Förvaltningsspecifikation för VISS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsspecifikation för VISS"

Transkript

1 Förvaltningsspecifikation för VISS Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Underskrift IT-enheten (Anna Folkesson) Teknisk systemägare Maj OK MIT-gruppen (Stig Hammarsten) Augusti Vattenvårdsdirektörerna Augusti HaV September Anne-Li Fiskesjö Länsråd och processägare för VISS September Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar 1.0 Niklas Holmgren Första utkastet Martin Fransson Små ändringar och kompletteringar i Henrik Lindblom JO Skantz 1.04 Niklas Holmgren Komplettering Niklas Holmgren Synpunkter från IT-enheten 1 (24)

2 1 Syfte och målgrupp Förvaltningsobjekt Övergripande beskrivning av förvaltningsobjektet VISS kartan en del av VISS Webbtjänster VISS hjälp system Historik Uppdrag och visioner Förvaltningsuppdraget Visioner/Strategi för förvaltningsobjektet Förändring och utveckling Beslutsgång idé-utveckling-förvaltning Organisation och roller Övergripande beskrivning av förvaltningsorganisationen Roller Bemanning Beroenden Grundläggande avtal och licenser Leverantörens kontaktuppgifter Support First line via VISS Second line Third Line Idéer och nya önskemål Användaradministration och behörighetsnivåer Säkerhetsnivåer Kvalitetskrav Krav på teknisk kvalité hos objektet Krav på informationskvalité hos objektet Säkerhetskrav Teknisk säkerhet Tillgänglighetskrav Tillgänglighet i tid Teknisk tillgänglighet Avvecklingsplan och informationsförvaltning Systemdokumentation Miljö Applikationen Begreppslista Bilaga dataset relaterade till VISS Bilaga - Organisationen Processförvaltare Administratörer Förvaltningsgruppen Användarrådet SMHI och vattenmyndigheternas gemensamma referensgrupp kring SVAR (Svenskt Vatten ARkiv) Bilaga kartlager i VISS kartan (24)

3 1 Syfte och målgrupp Förvaltningsspecifikationen beskriver det förvaltningsobjekt (VISS inkl. karta, hjälpsystem, webbtjänster och GIS-datahantering) som omfattas av förvaltningen och syftet med det löpande förvaltningsarbetet. I dokumentet framgår namnsatta roller och beskriver förvaltningsprocesserna, samt vilka applikationer som ingår och grundläggande krav på tillgänglighet och säkerhet. Verksamheten och IT-enheten och har ett gemensamt ansvar att upprätta och vid behov uppdatera förvaltningsspecifikationen. IT-enheten hanterar kartkomponenterna i en separat förvaltningsspecifikation och det regleras med hjälp av tjänstebeskrivningar gentemot VISS. Inom länsstyrelserna riktar sig dokumentet främst till ansvariga i förvaltningsorganisationen, verksamhetsansvariga, vattenmyndigheternas företrädare samt IT-enhetens samtliga funktioner. Externt är framförallt Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och SGU berörda. 2 Förvaltningsobjekt Förvaltningen omfattar objektet Vatten InformationsSystem Sverige, fortsättningsvis kallat VISS. VISS databasen (det som tidigare kallats VISS) VISS kartan (det som tidigare kallats vattenkartan) o WMS:er o GIS-datalagring (VISS-data på distributionswebben) VISS hjälp Integration med andra förvaltningsobjekt beskrivs under rubriken Beroenden. 2.1 Övergripande beskrivning av förvaltningsobjektet VISS består av tre delar, VISS databas, VISS kartan och VISS hjälp. Databasen är motorn i hela systemet och det är där all information om vattenförekomsterna och provtagningsstationer lagras. VISS kartan (tidigare Vattenkartan) är till för att kunna ge en enkel och överblick av den information som finns i VISS databasen. I VISS hjälp finns förklaringar till parametrar, begrepp och termer som används i VISS. 2.2 VISS kartan en del av VISS VISS kartan är en webbgistjänst utvecklad av Länsstyrelsernas IT-enhet. I kartan kan du finna geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige. De vattenförekomster och provtagningsstationer som finns i kartan är knutna till VISS. Genom att klicka på ex. en vattenförekomst öppnas VISS i webbläsaren och information om denna visas. Via kartan kan användare och handläggare även kunna se resultatet av karakteriseringen, dvs. en bättre översikt. 3 (24)

4 Kartan förvaltas av vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna i samverkan inom ramen för de gemensamma GIS tjänster som Sveriges Länsstyrelser erbjuder. Läs mer på Länsstyrelsernas GIS-portal: 2.3 Webbtjänster VISS har webbtjänster som Länsstyrelsernas IT-enhet ansvarar för: o VISS skickar in koordinater till en webbtjänst som ger svar om vilken kommun, avrinningsområde, vattendistrikt, skyddade områden som punkten befinner sig i. o Sammanslagning av VISS-tabeller för att generera geografiska skikt till VISSkartan, WMS:er och andra GIS-tjänster. Vattenförekomster Stationer 2.4 VISS hjälp system VISS har ett hjälpsystem som förklarar begreppen som används inne i VISS. I VISS finns det ikoner med frågetecken som länkar till motsvarande sida i hjälpsystemet där en förklaring finns samt länkar till ytterliggare information. Hjälpsystemet är byggt i länsstyrelsernas MOSS-verktyg och ligger som en projektwebb under vattenmyndigheternas officiella hemsida. Länk till systemet: 2.5 Historik Tidplan VISS VISS utveckling GIS - Vattenkartan, stationer, vattenförekomster VISS utv. VISS utv. VISS hjälpsystem Användarråd etablerat EU rapport 2007 Övervakningsprogram Figur 1 VISS utvecklingsinsatser från 2006 och framåt. 3 Uppdrag och visioner VISS utv. VISS utv. VISS utv. VISS utv. SCRUM EU rapport 2010 Förvaltningsplan Gränssnitt och webbtjänster 3.1 Förvaltningsuppdraget Förvaltningens uppgift är att förvalta VISS i enlighet med detta dokument och de Förvaltningsplaner som tas fram varje år. Med förvaltning avses i korta drag löpande drift och 4 (24)

5 underhåll, samt mindre förändringar/ anpassningar. Större förändringar ses som utveckling vilket genomförs utanför förvaltningens ram, se avsnitt 6. Nedan listas uppgifter som åligger förvaltningen, samt huruvida huvudansvaret för dem ligger på verksamheten eller IT-enheten. Att huvudansvaret ligger på en part innebär inte att den andra inte är involverad; det kan den vara. I vissa fall utförs uppgiften helt eller delvis av en extern part. Likväl har den part som anges i listan ett ansvar för hur detta sker. I vissa fall anges Båda. Det innebär ett gemensamt ansvar för att uppgiften genomförs, dvs. IT-enheten ansvarar för de IT-mässiga delarna och verksamheten för de verksamhetsmässiga delarna. Förvaltningsuppgifter Användarsupport gällande funktionalitet Användarsupport gällande tekniska problem (inloggning, prestanda etc.) Behörighetshantering Systemadministration (mindre förändringar och anpassningar; t.ex. ändra rubriker för parametrar, grupperingar m.m. i VISS admin gränssnitt) Hantering och prioritering av önskemål Förvaltning av utbildningsmaterial Förvaltning av systemdokumentationen Övrig serverdrift och underhåll Bidra i kravställning till utvecklingsprojekt Ta emot och godkänna leveranser från utvecklingsprojekt rörande förvaltningsobjektet Delta vid Sprintmöten med konsulten Delta i VISS förvaltningsgrupp Planera och följa upp förvaltningsarbetet; ta fram förvaltningsplan och följa upp innehållet. Omvärldsbevakning Kontakter för att upprätthålla integrationer till andra system. Informera, rapportera och ha nödvändiga kontakter för förvaltningens räkning Huvudansvarig Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten IT-enheten Båda Båda Verksamheten Båda Båda Verksamheten Båda Båda 3.2 Visioner/Strategi för förvaltningsobjektet Någon vision eller strategi för VISS är inte framtagen. Nedan beskrivs dock några tankar och önskemål inför framtiden: - VISS ska vara ett handläggarstöd inom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och fysisk planering vid tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten. - VISS ska ge allmänheten information om status på deras vatten, vad som ligger till grund för klassningarna och vilken övervakning som sker av vatten. - VISS ska vara ett stöd för miljöövervakningen för att samla metadata om övervakningsprogram, stationer och vilka undersökningar som sker på resp. station. - VISS är beroende av data från andra databaser enligt nedan och bör kunna kommunicera med dessa databaser genom öppna webbtjänster Vilka som har 5 (24)

6 webbtjänster resp inte finns i den mer utförliga tabeller i bilagan Dataset relaterat till VISS : o Skyddade områden Naturvårdsverket: Natura 2000, Fiskvattenområden, Dricksvattentäkter, samt områden enligt avloppsvattendirektivet Länsstyrelsen i Västra Götaland: Musselområden Jordbruksverket: Nitratkänsliga områden SMI: Badvatten o Mätdata SLU :Kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag SMHI: Hydrografiska, kemiska och marinbiologiska data från Östersjön och Västerhavet SMI: Badvattenkvalitet IVL: Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material samt Screeningdatabas. Metaller och organiska miljögifter SGU: Grundvattenkemidata, vattentäktsarkivet o Påverkan Naturvårdsverket: Miljöfarlig verksamhet (SMP/UTIS), efterbehandling förorenade områden (EBH). o Åtgärder HaV/Lst: Kalkdatabasen Lst: Miljöreda Länsstyrelserna: Åtgärdsdatabas Fiske SMHI: Dammregister, Anlagda våtmarker, SGU: Vattentäktsarkivet Jordbruksverket: Greppa Näringen, o Vattenförekomster SMHI: SVAR:s arkivet inkl SHARK SGU Listan ovan är en sammanfattning mer underlag finns i bilaga. 4 Förändring och utveckling Med utveckling avses större förändringar som kräver utvecklingsprojekt med egen budget; t.ex. att ta fram väsentligt ny funktionalitet. Exakt var gränsen går mellan vad som kan hanteras inom förvaltningen respektive vad som bör genomföras som utvecklingsprojekt kommer VISS administratörerna överrens om i dialog med konsulten och länsstyrelsernas ITenhet. All utveckling av systemet ska ske länsstyrelsegemensamt. 4.1 Beslutsgång idé-utveckling-förvaltning Initiativ till vidareutveckling av förvaltningsobjektet kan komma såväl från förvaltningen som från andra parter. Här beskrivs hur processen från idé till införande i VISS kan gå till. 1. Utvecklingsförslaget beskrivs av förslagsställaren enligt Användarrådets mall. 2. Önskemålet lämnas till VISS administratörerna som bedömer om förslaget kan hanteras inom förvaltningens ram eller om det är en utvecklingsfråga. 3. Om det bedöms som en utvecklingsfråga skriver VISS administratörerna en kommentar till 6 (24)

7 förslaget och skickar det vidare VISS förvaltningsgrupp. 4. En lista sammanställs i september över önskemål om utveckling inför nästa avtalsomgång. Listan fylls på med kommentar från länsstyrelsernas IT-enhet och konsulten inkl. tidsuppskattning samt kommentarer från VISS administratörerna. 5. I oktober görs en prioritering av de inkomna önskningarna och en lista på utvecklingsinsatser skickas för synpunkter till MIT, VISS användarråd, VISS förvaltningsgrupp varefter detta sammanställs i slutet av oktober för godkännande av vattenvårdsdirektörerna och slutligen processägaren. 6. I november skickas sedan detta som ett budgetäskande till Havs- och vattenmyndigheten. 7. Efter regleringsbrev i januari görs sedan efter ev. justeringar den slutgiltiga listan som skickas till konsulten som en beställning. VISS databasen utvecklas enligt metoden SCRUM som innebär att utvecklingen delas in i mindre iterationer som kallas sprintar vanligtvis på 3 veckor. Inför respektive sprint diskuterar konsulten och VISS administratörerna om vilka delar som ska genomföras och det stäms av i efterhand. Det kräver ett aktivt deltagande av VISS administratörerna för att driva detta arbete framåt och verifiera att nyutvecklade delar fungerar korrekt. För VISS kartan så ska länsstyrelsernas IT-enhets tekniska förvaltningsledare ansvara för planering och samordning för den utveckling som krävs för infrastruktur och kartapplikationer. 5 Organisation och roller 5.1 Övergripande beskrivning av förvaltningsorganisationen Verksamheten och länsstyrelsernas IT-enhet förvaltar VISS gemensamt och har ett gemensamt ansvar för förvaltningen. Nedan anges den övergripande ansvarfördelningen i förvaltningen. Länsstyrelsernas IT-enhet Ansvarar för teknisk drift och underhåll delvis med stöd av VISS konsulten. Utveckling av kartapplikationer och -databaser. Berörda verksamheter Ansvarar för processen där objektet utgör en stödjande del Berörda länsstyrelser Ansvarar för att informationen rörande det egna länet i VISS är korrekt och följer gällande regelverk. Andra myndigheter Havs- och vattenmyndigheten beviljar medel för utveckling, administration, drift och support. SMHI levererar nya uppgifter gällande vattenförekomster, delavrinningsområden i standardiserat format. Uppdateringar sker i dialog med VISS förvaltningsgrupp. SGU levererar nya uppgifter gällande vattenförekomster och uppdateringar sker i dialog med VISS förvaltningsgrupp. 7 (24)

8 Nedanstående datavärdar ansvarar för att i VISS ajourhålla rätt länkar till mätdata i deras resp. mätdatabaser: - SLU - Havs- och vattenmyndigheten - SMHI - IVL I samband med de 6-åriga förvaltningscyklar som vattenförvaltningen följer sker uppdateringar från de myndigheter som ansvarar för skyddade områden, påverkansdata, åtgärdsdatabaser. 8 (24)

9 5.2 Roller Roller och ansvar Verksamhet IT Ägare Övergripande ansvar, Beslutande, Ekonomi Förvaltare Operativt arbete, samordnar, planerar, följer upp. Utför även utförarrollernas uppgifter där dessa roller inte är utpekade Utförare Utförare av enskilda/vissa moment, expert, ansvara för omvärldsbevakning Beställare HaV är övergripande beställare av systemet Processägare Länsråd Kalmar länsstyrelse i samverkan med vattenvårdsdirektörerna i de fem distrikten. Processförvaltare VISS förvaltare VISS användarråd utvecklingsprioriteringar, referensgrupp VISS förvaltningsgrupp samordnar arbetet mellan konsult, Länsstyrelsernas ITenhet, VISS administratörerna och andra datavärdar, Samordnare per beredningssekretariat per länsstyrelse utbildning på det egna länet, viss support och behörighetsansvariga. Teknisk systemägare Chefen för funktionen verksamhetssystem Teknisk förvaltningsledare på funktionen för verksamhetssystem Tekniska objektförvaltare Delar av IT-enheten ex. Team GIS HaV är den övergripande beställaren till hela VISS organisationen och utvecklingen i egenskap av finansiär till systemet. I länsstyrelsernas IT-enhets förvaltningsmodell är ryggraden de två rollparen Processägare Teknisk systemägare (ägarnivån), respektive Processförvaltare Teknisk förvaltningsledare (förvaltarnivån). Ibland tydliggörs även roller på en tredje nivå, utförarnivån. Dessa roller finns även utpekade i förvaltningen av VISS, se bild. På utförarnivån finns VISS användarråd, VISS administratörerna och VISS förvaltningsgrupp utpekade. Runt VISS finns även andra grupperingar som har viktiga roller i förvaltningen: HaV (rapportering EU och föreskrivande myndighet), SGU (föreskrivande myndighet och Vattentäktsarkivet), Naturvårdsverket (datavärdskap, skyddade områden), 9 (24)

10 SMHI (SVAR:s arkivet och modeller), MIT-gruppen, MIT-förvaltaren och Miljövårdsdirektörernas förening. Även om Processägaren och Tekniska förvaltningsledare är utpekade på ägarnivån kan de sällan ta beslut helt på egen hand. De verkar i sina respektive sammanhang där HaV och vattenvårdsdirektörerna respektive IT-enhetens direktör och ledningsgrupp är ledande aktörer. Och ytterst ansvariga, liksom för all verksamhet, är länsråden och deras grupperingar med LG 6 som ansvarar för bl.a. Miljövården och LG 7 för bl.a. IT. Processägarens och Tekniska systemägarens uppgift är att se till att frågorna behandlas på rätt ställe och att beslut blir tagna. Processförvaltaren är inom VISS förvaltningen framför allt en samordnande och planerade roll med många kontakter. Kunskapen om verksamhetsprocesserna och användningen av VISS är delegerat till VISS förvaltningsgrupp och VISS användarråd. VISS användarråd roll är att ha hög kompetens på VISS och de verksamheter som nyttjar VISS. De företräder användarna och har ett ansvar att ta hand om och prioritera bland önskemål. Användarrådet har en samordnare. VISS förvaltningsgrupp är de som i praktiken bestämmer hur processen ska se ut, dvs. lämnar rekommendationer till Processägaren att besluta om hur man bör arbeta och hur VISS ska användas. Detta med syfte att få alla länsstyrelser att arbeta likadant. Processförvaltaren är sammankallande för VISS förvaltningsgrupp.. Även på IT-sidan är Tekniska systemförvaltaren framförallt samordnande och planerande. Det praktiska arbetet utförs av IT-enhetens olika tekniska funktioner olika aktörer beroende på vad som ska göras. Teknisk objektsförvaltare för vattenkartan hanterar drift och förvaltning av WebbGIS med ingående karttjänster samt WMS-tjänster. Ägare av informationen i VISS är chefer för beredningssekretariaten på länsstyrelserna samt vattenmyndigheterna. Vattendelegationerna i resp. distrikt tar beslut under förvaltningscykeln om miljökvalitetsnormer och övervakningsprogram baserad på informationen i VISS och i VISS finns då även det beslutade materialet. MIT-gruppens uppgift är att samordna länsstyrelsernas arbete med IT-frågor inom miljöområdet i stort, dvs. inte enbart inom vattenförvaltningen. Sedan årsskiftet 2011 deltar VISS processförvaltare i MIT-gruppen. MIT-förvaltaren arbetar 100 % med praktiskt stöd till ett antal förvaltningar inom miljöområdet. Han/hon utgör bollplank för de olika Processförvaltarna, tar fram en samlad budget för andra förvaltningar inom miljöområdet, och ger t.ex. stöd vid beställning och kravställning. Se bilaga 2 för en mer utförlig beskrivning av förvaltningens roller. 5.3 Bemanning Förvaltningen bemannas enligt nedan 10 (24)

11 Roll Namn Arbete i övrigt Processägare Anne-Li Fiskesjö Länsråd Kalmar, ordf LG 6 Teknisk systemägare Anna Folkesson Chef IT-enhetens funktionverksamhetssystem Processförvaltare Niklas Holmgren Bitr vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Kalmar Teknisk förvaltningsledare Jan-Olof Skantz Teknisk förvaltningsledare, funktionen Verksamhetssystem, ITenheten. Tekniska objektsförvaltare Erik Landgren (kartstöd) Henrik Hedberg (GISdatalagring) Länsstyrelsernas IT-enhet VISS användarråds samordnare Malin Ericsson GIS samordnare Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland VISS administratörerna: Support och utveckling Henrik Lindblom Länsstyrelsen Jönköping Support och utveckling Martin Fransson Länsstyrelsen Jönköping Informatör, VISS hjälp, utbildning VISS kartan informationsinnehåll VISS kartan och WMS:er informationsinnehåll VISS GIS datahantering Camilla Zilo Jennie Tjernell Malin Ericsson Markus Klingberg/Jonas Andersson 6 Beroenden SMHI: - vattenförekomster - delavrinningsområdesinformation - modellerade vattenflöden per delavrinningsområde från S-HYPE SGU: - vattenförekomstinformation CEMIR-Slussen SLU: - länkar till mätdata för fys-kem Fiskeriverket - länkar till mätdata för fiskundersökningar Länsstyrelsen i Jönköping Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland Västerhavets vattenmyndighet vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 11 (24)

12 Till detta kommer önskemål om kopplingar mot fler system som kommer att leda till fler beroenden - Länsstyrelserna Platina, GIS-plattformen - Se bilaga 1. 7 Grundläggande avtal och licenser Sedan starten har Länsstyrelsen nyttjat Meridium som konsult vid utveckling, förvaltning och support. Från 2005 till 2010 ingick Meridium som underkonsult till Acando enligt ramavtal 6808/5 mellan Kammarkollegiet och Acando AB. Under 2011 är Meridium konsult som underleverantör till ATEA inom VERVA:s ramavtal 6845/07. Giltiga avtal är nu: 1) Leveransavtal 2011 (där timpriser regleras) 2) Service- och supportavtal (med en timbank för 2011) 3) Ett avrop från leveransavtalet mellan Länsstyrelsen i Kalmar och ATEA där utvecklingsinsatser för 2011 beskrivs med tidsuppskattningar. För karttjänsterna finns tjänstebeskrivningar som IT-enheten tillhandahåller som bl.a. reglerar hur beställningar går till, kostnader och ansvar för beställaren resp. IT-enheten. 7.1 Leverantörens kontaktuppgifter Hos Atea: Fredrik Ringström Adress: Atea Sverige AB Box KISTA Telefon: Fax: E-post: Hos underleverantören Mats Lindblom Adress: Meridium AB Svensknabbevägen Kalmar Telefon: Fax: E-post: 8 Support 8.1 First line via VISS Frågor gällande VISS funktionalitet: - ta hjälp av hjälpsystemet i VISS (i menyn teknisk hjälp, frågetecken i applikationen indikerar länk till VISS hjälp) - Om detta inte räcker kontakta VISS supporten enligt ovan. Inkommande e-post besvaras under normal kontorstid oftast inom ett par timmar. Skicka e-post till VISS administratörernas gemensamma e-postadress: alternativt Telefon: (24)

13 Frågor gällande tekniska problem (prestanda, karttjänster etc): meddela helpdesk inom Länsstyrelsernas IT-enhet, mellan eller För interna användare kan frågeställningar komma till Länsstyrelsens helpdesk som rör VISS databasen, dessa bör vidarebefordras till VISS administratörerna. 8.2 Second line Hanteras även av VISS administratörerna gällande databasen och frågor kring kartjänsterna hanteras av IT-enheten via på normal arbetstid. 8.3 Third Line Konsult för databasen kontaktas av VISS administratörerna vid komplicerade frågeställningar och ska ställas via leverantörens supportportalen. Supporten är tillgänglig kontorstid Idéer och nya önskemål Önskemål om framtida verksamhetsutveckling skickas till VISS supporten och dessa frågor hanteras löpande av VISS användarråd och VISS förvaltningsgrupp. 8.5 Användaradministration och behörighetsnivåer I och med den nya versionen av VISS som lanserades 2011 finns användaradministration och behörighetsinställningar helt inne i VISS. Det är VISS-administratörerna som sköter och lägger upp användare i VISS. Nya användare läggs till efter önskemål. En person från varje beredningssekretariat utses som ansvarig för att meddela VISS administratörerna om nya användare och vilka behörigheter som ska ges. I VISS använder vi idag tre nivåer av användare: - Administratörer: Personer som har tillgång till hela eller valda delar av det säkerhetsinställningar och administrativt arbetet i VISS. - Handläggare: Personer som har tillgång att göra/ändra klassningar och bedömningar i databasen, att skapa favoritsidor inne i VISS. - Allmänhet: Personer som bara har tillgång till att skapa favoritsidor inne i VISS. Det finns även två användare (Tekniker på Meridium och Administratörskonto) som har inbyggda rättigheter i koden. Detta för att dessa användare ska kunna återskapa säkerhetsinställningar ifall dessa skulle tas bort av misstag av någon administratör. 8.6 Säkerhetsnivåer Vissa data i VISS kräver inloggning och behörigheter för att synas: - Koordinater för övervakningsstationer i Jordbrukets Recipientkontroll - Koordinater för övervakningsstationer vid uttagspunkter för kommunala dricksvattentäkter. - Bedömningar av vatten som inte är kvalitetsgranskade kallas Internt arbetsmaterial. 13 (24)

14 9 Kvalitetskrav Krav på teknisk kvalité hos objektet Den tekniska plattformen för förvaltningsobjektet ska baseras på länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer för standardplattform för IT-utveckling och drift. VISS ska hantera upp till 1000 registrerade användare och upp till 500 samtidigt aktiva användare. Användarna är spridda över hela Sverige. VISS ska kunna hantera uppgifter från ca vattenförekomster och nästan övervakningsstationer. Varje vattenförekomst kan omfatta upp till 200 olika klassningar av olika slag. Alla klassningar/bedömningar versionshanteras samt historik hanteras. Till bedömningar är det möjligt att knyta dokument eller länkar som finns i ett dokumenthanteringssystem integrerat i VISS Krav på informationskvalité hos objektet För skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen styrs kravnivån av handboken för Naturvårdsverkets Kartläggning och analys av ytvatten. Handbok 2007:3. Där framgår vattenmyndigheternas skyldigheter. För miljökvalitetsnormerna styrs kravnivån av vattenmyndigheternas beslutade Miljökvalitetsnormer För statusklassificering för ytvatten styrs kravnivån av Naturvårdsverkets Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon, Handbok 2007:4. Gällande grundvatten finns en föreskrift (SGU-FS 2006:1) om kartläggning och analys av grundvatten. För övervakning styrs kravnivån av Naturvårdsverkets Övervakning av ytvatten. Handbok 2008:2 samt SGUs föreskrift (SGU-FS 2006:2) om övervakning av grundvatten. Utöver dessa krav har även vattenmyndigheterna gett instruktioner hur data ska hanteras i VISS. 10 Säkerhetskrav Inga särskilda säkerhetskrav finns Teknisk säkerhet Servrarna är placerad i Länsstyrelsens (Västra Götalands län) lokaler i Vänersborg i ett EMPskyddat utrymme med reservkraft och klimatanläggning. Utrymmet är låst och endast behörig personal har tillgång till utrymmet. Säkerhetspatchning (Microsoft) sker en gång per vecka (nattetid) och antivirusuppdateringar sker löpande. Backup av databas och webben samt den virtuella serverns VMWare-filer säkerhetskopieras varje natt till band. En fullständig säkerhetskopiering sker varje vecka, inkrementella säkerhetskopieringar sker varje dag och dess information sparas i 12 veckor. 14 (24)

15 Infrastrukturfunktionen på Länsstyrelsernas IT-enhet har administrationsrättigheter på bägge servrarna för att kunna utföra nödvändiga arbeten såsom uppdateringar, säkerhetskopiering osv. SQLserven har ett HW support som innebär reparation nästa arbetsdag, WMWare servern har 4 timmars åtgärdstid. Driftstörningar åtgärdas under ordinarie arbetstid. Vid driftstörningar kontaktas Länsstyrelsernas Helpdesk på alt. Denna är normalt bemannad ordinarie arbetstid ( , sommartid 15.00). I dagsläget finns ingen loggningsfunktion förutom IIS logg. 11 Tillgänglighetskrav 11.1 Tillgänglighet i tid Tillgänglighet vardagar kl. 08:00-17:00 (=ordinarie drifttid). Utanför ordinarie drifttid är ITenheten inte bemannad och VISS endast tillgängligt så länge inga problem uppstår. Maximal stilleståndstid vid problem under ordinarie drifttid är 8 timmar. Undantag gäller servicefönster vilka normalt infaller utanför ordinarie drifttid, men som undantagsvis även kan infalla under drifttid. Mer information om servicefönster och när de infaller finns på Ditt IT-stöd Teknisk tillgänglighet Verksamheten ställer inga krav eller begränsningar på allmän teknisk tillgänglighet till VISS då den är tillgänglig via Internet. 12 Avvecklingsplan och informationsförvaltning Det finns ingen avvecklingsplan för systemet. Nedan anges dock några tankar: Om Länsstyrelsen skulle upphöra med denna verksamhet kanske informationen ändå måste arkiveras och vara tillgänglig under en lång period. Speciell handlar det om uppgifter som ingått i rapportering till kommissionen samt beslutade miljökvalitetsnormer. Om en annan myndighet skulle ta över arbetsuppgifterna måste troligtvis viss information konverteras till deras handläggarstöd. 13 Systemdokumentation innehöll datamodellen följande Antal tabeller: 301 Fält: 4879 Främmande nycklar: 473 varav 277 är primärnycklar. 15 (24)

16 Figur 2 Informationsmodell för VISS Konsulten kan skriva ut automatgenerad dokumentation av datamodell och applikation vid behov. Manualer, utbildningsmaterial och informationsmaterial samlas på VISS hemsida kontinuerligt. Länk finns även på Ditt IT-stöds hemsida till utbildningsmaterial Miljö VISS är placerad på en egen virtuell (VmWare) webbserver på Internet, servern (vmweb13ext) är en Windows Web Server 2008 R2 x64, 8 GB RAM, 4x3,0 GHz Xeon CPU, IIS 7.5. Databasen som VISS använder ligger i en egen SQL instans på en dedikerad server för SQL server 2005 SP3, servern är en Windows Server 2003 R2 Enterprise x64. Instansen har 2 GB RAM reserverat. Databasen hostas på en egen server som enbart hostar databaser. Vidare finns en virtuell (VMWare) server som är en Windows 2003 server med SP1, 1 3,0 GHz Xeon CPU och 256 MB RAM. Denna används som DC med AD för användarverifiering Applikationen Databas språk: SQL Programmeringsspråk: C# 3:e partsprodukter.net applikationer: - SpreadSheet Gear (läsa och skriva Excel) - ActiveReports 5.3 (pdf-generator) 16 (24)

17 13.2 Begreppslista Applikation Förvaltningsobjekt Förvaltningsspecifikation Programvara som utgör ett förvaltningsobjekt eller en del av ett förvaltningsobjekt, även kallad mjukvara. Består av en eller flera applikationer Ett dokument som beskriver något som ska förvaltas; ett förvaltningsobjekt Informationsförvaltning Informationssystem Process System Tjänst Integration Regler för hur systemet ska hantera informationen, kvalitetssäkring av informationen, regler för bevarande och gallring av information. (ska framgå i förvaltningsspecifikationen) Samspelet mellan metoder, människor, information och teknik En serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. Den har en given start och ett givet slut. Hård- och mjukvara i samverkan (datorsystem) Det stöd som ett förvaltningsobjekt kan utföra för en process i verksamheten. Tjänsterna presenteras och prissätts i tjänstekatalogen Sammanställning av sinsemellan olika delar till en komplexare helhet. 17 (24)

18 14 Bilaga dataset relaterade till VISS Datavärd Dataset HaV Fiskdata från Sveriges sjöar och vattendrag samt kusten Ja Ja Ja HaV-Lst Kalkdatabasen Nja Nej Ja? Ja Ja Planeras för IVL Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material samt Screeningdatabas. Metaller och organiska miljögifter Ja Nej Ja?? Lst-F Nationell databas för åtgärder i vatten Nej Nej Ja MSB Ev. databas historiska översvämningar Nej Nej NV Fiskvatten Ja Ja Ja NV SMP Ja Ja Ja Ja Ja NV Utsläpp i siffror (UTIS) Ja Ja Ja Ja? NV-Lst Miljöreda Ja Ja Ja Ja Ja NV-Lst EBH Ja Nej Ja Ja NV-Metria Natura 2000 Ja Ja Ja NV-Metria Områden enligt avloppsvattendirektivet Ja Ja Ja NV-Metria Våtmarksinventeringen Nej Nej Ja Ja SGU Vattenförekomster Ja Ja Ja Nej SGU Grundvattenkemidata Ja Nej Ja SGU Vattentäktsarkivet (DGV) Ja Nej Ja?? SGU K-serien underlags data Nej Nej SGU Geografiska regioner typindelning Ja Ja SLU Kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag Ja Nej Ja Ja SLU Integrerad KalkningsEffektUppföljning Ja Nej Ja SLU- Artdatabanken Hotade limniskaarter från Artportalen Nej Nej SMHI Vattenförekomster Ja! Ja! Ja Nej SMHI Rinnsträckor och övrigt vatten Ja! Ja! Ja Nej SMHI Delavrinningsområden Ja! Ja! Ja Ja SMHI Huvudavrinningsområden Ja! Ja! Ja Ja Information i VISS databas nu? Information i VISS kartan nu? Grunddata vattenförekomst Skyddat område Mätdata Påverkansdata Åtgärdsdata Webbtjänst? 18 (24)

19 SMHI Distriktsgränser Ja! Ja! Ja Nej SMHI Hydrografiska, kemiska och marinbiologiska data från Östersjön och Västerhavet Ja Nej Ja Nja SMHI Dammregister Nej Nej Ja Ja Via DARO SMHI Modellerade flöden Ja! Nej Ja Ja Modellerad belastning SMHI kväve/fosfor S-HYPE Nej Nej Ja SMHI Anlagda våtmarker Nej Nej Ja Badvatten och SMI badvattenkvalitet Ja Ja Ja Ja Vattenskyddsområden Ja Ja Ja Ja Miljödomstolarna- Lst Miljöboken Nej Nej Ja Ja Jordbruksverket Nitratkänsliga områden Ja Ja Ja Jordbruksverket Greppa Näringen områden Nej Nej Ja SMHI/SMED Källfördelning kväve/fosfor från HOME- Vatten/PLC5/PLC6 Nej Nej Ja Ja Lst-F Biotopkarteringsdatabasen Nja Nja Ja Ja Lst-F Kemikaliedatabasen Nej Nej 19 (24)

20 15 Bilaga - Organisationen 15.1 Processförvaltare Ansvarig processförvaltare är Niklas Holmgren, bitr. vattenvårdsdirektör, Länsstyrelsen i Kalmar. Processförvaltarens uppgifter är följande: Samordna det löpande arbetet med förvaltningsobjektet enligt överenskommen förvaltningsplan Samordna kontakter med processägare, VISS användarråd, leverantör, externa användare och intressenter Ansvara för att förvaltningsspecifikation och användardokument uppdateras. Ta fram beslutsunderlag till processägaren och vattenvårdsdirektörerna Administratörer Gällande databasen har Länsstyrelsen i Jönköping i uppdrag att arbeta med verksamhetssupport och teknisk support till användarna samt vara med och driva utvecklingsfrågor av mjukvaran. VISS kartan administreras av Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland och VISS GIS datahantering av Västerhavets vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västra Götaland Förvaltningsgruppen Förvaltningsgruppen består av: Processförvaltaren, se ovan. Henrik Lindblom, VISS administratör Länsstyrelsen i Jönköpings län Martin Fransson, VISS administratör Länsstyrelsen i Jönköpings län Camilla Zilo, Informatör Länsstyrelsen i Jönköpings län Jennie Tjernell, Vattenmyndigheten i Norra Östersjön (föräldraledig till 1/6 2012) Malin Ericsson, Vattenmyndigheten Norra Östersjön Markus Klingvall, Vattenmyndigheten Västerhavet. Anton Fors, GIS-handläggare, Länsstyrelsernas IT-enhet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Madelen Juhl, Vattenmyndigheterna i Bottenhavets distrikt Lotta Rynbäck Andersson, Vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt (mammaledig 2010 Susanne Liinanki vikarie) VISS konsult för att diskutera utvecklingen. Förvaltningsgruppen har till uppgift att: Administrera förvaltningen av VISS Hantera administrationen av systemet VISS (nya användare, revidera parametervärden, skapa ny exportfunktionalitet m.m.) Samordna utbildning av VISS-användare samt genomföra test av systemet Förvalta, förbättra och revidera dokument såsom rutiner, kravdokument och informationsmaterial för VISS Samordna vidareutveckling av VISS utifrån krav och önskemål från användarrådet Årligt upprättande, samt löpande revidering av förvaltningsplan 20 (24)

21 Förvaltningsgruppens möten sammankallas av gruppens processförvaltaren vid behov, annars ska dessa möten hållas varannan månad för uppföljning och utvärdering av systemet. Förvaltningsgruppens sammansättning gäller på en ettårsperiod men kan ändras vid behov. Minnesanteckningar sker vid mötena och lagras här: Användarrådet Användarrådet består av två personer från respektive vattendistrikt. Användarrådets primära uppgift är att: Fungera som supportorganisation då dessa personer besitter störst kunskap om hur arbetsprocessen och verktyget fungerar Identifiera buggar, behov och önskemål av funktionalitet för att sedan vidarebefordra dessa till förvaltningsgruppen Användarrådets möten sammankallas av samordnaren vid behov, annars ska dessa möten hållas 4 gånger per år (om möjligt per telefon) för uppföljning och utvärdering av systemet. Om tillfälle ges ska ytterligare 1 möte per år hållas i samband med det nationella beredningssekretariatsmötet. Användarrådets sammansättning gäller på en ettårsperiod men kan ändras vid behov. Minnesanteckningar sker vid mötena och lagras här: SMHI och vattenmyndigheternas gemensamma referensgrupp kring SVAR (Svenskt Vatten ARkiv) Med start 2008 finns en arbetsgrupp som sammanträder 3-6 gånger per år via telefon/webbmöte. Syftet med arbetsgruppen är dels att diskutera uppdatering av grunddata för ytvattenförekomsterna i VISS, vattenkartan och distributionswebben. 21 (24)

22 16 Bilaga kartlager i VISS kartan SDE Lager i SDE Uppdateringsfre kvens Dataleverantör MXD MSD-WMS msd sde_viss matsstaioner Varje natt "VISS" VM_Overvakning.mxd VMkarta_Overvakning.msd sde_extmyndighet FIV_elfiske Fiskeriverket VM_Overvakning.mxd VMkarta_Overvakning.msd sde_extmyndighet FIV_sjoprovfiske Fiskeriverket VM_Overvakning.mxd VMkarta_Overvakning.msd sde_extmyndighet SMHI_aro? SMHI VM_Avrinningsomraden.mxd VMkarta_Avrinningsomraden.msd sde_extmyndighet SMHI_haro? SMHI VM_Avrinningsomraden.mxd VMkarta_Avrinningsomraden.msd SMHI_Havsomra den_havsomr_20 sde_extmyndighet 07 SMHI VM_Avrinningsomraden.mxd VMkarta_Avrinningsomraden.msd sde_viss vf_vattendrag_sw ereff 1-2/år SMHI, "VISS" VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd sde_viss vf_sjoar_swereff 1-2/år SMHI, "VISS" VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd 22 (24)

23 sde_viss vf_kust_sweref SMHI, "VISS" VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd sde_viss sde_viss VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd vf_grundvatten_s wereff SGU, "VISS" skyddade_omrad en/badvatten_ _sweref SMI VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd sde_viss skyddade_omrad en/avloppsvatten _091222_sweref SJV? VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd skyddade_omrad en/nitrat_ sde_viss _sweref SJV? VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd skyddade_omrad en/fiskvatten_poly sde_viss _100225_sweref NV VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd VM_skyddade_dri sde_verksamhet_lst cksvatten_linje eget lst VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd VM_skyddade_dri sde_verksamhet_lst cksvatten_yta eget lst VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd skyddade_omrad Lst Västra sde_viss en/musselvatten_ Götaland VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd 23 (24)

24 091221_sweref sde_viss skyddade_omrad en/n2000_spa_ _sweref NV VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd sde_viss skyddade_omrad en/n2000_sci_ _sweref NV VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd sde_verksamhet_lst miljoreda_p lst VM_paverkan.mxd VMkarta_paverkan.msd Miljobalken/djur_v sde_verksamhet_lst axt_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/kul_re sde_verksamhet_lst s_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/natpa sde_verksamhet_lst rk_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/nat_r sde_verksamhet_lst es_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/vatten sde_verksamhet_lst skyddsomraden lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd SMHI_typer_kust sde_extmyndighet vatten SMHI VM_Typindelning.mxd VMkarta_Typindelning.msd sde_extmyndighet SMHI_ekoreg_20 06 SMHI VM_Typindelning.mxd VMkarta_Typindelning.msd sde_viss sde_extmyndighet sde_extmyndighet sde_extmyndighet vf_delomrade_ri ks eget lst SMHI_rapporterin gsdistrikt SMHI SMHI_vattendistri kt SMHI lm_ovr_lm_ak_o vr LM VM_Administrativa_omraden. mxd VM_Administrativa_omraden. mxd VM_Administrativa_omraden. mxd VM_Administrativa_omraden. mxd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd 24 (24)

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Förvaltningsplan för EBH-stödet

Förvaltningsplan för EBH-stödet Förvaltningsplan för EBH-stödet År 2014 Sida 2 av 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.2 BAKGRUND OCH FÖREGÅENDE FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 1.3 FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 2

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen,

Läs mer

Övergripande om vattenförvaltning. Niklas Holmgren, SMHI

Övergripande om vattenförvaltning. Niklas Holmgren, SMHI Dagens program! 10.00 Övergripande om vattenförvaltning, Niklas Holmgren 10.30 Kustvatten: Erfarenheter och behov av verktyg och data (kustzonsmodellen, vattenwebb, datavärdskap, bedömningsgrunder fys-kem),

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp ANTECKNINGAR 2013-01-25 Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp Närvarande: Carl Mikael Strauss (CMS), Naturvårdsverket, Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Karin Sigvardsson (KS), Lst Östergötland, Magnus

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Välkommen till workshop 18 januari kring webbtjänster inom vatten- internationell utblick

Välkommen till workshop 18 januari kring webbtjänster inom vatten- internationell utblick Välkommen till workshop 18 januari kring webbtjänster inom vatten- internationell utblick Den 5.e maj 2010 hölls ett första möte inom nätverket för webbtjänster mellan vattenrelaterade databaser och deltagarna

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Syfte Informera om arbetet Få synpunkter på innehållet 2014-12-08 2 gemensam strategi för miljödatahantering

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 31 maj 2016 Plats: Länsstyrelsen i Kalmar Ledamöter: Stefan Carlsson (ordförande) Marianne Andersson Otto von Arnold

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Mönsterås kommun / kommun@monsteras.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-01 13:02:09

Läs mer

Nynäshamns kommun /

Nynäshamns kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Nynäshamns kommun / kommunstyrelsen@nynashamn.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten;

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Länsstyrelsernas nationella databaser för dig som jobbar med kalkning och restaurering

Länsstyrelsernas nationella databaser för dig som jobbar med kalkning och restaurering Länsstyrelsernas nationella databaser för dig som jobbar med kalkning och restaurering Objekt vatten och miljömål Nyheter och vad som är på gång i: VISS Åtgärder i Vatten Biotopkarteringsdatabasen Miljöboken

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2. Talare: Mats Dunkars

Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2. Talare: Mats Dunkars 1 Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2 Talare: Mats Dunkars Stationsregister Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma register för miljöövervakningens stationer Användare:

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

14. Underlagsmaterial

14. Underlagsmaterial 14. Underlagsmaterial 14.1 Referensdokument EG-lagstiftning art- och habitatdirektivet - Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter avloppsdirektivet

Läs mer

1(5) 2011-02-22 532-298/2011 2010-11-24 537-6013-10

1(5) 2011-02-22 532-298/2011 2010-11-24 537-6013-10 Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2011-02-22 532-298/2011 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2010-11-24 537-6013-10 1(5) Handläggare, direkttelefon/our reference, telephone

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Tryckt på: Länsstyrelsen, Jönköping 2011

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi

Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi Gör en ÖP! Följ bilaga V! Och med övervakning menar vi löpande provtagning med syfte att erhålla långsiktiga

Läs mer

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Tryckt på: Länsstyrelsen, Jönköping 2013

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda Länsstyrelsens roll i åtgärdsarbetet Christian Weyer, Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län, (Arbetsområden: samverkan och info) Branschorg. Vattenmynd. Kommuner

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Miljöövervakning och dataflöden Pågående utveckling

Miljöövervakning och dataflöden Pågående utveckling Miljöövervakning och dataflöden Pågående utveckling Miljöövervakningsdagarna 2015 Lst Gävleborg 30 sept 1 okt 2015 Anders Foureaux Naturvårdsverket Lars Johan Hansson Havs- och vattenmyndigheten 2015-10-12

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Statusklassning 2013 så mår våra vatten! Vad är det vi klassar? Preliminära resultat Har det blivit bättre eller sämre?

Statusklassning 2013 så mår våra vatten! Vad är det vi klassar? Preliminära resultat Har det blivit bättre eller sämre? Statusklassning 2013 så mår våra vatten! Vad är det vi klassar? Preliminära resultat Har det blivit bättre eller sämre? Lantbruk-Vattenforum 5 november 2013 Maria Carlsson Vattenförvaltningens cykel Tillståndsbedömning/

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster Dnr: 537-3006-10 Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster ett underlag för utformning av övervakningsprogram och åtgärder 1 Beställare Länsstyrelsen i Kalmar län, vattenmyndigheten

Läs mer

Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen

Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen Tobias Haag, Länsstyrelsen i Jönköpings län Upplägg/Program Bakgrund Startsida Vilken data innehåller systemet? Organisationer Åtgärdsområden

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Kajsa Berggren 16 nov 2011 2011-11-08 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se 2011-11-08

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Bilaga 2 Bristanalys grundvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister

Bilaga 2 Bristanalys grundvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Bilaga 2 Bristanalys grundvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Bristanalys grundvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Utgiven av: Ansvarig avd./enhet:

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Användarmanual för Åtgärder i Vatten

Användarmanual för Åtgärder i Vatten Användarmanual för Åtgärder i Vatten För externa användare Innehåll SYFTET MED ÅTGÄRDER I VATTEN... 2 BAKGRUND... 2 ANVÄNDA ÅTGÄRDER I VATTEN... 3 BEHÖRIGHET... 3 SÖKA I ÅTGÄRDER I VATTEN... 3 SÖK PROJEKT...

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? - Genomfört regeringsuppdrag - vidare arbete med detta - -> regeringsuppdrag 2016 - utblick mot framtiden Elisabeth Sahlsten elisabeth.sahlsten@havochvatten.se

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om redovisning av förvaltningsplan för grundvatten; SGU-FS 2008:3 Utkom från trycket

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Svensk vattenförvaltning

Svensk vattenförvaltning Svensk vattenförvaltning Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredraget - Innehåll 1. Vattenförvaltningen - kort introduktion 2. Kartläggning och analys av vatten - VISS Vatten-Informations-System-Sverige

Läs mer

Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön

Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön Business as usual? Regeringens ståndpunkt enligt svar till EU kommissionen: Sverige har en prispolitik

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige

Vattendirektivet i Sverige Vattendirektivet i Sverige - Implementering generellt - Tillståndet i kustzonen av Östersjön - Utmaningar - Planer framåt Ann-Karin Thorén 2014-11-11 1 HaV ansvarar för att samordna genomförandet av: Tre

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Ivösjön en vattenförekomst i EU

Ivösjön en vattenförekomst i EU Ivösjön en vattenförekomst i EU Arbete i sex års cykler - 2009-2015 Mål: God ekologisk status Ingen försämring 1. Kartläggning 2. Kvalitetsmål och normer Klar 22 december 2007 Klar 22 december 2009 3.

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdagen den 14 december 2016 Plats: Länsstyrelsen i Kalmar Ledamöter: Malin Almqvist (tf ordförande) Marianne Andersson Annelie

Läs mer