Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv."

Transkript

1 Hållbarhetsprogram

2 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vårt landsting arbetar kontinuerligt och strategiskt för en hållbar utveckling, eftersom vi ser det som naturligt att ta ett långsiktigt miljöansvar och tänka på framtida generationer. Det stämmer helt överens med vår vision och vårt arbete för ett friskare, tryggare och rikare liv. Nu tar vi nästa steg. Hållbarhetsprogrammet visar tydliga, mätbara mål, som hjälper oss att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. De tre områden vi fokuserar på är att främja hälsa, förebygga förorening och förbättra resurshanteringen. Landstinget är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen. Vi har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar, så att vi tillsammans kan skapa en hållbar grund för nästa generation. ALF JÖNSSOn Antagen av Landstingsfullmäktige den 4 juni

3 Vår miljö VÅRT LANDSTING SKA STÅ FÖR EN GOD MILJÖ OCH TA ETT LÅNGTGÅENDE MILJÖANSVAR. DÄRMED BIDRAR VI TILL ATT FÖRVERKLIGA VÅR VISION OM HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Våra kunniga och engagerade medarbetare ser till att vi kan leva upp till våra ambitioner och vi redovisar öppet vad vi gör inom miljöområdet. Genom att hushålla med naturresurser bidrar vi till det hållbara samhället. I alla våra beslut och i vårt samarbete med andra väger vi in miljöaspekter. Vi tar initiativ inom miljöområdet och verkar för att långsiktigt förebygga ohälsa, ständigt förbättra miljöarbetet och minska miljöpåverkan. Vi vill nå ett ökat miljömedvetande inom landstinget, i länet och i alla våra externa kontakter. Vi lever upp till miljölagstiftningen och andra krav som ställs på vår verksamhet genom att vi arbetar systematiskt, sätter tydliga miljömål och följer upp vårt miljöarbete kontinuerligt. 3

4 Framgångsfaktorer för hållbarhetsarbetet För att nå framgång behövs en del förutsättningar såsom styrdokument och tydlig ansvarsfördelning av arbetet. För att veta om man når resultat behöver arbetet mätas och följas upp kontinuerligt. Hur gör vi för att medborgarna ska få ett rikare, friskare och tryggare liv? För att patienten ska få behandling som leder till god hälsa och samtidigt är resurseffektiv och hållbar? Vi arbetar med miljö och hållbarhet som väl förankrade delar i budget och flerårsplan. Inom flertalet områden i hållbarhetsprogrammet finns klara kopplingar mellan ett effektivt miljöarbete och ekonomiska vinster. Miljö- och klimatområdet är ett område där stark utveckling sker och därför krävs kontinuerligt kompetenshöjande insatser för landstingets personal. Särskilda insatser görs kontinuerligt för chefer, miljöombud och interna revisorer. Medarbetarens motivation och medvetenhet om miljöfrågorna ökar genom utbildningar, diskussioner och nätverksträffar. Genom medvetenheten kommer kraften att förändra. Som vägledning finns vision och miljöpolicy. Miljöarbetet styrs via uppsatta mål, nyckeltal, uppföljning och handlingsplaner. Målen speglar de mest miljöpåverkande områdena. Även de fem nationella gemensamma nyckeltalen är inkluderade. Målen är kända i hela organisationen och alla i verksamheten vet hur hållbarhetsprogrammet berör deras arbete. Ledningssystem är vårt verktyg som säkerställer att vi kvalitetssäkrar att miljöarbetet ständigt utvecklas samt ser till att gällande lagar och krav följs. Genom att jobba systematiskt i upphandlingsprocessen med att ställa miljökrav driver vi utveckling mot hållbarhet. Foto: Paul Madej 4

5 Hållbarhetsstrategier MILJÖOMRÅDET ÄR ETT VIKTIGT OMRÅDE FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN. kort KAN DET SAMMANFATTAS ATT EN GENERATION INTE FÅR TA FRÅN EN ANNAN FÖR ATT KLARA SINA ÅTAGANDEN. Landstingets viktigaste drivkrafter för det interna miljöarbetet är att en god miljö är en förutsättning för en bra folkhälsa och att miljöarbetet bidrar till en långsiktigt uthållig resursanvändning. Landstinget arbetar strategiskt för att minimera påverkan på klimatet och miljön. För att leva upp till ambitionerna krävs motiverade, kunniga och delaktiga medarbetare. Det långsiktiga miljöarbetet syftar till att minska miljöpåverkan från olika delar av verksamheten. Arbetet kommer att inrikta sig mot hälsofrämjande miljöåtgärder, klimat- och resurseffektiva åtgärder och fossilfrihet. Miljöarbetet går nu in i en ny fas där farliga kemikalier, transporters miljöpåverkan och upphandling är i fokus. Effektivare materialhantering och minskade totala utsläpp av luftförorenande ämnen står också högt på agendan. Upphandling är ett centralt område där miljökraven som ställs bör följas upp. Förutom att följa det nationella arbetet med den så kallade uppförandekoden, där revision kommer att ske på plats hos underleverantörer, ska landstinget upprätta en strategi för att årligen följa upp ett antal upphandlingar som bedöms ha stor miljöpåverkan. Verksamheterna arbetar med ISO som grund och vissa delar är dessutom certifierade. Under planperioden ska vi fortsätta att arbeta mot ytterligare ett certifierat sjukhus. Kemikalier Avfall Livsmedel Energi Transporter Klimat Hållbarhetsprogram

6 Omvärlden Verksamhetens anpassning mot hållbar utveckling får största genomslagskraften när det sker i samklang med regler, direktiv och pågående initiativ från myndigheter och andra organ. Färdplan 2050 Naturvårdsverket Ett underlagsdokument från Naturvårdsverket som visar att för att minska koldioxidutsläppen måste ansträngningar göras inom teknik, samhällsplanering, beteendeförändringar och koldioxidlagring. Styrmedel kan riktas mot till exempel transportsnålt samhälle, koldioxidkrav på nya fordon, beteendeförändringar, minskad köttkonsumtion och reviderade krav på energihushållning i byggreglerna. För att genomgripande ändra förhållningssätt behövs från den statliga nivån: långsiktiga beslut, ekonomiska och juridiska styrmedel, investeringar i transportinfrastruktur med klimatprofil samt att resurser tillförs för offensivt klimatarbete. Energieffektiviseringsdirektivet Implementeras i Sverige från halvårsskiftet Statliga byggnader ska renoveras till 3 % av ytan per år och kravet är 1,5 % årlig effektivisering/besparing Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting (mål på att effektivisera energiförbrukningen i fastigheter 10 % , 20 % till 2020) kommer även att kräva effektivare åtgärder och uppföljning av transporter. Klimatsamverkan Kalmar län Tillsammans med andra offentliga organ har vi en överenskommelse om klimatsamverkan i Kalmar län, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Några delmål från Klimatsamverkan Kalmar län som berör landstingets verksamhet: År 2020 ska alla samhällsbetalda resor vara klimatneutrala (dvs inget nettoutsläpp av koldioxid) År 2020 ska alla samhällsbetalda godstransporter vara klimatneutrala Biogasbussar vid nästa länsupphandling 2017 År 2020 ska energianvändningen i offentliga lokaler ha minskat med 20 % jämfört med de energideklarationer som genomfördes Då ska också elanvändningen vara 20 % effektivare än år 2008 From år 2012 ska energianvändningen i nybyggda offentliga lokaler vara lägre än 30kWh/m2 A-temp (värme, vatten och fastighetsel) för eluppvärmda fastigheter och 60 kwh/ m2 A-temp för övriga uppvärmningssätt Nationella miljönyckeltal Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mäter följande nyckeltal årligen: Förskrivning av antibiotika Andel ekologiska livsmedel Energianvändning i verksamhetslokaler Andel förnybart i kollektivtrafiken Klimatpåverkan från medicinska gaser 6

7 Fokusområden Våra fokusområden är att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening. Främja hälsa u Minska miljö- och hälsorisker med farliga kemikalier och läkemedel u Öka mängden ekologiska livsmedel u Verka för en god livsmiljö och minska utsläpp av luftföroreningar och buller u Kompetenshöjning miljö och hälsa Förebygga förorening Våra fokusområden u Effektivisera energianvändningen u Energieffektivisera transporter u Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan u Minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser Förbättra resurshantering u Resurseffektiva vårdprocesser u Förebygga uppkomsten av avfall u Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster u Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande 7

8 Främja hälsa Vi fokuserar på att främja hälsan för medborgare, kunder och medarbetare. Minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa går ofta hand i hand. Ett exempel på det är Motion på recept, där hälsocentralerna alltid ger motionsråd innan läkemedel sätts in. Denna metod främjar kroppsrörelse i vardagen, ökar närheten till naturen och minskar stressen. Ett annat exempel är klimatsmart mat som samtidigt innebär grönare mat på tallriken. Vilken konst våra lokaler utsmyckas med har också betydelse för tillfrisknandet och välbefinnandet. Genom att ta tillvara de tillfällen till mänskliga möten som ges i vården genom närvaro, aktivt lyssnande och dialog främjas allas hälsa. När landstinget nu jobbar för Bästa sjukhusmaten är hälsokopplingen tydlig eftersom man som patient kan välja mellan flera rätter och få en lagom stor individanpassad portion. Under perioden ska även metoder för att mäta närproducerat tas fram. Aktiv information om kemikalier i barns vardag från Barnhälsovården till småbarnsföräldrar kommer att öka medvetenheten kring kemikaliers exponering. Lek- och hobbymaterial i våra väntrum och lekrum ska väljas utifrån ambitionen att minska barnens utsatthet för miljögifter och kemikalier. För att säkerställa medvetna materialval vid om- och nybyggnation ska verktyget SundaHus Miljödata tillämpas och därmed minska exponering av hälsoskadliga ämnen, vilket direkt främjar hälsan. Att läkemedel har stor miljöpåverkan har uppmärksammats på senare år. Landstinget kommer att arbeta aktivt med användning, följsamhet och kassation av läkemedel för att minska påverkan på omgivande miljö. Följande planeras för att stärka miljöarbetet: Matavfall kommer under perioden att sorteras ut i den takt som det kan tas emot i respektive kommun. Det utsorterade matavfallet rötas till biogas istället för att brännas i värmeanläggning med övriga hushållssopor. Ett flertal stickprovskontroller av kemikalier ska årligen genomföras av kemikalieassistenten. Syftet är att fasa ut farliga kemikalier och minska mängder genom information och rådgivning. Kassationen av läkemedel ska minska genom bland annat ökad förskrivning av startförpackningar. Uppföljning av leverantörers följsamhet gällande miljökrav vid upphandling av läkemedel, inklusive aktiva substanser, kommer att ske under planperioden. För att öka kunskap och medvetenhet inom området utbildas AT-läkare och läkemedelansvariga sjuksköterskor om läkemedel och miljö. Miljöinformation inkluderas i listan Rekommenderade läkemedel. Information till allmänheten kring hantering av läkemedelsavfall kommer att ske regelbundet. Medarbetare ska ges möjlighet att boka cykel för kortare tjänsteresor. Främja hälsa: Våra mål under perioden Livsmedel Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 50% år (2012: 20%) Kemikalier Antalet CMR-kemikalier ska minska 30% till (2012: 275 st) Läkemedel Antibiotikaförskrivningen ska årligen minska i enlighet med Strama*, med särskild fokus på den totala förbrukningen av kinoloner (antibiotika), som ska minska med 5% (mätt som DDD) årligen fram till (2012: DDD) * Strama = Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. 8

9 Förebygga förorening Vi fokuserar på att förebygga föroreningar I vår verksamhet. Landstinget arbetar strategiskt för att minimera påverkan på miljön. Eftersom Kalmar län är avlångt och landstingets verksamheter ligger geografiskt utspridda förekommer en hel del tjänsteresor till möten och till mottagningar. Ett aktivt arbete måste ske för att minska miljöpåverkan från landstingets tjänsteresor. Vi ska beakta vår ambition om en fossilbränslefri region. Följande planeras för att stärka klimatarbetet: Vid upphandling av resebyråtjänster ska huvudprincipen vara att medvetet styra mot ett ekonomiskt och så klimatneutralt alternativ som möjligt. Resenären bokar endast en resa och en plats och inte en bil för att öka samåkning och därmed minska miljö-påverkan. Distansmöten ska fortsätta att utvecklas och ersätta så stor del av personalens resor till möten som möjligt. Möjligheten att åka buss istället för bil ska utökas. Exempelvis ska busslinjer runt respektive sjukhus och busslinjer med stopp vid folkhögskolorna skapas. Införa system under 2015 gällande resor bokade genom kundtjänst, så att vi ökar andelen som samåker och reser kollektivt. Förebygga förorening: Våra mål under perioden Personalresor med flyg och fossilbränsledrivna bilar ska klimatkompenseras med miljöinvesteringar i landstingets verksamhet. Videoanläggningar byts ut och fler installeras för att minska antalet resor till möten och minska miljöpåverkan. Vid upphandling av landstingets transporter ska miljökrav beaktas. Personalresor Tjänsteresor med bil ska minska med 15% (km) till (2012: km) Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ska minska med 20% till (2012: 887 ton) 100% av tjänstefordonen som köps in ska om möjligt köras med förnyelsebara drivmedel. Kollektivtrafik Andel förnyelsebara drivmedel i busstrafiken ska vara 100% år (2012: 59%) Öka antalet resenärer i länet som åker kollektivt med 15% fram till (2012: personresor) 9

10 Förbättra resurshantering VI FOKUSERAR PÅ ATT FÖRBÄTTRA RESURSHANTERINGEN I VÅR VERKSAMHET OCH I VÅRA ARBETSPROCESSER. Effektiv resursanvändning innebär en god hushållning med naturresurser samt en verksamhet som bedrivs med förnyelsebara råvaror och på ett kretsloppsanpassat sätt. Systematiskt energieffektiviseras hela fastighetsbeståndet under perioden En del byggnader rivs för att ge plats åt moderna, ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. Resurseffektivt arbete i patientnära verksamhet innebär att klimatpåverkan minskar när man aktivt arbetar med att öka tillgängligheten och den medicinska kvaliteten för patienten. Behandlingen ses i ett helhetsperspektiv, provtagningar och remisser samordnas och resorna för varje patient kan därigenom minskas. Vi ska minska våra direkta koldioxidutsläpp genom att ständigt minska utsläppen från energi, transporter, avfall, lustgas och övriga klimatpåverkande medicinska gaser. Begreppet grön IT är väl förankrat inom landstinget. Exempelvis är virtuell server alltid förstavalet för att minska behov av el och kyla och minska transporter och emballage. I nya serverhallar används kalla gångar och geokyla för att minska behovet av kyla, och datorerna som köps in är energisnåla. Planer för att stärka resurseffektiviteten: I inköpsprocessen prioriteras produkter och material som är resurssnåla och tillverkade av förnybara råvaror. Detta tillsammans med att produkter och material används på ett effektivt sätt är en del av det förebyggande arbetet för att minska avfallet. Ny upphandling ska säkerställa en miljömässig och kostnadseffektiv avfallshantering. Genom fullt utbyggd källsortering av avfall och farligt avfall minskas miljöpåverkan. Det källsorterade materialet återanvänds och återvinns. Nyckeltal och mål ska tas fram för att kunna mäta effektiviseringar i avfallshanteringen. Återvinningen ska öka och brännbart och deponi ska minska. Organiskt avfall ska sorteras ut för biogasproduktion. Under kommande planperiod ska vid varje enskilt projekt utvärderas vilken nivå inom certifierad miljömärkning enligt Sweden Green Buildings och Klass Miljö byggnad som kan tillämpas vid nybyggnation (ställer krav inom energi, inomhusmiljö och material). Vid nybyggnad är målet att energianvändningen ska uppfylla BELOK:s energiklass A. * Vid större ombyggnation ska Boverkets byggreglers krav vara lägsta nivå. Workshop med medarbetarna vid landstingets folkhögskolor, tema miljö och klimat, ska genomföras. Förbättra resurshantering: Våra mål under perioden Avfall Fullt utbyggt system för omhändertagande av de källsorterade fraktionerna vid alla enheter. Nyckeltal, mål och basår tas fram under Energi Energiledningssystem ska införas under Vi ska vara topp 5 i den nationella energimätningen som redovisas i KOLADA**. (2012: Plats 4) Energiförbrukningen ska minska med 5% för el och 5% för värme fram till (2012: 86,4 kwh/kvm el, 107 kwh/kvm värme) Resurseffektivt arbete i patientnära verksamhet Vi ska minska våra direkta koldioxidutsläpp med 20% till (2012: ton) * BELOK står för Beställargruppen lokaler som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och sjutton av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler. ** KOLADA är SKL:s kommun- och landstingsdatabas och ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. 10

11 Organisation och planering Varje verksamhet är ansvarig för att följa lagstiftning och andra krav, bland annat för att hållbarhetsprogrammet genomförs i den egna verksamheten. Varje förvaltning ansvarar för att verksamhetens miljömål bidrar till att landstingets övergripande miljömål nås. Aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppnå miljömålen ska ingå i verksamhetsplanering, beslutsunderlag och budgetarbete. Respektive förvaltning säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för miljöarbetet. I verksamheten finns en miljöorganisation etablerad. Denna jobbar med allt från strategiskt miljöarbete för hela landstinget till stöd och rådgivning på förvaltningsnivå. Andra ansvarsområden inom miljöorganisationen är att bevaka lagstiftning, myndighetskontakter, utveckla miljöledningssystemen, utbildning och viss omvärldsbevakning. Landstingets verksamheter ska delta i nätverk och samarbetet som bidrar till att målen i hållbarhetsprogrammet nås samt att kunskap inhämtas och sprids. Under programperioden ska miljöutbildning fortsätta riktas till chefer i Gröna kortet, till miljöombud minst en gång per år och till andra speciellt utvalda målgrupper i landstingets egna verksamheter. Ett gott miljöarbete premieras årligen med ett miljöpris till en verksamhet som varit framgångsrik. Upphandling Landstingets verksamheter ska köpa centralt upphandlade produkter vilket säkerställer att de köper in produkter som uppfyller landstingets miljökrav. Landstinget ska fortsätta att ställa miljö-, sociala och etiska krav på sina leverantörer och entreprenörer i samband med inköp av de artiklar och tjänster de levererar till oss. Kunskapen om både den direkta och den indirekta påverkan av våra varor och tjänster ska öka under programperioden. Detta omfattar hur landstingets inköp av varor och tjänster påverkar miljön vid tillverkningen. Kommunikation Landstingets interna och externa miljökommunikation ska vara tydlig och öppen. Den ska bidra till att motivera medarbetare och leverantörer men även omvärlden till minskad miljöpåverkan. Under programperioden ska landstinget förbättra sin interna och externa kommunikation kring miljö- och hållbarhetsarbetet. En strategi för miljökommunikation ska upprättas. Uppföljning Varje verksamhet ansvarar för att miljömålen och efterlevnaden av legala och andra miljökrav följs upp genom mätning och övervakning, samt återrapporteras i ett särskilt dokument till landstingsstyrelsen. Under perioden ska system för att mäta Hållbarhetsprogrammet introduceras. Uppföljning av målen presenteras i miljöredovisningen, ett särskilt avsnitt i Landstingets årsredovisning. Mätmetoder för uppföljning av programmets mål kommer att standardiseras och redovisas i ett särskilt dokument. 11

12 Landstinget i Kalmar län Box 601, Kalmar Telefon Ltkalmar.se

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 25 mars 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2014-03-25 3 (47) Dnr Ks 2014.111 1.4.1 Remiss Miljöprogram för perioden 2015 2018 för Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Miljöredovisning 2011 Stockholms läns landsting SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Från vision till resultat 2007 2011 Miljö Steg 5 VISION,

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer