Naturum Kristianstads Vattenrike

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturum Kristianstads Vattenrike"

Transkript

1 INBJUDAN TILL PREKVALIFICERING Foto: Patrik Olofsson INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING OM GESTALTNING AV UTBYGGNAD AV Naturum Kristianstads Vattenrike Kristianstads kommun Sista ansökningsdag

2 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING ALLMÄN ORIENTERING 2.1 Syfte Bakgrund Vad är ett Naturum? Naturum Kristianstads Vattenrike Övriga förutsättningar för byggnaden 7 3. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 3.1 Beställarens organisation Frågor under ansökningstiden Upphandlingsförfarande Formalia Språk Ansökans innehåll Ekonomisk och finansiell ställning Sekretess Tillgänglighet PRÖVNING AV ANBUDSANSÖKNINGARNA 4.1 Kvalificering Utvärdering av anbudsansökan Avbrytande av upphandlingen Tilldelningsbeslut KOMMERSIELLA VILLKOR 5.1 Ekonomi och ersättning TÄVLINGEN CHECKLISTA 13 BILAGOR Ansökningsblankett Bilaga 1 Sanningsförsäkran Bilaga 2 Naturvårdsverkets miljöpolicy Bilaga 3 Naturum i Sverige. Nationella Riktlinjer Bilaga 4 Ortofoto med projektområdet Bilaga 5 Samtliga handlingar finns på Kristianstad kommuns hemsida under Upphandlingar. 2

3 1 SAMMANFATTNING Denna inbjudan avser ett ansökningsförfarande för att Kristandstads kommun ska kunna välja ut 4 arkitektföretag till en arkitekttävling om Naturum Kristianstads Vattenrike. Tävlingen, som kommer att arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter, är en inbjuden tävling. Samtliga inbjudna arkitektkontor kommer att erhålla ett arvode om SEK kr exkl. mervärdesskatt. Tävlingen kommer att inledas med ett startmöte , då tävlingsdeltagarna förväntas delta. Tävlingen pågår till och med , då tävlingsförslagen skall vara inlämnade till allmän befordran eller direkt till kommunen. Ett tävlingsprogram kommer att tas fram i samråd med Sveriges Arkitekter och presenteras de inbjudna arkitekterna några dagar innan startmötet. Intresserade arkitektföretag skall lämna in sin ansökan genom att fylla i bifogad ansökningsblankett samt de övriga bilagor som anges under innehållsförteckningen ovan. Det är viktigt att ansökningsblankettens samtliga delar fylls i. Ansökan om deltagande i tävlingen skall ha kommit in till Kristianstads kommun senast Huvudman för utvecklingen av Naturum Kristianstads Vattenrike är Kristianstads kommun. Projektledare är Anders Siversson, Mark- och exploateringskontoret i Kristianstads kommun. Inkomna ansökningar kommer att utvärderas av en grupp bestående av Tomas Theander (stadsarkitekt), Anders Siversson (projektledare), Sven-Erik Magnusson (koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike), två representanter från Naturvårdsverket samt två politiker utsedda av kommunstyrelsen i Kristianstad. Gruppen kommer att adjungera expertis i lämplig omfattning. Helge å vid Högvatten nära läget för Naturum, foto: Sven-Erik Magnusson. 3

4 2 Allmän orientering 2.1 Syfte Upphandlingsförfarandet sker genom en inbjuden arkitekttävling, som syftar till att välja arkitektteam, med kompetenserna arkitekt, landskapsarkitekt, utställning och vattenbyggnad, för projektets genomförande. Processen inleds med denna prekvalificering för val av 4 tävlingsdeltagare. Efter prekvalificeringen kommer kommunen att genomföra en inbjuden tävling i samverkan med Sveriges Arkitekter. Tävlingen kommer att pågå under tiden och en vinnare kommer att utses omkring den 30 mars Syftet med tävlingen är att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utformning av ett Naturum med utställningar samt anslutande gång- och cykelbro till grund för fortsatt projektering och genomförande. Avsikten är att vinnaren av tävlingen ska anlitas för uppdraget att projektera bron, byggnaden och utställningen. Entreprenadform är ännu inte beslutad utan kan komma att avse utförandeentreprenad (generalentreprenad)/styrd totalentreprenad. Projekteringen kommer att anpassas till entreprenadformen. Byggstart är planerad till september Bakgrund Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, eller Vattenriket som är den alldagliga benämningen, omfattar större delen av Kristianstads kommun, som ligger i nordöstra Skåne. Mer exakt omfattar området Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun samt de kustnära delarna av Hanöbukten. Centralt beläget vid Helge å finns också staden Kristianstad med ca av Vattenrikets ca invånare. Hela kommunen har ca invånare. Det ca ha stora Vattenriket innehåller landskap och biologiska värden av både nationell och internationell betydelse. Områdets speciella morfologi, geologi, sjöarnas och vattendragens kontakt med Östersjöns brackvatten samt varierande lokalklimat har skapat unika förutsättningar för en mångfacetterad markanvändning, som i sin tur ger utrymme för en mängd ekosystem och arter. Många av områdets värden i detta kulturlandskap är ett resultat av människans långvariga bruk av markerna, men här finns också områden som ger en fristad för biologiska värden som inte är betingade av människornas aktiviteter. Centralt genom hela området, från norr till söder, längs Helge å med Araslövssjön och Hammarsjön, finns ett våtmarksområde av internationell betydelse (Ramsarområde Helgeån). Andra exempel på internationellt och nationellt klassade områden med höga biologiska värden finns inom de rinnande vattendragen, ädellövskogarna och de sandiga odlingsmarkerna som tidigare brukats med vandrande åkerbruk. Inom alla dessa nämnda landskap och ekosystem finns större eller mindre områden som har sådana värden att de ingår, eller har föreslagits ingå, i EU:s nätverk Natura Här finns även ett flertal naturreservat samt två IBA områden (Important Bird Areas). I Vattenriket finns ett 20-tal globalt rödlistade arter t.ex. kornknarr och större kärrspindel. Här finns också ett 60-tal EU-listade arter bland annat tjockskalig målarmussla och sandnejlika. 4

5 Totalt finns här ca 700 nationellt rödlistade växt- och djurarter vilket är högt i jämförelse med andra områden i Sverige. Av Skånes rödlistade arter förekommer ca 30 % i Vattenriket. Besökarna till Vattenriket ökar hela tiden. Sedan verksamhetsstarten 1989 har ett flertal besöksplatser iordningställts. För närvarande finns ett 30-tal besöksplatser, varav fyra innehåller lite mer information och benämns utemuseer. Ett femte utemuseum invigs i september 2006, strax väster om Åhus. Alla dessa besöksplatser med utemuseer, fågeltorn, spångade leder samt ekoturismaktiviteter som Flodbåten och Landskapssafaris mm används årligen av minst personer. För den fiskeintresserade finns bland annat Nedre Helgeåns fiskevårdsområde och Köpinge fiskevårdsområdesförening. Undervisning och forskning bedrivs av många intressenter i Vattenriket. Här finns den lokala Naturskolan, Högskolan Kristianstad och ett flertal nationella universitet som är aktiva. Forskare från hela världen besöker årligen Vattenriket bland annat då det anordnas workshops. Sommaren 2005 godkände FN-organet Unesco i Paris, Kristianstads Vattenrike som ett internationellt Biosfärområde. Detta kan betraktas som en sorts certifiering av Vattenriket, som hjälper till att stärka och uppmärksamma Vattenrikets värden och det arbetssätt som bedrivs för att förvalta dessa värden. Biosfärområden nomineras av nationella regeringar och skall vara förankrade på regional och lokal nivå. År 2005 fanns det 482 biosfärområden i 102 länder. Ett biosfärområde är ett modellområde där man antar utmaningen att praktiskt visa hur bevarande och utveckling kan kombineras. Mer information om Vattenriket finns på hemsidan 2.3 Vad är ett Naturum? Naturum är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. Naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Det beskriver, förklarar och ger förståelse för områdets värden och ska inspirera till vistelse och naturkontakt där. Naturum ska visa vägen in i naturen. I Naturum ska besökarna på ett lustfyllt sätt få kunskap om naturen, förståelse och känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit, vistas där och få en fördjupad naturkontakt som utbyte av sitt besök. Ett Naturum ska därmed fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. I syftet med Naturum ingår att genom utställningar, programaktiviteter och annan naturvägledning: öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden, fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet, förklara vad som har hänt, vad som händer och varför detta sker, vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området och hur man lämpligen tar sig dit, motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet på sådant sätt att dess värden bevaras, skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och området i synnerhet, 5

6 stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov, ge kunskap om hur människan har använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv, sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra besöksmål för friluftslivet. Den huvudsakliga målgruppen för besökare till Naturum är den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper. En viktig grupp är skolans lärare och elever. Även andra än svenskspråkiga besökare ska genom lämplig översättning kunna ta del av innehållet i naturum. Lokaler, verksamheter och information ska vara utformade så att de kan vara tillgängliga också för personer med olika funktionshinder. Verksamheten i Naturum ska fokusera på att kommunicera naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden. Framställningen i utställningar, programverksamhet och naturvägledning i fält ska vara objektiv och saklig, samtidigt som den ska vara lustfylld, inspirerande förmedla en positiv känsla för naturen. Naturum ska vara bemannad större delen av året med kunnig personal och öppettiderna i Naturum ska vara generösa så att de kan möta efterfrågan från olika besökarkategorier. Inträde till statliga Naturum ska vara avgiftsfritt. I Naturum ska finnas permanenta och tillfälliga utställningar, programverksamhet som filmvisning, föredrag och guidningar i naturum och i den omgivande naturen. Barnen är viktiga besökare. God tillgänglighet är en demokratifråga. Naturum ska därför vara utformat och verksamheterna i och i anslutning till Naturum ska bedrivas så att största möjliga tillgänglighet ges för alla, även personer med olika funktionshinder. Det gäller också för anslutande målpunkter och stråk för naturvägledning utomhus. I Naturum sker också viss försäljning. 2.4 Naturum Kristianstads Vattenrike Naturum Kristianstads Vattenrike med utställningar, utbildnings- och konferenslokaler, café med mera kommer att placeras i de stadsnära våtmarkerna vid Helge å i Kristianstad. Huvudbyggnaden ska anslutas till en ny gång- och cykelbro över Helgeån och de tidvis översvämmade våtmarksområdena i förlängningen av Nya Boulevarden. I Naturum ska besökarna få en upplevelserik startpunkt för sina fortsatta färder i Vattenriket. Naturum ska också vara en mötesplats för information och aktiviteter för föreningar, företag, institutioner och andra som är delaktiga i biosfärarbetet. Naturum, som planeras bli klart år 2009, är ett samarbetsprojekt mellan Kristianstads kommun, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län med flera. Målgruppen är i första hand den breda allmänheten. Detta görs tydligt genom att Naturum placeras i nära anslutning till staden, men ändå i ett upplevelserikt närlandskap. 6

7 Naturum Kristianstads Vattenrike kommer att vara ett nav i biosfärområdet. Många biosfärområden har en byggnad som samlingspunkt för information och aktiviteter, vilket är angeläget att etablera också i Kristianstad. En placering av Naturum i våtmarksområdet nästan i centrum av staden anknyter också väl till människans deltagande och närvaro i ett biosfärområde (Man and the Biosphere Programme, Unesco). Syftet med detta Naturum ska vara att det fungerar som porten till Vattenriket. Här ska man på ett upplevelserikt och intresseväckande sätt via utställningar och en mängd aktiviteter kunna ta del av Vattenrikets natur- och kulturhistoriska värden. Besökarna ska inspireras att ge sig ut i närområdet och till besöksplatser längre bort i Vattenriket. Utställningen ska bestå av en inledande, sammanfattande del där besökaren på ca minuter kan få en överblick över vad som är speciellt med Vattenriket och var man ska bege sig i närområdet och längre bort för att få ett upplevelserikt besök. För de som vill fördjupa sin kunskap om Vattenriket ska det finnas ett antal tematiska fördjupningsavdelningar i utställningen t.ex. vattenmiljöer, landmiljöer, staden i Vattenriket, geologi och hydrologi, kommersiella verksamheter i riktning mot en hållbar utveckling. Vissa av dessa fördjupningsdelar ska kommunicera visuellt med naturums omgivningar t.ex. staden, nya vattenytan osv. Naturum ska också fungera som en mötesplats för programverksamhet, diskussion och samarbetsprojekt i biosfärområdet. Här ska också biosfärkontorets personal ha sina arbetsplatser, vilket är nödvändigt för att skapa bra kontaktytor med allmänheten. Undervisning och information på alla nivåer är av mycket stor betydelse varför bland annat Naturskolans och Högskolans verksamheter ska ges utrymme på olika sätt. Många olika aktiviteter för besökarna ska finnas i Naturum och i nära anslutning till anläggningen. Inne i byggnaden ska finnas en utställningsdel med information om biosfärområdet, akvarier, en hörsal för ca personer i kombination med aktivitetsrum och naturskolelokaler, cafeteria, reception för bokning av guidade turer på land och till sjöss, båtar för uthyrning med mera. I nära anslutning planeras också en spångad handikappanpassad vandringsled med gömsle samt fiske- och båtbryggor med mera. Byggnaden ska vara flera våningar hög för att tillgodose både fjärrupplevelse och närupplevelse. Programytan för hela byggnaden beräknas till ca 840 m 2 varav utställningsdelen beräknas till ca 200 m Övriga förutsättningar för byggnaden Byggnaden kommer att placeras i ett våtmarksområde som tidvis är översvämmat. Långsiktiga prognoser pekar på mycket stora nivåvariationer i vattenståndet. Delar av bron kan därför exempelvis komma att stå under vatten i sin östra anslutning i samband med mycket höga vattennivåer i Helge å. En vattenspegel kommer att anläggas i anslutning till utställningsbyggnaden för att tillföra besökarna stora upplevelsevärden och öka attraktionskraften. Den gynnar också artrikedomen vad gäller växter och djur. Byggnader runt Naturum (förråd), anläggningar i form av anslutande vägar, parkeringar med mera ingår inte i själva tävlingsuppgiften men upphandlad arkitekt kan komma att 7

8 anlitas/konsulteras även för dessa delar. Bilaga 5 redovisar det totala projektområdet inklusive komplement till Naturum. Kristianstads kommun söker arkitektteam som förmår att hantera ett komplext vattenbyggande på ett miljöanpassat sätt som även uppfyller krav på arkitektonisk förmåga vad gäller offentlig byggnad i ett naturlandskap med utställningar. Placeringen i ett vattenområde med stora nivåvariationer, höga naturvärden och geoteknisk svårigheter ställer också krav på hög teknisk kompetens. Projektets innehåll med byggnad, bro och utställning ställer krav på bred kompetens i teamet. 8

9 3 Administrativa bestämmelser 3.1 Beställarens organisation Upphandlande enhet är Kristianstads kommun. Kontaktperson för denna upphandling är: Anders Siversson Adress: Kristianstads kommun Mark- och exploateringskontoret Kristianstad Telefon: Frågor under ansökningstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget får endast ställas skriftligen till: Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad. Sista dag för mottagande av sådana frågor är den 14 augusti Kristianstads kommun kommer därefter snarast att publicera eventuella förtydliganden och/eller kompletteringar till förfrågningsunderlaget på under Upphandlingar. Anbudssökanden rekommenderas därför att hålla sig ajour med informationen på denna webbplats. 3.3 Upphandlingsförfarande Upphandlingen kommer att ske i enlighet med lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Det är mycket viktigt att anbudsansökningarna är korrekta och kompletta vid inlämnandet. Observera att samtliga skallkrav skall vara besvarade för att anbudsansökan skall kvalificeras för utvärdering. 3.4 Formalia Anbudsansökan skall Avges skriftligen på papper. Anbudsansökan som lämnas per fax eller via e-post skall omgående, senast dagen efter, ha inkommit till Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad i undertecknat original. Vara undertecknad av behörig firmatecknare enligt bifogat registreringsbevis från Bolagsverket. Lämnas i slutet kuvertet märkt Naturum Kristianstads Vattenrike. Ställas och adresseras till: Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad. Vara inkommen senast den 31 augusti För sent inkommen anbudsansökan beaktas ej. 9

10 3.5 Språk Ansökan inklusive all korrespondens i detta ärende skall vara på svenska. Allt underlag för tävlingen kommer att vara på svenska och tävlingsförslag skall vara utförda på svenska. 3.6 Anbudsansökans innehåll Bifogade ansökningsblankett (bilaga 1) bör användas. Anbudsansökan/intresseanmälan skall innehålla: 1. Information om företaget: namn, adress och organisationsnummer; resurser (t ex antal anställda, årsomsättning etc.), ägarförhållanden. Utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer; resurser och kapacitet för uppdraget samt övrig relevant information för uppdragets genomförande. 2. Kopia av aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket inte äldre än 6 månader. För utländska medborgare som lämnar ansökan bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i dennes hemland. 3. Kontaktpersons namn, e-postadress, telefon och adress. 4. Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet. 5. Referenser arkitekt. Minst tre och högst fem referenser till uppdrag som har genomförts av ovan nämnd arkitekt under de senaste tio åren skall anges, med översiktlig beskrivning av uppdraget samt telefon och namn på uppdragsgivarens kontaktpersoner för dessa uppdrag. Något av referensprojekten kan även vara icke genomförda projekt som på annat vis kan åskådliggöra arkitektens kompetens som tävlingsbidrag eller liknande. 6. Namn på den ingenjör som ska ansvara för vattenbyggnadsdelen av projektet. 7. Referenser ingenjör. Högst tre referenser till uppdrag som har genomförts av ovan nämnd ingenjör under de senaste tio åren skall anges, med översiktlig beskrivning av uppdraget samt telefon och namn på uppdragsgivarens kontaktpersoner för dessa uppdrag. 8. Namn på den utställningskonsult som ska ansvara för utställningsdelen i projektet. 9. Namn på den landskapsarkitekt som ska ingå i projektet. 10. CV för den utställningkonsult och landskapsarkitekt som ska ingå i projektet. 11. Företagets miljöpolicy. 12. Blankett SKV Begäran - Upplysningar vid offentlig upphandling (beställs hos Skattemyndigheten), inte äldre än 2 månader gammal, ifylld och undertecknad av Skattemyndigheten. Utländsk medborgare som lämnar ansökan skall bifoga motsvarande intyg om skuldfrihet avseende skatter och andra obligatoriska avgifter från berörd myndighet i dennes hemland. 13. Sanningsförsäkran (bilaga 2) undertecknad av behörig firmatecknare. 3.7 Ekonomisk och finansiell ställning Den som lämnar ansökan skall ha en tillräckligt stabil ekonomisk ställning för att utan problem kunna bedömas klara av de åtaganden ett uppdrag medför. Kristianstads kommun kommer vid behov att inhämta upplysningar från kreditupplysningsföretag. 10

11 Den som lämnar ansökan skall inneha företags-/ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer vid ansökningstillfället skall anges. 3.8 Sekretess Anbudsansökan med tillhörande handlingar är enligt 6 kap. 2 första stycket sekretesslagen inte offentliga förrän upphandlingen avslutats genom beslut om att anta viss anbudsansökan (det s.k. tilldelningsbeslutet), eller ärendet på annat sätt avslutats. Uppgift om vilka eller hur många som har lämnat anbudsansökningar omfattas även av sekretessen fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen annars är avslutad. Enligt 8 kap. 10 sekretesslagen kan uppgifter i anbudsansökan sekretessbeläggas även efter det att upphandlingen har avslutats, men bara om det av särskild anledning kan antas att anbudssökanden lider skada om uppgifternas röjs. 3.9 Tillgänglighet Kristianstads kommun kommer att kräva att upphandlad arkitekt är tillgänglig under projekteringen i tillräcklig omfattning för bästa genomförande av projektet. 4 Prövning av ansökningarna Kristianstads kommun har utsett en grupp (se avsnitt 1) som tillsammans ska genomföra utvärderingen och utse de arkitektteam som får delta i den inbjudna tävlingen. Prövning av anbudsansökan kommer att ske i två på varandra följande steg enligt nedan. 4.1 Kvalificering Innan anbudsansökningarna utvärderas prövas om anbudsansökningarna måste gallras ut och förkastas på grund av: Att anbudsansökan inte kommit in i rätt tid Att anbudssökandens leverantörsförhållanden eller finansiella ekonomiska ställning i enlighet med vad som anges i 6 kap. 9 LOU föranleder uteslutning från deltagande i upphandlingen Att samtliga skall-krav inte är uppfyllda Granskning av huruvida anbudsansökan innehåller reservationer eller ofullständigheter som gör att anbudsansökan kan förkastas. De anbudsansökningar som klarar ovanstående prövning går vidare till utvärdering. 11

12 4.2 Utvärdering av ansökningarna Vid utvärderingen sker en samlad bedömning av: Hur den sökande i sina referensobjekt har hanterat begreppet god arkitektur och visat på förmåga till kreativa lösningar av arkitektoniska och funktionella problem i offentliga byggnader, utställningsarkitektur och i naturlandskap. Hur den sökande i sina referensprojekt har hanterat vattenbyggande. Hur samarbetet med beställare och entreprenör har fungerat i jämförbara objekt. Hur arkitekterna har löst miljöaspekterna i samband med de referensobjekt som anges. 4.3 Avbrytande av upphandlingen Kristianstads kommun äger rätt att förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen om anbudsansökningarna inte uppfyller kvalitetskraven. Kristianstads kommun äger även rätt att förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen till följd av nya/förändrade interna förutsättningar eller påverkande beslut från omvärlden. 4.4 Tilldelningsbeslut När Kristianstads kommun har valt ut de arkitektföretag (4 st.) som kommer att få delta i den inbjudna tävlingen kommer Kristianstads kommun att underrätta samtliga som lämnat in anbudsansökningar skriftligen om detta snarast möjligt. 5 Kommersiella villkor 5.1 Ekonomi och ersättning För denna prekvalificering utgår inget arvode. I den kommande inbjudna tävlingen kommer varje deltagare att erhålla ett arvode om kr. exkl. moms för inlämnat och godkänt förslag. Kristianstads kommun kommer efter avslutad tävling att förhandla med vinnande anbudsgivare om projekteringen av tillbyggnaden. 6 Tävlingen Tävlingsprogram och övrigt underlag för tävlingen kommer att skickas till de tävlingsdeltagare som valts genom denna prekvalificering. Tävlingsprogrammet kommer att utformas i samråd med Sveriges Arkitekter. Beställaren utser jury där Sveriges Arkitekter utser två representanter. Juryn beslutar om vilket som är det vinnande förslaget. 12

13 7 Checklista Denna checklista bör användas av anbudssökanden för att kontrollera att samtliga skall-krav är uppfyllda. Punkt Åtgärd 3.4 Anbudsansökan skall avges skriftligen på papper. 3.4 Anbudsansökan skall vara märkt Naturum Kristianstads Vattenrike. 3.4 Anbudsansökan skall vara inlämnad till Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad senast Anbudsansökan skall vara undertecknad av behörig firmatecknare. 3.5 Anbudsansökan skall avges på svenska. 3.6 Namn, telefonnummer, adress och e-postadress till kontaktpersonen skall anges. 3.6 I anbudsansökan skall anges firmatecknare, person/organisationsnummer-/eller registreringsnummer enligt registreringsbeviset. 3.6 Information om företaget skall bifogas. 3.6 Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet skall anges. 3.6 Minst tre högst fem referenser med kontaktpersoner ska redovisas. (Projekten presenteras på högst 2 A3 planscher per projekt). 3.6 Namn på den ingenjör som ska ansvara för vattenbyggnadsdelen av projektet skall anges. 3.6 Högst tre referenser med kontaktpersoner skall redovisas. (Projekten presenteras på högst 2 A3 planscher per projekt). 3.6 Namn på den utställningskonsult som ska ansvara för utställningsdelen i projektet skall anges. 3.6 Namn på den landskapsarkitekt som ska delta i projektet skall anges. 3.6 CV för den utställningskonsult och landskapsarkitekt som ska delta i projektet skall bifogas. 3.6 Kopia på aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande (tidigare PRV) skall bifogas. 3.6 Blanketten Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, SKV 4820 eller motsvarande skall bifogas anbudsansökan och vara ifylld och undertecknad av Skattemyndigheten eller motsvarande. 3.6 Blankett Sanningsförsäkran undertecknad av behörig firmatecknare skall bifogas. 3.6 Blankett om företagets miljöpolicy skall bifogas. 13

NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET

NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET PROGRAM FÖR INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING Statens fastighetsverk Länsstyrelsen Västra Götaland Lidköpings kommun Länsstyrelsen i Värmlands län Sparbanksstiftelsen Lidköping Stiftelsen

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Paper to the Gothenburg Public Management Seminar, GPMS, 15-17 November 2011. Prekvalificering. vem får delta i inbjudna tävlingar?

Paper to the Gothenburg Public Management Seminar, GPMS, 15-17 November 2011. Prekvalificering. vem får delta i inbjudna tävlingar? Magnus Rönn, Associate professor The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden E-post: magnus.ronn@arch.kth.se Prekvalificering vem får delta

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Verksamheten år 2002

Verksamheten år 2002 1 Kristianstads Vattenrike Biosfärkandidat Verksamheten år 2002 1 Bakgrund Kristianstads Vattenrike: Kristianstads Vattenrike omfattar geografiskt Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013

Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013 1 (22) KRISTIANSTADS KOMMUN B IO SF ÄR E N H E T E N Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07102-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för naturum Vattenriket 2014-02-14 Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Upphandling i Gotlands kommun

Upphandling i Gotlands kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Gotlands kommun gällande Etablering och drift av en konkurrensneutral IT-infrastruktur Aktuella upphandlingar publiceras löpande på www.gotland.se/upphandlingar/index.htm

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd ANSÖKNINGSINBJUDAN 1 (12) Datum 2015-06-18 Diarienr (åberopas) HD-5900-19/2015 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektion, grupp 2 Bo Stålhammar Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1.

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1. 1 (10) Datum 2015-07-10 Diarienr (åberopas) Saknr A283.369/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Naida Culum Ansökningsinbjudan: Ombyggnation av lokalerna i fastigheten Solna Karlsro 1, Solna (Ombyggnation

Läs mer

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum HD-PVS-37/13 2013-10-09 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer