Naturum Kristianstads Vattenrike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturum Kristianstads Vattenrike"

Transkript

1 INBJUDAN TILL PREKVALIFICERING Foto: Patrik Olofsson INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING OM GESTALTNING AV UTBYGGNAD AV Naturum Kristianstads Vattenrike Kristianstads kommun Sista ansökningsdag

2 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING ALLMÄN ORIENTERING 2.1 Syfte Bakgrund Vad är ett Naturum? Naturum Kristianstads Vattenrike Övriga förutsättningar för byggnaden 7 3. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 3.1 Beställarens organisation Frågor under ansökningstiden Upphandlingsförfarande Formalia Språk Ansökans innehåll Ekonomisk och finansiell ställning Sekretess Tillgänglighet PRÖVNING AV ANBUDSANSÖKNINGARNA 4.1 Kvalificering Utvärdering av anbudsansökan Avbrytande av upphandlingen Tilldelningsbeslut KOMMERSIELLA VILLKOR 5.1 Ekonomi och ersättning TÄVLINGEN CHECKLISTA 13 BILAGOR Ansökningsblankett Bilaga 1 Sanningsförsäkran Bilaga 2 Naturvårdsverkets miljöpolicy Bilaga 3 Naturum i Sverige. Nationella Riktlinjer Bilaga 4 Ortofoto med projektområdet Bilaga 5 Samtliga handlingar finns på Kristianstad kommuns hemsida under Upphandlingar. 2

3 1 SAMMANFATTNING Denna inbjudan avser ett ansökningsförfarande för att Kristandstads kommun ska kunna välja ut 4 arkitektföretag till en arkitekttävling om Naturum Kristianstads Vattenrike. Tävlingen, som kommer att arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter, är en inbjuden tävling. Samtliga inbjudna arkitektkontor kommer att erhålla ett arvode om SEK kr exkl. mervärdesskatt. Tävlingen kommer att inledas med ett startmöte , då tävlingsdeltagarna förväntas delta. Tävlingen pågår till och med , då tävlingsförslagen skall vara inlämnade till allmän befordran eller direkt till kommunen. Ett tävlingsprogram kommer att tas fram i samråd med Sveriges Arkitekter och presenteras de inbjudna arkitekterna några dagar innan startmötet. Intresserade arkitektföretag skall lämna in sin ansökan genom att fylla i bifogad ansökningsblankett samt de övriga bilagor som anges under innehållsförteckningen ovan. Det är viktigt att ansökningsblankettens samtliga delar fylls i. Ansökan om deltagande i tävlingen skall ha kommit in till Kristianstads kommun senast Huvudman för utvecklingen av Naturum Kristianstads Vattenrike är Kristianstads kommun. Projektledare är Anders Siversson, Mark- och exploateringskontoret i Kristianstads kommun. Inkomna ansökningar kommer att utvärderas av en grupp bestående av Tomas Theander (stadsarkitekt), Anders Siversson (projektledare), Sven-Erik Magnusson (koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike), två representanter från Naturvårdsverket samt två politiker utsedda av kommunstyrelsen i Kristianstad. Gruppen kommer att adjungera expertis i lämplig omfattning. Helge å vid Högvatten nära läget för Naturum, foto: Sven-Erik Magnusson. 3

4 2 Allmän orientering 2.1 Syfte Upphandlingsförfarandet sker genom en inbjuden arkitekttävling, som syftar till att välja arkitektteam, med kompetenserna arkitekt, landskapsarkitekt, utställning och vattenbyggnad, för projektets genomförande. Processen inleds med denna prekvalificering för val av 4 tävlingsdeltagare. Efter prekvalificeringen kommer kommunen att genomföra en inbjuden tävling i samverkan med Sveriges Arkitekter. Tävlingen kommer att pågå under tiden och en vinnare kommer att utses omkring den 30 mars Syftet med tävlingen är att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utformning av ett Naturum med utställningar samt anslutande gång- och cykelbro till grund för fortsatt projektering och genomförande. Avsikten är att vinnaren av tävlingen ska anlitas för uppdraget att projektera bron, byggnaden och utställningen. Entreprenadform är ännu inte beslutad utan kan komma att avse utförandeentreprenad (generalentreprenad)/styrd totalentreprenad. Projekteringen kommer att anpassas till entreprenadformen. Byggstart är planerad till september Bakgrund Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, eller Vattenriket som är den alldagliga benämningen, omfattar större delen av Kristianstads kommun, som ligger i nordöstra Skåne. Mer exakt omfattar området Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun samt de kustnära delarna av Hanöbukten. Centralt beläget vid Helge å finns också staden Kristianstad med ca av Vattenrikets ca invånare. Hela kommunen har ca invånare. Det ca ha stora Vattenriket innehåller landskap och biologiska värden av både nationell och internationell betydelse. Områdets speciella morfologi, geologi, sjöarnas och vattendragens kontakt med Östersjöns brackvatten samt varierande lokalklimat har skapat unika förutsättningar för en mångfacetterad markanvändning, som i sin tur ger utrymme för en mängd ekosystem och arter. Många av områdets värden i detta kulturlandskap är ett resultat av människans långvariga bruk av markerna, men här finns också områden som ger en fristad för biologiska värden som inte är betingade av människornas aktiviteter. Centralt genom hela området, från norr till söder, längs Helge å med Araslövssjön och Hammarsjön, finns ett våtmarksområde av internationell betydelse (Ramsarområde Helgeån). Andra exempel på internationellt och nationellt klassade områden med höga biologiska värden finns inom de rinnande vattendragen, ädellövskogarna och de sandiga odlingsmarkerna som tidigare brukats med vandrande åkerbruk. Inom alla dessa nämnda landskap och ekosystem finns större eller mindre områden som har sådana värden att de ingår, eller har föreslagits ingå, i EU:s nätverk Natura Här finns även ett flertal naturreservat samt två IBA områden (Important Bird Areas). I Vattenriket finns ett 20-tal globalt rödlistade arter t.ex. kornknarr och större kärrspindel. Här finns också ett 60-tal EU-listade arter bland annat tjockskalig målarmussla och sandnejlika. 4

5 Totalt finns här ca 700 nationellt rödlistade växt- och djurarter vilket är högt i jämförelse med andra områden i Sverige. Av Skånes rödlistade arter förekommer ca 30 % i Vattenriket. Besökarna till Vattenriket ökar hela tiden. Sedan verksamhetsstarten 1989 har ett flertal besöksplatser iordningställts. För närvarande finns ett 30-tal besöksplatser, varav fyra innehåller lite mer information och benämns utemuseer. Ett femte utemuseum invigs i september 2006, strax väster om Åhus. Alla dessa besöksplatser med utemuseer, fågeltorn, spångade leder samt ekoturismaktiviteter som Flodbåten och Landskapssafaris mm används årligen av minst personer. För den fiskeintresserade finns bland annat Nedre Helgeåns fiskevårdsområde och Köpinge fiskevårdsområdesförening. Undervisning och forskning bedrivs av många intressenter i Vattenriket. Här finns den lokala Naturskolan, Högskolan Kristianstad och ett flertal nationella universitet som är aktiva. Forskare från hela världen besöker årligen Vattenriket bland annat då det anordnas workshops. Sommaren 2005 godkände FN-organet Unesco i Paris, Kristianstads Vattenrike som ett internationellt Biosfärområde. Detta kan betraktas som en sorts certifiering av Vattenriket, som hjälper till att stärka och uppmärksamma Vattenrikets värden och det arbetssätt som bedrivs för att förvalta dessa värden. Biosfärområden nomineras av nationella regeringar och skall vara förankrade på regional och lokal nivå. År 2005 fanns det 482 biosfärområden i 102 länder. Ett biosfärområde är ett modellområde där man antar utmaningen att praktiskt visa hur bevarande och utveckling kan kombineras. Mer information om Vattenriket finns på hemsidan 2.3 Vad är ett Naturum? Naturum är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. Naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Det beskriver, förklarar och ger förståelse för områdets värden och ska inspirera till vistelse och naturkontakt där. Naturum ska visa vägen in i naturen. I Naturum ska besökarna på ett lustfyllt sätt få kunskap om naturen, förståelse och känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit, vistas där och få en fördjupad naturkontakt som utbyte av sitt besök. Ett Naturum ska därmed fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. I syftet med Naturum ingår att genom utställningar, programaktiviteter och annan naturvägledning: öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden, fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet, förklara vad som har hänt, vad som händer och varför detta sker, vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området och hur man lämpligen tar sig dit, motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet på sådant sätt att dess värden bevaras, skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och området i synnerhet, 5

6 stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov, ge kunskap om hur människan har använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv, sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra besöksmål för friluftslivet. Den huvudsakliga målgruppen för besökare till Naturum är den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper. En viktig grupp är skolans lärare och elever. Även andra än svenskspråkiga besökare ska genom lämplig översättning kunna ta del av innehållet i naturum. Lokaler, verksamheter och information ska vara utformade så att de kan vara tillgängliga också för personer med olika funktionshinder. Verksamheten i Naturum ska fokusera på att kommunicera naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden. Framställningen i utställningar, programverksamhet och naturvägledning i fält ska vara objektiv och saklig, samtidigt som den ska vara lustfylld, inspirerande förmedla en positiv känsla för naturen. Naturum ska vara bemannad större delen av året med kunnig personal och öppettiderna i Naturum ska vara generösa så att de kan möta efterfrågan från olika besökarkategorier. Inträde till statliga Naturum ska vara avgiftsfritt. I Naturum ska finnas permanenta och tillfälliga utställningar, programverksamhet som filmvisning, föredrag och guidningar i naturum och i den omgivande naturen. Barnen är viktiga besökare. God tillgänglighet är en demokratifråga. Naturum ska därför vara utformat och verksamheterna i och i anslutning till Naturum ska bedrivas så att största möjliga tillgänglighet ges för alla, även personer med olika funktionshinder. Det gäller också för anslutande målpunkter och stråk för naturvägledning utomhus. I Naturum sker också viss försäljning. 2.4 Naturum Kristianstads Vattenrike Naturum Kristianstads Vattenrike med utställningar, utbildnings- och konferenslokaler, café med mera kommer att placeras i de stadsnära våtmarkerna vid Helge å i Kristianstad. Huvudbyggnaden ska anslutas till en ny gång- och cykelbro över Helgeån och de tidvis översvämmade våtmarksområdena i förlängningen av Nya Boulevarden. I Naturum ska besökarna få en upplevelserik startpunkt för sina fortsatta färder i Vattenriket. Naturum ska också vara en mötesplats för information och aktiviteter för föreningar, företag, institutioner och andra som är delaktiga i biosfärarbetet. Naturum, som planeras bli klart år 2009, är ett samarbetsprojekt mellan Kristianstads kommun, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län med flera. Målgruppen är i första hand den breda allmänheten. Detta görs tydligt genom att Naturum placeras i nära anslutning till staden, men ändå i ett upplevelserikt närlandskap. 6

7 Naturum Kristianstads Vattenrike kommer att vara ett nav i biosfärområdet. Många biosfärområden har en byggnad som samlingspunkt för information och aktiviteter, vilket är angeläget att etablera också i Kristianstad. En placering av Naturum i våtmarksområdet nästan i centrum av staden anknyter också väl till människans deltagande och närvaro i ett biosfärområde (Man and the Biosphere Programme, Unesco). Syftet med detta Naturum ska vara att det fungerar som porten till Vattenriket. Här ska man på ett upplevelserikt och intresseväckande sätt via utställningar och en mängd aktiviteter kunna ta del av Vattenrikets natur- och kulturhistoriska värden. Besökarna ska inspireras att ge sig ut i närområdet och till besöksplatser längre bort i Vattenriket. Utställningen ska bestå av en inledande, sammanfattande del där besökaren på ca minuter kan få en överblick över vad som är speciellt med Vattenriket och var man ska bege sig i närområdet och längre bort för att få ett upplevelserikt besök. För de som vill fördjupa sin kunskap om Vattenriket ska det finnas ett antal tematiska fördjupningsavdelningar i utställningen t.ex. vattenmiljöer, landmiljöer, staden i Vattenriket, geologi och hydrologi, kommersiella verksamheter i riktning mot en hållbar utveckling. Vissa av dessa fördjupningsdelar ska kommunicera visuellt med naturums omgivningar t.ex. staden, nya vattenytan osv. Naturum ska också fungera som en mötesplats för programverksamhet, diskussion och samarbetsprojekt i biosfärområdet. Här ska också biosfärkontorets personal ha sina arbetsplatser, vilket är nödvändigt för att skapa bra kontaktytor med allmänheten. Undervisning och information på alla nivåer är av mycket stor betydelse varför bland annat Naturskolans och Högskolans verksamheter ska ges utrymme på olika sätt. Många olika aktiviteter för besökarna ska finnas i Naturum och i nära anslutning till anläggningen. Inne i byggnaden ska finnas en utställningsdel med information om biosfärområdet, akvarier, en hörsal för ca personer i kombination med aktivitetsrum och naturskolelokaler, cafeteria, reception för bokning av guidade turer på land och till sjöss, båtar för uthyrning med mera. I nära anslutning planeras också en spångad handikappanpassad vandringsled med gömsle samt fiske- och båtbryggor med mera. Byggnaden ska vara flera våningar hög för att tillgodose både fjärrupplevelse och närupplevelse. Programytan för hela byggnaden beräknas till ca 840 m 2 varav utställningsdelen beräknas till ca 200 m Övriga förutsättningar för byggnaden Byggnaden kommer att placeras i ett våtmarksområde som tidvis är översvämmat. Långsiktiga prognoser pekar på mycket stora nivåvariationer i vattenståndet. Delar av bron kan därför exempelvis komma att stå under vatten i sin östra anslutning i samband med mycket höga vattennivåer i Helge å. En vattenspegel kommer att anläggas i anslutning till utställningsbyggnaden för att tillföra besökarna stora upplevelsevärden och öka attraktionskraften. Den gynnar också artrikedomen vad gäller växter och djur. Byggnader runt Naturum (förråd), anläggningar i form av anslutande vägar, parkeringar med mera ingår inte i själva tävlingsuppgiften men upphandlad arkitekt kan komma att 7

8 anlitas/konsulteras även för dessa delar. Bilaga 5 redovisar det totala projektområdet inklusive komplement till Naturum. Kristianstads kommun söker arkitektteam som förmår att hantera ett komplext vattenbyggande på ett miljöanpassat sätt som även uppfyller krav på arkitektonisk förmåga vad gäller offentlig byggnad i ett naturlandskap med utställningar. Placeringen i ett vattenområde med stora nivåvariationer, höga naturvärden och geoteknisk svårigheter ställer också krav på hög teknisk kompetens. Projektets innehåll med byggnad, bro och utställning ställer krav på bred kompetens i teamet. 8

9 3 Administrativa bestämmelser 3.1 Beställarens organisation Upphandlande enhet är Kristianstads kommun. Kontaktperson för denna upphandling är: Anders Siversson Adress: Kristianstads kommun Mark- och exploateringskontoret Kristianstad Telefon: Frågor under ansökningstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget får endast ställas skriftligen till: Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad. Sista dag för mottagande av sådana frågor är den 14 augusti Kristianstads kommun kommer därefter snarast att publicera eventuella förtydliganden och/eller kompletteringar till förfrågningsunderlaget på under Upphandlingar. Anbudssökanden rekommenderas därför att hålla sig ajour med informationen på denna webbplats. 3.3 Upphandlingsförfarande Upphandlingen kommer att ske i enlighet med lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Det är mycket viktigt att anbudsansökningarna är korrekta och kompletta vid inlämnandet. Observera att samtliga skallkrav skall vara besvarade för att anbudsansökan skall kvalificeras för utvärdering. 3.4 Formalia Anbudsansökan skall Avges skriftligen på papper. Anbudsansökan som lämnas per fax eller via e-post skall omgående, senast dagen efter, ha inkommit till Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad i undertecknat original. Vara undertecknad av behörig firmatecknare enligt bifogat registreringsbevis från Bolagsverket. Lämnas i slutet kuvertet märkt Naturum Kristianstads Vattenrike. Ställas och adresseras till: Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad. Vara inkommen senast den 31 augusti För sent inkommen anbudsansökan beaktas ej. 9

10 3.5 Språk Ansökan inklusive all korrespondens i detta ärende skall vara på svenska. Allt underlag för tävlingen kommer att vara på svenska och tävlingsförslag skall vara utförda på svenska. 3.6 Anbudsansökans innehåll Bifogade ansökningsblankett (bilaga 1) bör användas. Anbudsansökan/intresseanmälan skall innehålla: 1. Information om företaget: namn, adress och organisationsnummer; resurser (t ex antal anställda, årsomsättning etc.), ägarförhållanden. Utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer; resurser och kapacitet för uppdraget samt övrig relevant information för uppdragets genomförande. 2. Kopia av aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket inte äldre än 6 månader. För utländska medborgare som lämnar ansökan bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i dennes hemland. 3. Kontaktpersons namn, e-postadress, telefon och adress. 4. Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet. 5. Referenser arkitekt. Minst tre och högst fem referenser till uppdrag som har genomförts av ovan nämnd arkitekt under de senaste tio åren skall anges, med översiktlig beskrivning av uppdraget samt telefon och namn på uppdragsgivarens kontaktpersoner för dessa uppdrag. Något av referensprojekten kan även vara icke genomförda projekt som på annat vis kan åskådliggöra arkitektens kompetens som tävlingsbidrag eller liknande. 6. Namn på den ingenjör som ska ansvara för vattenbyggnadsdelen av projektet. 7. Referenser ingenjör. Högst tre referenser till uppdrag som har genomförts av ovan nämnd ingenjör under de senaste tio åren skall anges, med översiktlig beskrivning av uppdraget samt telefon och namn på uppdragsgivarens kontaktpersoner för dessa uppdrag. 8. Namn på den utställningskonsult som ska ansvara för utställningsdelen i projektet. 9. Namn på den landskapsarkitekt som ska ingå i projektet. 10. CV för den utställningkonsult och landskapsarkitekt som ska ingå i projektet. 11. Företagets miljöpolicy. 12. Blankett SKV Begäran - Upplysningar vid offentlig upphandling (beställs hos Skattemyndigheten), inte äldre än 2 månader gammal, ifylld och undertecknad av Skattemyndigheten. Utländsk medborgare som lämnar ansökan skall bifoga motsvarande intyg om skuldfrihet avseende skatter och andra obligatoriska avgifter från berörd myndighet i dennes hemland. 13. Sanningsförsäkran (bilaga 2) undertecknad av behörig firmatecknare. 3.7 Ekonomisk och finansiell ställning Den som lämnar ansökan skall ha en tillräckligt stabil ekonomisk ställning för att utan problem kunna bedömas klara av de åtaganden ett uppdrag medför. Kristianstads kommun kommer vid behov att inhämta upplysningar från kreditupplysningsföretag. 10

11 Den som lämnar ansökan skall inneha företags-/ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer vid ansökningstillfället skall anges. 3.8 Sekretess Anbudsansökan med tillhörande handlingar är enligt 6 kap. 2 första stycket sekretesslagen inte offentliga förrän upphandlingen avslutats genom beslut om att anta viss anbudsansökan (det s.k. tilldelningsbeslutet), eller ärendet på annat sätt avslutats. Uppgift om vilka eller hur många som har lämnat anbudsansökningar omfattas även av sekretessen fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen annars är avslutad. Enligt 8 kap. 10 sekretesslagen kan uppgifter i anbudsansökan sekretessbeläggas även efter det att upphandlingen har avslutats, men bara om det av särskild anledning kan antas att anbudssökanden lider skada om uppgifternas röjs. 3.9 Tillgänglighet Kristianstads kommun kommer att kräva att upphandlad arkitekt är tillgänglig under projekteringen i tillräcklig omfattning för bästa genomförande av projektet. 4 Prövning av ansökningarna Kristianstads kommun har utsett en grupp (se avsnitt 1) som tillsammans ska genomföra utvärderingen och utse de arkitektteam som får delta i den inbjudna tävlingen. Prövning av anbudsansökan kommer att ske i två på varandra följande steg enligt nedan. 4.1 Kvalificering Innan anbudsansökningarna utvärderas prövas om anbudsansökningarna måste gallras ut och förkastas på grund av: Att anbudsansökan inte kommit in i rätt tid Att anbudssökandens leverantörsförhållanden eller finansiella ekonomiska ställning i enlighet med vad som anges i 6 kap. 9 LOU föranleder uteslutning från deltagande i upphandlingen Att samtliga skall-krav inte är uppfyllda Granskning av huruvida anbudsansökan innehåller reservationer eller ofullständigheter som gör att anbudsansökan kan förkastas. De anbudsansökningar som klarar ovanstående prövning går vidare till utvärdering. 11

12 4.2 Utvärdering av ansökningarna Vid utvärderingen sker en samlad bedömning av: Hur den sökande i sina referensobjekt har hanterat begreppet god arkitektur och visat på förmåga till kreativa lösningar av arkitektoniska och funktionella problem i offentliga byggnader, utställningsarkitektur och i naturlandskap. Hur den sökande i sina referensprojekt har hanterat vattenbyggande. Hur samarbetet med beställare och entreprenör har fungerat i jämförbara objekt. Hur arkitekterna har löst miljöaspekterna i samband med de referensobjekt som anges. 4.3 Avbrytande av upphandlingen Kristianstads kommun äger rätt att förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen om anbudsansökningarna inte uppfyller kvalitetskraven. Kristianstads kommun äger även rätt att förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen till följd av nya/förändrade interna förutsättningar eller påverkande beslut från omvärlden. 4.4 Tilldelningsbeslut När Kristianstads kommun har valt ut de arkitektföretag (4 st.) som kommer att få delta i den inbjudna tävlingen kommer Kristianstads kommun att underrätta samtliga som lämnat in anbudsansökningar skriftligen om detta snarast möjligt. 5 Kommersiella villkor 5.1 Ekonomi och ersättning För denna prekvalificering utgår inget arvode. I den kommande inbjudna tävlingen kommer varje deltagare att erhålla ett arvode om kr. exkl. moms för inlämnat och godkänt förslag. Kristianstads kommun kommer efter avslutad tävling att förhandla med vinnande anbudsgivare om projekteringen av tillbyggnaden. 6 Tävlingen Tävlingsprogram och övrigt underlag för tävlingen kommer att skickas till de tävlingsdeltagare som valts genom denna prekvalificering. Tävlingsprogrammet kommer att utformas i samråd med Sveriges Arkitekter. Beställaren utser jury där Sveriges Arkitekter utser två representanter. Juryn beslutar om vilket som är det vinnande förslaget. 12

13 7 Checklista Denna checklista bör användas av anbudssökanden för att kontrollera att samtliga skall-krav är uppfyllda. Punkt Åtgärd 3.4 Anbudsansökan skall avges skriftligen på papper. 3.4 Anbudsansökan skall vara märkt Naturum Kristianstads Vattenrike. 3.4 Anbudsansökan skall vara inlämnad till Anders Siversson, Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Kristianstad senast Anbudsansökan skall vara undertecknad av behörig firmatecknare. 3.5 Anbudsansökan skall avges på svenska. 3.6 Namn, telefonnummer, adress och e-postadress till kontaktpersonen skall anges. 3.6 I anbudsansökan skall anges firmatecknare, person/organisationsnummer-/eller registreringsnummer enligt registreringsbeviset. 3.6 Information om företaget skall bifogas. 3.6 Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet skall anges. 3.6 Minst tre högst fem referenser med kontaktpersoner ska redovisas. (Projekten presenteras på högst 2 A3 planscher per projekt). 3.6 Namn på den ingenjör som ska ansvara för vattenbyggnadsdelen av projektet skall anges. 3.6 Högst tre referenser med kontaktpersoner skall redovisas. (Projekten presenteras på högst 2 A3 planscher per projekt). 3.6 Namn på den utställningskonsult som ska ansvara för utställningsdelen i projektet skall anges. 3.6 Namn på den landskapsarkitekt som ska delta i projektet skall anges. 3.6 CV för den utställningskonsult och landskapsarkitekt som ska delta i projektet skall bifogas. 3.6 Kopia på aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande (tidigare PRV) skall bifogas. 3.6 Blanketten Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, SKV 4820 eller motsvarande skall bifogas anbudsansökan och vara ifylld och undertecknad av Skattemyndigheten eller motsvarande. 3.6 Blankett Sanningsförsäkran undertecknad av behörig firmatecknare skall bifogas. 3.6 Blankett om företagets miljöpolicy skall bifogas. 13

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2004-12-17 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG URVALSUPPHANDLING (PREKVALIFICERING) TILL INBJUDEN TÄVLING OM GESTALTNING AV NATURUM HÖGA KUSTEN VÄSTERNORRLANDS LÄN, KRAMFORS KOMMUN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum

Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum 1 (8) Inbjudan Inbjudan har tagits fram av Huge Fastigheter i samråd med Sveriges Arkitekter. Sammanfattning

Läs mer

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering Landstingsfastigheter tillhörande Örebro läns landsting Örebro 2013-01-11 Sid 2 (6) 1. TÄVLINGEN Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter

Läs mer

Träbro över Virserumsån

Träbro över Virserumsån Vägverket inbjuder till prekvalificering till formgivningstävling för utformning av Träbro över Virserumsån Sista dag för intresseanmälan är 2004-01-27 Upprättad 2004-01-12 1 INFORMATION Vägverket vill

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering. Solgårdsterrassen. Datum: 2009-12-18 1(5)

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering. Solgårdsterrassen. Datum: 2009-12-18 1(5) Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Solgårdsterrassen Datum: 2009-12-18 1(5) 1. TÄVLINGEN Stenungsundshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Solgårdsterrassen

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014

Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014 1 (11) NATURUM VATTENRIKET Naturvårdsverkets dnr 319-6807-09 Nf VERKSAMHETSPLAN Naturum Vattenriket 2010-09-19 Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014 BESÖK: naturum Vattenriket POST:

Läs mer

Stora Torget i Visby

Stora Torget i Visby Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Stora Torget i Visby Datum: 2009-03-27 1(5) 1. TÄVLINGEN Gotlands kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Stora Torget

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Hela detta dokument ska fyllas i och inlämnas i intresseanmälan.

Hela detta dokument ska fyllas i och inlämnas i intresseanmälan. Intresseanmälanformulär 1 (6) Arkitekttävling om nytt stadshus i Uppsala Hela detta dokument ska fyllas i och inlämnas i intresseanmälan. Följande handlingar utgör intresseförfrågan 1. Inbjudan till arkitekttävling

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering. ett regionalt landmärke med Tullinge i fokus

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering. ett regionalt landmärke med Tullinge i fokus 2013-01-16 Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering Nytt idéhus i Tullinge - ett regionalt landmärke med Tullinge i fokus 1. Inbjudan Inbjudan har tagits fram av Botkyrka kommun och Sveriges

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna Nyfiken på naturen Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum 1 Dalarna 2 5 Varumärket 6 Vår mission 9 Vår vision 10 Verksamhetsidé 12 Övergripande mål 14 Porten till naturen 17 Våra värdeord 24

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade

Ansökningsinbjudan. Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade Ansökningsinbjudan Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade 2012/390-ÄN-061 2012/270-NF-061 2012-10-08 INNEHÅLL 1 INBJUDAN... 2 2

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

1. Konstnärlig gestaltning av Regnbågens förskola - Bettorps östra förskola

1. Konstnärlig gestaltning av Regnbågens förskola - Bettorps östra förskola Upphandlingsdokument 2017-02-16 Upphandlande organisation Örebro kommun Helena Englund helena.englund@orebro.se Upphandling Konstnärlig gestaltning på Bettorps östra förskola Km 376/2016 Sista anbudsdag:

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering. Brotorget i Bollnäs. Datum:

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering. Brotorget i Bollnäs. Datum: Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Brotorget i Bollnäs Datum: 2012-05-18 1. TÄVLINGEN Bollnäs kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Brotorget i Bollnäs.

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike naturum Kristianstads Vattenrike Kristianstad, Helge å och platsen för naturum. Foto: Patrik Olofsson /N PROGRAM FÖR INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING Kristianstads kommun 2006-11-06 Innehåll Inledning...3 Introduktion

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

Tävlingsinformation för prekvalificering till projekttävling Inbjudan till Prekvalificering Skelettplan för Kronetorpsområdet Burlövs kommun

Tävlingsinformation för prekvalificering till projekttävling Inbjudan till Prekvalificering Skelettplan för Kronetorpsområdet Burlövs kommun Sidan 1 av 5 Tävlingsinformation för prekvalificering till projekttävling Inbjudan till Prekvalificering Skelettplan för Kronetorpsområdet Burlövs kommun Sidan 2 av 5 1. TÄVLINGEN Burlövs kommun inbjuder

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Kristianstads kommun inbjuder Er till anbudsgivning avseende: Upphandling avseende tjänst för analys av leverantörsbetalningar och moms

Kristianstads kommun inbjuder Er till anbudsgivning avseende: Upphandling avseende tjänst för analys av leverantörsbetalningar och moms Diarie nr 2011/434 2011-05-03 Kristianstads kommun inbjuder Er till anbudsgivning avseende: Upphandling avseende tjänst för analys av leverantörsbetalningar och moms 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Naturum Tåkern. Program för inbjuden arkitekttävling

Naturum Tåkern. Program för inbjuden arkitekttävling Naturum Tåkern Program för inbjuden arkitekttävling Innehållsförteckning Naturum Tåkern - program för inbjuden arkitekttävling 3 Bakgrund Historia och nutid 4 Naturum en vägvisare in i naturreservatet

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt 18001-18005 Linjetrafik Västerbotten Lycksele 2017-03-10 Innehållsförteckning Underrättelse om tilldelningsbeslut... 1 1 Upphandlingsrapport... 2 2 Lagen om upphandling...

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Idétävling Kulturaxeln Vänersborg

Idétävling Kulturaxeln Vänersborg Dnr: KS 2010/53 Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Idétävling Kulturaxeln Vänersborg 1 1. TÄVLINGEN Vänersborgs Kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Kulturaxeln

Läs mer

1. Konstnärlig gestaltning på Vintrosa skola

1. Konstnärlig gestaltning på Vintrosa skola Inbjudan 2016-11-03 Upphandlande organisation Örebro kommun Helena Englund helena.englund@orebro.se Upphandling Konstnärlig gestaltning på Vintrosa skola 16/102 Sista ansökansdag: 2016-11-28 23:59 Symbolförklaring

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag på gård vid Blidvädersgatan, Göteborg

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag på gård vid Blidvädersgatan, Göteborg 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag på gård vid Blidvädersgatan, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med ansökan om att få lämna

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer