4953 Projektstöd kr LAG off. Finansiering Inga andra finansieringsmedel har funnits att tillgå i projektet. 8. PROJEKTETS ARBETSSÄTT Projektet har legat under den Ideella föreningen STUC Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum med tillhörande styrelse. Föreningen har arbetat parallellt med projektledarnas arbete med förstudien och stöttat samt fört projektets syfte och mål framåt. Detta har skett med ett flertal föreningsmöten och styrelsemöten. Projektledarna har hela tiden arbetat med ambitionen att nå uppsatta mål efter rådande omständigheter. Vi har utgått från ett flertal olika kontorsplatser men i huvudsak suttit på NFC i Strängnäs. Stora delar av vår arbetstid har inneburit arbete ute på fältet då vi har haft olika möten, studiebesök och deltagit i ett flertal nätverksträffar. Under projekttiden har vi varit noggranna med att föra dagbok över alla händelser och dokumenterat mail, telefonnummer samt upprättat en referenslista över de olika personer och företag som vi har varit i kontakt med. Löpande har vi delrapporterat till Leader inlandet och Länsstyrelsen för att hela tiden vara i fas med alla dokument och bokföring. Täta kontakter har förts med vår handledare Birgit Andersson på Leader Inlandet som har kunnat svara på alla våra frågor under förstudiens tid och varit till stor hjälp och glädje för projektet. Under första delen av förstudien hade vi även möjlighet att diskutera projektet med Birgitta Blanck på NFC i Strängnäs. 9. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER Det vi har sett under de studiebesök vi genomfört i förstudien har visat på en sårbarhet hos de verksamheter som vilar på en ideologisk grund där verksamheten i princip bedrivs av en ensam eldsjäl. Den verksamhet som vi avser att starta bygger på fyra skilda verksamhetsområden som vi vill väva samman på en fysisk plats. Styrkan i vårt koncept skapar möjligheter till synergieffekter då verksamheterna berör varandra i många olika hänseenden. Vår övertygelse om att alla delar och helheten i vårt projekt är viktiga för samhället förstärks genom de rapporter och forskningsresultat om ohälsa, ekologi, kretslopp och mat som ständigt tas upp i media. Med facit i hand har vi kunnat konstatera att längden på förstudien inte riktigt räckte till. Visionen är stor och entusiasmen för detta projekt bara växer med tiden. Vi hade gärna velat få till hela förstudien som nu inte har kunnat slutföras till alla delar och uppsatta mål. Vi har genom alla våra aktiviteter skapat oss en bra bild över behoven och ser möjligheterna till att kunna förverkliga detta projekt. En viktig faktor och slutsats är att det måste till en kommersiell del i projektet som inledningsvis kan bära en eventuella mindre lönsamma delar av projektet i inledningsfasen. Att dela in projektet i flera olika delar med ansvarig projektledare för ett varsitt ben ses som ett måste då alla delarna i projektet är av stor dignitet. Frisk och KG har ambitionen att fortsätta arbeta inom sina områden. Föreningen STUC kommer att fortleva som en ideell förening för att tillvarata STUC s vision och verka för fortsatt utveckling av projektet. Projektansvariga har för avsikt att ta projektet vidare, och inkomma med nya ansökningar för fas 2, projektering. En viktig slutsats och rekommendation 9

11 är att beräkna minst 2 arbetsdagar extra per månad och person för det löpande pappersarbetet, då dokumentationen påverkar det löpande arbetet med projektet. Under förstudien har vi som projektledare kunnat konstatera att så många ställer sig så positivt till projektet och undra hur och när vi kan komma igång. Så här en bit in i arbetet börjar vi nu få spontana kontakter som ringer oss angående projektet utifrån bl.a. vår slutredovisning på Ulvhälls Herrgård och för att vi har varit synliga i pressen, så det har varit mycket lyckade insatser för att föra ut budskapet om projektet. För att kunna genomföra detta projekt så måste mycket till bl.a. så måste den lokala förankringen av projektet vara starkt, dels måste kommunen och landstinget i regionen stötta projektet och dess utveckling. En viktig faktor är också att platsen för verksamheten bör vara klar för att kunna gå mot steg 2, projektering och verkställande. Slutsatser av genomförda studiebesök i förstudien: Studiebesök 1: Det är fullt möjligt att starta upp undervisning till barn med inriktning på odling och lärandet i grön miljö. Besöket på Holma visade på svårigheter, både organisatoriska och geografiska sådana. Vår bedömning är att det inte räcker med en eldsjäl till ett så här stort projekt. Holma ligger dessutom något otillgängligt. Samtliga byggnader och odlingsytor arrenderas. Här finns ingen aktiv försäljning av de grödor som odlas. Vår bedömning är att det är svårt att skapa en långsiktig hållbarhet en verksamhet som är så sårbar som Yvonne Terjestam forskar på de effekter som uppnås i skolarbetet och i relationer mellan barn då dessa får göra mindfulness-övningar. Yvonnes arbete relaterar till såväl Påfyllning för själen som till Grön Rehabilitering. I jämförelsen mellan de två trädgårdsbutikerna kan vi konstatera att det i vårt fall är viktigt med en personlig och kunskapsinriktad profilering. Den ena är uppbyggd enligt en stormarknad med ett bredare sortiment. Den andra är en småskalig trädgårdsbutik med tydlig nisch. Här finns ett handplockat sortiment, kvalitetsprodukter och god kunskap kring såväl växter som redskap. Ängavallen visar på möjligheterna att saluföra ett genomgående ekologiskt koncept och sortiment i form av egen gårdsbutik placerad i en tilltalande miljö belägen på landsbygd. Detta tar vi med oss som en referens för STUC. Studiebesök 2: Wij Trädgårdar visar att det är fullt möjligt att på en mindre ort genomföra ett projekt som till många delar påminner om STUC. För ett lyckat resultat krävs det dels en eller flera eldsjälar samt ett gott samarbete mellan olika berörda instanser. I samtal med Lars Krantz framkom det att förberedelsearbetet med projektet Wij Trädgårdar pågick i drygt två år. Växhuset i Mobodarne visar återigen på svårigheter med att vara en ensam person som håller i alla trådarna (se Holma ovan). Trots att den fysiska platsen ligger något mindre tillgänglig har verksamheten ändock lyckats överleva i mer än sju år. Här, liksom på Holma krävs det stora ideella insatser för att verksamheten skall kunna fortgå. 10

12 Studiebesök 3: Grön rehabilitering i Göteborg är idag en verksamhet som står på egna ben och ligger som en organisation under Västra Götalandsregionen. Idag har verksamheten kö till sin rehabilitering och prioriterar i första hand boende inom upptagningsområdet. På relativt enkla medel så bedriver man idag en verksamhet med framgångsrika resultat vad gäller deltagarnas tillfrisknande och återgång till tidigare sysselsättning. Sammanfattningsvis så kan det konstateras att detta behövs i alla delar av landet och det i det snaraste. Paralleller kan dras med Stockholmsbaserade Haga Care som gick i konkurs tidigare i år och den sårbara driften av verksamheten. Detta är ett samhällsansvar och borde finansieras eller stöttas av varje enskilda landsting och med en stor förståelse från arbetsgivarhåll. Verksamheten i Göteborg samarbetar nära med professorer på ISM, institutet för stressmedicin för att kunna leda forskningen inom området framåt. Med denna insikt och vetskap om att det fungerar att driva Grön Rehabilitering i denna form kommer via att kunna använda oss av dessa kunskaper för förverkligandet av Vår gröna Rehab i Sörmlands norra del. Studiebesök 4: Trädgårdsterapeutisk rehabiliteringsmottagning Nynäs, beläget på markerna på Nynäs Slott i Nyköping. Sammanfattning Grön Rehab: Vi fick ta del av aktuella forskningsresultat och vi är idag än mer övertygade om att denna del i STUC är otroligt viktig. Vi kommer att se betydligt fler personer framöver som kommer att behöva behandlas för stressrelaterad ohälsa s.k. utmattningssyndrom. Grön Rehab i Göteborg finansieras till 100% av Västra Götalands Regionen via kommunala medel. Idag står folk på kö till Gröna Rehab. 10. KONTAKTPERSONER Medgivande om att publicera kontaktuppgifter i en databas: Kontaktperson (namn, kontaktuppgifter) Marie Lindbäck, Marcus Majander, Underskrifter (namn, datum) Bilagor: 5.a PP presentation från Öppet Hus, eventet på Ulvhälls Herrgård i Strängnäs b Referenslista över personer och företagskontakter i förstudien STUC 5.c Marknadsplan Påbörjad men inte slutförd 5.d Marie Lindbäck s dagbok för 19 juni-29 oktober 5.e Marcus Majander s dagbok för 19 juni-29 oktober 5.f Styrelseprotokoll STUC 5.g Rapport FRISK 5.h Rapport KG 11

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Slutrapport Projekt Hållbart hus för mat, stödmottagare Föreningen Vara Småstad Journalnummer 2010-157

Slutrapport Projekt Hållbart hus för mat, stödmottagare Föreningen Vara Småstad Journalnummer 2010-157 Slutrapport Projekt Hållbart hus för mat, stödmottagare Föreningen Vara Småstad Journalnummer 2010-157 2. Kontaktpersoner Föreningen Vara Småstad: Bodil Warolin, Notarievägen 16, Vara, tel 0512-12387 Projektansvarig:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Pedagogiska odlingsträdgårdar. Slutrapport. Miljöförvaltningen R 2014:11. ISBN nr: 1401-2448

Pedagogiska odlingsträdgårdar. Slutrapport. Miljöförvaltningen R 2014:11. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:11 Foto: Anna-Karin Emilsson Båmstedt Pedagogiska odlingsträdgårdar Slutrapport Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Stjärnsund centrum för permakulturlärande

Stjärnsund centrum för permakulturlärande Stjärnsund centrum för permakulturlärande Projektet har haft en omfattande kursverksamhet, bland annat en skogsträdgårdskurs. Projektägare: Stiftelsen Stjärnsund, ideell förening (Fridhem) Projektledare:

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer