Förvaltningsspecifikation för VISS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsspecifikation för VISS"

Transkript

1 Förvaltningsspecifikation för VISS Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Underskrift IT-enheten (Anna Folkesson) Teknisk systemägare Maj OK MIT-gruppen (Stig Hammarsten) Augusti Vattenvårdsdirektörerna Augusti HaV September Anne-Li Fiskesjö Länsråd och processägare för VISS September Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar 1.0 Niklas Holmgren Första utkastet Martin Fransson Små ändringar och kompletteringar i Henrik Lindblom JO Skantz 1.04 Niklas Holmgren Komplettering Niklas Holmgren Synpunkter från IT-enheten 1 (24)

2 1 Syfte och målgrupp Förvaltningsobjekt Övergripande beskrivning av förvaltningsobjektet VISS kartan en del av VISS Webbtjänster VISS hjälp system Historik Uppdrag och visioner Förvaltningsuppdraget Visioner/Strategi för förvaltningsobjektet Förändring och utveckling Beslutsgång idé-utveckling-förvaltning Organisation och roller Övergripande beskrivning av förvaltningsorganisationen Roller Bemanning Beroenden Grundläggande avtal och licenser Leverantörens kontaktuppgifter Support First line via VISS Second line Third Line Idéer och nya önskemål Användaradministration och behörighetsnivåer Säkerhetsnivåer Kvalitetskrav Krav på teknisk kvalité hos objektet Krav på informationskvalité hos objektet Säkerhetskrav Teknisk säkerhet Tillgänglighetskrav Tillgänglighet i tid Teknisk tillgänglighet Avvecklingsplan och informationsförvaltning Systemdokumentation Miljö Applikationen Begreppslista Bilaga dataset relaterade till VISS Bilaga - Organisationen Processförvaltare Administratörer Förvaltningsgruppen Användarrådet SMHI och vattenmyndigheternas gemensamma referensgrupp kring SVAR (Svenskt Vatten ARkiv) Bilaga kartlager i VISS kartan (24)

3 1 Syfte och målgrupp Förvaltningsspecifikationen beskriver det förvaltningsobjekt (VISS inkl. karta, hjälpsystem, webbtjänster och GIS-datahantering) som omfattas av förvaltningen och syftet med det löpande förvaltningsarbetet. I dokumentet framgår namnsatta roller och beskriver förvaltningsprocesserna, samt vilka applikationer som ingår och grundläggande krav på tillgänglighet och säkerhet. Verksamheten och IT-enheten och har ett gemensamt ansvar att upprätta och vid behov uppdatera förvaltningsspecifikationen. IT-enheten hanterar kartkomponenterna i en separat förvaltningsspecifikation och det regleras med hjälp av tjänstebeskrivningar gentemot VISS. Inom länsstyrelserna riktar sig dokumentet främst till ansvariga i förvaltningsorganisationen, verksamhetsansvariga, vattenmyndigheternas företrädare samt IT-enhetens samtliga funktioner. Externt är framförallt Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och SGU berörda. 2 Förvaltningsobjekt Förvaltningen omfattar objektet Vatten InformationsSystem Sverige, fortsättningsvis kallat VISS. VISS databasen (det som tidigare kallats VISS) VISS kartan (det som tidigare kallats vattenkartan) o WMS:er o GIS-datalagring (VISS-data på distributionswebben) VISS hjälp Integration med andra förvaltningsobjekt beskrivs under rubriken Beroenden. 2.1 Övergripande beskrivning av förvaltningsobjektet VISS består av tre delar, VISS databas, VISS kartan och VISS hjälp. Databasen är motorn i hela systemet och det är där all information om vattenförekomsterna och provtagningsstationer lagras. VISS kartan (tidigare Vattenkartan) är till för att kunna ge en enkel och överblick av den information som finns i VISS databasen. I VISS hjälp finns förklaringar till parametrar, begrepp och termer som används i VISS. 2.2 VISS kartan en del av VISS VISS kartan är en webbgistjänst utvecklad av Länsstyrelsernas IT-enhet. I kartan kan du finna geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige. De vattenförekomster och provtagningsstationer som finns i kartan är knutna till VISS. Genom att klicka på ex. en vattenförekomst öppnas VISS i webbläsaren och information om denna visas. Via kartan kan användare och handläggare även kunna se resultatet av karakteriseringen, dvs. en bättre översikt. 3 (24)

4 Kartan förvaltas av vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna i samverkan inom ramen för de gemensamma GIS tjänster som Sveriges Länsstyrelser erbjuder. Läs mer på Länsstyrelsernas GIS-portal: 2.3 Webbtjänster VISS har webbtjänster som Länsstyrelsernas IT-enhet ansvarar för: o VISS skickar in koordinater till en webbtjänst som ger svar om vilken kommun, avrinningsområde, vattendistrikt, skyddade områden som punkten befinner sig i. o Sammanslagning av VISS-tabeller för att generera geografiska skikt till VISSkartan, WMS:er och andra GIS-tjänster. Vattenförekomster Stationer 2.4 VISS hjälp system VISS har ett hjälpsystem som förklarar begreppen som används inne i VISS. I VISS finns det ikoner med frågetecken som länkar till motsvarande sida i hjälpsystemet där en förklaring finns samt länkar till ytterliggare information. Hjälpsystemet är byggt i länsstyrelsernas MOSS-verktyg och ligger som en projektwebb under vattenmyndigheternas officiella hemsida. Länk till systemet: 2.5 Historik Tidplan VISS VISS utveckling GIS - Vattenkartan, stationer, vattenförekomster VISS utv. VISS utv. VISS hjälpsystem Användarråd etablerat EU rapport 2007 Övervakningsprogram Figur 1 VISS utvecklingsinsatser från 2006 och framåt. 3 Uppdrag och visioner VISS utv. VISS utv. VISS utv. VISS utv. SCRUM EU rapport 2010 Förvaltningsplan Gränssnitt och webbtjänster 3.1 Förvaltningsuppdraget Förvaltningens uppgift är att förvalta VISS i enlighet med detta dokument och de Förvaltningsplaner som tas fram varje år. Med förvaltning avses i korta drag löpande drift och 4 (24)

5 underhåll, samt mindre förändringar/ anpassningar. Större förändringar ses som utveckling vilket genomförs utanför förvaltningens ram, se avsnitt 6. Nedan listas uppgifter som åligger förvaltningen, samt huruvida huvudansvaret för dem ligger på verksamheten eller IT-enheten. Att huvudansvaret ligger på en part innebär inte att den andra inte är involverad; det kan den vara. I vissa fall utförs uppgiften helt eller delvis av en extern part. Likväl har den part som anges i listan ett ansvar för hur detta sker. I vissa fall anges Båda. Det innebär ett gemensamt ansvar för att uppgiften genomförs, dvs. IT-enheten ansvarar för de IT-mässiga delarna och verksamheten för de verksamhetsmässiga delarna. Förvaltningsuppgifter Användarsupport gällande funktionalitet Användarsupport gällande tekniska problem (inloggning, prestanda etc.) Behörighetshantering Systemadministration (mindre förändringar och anpassningar; t.ex. ändra rubriker för parametrar, grupperingar m.m. i VISS admin gränssnitt) Hantering och prioritering av önskemål Förvaltning av utbildningsmaterial Förvaltning av systemdokumentationen Övrig serverdrift och underhåll Bidra i kravställning till utvecklingsprojekt Ta emot och godkänna leveranser från utvecklingsprojekt rörande förvaltningsobjektet Delta vid Sprintmöten med konsulten Delta i VISS förvaltningsgrupp Planera och följa upp förvaltningsarbetet; ta fram förvaltningsplan och följa upp innehållet. Omvärldsbevakning Kontakter för att upprätthålla integrationer till andra system. Informera, rapportera och ha nödvändiga kontakter för förvaltningens räkning Huvudansvarig Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten IT-enheten Båda Båda Verksamheten Båda Båda Verksamheten Båda Båda 3.2 Visioner/Strategi för förvaltningsobjektet Någon vision eller strategi för VISS är inte framtagen. Nedan beskrivs dock några tankar och önskemål inför framtiden: - VISS ska vara ett handläggarstöd inom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och fysisk planering vid tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten. - VISS ska ge allmänheten information om status på deras vatten, vad som ligger till grund för klassningarna och vilken övervakning som sker av vatten. - VISS ska vara ett stöd för miljöövervakningen för att samla metadata om övervakningsprogram, stationer och vilka undersökningar som sker på resp. station. - VISS är beroende av data från andra databaser enligt nedan och bör kunna kommunicera med dessa databaser genom öppna webbtjänster Vilka som har 5 (24)

6 webbtjänster resp inte finns i den mer utförliga tabeller i bilagan Dataset relaterat till VISS : o Skyddade områden Naturvårdsverket: Natura 2000, Fiskvattenområden, Dricksvattentäkter, samt områden enligt avloppsvattendirektivet Länsstyrelsen i Västra Götaland: Musselområden Jordbruksverket: Nitratkänsliga områden SMI: Badvatten o Mätdata SLU :Kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag SMHI: Hydrografiska, kemiska och marinbiologiska data från Östersjön och Västerhavet SMI: Badvattenkvalitet IVL: Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material samt Screeningdatabas. Metaller och organiska miljögifter SGU: Grundvattenkemidata, vattentäktsarkivet o Påverkan Naturvårdsverket: Miljöfarlig verksamhet (SMP/UTIS), efterbehandling förorenade områden (EBH). o Åtgärder HaV/Lst: Kalkdatabasen Lst: Miljöreda Länsstyrelserna: Åtgärdsdatabas Fiske SMHI: Dammregister, Anlagda våtmarker, SGU: Vattentäktsarkivet Jordbruksverket: Greppa Näringen, o Vattenförekomster SMHI: SVAR:s arkivet inkl SHARK SGU Listan ovan är en sammanfattning mer underlag finns i bilaga. 4 Förändring och utveckling Med utveckling avses större förändringar som kräver utvecklingsprojekt med egen budget; t.ex. att ta fram väsentligt ny funktionalitet. Exakt var gränsen går mellan vad som kan hanteras inom förvaltningen respektive vad som bör genomföras som utvecklingsprojekt kommer VISS administratörerna överrens om i dialog med konsulten och länsstyrelsernas ITenhet. All utveckling av systemet ska ske länsstyrelsegemensamt. 4.1 Beslutsgång idé-utveckling-förvaltning Initiativ till vidareutveckling av förvaltningsobjektet kan komma såväl från förvaltningen som från andra parter. Här beskrivs hur processen från idé till införande i VISS kan gå till. 1. Utvecklingsförslaget beskrivs av förslagsställaren enligt Användarrådets mall. 2. Önskemålet lämnas till VISS administratörerna som bedömer om förslaget kan hanteras inom förvaltningens ram eller om det är en utvecklingsfråga. 3. Om det bedöms som en utvecklingsfråga skriver VISS administratörerna en kommentar till 6 (24)

7 förslaget och skickar det vidare VISS förvaltningsgrupp. 4. En lista sammanställs i september över önskemål om utveckling inför nästa avtalsomgång. Listan fylls på med kommentar från länsstyrelsernas IT-enhet och konsulten inkl. tidsuppskattning samt kommentarer från VISS administratörerna. 5. I oktober görs en prioritering av de inkomna önskningarna och en lista på utvecklingsinsatser skickas för synpunkter till MIT, VISS användarråd, VISS förvaltningsgrupp varefter detta sammanställs i slutet av oktober för godkännande av vattenvårdsdirektörerna och slutligen processägaren. 6. I november skickas sedan detta som ett budgetäskande till Havs- och vattenmyndigheten. 7. Efter regleringsbrev i januari görs sedan efter ev. justeringar den slutgiltiga listan som skickas till konsulten som en beställning. VISS databasen utvecklas enligt metoden SCRUM som innebär att utvecklingen delas in i mindre iterationer som kallas sprintar vanligtvis på 3 veckor. Inför respektive sprint diskuterar konsulten och VISS administratörerna om vilka delar som ska genomföras och det stäms av i efterhand. Det kräver ett aktivt deltagande av VISS administratörerna för att driva detta arbete framåt och verifiera att nyutvecklade delar fungerar korrekt. För VISS kartan så ska länsstyrelsernas IT-enhets tekniska förvaltningsledare ansvara för planering och samordning för den utveckling som krävs för infrastruktur och kartapplikationer. 5 Organisation och roller 5.1 Övergripande beskrivning av förvaltningsorganisationen Verksamheten och länsstyrelsernas IT-enhet förvaltar VISS gemensamt och har ett gemensamt ansvar för förvaltningen. Nedan anges den övergripande ansvarfördelningen i förvaltningen. Länsstyrelsernas IT-enhet Ansvarar för teknisk drift och underhåll delvis med stöd av VISS konsulten. Utveckling av kartapplikationer och -databaser. Berörda verksamheter Ansvarar för processen där objektet utgör en stödjande del Berörda länsstyrelser Ansvarar för att informationen rörande det egna länet i VISS är korrekt och följer gällande regelverk. Andra myndigheter Havs- och vattenmyndigheten beviljar medel för utveckling, administration, drift och support. SMHI levererar nya uppgifter gällande vattenförekomster, delavrinningsområden i standardiserat format. Uppdateringar sker i dialog med VISS förvaltningsgrupp. SGU levererar nya uppgifter gällande vattenförekomster och uppdateringar sker i dialog med VISS förvaltningsgrupp. 7 (24)

8 Nedanstående datavärdar ansvarar för att i VISS ajourhålla rätt länkar till mätdata i deras resp. mätdatabaser: - SLU - Havs- och vattenmyndigheten - SMHI - IVL I samband med de 6-åriga förvaltningscyklar som vattenförvaltningen följer sker uppdateringar från de myndigheter som ansvarar för skyddade områden, påverkansdata, åtgärdsdatabaser. 8 (24)

9 5.2 Roller Roller och ansvar Verksamhet IT Ägare Övergripande ansvar, Beslutande, Ekonomi Förvaltare Operativt arbete, samordnar, planerar, följer upp. Utför även utförarrollernas uppgifter där dessa roller inte är utpekade Utförare Utförare av enskilda/vissa moment, expert, ansvara för omvärldsbevakning Beställare HaV är övergripande beställare av systemet Processägare Länsråd Kalmar länsstyrelse i samverkan med vattenvårdsdirektörerna i de fem distrikten. Processförvaltare VISS förvaltare VISS användarråd utvecklingsprioriteringar, referensgrupp VISS förvaltningsgrupp samordnar arbetet mellan konsult, Länsstyrelsernas ITenhet, VISS administratörerna och andra datavärdar, Samordnare per beredningssekretariat per länsstyrelse utbildning på det egna länet, viss support och behörighetsansvariga. Teknisk systemägare Chefen för funktionen verksamhetssystem Teknisk förvaltningsledare på funktionen för verksamhetssystem Tekniska objektförvaltare Delar av IT-enheten ex. Team GIS HaV är den övergripande beställaren till hela VISS organisationen och utvecklingen i egenskap av finansiär till systemet. I länsstyrelsernas IT-enhets förvaltningsmodell är ryggraden de två rollparen Processägare Teknisk systemägare (ägarnivån), respektive Processförvaltare Teknisk förvaltningsledare (förvaltarnivån). Ibland tydliggörs även roller på en tredje nivå, utförarnivån. Dessa roller finns även utpekade i förvaltningen av VISS, se bild. På utförarnivån finns VISS användarråd, VISS administratörerna och VISS förvaltningsgrupp utpekade. Runt VISS finns även andra grupperingar som har viktiga roller i förvaltningen: HaV (rapportering EU och föreskrivande myndighet), SGU (föreskrivande myndighet och Vattentäktsarkivet), Naturvårdsverket (datavärdskap, skyddade områden), 9 (24)

10 SMHI (SVAR:s arkivet och modeller), MIT-gruppen, MIT-förvaltaren och Miljövårdsdirektörernas förening. Även om Processägaren och Tekniska förvaltningsledare är utpekade på ägarnivån kan de sällan ta beslut helt på egen hand. De verkar i sina respektive sammanhang där HaV och vattenvårdsdirektörerna respektive IT-enhetens direktör och ledningsgrupp är ledande aktörer. Och ytterst ansvariga, liksom för all verksamhet, är länsråden och deras grupperingar med LG 6 som ansvarar för bl.a. Miljövården och LG 7 för bl.a. IT. Processägarens och Tekniska systemägarens uppgift är att se till att frågorna behandlas på rätt ställe och att beslut blir tagna. Processförvaltaren är inom VISS förvaltningen framför allt en samordnande och planerade roll med många kontakter. Kunskapen om verksamhetsprocesserna och användningen av VISS är delegerat till VISS förvaltningsgrupp och VISS användarråd. VISS användarråd roll är att ha hög kompetens på VISS och de verksamheter som nyttjar VISS. De företräder användarna och har ett ansvar att ta hand om och prioritera bland önskemål. Användarrådet har en samordnare. VISS förvaltningsgrupp är de som i praktiken bestämmer hur processen ska se ut, dvs. lämnar rekommendationer till Processägaren att besluta om hur man bör arbeta och hur VISS ska användas. Detta med syfte att få alla länsstyrelser att arbeta likadant. Processförvaltaren är sammankallande för VISS förvaltningsgrupp.. Även på IT-sidan är Tekniska systemförvaltaren framförallt samordnande och planerande. Det praktiska arbetet utförs av IT-enhetens olika tekniska funktioner olika aktörer beroende på vad som ska göras. Teknisk objektsförvaltare för vattenkartan hanterar drift och förvaltning av WebbGIS med ingående karttjänster samt WMS-tjänster. Ägare av informationen i VISS är chefer för beredningssekretariaten på länsstyrelserna samt vattenmyndigheterna. Vattendelegationerna i resp. distrikt tar beslut under förvaltningscykeln om miljökvalitetsnormer och övervakningsprogram baserad på informationen i VISS och i VISS finns då även det beslutade materialet. MIT-gruppens uppgift är att samordna länsstyrelsernas arbete med IT-frågor inom miljöområdet i stort, dvs. inte enbart inom vattenförvaltningen. Sedan årsskiftet 2011 deltar VISS processförvaltare i MIT-gruppen. MIT-förvaltaren arbetar 100 % med praktiskt stöd till ett antal förvaltningar inom miljöområdet. Han/hon utgör bollplank för de olika Processförvaltarna, tar fram en samlad budget för andra förvaltningar inom miljöområdet, och ger t.ex. stöd vid beställning och kravställning. Se bilaga 2 för en mer utförlig beskrivning av förvaltningens roller. 5.3 Bemanning Förvaltningen bemannas enligt nedan 10 (24)

11 Roll Namn Arbete i övrigt Processägare Anne-Li Fiskesjö Länsråd Kalmar, ordf LG 6 Teknisk systemägare Anna Folkesson Chef IT-enhetens funktionverksamhetssystem Processförvaltare Niklas Holmgren Bitr vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Kalmar Teknisk förvaltningsledare Jan-Olof Skantz Teknisk förvaltningsledare, funktionen Verksamhetssystem, ITenheten. Tekniska objektsförvaltare Erik Landgren (kartstöd) Henrik Hedberg (GISdatalagring) Länsstyrelsernas IT-enhet VISS användarråds samordnare Malin Ericsson GIS samordnare Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland VISS administratörerna: Support och utveckling Henrik Lindblom Länsstyrelsen Jönköping Support och utveckling Martin Fransson Länsstyrelsen Jönköping Informatör, VISS hjälp, utbildning VISS kartan informationsinnehåll VISS kartan och WMS:er informationsinnehåll VISS GIS datahantering Camilla Zilo Jennie Tjernell Malin Ericsson Markus Klingberg/Jonas Andersson 6 Beroenden SMHI: - vattenförekomster - delavrinningsområdesinformation - modellerade vattenflöden per delavrinningsområde från S-HYPE SGU: - vattenförekomstinformation CEMIR-Slussen SLU: - länkar till mätdata för fys-kem Fiskeriverket - länkar till mätdata för fiskundersökningar Länsstyrelsen i Jönköping Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland Västerhavets vattenmyndighet vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 11 (24)

12 Till detta kommer önskemål om kopplingar mot fler system som kommer att leda till fler beroenden - Länsstyrelserna Platina, GIS-plattformen - Se bilaga 1. 7 Grundläggande avtal och licenser Sedan starten har Länsstyrelsen nyttjat Meridium som konsult vid utveckling, förvaltning och support. Från 2005 till 2010 ingick Meridium som underkonsult till Acando enligt ramavtal 6808/5 mellan Kammarkollegiet och Acando AB. Under 2011 är Meridium konsult som underleverantör till ATEA inom VERVA:s ramavtal 6845/07. Giltiga avtal är nu: 1) Leveransavtal 2011 (där timpriser regleras) 2) Service- och supportavtal (med en timbank för 2011) 3) Ett avrop från leveransavtalet mellan Länsstyrelsen i Kalmar och ATEA där utvecklingsinsatser för 2011 beskrivs med tidsuppskattningar. För karttjänsterna finns tjänstebeskrivningar som IT-enheten tillhandahåller som bl.a. reglerar hur beställningar går till, kostnader och ansvar för beställaren resp. IT-enheten. 7.1 Leverantörens kontaktuppgifter Hos Atea: Fredrik Ringström Adress: Atea Sverige AB Box KISTA Telefon: Fax: E-post: Hos underleverantören Mats Lindblom Adress: Meridium AB Svensknabbevägen Kalmar Telefon: Fax: E-post: 8 Support 8.1 First line via VISS Frågor gällande VISS funktionalitet: - ta hjälp av hjälpsystemet i VISS (i menyn teknisk hjälp, frågetecken i applikationen indikerar länk till VISS hjälp) - Om detta inte räcker kontakta VISS supporten enligt ovan. Inkommande e-post besvaras under normal kontorstid oftast inom ett par timmar. Skicka e-post till VISS administratörernas gemensamma e-postadress: alternativt Telefon: (24)

13 Frågor gällande tekniska problem (prestanda, karttjänster etc): meddela helpdesk inom Länsstyrelsernas IT-enhet, mellan eller För interna användare kan frågeställningar komma till Länsstyrelsens helpdesk som rör VISS databasen, dessa bör vidarebefordras till VISS administratörerna. 8.2 Second line Hanteras även av VISS administratörerna gällande databasen och frågor kring kartjänsterna hanteras av IT-enheten via på normal arbetstid. 8.3 Third Line Konsult för databasen kontaktas av VISS administratörerna vid komplicerade frågeställningar och ska ställas via leverantörens supportportalen. Supporten är tillgänglig kontorstid Idéer och nya önskemål Önskemål om framtida verksamhetsutveckling skickas till VISS supporten och dessa frågor hanteras löpande av VISS användarråd och VISS förvaltningsgrupp. 8.5 Användaradministration och behörighetsnivåer I och med den nya versionen av VISS som lanserades 2011 finns användaradministration och behörighetsinställningar helt inne i VISS. Det är VISS-administratörerna som sköter och lägger upp användare i VISS. Nya användare läggs till efter önskemål. En person från varje beredningssekretariat utses som ansvarig för att meddela VISS administratörerna om nya användare och vilka behörigheter som ska ges. I VISS använder vi idag tre nivåer av användare: - Administratörer: Personer som har tillgång till hela eller valda delar av det säkerhetsinställningar och administrativt arbetet i VISS. - Handläggare: Personer som har tillgång att göra/ändra klassningar och bedömningar i databasen, att skapa favoritsidor inne i VISS. - Allmänhet: Personer som bara har tillgång till att skapa favoritsidor inne i VISS. Det finns även två användare (Tekniker på Meridium och Administratörskonto) som har inbyggda rättigheter i koden. Detta för att dessa användare ska kunna återskapa säkerhetsinställningar ifall dessa skulle tas bort av misstag av någon administratör. 8.6 Säkerhetsnivåer Vissa data i VISS kräver inloggning och behörigheter för att synas: - Koordinater för övervakningsstationer i Jordbrukets Recipientkontroll - Koordinater för övervakningsstationer vid uttagspunkter för kommunala dricksvattentäkter. - Bedömningar av vatten som inte är kvalitetsgranskade kallas Internt arbetsmaterial. 13 (24)

14 9 Kvalitetskrav Krav på teknisk kvalité hos objektet Den tekniska plattformen för förvaltningsobjektet ska baseras på länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer för standardplattform för IT-utveckling och drift. VISS ska hantera upp till 1000 registrerade användare och upp till 500 samtidigt aktiva användare. Användarna är spridda över hela Sverige. VISS ska kunna hantera uppgifter från ca vattenförekomster och nästan övervakningsstationer. Varje vattenförekomst kan omfatta upp till 200 olika klassningar av olika slag. Alla klassningar/bedömningar versionshanteras samt historik hanteras. Till bedömningar är det möjligt att knyta dokument eller länkar som finns i ett dokumenthanteringssystem integrerat i VISS Krav på informationskvalité hos objektet För skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen styrs kravnivån av handboken för Naturvårdsverkets Kartläggning och analys av ytvatten. Handbok 2007:3. Där framgår vattenmyndigheternas skyldigheter. För miljökvalitetsnormerna styrs kravnivån av vattenmyndigheternas beslutade Miljökvalitetsnormer För statusklassificering för ytvatten styrs kravnivån av Naturvårdsverkets Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon, Handbok 2007:4. Gällande grundvatten finns en föreskrift (SGU-FS 2006:1) om kartläggning och analys av grundvatten. För övervakning styrs kravnivån av Naturvårdsverkets Övervakning av ytvatten. Handbok 2008:2 samt SGUs föreskrift (SGU-FS 2006:2) om övervakning av grundvatten. Utöver dessa krav har även vattenmyndigheterna gett instruktioner hur data ska hanteras i VISS. 10 Säkerhetskrav Inga särskilda säkerhetskrav finns Teknisk säkerhet Servrarna är placerad i Länsstyrelsens (Västra Götalands län) lokaler i Vänersborg i ett EMPskyddat utrymme med reservkraft och klimatanläggning. Utrymmet är låst och endast behörig personal har tillgång till utrymmet. Säkerhetspatchning (Microsoft) sker en gång per vecka (nattetid) och antivirusuppdateringar sker löpande. Backup av databas och webben samt den virtuella serverns VMWare-filer säkerhetskopieras varje natt till band. En fullständig säkerhetskopiering sker varje vecka, inkrementella säkerhetskopieringar sker varje dag och dess information sparas i 12 veckor. 14 (24)

15 Infrastrukturfunktionen på Länsstyrelsernas IT-enhet har administrationsrättigheter på bägge servrarna för att kunna utföra nödvändiga arbeten såsom uppdateringar, säkerhetskopiering osv. SQLserven har ett HW support som innebär reparation nästa arbetsdag, WMWare servern har 4 timmars åtgärdstid. Driftstörningar åtgärdas under ordinarie arbetstid. Vid driftstörningar kontaktas Länsstyrelsernas Helpdesk på alt. Denna är normalt bemannad ordinarie arbetstid ( , sommartid 15.00). I dagsläget finns ingen loggningsfunktion förutom IIS logg. 11 Tillgänglighetskrav 11.1 Tillgänglighet i tid Tillgänglighet vardagar kl. 08:00-17:00 (=ordinarie drifttid). Utanför ordinarie drifttid är ITenheten inte bemannad och VISS endast tillgängligt så länge inga problem uppstår. Maximal stilleståndstid vid problem under ordinarie drifttid är 8 timmar. Undantag gäller servicefönster vilka normalt infaller utanför ordinarie drifttid, men som undantagsvis även kan infalla under drifttid. Mer information om servicefönster och när de infaller finns på Ditt IT-stöd Teknisk tillgänglighet Verksamheten ställer inga krav eller begränsningar på allmän teknisk tillgänglighet till VISS då den är tillgänglig via Internet. 12 Avvecklingsplan och informationsförvaltning Det finns ingen avvecklingsplan för systemet. Nedan anges dock några tankar: Om Länsstyrelsen skulle upphöra med denna verksamhet kanske informationen ändå måste arkiveras och vara tillgänglig under en lång period. Speciell handlar det om uppgifter som ingått i rapportering till kommissionen samt beslutade miljökvalitetsnormer. Om en annan myndighet skulle ta över arbetsuppgifterna måste troligtvis viss information konverteras till deras handläggarstöd. 13 Systemdokumentation innehöll datamodellen följande Antal tabeller: 301 Fält: 4879 Främmande nycklar: 473 varav 277 är primärnycklar. 15 (24)

16 Figur 2 Informationsmodell för VISS Konsulten kan skriva ut automatgenerad dokumentation av datamodell och applikation vid behov. Manualer, utbildningsmaterial och informationsmaterial samlas på VISS hemsida kontinuerligt. Länk finns även på Ditt IT-stöds hemsida till utbildningsmaterial Miljö VISS är placerad på en egen virtuell (VmWare) webbserver på Internet, servern (vmweb13ext) är en Windows Web Server 2008 R2 x64, 8 GB RAM, 4x3,0 GHz Xeon CPU, IIS 7.5. Databasen som VISS använder ligger i en egen SQL instans på en dedikerad server för SQL server 2005 SP3, servern är en Windows Server 2003 R2 Enterprise x64. Instansen har 2 GB RAM reserverat. Databasen hostas på en egen server som enbart hostar databaser. Vidare finns en virtuell (VMWare) server som är en Windows 2003 server med SP1, 1 3,0 GHz Xeon CPU och 256 MB RAM. Denna används som DC med AD för användarverifiering Applikationen Databas språk: SQL Programmeringsspråk: C# 3:e partsprodukter.net applikationer: - SpreadSheet Gear (läsa och skriva Excel) - ActiveReports 5.3 (pdf-generator) 16 (24)

17 13.2 Begreppslista Applikation Förvaltningsobjekt Förvaltningsspecifikation Programvara som utgör ett förvaltningsobjekt eller en del av ett förvaltningsobjekt, även kallad mjukvara. Består av en eller flera applikationer Ett dokument som beskriver något som ska förvaltas; ett förvaltningsobjekt Informationsförvaltning Informationssystem Process System Tjänst Integration Regler för hur systemet ska hantera informationen, kvalitetssäkring av informationen, regler för bevarande och gallring av information. (ska framgå i förvaltningsspecifikationen) Samspelet mellan metoder, människor, information och teknik En serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. Den har en given start och ett givet slut. Hård- och mjukvara i samverkan (datorsystem) Det stöd som ett förvaltningsobjekt kan utföra för en process i verksamheten. Tjänsterna presenteras och prissätts i tjänstekatalogen Sammanställning av sinsemellan olika delar till en komplexare helhet. 17 (24)

18 14 Bilaga dataset relaterade till VISS Datavärd Dataset HaV Fiskdata från Sveriges sjöar och vattendrag samt kusten Ja Ja Ja HaV-Lst Kalkdatabasen Nja Nej Ja? Ja Ja Planeras för IVL Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material samt Screeningdatabas. Metaller och organiska miljögifter Ja Nej Ja?? Lst-F Nationell databas för åtgärder i vatten Nej Nej Ja MSB Ev. databas historiska översvämningar Nej Nej NV Fiskvatten Ja Ja Ja NV SMP Ja Ja Ja Ja Ja NV Utsläpp i siffror (UTIS) Ja Ja Ja Ja? NV-Lst Miljöreda Ja Ja Ja Ja Ja NV-Lst EBH Ja Nej Ja Ja NV-Metria Natura 2000 Ja Ja Ja NV-Metria Områden enligt avloppsvattendirektivet Ja Ja Ja NV-Metria Våtmarksinventeringen Nej Nej Ja Ja SGU Vattenförekomster Ja Ja Ja Nej SGU Grundvattenkemidata Ja Nej Ja SGU Vattentäktsarkivet (DGV) Ja Nej Ja?? SGU K-serien underlags data Nej Nej SGU Geografiska regioner typindelning Ja Ja SLU Kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag Ja Nej Ja Ja SLU Integrerad KalkningsEffektUppföljning Ja Nej Ja SLU- Artdatabanken Hotade limniskaarter från Artportalen Nej Nej SMHI Vattenförekomster Ja! Ja! Ja Nej SMHI Rinnsträckor och övrigt vatten Ja! Ja! Ja Nej SMHI Delavrinningsområden Ja! Ja! Ja Ja SMHI Huvudavrinningsområden Ja! Ja! Ja Ja Information i VISS databas nu? Information i VISS kartan nu? Grunddata vattenförekomst Skyddat område Mätdata Påverkansdata Åtgärdsdata Webbtjänst? 18 (24)

19 SMHI Distriktsgränser Ja! Ja! Ja Nej SMHI Hydrografiska, kemiska och marinbiologiska data från Östersjön och Västerhavet Ja Nej Ja Nja SMHI Dammregister Nej Nej Ja Ja Via DARO SMHI Modellerade flöden Ja! Nej Ja Ja Modellerad belastning SMHI kväve/fosfor S-HYPE Nej Nej Ja SMHI Anlagda våtmarker Nej Nej Ja Badvatten och SMI badvattenkvalitet Ja Ja Ja Ja Vattenskyddsområden Ja Ja Ja Ja Miljödomstolarna- Lst Miljöboken Nej Nej Ja Ja Jordbruksverket Nitratkänsliga områden Ja Ja Ja Jordbruksverket Greppa Näringen områden Nej Nej Ja SMHI/SMED Källfördelning kväve/fosfor från HOME- Vatten/PLC5/PLC6 Nej Nej Ja Ja Lst-F Biotopkarteringsdatabasen Nja Nja Ja Ja Lst-F Kemikaliedatabasen Nej Nej 19 (24)

20 15 Bilaga - Organisationen 15.1 Processförvaltare Ansvarig processförvaltare är Niklas Holmgren, bitr. vattenvårdsdirektör, Länsstyrelsen i Kalmar. Processförvaltarens uppgifter är följande: Samordna det löpande arbetet med förvaltningsobjektet enligt överenskommen förvaltningsplan Samordna kontakter med processägare, VISS användarråd, leverantör, externa användare och intressenter Ansvara för att förvaltningsspecifikation och användardokument uppdateras. Ta fram beslutsunderlag till processägaren och vattenvårdsdirektörerna Administratörer Gällande databasen har Länsstyrelsen i Jönköping i uppdrag att arbeta med verksamhetssupport och teknisk support till användarna samt vara med och driva utvecklingsfrågor av mjukvaran. VISS kartan administreras av Norra Östersjöns vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västmanland och VISS GIS datahantering av Västerhavets vattendistrikt vid länsstyrelsen i Västra Götaland Förvaltningsgruppen Förvaltningsgruppen består av: Processförvaltaren, se ovan. Henrik Lindblom, VISS administratör Länsstyrelsen i Jönköpings län Martin Fransson, VISS administratör Länsstyrelsen i Jönköpings län Camilla Zilo, Informatör Länsstyrelsen i Jönköpings län Jennie Tjernell, Vattenmyndigheten i Norra Östersjön (föräldraledig till 1/6 2012) Malin Ericsson, Vattenmyndigheten Norra Östersjön Markus Klingvall, Vattenmyndigheten Västerhavet. Anton Fors, GIS-handläggare, Länsstyrelsernas IT-enhet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Madelen Juhl, Vattenmyndigheterna i Bottenhavets distrikt Lotta Rynbäck Andersson, Vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt (mammaledig 2010 Susanne Liinanki vikarie) VISS konsult för att diskutera utvecklingen. Förvaltningsgruppen har till uppgift att: Administrera förvaltningen av VISS Hantera administrationen av systemet VISS (nya användare, revidera parametervärden, skapa ny exportfunktionalitet m.m.) Samordna utbildning av VISS-användare samt genomföra test av systemet Förvalta, förbättra och revidera dokument såsom rutiner, kravdokument och informationsmaterial för VISS Samordna vidareutveckling av VISS utifrån krav och önskemål från användarrådet Årligt upprättande, samt löpande revidering av förvaltningsplan 20 (24)

21 Förvaltningsgruppens möten sammankallas av gruppens processförvaltaren vid behov, annars ska dessa möten hållas varannan månad för uppföljning och utvärdering av systemet. Förvaltningsgruppens sammansättning gäller på en ettårsperiod men kan ändras vid behov. Minnesanteckningar sker vid mötena och lagras här: Användarrådet Användarrådet består av två personer från respektive vattendistrikt. Användarrådets primära uppgift är att: Fungera som supportorganisation då dessa personer besitter störst kunskap om hur arbetsprocessen och verktyget fungerar Identifiera buggar, behov och önskemål av funktionalitet för att sedan vidarebefordra dessa till förvaltningsgruppen Användarrådets möten sammankallas av samordnaren vid behov, annars ska dessa möten hållas 4 gånger per år (om möjligt per telefon) för uppföljning och utvärdering av systemet. Om tillfälle ges ska ytterligare 1 möte per år hållas i samband med det nationella beredningssekretariatsmötet. Användarrådets sammansättning gäller på en ettårsperiod men kan ändras vid behov. Minnesanteckningar sker vid mötena och lagras här: SMHI och vattenmyndigheternas gemensamma referensgrupp kring SVAR (Svenskt Vatten ARkiv) Med start 2008 finns en arbetsgrupp som sammanträder 3-6 gånger per år via telefon/webbmöte. Syftet med arbetsgruppen är dels att diskutera uppdatering av grunddata för ytvattenförekomsterna i VISS, vattenkartan och distributionswebben. 21 (24)

22 16 Bilaga kartlager i VISS kartan SDE Lager i SDE Uppdateringsfre kvens Dataleverantör MXD MSD-WMS msd sde_viss matsstaioner Varje natt "VISS" VM_Overvakning.mxd VMkarta_Overvakning.msd sde_extmyndighet FIV_elfiske Fiskeriverket VM_Overvakning.mxd VMkarta_Overvakning.msd sde_extmyndighet FIV_sjoprovfiske Fiskeriverket VM_Overvakning.mxd VMkarta_Overvakning.msd sde_extmyndighet SMHI_aro? SMHI VM_Avrinningsomraden.mxd VMkarta_Avrinningsomraden.msd sde_extmyndighet SMHI_haro? SMHI VM_Avrinningsomraden.mxd VMkarta_Avrinningsomraden.msd SMHI_Havsomra den_havsomr_20 sde_extmyndighet 07 SMHI VM_Avrinningsomraden.mxd VMkarta_Avrinningsomraden.msd sde_viss vf_vattendrag_sw ereff 1-2/år SMHI, "VISS" VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd sde_viss vf_sjoar_swereff 1-2/år SMHI, "VISS" VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd 22 (24)

23 sde_viss vf_kust_sweref SMHI, "VISS" VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd sde_viss sde_viss VM_Statusklassningar.mxd; VM_Miljokvalitetsnorm.mxd; VM_Riskbedomning.mxd; VM_Miljoproblem.mxd; VM_kvalitetsfaktorer.mxd; VM_Vattenforekomster_ovrigt vatten.mxd VMkarta_Statusklassningar.msd; VMkarta_Miljokvalitetsnorm.msd; VM_Statusklassningar.msd; VMkarta_Riskbedomning.msd; VM_Miljokvalitetsnorm.msd; VMkarta_Miljoproblem.msd; VM_Riskbedomning.msd; VMkarta_kvalitetsfaktorer.msd; VM_Miljoproblem.msd; VMkarta_Vattenforekomster_ovrigtv VM_kvalitetsfaktorer.msd atten.msd vf_grundvatten_s wereff SGU, "VISS" skyddade_omrad en/badvatten_ _sweref SMI VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd sde_viss skyddade_omrad en/avloppsvatten _091222_sweref SJV? VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd skyddade_omrad en/nitrat_ sde_viss _sweref SJV? VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd skyddade_omrad en/fiskvatten_poly sde_viss _100225_sweref NV VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd VM_skyddade_dri sde_verksamhet_lst cksvatten_linje eget lst VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd VM_skyddade_dri sde_verksamhet_lst cksvatten_yta eget lst VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd skyddade_omrad Lst Västra sde_viss en/musselvatten_ Götaland VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd 23 (24)

24 091221_sweref sde_viss skyddade_omrad en/n2000_spa_ _sweref NV VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd sde_viss skyddade_omrad en/n2000_sci_ _sweref NV VM_skyddade_omr.mxd VMkarta_skyddade_omr.msd sde_verksamhet_lst miljoreda_p lst VM_paverkan.mxd VMkarta_paverkan.msd Miljobalken/djur_v sde_verksamhet_lst axt_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/kul_re sde_verksamhet_lst s_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/natpa sde_verksamhet_lst rk_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/nat_r sde_verksamhet_lst es_riket lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd Miljobalken/vatten sde_verksamhet_lst skyddsomraden lst MB_skyddade_omr.mxd MB_skyddade_omr.msd SMHI_typer_kust sde_extmyndighet vatten SMHI VM_Typindelning.mxd VMkarta_Typindelning.msd sde_extmyndighet SMHI_ekoreg_20 06 SMHI VM_Typindelning.mxd VMkarta_Typindelning.msd sde_viss sde_extmyndighet sde_extmyndighet sde_extmyndighet vf_delomrade_ri ks eget lst SMHI_rapporterin gsdistrikt SMHI SMHI_vattendistri kt SMHI lm_ovr_lm_ak_o vr LM VM_Administrativa_omraden. mxd VM_Administrativa_omraden. mxd VM_Administrativa_omraden. mxd VM_Administrativa_omraden. mxd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd VMkarta_Administrativa_omraden.m sd 24 (24)

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Sammanställning remissvar Miljödatahanteringsstrategin 2015-04-13

Sammanställning remissvar Miljödatahanteringsstrategin 2015-04-13 Sammanställning remissvar Miljödatahanteringsstrategin 2015-04-13 Arbetsgruppen för nationell miljödatahanteringsstrategi (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och de regionala

Läs mer

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (39) Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen Avrapportering av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2014 Handling Datum 2 (39) Förord Statens energimyndighet

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell sid 1 (35) Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Här placerar du in din bild December 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Upphandling av skoladministrativt it-stöd

Upphandling av skoladministrativt it-stöd Upphandling av skoladministrativt it-stöd VÄGLEDNING OCH KRAVSTÄLLNINGSMALL Förord Digitaliseringen i samhället är påtaglig. Användningen av moderna it-stöd i kommuner och landsting bidrar till att verksamheter

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur

Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur Denna förvaltningshandbok beskriver arbetssätt och rutiner för förvaltningsarbetet inom området IT-infrastruktur på Chalmers. Du kan leta Dig fram i förvaltningshandboken

Läs mer

Svar på revisionsrapport Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt Granskning avseende IT- och informationssäkerhet

Svar på revisionsrapport Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt Granskning avseende IT- och informationssäkerhet Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1283 Handläggare: n Cserpes, Kansliavdelningen Datum: 2015-03-02 Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt Granskning avseende

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (28) PVS 937-6118/12 1.0 Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (28) PVS 937-6118/12

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktioner: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktioner: Förvaltning Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktioner: Förvaltning Sida 1(16) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunfullmäktige Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-14

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer