Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Nämnden för Trafik, Miljö och Service Diarienummer: 14OLL2068 Särskilt yttrande Vi i Alliansen stödjer försöket med ett lågtrafikkort även om vi har uppfattningen att antalet som köper detta kort inte kommer bli stort. Vi ser fram mot en utvärdering under Vi skulle dock hellre sett ett försök med lägre taxor under de tidsperioder då länstrafiken har en låg nyttjandegrad. Det hade låtit sällanresenärer som skulle vara målgruppen för detta kort SAMT rabattkortsresenärer anledning att åka vid dessa tidpunkter. Vi tror att framför allt rabattkortsresenärerna skulle byta beteende och att vi därmed skulle underlätta i högtrafik. På så sätt skulle vi såväl öka nyttjandegraden under lågtrafik, minska den vid högtrafik och locka nya resenärer. Örebro För Moderaterna För Folkpartiet För Centerpartiet För Kristdemokraterna Ewa Unevik Erik Johansson Lars Göran Zetterlund Bo Rudolfsson

13 Handlingsplan Grön IT Örebro Läns Landsting Sammanställd av Gert Roos, Områdeschef LandstingsIT

14 Innehållsförteckning Förord... 3 Grön IT vad är det?... 3 Insatsområden... 3 Insatsområde 1: Anskaffning... 4 Insatsområde 2: Drift och användning Drift Serverkonsolidering Datahallar Datalagring Klientdatorer Skrivare och Utskrifter Användning i verksamheten Energistyrsystem i fastigheter Digital dokumenthantering Distanssupport Hem- och distansarbete Interaktiv miljöutbildning Transportoptimering Informationsmaterial om hur slutanvändare kan påverka miljön genom val och aktiviteter i vardagen Insatsområde 3: Resor och möten Videokonferens från konferensrum Videokonferens från arbetsplats Telefonkonferens Sammanfattning av Handlingsplan för Grön IT

15 Förord Landstingsfullmäktige beslutade den 28 februari 2012 att anta ett Miljö- och Hållbarhetsprogram för åren Genom Miljö- och Hållbarhetsprogrammet bidrar landstinget till att hantera globala och nationella problem och ambitionen är att medarbetare på sin arbetsplats ska förstå, kunna kommunicera och arbeta med utmaningar inom miljöområdet. Ambitionen som har väglett arbetet med Miljö- och Hållbarhetsprogrammet är att Örebro läns landsting ska vara ledande i Sverige när det gäller miljöarbete. Programmet sätter tydliga klimatmål för den samlade verksamheten. Landstingets totala utsläpp av koldioxid uppgick 2010 till ton. Målet är att fram till 2015 minska utsläppen med 30 % till ton. För att nå det målet planeras en mängd olika åtgärder som energibesparingar, insamling av lustgas, ny vindkraft, mer förnybara drivmedel, mer klimatanpassad kost osv. (Utdrag ur Miljö och Hållbarhetsprogram ) En viktig komponent i ÖLLs miljöarbete är s k Grön IT och därför har Nämnden för Trafik, Miljö och Service gett LandstingsIT uppdraget att Ta fram och genomföra en handlingsplan för Grön IT (Överenskommelse 17: 2013) Grön IT vad är det? Grön IT har blivit ett samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Grön IT handlar dels om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan inom de verksamhetsområden som IT stödjer eller kan stödja, dels om att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för IT- verksamheten i sig själv. De riktigt stora miljövinsterna handlar således inte bara om hur IT-verksamheten kan spara energi utan om hur den kan bidra till att sänka landstingets totala miljöbelastning. Handlingsplan för Grön IT ska göra det enklare för landstinget att arbeta med mer miljöanpassade IT-lösningar både inom IT och i den normala verksamheten - med det övergripande målet att minska landstingets miljöbelastning samtidigt som vi sparar pengar. Insatsområden Handlingsplanen omfattar tre olika insatsområden där landstinget bedöms ha stor möjlighet att påverka. För varje insatsområde har ett antal aktiviteter/åtgärder definierats; 1. Anskaffning, som innefattar både upphandling, avrop samt till viss del även övriga inköp av IT-produkter och IT-tjänster, med målet att andelen anskaffningar med miljökrav inom ITområdet bör öka. 2. Drift och användning av IT i ÖLLs egen verksamhet, med målet att energianvändningen bör minska 3. Möten och resor där IT är ett effektivt verktyg för res-fria möten med målet är att öka andelen res-fria möten. 3

16 Insatsområde 1: Anskaffning Mål: Andelen anskaffningar med miljökrav på IT-området bör öka Miljöanpassad upphandling är ett kraftfullt verktyg för en mera hållbar produktion och konsumtion. Redan idag ställs miljökrav i våra upphandlingar och ramavtal, men det finns ändå en stor potential om man skulle avropa de bästa miljöalternativen så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart. Nuläge inom ÖLL: Redan i dagsläget ställer ÖLL en hel del miljökrav i samband med anskaffningar När det gäller upphandlingar av system (programvara) brukar krav ställas på leverantörens egna miljöarbete, ej på själva objektet. Vid upphandling av IT-infrastruktur används normalt olika typer av ramavtal t ex från Kammarkollegiet eller SKL Kommentus, där ett antal miljökrav finns listade, varför vi normalt sett inte ställer några specifika krav enkom för ÖLL. Miljökraven är i förekommande fall ställda i ramavtalsupphandlingen. T ex i Kammarkollegiets upphandling av "Servrar, lagring och närliggande produkter och tjänster" ställdes miljökrav kring följande: - producentansvar för elektriska och elektroniska produkter - producentansvar för batterier - farliga ämnen (RoHS-direktivet) - producentansvar förpackningar - etiska krav: grundläggande rättigheter för arbetstagare Vid upphandling av kopiatorer respektive skrivare som landstinget har genomfört i egen regi har följande miljökrav ställts: - Farliga ämnen (RoHS-direktivet) - Tonerpulver skall inte vara klassificerade som miljöfarliga eller giftiga, hälsovådliga - Energikrav (Produkten skall uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR ) - Ljudkrav/ljudnivå - Återvunnet material bör användas till plastdetaljer som höljen etc Handlingsplan: Undersöka vilka miljökrav vår nuvarande park av klientdatorer och skärmar uppfyller för att ha ett utgångsläge och jämföra med de krav t ex TCO-development certifiering förordar. Klart i oktober 2014 (inför 2015) eftersom vi redan upphandlat årets behov av klienter i samband med Win 7 utrullningen. Vidareutveckla inköpsrutinen för IT genom att definiera fler kriterier för hållbar upphandling och överväga att kräva certifiering från TCO-development eller motsvarande för klientdatorer samt skärmar och skrivare. 4

17 Utbilda IT-upphandlande personal i miljöanpassad upphandling Anskaffa miljöbästa alternativ inom IT så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart Följa upp anskaffning av IT ur miljösynpunkt Överväga införande av ledningssystem för hållbar IT enligt SS (ny standard som håller på att utvecklas men som fortfarande är på remiss) 5

18 Insatsområde 2: Drift och användning Mål: Energianvändningen i IT-verksamheten bör minska IT har potential att effektivisera verksamheter vilket också kan ge en minskning av resursförbrukning och miljöpåverkan. Samtidigt ger användning och drift av IT-produkter och -system upphov till en negativ miljöpåverkan i form av energianvändning, kemikalieanvändning och genererande av transporter och avfall. Det finns möjlighet att spara energi genom att optimera design och utrustning samt genom att åstadkomma en effektivare drift och användning av IT. 2.1 Drift Det finns många olika åtgärder och lösningar som kan genomföras för miljöförbättringar av IT-driften, t ex virtualisering av servar, konsolidering av datahallar, återanvändande av värme från serverhallar, bladservrar, deduplicering (undvika att lagra samma information på flera ställen)osv. För att energieffektivisera en datahall bör man i första hand överväga virtualisering och att använda moderna servrar, s k bladservrar, som tillsammans medför väsentligen färre antal fysiska servrar, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen och kylbehovet Serverkonsolidering 1. Virtualisering av servrar Virtualisering av servrar är en teknik för att fördela och bättre utnyttja serverkraften i en fysisk server, genom att köra upp till ett tiotal logiska servrar på samma maskin. En server förbrukar ungefär lika mycket el och producerar lika mycket värme oavsett om den används till 10 eller 100 procent. En maximalt utnyttjad fysisk server ger en energibesparing på nästan 90 procent. Virtualisering medför också väsentligen mindre kylbehov, eftersom man har färre fysiska servrar som producerar värme som måste kylas bort. 2. Bladservrar istället för standardservrar En s k bladserver är en modulär server, där man skalat bort ett antal komponenter för att spara utrymme och minimera energiförbrukningen, men som fortfarande är en fullt fungerande dator. Bladservern placeras i ett s k bladchassi som kan härbärgera flera bladservrar. Bladchassit tillhandahåller funktioner som el, kylning, nätverk mm samt styrning av hela bladsystemet. Med bladservrar kan man minska energiförbrukningen med 25-40%, även utan virtualisering. 3. Serverhotell Serverhotell är en lösning där flera applikationer eller tillämpningar delar resurser istället för att anskaffa dedicerade servrar. Vår policy är att använda server-hotell i så hög grad som möjligt i stället för egna servrar för att reducera antalet servrar och licenskostnader. 6

19 Nuläge inom ÖLL: Idag har vi totalt ca 200 stycken fysiska servrar, varav ca 125 stycken är bladservrar som finns i 14 st chassin. Totalt 12 stycken av bladservrarna utgör vår VM Ware-miljö (miljö för virtualisering av servrar), där vi totalt kör ca 550 stycken virtuella servrar. Detta betyder att av totalt ca 750 servrar är 550 virtuella och 200 fysiska, vilket innebär en virtualiseringsgrad på ca 73 % Vi använder server-virtualisering på alla förekommande operativsystem-plattformar. Inom Windows och Linux använder vi WM-Ware och inom Unix använder vi HP VM. Det går aldrig uppnå 100 % virtualiseringsgrad (av fysiska skäl). Vi har ett antal serverhotell inom både databas och web. Hotellen är realiserade med både fysiska och virtuella hotellservrar. Handlingsplan: LandstingsITs riktlinjer vid anskaffning av nya servrar eller när gamla servrar byts ut: Att i första hand etablera virtuell server. Om virtuell server inte är möjligt av någon orsak, t ex speciell utrustning på servern, extremt minnes- eller lagringsbehov osv. skall bladserver etableras. Om varken virtuell server eller bladserver kan etableras, skall i sista hand en rackmonterad standardserver etableras. Via vår prissättningsmodell styra verksamheten mot virtuella servrar genom att göra fysiska servrar väsentligen dyrare. Att uppnå en virtualiseringsgrad på 80 % år 2015 Att använda server-hotell i så hög grad som möjligt 7

20 2.1.2 Datahallar Nuläge inom ÖLL: I dagsläget har Örebro läns landsting två datahallar samt en backup-hall. De två datahallarna består av en primärhall i F-huset och en sekundärhall i O-huset. Båda dessa hallar är inrymda i utrymmen som från början inte var avsedda för detta ändamål, vilket försvårar användandet av ny modern datahallsteknologi fullt ut. För de befintliga hallarna följer vi landstingets gällande policy avseende el, kyla och ventilation. Beroende på platsbrist projekteras för närvarande en ny primärhall i det gamla Teknikhuset, och den befintliga primärhallen i F-huset planerar vi göra om till ny sekundärhall. Handlingsplan: Arbetet med ny datahall har inriktningen grön IT både vad gäller miljö och energiförbrukning där vi lutar oss mot den internationella standarden LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), för att minimera energiförbrukning och miljöpåverkan så långt det är möjligt. Inhämta expertråd rörande Grön IT och datahallsbygge i samband med projekteringen av den nya datahallen, och tillämpa dessa så långt det går och är ekonomiskt försvarbart. 8

21 2.1.3 Datalagring Landstingen i Sverige har ett ständigt ökande behov av datalagring genom att allt mer information digitaliseras. Framför allt sker tillväxten genom att mängden digitala bilder med allt högre upplösning ökar snabbt. Vidare ställer krav på systemdrift 24h x 365d ofta krav på spegling av data mellan datahallar. Gamla journaler scannas, äldre system arkiveras elektroniskt. Inom lagringsteknik finns flera miljövänligare alternativ till traditionell lagring på disk t ex Solid Statediskar som inte har rörliga delar och är snabbare än vanlig disk. Nuläge inom ÖLL: Under 2013 kravställdes och upphandlades ett nytt modernt lagringssystem för ÖLLs behov de kommande åren. I samband med denna upphandling gjordes också en kvalificerad prognos för ÖLLs behov de kommande åren: År Antal TB Varav TB lagrat speglat Som framgår av tabellen växer datamängderna snabbt över åren, och det nya system som upphandlades omfattar 4 olika typer av diskar, från långsamma för det data som sällan används till snabba för data som används ofta. Lösningen omfattar också ett antal teknologier som deduplicering, thin provisioning, thin reclamation osv som alla bidrar till att minska mängden fysisk hårddisk genom att optimera utnyttjande av respektive hårddisk. Detta betyder väsentliga besparingar både kostnadsmässigt och energimässigt efter som färre diskar krävs jämfört med traditionella lösningar. Lösningen innehåller också ett lager med SSD-diskar (Solid State Disc), som är väsentligen miljövänligare än traditionella diskar eftersom de saknar rörliga delar, är snabbare och har mindre formfaktor (2,5 ). SSD-disk på servar har ÖLL ännu inte börjat använda p g a kostnadsskäl. Handlingsplan: Fortsätta implementera den nya datalagringslösningen och ersätt den tidigare mindre energieffektiva lösningen senast 30/

22 2.1.4 Klientdatorer Inom klientområdet finns utöver miljökrav i själva upphandlingen ett antal potentiella källor till energibesparing som t ex avstängning av datorer och skärmar när de inte används, energisparläge, byte till mera energieffektiva operativsystem osv. Det visar sig dock att vara en grannlaga uppgift i en hälso- och sjukvårdsverksamhet att införa vad som ter sig som uppenbara åtgärder. Nuläge inom ÖLL: Örebro läns landsting äger idag ca klientdatorer, fördelat på ca stationära PCs och ca 2000 laptops. Ungefär klienter används inom administration och resterande inom hälsooch sjukvården. Avstängning av datorer och skärmar Landstinget har en publicerad riktlinje om avstängning av datorer och skärmar vid arbetets slut sedan ett par år, som fungerar bra inom administrationen, men som är svår att efterleva i hälso- och sjukvården eftersom de bedriver dygnet runt verksamhet. LandstingsIT har därför inte infört någon automatiserad avstängning, då det finns en stor mängd känsliga applikationer och tillämpningar där detta innebär en stor risk. Ansvaret vilar istället på resp avdelning/klinik att fatta beslut om hur man gör för att det ska fungera i verksamheten. I delar av vården har man analyserat hur lång tid det tar att starta datorerna vid början på ett arbetspass och har kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att så mycket tid åtgår i ställtid innan personalen kan komma igång och börja jobba på sina datorer Energisparläge Samtliga klientdatorer som levereras ut har energisparlägen satta till minimum förbrukning, men kan påverkas av verksamheten med motsvarande argumentation som under avstängning ovan. Operativsystem ÖLL rullar under 2013 våren 2014 ut Windows 7 som standard operativsystem på samtliga klientdatorer. Officiella mätningar visar att Windows 7 är väsentligen mera energieffektivt jämfört med Windows XP och de volymer klienter vi har inom ÖLL leder till energibesparingar i miljonklassen. Utbytespolicy för klientdatorer I samband med tecknandet av ett nytt Microsoft-avtal för att kunna byta till Windows 7 och införandet av Office Pro ändrades också landstingets utbytespolicy för klienter. Tidigare var livslängden 4,25 år men höjdes till 4,75 år, vilket bromsar utbytestakten och påverkar antalet nya enheter per år. 10

23 Solid State diskar Solid State- diskar är lagringsmedia utan rörliga delar, vilket leder till minskad energiförbrukning. Denna typ av disk är fortfarande förhållandevis dyr, varför det kommer att dröja innan det finns på alla klienter. Nya stationära datorer som köps fr.o.m. december 2013 har hybriddiskar, dvs operativsystemet ligger på SSD, vilket gör dem snabbare att starta vilket över tid kan möjliggöra att fler vårdverksamheter kan tänkas stänga av sina datorer när de går hem. SSDdiskar är fortfarande dyra. Bärbara datorer har SSD sedan något år tillbaka. Policy för återvinning och avfallshantering Samtliga datorer som byts ut inom Örebro läns landsting skickas vidare för destruering av all information enligt DOD-standard (Department of Defense) och miljöcertifierad återvinning. De leverantörer som används förbinder sig att följa ÖLLs miljöpolicy. Handlingsplan: Genomföra kampanj för avstängning av klienter och skärmar - för att öka andelen som gör så - till oktober Titta på lösningar för automatiskt djupt viloläge/uppstart med klocka för att underlätta ovanstående. Se till att de klienter som levereras har optimerade energisparlägen från början. Intensifiera utrullningen av Windows 7/Office Pro till samtliga klientdatorer eftersom det är mera energieffektivt jämfört med Windows XP, och dessutom innehåller klient för videokonferens dvs res-fria möten (se nedan). Uppgraderingen skall vara genomförd till 90% maj månad 2014 (finns medicinskteknisk utrustning som ej kan uppgraderas och applikationer som inte är kompatibla med Windows 7). Bevaka prisutvecklingen på SSD-diskar och inför som standard när det är ekonomiskt försvarbart Fortsätta använda partners för miljöcertifierad återvinning, samt mäta andelen material som går till återvinning och återkomma med lämpliga indikatorer till det nya miljö- och hållbarhetsprogrammet under

24 2.1.5 Skrivare och Utskrifter Nuläge inom ÖLL: Skrivare I slutet av 2012 genomfördes en inventering av skrivarbeståndet inom ÖLL där det framkom att vi totalt sett har utskriftsenheter. Av dessa är endast 989 enheter nätverksanslutna och resterande enheter är lokalt anslutna via USB-port eller printerport. Antalet modeller uppgår till 309 st från totalt 26 st olika leverantörer, vilket medför en komplicerad hantering av toner och tonerkasetter. Landstinget har ännu inte infört printing on demand där man kan gå till valfri skrivare med kortläsare och därmed få ut sin utskrift. Skrivarna ägs i dagsläget inte av LandstingsIT utan vi fungerar bara som mellanhand, och varje område/avdelning/grupp ute i verksamheten finansierar sina egna inköp. Utskrifter Den totala utskriftsmängden under en månad uppgick till sidor, vilket antyder över 20 miljoner utskrifter under ett år och ca 95 ton papper. En stor del av de utskrifter som görs är informationsmaterial, utbildningsmaterial, fakturor, enkäter till patienter, laboratoriesvar, läkemedelslistor till patienter, ren kopiering osv. Strax över häften av alla utskrifter sker på totalt 80 enheter, dvs stora centrala multifunktionskrivare, medan merparten av de lokalt anslutna skrivarna har väldigt små utskriftsvolymer. Här handlar det typiskt om skrivare hos t ex en läkare för att skriva ut läkemedelslistor till sina patienter, utan att behöva lämna rummet. Handlingsplan: Diskutera/inför förändrat ägarskap/huvudmannaskap för skrivare i likhet med de hyrpc vi har idag, vilket är en förutsättning för nedanstående åtgärder. Detta förutsätter också personell resursförstärkning inom LandstingsIT. Ta fram och implementera en Print rutin för att minska miljöpåverkan från skrivare (förslag finns redan för att skickas på remiss). Minska mängden utskrifter med 5% per år Minimera antalet skrivartyper till maximalt 100 olika modeller 2016 Minska antalet skrivare totalt i Landstinget till färre än 3000 st 2016 Standardisera och effektivisera skrivarparken, rangera ut äldre skrivare med sämre miljöprestanda/ högre energiförbrukning genom att prisa ut dessa i prismodellen. 12

25 2.2 Användning i verksamheten Detta avsnitt beskriver ett antal områden där ÖLL aktivt använder IT i verksamheten för att förbättra olika processer och därmed också förbättra miljön. Digital dokumenthantering, olika typer av styrsystem för energi, transportoptimering osv Energistyrsystem i fastigheter Landstingsfastigheter tog fram en Handlingsplan Landstingsfastigheter Energi , som man arbetar med kontinuerligt. Planen omfattar bl a energistyrsystem för byggnader och andra områden där IT används som hjälp för trimning av tekniska system och energioptimering. ndlingsplan%20energi%20landstings%20fastigheter% pdf?ie= Digital dokumenthantering Nuläge ÖLL: ÖLL använder idag en mängd olika system för digital dokumenthantering där nedanstående bara är ett axplock. Samtliga dessa system bidrar till att minska ÖLLs klimatpåverkan Platina diariesystem Heroma personal och lönesystem inkl reseräkningsmodul IoF Inköp och Fakturering Intranät Arkiv Casper digitalisera närarkiv R7e-arkiv lagring av utfasade IT-system Elektroniska lönebesked via Nordea. Samtliga anställda inom ÖLL kan få sitt lönebesked elektroniskt från Nordea, och sparar därmed både utskrift, papper och framför allt portokostnader. Invånartjänster som 1177, Mina Vårdkontakter remisser, provsvar, bokningar osv. där antalet invånartjänster kommer att öka de närmaste åren, och därmed minska flödet av brev till invånarna, och man istället får den information man behöver via nätet. Elektroniska fakturor, både att ta emot och att skicka Handlingsplan: Införa lösning för digitala handlingar för våra politiker som ersätter dagens papperslösning Pilot (startad) under våren 2014 och införande klart till nästa mandatperiod. Fortsätta öka andelen elektroniska mottagna fakturor från dagens 50% till 60% med hjälp av svefaktura senast 2015, och 75% senast Fortsätta arbetet med att kunna skicka elektroniska fakturor till externa kunder Igång med Tolkcentralens fakturor till Arbetsförmedlingen. Utredning pågår inom LoVS Ekonomi om nästa steg. 13

26 Starta arbete att kunna skicka samlingsfakturor ut till patient under 2014 Utredning pågår inom LoVS Ekonomi som är beroende av den nya Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Öka medborgarnas kännedom om 1177 Vårdguiden från 64% 2012 (enligt Jämförande rapport tabell Q30) till 75% 2015 och 85% Öka kännedom om, samt möjliggöra tidbokningar via Mina Vårdkontakter (MVK) så att 40% av länsinnevånarna nyttjar tjänsterna under 2015, och att 60% av länsinnevånarna 2017 använder Mina Vårdkontakter (MVK) som första kontakt med hälso- och sjukvården inom Örebro Läns Landsting. Genomföra informationskampanj för att maximera antalet elektroniska lönebesked och minimera pappersförsändelser. Kampanjen pågår via lönebeskedet tills det att man registrerat sig för elektroniskt lönebesked. Idag har 13,2% E-lönespecifikation. (Se Distanssupport Nuläge inom ÖLL: Ett flertal supportorganisationer inom ÖLL, t ex IT Support och Heroma-support använder idag support på distans, som möjliggör fjärrstyrning av en IT-användares dator. På detta vis får man snabb hjälp av en expert, utan att experten behöver resa/komma ut i verksamheten aspx Hem- och distansarbete Nuläge inom ÖLL: För att kunna arbeta hemifrån eller på distans erbjuder LandstingsIT flera alternativ. Distansarbetsplatsen som är en Citrix-baserad lösning med säker inloggning mha en så kallad RAS-dosa (Remote Access Service), ungefär som en dosa till Internetbanker), och som kan användas på valfri internetansluten dator aspx AnyConnect är ett billigare alternativ för den som har en ÖLL-ägd bärbar dator, och införs nu successivt som standard på alla bärbara datorer. AnyConnect är ett VPN-program (Virtual Private Network) som automatiskt kopplar upp datorn via en krypterad tunnel mot ÖLL så fort den känner av ett nätverk med Internetkontakt. Autentiseringen sker bl.a. med certifikat på e- tjänstekortet vilket innebär att man behöver en e-tjänstekortläsare till datorn (numera 14

27 standard). Resultatet blir att man kan använda sin dator och de program man har installerade på samma sätt som om man satt på sin vanliga arbetsplats inom ÖLL. OfficeExtend (egen router) Ytterligare en möjlighet är en förkonfigurerad trådlös router som ansluts till Internet (med kabel), och som på likartat vis som ovan skapar ett säkert WLAN som om man satt på jobbet. Denna lösning kan användas t ex om man är flera personer som har ett möte externt, och behöver tillgång till ÖLL-nätet. Lösningen förutsätter en anslutning till Internet utan inloggning via web-sida Interaktiv miljöutbildning. Nuläge inom ÖLL: Inom ÖLL finns redan idag flera miljöutbildningar och ett enkelt sätta är att använda e-learning, där man direkt från sin dator kan skaffa sig grundläggande miljökunskap, när man vill, dygnet runt aspx Handlingsplan: Samtliga anställda inom LandstingsIT skall ha genomgått den interaktiva miljöutbildningen under Transportoptimering Nuläge inom ÖLL: Inom transport och logistik finns ett antal energibesparande/optimerande tillämpningar på plats. Bilpoolsbokning som möjliggör samåkning med förslag från systemet. Länstrafiken har ett antal mobila tjänster inkluderande en reseplanerare för att underlätta utnyttjandet av den kollektiva trafiken. Såväl Transport- och Logistikavdelningen inom ÖLL som Länstrafiken bedriver mycket arbete för att optimera alla typer av transporter och logistik, så i Handlingsplan för Grön IT hänvisar vi till respektive organisation när det gäller transportoptimering. 15

28 2.2.7 Informationsmaterial om hur slutanvändare kan påverka miljön genom val och aktiviteter i vardagen Nuläge inom ÖLL: Redan 2010 tog Landstinget fram en checklista Vässa miljöarbetet (http://intra.orebroll.se/templates/page aspx) med 79 åtgärder för en bättre miljö, som omfattar ett antal åtgärder direkt kopplade till Grön IT, t ex att man ska stänga av datorn och skärmen när den inte används, att ha skrivare inställda på energisparläge, dubbelsidiga utskrifter osv. Handlingsplan: Ta fram enkel folder Grön IT i vardagen som omfattar ett antal miljöåtgärder/rekommendationer kring den egna IT-utrustningen. 16

29 Insatsområde 3: Resor och möten Mål: Andelen resfria möten bör öka Genom att möjliggöra resfria möten inom ÖLL, sparar vi både miljö och pengar. Vi har redan infört lösningar för Videokonferenser och Telefonkonferenser, som möjliggör effektivare arbete, minskade resekostnader, minskade restider, miljötänkande och bättre tillgänglighet. 3.1 Videokonferens från konferensrum Nuläge inom ÖLL: I dagsläget har vi en ganska väl utbyggd infrastruktur för resfria möten med totalt 34 konferensrum utrustade med videoutrustning. Mera information om vilka konferensrum och användande återfinns på intranätet aspx 3.2 Videokonferens från arbetsplats Nuläge inom ÖLL: MOVI När den enskilde användaren behöver kommunicera från sin arbetsplats, erbjuder LandstingsIT installation av en skrivbordslösning med kamera, headset och en klientprogramvara som heter MOVI. Denna lösning medför licenskostnad för den enskilde användaren. MOVI kommer under 2014 ersättas av Lync (se nedan). Mer information om vad man behöver, och hur man använder utrustningen återfinns på intranätet aspx Lync Vi har också en ny lösning på gång för videokonferens från den enskilda arbetsplatsen, där särskild licens för programvaran MOVI inte behövs. Produkten är Microsofts Lync, som ingår i det avtal ÖLL tecknat med Microsoft. Lync erbjuder förutom videokonferens också chat, och för närvarande jobbar vi med att koppla samman Lync-lösningen med de Cisco-Tandberg-lösningar vi har i våra konferensrum. Lync gör det möjligt att använda resfria möten från i princip alla klientdatorer i landstinget, och ett breddinförande är planerat Telefonkonferens Nuläge inom ÖLL: Som alternativ till videomöten erbjuder Kundtjänst även alternativ i form av telefonkonferens och trepartsmöten kostnadsfritt aspx 17

30 Handlingsplan: Tillse att alla vårdcentraler, kliniker och andra större arbetsplatser är utrustade med videokonferensutrustning för gruppdeltagande (d.v.s. i tillägg till de 34 rum som idag är utrustade enligt ovan) senast Finansieringsmodell måste diskuteras/beslutas liksom resursförstärkning på LandstingsIT rörande videoutrustning. Ta fram mätmetoder för att följa mängden möten (tid eller antal) som nyttjar utrustningen och sätt tydliga mål för 2016, både avseende grupprum och enskilda klienter. Klart under För videokonferens från egen arbetsplats behöver användaren i de flesta fall anskaffa kamera (gäller inte bärbara datorer som redan är utrustade) samt ett headset. Verksamheten beställer hos LandstingsIT. Underlätta användningen av resfria mötesalternativ genom att tillse att adressen till videokonferensen är känd och tillgänglig på samma vis som andra kontaktuppgifter inom ÖLL Anpassa support och hjälp efter kunskapsnivå och behov i organisationen Lathundar/instruktionsfilmer om mötesteknik och mötesform 18

31 Sammanfattning av Handlingsplan för Grön IT Insatsområde 1: Anskaffning Mål: Andelen anskaffningar med miljökrav på IT-området bör öka Undersöka vilka miljökrav vår nuvarande park av klientdatorer och skärmar uppfyller för att ha ett utgångsläge och jämföra med de krav t ex TCO-development certifiering förordar. Klart i oktober 2014 (inför 2015) eftersom vi redan upphandlat årets behov av klienter i samband med Win 7 utrullningen. Vidareutveckla inköpsrutinen för IT genom att definiera fler kriterier för hållbar upphandling och överväga att kräva certifiering från TCO-development eller motsvarande för klientdatorer samt skärmar och skrivare. Utbilda IT-upphandlande personal i miljöanpassad upphandling Anskaffa miljöbästa alternativ inom IT så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart Följa upp anskaffning av IT ur miljösynpunkt Överväga införande av ledningssystem för hållbar IT enligt SS (ny standard som håller på att utvecklas men som fortfarande är på remiss) 19

32 Insatsområde 2.1 : Drift Mål: Energianvändningen i IT-verksamheten bör minska LandstingsITs riktlinjer vid anskaffning av nya servrar eller när gamla servrar byts ut är att i första hand etablera virtuell server. Om virtuell server inte är möjligt av någon orsak, t ex speciell utrustning på servern, extremt minnes- eller lagringsbehov osv. skall bladserver etableras. Om varken virtuell server eller bladserver kan etableras, skall i sista hand en rackmonterad standardserver etableras. Via vår prissättningsmodell styrs verksamheten mot virtuella servrar genom att göra fysiska servrar väsentligen dyrare. Att uppnå en virtualiseringsgrad på 80 % år 2015 Att använda server-hotell i så hög grad som möjligt Arbetet med ny datahall har inriktningen grön IT både vad gäller miljö och energiförbrukning där vi lutar oss mot den internationella standarden LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), för att minimera energiförbrukning och miljöpåverkan så långt det är möjligt. Inhämta expertråd rörande Grön IT och datahallsbygge i samband med projekteringen av den nya datahallen, och tillämpa dessa så långt det går och är ekonomiskt försvarbart. Fortsätta implementera den nya datalagringslösningen och ersätt den tidigare mindre energieffektiva lösningen senast 30/ Genomföra kampanj för avstängning av klienter och skärmar - för att öka andelen som gör så - till oktober Titta på lösningar för automatiskt djupt viloläge/uppstart med klocka för att underlätta ovanstående. Se till att de klienter som levereras har optimerade energisparlägen från början. Intensifiera utrullningen av Windows 7/Office Pro till samtliga klientdatorer eftersom det är mera energieffektivt jämfört med Windows XP, och dessutom innehåller klient för videokonferens dvs res-fria möten (se nedan). Uppgraderingen skall vara genomförd till 90% maj månad 2014 (finns medicinskteknisk utrustning som ej kan uppgraderas och applikationer som inte är kompatibla med Windows 7). Bevaka prisutvecklingen på SSD-diskar och inför som standard när det är ekonomiskt försvarbart Fortsätta använda partners för miljöcertifierad återvinning, samt mäta andelen material som går till återvinning och återkomma med lämpliga indikatorer till det nya miljö- och hållbarhetsprogrammet under Diskutera/inför förändrat ägarskap/huvudmannaskap för skrivare i likhet med de hyrpc vi har idag, vilket är en förutsättning för nedanstående åtgärder. Detta förutsätter också personell resursförstärkning inom LandstingsIT. 20

33 Ta fram och implementera en Print rutin för att minska miljöpåverkan från skrivare (förslag finns redan för att skickas på remiss). Minska mängden utskrifter med 5% per år Minimera antalet skrivartyper till maximalt 100 olika modeller 2016 Minska antalet skrivare totalt i Landstinget till färre än 3000 st 2016 Standardisera och effektivisera skrivarparken, rangera ut äldre skrivare med sämre miljöprestanda/ högre energiförbrukning genom att prisa ut dessa i prismodellen. 21

34 Insatsområde 2.2: Användning i verksamheten Mål: Energianvändningen i verksamheten bör minska Införa lösning för digitala handlingar för våra politiker som ersätter dagens papperslösning Pilot (startad) under våren 2014 och införande klart till nästa mandatperiod. Fortsätta öka andelen elektroniska mottagna fakturor från dagens 50% till 60% med hjälp av svefaktura senast 2015, och 75% senast Fortsätta arbetet med att kunna skicka elektroniska fakturor till externa kunder Igång med Tolkcentralens fakturor till Arbetsförmedlingen. Utredning pågår inom LoVS Ekonomi om nästa steg. Starta arbete att kunna skicka samlingsfakturor ut till patient under 2014 Utredning pågår inom LoVS Ekonomi som är beroende av den nya Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Starta arbete att kunna skicka samlingsfakturor ut till patient under 2014 Utredning pågår inom LoVS Ekonomi som är beroende av den nya Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Öka medborgarnas kännedom om 1177 Vårdguiden från 64% 2012 (enligt Jämförande rapport tabell Q30) till 75% 2015 och 85% Öka andelen länsinnevånare som känner till web-platserna resp från 27% 2012 till 45% 2015 och 60% 2017 (enligt Jämförande rapport tabell Q33) Öka kännedom om samt möjliggöra tidbokningar via Mina Vårdkontakter (MVK) så att 40% av länsinnevånarna nyttjar tjänsterna under 2015, och att 60% av länsinnevånarna år 2017 använder Mina Vårdkontakter (MVK) som första kontakt med hälso- och sjukvården inom Örebro Läns Landsting. Genomföra informationskampanj för att maximera antalet elektroniska lönebesked och minimera pappersförsändelser. Kampanjen pågår via lönebeskedet tills det att man registrerat sig för elektroniskt lönebesked. Idag har 13,2% E-lönespecifikation. (Se Samtliga anställda inom ÖLL skall ha genomgått den interaktiva miljöutbildningen under 2014 Ta fram enkel folder Grön IT i vardagen som omfattar ett antal miljöåtgärder/ rekommendationer kring den egna IT-utrustningen. 22

35 Insatsområde 3: Resor och möten Mål: Andelen resfria möten bör öka Tillse att alla vårdcentraler, kliniker och andra större arbetsplatser är utrustade med videokonferensutrustning för gruppdeltagande (dvs i tillägg till de 34 rum som idag är utrustade enligt ovan) senast Finansieringsmodell måste diskuteras/beslutas liksom resursförstärkning på LandstingsIT rörande hantering av videoutrustning. Ta fram mätmetoder för att följa mängden möten (tid eller antal) som nyttjar utrustningen och sätt tydliga mål för 2016, både avseende grupprum och enskilda klienter. Klart under För videokonferens från egen arbetsplats behöver användaren i de flesta fall anskaffa kamera (gäller ej bärbara datorer som redan är utrustade) samt ett headset. Verksamheten beställer hos LandstingsIT. Underlätta användningen av resfria mötesalternativ genom att tillse att adressen till videokonferensen är känd och tillgänglig på samma vis som andra kontaktuppgifter inom ÖLL Anpassa support och hjälp efter kunskapsnivå och behov i organisationen Lathundar/instruktionsfilmer om mötesteknik och mötesform 23

36 Sammanställning: Beslut efter utredning från Färdtjänstenheten Ftj = färdtjänst A = avslag Riks = riksfärdtjänst B = beviljade Arb = månadskort/rabatterade resor D = delavslag Svk = särskilda behov till och med Kundnummer Tillståndst Beslut Datum för sammanställning FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B

37 43142 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Riks Riks RIKS Riks Riks RIKS RIKS RIKS 5268 Riks Riks 4973 RIKS SVK SVK SVK SVK SVK FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ B B B B B B B B B B B A B B D B B B B A B B A A B A B A

38 43117 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 3845 FTJ FTJ 8690 FTJ 4820 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 9458 FTJ FTJ Riks Riks Riks Riks Riks Riks RIKS Riks Riks Riks Riks Riks RIKS Riks RIKS 4615 Riks ARB ARB SVK SVK SVK 9458 SVK A D D D A D Ftj Riks Arb Svk Andel avslag 2% 7% 0% 44,5% Andel beviljade 98% 78% 100% 44,5% Andel delavslag 0% 15% 0% 11% A = avslag B = beviljade D = delavslag

39 Sammanställning: Beslut efter utredning från Färdtjänstenheten Ftj = färdtjänst A = avslag Riks = riksfärdtjänst B = beviljade Arb = månadskort/rabatterade resor D = delavslag Svk = särskilda behov till och med Kundnummer Tillståndst Beslut FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 633 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Datum för sammanställning D

40 43223 FTJ FTJ FTJ FTJ 9905 FTJ FTJ FTJ 2817 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 7420 FTJ FTJ 9180 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Riks Riks Riks 281 Riks Riks Riks RIKS Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks RIKS SVK 633 SVK SVK SVK SVK SVK SVK 9625 SVK SVK 668 SVK SVK A A D D D A A A A A A A

41 43328 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 9219 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 1436 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 6713 FTJ FTJ

42 25613 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 8974 FTJ FTJ FTJ FTJ Riks Riks Riks Riks RIKS Riks Riks RIKS RIKS Riks 4615 Riks SVK SVK SVK 964 SVK ARB ARB A A A A A A A D D D A Ftj Riks Arb Svk Andel avslag 6% 3% 50% 40% Andel beviljade 93% 77% 50% 60% Andel delavslag 1% 20% 0% 0% A = avslag B = beviljade D = delavslag

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

PROJEKT 3: SERVERHALLAR

PROJEKT 3: SERVERHALLAR HyLok Nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler PROJEKT 3: SERVERHALLAR ERFARENHETER AV ENERGIEFFEKTIVISERING HOS MEDLEMMARNA I HYLOK Christina Andersson, HyLok 2010 02 25 INNEHÅLL Inledning...

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

IT för miljön. Förslag till handlingsplan

IT för miljön. Förslag till handlingsplan IT för miljön Förslag till handlingsplan rapport 6354 APRIL 2010 IT för miljön Förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SYFTE... 1 AKTUELLA HÄNDELSER... 2 FÖRVALTNINGENS MÅL... 5 MÅLOMRÅDE: KUND... 5 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS... 7 MÅLOMRÅDE: MILJÖ OCH

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg TSP-2501_1-1005 Så tar du nästa steg Vill du veta mer om konsten att skona miljön på ett lönsamt sätt? Besök oss på telia.se/miljo och hämta vårt white paper Telias syn på grön it eller läs bloggen Bättre

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Miljöredovisning 2011 Stockholms läns landsting SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Från vision till resultat 2007 2011 Miljö Steg 5 VISION,

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Förstudie Energieffektivisering av serverrum

Förstudie Energieffektivisering av serverrum Förstudie Energieffektivisering av serverrum Margot Bratt & Hans Isaksson, K-Konsult Energi AB Stockholm, december 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer