Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv."

Transkript

1 Hållbarhetsprogram

2 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vårt landsting arbetar kontinuerligt och strategiskt för en hållbar utveckling, eftersom vi ser det som naturligt att ta ett långsiktigt miljöansvar och tänka på framtida generationer. Det stämmer helt överens med vår vision och vårt arbete för ett friskare, tryggare och rikare liv. Nu tar vi nästa steg. Hållbarhetsprogrammet visar tydliga, mätbara mål, som hjälper oss att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. De tre områden vi fokuserar på är att främja hälsa, förebygga förorening och förbättra resurshanteringen. Landstinget är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen. Vi har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar, så att vi tillsammans kan skapa en hållbar grund för nästa generation. ALF JÖNSSOn Antagen av Landstingsfullmäktige den 4 juni

3 Vår miljö VÅRT LANDSTING SKA STÅ FÖR EN GOD MILJÖ OCH TA ETT LÅNGTGÅENDE MILJÖANSVAR. DÄRMED BIDRAR VI TILL ATT FÖRVERKLIGA VÅR VISION OM HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Våra kunniga och engagerade medarbetare ser till att vi kan leva upp till våra ambitioner och vi redovisar öppet vad vi gör inom miljöområdet. Genom att hushålla med naturresurser bidrar vi till det hållbara samhället. I alla våra beslut och i vårt samarbete med andra väger vi in miljöaspekter. Vi tar initiativ inom miljöområdet och verkar för att långsiktigt förebygga ohälsa, ständigt förbättra miljöarbetet och minska miljöpåverkan. Vi vill nå ett ökat miljömedvetande inom landstinget, i länet och i alla våra externa kontakter. Vi lever upp till miljölagstiftningen och andra krav som ställs på vår verksamhet genom att vi arbetar systematiskt, sätter tydliga miljömål och följer upp vårt miljöarbete kontinuerligt. 3

4 Framgångsfaktorer för hållbarhetsarbetet För att nå framgång behövs en del förutsättningar såsom styrdokument och tydlig ansvarsfördelning av arbetet. För att veta om man når resultat behöver arbetet mätas och följas upp kontinuerligt. Hur gör vi för att medborgarna ska få ett rikare, friskare och tryggare liv? För att patienten ska få behandling som leder till god hälsa och samtidigt är resurseffektiv och hållbar? Vi arbetar med miljö och hållbarhet som väl förankrade delar i budget och flerårsplan. Inom flertalet områden i hållbarhetsprogrammet finns klara kopplingar mellan ett effektivt miljöarbete och ekonomiska vinster. Miljö- och klimatområdet är ett område där stark utveckling sker och därför krävs kontinuerligt kompetenshöjande insatser för landstingets personal. Särskilda insatser görs kontinuerligt för chefer, miljöombud och interna revisorer. Medarbetarens motivation och medvetenhet om miljöfrågorna ökar genom utbildningar, diskussioner och nätverksträffar. Genom medvetenheten kommer kraften att förändra. Som vägledning finns vision och miljöpolicy. Miljöarbetet styrs via uppsatta mål, nyckeltal, uppföljning och handlingsplaner. Målen speglar de mest miljöpåverkande områdena. Även de fem nationella gemensamma nyckeltalen är inkluderade. Målen är kända i hela organisationen och alla i verksamheten vet hur hållbarhetsprogrammet berör deras arbete. Ledningssystem är vårt verktyg som säkerställer att vi kvalitetssäkrar att miljöarbetet ständigt utvecklas samt ser till att gällande lagar och krav följs. Genom att jobba systematiskt i upphandlingsprocessen med att ställa miljökrav driver vi utveckling mot hållbarhet. Foto: Paul Madej 4

5 Hållbarhetsstrategier MILJÖOMRÅDET ÄR ETT VIKTIGT OMRÅDE FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN. kort KAN DET SAMMANFATTAS ATT EN GENERATION INTE FÅR TA FRÅN EN ANNAN FÖR ATT KLARA SINA ÅTAGANDEN. Landstingets viktigaste drivkrafter för det interna miljöarbetet är att en god miljö är en förutsättning för en bra folkhälsa och att miljöarbetet bidrar till en långsiktigt uthållig resursanvändning. Landstinget arbetar strategiskt för att minimera påverkan på klimatet och miljön. För att leva upp till ambitionerna krävs motiverade, kunniga och delaktiga medarbetare. Det långsiktiga miljöarbetet syftar till att minska miljöpåverkan från olika delar av verksamheten. Arbetet kommer att inrikta sig mot hälsofrämjande miljöåtgärder, klimat- och resurseffektiva åtgärder och fossilfrihet. Miljöarbetet går nu in i en ny fas där farliga kemikalier, transporters miljöpåverkan och upphandling är i fokus. Effektivare materialhantering och minskade totala utsläpp av luftförorenande ämnen står också högt på agendan. Upphandling är ett centralt område där miljökraven som ställs bör följas upp. Förutom att följa det nationella arbetet med den så kallade uppförandekoden, där revision kommer att ske på plats hos underleverantörer, ska landstinget upprätta en strategi för att årligen följa upp ett antal upphandlingar som bedöms ha stor miljöpåverkan. Verksamheterna arbetar med ISO som grund och vissa delar är dessutom certifierade. Under planperioden ska vi fortsätta att arbeta mot ytterligare ett certifierat sjukhus. Kemikalier Avfall Livsmedel Energi Transporter Klimat Hållbarhetsprogram

6 Omvärlden Verksamhetens anpassning mot hållbar utveckling får största genomslagskraften när det sker i samklang med regler, direktiv och pågående initiativ från myndigheter och andra organ. Färdplan 2050 Naturvårdsverket Ett underlagsdokument från Naturvårdsverket som visar att för att minska koldioxidutsläppen måste ansträngningar göras inom teknik, samhällsplanering, beteendeförändringar och koldioxidlagring. Styrmedel kan riktas mot till exempel transportsnålt samhälle, koldioxidkrav på nya fordon, beteendeförändringar, minskad köttkonsumtion och reviderade krav på energihushållning i byggreglerna. För att genomgripande ändra förhållningssätt behövs från den statliga nivån: långsiktiga beslut, ekonomiska och juridiska styrmedel, investeringar i transportinfrastruktur med klimatprofil samt att resurser tillförs för offensivt klimatarbete. Energieffektiviseringsdirektivet Implementeras i Sverige från halvårsskiftet Statliga byggnader ska renoveras till 3 % av ytan per år och kravet är 1,5 % årlig effektivisering/besparing Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting (mål på att effektivisera energiförbrukningen i fastigheter 10 % , 20 % till 2020) kommer även att kräva effektivare åtgärder och uppföljning av transporter. Klimatsamverkan Kalmar län Tillsammans med andra offentliga organ har vi en överenskommelse om klimatsamverkan i Kalmar län, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Några delmål från Klimatsamverkan Kalmar län som berör landstingets verksamhet: År 2020 ska alla samhällsbetalda resor vara klimatneutrala (dvs inget nettoutsläpp av koldioxid) År 2020 ska alla samhällsbetalda godstransporter vara klimatneutrala Biogasbussar vid nästa länsupphandling 2017 År 2020 ska energianvändningen i offentliga lokaler ha minskat med 20 % jämfört med de energideklarationer som genomfördes Då ska också elanvändningen vara 20 % effektivare än år 2008 From år 2012 ska energianvändningen i nybyggda offentliga lokaler vara lägre än 30kWh/m2 A-temp (värme, vatten och fastighetsel) för eluppvärmda fastigheter och 60 kwh/ m2 A-temp för övriga uppvärmningssätt Nationella miljönyckeltal Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mäter följande nyckeltal årligen: Förskrivning av antibiotika Andel ekologiska livsmedel Energianvändning i verksamhetslokaler Andel förnybart i kollektivtrafiken Klimatpåverkan från medicinska gaser 6

7 Fokusområden Våra fokusområden är att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening. Främja hälsa u Minska miljö- och hälsorisker med farliga kemikalier och läkemedel u Öka mängden ekologiska livsmedel u Verka för en god livsmiljö och minska utsläpp av luftföroreningar och buller u Kompetenshöjning miljö och hälsa Förebygga förorening Våra fokusområden u Effektivisera energianvändningen u Energieffektivisera transporter u Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan u Minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser Förbättra resurshantering u Resurseffektiva vårdprocesser u Förebygga uppkomsten av avfall u Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster u Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande 7

8 Främja hälsa Vi fokuserar på att främja hälsan för medborgare, kunder och medarbetare. Minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa går ofta hand i hand. Ett exempel på det är Motion på recept, där hälsocentralerna alltid ger motionsråd innan läkemedel sätts in. Denna metod främjar kroppsrörelse i vardagen, ökar närheten till naturen och minskar stressen. Ett annat exempel är klimatsmart mat som samtidigt innebär grönare mat på tallriken. Vilken konst våra lokaler utsmyckas med har också betydelse för tillfrisknandet och välbefinnandet. Genom att ta tillvara de tillfällen till mänskliga möten som ges i vården genom närvaro, aktivt lyssnande och dialog främjas allas hälsa. När landstinget nu jobbar för Bästa sjukhusmaten är hälsokopplingen tydlig eftersom man som patient kan välja mellan flera rätter och få en lagom stor individanpassad portion. Under perioden ska även metoder för att mäta närproducerat tas fram. Aktiv information om kemikalier i barns vardag från Barnhälsovården till småbarnsföräldrar kommer att öka medvetenheten kring kemikaliers exponering. Lek- och hobbymaterial i våra väntrum och lekrum ska väljas utifrån ambitionen att minska barnens utsatthet för miljögifter och kemikalier. För att säkerställa medvetna materialval vid om- och nybyggnation ska verktyget SundaHus Miljödata tillämpas och därmed minska exponering av hälsoskadliga ämnen, vilket direkt främjar hälsan. Att läkemedel har stor miljöpåverkan har uppmärksammats på senare år. Landstinget kommer att arbeta aktivt med användning, följsamhet och kassation av läkemedel för att minska påverkan på omgivande miljö. Följande planeras för att stärka miljöarbetet: Matavfall kommer under perioden att sorteras ut i den takt som det kan tas emot i respektive kommun. Det utsorterade matavfallet rötas till biogas istället för att brännas i värmeanläggning med övriga hushållssopor. Ett flertal stickprovskontroller av kemikalier ska årligen genomföras av kemikalieassistenten. Syftet är att fasa ut farliga kemikalier och minska mängder genom information och rådgivning. Kassationen av läkemedel ska minska genom bland annat ökad förskrivning av startförpackningar. Uppföljning av leverantörers följsamhet gällande miljökrav vid upphandling av läkemedel, inklusive aktiva substanser, kommer att ske under planperioden. För att öka kunskap och medvetenhet inom området utbildas AT-läkare och läkemedelansvariga sjuksköterskor om läkemedel och miljö. Miljöinformation inkluderas i listan Rekommenderade läkemedel. Information till allmänheten kring hantering av läkemedelsavfall kommer att ske regelbundet. Medarbetare ska ges möjlighet att boka cykel för kortare tjänsteresor. Främja hälsa: Våra mål under perioden Livsmedel Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 50% år (2012: 20%) Kemikalier Antalet CMR-kemikalier ska minska 30% till (2012: 275 st) Läkemedel Antibiotikaförskrivningen ska årligen minska i enlighet med Strama*, med särskild fokus på den totala förbrukningen av kinoloner (antibiotika), som ska minska med 5% (mätt som DDD) årligen fram till (2012: DDD) * Strama = Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. 8

9 Förebygga förorening Vi fokuserar på att förebygga föroreningar I vår verksamhet. Landstinget arbetar strategiskt för att minimera påverkan på miljön. Eftersom Kalmar län är avlångt och landstingets verksamheter ligger geografiskt utspridda förekommer en hel del tjänsteresor till möten och till mottagningar. Ett aktivt arbete måste ske för att minska miljöpåverkan från landstingets tjänsteresor. Vi ska beakta vår ambition om en fossilbränslefri region. Följande planeras för att stärka klimatarbetet: Vid upphandling av resebyråtjänster ska huvudprincipen vara att medvetet styra mot ett ekonomiskt och så klimatneutralt alternativ som möjligt. Resenären bokar endast en resa och en plats och inte en bil för att öka samåkning och därmed minska miljö-påverkan. Distansmöten ska fortsätta att utvecklas och ersätta så stor del av personalens resor till möten som möjligt. Möjligheten att åka buss istället för bil ska utökas. Exempelvis ska busslinjer runt respektive sjukhus och busslinjer med stopp vid folkhögskolorna skapas. Införa system under 2015 gällande resor bokade genom kundtjänst, så att vi ökar andelen som samåker och reser kollektivt. Förebygga förorening: Våra mål under perioden Personalresor med flyg och fossilbränsledrivna bilar ska klimatkompenseras med miljöinvesteringar i landstingets verksamhet. Videoanläggningar byts ut och fler installeras för att minska antalet resor till möten och minska miljöpåverkan. Vid upphandling av landstingets transporter ska miljökrav beaktas. Personalresor Tjänsteresor med bil ska minska med 15% (km) till (2012: km) Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ska minska med 20% till (2012: 887 ton) 100% av tjänstefordonen som köps in ska om möjligt köras med förnyelsebara drivmedel. Kollektivtrafik Andel förnyelsebara drivmedel i busstrafiken ska vara 100% år (2012: 59%) Öka antalet resenärer i länet som åker kollektivt med 15% fram till (2012: personresor) 9

10 Förbättra resurshantering VI FOKUSERAR PÅ ATT FÖRBÄTTRA RESURSHANTERINGEN I VÅR VERKSAMHET OCH I VÅRA ARBETSPROCESSER. Effektiv resursanvändning innebär en god hushållning med naturresurser samt en verksamhet som bedrivs med förnyelsebara råvaror och på ett kretsloppsanpassat sätt. Systematiskt energieffektiviseras hela fastighetsbeståndet under perioden En del byggnader rivs för att ge plats åt moderna, ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. Resurseffektivt arbete i patientnära verksamhet innebär att klimatpåverkan minskar när man aktivt arbetar med att öka tillgängligheten och den medicinska kvaliteten för patienten. Behandlingen ses i ett helhetsperspektiv, provtagningar och remisser samordnas och resorna för varje patient kan därigenom minskas. Vi ska minska våra direkta koldioxidutsläpp genom att ständigt minska utsläppen från energi, transporter, avfall, lustgas och övriga klimatpåverkande medicinska gaser. Begreppet grön IT är väl förankrat inom landstinget. Exempelvis är virtuell server alltid förstavalet för att minska behov av el och kyla och minska transporter och emballage. I nya serverhallar används kalla gångar och geokyla för att minska behovet av kyla, och datorerna som köps in är energisnåla. Planer för att stärka resurseffektiviteten: I inköpsprocessen prioriteras produkter och material som är resurssnåla och tillverkade av förnybara råvaror. Detta tillsammans med att produkter och material används på ett effektivt sätt är en del av det förebyggande arbetet för att minska avfallet. Ny upphandling ska säkerställa en miljömässig och kostnadseffektiv avfallshantering. Genom fullt utbyggd källsortering av avfall och farligt avfall minskas miljöpåverkan. Det källsorterade materialet återanvänds och återvinns. Nyckeltal och mål ska tas fram för att kunna mäta effektiviseringar i avfallshanteringen. Återvinningen ska öka och brännbart och deponi ska minska. Organiskt avfall ska sorteras ut för biogasproduktion. Under kommande planperiod ska vid varje enskilt projekt utvärderas vilken nivå inom certifierad miljömärkning enligt Sweden Green Buildings och Klass Miljö byggnad som kan tillämpas vid nybyggnation (ställer krav inom energi, inomhusmiljö och material). Vid nybyggnad är målet att energianvändningen ska uppfylla BELOK:s energiklass A. * Vid större ombyggnation ska Boverkets byggreglers krav vara lägsta nivå. Workshop med medarbetarna vid landstingets folkhögskolor, tema miljö och klimat, ska genomföras. Förbättra resurshantering: Våra mål under perioden Avfall Fullt utbyggt system för omhändertagande av de källsorterade fraktionerna vid alla enheter. Nyckeltal, mål och basår tas fram under Energi Energiledningssystem ska införas under Vi ska vara topp 5 i den nationella energimätningen som redovisas i KOLADA**. (2012: Plats 4) Energiförbrukningen ska minska med 5% för el och 5% för värme fram till (2012: 86,4 kwh/kvm el, 107 kwh/kvm värme) Resurseffektivt arbete i patientnära verksamhet Vi ska minska våra direkta koldioxidutsläpp med 20% till (2012: ton) * BELOK står för Beställargruppen lokaler som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och sjutton av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler. ** KOLADA är SKL:s kommun- och landstingsdatabas och ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. 10

11 Organisation och planering Varje verksamhet är ansvarig för att följa lagstiftning och andra krav, bland annat för att hållbarhetsprogrammet genomförs i den egna verksamheten. Varje förvaltning ansvarar för att verksamhetens miljömål bidrar till att landstingets övergripande miljömål nås. Aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppnå miljömålen ska ingå i verksamhetsplanering, beslutsunderlag och budgetarbete. Respektive förvaltning säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för miljöarbetet. I verksamheten finns en miljöorganisation etablerad. Denna jobbar med allt från strategiskt miljöarbete för hela landstinget till stöd och rådgivning på förvaltningsnivå. Andra ansvarsområden inom miljöorganisationen är att bevaka lagstiftning, myndighetskontakter, utveckla miljöledningssystemen, utbildning och viss omvärldsbevakning. Landstingets verksamheter ska delta i nätverk och samarbetet som bidrar till att målen i hållbarhetsprogrammet nås samt att kunskap inhämtas och sprids. Under programperioden ska miljöutbildning fortsätta riktas till chefer i Gröna kortet, till miljöombud minst en gång per år och till andra speciellt utvalda målgrupper i landstingets egna verksamheter. Ett gott miljöarbete premieras årligen med ett miljöpris till en verksamhet som varit framgångsrik. Upphandling Landstingets verksamheter ska köpa centralt upphandlade produkter vilket säkerställer att de köper in produkter som uppfyller landstingets miljökrav. Landstinget ska fortsätta att ställa miljö-, sociala och etiska krav på sina leverantörer och entreprenörer i samband med inköp av de artiklar och tjänster de levererar till oss. Kunskapen om både den direkta och den indirekta påverkan av våra varor och tjänster ska öka under programperioden. Detta omfattar hur landstingets inköp av varor och tjänster påverkar miljön vid tillverkningen. Kommunikation Landstingets interna och externa miljökommunikation ska vara tydlig och öppen. Den ska bidra till att motivera medarbetare och leverantörer men även omvärlden till minskad miljöpåverkan. Under programperioden ska landstinget förbättra sin interna och externa kommunikation kring miljö- och hållbarhetsarbetet. En strategi för miljökommunikation ska upprättas. Uppföljning Varje verksamhet ansvarar för att miljömålen och efterlevnaden av legala och andra miljökrav följs upp genom mätning och övervakning, samt återrapporteras i ett särskilt dokument till landstingsstyrelsen. Under perioden ska system för att mäta Hållbarhetsprogrammet introduceras. Uppföljning av målen presenteras i miljöredovisningen, ett särskilt avsnitt i Landstingets årsredovisning. Mätmetoder för uppföljning av programmets mål kommer att standardiseras och redovisas i ett särskilt dokument. 11

12 Landstinget i Kalmar län Box 601, Kalmar Telefon Ltkalmar.se

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 1 Innehåll 4 Miljöprogrammets målgrupp och struktur 6 Vision för landstingets miljöarbete

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0378 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående energieffektivisering av landstingets fastigheter

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten Miljöarbete i Region Skåne Anna Palminger, Miljöledningsenheten Region Skåne Miljöprogram 2010-2020 4 övergripande mål Årlig uppföljning Miljömål 1 Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer