Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Nämnden för Trafik, Miljö och Service Diarienummer: 14OLL2068 Särskilt yttrande Vi i Alliansen stödjer försöket med ett lågtrafikkort även om vi har uppfattningen att antalet som köper detta kort inte kommer bli stort. Vi ser fram mot en utvärdering under Vi skulle dock hellre sett ett försök med lägre taxor under de tidsperioder då länstrafiken har en låg nyttjandegrad. Det hade låtit sällanresenärer som skulle vara målgruppen för detta kort SAMT rabattkortsresenärer anledning att åka vid dessa tidpunkter. Vi tror att framför allt rabattkortsresenärerna skulle byta beteende och att vi därmed skulle underlätta i högtrafik. På så sätt skulle vi såväl öka nyttjandegraden under lågtrafik, minska den vid högtrafik och locka nya resenärer. Örebro För Moderaterna För Folkpartiet För Centerpartiet För Kristdemokraterna Ewa Unevik Erik Johansson Lars Göran Zetterlund Bo Rudolfsson

13 Handlingsplan Grön IT Örebro Läns Landsting Sammanställd av Gert Roos, Områdeschef LandstingsIT

14 Innehållsförteckning Förord... 3 Grön IT vad är det?... 3 Insatsområden... 3 Insatsområde 1: Anskaffning... 4 Insatsområde 2: Drift och användning Drift Serverkonsolidering Datahallar Datalagring Klientdatorer Skrivare och Utskrifter Användning i verksamheten Energistyrsystem i fastigheter Digital dokumenthantering Distanssupport Hem- och distansarbete Interaktiv miljöutbildning Transportoptimering Informationsmaterial om hur slutanvändare kan påverka miljön genom val och aktiviteter i vardagen Insatsområde 3: Resor och möten Videokonferens från konferensrum Videokonferens från arbetsplats Telefonkonferens Sammanfattning av Handlingsplan för Grön IT

15 Förord Landstingsfullmäktige beslutade den 28 februari 2012 att anta ett Miljö- och Hållbarhetsprogram för åren Genom Miljö- och Hållbarhetsprogrammet bidrar landstinget till att hantera globala och nationella problem och ambitionen är att medarbetare på sin arbetsplats ska förstå, kunna kommunicera och arbeta med utmaningar inom miljöområdet. Ambitionen som har väglett arbetet med Miljö- och Hållbarhetsprogrammet är att Örebro läns landsting ska vara ledande i Sverige när det gäller miljöarbete. Programmet sätter tydliga klimatmål för den samlade verksamheten. Landstingets totala utsläpp av koldioxid uppgick 2010 till ton. Målet är att fram till 2015 minska utsläppen med 30 % till ton. För att nå det målet planeras en mängd olika åtgärder som energibesparingar, insamling av lustgas, ny vindkraft, mer förnybara drivmedel, mer klimatanpassad kost osv. (Utdrag ur Miljö och Hållbarhetsprogram ) En viktig komponent i ÖLLs miljöarbete är s k Grön IT och därför har Nämnden för Trafik, Miljö och Service gett LandstingsIT uppdraget att Ta fram och genomföra en handlingsplan för Grön IT (Överenskommelse 17: 2013) Grön IT vad är det? Grön IT har blivit ett samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Grön IT handlar dels om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan inom de verksamhetsområden som IT stödjer eller kan stödja, dels om att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för IT- verksamheten i sig själv. De riktigt stora miljövinsterna handlar således inte bara om hur IT-verksamheten kan spara energi utan om hur den kan bidra till att sänka landstingets totala miljöbelastning. Handlingsplan för Grön IT ska göra det enklare för landstinget att arbeta med mer miljöanpassade IT-lösningar både inom IT och i den normala verksamheten - med det övergripande målet att minska landstingets miljöbelastning samtidigt som vi sparar pengar. Insatsområden Handlingsplanen omfattar tre olika insatsområden där landstinget bedöms ha stor möjlighet att påverka. För varje insatsområde har ett antal aktiviteter/åtgärder definierats; 1. Anskaffning, som innefattar både upphandling, avrop samt till viss del även övriga inköp av IT-produkter och IT-tjänster, med målet att andelen anskaffningar med miljökrav inom ITområdet bör öka. 2. Drift och användning av IT i ÖLLs egen verksamhet, med målet att energianvändningen bör minska 3. Möten och resor där IT är ett effektivt verktyg för res-fria möten med målet är att öka andelen res-fria möten. 3

16 Insatsområde 1: Anskaffning Mål: Andelen anskaffningar med miljökrav på IT-området bör öka Miljöanpassad upphandling är ett kraftfullt verktyg för en mera hållbar produktion och konsumtion. Redan idag ställs miljökrav i våra upphandlingar och ramavtal, men det finns ändå en stor potential om man skulle avropa de bästa miljöalternativen så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart. Nuläge inom ÖLL: Redan i dagsläget ställer ÖLL en hel del miljökrav i samband med anskaffningar När det gäller upphandlingar av system (programvara) brukar krav ställas på leverantörens egna miljöarbete, ej på själva objektet. Vid upphandling av IT-infrastruktur används normalt olika typer av ramavtal t ex från Kammarkollegiet eller SKL Kommentus, där ett antal miljökrav finns listade, varför vi normalt sett inte ställer några specifika krav enkom för ÖLL. Miljökraven är i förekommande fall ställda i ramavtalsupphandlingen. T ex i Kammarkollegiets upphandling av "Servrar, lagring och närliggande produkter och tjänster" ställdes miljökrav kring följande: - producentansvar för elektriska och elektroniska produkter - producentansvar för batterier - farliga ämnen (RoHS-direktivet) - producentansvar förpackningar - etiska krav: grundläggande rättigheter för arbetstagare Vid upphandling av kopiatorer respektive skrivare som landstinget har genomfört i egen regi har följande miljökrav ställts: - Farliga ämnen (RoHS-direktivet) - Tonerpulver skall inte vara klassificerade som miljöfarliga eller giftiga, hälsovådliga - Energikrav (Produkten skall uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR ) - Ljudkrav/ljudnivå - Återvunnet material bör användas till plastdetaljer som höljen etc Handlingsplan: Undersöka vilka miljökrav vår nuvarande park av klientdatorer och skärmar uppfyller för att ha ett utgångsläge och jämföra med de krav t ex TCO-development certifiering förordar. Klart i oktober 2014 (inför 2015) eftersom vi redan upphandlat årets behov av klienter i samband med Win 7 utrullningen. Vidareutveckla inköpsrutinen för IT genom att definiera fler kriterier för hållbar upphandling och överväga att kräva certifiering från TCO-development eller motsvarande för klientdatorer samt skärmar och skrivare. 4

17 Utbilda IT-upphandlande personal i miljöanpassad upphandling Anskaffa miljöbästa alternativ inom IT så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart Följa upp anskaffning av IT ur miljösynpunkt Överväga införande av ledningssystem för hållbar IT enligt SS (ny standard som håller på att utvecklas men som fortfarande är på remiss) 5

18 Insatsområde 2: Drift och användning Mål: Energianvändningen i IT-verksamheten bör minska IT har potential att effektivisera verksamheter vilket också kan ge en minskning av resursförbrukning och miljöpåverkan. Samtidigt ger användning och drift av IT-produkter och -system upphov till en negativ miljöpåverkan i form av energianvändning, kemikalieanvändning och genererande av transporter och avfall. Det finns möjlighet att spara energi genom att optimera design och utrustning samt genom att åstadkomma en effektivare drift och användning av IT. 2.1 Drift Det finns många olika åtgärder och lösningar som kan genomföras för miljöförbättringar av IT-driften, t ex virtualisering av servar, konsolidering av datahallar, återanvändande av värme från serverhallar, bladservrar, deduplicering (undvika att lagra samma information på flera ställen)osv. För att energieffektivisera en datahall bör man i första hand överväga virtualisering och att använda moderna servrar, s k bladservrar, som tillsammans medför väsentligen färre antal fysiska servrar, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen och kylbehovet Serverkonsolidering 1. Virtualisering av servrar Virtualisering av servrar är en teknik för att fördela och bättre utnyttja serverkraften i en fysisk server, genom att köra upp till ett tiotal logiska servrar på samma maskin. En server förbrukar ungefär lika mycket el och producerar lika mycket värme oavsett om den används till 10 eller 100 procent. En maximalt utnyttjad fysisk server ger en energibesparing på nästan 90 procent. Virtualisering medför också väsentligen mindre kylbehov, eftersom man har färre fysiska servrar som producerar värme som måste kylas bort. 2. Bladservrar istället för standardservrar En s k bladserver är en modulär server, där man skalat bort ett antal komponenter för att spara utrymme och minimera energiförbrukningen, men som fortfarande är en fullt fungerande dator. Bladservern placeras i ett s k bladchassi som kan härbärgera flera bladservrar. Bladchassit tillhandahåller funktioner som el, kylning, nätverk mm samt styrning av hela bladsystemet. Med bladservrar kan man minska energiförbrukningen med 25-40%, även utan virtualisering. 3. Serverhotell Serverhotell är en lösning där flera applikationer eller tillämpningar delar resurser istället för att anskaffa dedicerade servrar. Vår policy är att använda server-hotell i så hög grad som möjligt i stället för egna servrar för att reducera antalet servrar och licenskostnader. 6

19 Nuläge inom ÖLL: Idag har vi totalt ca 200 stycken fysiska servrar, varav ca 125 stycken är bladservrar som finns i 14 st chassin. Totalt 12 stycken av bladservrarna utgör vår VM Ware-miljö (miljö för virtualisering av servrar), där vi totalt kör ca 550 stycken virtuella servrar. Detta betyder att av totalt ca 750 servrar är 550 virtuella och 200 fysiska, vilket innebär en virtualiseringsgrad på ca 73 % Vi använder server-virtualisering på alla förekommande operativsystem-plattformar. Inom Windows och Linux använder vi WM-Ware och inom Unix använder vi HP VM. Det går aldrig uppnå 100 % virtualiseringsgrad (av fysiska skäl). Vi har ett antal serverhotell inom både databas och web. Hotellen är realiserade med både fysiska och virtuella hotellservrar. Handlingsplan: LandstingsITs riktlinjer vid anskaffning av nya servrar eller när gamla servrar byts ut: Att i första hand etablera virtuell server. Om virtuell server inte är möjligt av någon orsak, t ex speciell utrustning på servern, extremt minnes- eller lagringsbehov osv. skall bladserver etableras. Om varken virtuell server eller bladserver kan etableras, skall i sista hand en rackmonterad standardserver etableras. Via vår prissättningsmodell styra verksamheten mot virtuella servrar genom att göra fysiska servrar väsentligen dyrare. Att uppnå en virtualiseringsgrad på 80 % år 2015 Att använda server-hotell i så hög grad som möjligt 7

20 2.1.2 Datahallar Nuläge inom ÖLL: I dagsläget har Örebro läns landsting två datahallar samt en backup-hall. De två datahallarna består av en primärhall i F-huset och en sekundärhall i O-huset. Båda dessa hallar är inrymda i utrymmen som från början inte var avsedda för detta ändamål, vilket försvårar användandet av ny modern datahallsteknologi fullt ut. För de befintliga hallarna följer vi landstingets gällande policy avseende el, kyla och ventilation. Beroende på platsbrist projekteras för närvarande en ny primärhall i det gamla Teknikhuset, och den befintliga primärhallen i F-huset planerar vi göra om till ny sekundärhall. Handlingsplan: Arbetet med ny datahall har inriktningen grön IT både vad gäller miljö och energiförbrukning där vi lutar oss mot den internationella standarden LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), för att minimera energiförbrukning och miljöpåverkan så långt det är möjligt. Inhämta expertråd rörande Grön IT och datahallsbygge i samband med projekteringen av den nya datahallen, och tillämpa dessa så långt det går och är ekonomiskt försvarbart. 8

21 2.1.3 Datalagring Landstingen i Sverige har ett ständigt ökande behov av datalagring genom att allt mer information digitaliseras. Framför allt sker tillväxten genom att mängden digitala bilder med allt högre upplösning ökar snabbt. Vidare ställer krav på systemdrift 24h x 365d ofta krav på spegling av data mellan datahallar. Gamla journaler scannas, äldre system arkiveras elektroniskt. Inom lagringsteknik finns flera miljövänligare alternativ till traditionell lagring på disk t ex Solid Statediskar som inte har rörliga delar och är snabbare än vanlig disk. Nuläge inom ÖLL: Under 2013 kravställdes och upphandlades ett nytt modernt lagringssystem för ÖLLs behov de kommande åren. I samband med denna upphandling gjordes också en kvalificerad prognos för ÖLLs behov de kommande åren: År Antal TB Varav TB lagrat speglat Som framgår av tabellen växer datamängderna snabbt över åren, och det nya system som upphandlades omfattar 4 olika typer av diskar, från långsamma för det data som sällan används till snabba för data som används ofta. Lösningen omfattar också ett antal teknologier som deduplicering, thin provisioning, thin reclamation osv som alla bidrar till att minska mängden fysisk hårddisk genom att optimera utnyttjande av respektive hårddisk. Detta betyder väsentliga besparingar både kostnadsmässigt och energimässigt efter som färre diskar krävs jämfört med traditionella lösningar. Lösningen innehåller också ett lager med SSD-diskar (Solid State Disc), som är väsentligen miljövänligare än traditionella diskar eftersom de saknar rörliga delar, är snabbare och har mindre formfaktor (2,5 ). SSD-disk på servar har ÖLL ännu inte börjat använda p g a kostnadsskäl. Handlingsplan: Fortsätta implementera den nya datalagringslösningen och ersätt den tidigare mindre energieffektiva lösningen senast 30/

22 2.1.4 Klientdatorer Inom klientområdet finns utöver miljökrav i själva upphandlingen ett antal potentiella källor till energibesparing som t ex avstängning av datorer och skärmar när de inte används, energisparläge, byte till mera energieffektiva operativsystem osv. Det visar sig dock att vara en grannlaga uppgift i en hälso- och sjukvårdsverksamhet att införa vad som ter sig som uppenbara åtgärder. Nuläge inom ÖLL: Örebro läns landsting äger idag ca klientdatorer, fördelat på ca stationära PCs och ca 2000 laptops. Ungefär klienter används inom administration och resterande inom hälsooch sjukvården. Avstängning av datorer och skärmar Landstinget har en publicerad riktlinje om avstängning av datorer och skärmar vid arbetets slut sedan ett par år, som fungerar bra inom administrationen, men som är svår att efterleva i hälso- och sjukvården eftersom de bedriver dygnet runt verksamhet. LandstingsIT har därför inte infört någon automatiserad avstängning, då det finns en stor mängd känsliga applikationer och tillämpningar där detta innebär en stor risk. Ansvaret vilar istället på resp avdelning/klinik att fatta beslut om hur man gör för att det ska fungera i verksamheten. I delar av vården har man analyserat hur lång tid det tar att starta datorerna vid början på ett arbetspass och har kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att så mycket tid åtgår i ställtid innan personalen kan komma igång och börja jobba på sina datorer Energisparläge Samtliga klientdatorer som levereras ut har energisparlägen satta till minimum förbrukning, men kan påverkas av verksamheten med motsvarande argumentation som under avstängning ovan. Operativsystem ÖLL rullar under 2013 våren 2014 ut Windows 7 som standard operativsystem på samtliga klientdatorer. Officiella mätningar visar att Windows 7 är väsentligen mera energieffektivt jämfört med Windows XP och de volymer klienter vi har inom ÖLL leder till energibesparingar i miljonklassen. Utbytespolicy för klientdatorer I samband med tecknandet av ett nytt Microsoft-avtal för att kunna byta till Windows 7 och införandet av Office Pro ändrades också landstingets utbytespolicy för klienter. Tidigare var livslängden 4,25 år men höjdes till 4,75 år, vilket bromsar utbytestakten och påverkar antalet nya enheter per år. 10

23 Solid State diskar Solid State- diskar är lagringsmedia utan rörliga delar, vilket leder till minskad energiförbrukning. Denna typ av disk är fortfarande förhållandevis dyr, varför det kommer att dröja innan det finns på alla klienter. Nya stationära datorer som köps fr.o.m. december 2013 har hybriddiskar, dvs operativsystemet ligger på SSD, vilket gör dem snabbare att starta vilket över tid kan möjliggöra att fler vårdverksamheter kan tänkas stänga av sina datorer när de går hem. SSDdiskar är fortfarande dyra. Bärbara datorer har SSD sedan något år tillbaka. Policy för återvinning och avfallshantering Samtliga datorer som byts ut inom Örebro läns landsting skickas vidare för destruering av all information enligt DOD-standard (Department of Defense) och miljöcertifierad återvinning. De leverantörer som används förbinder sig att följa ÖLLs miljöpolicy. Handlingsplan: Genomföra kampanj för avstängning av klienter och skärmar - för att öka andelen som gör så - till oktober Titta på lösningar för automatiskt djupt viloläge/uppstart med klocka för att underlätta ovanstående. Se till att de klienter som levereras har optimerade energisparlägen från början. Intensifiera utrullningen av Windows 7/Office Pro till samtliga klientdatorer eftersom det är mera energieffektivt jämfört med Windows XP, och dessutom innehåller klient för videokonferens dvs res-fria möten (se nedan). Uppgraderingen skall vara genomförd till 90% maj månad 2014 (finns medicinskteknisk utrustning som ej kan uppgraderas och applikationer som inte är kompatibla med Windows 7). Bevaka prisutvecklingen på SSD-diskar och inför som standard när det är ekonomiskt försvarbart Fortsätta använda partners för miljöcertifierad återvinning, samt mäta andelen material som går till återvinning och återkomma med lämpliga indikatorer till det nya miljö- och hållbarhetsprogrammet under

24 2.1.5 Skrivare och Utskrifter Nuläge inom ÖLL: Skrivare I slutet av 2012 genomfördes en inventering av skrivarbeståndet inom ÖLL där det framkom att vi totalt sett har utskriftsenheter. Av dessa är endast 989 enheter nätverksanslutna och resterande enheter är lokalt anslutna via USB-port eller printerport. Antalet modeller uppgår till 309 st från totalt 26 st olika leverantörer, vilket medför en komplicerad hantering av toner och tonerkasetter. Landstinget har ännu inte infört printing on demand där man kan gå till valfri skrivare med kortläsare och därmed få ut sin utskrift. Skrivarna ägs i dagsläget inte av LandstingsIT utan vi fungerar bara som mellanhand, och varje område/avdelning/grupp ute i verksamheten finansierar sina egna inköp. Utskrifter Den totala utskriftsmängden under en månad uppgick till sidor, vilket antyder över 20 miljoner utskrifter under ett år och ca 95 ton papper. En stor del av de utskrifter som görs är informationsmaterial, utbildningsmaterial, fakturor, enkäter till patienter, laboratoriesvar, läkemedelslistor till patienter, ren kopiering osv. Strax över häften av alla utskrifter sker på totalt 80 enheter, dvs stora centrala multifunktionskrivare, medan merparten av de lokalt anslutna skrivarna har väldigt små utskriftsvolymer. Här handlar det typiskt om skrivare hos t ex en läkare för att skriva ut läkemedelslistor till sina patienter, utan att behöva lämna rummet. Handlingsplan: Diskutera/inför förändrat ägarskap/huvudmannaskap för skrivare i likhet med de hyrpc vi har idag, vilket är en förutsättning för nedanstående åtgärder. Detta förutsätter också personell resursförstärkning inom LandstingsIT. Ta fram och implementera en Print rutin för att minska miljöpåverkan från skrivare (förslag finns redan för att skickas på remiss). Minska mängden utskrifter med 5% per år Minimera antalet skrivartyper till maximalt 100 olika modeller 2016 Minska antalet skrivare totalt i Landstinget till färre än 3000 st 2016 Standardisera och effektivisera skrivarparken, rangera ut äldre skrivare med sämre miljöprestanda/ högre energiförbrukning genom att prisa ut dessa i prismodellen. 12

25 2.2 Användning i verksamheten Detta avsnitt beskriver ett antal områden där ÖLL aktivt använder IT i verksamheten för att förbättra olika processer och därmed också förbättra miljön. Digital dokumenthantering, olika typer av styrsystem för energi, transportoptimering osv Energistyrsystem i fastigheter Landstingsfastigheter tog fram en Handlingsplan Landstingsfastigheter Energi , som man arbetar med kontinuerligt. Planen omfattar bl a energistyrsystem för byggnader och andra områden där IT används som hjälp för trimning av tekniska system och energioptimering. ndlingsplan%20energi%20landstings%20fastigheter% pdf?ie= Digital dokumenthantering Nuläge ÖLL: ÖLL använder idag en mängd olika system för digital dokumenthantering där nedanstående bara är ett axplock. Samtliga dessa system bidrar till att minska ÖLLs klimatpåverkan Platina diariesystem Heroma personal och lönesystem inkl reseräkningsmodul IoF Inköp och Fakturering Intranät Arkiv Casper digitalisera närarkiv R7e-arkiv lagring av utfasade IT-system Elektroniska lönebesked via Nordea. Samtliga anställda inom ÖLL kan få sitt lönebesked elektroniskt från Nordea, och sparar därmed både utskrift, papper och framför allt portokostnader. Invånartjänster som 1177, Mina Vårdkontakter remisser, provsvar, bokningar osv. där antalet invånartjänster kommer att öka de närmaste åren, och därmed minska flödet av brev till invånarna, och man istället får den information man behöver via nätet. Elektroniska fakturor, både att ta emot och att skicka Handlingsplan: Införa lösning för digitala handlingar för våra politiker som ersätter dagens papperslösning Pilot (startad) under våren 2014 och införande klart till nästa mandatperiod. Fortsätta öka andelen elektroniska mottagna fakturor från dagens 50% till 60% med hjälp av svefaktura senast 2015, och 75% senast Fortsätta arbetet med att kunna skicka elektroniska fakturor till externa kunder Igång med Tolkcentralens fakturor till Arbetsförmedlingen. Utredning pågår inom LoVS Ekonomi om nästa steg. 13

26 Starta arbete att kunna skicka samlingsfakturor ut till patient under 2014 Utredning pågår inom LoVS Ekonomi som är beroende av den nya Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Öka medborgarnas kännedom om 1177 Vårdguiden från 64% 2012 (enligt Jämförande rapport tabell Q30) till 75% 2015 och 85% Öka kännedom om, samt möjliggöra tidbokningar via Mina Vårdkontakter (MVK) så att 40% av länsinnevånarna nyttjar tjänsterna under 2015, och att 60% av länsinnevånarna 2017 använder Mina Vårdkontakter (MVK) som första kontakt med hälso- och sjukvården inom Örebro Läns Landsting. Genomföra informationskampanj för att maximera antalet elektroniska lönebesked och minimera pappersförsändelser. Kampanjen pågår via lönebeskedet tills det att man registrerat sig för elektroniskt lönebesked. Idag har 13,2% E-lönespecifikation. (Se Distanssupport Nuläge inom ÖLL: Ett flertal supportorganisationer inom ÖLL, t ex IT Support och Heroma-support använder idag support på distans, som möjliggör fjärrstyrning av en IT-användares dator. På detta vis får man snabb hjälp av en expert, utan att experten behöver resa/komma ut i verksamheten aspx Hem- och distansarbete Nuläge inom ÖLL: För att kunna arbeta hemifrån eller på distans erbjuder LandstingsIT flera alternativ. Distansarbetsplatsen som är en Citrix-baserad lösning med säker inloggning mha en så kallad RAS-dosa (Remote Access Service), ungefär som en dosa till Internetbanker), och som kan användas på valfri internetansluten dator aspx AnyConnect är ett billigare alternativ för den som har en ÖLL-ägd bärbar dator, och införs nu successivt som standard på alla bärbara datorer. AnyConnect är ett VPN-program (Virtual Private Network) som automatiskt kopplar upp datorn via en krypterad tunnel mot ÖLL så fort den känner av ett nätverk med Internetkontakt. Autentiseringen sker bl.a. med certifikat på e- tjänstekortet vilket innebär att man behöver en e-tjänstekortläsare till datorn (numera 14

27 standard). Resultatet blir att man kan använda sin dator och de program man har installerade på samma sätt som om man satt på sin vanliga arbetsplats inom ÖLL. OfficeExtend (egen router) Ytterligare en möjlighet är en förkonfigurerad trådlös router som ansluts till Internet (med kabel), och som på likartat vis som ovan skapar ett säkert WLAN som om man satt på jobbet. Denna lösning kan användas t ex om man är flera personer som har ett möte externt, och behöver tillgång till ÖLL-nätet. Lösningen förutsätter en anslutning till Internet utan inloggning via web-sida Interaktiv miljöutbildning. Nuläge inom ÖLL: Inom ÖLL finns redan idag flera miljöutbildningar och ett enkelt sätta är att använda e-learning, där man direkt från sin dator kan skaffa sig grundläggande miljökunskap, när man vill, dygnet runt aspx Handlingsplan: Samtliga anställda inom LandstingsIT skall ha genomgått den interaktiva miljöutbildningen under Transportoptimering Nuläge inom ÖLL: Inom transport och logistik finns ett antal energibesparande/optimerande tillämpningar på plats. Bilpoolsbokning som möjliggör samåkning med förslag från systemet. Länstrafiken har ett antal mobila tjänster inkluderande en reseplanerare för att underlätta utnyttjandet av den kollektiva trafiken. Såväl Transport- och Logistikavdelningen inom ÖLL som Länstrafiken bedriver mycket arbete för att optimera alla typer av transporter och logistik, så i Handlingsplan för Grön IT hänvisar vi till respektive organisation när det gäller transportoptimering. 15

28 2.2.7 Informationsmaterial om hur slutanvändare kan påverka miljön genom val och aktiviteter i vardagen Nuläge inom ÖLL: Redan 2010 tog Landstinget fram en checklista Vässa miljöarbetet (http://intra.orebroll.se/templates/page aspx) med 79 åtgärder för en bättre miljö, som omfattar ett antal åtgärder direkt kopplade till Grön IT, t ex att man ska stänga av datorn och skärmen när den inte används, att ha skrivare inställda på energisparläge, dubbelsidiga utskrifter osv. Handlingsplan: Ta fram enkel folder Grön IT i vardagen som omfattar ett antal miljöåtgärder/rekommendationer kring den egna IT-utrustningen. 16

29 Insatsområde 3: Resor och möten Mål: Andelen resfria möten bör öka Genom att möjliggöra resfria möten inom ÖLL, sparar vi både miljö och pengar. Vi har redan infört lösningar för Videokonferenser och Telefonkonferenser, som möjliggör effektivare arbete, minskade resekostnader, minskade restider, miljötänkande och bättre tillgänglighet. 3.1 Videokonferens från konferensrum Nuläge inom ÖLL: I dagsläget har vi en ganska väl utbyggd infrastruktur för resfria möten med totalt 34 konferensrum utrustade med videoutrustning. Mera information om vilka konferensrum och användande återfinns på intranätet aspx 3.2 Videokonferens från arbetsplats Nuläge inom ÖLL: MOVI När den enskilde användaren behöver kommunicera från sin arbetsplats, erbjuder LandstingsIT installation av en skrivbordslösning med kamera, headset och en klientprogramvara som heter MOVI. Denna lösning medför licenskostnad för den enskilde användaren. MOVI kommer under 2014 ersättas av Lync (se nedan). Mer information om vad man behöver, och hur man använder utrustningen återfinns på intranätet aspx Lync Vi har också en ny lösning på gång för videokonferens från den enskilda arbetsplatsen, där särskild licens för programvaran MOVI inte behövs. Produkten är Microsofts Lync, som ingår i det avtal ÖLL tecknat med Microsoft. Lync erbjuder förutom videokonferens också chat, och för närvarande jobbar vi med att koppla samman Lync-lösningen med de Cisco-Tandberg-lösningar vi har i våra konferensrum. Lync gör det möjligt att använda resfria möten från i princip alla klientdatorer i landstinget, och ett breddinförande är planerat Telefonkonferens Nuläge inom ÖLL: Som alternativ till videomöten erbjuder Kundtjänst även alternativ i form av telefonkonferens och trepartsmöten kostnadsfritt aspx 17

30 Handlingsplan: Tillse att alla vårdcentraler, kliniker och andra större arbetsplatser är utrustade med videokonferensutrustning för gruppdeltagande (d.v.s. i tillägg till de 34 rum som idag är utrustade enligt ovan) senast Finansieringsmodell måste diskuteras/beslutas liksom resursförstärkning på LandstingsIT rörande videoutrustning. Ta fram mätmetoder för att följa mängden möten (tid eller antal) som nyttjar utrustningen och sätt tydliga mål för 2016, både avseende grupprum och enskilda klienter. Klart under För videokonferens från egen arbetsplats behöver användaren i de flesta fall anskaffa kamera (gäller inte bärbara datorer som redan är utrustade) samt ett headset. Verksamheten beställer hos LandstingsIT. Underlätta användningen av resfria mötesalternativ genom att tillse att adressen till videokonferensen är känd och tillgänglig på samma vis som andra kontaktuppgifter inom ÖLL Anpassa support och hjälp efter kunskapsnivå och behov i organisationen Lathundar/instruktionsfilmer om mötesteknik och mötesform 18

31 Sammanfattning av Handlingsplan för Grön IT Insatsområde 1: Anskaffning Mål: Andelen anskaffningar med miljökrav på IT-området bör öka Undersöka vilka miljökrav vår nuvarande park av klientdatorer och skärmar uppfyller för att ha ett utgångsläge och jämföra med de krav t ex TCO-development certifiering förordar. Klart i oktober 2014 (inför 2015) eftersom vi redan upphandlat årets behov av klienter i samband med Win 7 utrullningen. Vidareutveckla inköpsrutinen för IT genom att definiera fler kriterier för hållbar upphandling och överväga att kräva certifiering från TCO-development eller motsvarande för klientdatorer samt skärmar och skrivare. Utbilda IT-upphandlande personal i miljöanpassad upphandling Anskaffa miljöbästa alternativ inom IT så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart Följa upp anskaffning av IT ur miljösynpunkt Överväga införande av ledningssystem för hållbar IT enligt SS (ny standard som håller på att utvecklas men som fortfarande är på remiss) 19

32 Insatsområde 2.1 : Drift Mål: Energianvändningen i IT-verksamheten bör minska LandstingsITs riktlinjer vid anskaffning av nya servrar eller när gamla servrar byts ut är att i första hand etablera virtuell server. Om virtuell server inte är möjligt av någon orsak, t ex speciell utrustning på servern, extremt minnes- eller lagringsbehov osv. skall bladserver etableras. Om varken virtuell server eller bladserver kan etableras, skall i sista hand en rackmonterad standardserver etableras. Via vår prissättningsmodell styrs verksamheten mot virtuella servrar genom att göra fysiska servrar väsentligen dyrare. Att uppnå en virtualiseringsgrad på 80 % år 2015 Att använda server-hotell i så hög grad som möjligt Arbetet med ny datahall har inriktningen grön IT både vad gäller miljö och energiförbrukning där vi lutar oss mot den internationella standarden LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), för att minimera energiförbrukning och miljöpåverkan så långt det är möjligt. Inhämta expertråd rörande Grön IT och datahallsbygge i samband med projekteringen av den nya datahallen, och tillämpa dessa så långt det går och är ekonomiskt försvarbart. Fortsätta implementera den nya datalagringslösningen och ersätt den tidigare mindre energieffektiva lösningen senast 30/ Genomföra kampanj för avstängning av klienter och skärmar - för att öka andelen som gör så - till oktober Titta på lösningar för automatiskt djupt viloläge/uppstart med klocka för att underlätta ovanstående. Se till att de klienter som levereras har optimerade energisparlägen från början. Intensifiera utrullningen av Windows 7/Office Pro till samtliga klientdatorer eftersom det är mera energieffektivt jämfört med Windows XP, och dessutom innehåller klient för videokonferens dvs res-fria möten (se nedan). Uppgraderingen skall vara genomförd till 90% maj månad 2014 (finns medicinskteknisk utrustning som ej kan uppgraderas och applikationer som inte är kompatibla med Windows 7). Bevaka prisutvecklingen på SSD-diskar och inför som standard när det är ekonomiskt försvarbart Fortsätta använda partners för miljöcertifierad återvinning, samt mäta andelen material som går till återvinning och återkomma med lämpliga indikatorer till det nya miljö- och hållbarhetsprogrammet under Diskutera/inför förändrat ägarskap/huvudmannaskap för skrivare i likhet med de hyrpc vi har idag, vilket är en förutsättning för nedanstående åtgärder. Detta förutsätter också personell resursförstärkning inom LandstingsIT. 20

33 Ta fram och implementera en Print rutin för att minska miljöpåverkan från skrivare (förslag finns redan för att skickas på remiss). Minska mängden utskrifter med 5% per år Minimera antalet skrivartyper till maximalt 100 olika modeller 2016 Minska antalet skrivare totalt i Landstinget till färre än 3000 st 2016 Standardisera och effektivisera skrivarparken, rangera ut äldre skrivare med sämre miljöprestanda/ högre energiförbrukning genom att prisa ut dessa i prismodellen. 21

34 Insatsområde 2.2: Användning i verksamheten Mål: Energianvändningen i verksamheten bör minska Införa lösning för digitala handlingar för våra politiker som ersätter dagens papperslösning Pilot (startad) under våren 2014 och införande klart till nästa mandatperiod. Fortsätta öka andelen elektroniska mottagna fakturor från dagens 50% till 60% med hjälp av svefaktura senast 2015, och 75% senast Fortsätta arbetet med att kunna skicka elektroniska fakturor till externa kunder Igång med Tolkcentralens fakturor till Arbetsförmedlingen. Utredning pågår inom LoVS Ekonomi om nästa steg. Starta arbete att kunna skicka samlingsfakturor ut till patient under 2014 Utredning pågår inom LoVS Ekonomi som är beroende av den nya Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Starta arbete att kunna skicka samlingsfakturor ut till patient under 2014 Utredning pågår inom LoVS Ekonomi som är beroende av den nya Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Öka medborgarnas kännedom om 1177 Vårdguiden från 64% 2012 (enligt Jämförande rapport tabell Q30) till 75% 2015 och 85% Öka andelen länsinnevånare som känner till web-platserna resp från 27% 2012 till 45% 2015 och 60% 2017 (enligt Jämförande rapport tabell Q33) Öka kännedom om samt möjliggöra tidbokningar via Mina Vårdkontakter (MVK) så att 40% av länsinnevånarna nyttjar tjänsterna under 2015, och att 60% av länsinnevånarna år 2017 använder Mina Vårdkontakter (MVK) som första kontakt med hälso- och sjukvården inom Örebro Läns Landsting. Genomföra informationskampanj för att maximera antalet elektroniska lönebesked och minimera pappersförsändelser. Kampanjen pågår via lönebeskedet tills det att man registrerat sig för elektroniskt lönebesked. Idag har 13,2% E-lönespecifikation. (Se Samtliga anställda inom ÖLL skall ha genomgått den interaktiva miljöutbildningen under 2014 Ta fram enkel folder Grön IT i vardagen som omfattar ett antal miljöåtgärder/ rekommendationer kring den egna IT-utrustningen. 22

35 Insatsområde 3: Resor och möten Mål: Andelen resfria möten bör öka Tillse att alla vårdcentraler, kliniker och andra större arbetsplatser är utrustade med videokonferensutrustning för gruppdeltagande (dvs i tillägg till de 34 rum som idag är utrustade enligt ovan) senast Finansieringsmodell måste diskuteras/beslutas liksom resursförstärkning på LandstingsIT rörande hantering av videoutrustning. Ta fram mätmetoder för att följa mängden möten (tid eller antal) som nyttjar utrustningen och sätt tydliga mål för 2016, både avseende grupprum och enskilda klienter. Klart under För videokonferens från egen arbetsplats behöver användaren i de flesta fall anskaffa kamera (gäller ej bärbara datorer som redan är utrustade) samt ett headset. Verksamheten beställer hos LandstingsIT. Underlätta användningen av resfria mötesalternativ genom att tillse att adressen till videokonferensen är känd och tillgänglig på samma vis som andra kontaktuppgifter inom ÖLL Anpassa support och hjälp efter kunskapsnivå och behov i organisationen Lathundar/instruktionsfilmer om mötesteknik och mötesform 23

36 Sammanställning: Beslut efter utredning från Färdtjänstenheten Ftj = färdtjänst A = avslag Riks = riksfärdtjänst B = beviljade Arb = månadskort/rabatterade resor D = delavslag Svk = särskilda behov till och med Kundnummer Tillståndst Beslut Datum för sammanställning FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B

37 43142 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Riks Riks RIKS Riks Riks RIKS RIKS RIKS 5268 Riks Riks 4973 RIKS SVK SVK SVK SVK SVK FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ B B B B B B B B B B B A B B D B B B B A B B A A B A B A

38 43117 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 3845 FTJ FTJ 8690 FTJ 4820 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 9458 FTJ FTJ Riks Riks Riks Riks Riks Riks RIKS Riks Riks Riks Riks Riks RIKS Riks RIKS 4615 Riks ARB ARB SVK SVK SVK 9458 SVK A D D D A D Ftj Riks Arb Svk Andel avslag 2% 7% 0% 44,5% Andel beviljade 98% 78% 100% 44,5% Andel delavslag 0% 15% 0% 11% A = avslag B = beviljade D = delavslag

39 Sammanställning: Beslut efter utredning från Färdtjänstenheten Ftj = färdtjänst A = avslag Riks = riksfärdtjänst B = beviljade Arb = månadskort/rabatterade resor D = delavslag Svk = särskilda behov till och med Kundnummer Tillståndst Beslut FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 633 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Datum för sammanställning D

40 43223 FTJ FTJ FTJ FTJ 9905 FTJ FTJ FTJ 2817 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 7420 FTJ FTJ 9180 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Riks Riks Riks 281 Riks Riks Riks RIKS Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks Riks RIKS SVK 633 SVK SVK SVK SVK SVK SVK 9625 SVK SVK 668 SVK SVK A A D D D A A A A A A A

41 43328 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 9219 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 1436 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 6713 FTJ FTJ

42 25613 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 8974 FTJ FTJ FTJ FTJ Riks Riks Riks Riks RIKS Riks Riks RIKS RIKS Riks 4615 Riks SVK SVK SVK 964 SVK ARB ARB A A A A A A A D D D A Ftj Riks Arb Svk Andel avslag 6% 3% 50% 40% Andel beviljade 93% 77% 50% 60% Andel delavslag 1% 20% 0% 0% A = avslag B = beviljade D = delavslag

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Atea Sverige AB. Svenska landslaget i it-infrastruktur Johan Edeheim

Atea Sverige AB. Svenska landslaget i it-infrastruktur Johan Edeheim Atea Sverige AB Svenska landslaget i it-infrastruktur Johan Edeheim Atea Omsätter 5 miljarder SEK i Sverige och 17 miljarder SEK i Norden och Baltikum Finns i 8 länder i Norden och Baltikum Börsnoterade

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1.

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1. Rapport Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk Version 1.0 2010-09-08 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3

Läs mer

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1 GITindex Hösten 2010 Rapport December 2010 Page 1 Om Grön IT i Sverige Hösten 2010 Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2010 baseras på intervjuer gjorda med drygt 500 svenska företag och organisationer.

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11.

Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11. Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11. Inledning Det är glädjande att läsa förslaget med dess tydliga argumentation för en ökad återanvändning. Vi har

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

www.stockholm.se Grön IT-strategi för Stockholms stad Enkelt att vara stockholmare

www.stockholm.se Grön IT-strategi för Stockholms stad Enkelt att vara stockholmare www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare Grön IT Grön IT-strategi för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000 www.stockholm.se Vision om ett grönt

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer