Naturum Kristianstads Vattenrike

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturum Kristianstads Vattenrike"

Transkript

1 INBJUDAN TILL PREKVALIFICERING Foto: Patrik Olofsson INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING OM GESTALTNING AV UTBYGGNAD AV Naturum Kristianstads Vattenrike Kristianstads kommun Sista ansökningsdag

2 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING ALLMÄN ORIENTERING 2.1 Syfte Bakgrund Vad är ett Naturum? Naturum Kristianstads Vattenrike Övriga förutsättningar för byggnaden 7 3. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 3.1 Beställarens organisation Frågor under ansökningstiden Upphandlingsförfarande Formalia Språk Ansökans innehåll Ekonomisk och finansiell ställning Sekretess Tillgänglighet PRÖVNING AV ANBUDSANSÖKNINGARNA 4.1 Kvalificering Utvärdering av anbudsansökan Avbrytande av upphandlingen Tilldelningsbeslut KOMMERSIELLA VILLKOR 5.1 Ekonomi och ersättning TÄVLINGEN CHECKLISTA 13 BILAGOR Ansökningsblankett Bilaga 1 Sanningsförsäkran Bilaga 2 Naturvårdsverkets miljöpolicy Bilaga 3 Naturum i Sverige. Nationella Riktlinjer Bilaga 4 Ortofoto med projektområdet Bilaga 5 Samtliga handlingar finns på Kristianstad kommuns hemsida under Upphandlingar. 2

3 1 SAMMANFATTNING Denna inbjudan avser ett ansökningsförfarande för att Kristandstads kommun ska kunna välja ut 4 arkitektföretag till en arkitekttävling om Naturum Kristianstads Vattenrike. Tävlingen, som kommer att arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter, är en inbjuden tävling. Samtliga inbjudna arkitektkontor kommer att erhålla ett arvode om SEK kr exkl. mervärdesskatt. Tävlingen kommer att inledas med ett startmöte , då tävlingsdeltagarna förväntas delta. Tävlingen pågår till och med , då tävlingsförslagen skall vara inlämnade till allmän befordran eller direkt till kommunen. Ett tävlingsprogram kommer att tas fram i samråd med Sveriges Arkitekter och presenteras de inbjudna arkitekterna några dagar innan startmötet. Intresserade arkitektföretag skall lämna in sin ansökan genom att fylla i bifogad ansökningsblankett samt de övriga bilagor som anges under innehållsförteckningen ovan. Det är viktigt att ansökningsblankettens samtliga delar fylls i. Ansökan om deltagande i tävlingen skall ha kommit in till Kristianstads kommun senast Huvudman för utvecklingen av Naturum Kristianstads Vattenrike är Kristianstads kommun. Projektledare är Anders Siversson, Mark- och exploateringskontoret i Kristianstads kommun. Inkomna ansökningar kommer att utvärderas av en grupp bestående av Tomas Theander (stadsarkitekt), Anders Siversson (projektledare), Sven-Erik Magnusson (koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike), två representanter från Naturvårdsverket samt två politiker utsedda av kommunstyrelsen i Kristianstad. Gruppen kommer att adjungera expertis i lämplig omfattning. Helge å vid Högvatten nära läget för Naturum, foto: Sven-Erik Magnusson. 3

4 2 Allmän orientering 2.1 Syfte Upphandlingsförfarandet sker genom en inbjuden arkitekttävling, som syftar till att välja arkitektteam, med kompetenserna arkitekt, landskapsarkitekt, utställning och vattenbyggnad, för projektets genomförande. Processen inleds med denna prekvalificering för val av 4 tävlingsdeltagare. Efter prekvalificeringen kommer kommunen att genomföra en inbjuden tävling i samverkan med Sveriges Arkitekter. Tävlingen kommer att pågå under tiden och en vinnare kommer att utses omkring den 30 mars Syftet med tävlingen är att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utformning av ett Naturum med utställningar samt anslutande gång- och cykelbro till grund för fortsatt projektering och genomförande. Avsikten är att vinnaren av tävlingen ska anlitas för uppdraget att projektera bron, byggnaden och utställningen. Entreprenadform är ännu inte beslutad utan kan komma att avse utförandeentreprenad (generalentreprenad)/styrd totalentreprenad. Projekteringen kommer att anpassas till entreprenadformen. Byggstart är planerad till september Bakgrund Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, eller Vattenriket som är den alldagliga benämningen, omfattar större delen av Kristianstads kommun, som ligger i nordöstra Skåne. Mer exakt omfattar området Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun samt de kustnära delarna av Hanöbukten. Centralt beläget vid Helge å finns också staden Kristianstad med ca av Vattenrikets ca invånare. Hela kommunen har ca invånare. Det ca ha stora Vattenriket innehåller landskap och biologiska värden av både nationell och internationell betydelse. Områdets speciella morfologi, geologi, sjöarnas och vattendragens kontakt med Östersjöns brackvatten samt varierande lokalklimat har skapat unika förutsättningar för en mångfacetterad markanvändning, som i sin tur ger utrymme för en mängd ekosystem och arter. Många av områdets värden i detta kulturlandskap är ett resultat av människans långvariga bruk av markerna, men här finns också områden som ger en fristad för biologiska värden som inte är betingade av människornas aktiviteter. Centralt genom hela området, från norr till söder, längs Helge å med Araslövssjön och Hammarsjön, finns ett våtmarksområde av internationell betydelse (Ramsarområde Helgeån). Andra exempel på internationellt och nationellt klassade områden med höga biologiska värden finns inom de rinnande vattendragen, ädellövskogarna och de sandiga odlingsmarkerna som tidigare brukats med vandrande åkerbruk. Inom alla dessa nämnda landskap och ekosystem finns större eller mindre områden som har sådana värden att de ingår, eller har föreslagits ingå, i EU:s nätverk Natura Här finns även ett flertal naturreservat samt två IBA områden (Important Bird Areas). I Vattenriket finns ett 20-tal globalt rödlistade arter t.ex. kornknarr och större kärrspindel. Här finns också ett 60-tal EU-listade arter bland annat tjockskalig målarmussla och sandnejlika. 4

5 Totalt finns här ca 700 nationellt rödlistade växt- och djurarter vilket är högt i jämförelse med andra områden i Sverige. Av Skånes rödlistade arter förekommer ca 30 % i Vattenriket. Besökarna till Vattenriket ökar hela tiden. Sedan verksamhetsstarten 1989 har ett flertal besöksplatser iordningställts. För närvarande finns ett 30-tal besöksplatser, varav fyra innehåller lite mer information och benämns utemuseer. Ett femte utemuseum invigs i september 2006, strax väster om Åhus. Alla dessa besöksplatser med utemuseer, fågeltorn, spångade leder samt ekoturismaktiviteter som Flodbåten och Landskapssafaris mm används årligen av minst personer. För den fiskeintresserade finns bland annat Nedre Helgeåns fiskevårdsområde och Köpinge fiskevårdsområdesförening. Undervisning och forskning bedrivs av många intressenter i Vattenriket. Här finns den lokala Naturskolan, Högskolan Kristianstad och ett flertal nationella universitet som är aktiva. Forskare från hela världen besöker årligen Vattenriket bland annat då det anordnas workshops. Sommaren 2005 godkände FN-organet Unesco i Paris, Kristianstads Vattenrike som ett internationellt Biosfärområde. Detta kan betraktas som en sorts certifiering av Vattenriket, som hjälper till att stärka och uppmärksamma Vattenrikets värden och det arbetssätt som bedrivs för att förvalta dessa värden. Biosfärområden nomineras av nationella regeringar och skall vara förankrade på regional och lokal nivå. År 2005 fanns det 482 biosfärområden i 102 länder. Ett biosfärområde är ett modellområde där man antar utmaningen att praktiskt visa hur bevarande och utveckling kan kombineras. Mer information om Vattenriket finns på hemsidan 2.3 Vad är ett Naturum? Naturum är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. Naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Det beskriver, förklarar och ger förståelse för områdets värden och ska inspirera till vistelse och naturkontakt där. Naturum ska visa vägen in i naturen. I Naturum ska besökarna på ett lustfyllt sätt få kunskap om naturen, förståelse och känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit, vistas där och få en fördjupad naturkontakt som utbyte av sitt besök. Ett Naturum ska därmed fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. I syftet med Naturum ingår att genom utställningar, programaktiviteter och annan naturvägledning: öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden, fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet, förklara vad som har hänt, vad som händer och varför detta sker, vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området och hur man lämpligen tar sig dit, motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet på sådant sätt att dess värden bevaras, skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och området i synnerhet, 5

6 stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov, ge kunskap om hur människan har använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv, sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra besöksmål för friluftslivet. Den huvudsakliga målgruppen för besökare till Naturum är den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper. En viktig grupp är skolans lärare och elever. Även andra än svenskspråkiga besökare ska genom lämplig översättning kunna ta del av innehållet i naturum. Lokaler, verksamheter och information ska vara utformade så att de kan vara tillgängliga också för personer med olika funktionshinder. Verksamheten i Naturum ska fokusera på att kommunicera naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden. Framställningen i utställningar, programverksamhet och naturvägledning i fält ska vara objektiv och saklig, samtidigt som den ska vara lustfylld, inspirerande förmedla en positiv känsla för naturen. Naturum ska vara bemannad större delen av året med kunnig personal och öppettiderna i Naturum ska vara generösa så att de kan möta efterfrågan från olika besökarkategorier. Inträde till statliga Naturum ska vara avgiftsfritt. I Naturum ska finnas permanenta och tillfälliga utställningar, programverksamhet som filmvisning, föredrag och guidningar i naturum och i den omgivande naturen. Barnen är viktiga besökare. God tillgänglighet är en demokratifråga. Naturum ska därför vara utformat och verksamheterna i och i anslutning till Naturum ska bedrivas så att största möjliga tillgänglighet ges för alla, även personer med olika funktionshinder. Det gäller också för anslutande målpunkter och stråk för naturvägledning utomhus. I Naturum sker också viss försäljning. 2.4 Naturum Kristianstads Vattenrike Naturum Kristianstads Vattenrike med utställningar, utbildnings- och konferenslokaler, café med mera kommer att placeras i de stadsnära våtmarkerna vid Helge å i Kristianstad. Huvudbyggnaden ska anslutas till en ny gång- och cykelbro över Helgeån och de tidvis översvämmade våtmarksområdena i förlängningen av Nya Boulevarden. I Naturum ska besökarna få en upplevelserik startpunkt för sina fortsatta färder i Vattenriket. Naturum ska också vara en mötesplats för information och aktiviteter för föreningar, företag, institutioner och andra som är delaktiga i biosfärarbetet. Naturum, som planeras bli klart år 2009, är ett samarbetsprojekt mellan Kristianstads kommun, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län med flera. Målgruppen är i första hand den breda allmänheten. Detta görs tydligt genom att Naturum placeras i nära anslutning till staden, men ändå i ett upplevelserikt närlandskap. 6

7 Naturum Kristianstads Vattenrike kommer att vara ett nav i biosfärområdet. Många biosfärområden har en byggnad som samlingspunkt för information och aktiviteter, vilket är angeläget att etablera också i Kristianstad. En placering av Naturum i våtmarksområdet nästan i centrum av staden anknyter också väl till människans deltagande och närvaro i ett biosfärområde (Man and the Biosphere Programme, Unesco). Syftet med detta Naturum ska vara att det fungerar som porten till Vattenriket. Här ska man på ett upplevelserikt och intresseväckande sätt via utställningar och en mängd aktiviteter kunna ta del av Vattenrikets natur- och kulturhistoriska värden. Besökarna ska inspireras att ge sig ut i närområdet och till besöksplatser längre bort i Vattenriket. Utställningen ska bestå av en inledande, sammanfattande del där besökaren på ca minuter kan få en överblick över vad som är speciellt med Vattenriket och var man ska bege sig i närområdet och längre bort för att få ett upplevelserikt besök. För de som vill fördjupa sin kunskap om Vattenriket ska det finnas ett antal tematiska fördjupningsavdelningar i utställningen t.ex. vattenmiljöer, landmiljöer, staden i Vattenriket, geologi och hydrologi, kommersiella verksamheter i riktning mot en hållbar utveckling. Vissa av dessa fördjupningsdelar ska kommunicera visuellt med naturums omgivningar t.ex. staden, nya vattenytan osv. Naturum ska också fungera som en mötesplats för programverksamhet, diskussion och samarbetsprojekt i biosfärområdet. Här ska också biosfärkontorets personal ha sina arbetsplatser, vilket är nödvändigt för att skapa bra kontaktytor med allmänheten. Undervisning och information på alla nivåer är av mycket stor betydelse varför bland annat Naturskolans och Högskolans verksamheter ska ges utrymme på olika sätt. Många olika aktiviteter för besökarna ska finnas i Naturum och i nära anslutning till anläggningen. Inne i byggnaden ska finnas en utställningsdel med information om biosfärområdet, akvarier, en hörsal för ca personer i kombination med aktivitetsrum och naturskolelokaler, cafeteria, reception för bokning av guidade turer på land och till sjöss, båtar för uthyrning med mera. I nära anslutning planeras också en spångad handikappanpassad vandringsled med gömsle samt fiske- och båtbryggor med mera. Byggnaden ska vara flera våningar hög för att tillgodose både fjärrupplevelse och närupplevelse. Programytan för hela byggnaden beräknas till ca 840 m 2 varav utställningsdelen beräknas till ca 200 m Övriga förutsättningar för byggnaden Byggnaden kommer att placeras i ett våtmarksområde som tidvis är översvämmat. Långsiktiga prognoser pekar på mycket stora nivåvariationer i vattenståndet. Delar av bron kan därför exempelvis komma att stå under vatten i sin östra anslutning i samband med mycket höga vattennivåer i Helge å. En vattenspegel kommer att anläggas i anslutning till utställningsbyggnaden för att tillföra besökarna stora upplevelsevärden och öka attraktionskraften. Den gynnar också artrikedomen vad gäller växter och djur. Byggnader runt Naturum (förråd), anläggningar i form av anslutande vägar, parkeringar med mera ingår inte i själva tävlingsuppgiften men upphandlad arkitekt kan komma att 7

8 anlitas/konsulteras även för dessa delar. Bilaga 5 redovisar det totala projektområdet inklusive komplement till Naturum. Kristianstads kommun söker arkitektteam som förmår att hantera ett komplext vattenbyggande på ett miljöanpassat sätt som även uppfyller krav på arkitektonisk förmåga vad gäller offentlig byggnad i ett naturlandskap med utställningar. Placeringen i ett vattenområde med stora nivåvariationer, höga naturvärden och geoteknisk svårigheter ställer också krav på hög teknisk kompetens. Projektets innehåll med byggnad, bro och utställning ställer krav på bred kompetens i teamet. 8

9 3 Administrativa bestämmelser 3.1 Beställarens organisation Upphandlande enhet är Kristianstads kommun. Kontaktperson för denna upphandling är: Anders Siversson Adress: Kristianstads kommun Mark- och exploateringskontoret Kristianstad Telefon: Frågor under ansökningstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget får endast ställas skriftligen till: Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad. Sista dag för mottagande av sådana frågor är den 14 augusti Kristianstads kommun kommer därefter snarast att publicera eventuella förtydliganden och/eller kompletteringar till förfrågningsunderlaget på under Upphandlingar. Anbudssökanden rekommenderas därför att hålla sig ajour med informationen på denna webbplats. 3.3 Upphandlingsförfarande Upphandlingen kommer att ske i enlighet med lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Det är mycket viktigt att anbudsansökningarna är korrekta och kompletta vid inlämnandet. Observera att samtliga skallkrav skall vara besvarade för att anbudsansökan skall kvalificeras för utvärdering. 3.4 Formalia Anbudsansökan skall Avges skriftligen på papper. Anbudsansökan som lämnas per fax eller via e-post skall omgående, senast dagen efter, ha inkommit till Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad i undertecknat original. Vara undertecknad av behörig firmatecknare enligt bifogat registreringsbevis från Bolagsverket. Lämnas i slutet kuvertet märkt Naturum Kristianstads Vattenrike. Ställas och adresseras till: Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad. Vara inkommen senast den 31 augusti För sent inkommen anbudsansökan beaktas ej. 9

10 3.5 Språk Ansökan inklusive all korrespondens i detta ärende skall vara på svenska. Allt underlag för tävlingen kommer att vara på svenska och tävlingsförslag skall vara utförda på svenska. 3.6 Anbudsansökans innehåll Bifogade ansökningsblankett (bilaga 1) bör användas. Anbudsansökan/intresseanmälan skall innehålla: 1. Information om företaget: namn, adress och organisationsnummer; resurser (t ex antal anställda, årsomsättning etc.), ägarförhållanden. Utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer; resurser och kapacitet för uppdraget samt övrig relevant information för uppdragets genomförande. 2. Kopia av aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket inte äldre än 6 månader. För utländska medborgare som lämnar ansökan bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i dennes hemland. 3. Kontaktpersons namn, e-postadress, telefon och adress. 4. Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet. 5. Referenser arkitekt. Minst tre och högst fem referenser till uppdrag som har genomförts av ovan nämnd arkitekt under de senaste tio åren skall anges, med översiktlig beskrivning av uppdraget samt telefon och namn på uppdragsgivarens kontaktpersoner för dessa uppdrag. Något av referensprojekten kan även vara icke genomförda projekt som på annat vis kan åskådliggöra arkitektens kompetens som tävlingsbidrag eller liknande. 6. Namn på den ingenjör som ska ansvara för vattenbyggnadsdelen av projektet. 7. Referenser ingenjör. Högst tre referenser till uppdrag som har genomförts av ovan nämnd ingenjör under de senaste tio åren skall anges, med översiktlig beskrivning av uppdraget samt telefon och namn på uppdragsgivarens kontaktpersoner för dessa uppdrag. 8. Namn på den utställningskonsult som ska ansvara för utställningsdelen i projektet. 9. Namn på den landskapsarkitekt som ska ingå i projektet. 10. CV för den utställningkonsult och landskapsarkitekt som ska ingå i projektet. 11. Företagets miljöpolicy. 12. Blankett SKV Begäran - Upplysningar vid offentlig upphandling (beställs hos Skattemyndigheten), inte äldre än 2 månader gammal, ifylld och undertecknad av Skattemyndigheten. Utländsk medborgare som lämnar ansökan skall bifoga motsvarande intyg om skuldfrihet avseende skatter och andra obligatoriska avgifter från berörd myndighet i dennes hemland. 13. Sanningsförsäkran (bilaga 2) undertecknad av behörig firmatecknare. 3.7 Ekonomisk och finansiell ställning Den som lämnar ansökan skall ha en tillräckligt stabil ekonomisk ställning för att utan problem kunna bedömas klara av de åtaganden ett uppdrag medför. Kristianstads kommun kommer vid behov att inhämta upplysningar från kreditupplysningsföretag. 10

11 Den som lämnar ansökan skall inneha företags-/ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer vid ansökningstillfället skall anges. 3.8 Sekretess Anbudsansökan med tillhörande handlingar är enligt 6 kap. 2 första stycket sekretesslagen inte offentliga förrän upphandlingen avslutats genom beslut om att anta viss anbudsansökan (det s.k. tilldelningsbeslutet), eller ärendet på annat sätt avslutats. Uppgift om vilka eller hur många som har lämnat anbudsansökningar omfattas även av sekretessen fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen annars är avslutad. Enligt 8 kap. 10 sekretesslagen kan uppgifter i anbudsansökan sekretessbeläggas även efter det att upphandlingen har avslutats, men bara om det av särskild anledning kan antas att anbudssökanden lider skada om uppgifternas röjs. 3.9 Tillgänglighet Kristianstads kommun kommer att kräva att upphandlad arkitekt är tillgänglig under projekteringen i tillräcklig omfattning för bästa genomförande av projektet. 4 Prövning av ansökningarna Kristianstads kommun har utsett en grupp (se avsnitt 1) som tillsammans ska genomföra utvärderingen och utse de arkitektteam som får delta i den inbjudna tävlingen. Prövning av anbudsansökan kommer att ske i två på varandra följande steg enligt nedan. 4.1 Kvalificering Innan anbudsansökningarna utvärderas prövas om anbudsansökningarna måste gallras ut och förkastas på grund av: Att anbudsansökan inte kommit in i rätt tid Att anbudssökandens leverantörsförhållanden eller finansiella ekonomiska ställning i enlighet med vad som anges i 6 kap. 9 LOU föranleder uteslutning från deltagande i upphandlingen Att samtliga skall-krav inte är uppfyllda Granskning av huruvida anbudsansökan innehåller reservationer eller ofullständigheter som gör att anbudsansökan kan förkastas. De anbudsansökningar som klarar ovanstående prövning går vidare till utvärdering. 11

12 4.2 Utvärdering av ansökningarna Vid utvärderingen sker en samlad bedömning av: Hur den sökande i sina referensobjekt har hanterat begreppet god arkitektur och visat på förmåga till kreativa lösningar av arkitektoniska och funktionella problem i offentliga byggnader, utställningsarkitektur och i naturlandskap. Hur den sökande i sina referensprojekt har hanterat vattenbyggande. Hur samarbetet med beställare och entreprenör har fungerat i jämförbara objekt. Hur arkitekterna har löst miljöaspekterna i samband med de referensobjekt som anges. 4.3 Avbrytande av upphandlingen Kristianstads kommun äger rätt att förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen om anbudsansökningarna inte uppfyller kvalitetskraven. Kristianstads kommun äger även rätt att förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen till följd av nya/förändrade interna förutsättningar eller påverkande beslut från omvärlden. 4.4 Tilldelningsbeslut När Kristianstads kommun har valt ut de arkitektföretag (4 st.) som kommer att få delta i den inbjudna tävlingen kommer Kristianstads kommun att underrätta samtliga som lämnat in anbudsansökningar skriftligen om detta snarast möjligt. 5 Kommersiella villkor 5.1 Ekonomi och ersättning För denna prekvalificering utgår inget arvode. I den kommande inbjudna tävlingen kommer varje deltagare att erhålla ett arvode om kr. exkl. moms för inlämnat och godkänt förslag. Kristianstads kommun kommer efter avslutad tävling att förhandla med vinnande anbudsgivare om projekteringen av tillbyggnaden. 6 Tävlingen Tävlingsprogram och övrigt underlag för tävlingen kommer att skickas till de tävlingsdeltagare som valts genom denna prekvalificering. Tävlingsprogrammet kommer att utformas i samråd med Sveriges Arkitekter. Beställaren utser jury där Sveriges Arkitekter utser två representanter. Juryn beslutar om vilket som är det vinnande förslaget. 12

13 7 Checklista Denna checklista bör användas av anbudssökanden för att kontrollera att samtliga skall-krav är uppfyllda. Punkt Åtgärd 3.4 Anbudsansökan skall avges skriftligen på papper. 3.4 Anbudsansökan skall vara märkt Naturum Kristianstads Vattenrike. 3.4 Anbudsansökan skall vara inlämnad till Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad senast Anbudsansökan skall vara undertecknad av behörig firmatecknare. 3.5 Anbudsansökan skall avges på svenska. 3.6 Namn, telefonnummer, adress och e-postadress till kontaktpersonen skall anges. 3.6 I anbudsansökan skall anges firmatecknare, person/organisationsnummer-/eller registreringsnummer enligt registreringsbeviset. 3.6 Information om företaget skall bifogas. 3.6 Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet skall anges. 3.6 Minst tre högst fem referenser med kontaktpersoner ska redovisas. (Projekten presenteras på högst 2 A3 planscher per projekt). 3.6 Namn på den ingenjör som ska ansvara för vattenbyggnadsdelen av projektet skall anges. 3.6 Högst tre referenser med kontaktpersoner skall redovisas. (Projekten presenteras på högst 2 A3 planscher per projekt). 3.6 Namn på den utställningskonsult som ska ansvara för utställningsdelen i projektet skall anges. 3.6 Namn på den landskapsarkitekt som ska delta i projektet skall anges. 3.6 CV för den utställningskonsult och landskapsarkitekt som ska delta i projektet skall bifogas. 3.6 Kopia på aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande (tidigare PRV) skall bifogas. 3.6 Blanketten Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, SKV 4820 eller motsvarande skall bifogas anbudsansökan och vara ifylld och undertecknad av Skattemyndigheten eller motsvarande. 3.6 Blankett Sanningsförsäkran undertecknad av behörig firmatecknare skall bifogas. 3.6 Blankett om företagets miljöpolicy skall bifogas. 13

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering Landstingsfastigheter tillhörande Örebro läns landsting Örebro 2013-01-11 Sid 2 (6) 1. TÄVLINGEN Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike naturum Kristianstads Vattenrike Kristianstad, Helge å och platsen för naturum. Foto: Patrik Olofsson /N PROGRAM FÖR INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING Kristianstads kommun 2006-11-06 Innehåll Inledning...3 Introduktion

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Stora Torget i Visby

Stora Torget i Visby Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Stora Torget i Visby Datum: 2009-03-27 1(5) 1. TÄVLINGEN Gotlands kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Stora Torget

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

naturum Kristianstads Vattenrike inbjuden arkitekttävling Juryutlåtande

naturum Kristianstads Vattenrike inbjuden arkitekttävling Juryutlåtande naturum Kristianstads Vattenrike inbjuden arkitekttävling Juryutlåtande mars 2007 Bild framsida: Rede i vassen, White arkitekter AB Layout: Ina Flygare, Sveriges Arkitekter Innehåll SAMMANFATTNING 4 TÄVLINGSDELTAGARE

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Rondellgestaltning i Gnesta

Rondellgestaltning i Gnesta Konstnärer inbjuds att anmäla intresse för konstnärligt uppdrag: Rondellgestaltning i Gnesta Tävlingsprogram Bakgrund Som ett led i en omfattande upprustning av de centrala delarna av Gnesta tätort kommer

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Tävlingar som makt i arkitektur och stadsbyggnad. arkitek7ävlingar & Markanvisningstävlingar Magnus Rönn 2015-06- 03 ABAR

Tävlingar som makt i arkitektur och stadsbyggnad. arkitek7ävlingar & Markanvisningstävlingar Magnus Rönn 2015-06- 03 ABAR Tävlingar som makt i arkitektur och stadsbyggnad arkitek7ävlingar & Markanvisningstävlingar Magnus Rönn 2015-06- 03 ABAR Innehåll Typiska skeden i tävlingsprocesser Modell över styrprinciper Arkitek7ävling

Läs mer

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun Förfrågningsunderlag Datum 2009-01-19 Beteckning 512-333-09 Sida 1/5 Peter Thorén Naturvårdsförvaltare Tfn: 036-39 51 15 E-post: peter.thoren@lansstyrelsen.se Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 4 2.1

Läs mer

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Bra för natur och människor. Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Bra för natur och människor. Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26 Helgeå (4725 km 2 ) Skånes största vattendrag (3 Län, 14 Kommuner) Det vattendrag som släpper ut mest N & P i Hanöbukten

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3 2.1 Leverantörsuppgifter...

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike Biosfärområde Kristianstads Vattenrike V E R K S A M H E T E N Vattenriket i fokus 2007:01 Biosfärkontoret mars 2007 ISSN 1653-9338 Å R 2 0 0 6 2 B I O S F Ä R O M R Å D E K R I S T I A N S T A D S V A

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

HÅLLBARA KRISTIANSTAD

HÅLLBARA KRISTIANSTAD HÅLLBARA KRISTIANSTAD Miljömål för en bättre miljö Viktiga lokala miljöfrågor är att begränsa vår klimatpåverkan, minska övergödningen av vattendragen och Östersjön samt att skydda vårt värdefulla grundvatten

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket.

Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket. Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket. Hot och möjligheter i miljömålsarbetet Kristianstads Vattenrike - en alldeles speciell del av Skåne. Köpenhamn Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Katrine

Läs mer

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 1 Innehållsförteckning 1. Nya förutsättningar vid omtävlan s.3... 2. Tävlingstekniska bestämmelser s.3 För

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN FÖR PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA

INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN FÖR PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN FÖR PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA 1. Inbjudan Mälardalens högskola, i samarbete med Sveriges Arkitekter, inbjudertill prekvalificering

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun 1. TÄVLINGEN Sölvesborgs kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 1 (14) Datum 2010-12-14 Förvaltning, handläggare, telefon Kommunstyrelseförvaltningen Bengt-Åke Biller, 0620-68 21 31 Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 2 (14) 1

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Michael Erilane E-post michael.erilane@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer