Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet avseende Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum i den ideella förennigen STUC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet avseende Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum i den ideella förennigen STUC"

Transkript

1 Journalnummer Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet avseende Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum i den ideella förennigen STUC

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte och målgrupp 3 Projektets mål 4 Genomförandeplan och tidsplan 4 Spridning av projektets resultat 8 Projektets finansiering 9 Projektets arbetssätt 9 Slutsats och rekommendationer 9 Kontaktpersoner 11 1

3 1. SAMMANFATTNING Projektidén möts överallt av väldigt positiv respons, nyfikenhet och en önskan om att den skall förverkligas. Vi har genom projektet entusiasmerat ett flertal personer som stöttar och arbetar aktivt med utveckling av projektet. Vi har knutit riktade kontakter som är mycket värdefulla inför den framtida utvecklingen av projektet. Vi har bildat en förening som ett redskap för vår projektidé och vision, en förening som vi hoppas skall kunna fortsätta vara aktiv även efter avslutad projekttid för att eventuellt kunna axla rollen som värd i nästa steg. Vi fick tack vare projektet hyra en kontorslokal inklusive datauppkoppling, fax, utskriftsmöjligheter och tillgång till konsulttjänster av olika slag. Vi fick samtidigt möjlighet till stöd och kontinuerlig kontakt med vår kontaktperson Birgitta Blanck på Växthuset i Strängnäs. Vid vårt deltagande i konferens i Grön Rehab i Göteborg fick vi möjlighet att ta del av de senaste forskningsresultaten inom stressrelaterade sjukdomar och rehabilitering i grön miljö. Grön rehabilitering är på stark tillväxt i hela västvärlden och visar på att det finns ett behov som behöver tillfredsställas. Konferensen besöktes av ca 300 personer från hela Sverige med ytterligare några deltagare från Norge, Danmark och Finland. Deltagandet i konferensen gav oss god insikt i möjligheterna att utveckla den här delen i vårt projekt. Vi fick dessutom göra ett besök på Grön Rehab i Göteborgs Botaniska, en mycket välfungerande rehabiliteringsträdgård Tidningsartiklarna i den lokala pressen har givit positiva återkopplingar och skapat nya kontakter samt fört ut vår vision till en bredare publik. Det ger oss en bredare bas att stå på inför fortsatt arbete med projektet. Öppet hus med redovisning av projektet ledde till ytterligare en artikel i Strängnästidningen som i sin tur ger vidare och ytterligare kontakter för projektet. Tack vare de medel som vi blev beviljade har vi haft möjlighet att fortsätta arbetet med projektet som tillkommit efter en uppstart baserad på ideellt arbete. Den fortsatta utvecklingen av projektidén har kunnat ske utan något större uppehåll mycket tack vare det grundliga förarbetet som vi, delvis med hjälp av Leader Inlandet Eskilstuna och Länsstyrelsen gjorde. Den ursprungliga ansökan gjordes av oss i egenskap av två enskilda företagare. Denna godkändes inte eftersom Länsstyrelsen ville att en förening skall äga projektet. Vi bildade då en förening och inkom med en förnyad ansökan som godkändes. I denna omvandling togs det ej hänsyn till att den första ansökan baserades på medel exklusive moms. Detta i sin tur innebar att de pengar som sedan beviljades var inklusive moms. På så sätt minskades den totala tiden för projektet med motsvarande 132 timmar, vilket påverkar resultatet. Tiden har dock visat sig vara en essentiell faktor i projektet då det är många processer som kräver sin tid för att mogna. Många av de processer som startats under projekttiden berör flera instanser, kräver aktiva möten och återkopplingar. Dessa är svåra att få till om projekttiden är alltför begränsad. 2

4 2. BAKGRUND Grunden i vår projektidé bygger på våra samlade erfarenheter och de kunskaper vi har skaffat oss via våra utbildningar, tidigare arbetsplatser och livserfarenheter. Övertygelsen i vårt arbete grundar sig i att det är helheten i vår projektidé som är det viktiga. Synergieffekterna av de fyra benen och av att få samverkan mellan de olika verksamheterna på en och samma plats, kommer att ge vinster för alla och leda till utveckling inom samtliga berörda områden. Förankrade i dessa erfarenheter vill vi undersöka om det är möjligt att sammanföra fyra olika verksamhetsområden på en gemensam fysisk plats med utgångspunkt i en gemensam värdegrund enligt vår projektidé. Dessa fyra verksamheter är: 1. Saluhall/marknadsplats för ekologiskt och närodlat 2. Rehabilitering i grön miljö 3. Undervisning i odling till barn 4. Påfyllning för själen Den fysiska platsen skall genomsyras av kunskapsförmedling, medvetna kost- och materialval, ekologi, giftfritt, alternativa energilösningar och hålla människan i fokus. Vi vill att den fysiska platsen även skall erbjuda möjligheten till rehabilitering i grön miljö. 3. SYFTE OCH MÅLGRUPP Syftet med projektet har varit att via en förstudie undersöka om det finns en rimlig möjlighet att realisera vår projektidé på en och samma plats. Research har gjorts genom olika studiebesök och möten lokalt och regionalt. Studiebesök genomförda inom berörda verksamhetsområden enligt projektplan. Samtal med boende, kommun, landsting, tillresande, näringsidkare genomförda under förstudien som uttalar sig positivt om projektet. Syfte Undervisning - Danmark Rehabilitering Konferens, Gröna Rehab Göteborg Skapa arbetstillfällen - senare Verksamhet som erbjuder ekologiska varor, tjänster, kurser, livsmedel i en samlad Saluhall Gynna lokala odlare och hantverkare Senare Personlig utveckling och påfyllning för själen Målgrupper Boende i närområdet och den lokala regionen Södermanland Tillresande och nationellt Elever i kommunens skolor Turism från hela världen Landsting och vårdcentraler Lokala och utifrån verksamma näringsidkare bl.a. genom olika nätverk och föreningar såsom imariefred.nu Kommunen med bl.a. näringslivsenheten, Plan- och bygg avdelningen 3

5 4.PROJEKTETS MÅL Mål: Undersöka grundförutsättningarna för att skapa ett utvecklingscentrum med ekologisk inriktning i Sörmland. Gällande: - Ekonomi, kostnader/investeringar/långsiktig hållbarhet. Ej utförd under förstudien då tiden inte räckte till samt att platsen inte har utkristalliserats ännu. - Möjliga samarbetspartners har etablerats och ligger förankrade inför nästa fas som vi vill kalla för projekteringsfas. - Hitta en fysisk plats. Flera platser i Strängnäs kommun har undersökt som möjliga alternativ till verksamheten, bl.a. Mälsåkers Slott, Gula Industrihuset i Stallarholmen, Gripsholmsvikens Slottsområde och Drottning Kristinas Trädgårdar i Strängnäs. I dagsläget finns inget bestämt om viken plats som kan bli aktuell för projektet men detta arbete kommer att fortsätta efter förstudien. - Kontakter med leverantörer har gjorts under förstudien med bl.a Skilleby Gård, Nibble Trädgård, Årstiderna, Vinterled, Biodynamiska föreningen, Hornuddens Trädgård. - Logistik för närproducerat och ekologiskt har setts över och kommer att fortskrida lokala producenter är Annas hembageri, Sörmlands matkluster, Årstiderna, Nibble Trädgård, Skilleby trädgård i Järna, och Bondens egen marknad med tillhörande medlemmar och producenter. 5.GENOMFÖRANDEPLAN OCH TIDSPLAN Löpande aktiviteter under hela projekttiden. Genomfört ett antal möten med enskilda eller flera personer för att förmedla vår projektidé och skapa viktiga kontakter inför framtiden Föreningsmöten i STUC för redovisning av projektet till medlemmar och inbjudna gäster Skapat KGB samt haft löpande möten en undergrupp med syfte att utreda de ekonomiska förutsättningarna för den kommersiella biten. Skapat FRISK samt haft löpande telefonkommunikation en undergrupp med uppgift att vidareutveckla grön rehabilitering Deltagit i kommunens frukostmöten för att skapa kontakter och sprida kunskap om projektet samt för att vara uppdaterade på det som händer inom kommunen. Deltagit i möten med imariefred.nu, företagsträffar i Mariefred där vi minglat och skapat nya kontakter samt berättat om vår projektidé. Möten med förvaltare och arkitekt inom SFV och Kruus Byggnads AB, Styrelsen för Grafikens Hus i Mariefred samt ordförande i Stiftelsen för Grafikens Hus. Lobbyverksamhet bland medmänniskor som är intresserade av projektet sker kontinuerligt. Vi har under projekttiden löpande letat efter en möjlig fysisk plats för projektet. Detta har skett delvis genom kontakter med Kruus Byggnads AB i Mariefred, SFV och via kontakter vi fått då vi deltagit i de olika mötesaktiviteterna samt tips via facebook. De platser vi tittat på är dels Kungsladugården i Mariefred, Gripsholmsviken, Mälsåkers Slott, Gula Industrihuset i Stallarholmen, Drottning Kristinas trädgårdar i Strängnäs samt Malmgården vandrarhem i Malmby. Vi har även tittat på andra alternativ i form av obebyggda tomter i Strängnäs Kommun. Vi har även haft kontakt med Strängnäs kommun om den mark där kanotklubben håller till idag i Mariefred. Vidare har vi haft kontakt med Jacob Högfeldt på Älebygård. 4

6 Våren 2010 Inflyttning och iordningställande av kontor på Växthuset/Nyföretagarcentrum i Strängnäs Löpande arbete enligt projektplan Försommar och Sommaren 2010 Studiebesök 1. Skåne + Danmark Under studiebesöket i Danmark träffade vi bland annat projektledaren som är anställd på heltid för att utveckla verksamheten på Krogerup. På Krogerup bedrivs undervisning för barn från förskoleålder upp till sjunde klass i odling, matlagning och naturlära. Möte med Yvonne Terjestam, professor i psykologi, fil.dr. på Linnéuniversitetet och forskningsledare för projektet Barn i balans. Studiebesöket på Stiftelsen Holma visade på några olika aspekter vad gäller uppstart och drift av en verksamhet som har likheter med vårt projekt. Här drivs ett projekt som handlar om småskalig ekologisk odling inspirerad av permakultur. Verksamheten drivs av en person, som är både eldsjäl och driftsansvarig, marknadsförare, kursledare, ekonomiskt ansvarig samt odlingsansvarig. Utbildningen på Holma är inställd på grund av ekonomiska skäl. denna. Vi gjorde två kortare studiebesök hos två olika trädgårdsbutiker, Vellingeblomman och Almagården för att jämföra två vitt skilda butiksmiljöer inom den gröna sektorn med varandra. För att få mera kött på benen avseende gårdsbutik med ekologisk inriktning valde vi att förlägga ett besök till Ängavallen. Ängavallen är en gård med eget slakteri och egen gårdsbutik. Man föder upp grisar ekologiskt, bedriver restaurangverksamhet, tillhandahåller övernattningsmöjligheter, har festvåning och konferensutrymmen samt utställningslokal för konst. Studiebesök 2: Wij trädgårdar och Växhuset Mobodarne På Wij trädgårdar bedrivs undervisning i samarbete med HIG, Högskolan i Gävle i form av en trädgårdsmästarutbildning med inriktning på hälsa. På Wij finns restaurang, visningsträdgårdar, skolträdgård, butik med växter, trädgårdstillbehör och lokalt hantverk. Verksamheten samarbetar nära med Ockelbo kommun och Lars Krantz har idag en 50%:ig anställning som finansieras av kommunen. Detta för att kommunen bedömer Wij Trädgårdars verksamhet som en viktig marknadsförare av Ockelbo. Växhuset i Mobodarne arbetar med permakultur som designredskap för att bygga hus och utforma trädgårdar. Här bedrivs också kurser med inriktning mot ekologi och permakultur. Vidare finns det ett ekologiskt byggt vandrarhem, servering och butik. 5

7 Studiebesök 3: Konferens om Grön Rehabilitering I augusti deltog vi i en konferens som arrangerades i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård (VGR), Institutet för stressmedicin (VGR) och Institutionen för växt och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Vad säger svensk och internationell forskning om sambandet natur, trädgård och hälsa? Vad gör stress med kropp och själ? Hur kan man använda grön rehabilitering för att förebygga och rehabilitera vid stressrelaterad ohälsa? Dag 1 bestod av teoretiska föreläsningar av ledande forskare från USA, SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin i Göteborg. Dag 2 fick vi göra studiebesök på rehabiliteringsträdgården i Göteborgs Botan; Gröna Rehab. Studiebesök 4: Trädgårdsterapeutisk rehabiliteringsmottagning Nynäs 17 september besökte vi rehabiliteringsträdgården på Nynäs Slott utanför Nyköping. Verksamheten ägs och bedrivs av Sörmlands Landsting. Den startades 2009 och har idag kölista med personer som fått diagnosen Stressrelaterade utmattningssyndrom. I verksamheten arbetar trädgårdsmästare Klas Rosenberg 25%, arbetsterapeut och driftsansvarig Christina Sjölander 100% samt psykoterapeut Anna Heidenberg 100%. Rehabträdgården startade 2009, tar idag emot åtta personer för rehabilitering måndag till torsdag Löpande intag, vilket medför att alla de som behandlas är i olika skeden i sin återhämtning. Detta menar man har stor betydelse för läkningsprocessen. I Rehabträdgården finns ett växthus om 50 kvm med uppvärmningsmöjligheter, ett hus som ser ut som ett torp med möjligheter till uppvärmning av mat och vistelse inomhus under vinterhalvåret. Vidare finns det en inredd verkstad i ett gammalt stall där deltagarna kan utöva olika former av hantverk. Ett vedförråd med möjlighet till vedkapning och huggning ingår i konceptet. Varje deltagare/patient bör inom en tremånaders period ha kommit så långt i sin rehabilitering så de kan gå vidare till steg 2 återanpassning till arbetslivet. Vårdcentraler i hela Sörmland kan remittera sina patienter till Nynäs. Här finns en läkare med specialkompetens som gör bedömningen om det här är den rehabiliteringsform som kan vara den korrekta för patienten. Därefter påbörjar personen sin rehabilitering i Grön Miljö. Man använder samma utvärderingsinstrument som man använder på Rehabträdgården i Alnarp. Patienterna tar sig till Nynäs med buss eller egen bil. Det finns även ett vandrarhem där man betalar 80:-/natt. Patienten har med sig egen lunch som värms i mikro. Det är helt klart för mig att behovet av denna typ av verksamheter kommer att öka de kommande åren. Behandlingsformen halverar behandlingstiden enligt de forskningsresultat man kunnat påvisa på Alnarp. Landstinget Sörmland borde vara intresserad av att starta en rehabträdgård även i den norra delen av länet. 6

8 Hösten 2010 Avvikelser: Den marknadsundersökning som vi hade hoppats få genomförd för projektet med hjälp av studenter på MDH har dessvärre inte kunnat genomföras under den tidsperiod som projektet pågått. För att genomföra en marknadsundersökning krävs det att det pågår lämpliga kurser i ämnet. Vi blev uppsagda från kontoret i Strängnäs med kort varsel till sista augusti 2010 med motivering att någon annan behövde vårt kontorsrum och att vi inte använde kontoret dagligen. Som kompensation erbjöds vi fri tillgång till den kompetens som är knuten till hyresavtalet, tillgång till möteslokal, fax, Internetuppkoppling och kopiering enligt avtal. Studiebesöket i Danmark tillkom på grund av den kontakt som vi knöt på Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö då vi pratade om vår projektidé med Årstiderna i Stockholm. Anledningen till vårt beslut att besöka Krogerup grundar sig i att den filosofi som ligger som grund för undervisningen på Krogerup har många likheter med vår projektidé. Mötet med Yvonne Terjestam tillkom under Skåneresan då det planerade studiebesöket på Alnarps Rehab inte kunde genomföras på grund av det höga arvode som de begärde och som vi inte sökt medel för. Då Kryddiga Perenn inte kunde ta emot studiebesök under högsäsong valde vi att besöka Vellingeblomman, Almagården och Ängavallen istället. Konferensen Grön Rehabilitering i Göteborg tillkom då vi inte kunde besöka Alnarp Rehab eller Haga Care som gått i konkurs. Haga Care drev Haga Hälsoträdgård i Stockholm. Förslaget om att besöka konferensen i Göteborg fick vi från Yvonne Westerberg, tidigare ansvarig för rehabiliteringen i grön miljö på Haga Hälsoträdgård. Följande inplanerade studiebesök ströks på grund av tidsbrist i projektet, eller för att de bedömts som ej relevanta. Dock har löpande telefonkontakter tagits för att muntligt prata om projektet och framtida eventuella samarbete: Cristel Cederberg, Institutet för livsmedel och bioteknik Dacapo Hantverksskola i Mariestad, löpande kontakter med berörda lärare på skolan Cecilia Lilja Lassegårdens trädgårdar med ekologisk gårdsbutik och odling, Mariestad. Flera återkopplade samtal om ekologisk odling samt utbyte av erfarenheter i berörd verksamhet. Antroposoferna i Järna Nibble handelsträdgård, täta kontakter och inköp av ekologiska produkter i privat regi Saltå Kvarn Warbro Kvarn, besök skulle ha skett i augusti men uteblev då tiden inte räckte till samt att vi hade svårigheter att hitta en passande dag för mötet. Catharina Ekologisk tomatodling har besökt innan förstudien och är knutet till föreningen Rheum i Södermanland. Budget, marknadsplan, årskalendarium och detaljbeskrivning över de olika verksamhetsområdena de 4 benen ska utformas i fas 2 projektering. Den fysiska platsen ska vara identifierad som underlag för ovanstående. 7

9 Även studiebesöken bör ligga som underlag för delar av detta arbete. Det påbörjade arbetet med ovanstående punkter är inte slutfört i dagsläget, dessa ämnar vi fortsätta med under fas 2, projektering. Delar i projektinnehållet som ligger till grund för ekonomiska kalkyler och projektering. Handelsbod / Förädlingskök Kontor / Studio / Personaldel/kök Aktivitetssal Ateljé-Yogastudio Ekonomibyggnad / Verkstad Returstation Trädgård / Bevattning Energi / Uppvärmning Saluhall med godkända lokaler enligt Livsmedelsverket 6. SPRIDNING AV PROJEKTETS RESULTAT Vi har tagit fram en presentationsbroschyr som vi flitigt har delat med oss av i många olika sammanhang. Dessutom har vi löpande uppdaterat samtliga som besökt oss på våra föreningsmöten. Vi har även deltagit under Mälardagen i Strängnäs där ordförande i STUC delat ut broschyren och pratat för projektet. Vid flera olika tillfällen har vi haft möjlighet att synas i lokalpress, Strängnäs- Eskilstunakuriren och Måsen för att framföra tankar kring den pågående förstudien. Vi har även deltagit i olika föreningsmöten, bl.a. imariefred.nu., kommunens frukostmöten, konferenser och andra event. Vi har även lobbat projektet via mailkontakter med tilltänkta leverantörer, potentiella medintressenter, konferenser, andra event och potentiella medfinansiärer. Vid alla studiebesök har vi delat ut projektets presentationsbroschyr. Via facebook har vi även skrivit vad vi har arbetat med. Via telefonsamtal med olika berörda parter har vi berättat om STUC s visioner. Till vänner, släkter och bekanta. Genom föreningen STUC och dess medlemmar som har fört visionen vidare. Via olika nätverk. Spridningen av projektidén och resultatet av vårt projekt har hela tiden pågått och måste löpande uppdateras för att arbetet ska kunna fortlöpa och för att vi inte skall tappa fart och energi. Under förstudien har detta varit en stor del i arbetet och vi har deltagit i många olika sammanhang med att marknadsföra vår projektidé. I vissa sammanhang är processerna långsamma och det krävs tålamod, envishet och upprepade insatser för att ett projekt ska kunna bli verklighet. För att projektet ska gå vidare och fortsättningsvis utvecklas kommer projektledarna och föreningen STUC med tillhörande arbetsgrupperna FRISK och KG fortsätta arbetet med förverkligandet av projektidén. Arbetet med och i föreningen STUC har varit mycket viktigt för projektet och dess utveckling. Genom föreningen STUC har projektledarna fått stöd och hjälp med diverse arbetsuppgifter under förstudien som inte hade kunnat utföras av projektledarna. 8

10 7. PROJEKTETS FINANSIERING Enligt beslutsunderlag från Länsstyrelsen Journalnummer Kundnr:D4953 Projektstöd kr LAG off. Finansiering Inga andra finansieringsmedel har funnits att tillgå i projektet. 8. PROJEKTETS ARBETSSÄTT Projektet har legat under den Ideella föreningen STUC Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum med tillhörande styrelse. Föreningen har arbetat parallellt med projektledarnas arbete med förstudien och stöttat samt fört projektets syfte och mål framåt. Detta har skett med ett flertal föreningsmöten och styrelsemöten. Projektledarna har hela tiden arbetat med ambitionen att nå uppsatta mål efter rådande omständigheter. Vi har utgått från ett flertal olika kontorsplatser men i huvudsak suttit på NFC i Strängnäs. Stora delar av vår arbetstid har inneburit arbete ute på fältet då vi har haft olika möten, studiebesök och deltagit i ett flertal nätverksträffar. Under projekttiden har vi varit noggranna med att föra dagbok över alla händelser och dokumenterat mail, telefonnummer samt upprättat en referenslista över de olika personer och företag som vi har varit i kontakt med. Löpande har vi delrapporterat till Leader inlandet och Länsstyrelsen för att hela tiden vara i fas med alla dokument och bokföring. Täta kontakter har förts med vår handledare Birgit Andersson på Leader Inlandet som har kunnat svara på alla våra frågor under förstudiens tid och varit till stor hjälp och glädje för projektet. Under första delen av förstudien hade vi även möjlighet att diskutera projektet med Birgitta Blanck på NFC i Strängnäs. 9. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER Det vi har sett under de studiebesök vi genomfört i förstudien har visat på en sårbarhet hos de verksamheter som vilar på en ideologisk grund där verksamheten i princip bedrivs av en ensam eldsjäl. Den verksamhet som vi avser att starta bygger på fyra skilda verksamhetsområden som vi vill väva samman på en fysisk plats. Styrkan i vårt koncept skapar möjligheter till synergieffekter då verksamheterna berör varandra i många olika hänseenden. Vår övertygelse om att alla delar och helheten i vårt projekt är viktiga för samhället förstärks genom de rapporter och forskningsresultat om ohälsa, ekologi, kretslopp och mat som ständigt tas upp i media. Med facit i hand har vi kunnat konstatera att längden på förstudien inte riktigt räckte till. Visionen är stor och entusiasmen för detta projekt bara växer med tiden. Vi hade gärna velat få till hela förstudien som nu inte har kunnat slutföras till alla delar och uppsatta mål. Vi har genom alla våra aktiviteter skapat oss en bra bild över behoven och ser möjligheterna till att kunna förverkliga detta projekt. En viktig faktor och slutsats är att det måste till en kommersiell del i projektet som inledningsvis kan bära en eventuella mindre lönsamma delar av projektet i inledningsfasen. Att dela in projektet i flera olika delar med ansvarig projektledare för ett varsitt ben ses som ett måste då alla delarna i projektet är av stor dignitet. Frisk och KG har ambitionen att fortsätta arbeta inom sina områden. Föreningen STUC kommer att fortleva som en ideell förening för att tillvarata STUC s vision och verka för fortsatt utveckling av projektet. Projektansvariga har för avsikt att ta projektet vidare, och inkomma med nya ansökningar för fas 2, projektering. En viktig slutsats och rekommendation 9

11 är att beräkna minst 2 arbetsdagar extra per månad och person för det löpande pappersarbetet, då dokumentationen påverkar det löpande arbetet med projektet. Under förstudien har vi som projektledare kunnat konstatera att så många ställer sig så positivt till projektet och undra hur och när vi kan komma igång. Så här en bit in i arbetet börjar vi nu få spontana kontakter som ringer oss angående projektet utifrån bl.a. vår slutredovisning på Ulvhälls Herrgård och för att vi har varit synliga i pressen, så det har varit mycket lyckade insatser för att föra ut budskapet om projektet. För att kunna genomföra detta projekt så måste mycket till bl.a. så måste den lokala förankringen av projektet vara starkt, dels måste kommunen och landstinget i regionen stötta projektet och dess utveckling. En viktig faktor är också att platsen för verksamheten bör vara klar för att kunna gå mot steg 2, projektering och verkställande. Slutsatser av genomförda studiebesök i förstudien: Studiebesök 1: Det är fullt möjligt att starta upp undervisning till barn med inriktning på odling och lärandet i grön miljö. Besöket på Holma visade på svårigheter, både organisatoriska och geografiska sådana. Vår bedömning är att det inte räcker med en eldsjäl till ett så här stort projekt. Holma ligger dessutom något otillgängligt. Samtliga byggnader och odlingsytor arrenderas. Här finns ingen aktiv försäljning av de grödor som odlas. Vår bedömning är att det är svårt att skapa en långsiktig hållbarhet en verksamhet som är så sårbar som Yvonne Terjestam forskar på de effekter som uppnås i skolarbetet och i relationer mellan barn då dessa får göra mindfulness-övningar. Yvonnes arbete relaterar till såväl Påfyllning för själen som till Grön Rehabilitering. I jämförelsen mellan de två trädgårdsbutikerna kan vi konstatera att det i vårt fall är viktigt med en personlig och kunskapsinriktad profilering. Den ena är uppbyggd enligt en stormarknad med ett bredare sortiment. Den andra är en småskalig trädgårdsbutik med tydlig nisch. Här finns ett handplockat sortiment, kvalitetsprodukter och god kunskap kring såväl växter som redskap. Ängavallen visar på möjligheterna att saluföra ett genomgående ekologiskt koncept och sortiment i form av egen gårdsbutik placerad i en tilltalande miljö belägen på landsbygd. Detta tar vi med oss som en referens för STUC. Studiebesök 2: Wij Trädgårdar visar att det är fullt möjligt att på en mindre ort genomföra ett projekt som till många delar påminner om STUC. För ett lyckat resultat krävs det dels en eller flera eldsjälar samt ett gott samarbete mellan olika berörda instanser. I samtal med Lars Krantz framkom det att förberedelsearbetet med projektet Wij Trädgårdar pågick i drygt två år. Växhuset i Mobodarne visar återigen på svårigheter med att vara en ensam person som håller i alla trådarna (se Holma ovan). Trots att den fysiska platsen ligger något mindre tillgänglig har verksamheten ändock lyckats överleva i mer än sju år. Här, liksom på Holma krävs det stora ideella insatser för att verksamheten skall kunna fortgå. 10

12 Studiebesök 3: Grön rehabilitering i Göteborg är idag en verksamhet som står på egna ben och ligger som en organisation under Västra Götalandsregionen. Idag har verksamheten kö till sin rehabilitering och prioriterar i första hand boende inom upptagningsområdet. På relativt enkla medel så bedriver man idag en verksamhet med framgångsrika resultat vad gäller deltagarnas tillfrisknande och återgång till tidigare sysselsättning. Sammanfattningsvis så kan det konstateras att detta behövs i alla delar av landet och det i det snaraste. Paralleller kan dras med Stockholmsbaserade Haga Care som gick i konkurs tidigare i år och den sårbara driften av verksamheten. Detta är ett samhällsansvar och borde finansieras eller stöttas av varje enskilda landsting och med en stor förståelse från arbetsgivarhåll. Verksamheten i Göteborg samarbetar nära med professorer på ISM, institutet för stressmedicin för att kunna leda forskningen inom området framåt. Med denna insikt och vetskap om att det fungerar att driva Grön Rehabilitering i denna form kommer via att kunna använda oss av dessa kunskaper för förverkligandet av Vår gröna Rehab i Sörmlands norra del. Studiebesök 4: Trädgårdsterapeutisk rehabiliteringsmottagning Nynäs, beläget på markerna på Nynäs Slott i Nyköping. Sammanfattning Grön Rehab: Vi fick ta del av aktuella forskningsresultat och vi är idag än mer övertygade om att denna del i STUC är otroligt viktig. Vi kommer att se betydligt fler personer framöver som kommer att behöva behandlas för stressrelaterad ohälsa s.k. utmattningssyndrom. Grön Rehab i Göteborg finansieras till 100% av Västra Götalands Regionen via kommunala medel. Idag står folk på kö till Gröna Rehab. 10. KONTAKTPERSONER Medgivande om att publicera kontaktuppgifter i en databas: Kontaktperson (namn, kontaktuppgifter) Marie Lindbäck, Marcus Majander, Underskrifter (namn, datum) Bilagor: 5.a PP presentation från Öppet Hus, eventet på Ulvhälls Herrgård i Strängnäs b Referenslista över personer och företagskontakter i förstudien STUC 5.c Marknadsplan Påbörjad men inte slutförd 5.d Marie Lindbäck s dagbok för 19 juni-29 oktober 5.e Marcus Majander s dagbok för 19 juni-29 oktober 5.f Styrelseprotokoll STUC 5.g Rapport FRISK 5.h Rapport KG 11

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Knäck & Bräck AB Journalnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

7. FORSTUDIENS MAL... 4

7. FORSTUDIENS MAL... 4 Stödmottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Journalnr 2009-4614 Kundnr X 6993 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. KONTAKTPERSON... 3 2. SAMMAl"'F A TTNING A V FÖRSTUDIEN... 3 3. GENOMFÖRANDE AV FÖRSTUDIEN... 3 4. ORSAK

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sysselsättning med Hästen som hjälpmedel för unga vuna med psykisk ohälsa Journalnummer:

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer