DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö 2013-12-07"

Transkript

1 DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

2 Detta är en sammanställning av fyra frågor ur Breeam Communities som hanterar dagvatten, översvämning och föroreningar i ytvattnet. Frågorna har resulterat i ett antal krav som är införda i hållbarhetsprogrammet. Det räcker därmed att läsa vad som står i hållbarhetsprogrammet för att förstå kravnivåerna. Här bifogas de bakomliggande utredningarna och beräkningarna som har lett fram till kraven, vilket kan ses som en hjälp för att förstå bakgrunden till nivåerna. Frågorna är kopplade till den tekniska manualen i Breeam Communities och är benämnda: - CE1 Översvämningsrisker - CE2 Regnvattenhantering - CE3 Regnvattenhantering och LOD - RES6 Ytvatten Dessa frågor har hanterats inom delprojekt Dagvatten där aktörerna i Masthusen har deltagit. De fyra dokumenten är resultatet av deras arbete. Dagvattengruppen har bestått av: Diligentia AB Riksbyggen Hökerum Bygg AB Ikano Bostad AB Va Syd Malmö Stad Gatukontoret Malmö Stad Miljöförvaltningen Sweco Mats Wermel Camilla Thermaenius Anna Edman Daniel Evertsson Linda Tenggren Inga-Lill Ölin Maria Lööf José-Ignacio Ramírez, Lina Karlsson

3 CE1 Översvämningsrisker

4 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramírez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE1 Översvämningsrisker 1. Mål Miniminivå (1 poäng) i kategori CE1 innebär att: Byggnader är belägna i ett område som har en översvämningsrisk som betraktas som hög. Det finns inga mycket känsliga användningar inom exploateringsområdet men man uppfyller undantagprövning (exception test). Exploateringen är översvämningstålig, det finns säkra tillfartsvägar och eventuella risker kan hanteras på ett betryggande sätt. Översvämningsrisken betraktas som hög om översvämningar i området har en högre sannolikhet än 1% (återkomsttid mindre än 100 år). Mycket känsliga användningar inkluderar: Polis, ambulans eller brandstationer Telekommunikationsanläggningar som ska vara i drift under en översvämning Samlingspunkter i händelse av katastrof eller olycka Källarbostäder Husvagnar o. dyl. som används som permanenta bostäder Anläggningar med tillstånd att hantera farliga ämnen Undantagprövning innebär att en utredning över översvämningsrisk har tagits fram. Denna utredning ska visa Golvnivåer ligger 600 mm över dimensionerande översvämningsnivåer eller att byggnader inte är av känslig karaktär samt är motståndskraftiga en översvämningsevent. Exploateringen bidrar med hållbarhetsvinster till samhället som överväger översvämningsrisker Exploateringen finns i ett område som tidigare har använts Exploateringen kommer vara säker. Exploateringen minskar eller påverkar inte översvämningsrisker i övriga områden. I BREEAM nämns ytterligare ett alternativ för att uppnå 1 poäng men detta alternativ anses inte relevant eftersom det kräver att byggnader är belägna i ett område som har en översvämningsrisk som betraktas som av mellannivå d.v.s. som är mindre eller lika med 0,5% (eller återkomsttid 1:200).

5 2. Översvämningsrisker och dimensionerande översvämningsnivåer I BREEAM-manualen anges att en översvämningsriskutredning ska undersöka följande källor: flod, hav, ytavrinning, grundvatten samt ledningar. I området Masthusen är beläget anses hav, ytavrinning och grundvatten vara relevanta. Ingen flod eller å rinner längs eller i närheten av området. Det finns inga huvudvattenledningar (dricksvatten) som går genom området. Dagvattenledningar inkluderas i analysen för ytavrinning. a) Hav Högvattenstånd för återkomsttid 100 år i Malmö är +2,08 m i RH70 höjdsystem (Figur 2; Bilaga 1, Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen fån Malmö Stadsbyggnadskontoret) baserad på IPCC:s hög-alternativ. Detta högsta vattenstånd motsvarar +2,16 m i det nya höjdsystemet RH2000. Enligt Bilaga 1 ska en våghöjd på 0,5 m läggas vilket gäller för byggnader vid kusten som saknar skydd av vågbrytare. Nivåer för befintliga gator som Västra Varvsgatan och Lilla Varvsgatan samt parker som Ankarparken har erhållits från Malmö gatukontoret (se Bilaga 3). Masthusens område ligger minst 100 m från havet och de ytorna mellan havet och Masthusen området har en marknivå lika med eller högre än +2,6 m och därför skulle bryta vågorna med total våghöjd 2,7 m eller mindre innan de når området. Översvämningsnivå för hög havsnivå blir därför + 2,16 m (RH2000 höjdsystem) för en 100 år återkomsttid. b) Grundvatten Grundvattennivå ligger i normala fall något högre än medelvattennivå vilket är +0,72 m i IPCC:s hög alternativ (se s.7 Bilaga 1) och RH2000 höjdsystem. (+0,66 m ö h är i referenssystem RH70 vilket motsvarar + 0,72 m ö h i referenssystem RH2000 som används i rapporten, referenssystem som gäller efter år 2000). Det kan därför förutsättas att normal grundvattennivå med förändrat klimat är ca +1 m. Vad gäller samband hög havsnivå och högt grundvattenstånd kommer medelvärde för hög havsnivå över flera dagar att påverka grundvattnet. Detta medelvärde är mindre än högsta havsnivå för en dag vilket är +2,16 m för 100 års återkomsttid enligt ovan. Grundvattnets högsta nivå blir därför mindre än + 2,16 m för 100 års återkomsttid. c) Ytavrinning Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 2) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med två års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 eller ett regn med tio års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,45. I Masthusen området finns det ett mål vad gäller gröna ytor (se CE3 regnvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten) vilket motsvarar en ytavrinningskoefficient på 0,42. Ytavrinning från Masthusen kommer att rinna till omgivande gator och VA SYD:s dagvattenledningar. Översvämningsnivå för ett regn med 100 års återkomsttid blir +2,72 m (Se Bilaga 3). Vatten når denna nivå i befintliga gator som avgränsar Masthusen område (Stora Varvsgatan, Västra 2 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

6 Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Stapelbäddsgatan). Denna översvämningsnivå varar under en period som är mindre än 1 timme. Golvnivåer för bostäder ligger över denna nivå. Några kommersiella lokaler i direkt anslutning till befintliga gator ligger mellan +2.6 och +2.7 (se Bilaga 5). Enligt brev från BREEAM är det acceptabelt att några lokaler har golvnivå lägre än översvämningsnivå för 100 års regn förutsatt att dessa fastigheter är byggda för att klara av dessa extrema event (Se bilaga 6). d) Kombination av olika källor För att bedöma effekten av översvämning p.g.a. en kombination av olika källor behöver man analysera kombination som har 100 års återkomsttid t.ex. 100 år för höga havsnivåer tillsammans med 1 års regn eller 1 år för höga havsnivåer tillsammans med 100 års regn. Dessa har redan analyserats ovan. Andra kombinationer som t.ex. 50 år för höga havsnivåer tillsammans med 2 års regn har höga vattennivåer som är lika med eller lägre än fall a) eller c) ovan. 3. Undantagprövning (Exception test) Syfte med undantagsprovning är att säkerställa att det finns en säkerhet inför en översvämningsevent. Dessutom ska exploateringen bidra till att minska översvämningsrisk Detta betyder att golvnivåer för bostäder och andra känsliga användningsområden ska ligga på 600 mm över dimensionerande översvämningsnivåer. Om det finns kommersiella lokaler som är i risk att drabbas av översvämningar vid stora regn (dvs med återkomstid på 100 år eller högre) ska dessa lokaler vara hållbara och kunna motstå dessa extrema översvämningar (se bilaga 6). Som det visades i 2 c) ovan uppfyller Masthusen området dessa kriterier. Exploateringen minskar befintliga avrinningskoefficienter och ökar gröna ytor i området i jämförelse med befintligt läge. Dessa förbättringar minskar översvämningsrisker. Exploateringen finns i ett område som har tidigare använts. Exploatering kommer att vara säkert och det kommer inte att öka översvämningsrisker i övriga områden. Vattennivå i tillfartsvägar vid stora regn kommer att tillåta att man kan ta sig ut av området. 4. Övrigt VA SYD avser att göra kompletterande analyser genom att undersöka närmare vilka delar av Västra Hamnen som kan komma att behöva modelleras. Modellering av utsedda områden kommer antagligen bli aktuellt i samband med att Malmö stad ser över vilka områden som kan definieras som lågpunkter och alltså kan råka ut för översvämningar vid extrem nederbörd (se bilaga 7). Det anses att denna analys skulle vara mycket värdefull för att ha en bättre bild av de områden i Västra hamnen som har större översvämningsrisk i samband med extrema regn. För att kunna PM 3(5) AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

7 utföra denna mer detaljerade utredning skulle det vara nödvändigt att Malmö Gatukontoret samarbetar med VA SYD i denna analys. 4 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

8 5. Slutsatser Masthusen området uppfyller miniminivå (1 poäng) i kategori CE1 under följande förutsättningar: Grönytefaktor i området är sådant att den sammanvägda avrinningskoefficienten för området är mindre än 0,45 Golvnivåer för byggnader som ska användas för bostäder har golvnivå över +2,72m Kommersiella lokaler som har golvnivå under +2,72 m ska är byggda för att klara av extrema översvämningsevent. Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen från Malmö Stadsbyggnadskontoret Utlåtande från VA SYD om kapacitet på befintliga ledningar i området Översvämningskarta med befintliga och projekterade mark- och gatunivåer Sektioner Masthusen området Lokaler med golvnivå mellan och m BREEAM utlåtande angående kommersiella lokaler med golvnivå under översvämningsnivå för 100 års regn 5(5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

9 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen Scenarier för havsnivån Två faktorer påverkar havsnivån Den höjning av medeltemperaturen i atmosfären som IPCC förutser leder till stigande havsnivå via två effekter: uppvärmning av världshaven som leder till högre vattenstånd genom att vattnet expanderar, och avsmältning av landbaserad is (glaciärer) som leder till mer vatten i haven. Nivåökningen beror således inte på att den is som flyter i havet kring polerna smälter (jämför med smältande isbitar som flyter i ett dricksglas nivån i glaset ändras inte). Två scenarier I detta avsnitt redovisas scenarier för hur havsnivån kan förändras i framtiden. På grund av osäkerheten om hur framtida utsläpp av växthusgaser kommer att förändras liksom klimatsystemens tröghet och komplexa natur har IPCC tagit fram två alternativa scenarier, ett högt och ett lågt. Gemensamt för scenarierna är att medeltemperaturen väntas öka. Skillnaden mellan scenarierna avser hur stor tempera- RH 70 Vattenståndsförändringar i havet kan orsakas både av stigande/sjunkande vattennivå och av landhöjning/landsänkning. För att kunna beskriva variationer i vattenståndet behövs därför en fast nivå att referera till. RH70 är ett referenssystem där den fasta punkten, nollpunkten, motsvarar havsytans medelnivå år Nivåangivelser i denna pm refererar till RH70 om inget annat anges. turökningen antas bli och vad den får för återverkningar på resten av klimatsystemet såsom nederbörd, vind och havsnivå. Det är viktigt att komma ihåg att detta är just scenarier och ingen sanning. Båda scenarierna är lika troliga. Alla vet att väderprognoserna för de närmaste dagarna på TV ofta slår fel, och att en modell för klimatförändringar på 100 års sikt har stora osäkerheter ter sig således givet. Globala scenarier Med utgångspunkt i sina globala klimatmodeller och utsläppsscenarier har IPCC gjort bedömningar av hur nivån i världshaven kan komma att förändras. Man räknar med att den genomsnittliga havsnivån till år 2100 globalt kommer att öka med ca 18 cm i lågalternativet och 59 cm i högalternativet, detta jämfört med 1990 års nivå (AR4, IPCC 2007). Scenarier för Klagshamn I Sverige har det gjorts flera regionala bearbetningar av IPCC:s globala scenarier som redovisar vilka vattenståndsvariationer som kan väntas när man beaktar lokala förhållanden. Bearbetningarna är utförda av SMHI vid Rossby center. I rapporten Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge (SMHI 2007) redovisas bedömningar för kuststräckan i Skåne och Blekinge. För Malmös del är Klagshamnsudden den närmast belägna mätstation som ingår i rapporten och det är också för Klagshamnsudden som de scenarier som redovisas nedan är beräknade. Vid Klagshamnsudden har SMHI gjort mätningar av havsnivån sedan Det högsta värdet, +140 cm relativt RH70, uppmättes år Därefter har nivåer över +100 cm mätts upp vid ett flertal tillfällen: +130 cm år 1997, +121 cm åren 2001 och 2002 samt +133 cm år Det förekommer även sporadiska uppgifter om högre uppmätta nivåer, bland annat från Svensk Lots. Figur 1 visar medelvattennivån för perioden år Som framgår av figuren kan medelvattennivån komma att ligga mellan +22 cm (lågalternativet) och +66 cm (högalternativet) över havsytans medelnivå Men precis som i dag kommer vattennivån även i framtiden att bli avsevärt högre vid vissa tillfällen. I figur 2 redovisas beräknade årshögsta vattenstånd för perioden I IPCC:s högalternativ hamnar årshögsta vattenstånd med 100 års återkomsttid på +208 cm vilket är 64 cm högre än under 1900-talet. Med begreppen återkomstnivå och återkomsttid menas en nivå som statistiskt sett återkommer inom en viss tid. I tabellen Återkomst... på denna sida visas även årshögsta vattennivåer med återkomsttid på 2, 10 och 50 år i högalternativet. Eftersom återkomstnivåerna är beräknade med statistiska metoder är de också förknippade med en viss statistisk osäkerhet. Kring hundraårsvärdet +208 cm finns ett 95 %-igt konfidensintervall vilket innebär att den rätta nivån med 95 % sannolikhet ligger mellan +198 och +233 cm. Det bör också noteras att havsnivån väntas fortsätta att stiga efter år 2100 även om vi i denna pm begränsat oss till hundraårsperspektivet. 6

10 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen Vågor tillkommer Ovanstående scenarier för högvattennivåer bygger på förhållandena vid Klagshamnsudden. Den kan betraktas som giltig även för centrala Malmö. I högvattenscenarierna är inte effekten av vågor inräknad. Det är inte givet att högvatten och höga vågor inträffar samtidigt men risken för detta finns. Men vågbildningen beror till stor del på lokala förhållanden och data om vågbildning från Klagshamn kan inte utan vidare användas för andra delar av Malmös kust. Innan de lokala förhållandena har studerats närmare bör vi i planeringen räkna med en marginal i storleksordningen 0,5 meter för vågbildning. Det innebär att översvämningar som inträffar vart tionde år kan nå drygt två meter och hundraårsöversvämningen närmare tre meter över 1900-talets medelvattennivå. År (högalternativ) År (lågalternativ) År 1970 År (lågalternativ) År Medelvattennivå cm cm Figur 1. Beräknad medelvattennivå i Klagshamn relativt RH70. Två alternativ visas, IPCC:s högoch lågalternativ. År (högalternativ) Höga vattenstånd cm cm cm Medelvattennivå 1970 Figur 2. Beräknade höga vattenstånd med 100 års återkomsttid i Klagshamn relativt RH70. Två alternativ visas, IPCC:s hög- och lågalternativ. 7

11 ANG KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN I MAMLÖ VA SYD bygger huvudledningar för VA i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen och Korvetten i Västra Hamnen i Malmö som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator, skolor och så vidare. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD, och tidigare VA-verket, under flera års tid anpassat va-ledningarna till ombyggnaden av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med några gröna ytor och fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. För översiktlig kartinformation om dagvattenledningsnätet i Västra Hamnen se Bilaga 1. Med vänlig hälsning VA SYD Helena Flinkberg Projektingenjör

12

13 Förklaringar Sektioner som visar marknivåer. Sektionernas läge i plan redovisas i bilaga 5. Höjdsystem: RH 2000 Marköveryta Nivå +2,72, beräknad vattennivå vid 100-årsregn MASTHUSEN OMRÅDE Översvämningskarta Skala: vertikal 1:5000 horisontell 1:500 (A3) UPPRÄTTAD AV JIRZ/NIRU

14

15 BILAGA 6 SVAR FRÅN BREEAM ANGÅENDE ÖVERSVÄMNINGSNIVÅ KOMMERSIELLA LOKALER From: To: Date: :04 Subject: BREEAM Enquiry (42889) : 2: BREEAM , Masthusen Malmö, CE1 Dear Anders Nilsson With reference to query: Thank-you for your query regarding CE1 Flood Risk Assessment. Yes, for this particular bespoke project, it is acceptable that during a 1:100 storm event there may be some areas of limited flooding in commercial premises, provided that the buildings are appropriately flood resilient in line with the definition for flood resilient construction ( Buildings that are designed to reduce the consequences of flooding and facilitate recovery from the effects of flooding sooner than conventional buildings. ). Please click here to tell us how you rate this answer Should you require any further assistance regarding this query, please contact quoting the reference number and they will be able to assist you further. Disclaimer: BRE Global endeavours to ensure that our response to your query is appropriate. However this is dependent on the clarity, completeness, context and accuracy of the information given to us by the enquirer. Kind regards Caroline Buchanan BREEAM Technical Consultant BREEAM For and on behalf of BRE Global Limited BRE Global Limited, Bucknalls Lane, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX Website: T: +44 (0) : select option 2 F: +44 (0) Your query: From: Anders Nilsson Sent: 16 May :09 To: BREEAM Subject: BREEAM , Masthusen Malmö, CE1 Dear BRE, Regarding floodrisks for CE1 in the Masthusen manual: Is it accepted that commercial premises are allowed to flood (in a reasonable level, 2-3 centimetres) if the buildings are designed with flood resilient construction?

16 The Flood Risk Assessment for the site demonstrates a few areas where flooding may accure in the 1:100 year event. If you need further details, please contact me asap. Best regards Anders Anders Nilsson Planarkitekt Privileged and confidential information and/or copyright material may be contained in this . If you are not the intended addressee you may not copy or deliver it to anyone else or use it in any unauthorised manner. To do so is prohibited and may be unlawful. If you have received this by mistake, please advise the sender immediately by return and destroy all copies. Thank you. Building Research Establishment Ltd, Registered under number in England and Wales. VAT Registration No GB E Global Limited, Registered under number in England and Wales. Building Research Establishment and BRE Global are subsidiaries of the BRE Trust. BRE Trust is a company limited by guarantee, Registered under number in England and Wales, and registered as a charity in England (no ) and in Scotland (no. SC039320). Registered Offices: Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire WD25 9XX

17 DAGVATTENSYSTEMET VID KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN, I MALMÖ VA SYD bygger huvudledningar för vatten- och avlopp i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen i Västra Hamnen i Malmö, som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator och skolor. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD under flera års tid byggt ut den allmänna va-anläggningen vid omvandlingen av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med gröna ytor och andra fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. Vid extrema regn större än 10-årsregn kommer inte dagvattensystemet att vara tillräckligt utan översvämning kommer ske i områdets lågpunkter. Gatornas lutning runt kv Masthusen gör att ytvatten kommer att bli stående under viss tid tills vattnet kan ledas bort via det allmänna dagvattensystemet. Grova beräkningar har gjorts för att visa vilka områden som kommer att beröras av dessa översvämningar. Dessa teoretiska beräkningar bör omräknas till verklig avledningskapacitet och det kräver en mer kvalificerad beräkning och tillgång till specificerade uppgifter om hur systemet fungerar, dvs en modellering, för att mer exakt kunna visa hur översvämningen kommer bete sig. Ingen sådan modellering har gjorts tidigare över dagvattensystemet i Västra Hamnen. Då det nu har visat sig att innestängda områden skapas vid den vidare exploateringen av området bör en sådan här modellering utföras. VA SYD avser att undersöka närmre vilka delar av Västra Hamnen som kan komma att behöva modelleras. Modellering av utsedda områden kommer antagligen bli aktuellt i samband med att Malmö stad ser över vilka områden som kan definieras som lågpunkter och alltså kan råka ut för översvämningar vid extrem nederbörd. Med vänlig hälsning VA SYD Linda Tenggren Projektingenjör

18 Anna Barosen Från: Karlsson Lina Skickat: den 15 februari :12 Till: Ramírez José-Ignacio Ämne: VB: Dagvattenplanering Masthuset Hej! Så här svarar Linda. Hälsn Lina Karlsson Civilingenjör VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) Please consider the environment before printing this . Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö Telefon +46 (0) Från: Linda Tenggren Skickat: Friday, February 15, :47 AM Till: Karlsson Lina Ämne: SV: Dagvattenplanering Masthuset Hej! Om det ni har räknat ut motsvarar det flöde som Helena har angivit så bör det vara ok. Med vänlig hälsning Linda Linda Tenggren Projektingenjör VA SYD Besöksadress: Hans Michelsensgata 2, Malmö Postadress: Box 191, Malmö Växel: Direkt: Från: Karlsson Lina Skickat: den 14 februari :23 Till: Linda Tenggren Kopia: Ramírez José-Ignacio Ämne: Dagvattenplanering Masthuset Hej Linda! Vi tänkte informera om hur vi tänker angående dagvattenplaneringen i Masthusen. Tidigare har Helena Flinkberg meddelat att ledningssystemet i Västra hamnen kommer kunna ta emot dagvatten från ett 2 års regn med en avrinningskoefficient på 0,8 vilket ungefärligt skulle motsvara ett 10 års regn med en avrinningskoefficient på 0,4. Då 2 års regnet ger ett större flöde räknade vi om lite mer precist vilken avrinningskoefficient man kan tillåta och kom fram till 0,45. Detta värde kommer utgöra riktvärde i planeringen av området. De vore fint om vi kan få ett ok för detta resonemang. Hälsningar Lina Karlsson Civilingenjör VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) Please consider the environment before printing this . Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö Telefon +46 (0)

19 CE2 Regnvattenhantering

20 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramírez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramírez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE2 Regnvattenhantering (Rainwater Management) 1. Mål Mål beslutat i översiktlig planeringsskede (OPS): 3 poäng. Detta innebär att: Området ska kunna ta hand om regnhändelser med en återkomst tid på 1:100 vilket motsvarar extrema händelser där den årliga sannolikheten att inträffa är 1 %. Detta krav har i överenskommelse med BREEAM reviderats jämfört med det som står i manualens ursprungliga version. För uppfyllelse av villkoren ska man redovisa följande: En översvämningsutredning (FRA) (se CE1) En hydrograf (kurva med regnmängd och ytavrinning över tiden) över områdets avrinning till recipient. Avrinningens flödesmaximum efter exploatering ska ej överstiga maximum före exploatering, med andra ord ska avledningen av dagvattnet göras trögt. Planerade system för lokalt omhändertagande av regnvatten inkluderas i scenariot efter exploatering. Maxflöden för ett 1 och 100-års regn ska redovisas innan och efter exploatering. En faktor för klimatförändringar ska inkluderas. Volymen ska beräknas för ett regn med återkomsttid vart 100:e år och 6 timmars varaktighet. Den volym som eventuellt överskrider flödesmaximum innan exploatering ska tas hand om genom infiltration eller återanvändning genom regnvatteninsamling. Regnvatteninsamling ska syfta till användning där dricksvatten kan ersättas som t.ex. i spolning av WC/tvättmaskiner och inte enbart till bevattning I de fall där infiltration eller återanvändning ej kan ta hand om den överskridande volymen till recipient ska flödet reduceras till något de rankade alternativen: 1. Medelårsvärdet för flöden innan exploatering (the pre-development site s estimated mean annual flood) 2. Ett utflöde av maximalt 2 l/s, ha 3. Ett minsta möjliga flöde bestämt enligt gällande standarder som samtidigt har tillräckliga dimensioner för att förhindra uppbackning av vatten Då alla andra LOD-lösningar har utretts kan avledning till dagvattenrörnät ske som ett sista alternativ. Ansvarig för dagvattenrörnätet (VA SYD i detta fall) bestämmer tillåtet flöde att släppa. Tillgänglig kapacitet i nätet ska redovisas. Tekniker för hur dränering sker hållbart ska föreslås. Med LOD-lösningar menas lokalt omhändertagande av dagvatten (jämför engelskans SUDs, Sustainable Urban Drainage) som består av ett system av lösningar som tar hand om dagvatten

21 mer hållbart. Exempel på komponenter är dammar, svackdiken, vassbäddar, genomsläpplig asfalt, stenkistor, ekodiken, regnvattenåtervinningssystem och gröna tak. Denna utredning har genomförts enligt BREEAM:s anvisningar av en kvalificerad ingenjör (se Bilaga 3). 2. Kapacitet befintligt dagvattensystem Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 1) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med två års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 vilket motsvarar tio års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0, Utredning regnvattenhantering I dagsläget avvattnas Masthusen till det kommunala ledningsnätet utan LOD-lösningar. Mängden dagvatten som genereras för området har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten publikation P90. Dagvattenavrinning från området har beräknats baserad på regnenvelopemetoden för volymdimensionering. Dimensionerande regnintensitet har beräknats enligt Dahlströms formel med Z-värde lika med 14 enligt Figur 4.3 P90. Resultat av dessa beräkningar presenteras nedan: Figur 1 Intensitet-varaktighet-frekvens kurva Masthusen området. 2 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce2\pm ce2 dagvatten masthusen-

22 Figur 2 Hydrograf över Masthusen-området före exploatering. Återkomsttid 100 år och avrinningskoefficient 0,86 (nuvarande förhållanden). Figur 3 Hydrograf över Masthusen-området efter exploatering. Återkomsttid 100 år, avrinningskoefficient 0,42 (planerade förhållanden), utan utjämning. Maxflödena för ett 1-års regn och 100-års regn, före respektive efter exploatering, presenteras i tabellen nedan. De högsta regnintensiteterna inträffar vid korta regn då hela avrinningsområdet bidrar till avrinningen. Därför har intensiteten för regnvaraktigheten 10 min valts i jämförelsen mellan maxflöden, vilket överensstämmelser med dimensioneringskriterier enligt Svenskt Vatten P90 (2004). För scenariot efter exploatering har klimatfaktorerna 1,01 använts för 1-års regn och 1,3 för 100-års regn enligt resonemang i Svenskt Vattens publikation P104.

23 Regn Flöde innan exploatering inklusive klimatfaktor (m 3 /s) Flöde efter exploatering inklusive klimatfaktorer (m 3 /s) 1-års återkomsttid, varaktighet 10 min 100-års återkomsttid, varaktighet 10 min 0,66 0,35 4,68 2,45 Enligt BREEAM ska eventuell överstigande volym i hydrografen, efter, jämfört med före ombyggnaden, tas hand om genom infiltration, regnvatteninsamling eller andra LOD-lösningar. Eftersom Masthusen får en lägre avrinningskoefficient efter exploatering blir också flödena mindre för det nya området och därmed behövs inte några kompletterande åtgärder för att uppfylla detta kriterium. Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 1) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med 2-års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 vilket motsvarar ett regn med 10-års återkomsttid och en ytavrinningskoefficient på 0,45. I området Masthusen finns ett mål vad gäller gröna ytor vilket motsvarar en ytavrinningskoefficient på 0,4. Då området är anlagt kommer avrinningskoefficienten troligen bli mellan 0,4-0,45. Det blir därför nödvändigt utjämna skillnaden i avrinning mellan 100-års regn och 10-års regn vilket dagvattenledningar kan klara av. Genom att använda gatorna runt Masthusen till fördröjning av regnvatten blir vattennivån vid ett 100-års regn omkring +2,72 (RH 2000). Bostäder i Masthusen ligger över denna nivå. Det påpekas att avrinning och vattennivå i befintliga gator kommer att vara mindre med Masthusen projektet främst på grund av minskning av avrinningskoefficient i området. Se Bilaga 4 samt PM CE1 Översvämningsrisker. 4. LOD lösningar Avrinning i området ska komma från tak varav en del gröna tak, parker, torg och några lokala gator. LOD lösningar kommer att ske i form av gröna tak samt genom att utformning av stuprör så att de anslutas till rännor och mindre dammar vilka ansluts till dagvattenledningar. Eftersom det kommer att finnas en reducerad biltrafik i Masthusen området samt därför att recipienten är havet anses det inte motiverat att ha en omfattande dagvattenrening som skulle vara fallet om recipienten skulle vara en mindre sjö. Dessutom har Gatukontoret beslutat att LOD-lösningar som innebär avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg inte kan tillämpas i Masthusen på grund av driftskäl (Bilaga 2). Ett konventionellt dräneringssystem där dagvattnet samlas upp i rännor eller dagvattenbrunnar för att ledas ut i havet via ledningssystemet är därför tillräckligt och efter förutsättningarna en hållbar dränering. 4 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce2\pm ce2 dagvatten masthusen-

24 5. Slutsatser Masthusen-området uppfyller 3 poäng i kategori CE2 i och med följande: Då avrinningskoefficienten minskar efter exploateringen behövs inga ytterligare lösningar för att ta hand om nytillkommet dagvatten (infiltration, regnvatteninsamling, andra LOD-system) Området är designat för att ta hand om ett 10-års regn med avrinningskoefficient på högst 0,45 genom befintligt ledningssystem. Flödesskillnaden upp till ett 100-års regn tas hand om genom fördröjning på allmänna gator och någon ytterligare åtgärder som inte är klara i detta skede. VA SYD är inkopplade och en läsning tas fram i samarbete med dem. Med dessa åtgärder klarar området ett 100-års scenario. Beräkningarna baseras på att avrinningskoefficient för det färdigställda området blir högst 0, Bilagor: Bilaga 1 VA SYD:s utlåtande om ledningskapacitet Bilaga 2 Skrivelse från Gatukontoret om avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg. Bilaga 3 CV ingenjör enligt BREAAM kriterier Bilaga 4 Översvämningskarta

25 ANG KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN I MAMLÖ VA SYD bygger huvudledningar för VA i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen och Korvetten i Västra Hamnen i Malmö som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator, skolor och så vidare. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD, och tidigare VA-verket, under flera års tid anpassat va-ledningarna till ombyggnaden av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med några gröna ytor och fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. För översiktlig kartinformation om dagvattenledningsnätet i Västra Hamnen se Bilaga 1. Med vänlig hälsning VA SYD Helena Flinkberg Projektingenjör

26 /AD Bilaga 2 Avvikelserapport Masthusen Instruktion: Gråmarkerade rutor ska fyllas i av den som rapporterar avvikelse från krav i Masthusens Hållbarhetsprogram. Vitmarkerade rutor fylls i av Masthusens hållbarhetsansvarige. Projekt: Avvikelseapport nr: 1 Masthusen Masttorget+Del av Diagonalen+Lokalgatorna Avvikelse avser: Krav i Hållbarhetsprogrammet som styr Dagvattenhantering och Vattenföroreningar. (krav nr: samt i Hållbarhetschecklistan) Beskrivning av avvikelse: Avvikelse från krav 3.4.2: Torget och Diagonalen kommer till största delen vara hårdgjord och inte utformade för uppsamling av regnvatten för återanvändning. Vidare kommer man inte följa rekommendationen i Landskapsutformningsplanen att leda dagvatten från torg & gator till urbana ekodiken/urban vattenytor. Inga öppna dagvattenkanaler planeras på torget. Avvikelse från krav 3.5.1: Lokalgatorna planeras ej vara utformade med avrinning till träd och buskar. Motiv till avvikelser: Kraven uppnås ej på allmän platsmark då avrinning till växtlighet har försökt undvikas på grund av saltskador. Urbant ekodike har bedömts få betydande negativa konsekvenser ur driftskostnadsperspektiv. Synligt dagvatten på torget bedöms begränsa torgets flexiblitet mm, se nedan. Vilka alternativ har prövats och utretts för att undvika en avvikelse? Erfarenheter från lösning med avstängning av dagvatteninfiltration vintertid till växtlighet har erhållits från Hyllie Stationstorg, dessa har visat betydande kostnadsökning avseende drift och underhållskostnader. Alternativa utformningar för att skapa synligt dagvatten har prövats på torget, men förkastats då stor del av torgets flexibilitet går förlorad, negativa erfarenheter av algtillväxt i liknande anläggningar samt ökad skräpansamling med ökad drift och underhållskostnader som följd. Kontaktperson angående avvikelse: Mikael Prag Datum: Namn: Mikael Prag Företag: Gatukontoret, Malmö Stad Svar på begäran om avvikelse Avvikelsen avslås/godkänns: Motiv till beslut: Datum: Namn:

27 CV José Ignacio Ramírez Senior Engineer / Project manager Mr. Ramírez has the degree of Civil Engineer from the Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, and M.Sc. Engineering from the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Ha has also a Postgraduate degree (Tekn. Lic) on Environmental Systems Analysis applied to Wastewater and Sewage Sludge Management. He has a long experience in the field of water and wastewater in Sweden, Latin America and Pacific Ocean Countries as well as other regions. Mr. Ramírez has been the Project Director of complex projects such as Water & Sanitation for 12 Cities in Honduras and as Sub-project Manager, Component III Water Network Improvement Stage, Erbil City Water Network Management Project, Kurdistan Region, Iraq. Mr Ramírez has been involved with sustainability of water and sanitation systems and has participated in sustainable city projects, such as Yinchuan, Nanjing Hexi and Taiyuan South Eco-City, China. Education Experience Extracts (latest 3 years) 2000 Postgraduate degree (Tekn. Lic) Environmental System Analysis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 1993 M.Sc. Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 1986 Civil Engineer, Universidad Federico Santa María, Valparaíso, Chile Professional Societies Swedish Association for Water (Vatten) Swedish Association of Civil Engineers (CF) International Water Association (IWA) Scandinavian Society for Trenchless Technologies (SSTT) Awards/Publications Proposal for Sustainability Evaluation Methodology for Urban Water & Sanitation Projects in Developing Countries. Case Studies in Central America, West Africa and China, IWA Cities of the Future Conference, Stockholm, May 2011 Master Plan Storm Water Network, San Salvador, El Salvador poster presentation, Stockholm Water Symposium, august 2004 A Systems Approach Evaluation of Sludge Management Strategies in Latin America. Case Study: Sludge Management in Valparaíso and Aconcagua regions, Chile, IWA 2nd World Water Congress, Berlin 2001 Conceptual Control Plan for Yinchuan New City Year: 2013 Location: Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region, China Client: Minsheng Ningxia Real Estate Position held: Technical responsible for water (storm water, water supply & wastewater) and solid waste infrastructure conceptual design Nanjing Hexi Low Carbon Eco Smart City Core Demonstration Area Year: 2013 Location: Nanjing, People Republic of China Client: Nanjing Hexi Planning Office, City of Nanjing Position held: Technical responsible for water (storm water, water supply & wastewater) infrastructure conceptual design Khatlon Water Project Feasibility Study Year: 2012 Location: Khatlon region, Tajikistan Client: European Bank for Reconstruction & development (EBRD) Positions held: Deputy Team Leader, Water Supply & Sewerage Expert Ecological Planning for Taiyuan South New Town Year: Location: Taiyuan, People Republic of China Client: Planning Department, City of Taiyuan Position held: Storm Water and Sewerage Expert SymbioCity Academy workshop Water Planning and Demand Management Year: 2010 Location: Gaborone, Botswana Client: Swedish Trade Council / Department of Water Affairs Positions held: Lecturer in workshop on Water Planning and Demand Management Urban Planning for Caofeidian International Eco-City Year: 2010 Location: Caofeidian, People Republic of China Client: Planning Department, City of Tangshan Positions held: Sewerage & Storm Water Expert

28

29 CE3 Regnvattenhantering och LOD

30 PM CE3 MASTHUSEN UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramirez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE3 Regnvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD (SUDs and Rainwater Management) 1. Inledning I det översiktliga planeringsskedet (OPS) har man satt som mål att uppnå 3 poäng (3 credits) i kategori CE3. Detta innebär att dagvatten från mer än 50 % av de totala takytorna samt hårdgjorda ytorna ska samlas in till återanvändning och/eller utgöras av gröna tak. I detaljplanskedet (DPS) har man omvärderat vilka gröna ytor som finns och beslutat att det är realistisk att nå 2 poäng i denna kategori. Detta innebär att dagvatten från mellan 25 och 50 % av de totala takytorna samt hårdgjorda ytorna ska samlas in till återanvändning och/eller utgöras av gröna tak. 2. Bevisning Ytfördelning för varje kvarter visas i Bilaga 1. Denna ytfördelning baseras på preliminära uppgifter från byggherrar samt konsultens beräkningar. Enligt denna fördelning blir andel gröna tak av den totala takytan samt de hårdgjorda ytorna lika med 32% (se Bilaga 1). Förutom gröna tak har byggherren för kv18 planerat bygga ett system för att återanvända regnvatten för bevattning se Bilaga 2. Gröna tak har utformat enligt lokal praxis och följer anvisningar i Svenskt Vatten publikation P105 Hållbar dag-och dagvattenhantering som för detta ändamål ersätter standarderna BS EN :2000 och BS EN 8515: Slutsatser Masthusen uppnår 2 poäng för CE3. Sweco Environment AB 1 (2) w:\04_fastighetsprojekt\6501_masthusen_malmö\ bilen 7_övergripande projekt\21 breeam communities\01 climate o energy\ce3 - hållbara dräneringssyst\delprojekt dagvatten ce3\pm ce3 masthusen docx

31 Bilagor Bilaga 1 Ytfördelning Masthusen Bilaga 2 Plan och uppgifter ytfördelning kv 18 Bilaga 3 Plan och uppgifter ytfördelning kv 1-4 Bilaga 4 Plan och ytfördelning kv 11 Bilaga 5 Plan och ytfördelning kv 6 Bilaga 6 Plan kv 7, 8 och 12 Bilaga 7 Plan kv 13, 14, 15 och16 Bilaga 8 Plan Torg 2 (2) PM CE3 MASTHUSEN MB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\01 climate o energy\ce3 - hållbara dräneringssyst\delprojekt dagvatten ce3\pm ce3 masthusen docx

32 CE3 Regnvattenhantering (Rainwater Management) BILAGA 1 Ytfördelning Total areal Total takyta Tätt tak Plattor Asfalt/Btg Grön takyta andel gröngrön/grus (1) m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 takyta m 2 Kvarter % Kvarter % Kvarter % Kvarter % Diagonal Park Gator norr om kv Gator söder om kv Kvarter 5 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter % 845 Kvarter % 381 Kvarter % 381 Gator kv 6, 7, Kvarter 9 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter 10 Kvarter % 0 Kvarter % 363 Torg Kvarter % 409 Kvarter % 113 Kvarter % 495 Kvarter % Kvarter 17 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter % Gator norr om kv Gator kv SUMMA % Summa tak samt hårdgjorda ytor Summa gröna tak % gröna tak/(tak+hårdgjorda ytor) 32% Avrinningskoefficient 0,45 (1): Total areal är lika med tomtens totala yta (2): Ytuppgifter baseras på preliminära uppskattningar från byggherrar (3): % gröna tak fördelad på summa takytor hårdgjorda ytor ska vara mellan 25 och 50% för att klara 2 poäng (2 Credits) i CE3

33

34

35 Grönska på marken 935 0,1 94 Tak 865 0,9 779 Gröna tak ,2 353 Växtbädd på bjälklag mm djup 715 0,2 143 Växtbädd på bjälklag > 800 mm djup 90 0,1 9 Hårdgjorda ytor med fogar (Plattor) 510 0,6 306 Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor (Stenmjöl + Dränerande Asfalt) ,4 518 Total Yta 6175 m m 2 (Reducerad)

36

37 Total areal Total takyta Grön takyta Tätt tak Plattor Asfalt/Btg Grön / grus Summa m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Kvarter Kvarter Kvarter Kvarter Diagonal Park SUMMA

38

39 Ytfördelning kvarter 11 Sedumtak yttertak Plattyta yttertak (uteplatser) Plattyta innergård Plattyta kvartersmark m2 190 m2 158 m2 410 m2

40

41

42

43 WSP Samhällsbyggnad

44 RES6 Ytvatten

45 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV Lina Karlsson / José-Ignacio Ramirez DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö RES 6 Ytvatten (Surface water) 1. Mål Mål beslutat i översiktlig planeringsskede (OPS): 3 poäng För uppfyllelse av villkoren ska man redovisa: 1p Omfattande avvattningsplan över området innan exploateringen påbörjas. Intyg att en reviderad avvattningsplan över området under byggtiden kommer färdigställas och lämnas över till myndigheter och entreprenörer. Egenkontrollprogram från medverkande entreprenörer där följande behandlas: 1. Siteplan där hög-och lågriskområden för förorening av ytavrinnande vatten är markerade. 2. Rutiner för skydd mot att kontaminerat vatten når dagvattenbrunnar, exempelvis filter och barriärer. 3. Rutiner för att potentiellt förorenande vätskor ska förvaras på lämpliga platser på tillräckliga avstånd från dagvattenbrunnar. Behållare ska inspekteras för att minimera läckage. 4. Försäkran om att avtal finns för hantering av farligt avfall i vätskeform som kan kontaminera. Här ingår olika typer av bensin-och oljeavfall. En sammanställd plan som visar entreprenörernas planerade skyddsåtgärder enligt egenkontrollprogrammen alternativt intyg att system för föroreningsskydd kommer vara installerade innan arbetet påbörjas. 2p Intyg att entreprenörer kommer vara tvungna att förvara och hantera vätskor, oanvända som använda, som tagits in på området på ett sätt som inte förorenar lokala vattenresurser. Intyg att föroreningspreventionen ska vara utformade efter rekommendationer i Pollution prevention guidelines och när relevant CIRIA:s SUDS manual eller motsvarande svenska publikationer. 1(2) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Lina Karlsson Civilingenjör Ekosystemteknik VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

46 3p Specifikation av SUD-system i områden där låg risk för föroreningar föreligger. Specifikation av oljeavskiljare där det föreligger en hög risk för föroreningar så som olja och bensin vid avvattningen. De områden som är aktuella i Masthusen är: 1. Gator 2. Platser där fordon för varuleveranser kör eller parkerar 3. Garage med större yta än 800 m 2 eller med 50 eller fler parkeringsplatser 2. Bevismaterial Kartan med dagvattensystemet i Västra Hamnen biläggs som Masthusens avvattningsplan innan exploatering (Bilaga 1). Under byggskedet ska byggherrarna begära från entreprenörerna som arbetar i varje delentreprenad i området följande dokument enligt gällande föreskrifter (Plan- och bygglagen ed): - Åtgärder för att förebygga förorening av dag-, spill- eller grundvatten - Egenkontrollprogram där man bevisar att man följer dessa åtgärder Under driftskedet ska oljeavskiljare installeras i garageutrymmen större än 50 m 2 och utgående vatten kopplas på spillvattensystemet enligt VA SYD:s tilläggsbestämmelser till ABVA (se Bilaga 2). Dessutom planeras en oljeavskiljare i parkeringen för leveranser till Systembolaget. Vad gäller dagvattenhantering under driftskedet ska ytavrinning i området komma från tak varav en del gröna tak, parker, torg och några lokala gator. LOD lösningar kommer att ske i form av gröna tak samt genom att utformning av stuprör så att de anslutas till rännor och mindre dammar vilka ansluts till dagvattenledningar. Andel gröna tak visas i Bilaga 3. Eftersom det kommer att finnas en reducerad biltrafik i Masthusen området samt därför att recipienten är havet anses det inte motiverat att ha en omfattande dagvattenrening som skulle vara fallet om recipienten skulle vara en mindre sjö. Dessutom har Gatukontoret beslutat att LOD-lösningar som innebär avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg inte kan tillämpas i Masthusen på grund av driftskäl (se Bilaga 4). 3. Slutsatser I och med att alla åtgärder och dokument ovan uppnår Mathusen 3 poäng i kategori RES Bilagor Bilaga 1 Avvattningsplan Masthusen Bilaga 2 VA SYD:s tilläggsbestämmelser till ABVA Bilaga 3 Ytfördelning Masthusen Bilaga 4 Skrivelse från Gatukontoret om avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg. 2 (2) PM

Modellering av avrinning från gröna tak

Modellering av avrinning från gröna tak UPTEC W15009 Examensarbete 30 hp Mars 2015 Modellering av avrinning från gröna tak Avrinningskoefficienter och modellparametrar Camilla Andersson REFERAT Modellering av avrinning från gröna tak avrinningskoefficienter

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar RAPPORT Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar Johanna Andersson IVL svenska Miljöinstitutet AB Anders Rydberg & Sven Celander WSP B2141 November 2013 Rapporten godkänd: 2013-11-11

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE

EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE Caroline Bohlin och Maria Rundqvist Maj 2011 LWR-KAND-EX-2011:06 Caroline Bohlin, Maria Rundqvist

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Extrema vädersituationer - Hur väl rustat är Göteborg? -

Extrema vädersituationer - Hur väl rustat är Göteborg? - Extrema vädersituationer - Hur väl rustat är Göteborg? - Utredning maj 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattande slutsatser... 1 2. Inledning... 4 2.1 Rapporten... 4 2.2 Uppdraget... 4 2.3 Bakgrund...

Läs mer

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 1 INLEDNING 3 2 DAGVATTEN 4 2.1 MÖJLIGHETER 4 2.2 DAGVATTENPROBLEMATIKEN 4 2.3 FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH DESS EFFEKTER 5 2.4 FYSISK PLANERING 7 2.5 TILLÄMPNING

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön och tät stad?

Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön och tät stad? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Tillskottsvatten i avloppsledningsnät Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till dagens teknik

Tillskottsvatten i avloppsledningsnät Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till dagens teknik Tillskottsvatten i avloppsledningsnät Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Bertil Forsberg Filnamn och sökväg: u:\internt\mv\ao-möten\bertil f rapport\slutrapport\svuslutdokument-2011-

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. UPTEC W 14 022 Examensarbete 30 hp Juni 2014 Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. Pressure sewer and gravity system in Fredrikstad municipality.

Läs mer

ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER

ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER - metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen

Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen Johanna Deak Sjöman SLUTRAPPORT för anslagsnummer H09-0173-AKF Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer