Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv."

Transkript

1 Hållbarhetsprogram

2 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vårt landsting arbetar kontinuerligt och strategiskt för en hållbar utveckling, eftersom vi ser det som naturligt att ta ett långsiktigt miljöansvar och tänka på framtida generationer. Det stämmer helt överens med vår vision och vårt arbete för ett friskare, tryggare och rikare liv. Nu tar vi nästa steg. Hållbarhetsprogrammet visar tydliga, mätbara mål, som hjälper oss att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. De tre områden vi fokuserar på är att främja hälsa, förebygga förorening och förbättra resurshanteringen. Landstinget är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen. Vi har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar, så att vi tillsammans kan skapa en hållbar grund för nästa generation. ALF JÖNSSOn Antagen av Landstingsfullmäktige den 4 juni

3 Vår miljö VÅRT LANDSTING SKA STÅ FÖR EN GOD MILJÖ OCH TA ETT LÅNGTGÅENDE MILJÖANSVAR. DÄRMED BIDRAR VI TILL ATT FÖRVERKLIGA VÅR VISION OM HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Våra kunniga och engagerade medarbetare ser till att vi kan leva upp till våra ambitioner och vi redovisar öppet vad vi gör inom miljöområdet. Genom att hushålla med naturresurser bidrar vi till det hållbara samhället. I alla våra beslut och i vårt samarbete med andra väger vi in miljöaspekter. Vi tar initiativ inom miljöområdet och verkar för att långsiktigt förebygga ohälsa, ständigt förbättra miljöarbetet och minska miljöpåverkan. Vi vill nå ett ökat miljömedvetande inom landstinget, i länet och i alla våra externa kontakter. Vi lever upp till miljölagstiftningen och andra krav som ställs på vår verksamhet genom att vi arbetar systematiskt, sätter tydliga miljömål och följer upp vårt miljöarbete kontinuerligt. 3

4 Framgångsfaktorer för hållbarhetsarbetet För att nå framgång behövs en del förutsättningar såsom styrdokument och tydlig ansvarsfördelning av arbetet. För att veta om man når resultat behöver arbetet mätas och följas upp kontinuerligt. Hur gör vi för att medborgarna ska få ett rikare, friskare och tryggare liv? För att patienten ska få behandling som leder till god hälsa och samtidigt är resurseffektiv och hållbar? Vi arbetar med miljö och hållbarhet som väl förankrade delar i budget och flerårsplan. Inom flertalet områden i hållbarhetsprogrammet finns klara kopplingar mellan ett effektivt miljöarbete och ekonomiska vinster. Miljö- och klimatområdet är ett område där stark utveckling sker och därför krävs kontinuerligt kompetenshöjande insatser för landstingets personal. Särskilda insatser görs kontinuerligt för chefer, miljöombud och interna revisorer. Medarbetarens motivation och medvetenhet om miljöfrågorna ökar genom utbildningar, diskussioner och nätverksträffar. Genom medvetenheten kommer kraften att förändra. Som vägledning finns vision och miljöpolicy. Miljöarbetet styrs via uppsatta mål, nyckeltal, uppföljning och handlingsplaner. Målen speglar de mest miljöpåverkande områdena. Även de fem nationella gemensamma nyckeltalen är inkluderade. Målen är kända i hela organisationen och alla i verksamheten vet hur hållbarhetsprogrammet berör deras arbete. Ledningssystem är vårt verktyg som säkerställer att vi kvalitetssäkrar att miljöarbetet ständigt utvecklas samt ser till att gällande lagar och krav följs. Genom att jobba systematiskt i upphandlingsprocessen med att ställa miljökrav driver vi utveckling mot hållbarhet. Foto: Paul Madej 4

5 Hållbarhetsstrategier MILJÖOMRÅDET ÄR ETT VIKTIGT OMRÅDE FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN. kort KAN DET SAMMANFATTAS ATT EN GENERATION INTE FÅR TA FRÅN EN ANNAN FÖR ATT KLARA SINA ÅTAGANDEN. Landstingets viktigaste drivkrafter för det interna miljöarbetet är att en god miljö är en förutsättning för en bra folkhälsa och att miljöarbetet bidrar till en långsiktigt uthållig resursanvändning. Landstinget arbetar strategiskt för att minimera påverkan på klimatet och miljön. För att leva upp till ambitionerna krävs motiverade, kunniga och delaktiga medarbetare. Det långsiktiga miljöarbetet syftar till att minska miljöpåverkan från olika delar av verksamheten. Arbetet kommer att inrikta sig mot hälsofrämjande miljöåtgärder, klimat- och resurseffektiva åtgärder och fossilfrihet. Miljöarbetet går nu in i en ny fas där farliga kemikalier, transporters miljöpåverkan och upphandling är i fokus. Effektivare materialhantering och minskade totala utsläpp av luftförorenande ämnen står också högt på agendan. Upphandling är ett centralt område där miljökraven som ställs bör följas upp. Förutom att följa det nationella arbetet med den så kallade uppförandekoden, där revision kommer att ske på plats hos underleverantörer, ska landstinget upprätta en strategi för att årligen följa upp ett antal upphandlingar som bedöms ha stor miljöpåverkan. Verksamheterna arbetar med ISO som grund och vissa delar är dessutom certifierade. Under planperioden ska vi fortsätta att arbeta mot ytterligare ett certifierat sjukhus. Kemikalier Avfall Livsmedel Energi Transporter Klimat Hållbarhetsprogram

6 Omvärlden Verksamhetens anpassning mot hållbar utveckling får största genomslagskraften när det sker i samklang med regler, direktiv och pågående initiativ från myndigheter och andra organ. Färdplan 2050 Naturvårdsverket Ett underlagsdokument från Naturvårdsverket som visar att för att minska koldioxidutsläppen måste ansträngningar göras inom teknik, samhällsplanering, beteendeförändringar och koldioxidlagring. Styrmedel kan riktas mot till exempel transportsnålt samhälle, koldioxidkrav på nya fordon, beteendeförändringar, minskad köttkonsumtion och reviderade krav på energihushållning i byggreglerna. För att genomgripande ändra förhållningssätt behövs från den statliga nivån: långsiktiga beslut, ekonomiska och juridiska styrmedel, investeringar i transportinfrastruktur med klimatprofil samt att resurser tillförs för offensivt klimatarbete. Energieffektiviseringsdirektivet Implementeras i Sverige från halvårsskiftet Statliga byggnader ska renoveras till 3 % av ytan per år och kravet är 1,5 % årlig effektivisering/besparing Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting (mål på att effektivisera energiförbrukningen i fastigheter 10 % , 20 % till 2020) kommer även att kräva effektivare åtgärder och uppföljning av transporter. Klimatsamverkan Kalmar län Tillsammans med andra offentliga organ har vi en överenskommelse om klimatsamverkan i Kalmar län, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Några delmål från Klimatsamverkan Kalmar län som berör landstingets verksamhet: År 2020 ska alla samhällsbetalda resor vara klimatneutrala (dvs inget nettoutsläpp av koldioxid) År 2020 ska alla samhällsbetalda godstransporter vara klimatneutrala Biogasbussar vid nästa länsupphandling 2017 År 2020 ska energianvändningen i offentliga lokaler ha minskat med 20 % jämfört med de energideklarationer som genomfördes Då ska också elanvändningen vara 20 % effektivare än år 2008 From år 2012 ska energianvändningen i nybyggda offentliga lokaler vara lägre än 30kWh/m2 A-temp (värme, vatten och fastighetsel) för eluppvärmda fastigheter och 60 kwh/ m2 A-temp för övriga uppvärmningssätt Nationella miljönyckeltal Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mäter följande nyckeltal årligen: Förskrivning av antibiotika Andel ekologiska livsmedel Energianvändning i verksamhetslokaler Andel förnybart i kollektivtrafiken Klimatpåverkan från medicinska gaser 6

7 Fokusområden Våra fokusområden är att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening. Främja hälsa u Minska miljö- och hälsorisker med farliga kemikalier och läkemedel u Öka mängden ekologiska livsmedel u Verka för en god livsmiljö och minska utsläpp av luftföroreningar och buller u Kompetenshöjning miljö och hälsa Förebygga förorening Våra fokusområden u Effektivisera energianvändningen u Energieffektivisera transporter u Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan u Minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser Förbättra resurshantering u Resurseffektiva vårdprocesser u Förebygga uppkomsten av avfall u Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster u Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande 7

8 Främja hälsa Vi fokuserar på att främja hälsan för medborgare, kunder och medarbetare. Minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa går ofta hand i hand. Ett exempel på det är Motion på recept, där hälsocentralerna alltid ger motionsråd innan läkemedel sätts in. Denna metod främjar kroppsrörelse i vardagen, ökar närheten till naturen och minskar stressen. Ett annat exempel är klimatsmart mat som samtidigt innebär grönare mat på tallriken. Vilken konst våra lokaler utsmyckas med har också betydelse för tillfrisknandet och välbefinnandet. Genom att ta tillvara de tillfällen till mänskliga möten som ges i vården genom närvaro, aktivt lyssnande och dialog främjas allas hälsa. När landstinget nu jobbar för Bästa sjukhusmaten är hälsokopplingen tydlig eftersom man som patient kan välja mellan flera rätter och få en lagom stor individanpassad portion. Under perioden ska även metoder för att mäta närproducerat tas fram. Aktiv information om kemikalier i barns vardag från Barnhälsovården till småbarnsföräldrar kommer att öka medvetenheten kring kemikaliers exponering. Lek- och hobbymaterial i våra väntrum och lekrum ska väljas utifrån ambitionen att minska barnens utsatthet för miljögifter och kemikalier. För att säkerställa medvetna materialval vid om- och nybyggnation ska verktyget SundaHus Miljödata tillämpas och därmed minska exponering av hälsoskadliga ämnen, vilket direkt främjar hälsan. Att läkemedel har stor miljöpåverkan har uppmärksammats på senare år. Landstinget kommer att arbeta aktivt med användning, följsamhet och kassation av läkemedel för att minska påverkan på omgivande miljö. Följande planeras för att stärka miljöarbetet: Matavfall kommer under perioden att sorteras ut i den takt som det kan tas emot i respektive kommun. Det utsorterade matavfallet rötas till biogas istället för att brännas i värmeanläggning med övriga hushållssopor. Ett flertal stickprovskontroller av kemikalier ska årligen genomföras av kemikalieassistenten. Syftet är att fasa ut farliga kemikalier och minska mängder genom information och rådgivning. Kassationen av läkemedel ska minska genom bland annat ökad förskrivning av startförpackningar. Uppföljning av leverantörers följsamhet gällande miljökrav vid upphandling av läkemedel, inklusive aktiva substanser, kommer att ske under planperioden. För att öka kunskap och medvetenhet inom området utbildas AT-läkare och läkemedelansvariga sjuksköterskor om läkemedel och miljö. Miljöinformation inkluderas i listan Rekommenderade läkemedel. Information till allmänheten kring hantering av läkemedelsavfall kommer att ske regelbundet. Medarbetare ska ges möjlighet att boka cykel för kortare tjänsteresor. Främja hälsa: Våra mål under perioden Livsmedel Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 50% år (2012: 20%) Kemikalier Antalet CMR-kemikalier ska minska 30% till (2012: 275 st) Läkemedel Antibiotikaförskrivningen ska årligen minska i enlighet med Strama*, med särskild fokus på den totala förbrukningen av kinoloner (antibiotika), som ska minska med 5% (mätt som DDD) årligen fram till (2012: DDD) * Strama = Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. 8

9 Förebygga förorening Vi fokuserar på att förebygga föroreningar I vår verksamhet. Landstinget arbetar strategiskt för att minimera påverkan på miljön. Eftersom Kalmar län är avlångt och landstingets verksamheter ligger geografiskt utspridda förekommer en hel del tjänsteresor till möten och till mottagningar. Ett aktivt arbete måste ske för att minska miljöpåverkan från landstingets tjänsteresor. Vi ska beakta vår ambition om en fossilbränslefri region. Följande planeras för att stärka klimatarbetet: Vid upphandling av resebyråtjänster ska huvudprincipen vara att medvetet styra mot ett ekonomiskt och så klimatneutralt alternativ som möjligt. Resenären bokar endast en resa och en plats och inte en bil för att öka samåkning och därmed minska miljö-påverkan. Distansmöten ska fortsätta att utvecklas och ersätta så stor del av personalens resor till möten som möjligt. Möjligheten att åka buss istället för bil ska utökas. Exempelvis ska busslinjer runt respektive sjukhus och busslinjer med stopp vid folkhögskolorna skapas. Införa system under 2015 gällande resor bokade genom kundtjänst, så att vi ökar andelen som samåker och reser kollektivt. Förebygga förorening: Våra mål under perioden Personalresor med flyg och fossilbränsledrivna bilar ska klimatkompenseras med miljöinvesteringar i landstingets verksamhet. Videoanläggningar byts ut och fler installeras för att minska antalet resor till möten och minska miljöpåverkan. Vid upphandling av landstingets transporter ska miljökrav beaktas. Personalresor Tjänsteresor med bil ska minska med 15% (km) till (2012: km) Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ska minska med 20% till (2012: 887 ton) 100% av tjänstefordonen som köps in ska om möjligt köras med förnyelsebara drivmedel. Kollektivtrafik Andel förnyelsebara drivmedel i busstrafiken ska vara 100% år (2012: 59%) Öka antalet resenärer i länet som åker kollektivt med 15% fram till (2012: personresor) 9

10 Förbättra resurshantering VI FOKUSERAR PÅ ATT FÖRBÄTTRA RESURSHANTERINGEN I VÅR VERKSAMHET OCH I VÅRA ARBETSPROCESSER. Effektiv resursanvändning innebär en god hushållning med naturresurser samt en verksamhet som bedrivs med förnyelsebara råvaror och på ett kretsloppsanpassat sätt. Systematiskt energieffektiviseras hela fastighetsbeståndet under perioden En del byggnader rivs för att ge plats åt moderna, ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. Resurseffektivt arbete i patientnära verksamhet innebär att klimatpåverkan minskar när man aktivt arbetar med att öka tillgängligheten och den medicinska kvaliteten för patienten. Behandlingen ses i ett helhetsperspektiv, provtagningar och remisser samordnas och resorna för varje patient kan därigenom minskas. Vi ska minska våra direkta koldioxidutsläpp genom att ständigt minska utsläppen från energi, transporter, avfall, lustgas och övriga klimatpåverkande medicinska gaser. Begreppet grön IT är väl förankrat inom landstinget. Exempelvis är virtuell server alltid förstavalet för att minska behov av el och kyla och minska transporter och emballage. I nya serverhallar används kalla gångar och geokyla för att minska behovet av kyla, och datorerna som köps in är energisnåla. Planer för att stärka resurseffektiviteten: I inköpsprocessen prioriteras produkter och material som är resurssnåla och tillverkade av förnybara råvaror. Detta tillsammans med att produkter och material används på ett effektivt sätt är en del av det förebyggande arbetet för att minska avfallet. Ny upphandling ska säkerställa en miljömässig och kostnadseffektiv avfallshantering. Genom fullt utbyggd källsortering av avfall och farligt avfall minskas miljöpåverkan. Det källsorterade materialet återanvänds och återvinns. Nyckeltal och mål ska tas fram för att kunna mäta effektiviseringar i avfallshanteringen. Återvinningen ska öka och brännbart och deponi ska minska. Organiskt avfall ska sorteras ut för biogasproduktion. Under kommande planperiod ska vid varje enskilt projekt utvärderas vilken nivå inom certifierad miljömärkning enligt Sweden Green Buildings och Klass Miljö byggnad som kan tillämpas vid nybyggnation (ställer krav inom energi, inomhusmiljö och material). Vid nybyggnad är målet att energianvändningen ska uppfylla BELOK:s energiklass A. * Vid större ombyggnation ska Boverkets byggreglers krav vara lägsta nivå. Workshop med medarbetarna vid landstingets folkhögskolor, tema miljö och klimat, ska genomföras. Förbättra resurshantering: Våra mål under perioden Avfall Fullt utbyggt system för omhändertagande av de källsorterade fraktionerna vid alla enheter. Nyckeltal, mål och basår tas fram under Energi Energiledningssystem ska införas under Vi ska vara topp 5 i den nationella energimätningen som redovisas i KOLADA**. (2012: Plats 4) Energiförbrukningen ska minska med 5% för el och 5% för värme fram till (2012: 86,4 kwh/kvm el, 107 kwh/kvm värme) Resurseffektivt arbete i patientnära verksamhet Vi ska minska våra direkta koldioxidutsläpp med 20% till (2012: ton) * BELOK står för Beställargruppen lokaler som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och sjutton av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler. ** KOLADA är SKL:s kommun- och landstingsdatabas och ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. 10

11 Organisation och planering Varje verksamhet är ansvarig för att följa lagstiftning och andra krav, bland annat för att hållbarhetsprogrammet genomförs i den egna verksamheten. Varje förvaltning ansvarar för att verksamhetens miljömål bidrar till att landstingets övergripande miljömål nås. Aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppnå miljömålen ska ingå i verksamhetsplanering, beslutsunderlag och budgetarbete. Respektive förvaltning säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för miljöarbetet. I verksamheten finns en miljöorganisation etablerad. Denna jobbar med allt från strategiskt miljöarbete för hela landstinget till stöd och rådgivning på förvaltningsnivå. Andra ansvarsområden inom miljöorganisationen är att bevaka lagstiftning, myndighetskontakter, utveckla miljöledningssystemen, utbildning och viss omvärldsbevakning. Landstingets verksamheter ska delta i nätverk och samarbetet som bidrar till att målen i hållbarhetsprogrammet nås samt att kunskap inhämtas och sprids. Under programperioden ska miljöutbildning fortsätta riktas till chefer i Gröna kortet, till miljöombud minst en gång per år och till andra speciellt utvalda målgrupper i landstingets egna verksamheter. Ett gott miljöarbete premieras årligen med ett miljöpris till en verksamhet som varit framgångsrik. Upphandling Landstingets verksamheter ska köpa centralt upphandlade produkter vilket säkerställer att de köper in produkter som uppfyller landstingets miljökrav. Landstinget ska fortsätta att ställa miljö-, sociala och etiska krav på sina leverantörer och entreprenörer i samband med inköp av de artiklar och tjänster de levererar till oss. Kunskapen om både den direkta och den indirekta påverkan av våra varor och tjänster ska öka under programperioden. Detta omfattar hur landstingets inköp av varor och tjänster påverkar miljön vid tillverkningen. Kommunikation Landstingets interna och externa miljökommunikation ska vara tydlig och öppen. Den ska bidra till att motivera medarbetare och leverantörer men även omvärlden till minskad miljöpåverkan. Under programperioden ska landstinget förbättra sin interna och externa kommunikation kring miljö- och hållbarhetsarbetet. En strategi för miljökommunikation ska upprättas. Uppföljning Varje verksamhet ansvarar för att miljömålen och efterlevnaden av legala och andra miljökrav följs upp genom mätning och övervakning, samt återrapporteras i ett särskilt dokument till landstingsstyrelsen. Under perioden ska system för att mäta Hållbarhetsprogrammet introduceras. Uppföljning av målen presenteras i miljöredovisningen, ett särskilt avsnitt i Landstingets årsredovisning. Mätmetoder för uppföljning av programmets mål kommer att standardiseras och redovisas i ett särskilt dokument. 11

12 Landstinget i Kalmar län Box 601, Kalmar Telefon Ltkalmar.se

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Strategi för klimatkompensation för flygresor

Strategi för klimatkompensation för flygresor Ekonomienheten Sektionen för hållbar utveckling TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 170574 Landstingsstyrelsen Strategi för klimatkompensation för flygresor Förslag till beslut Landstingsstyrelsen antar

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2012-2016

Miljöpolitiskt program 2012-2016 LK/111831 Miljöpolitiskt program 2012-2016 Vi fortsätter Landstinget i Värmland har under flera decennier prioriterat miljöarbetet. Målsättningen i det senaste miljöpolitiska programmet, halvering av klimatavtrycket,

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2015. Miljöredovisning för år 2015 Slutredovisning för programperioden Sammanfattning

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge 1 Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Landstingsstyrelsen 10 nov 2014 Annika

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Sjukvårdsnämnd Kryh Sten Velander Miljöstrateg 044-309 15 83 sten.velander@skane.se YTTRANDE Datum 2016-01-26 Dnr 1503169 1 (5) Remiss. Uppdatering av s miljöprogram Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden Miljöprogram för Region Skåne 2017 2020 - En offensiv satsning på framtiden Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet. Medvetenheten om vikten av att använda resurser mer effektivt ökar i samhället

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Miljönyckeltal för landsting och regioner

Miljönyckeltal för landsting och regioner Miljönyckeltal för landsting och regioner Inledning SKL och LMC publicerade 2012 första rapporten med gemensamma miljönyckeltal för landsting och regioner Miljönyckeltalen möjliggör jämförelser Fem nyckeltal

Läs mer

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting I OC U m..:yäj!ysn FÖR VÅRDEN Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas '2016-06-03 - ÄRENDE 10 BESLUT 1(1) 2016-05-04 Diarienummer LOC 1605-0654 Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Datum Dnr Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

Datum Dnr Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-26 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsen Uppdatering av s miljöprogram Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Miljöpolicy 2008-2010 Att ta hänsyn till miljön är viktigt, för att medverka till en långsiktig, hållbar utveckling. I denna miljöpolicy anges inriktningen för miljöarbetet

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Specifikation till kvantitativa mål Steg Område KLIMATEFFEKTIVT

Specifikation till kvantitativa mål Steg Område KLIMATEFFEKTIVT Specifikation till kvantitativa mål Steg 6 100423 Område KLIMATEFFEKTIVT Övergripande klimatmål Enhet Nuläge / underlag Kommentar 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser* vara minst 75 % lägre

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete RevisionsPM 2010 Landstinget Blekinge Granskning av landstingets miljöarbete Hanna Ershytt oktober 2010 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting 1 Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete i Stockholms läns landsting Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012 2016 2 1 Miljöprogrammets målgrupp och struktur...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer