DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö 2013-12-07"

Transkript

1 DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

2 Detta är en sammanställning av fyra frågor ur Breeam Communities som hanterar dagvatten, översvämning och föroreningar i ytvattnet. Frågorna har resulterat i ett antal krav som är införda i hållbarhetsprogrammet. Det räcker därmed att läsa vad som står i hållbarhetsprogrammet för att förstå kravnivåerna. Här bifogas de bakomliggande utredningarna och beräkningarna som har lett fram till kraven, vilket kan ses som en hjälp för att förstå bakgrunden till nivåerna. Frågorna är kopplade till den tekniska manualen i Breeam Communities och är benämnda: - CE1 Översvämningsrisker - CE2 Regnvattenhantering - CE3 Regnvattenhantering och LOD - RES6 Ytvatten Dessa frågor har hanterats inom delprojekt Dagvatten där aktörerna i Masthusen har deltagit. De fyra dokumenten är resultatet av deras arbete. Dagvattengruppen har bestått av: Diligentia AB Riksbyggen Hökerum Bygg AB Ikano Bostad AB Va Syd Malmö Stad Gatukontoret Malmö Stad Miljöförvaltningen Sweco Mats Wermel Camilla Thermaenius Anna Edman Daniel Evertsson Linda Tenggren Inga-Lill Ölin Maria Lööf José-Ignacio Ramírez, Lina Karlsson

3 CE1 Översvämningsrisker

4 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramírez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE1 Översvämningsrisker 1. Mål Miniminivå (1 poäng) i kategori CE1 innebär att: Byggnader är belägna i ett område som har en översvämningsrisk som betraktas som hög. Det finns inga mycket känsliga användningar inom exploateringsområdet men man uppfyller undantagprövning (exception test). Exploateringen är översvämningstålig, det finns säkra tillfartsvägar och eventuella risker kan hanteras på ett betryggande sätt. Översvämningsrisken betraktas som hög om översvämningar i området har en högre sannolikhet än 1% (återkomsttid mindre än 100 år). Mycket känsliga användningar inkluderar: Polis, ambulans eller brandstationer Telekommunikationsanläggningar som ska vara i drift under en översvämning Samlingspunkter i händelse av katastrof eller olycka Källarbostäder Husvagnar o. dyl. som används som permanenta bostäder Anläggningar med tillstånd att hantera farliga ämnen Undantagprövning innebär att en utredning över översvämningsrisk har tagits fram. Denna utredning ska visa Golvnivåer ligger 600 mm över dimensionerande översvämningsnivåer eller att byggnader inte är av känslig karaktär samt är motståndskraftiga en översvämningsevent. Exploateringen bidrar med hållbarhetsvinster till samhället som överväger översvämningsrisker Exploateringen finns i ett område som tidigare har använts Exploateringen kommer vara säker. Exploateringen minskar eller påverkar inte översvämningsrisker i övriga områden. I BREEAM nämns ytterligare ett alternativ för att uppnå 1 poäng men detta alternativ anses inte relevant eftersom det kräver att byggnader är belägna i ett område som har en översvämningsrisk som betraktas som av mellannivå d.v.s. som är mindre eller lika med 0,5% (eller återkomsttid 1:200).

5 2. Översvämningsrisker och dimensionerande översvämningsnivåer I BREEAM-manualen anges att en översvämningsriskutredning ska undersöka följande källor: flod, hav, ytavrinning, grundvatten samt ledningar. I området Masthusen är beläget anses hav, ytavrinning och grundvatten vara relevanta. Ingen flod eller å rinner längs eller i närheten av området. Det finns inga huvudvattenledningar (dricksvatten) som går genom området. Dagvattenledningar inkluderas i analysen för ytavrinning. a) Hav Högvattenstånd för återkomsttid 100 år i Malmö är +2,08 m i RH70 höjdsystem (Figur 2; Bilaga 1, Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen fån Malmö Stadsbyggnadskontoret) baserad på IPCC:s hög-alternativ. Detta högsta vattenstånd motsvarar +2,16 m i det nya höjdsystemet RH2000. Enligt Bilaga 1 ska en våghöjd på 0,5 m läggas vilket gäller för byggnader vid kusten som saknar skydd av vågbrytare. Nivåer för befintliga gator som Västra Varvsgatan och Lilla Varvsgatan samt parker som Ankarparken har erhållits från Malmö gatukontoret (se Bilaga 3). Masthusens område ligger minst 100 m från havet och de ytorna mellan havet och Masthusen området har en marknivå lika med eller högre än +2,6 m och därför skulle bryta vågorna med total våghöjd 2,7 m eller mindre innan de når området. Översvämningsnivå för hög havsnivå blir därför + 2,16 m (RH2000 höjdsystem) för en 100 år återkomsttid. b) Grundvatten Grundvattennivå ligger i normala fall något högre än medelvattennivå vilket är +0,72 m i IPCC:s hög alternativ (se s.7 Bilaga 1) och RH2000 höjdsystem. (+0,66 m ö h är i referenssystem RH70 vilket motsvarar + 0,72 m ö h i referenssystem RH2000 som används i rapporten, referenssystem som gäller efter år 2000). Det kan därför förutsättas att normal grundvattennivå med förändrat klimat är ca +1 m. Vad gäller samband hög havsnivå och högt grundvattenstånd kommer medelvärde för hög havsnivå över flera dagar att påverka grundvattnet. Detta medelvärde är mindre än högsta havsnivå för en dag vilket är +2,16 m för 100 års återkomsttid enligt ovan. Grundvattnets högsta nivå blir därför mindre än + 2,16 m för 100 års återkomsttid. c) Ytavrinning Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 2) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med två års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 eller ett regn med tio års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,45. I Masthusen området finns det ett mål vad gäller gröna ytor (se CE3 regnvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten) vilket motsvarar en ytavrinningskoefficient på 0,42. Ytavrinning från Masthusen kommer att rinna till omgivande gator och VA SYD:s dagvattenledningar. Översvämningsnivå för ett regn med 100 års återkomsttid blir +2,72 m (Se Bilaga 3). Vatten når denna nivå i befintliga gator som avgränsar Masthusen område (Stora Varvsgatan, Västra 2 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

6 Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Stapelbäddsgatan). Denna översvämningsnivå varar under en period som är mindre än 1 timme. Golvnivåer för bostäder ligger över denna nivå. Några kommersiella lokaler i direkt anslutning till befintliga gator ligger mellan +2.6 och +2.7 (se Bilaga 5). Enligt brev från BREEAM är det acceptabelt att några lokaler har golvnivå lägre än översvämningsnivå för 100 års regn förutsatt att dessa fastigheter är byggda för att klara av dessa extrema event (Se bilaga 6). d) Kombination av olika källor För att bedöma effekten av översvämning p.g.a. en kombination av olika källor behöver man analysera kombination som har 100 års återkomsttid t.ex. 100 år för höga havsnivåer tillsammans med 1 års regn eller 1 år för höga havsnivåer tillsammans med 100 års regn. Dessa har redan analyserats ovan. Andra kombinationer som t.ex. 50 år för höga havsnivåer tillsammans med 2 års regn har höga vattennivåer som är lika med eller lägre än fall a) eller c) ovan. 3. Undantagprövning (Exception test) Syfte med undantagsprovning är att säkerställa att det finns en säkerhet inför en översvämningsevent. Dessutom ska exploateringen bidra till att minska översvämningsrisk Detta betyder att golvnivåer för bostäder och andra känsliga användningsområden ska ligga på 600 mm över dimensionerande översvämningsnivåer. Om det finns kommersiella lokaler som är i risk att drabbas av översvämningar vid stora regn (dvs med återkomstid på 100 år eller högre) ska dessa lokaler vara hållbara och kunna motstå dessa extrema översvämningar (se bilaga 6). Som det visades i 2 c) ovan uppfyller Masthusen området dessa kriterier. Exploateringen minskar befintliga avrinningskoefficienter och ökar gröna ytor i området i jämförelse med befintligt läge. Dessa förbättringar minskar översvämningsrisker. Exploateringen finns i ett område som har tidigare använts. Exploatering kommer att vara säkert och det kommer inte att öka översvämningsrisker i övriga områden. Vattennivå i tillfartsvägar vid stora regn kommer att tillåta att man kan ta sig ut av området. 4. Övrigt VA SYD avser att göra kompletterande analyser genom att undersöka närmare vilka delar av Västra Hamnen som kan komma att behöva modelleras. Modellering av utsedda områden kommer antagligen bli aktuellt i samband med att Malmö stad ser över vilka områden som kan definieras som lågpunkter och alltså kan råka ut för översvämningar vid extrem nederbörd (se bilaga 7). Det anses att denna analys skulle vara mycket värdefull för att ha en bättre bild av de områden i Västra hamnen som har större översvämningsrisk i samband med extrema regn. För att kunna PM 3(5) AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

7 utföra denna mer detaljerade utredning skulle det vara nödvändigt att Malmö Gatukontoret samarbetar med VA SYD i denna analys. 4 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

8 5. Slutsatser Masthusen området uppfyller miniminivå (1 poäng) i kategori CE1 under följande förutsättningar: Grönytefaktor i området är sådant att den sammanvägda avrinningskoefficienten för området är mindre än 0,45 Golvnivåer för byggnader som ska användas för bostäder har golvnivå över +2,72m Kommersiella lokaler som har golvnivå under +2,72 m ska är byggda för att klara av extrema översvämningsevent. Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen från Malmö Stadsbyggnadskontoret Utlåtande från VA SYD om kapacitet på befintliga ledningar i området Översvämningskarta med befintliga och projekterade mark- och gatunivåer Sektioner Masthusen området Lokaler med golvnivå mellan och m BREEAM utlåtande angående kommersiella lokaler med golvnivå under översvämningsnivå för 100 års regn 5(5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

9 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen Scenarier för havsnivån Två faktorer påverkar havsnivån Den höjning av medeltemperaturen i atmosfären som IPCC förutser leder till stigande havsnivå via två effekter: uppvärmning av världshaven som leder till högre vattenstånd genom att vattnet expanderar, och avsmältning av landbaserad is (glaciärer) som leder till mer vatten i haven. Nivåökningen beror således inte på att den is som flyter i havet kring polerna smälter (jämför med smältande isbitar som flyter i ett dricksglas nivån i glaset ändras inte). Två scenarier I detta avsnitt redovisas scenarier för hur havsnivån kan förändras i framtiden. På grund av osäkerheten om hur framtida utsläpp av växthusgaser kommer att förändras liksom klimatsystemens tröghet och komplexa natur har IPCC tagit fram två alternativa scenarier, ett högt och ett lågt. Gemensamt för scenarierna är att medeltemperaturen väntas öka. Skillnaden mellan scenarierna avser hur stor tempera- RH 70 Vattenståndsförändringar i havet kan orsakas både av stigande/sjunkande vattennivå och av landhöjning/landsänkning. För att kunna beskriva variationer i vattenståndet behövs därför en fast nivå att referera till. RH70 är ett referenssystem där den fasta punkten, nollpunkten, motsvarar havsytans medelnivå år Nivåangivelser i denna pm refererar till RH70 om inget annat anges. turökningen antas bli och vad den får för återverkningar på resten av klimatsystemet såsom nederbörd, vind och havsnivå. Det är viktigt att komma ihåg att detta är just scenarier och ingen sanning. Båda scenarierna är lika troliga. Alla vet att väderprognoserna för de närmaste dagarna på TV ofta slår fel, och att en modell för klimatförändringar på 100 års sikt har stora osäkerheter ter sig således givet. Globala scenarier Med utgångspunkt i sina globala klimatmodeller och utsläppsscenarier har IPCC gjort bedömningar av hur nivån i världshaven kan komma att förändras. Man räknar med att den genomsnittliga havsnivån till år 2100 globalt kommer att öka med ca 18 cm i lågalternativet och 59 cm i högalternativet, detta jämfört med 1990 års nivå (AR4, IPCC 2007). Scenarier för Klagshamn I Sverige har det gjorts flera regionala bearbetningar av IPCC:s globala scenarier som redovisar vilka vattenståndsvariationer som kan väntas när man beaktar lokala förhållanden. Bearbetningarna är utförda av SMHI vid Rossby center. I rapporten Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge (SMHI 2007) redovisas bedömningar för kuststräckan i Skåne och Blekinge. För Malmös del är Klagshamnsudden den närmast belägna mätstation som ingår i rapporten och det är också för Klagshamnsudden som de scenarier som redovisas nedan är beräknade. Vid Klagshamnsudden har SMHI gjort mätningar av havsnivån sedan Det högsta värdet, +140 cm relativt RH70, uppmättes år Därefter har nivåer över +100 cm mätts upp vid ett flertal tillfällen: +130 cm år 1997, +121 cm åren 2001 och 2002 samt +133 cm år Det förekommer även sporadiska uppgifter om högre uppmätta nivåer, bland annat från Svensk Lots. Figur 1 visar medelvattennivån för perioden år Som framgår av figuren kan medelvattennivån komma att ligga mellan +22 cm (lågalternativet) och +66 cm (högalternativet) över havsytans medelnivå Men precis som i dag kommer vattennivån även i framtiden att bli avsevärt högre vid vissa tillfällen. I figur 2 redovisas beräknade årshögsta vattenstånd för perioden I IPCC:s högalternativ hamnar årshögsta vattenstånd med 100 års återkomsttid på +208 cm vilket är 64 cm högre än under 1900-talet. Med begreppen återkomstnivå och återkomsttid menas en nivå som statistiskt sett återkommer inom en viss tid. I tabellen Återkomst... på denna sida visas även årshögsta vattennivåer med återkomsttid på 2, 10 och 50 år i högalternativet. Eftersom återkomstnivåerna är beräknade med statistiska metoder är de också förknippade med en viss statistisk osäkerhet. Kring hundraårsvärdet +208 cm finns ett 95 %-igt konfidensintervall vilket innebär att den rätta nivån med 95 % sannolikhet ligger mellan +198 och +233 cm. Det bör också noteras att havsnivån väntas fortsätta att stiga efter år 2100 även om vi i denna pm begränsat oss till hundraårsperspektivet. 6

10 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen Vågor tillkommer Ovanstående scenarier för högvattennivåer bygger på förhållandena vid Klagshamnsudden. Den kan betraktas som giltig även för centrala Malmö. I högvattenscenarierna är inte effekten av vågor inräknad. Det är inte givet att högvatten och höga vågor inträffar samtidigt men risken för detta finns. Men vågbildningen beror till stor del på lokala förhållanden och data om vågbildning från Klagshamn kan inte utan vidare användas för andra delar av Malmös kust. Innan de lokala förhållandena har studerats närmare bör vi i planeringen räkna med en marginal i storleksordningen 0,5 meter för vågbildning. Det innebär att översvämningar som inträffar vart tionde år kan nå drygt två meter och hundraårsöversvämningen närmare tre meter över 1900-talets medelvattennivå. År (högalternativ) År (lågalternativ) År 1970 År (lågalternativ) År Medelvattennivå cm cm Figur 1. Beräknad medelvattennivå i Klagshamn relativt RH70. Två alternativ visas, IPCC:s högoch lågalternativ. År (högalternativ) Höga vattenstånd cm cm cm Medelvattennivå 1970 Figur 2. Beräknade höga vattenstånd med 100 års återkomsttid i Klagshamn relativt RH70. Två alternativ visas, IPCC:s hög- och lågalternativ. 7

11 ANG KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN I MAMLÖ VA SYD bygger huvudledningar för VA i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen och Korvetten i Västra Hamnen i Malmö som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator, skolor och så vidare. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD, och tidigare VA-verket, under flera års tid anpassat va-ledningarna till ombyggnaden av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med några gröna ytor och fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. För översiktlig kartinformation om dagvattenledningsnätet i Västra Hamnen se Bilaga 1. Med vänlig hälsning VA SYD Helena Flinkberg Projektingenjör

12

13 Förklaringar Sektioner som visar marknivåer. Sektionernas läge i plan redovisas i bilaga 5. Höjdsystem: RH 2000 Marköveryta Nivå +2,72, beräknad vattennivå vid 100-årsregn MASTHUSEN OMRÅDE Översvämningskarta Skala: vertikal 1:5000 horisontell 1:500 (A3) UPPRÄTTAD AV JIRZ/NIRU

14

15 BILAGA 6 SVAR FRÅN BREEAM ANGÅENDE ÖVERSVÄMNINGSNIVÅ KOMMERSIELLA LOKALER From: To: Date: :04 Subject: BREEAM Enquiry (42889) : 2: BREEAM , Masthusen Malmö, CE1 Dear Anders Nilsson With reference to query: Thank-you for your query regarding CE1 Flood Risk Assessment. Yes, for this particular bespoke project, it is acceptable that during a 1:100 storm event there may be some areas of limited flooding in commercial premises, provided that the buildings are appropriately flood resilient in line with the definition for flood resilient construction ( Buildings that are designed to reduce the consequences of flooding and facilitate recovery from the effects of flooding sooner than conventional buildings. ). Please click here to tell us how you rate this answer Should you require any further assistance regarding this query, please contact quoting the reference number and they will be able to assist you further. Disclaimer: BRE Global endeavours to ensure that our response to your query is appropriate. However this is dependent on the clarity, completeness, context and accuracy of the information given to us by the enquirer. Kind regards Caroline Buchanan BREEAM Technical Consultant BREEAM For and on behalf of BRE Global Limited BRE Global Limited, Bucknalls Lane, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX Website: T: +44 (0) : select option 2 F: +44 (0) Your query: From: Anders Nilsson Sent: 16 May :09 To: BREEAM Subject: BREEAM , Masthusen Malmö, CE1 Dear BRE, Regarding floodrisks for CE1 in the Masthusen manual: Is it accepted that commercial premises are allowed to flood (in a reasonable level, 2-3 centimetres) if the buildings are designed with flood resilient construction?

16 The Flood Risk Assessment for the site demonstrates a few areas where flooding may accure in the 1:100 year event. If you need further details, please contact me asap. Best regards Anders Anders Nilsson Planarkitekt Privileged and confidential information and/or copyright material may be contained in this . If you are not the intended addressee you may not copy or deliver it to anyone else or use it in any unauthorised manner. To do so is prohibited and may be unlawful. If you have received this by mistake, please advise the sender immediately by return and destroy all copies. Thank you. Building Research Establishment Ltd, Registered under number in England and Wales. VAT Registration No GB E Global Limited, Registered under number in England and Wales. Building Research Establishment and BRE Global are subsidiaries of the BRE Trust. BRE Trust is a company limited by guarantee, Registered under number in England and Wales, and registered as a charity in England (no ) and in Scotland (no. SC039320). Registered Offices: Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire WD25 9XX

17 DAGVATTENSYSTEMET VID KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN, I MALMÖ VA SYD bygger huvudledningar för vatten- och avlopp i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen i Västra Hamnen i Malmö, som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator och skolor. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD under flera års tid byggt ut den allmänna va-anläggningen vid omvandlingen av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med gröna ytor och andra fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. Vid extrema regn större än 10-årsregn kommer inte dagvattensystemet att vara tillräckligt utan översvämning kommer ske i områdets lågpunkter. Gatornas lutning runt kv Masthusen gör att ytvatten kommer att bli stående under viss tid tills vattnet kan ledas bort via det allmänna dagvattensystemet. Grova beräkningar har gjorts för att visa vilka områden som kommer att beröras av dessa översvämningar. Dessa teoretiska beräkningar bör omräknas till verklig avledningskapacitet och det kräver en mer kvalificerad beräkning och tillgång till specificerade uppgifter om hur systemet fungerar, dvs en modellering, för att mer exakt kunna visa hur översvämningen kommer bete sig. Ingen sådan modellering har gjorts tidigare över dagvattensystemet i Västra Hamnen. Då det nu har visat sig att innestängda områden skapas vid den vidare exploateringen av området bör en sådan här modellering utföras. VA SYD avser att undersöka närmre vilka delar av Västra Hamnen som kan komma att behöva modelleras. Modellering av utsedda områden kommer antagligen bli aktuellt i samband med att Malmö stad ser över vilka områden som kan definieras som lågpunkter och alltså kan råka ut för översvämningar vid extrem nederbörd. Med vänlig hälsning VA SYD Linda Tenggren Projektingenjör

18 Anna Barosen Från: Karlsson Lina Skickat: den 15 februari :12 Till: Ramírez José-Ignacio Ämne: VB: Dagvattenplanering Masthuset Hej! Så här svarar Linda. Hälsn Lina Karlsson Civilingenjör VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) Please consider the environment before printing this . Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö Telefon +46 (0) Från: Linda Tenggren Skickat: Friday, February 15, :47 AM Till: Karlsson Lina Ämne: SV: Dagvattenplanering Masthuset Hej! Om det ni har räknat ut motsvarar det flöde som Helena har angivit så bör det vara ok. Med vänlig hälsning Linda Linda Tenggren Projektingenjör VA SYD Besöksadress: Hans Michelsensgata 2, Malmö Postadress: Box 191, Malmö Växel: Direkt: Från: Karlsson Lina Skickat: den 14 februari :23 Till: Linda Tenggren Kopia: Ramírez José-Ignacio Ämne: Dagvattenplanering Masthuset Hej Linda! Vi tänkte informera om hur vi tänker angående dagvattenplaneringen i Masthusen. Tidigare har Helena Flinkberg meddelat att ledningssystemet i Västra hamnen kommer kunna ta emot dagvatten från ett 2 års regn med en avrinningskoefficient på 0,8 vilket ungefärligt skulle motsvara ett 10 års regn med en avrinningskoefficient på 0,4. Då 2 års regnet ger ett större flöde räknade vi om lite mer precist vilken avrinningskoefficient man kan tillåta och kom fram till 0,45. Detta värde kommer utgöra riktvärde i planeringen av området. De vore fint om vi kan få ett ok för detta resonemang. Hälsningar Lina Karlsson Civilingenjör VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) Please consider the environment before printing this . Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö Telefon +46 (0)

19 CE2 Regnvattenhantering

20 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramírez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramírez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE2 Regnvattenhantering (Rainwater Management) 1. Mål Mål beslutat i översiktlig planeringsskede (OPS): 3 poäng. Detta innebär att: Området ska kunna ta hand om regnhändelser med en återkomst tid på 1:100 vilket motsvarar extrema händelser där den årliga sannolikheten att inträffa är 1 %. Detta krav har i överenskommelse med BREEAM reviderats jämfört med det som står i manualens ursprungliga version. För uppfyllelse av villkoren ska man redovisa följande: En översvämningsutredning (FRA) (se CE1) En hydrograf (kurva med regnmängd och ytavrinning över tiden) över områdets avrinning till recipient. Avrinningens flödesmaximum efter exploatering ska ej överstiga maximum före exploatering, med andra ord ska avledningen av dagvattnet göras trögt. Planerade system för lokalt omhändertagande av regnvatten inkluderas i scenariot efter exploatering. Maxflöden för ett 1 och 100-års regn ska redovisas innan och efter exploatering. En faktor för klimatförändringar ska inkluderas. Volymen ska beräknas för ett regn med återkomsttid vart 100:e år och 6 timmars varaktighet. Den volym som eventuellt överskrider flödesmaximum innan exploatering ska tas hand om genom infiltration eller återanvändning genom regnvatteninsamling. Regnvatteninsamling ska syfta till användning där dricksvatten kan ersättas som t.ex. i spolning av WC/tvättmaskiner och inte enbart till bevattning I de fall där infiltration eller återanvändning ej kan ta hand om den överskridande volymen till recipient ska flödet reduceras till något de rankade alternativen: 1. Medelårsvärdet för flöden innan exploatering (the pre-development site s estimated mean annual flood) 2. Ett utflöde av maximalt 2 l/s, ha 3. Ett minsta möjliga flöde bestämt enligt gällande standarder som samtidigt har tillräckliga dimensioner för att förhindra uppbackning av vatten Då alla andra LOD-lösningar har utretts kan avledning till dagvattenrörnät ske som ett sista alternativ. Ansvarig för dagvattenrörnätet (VA SYD i detta fall) bestämmer tillåtet flöde att släppa. Tillgänglig kapacitet i nätet ska redovisas. Tekniker för hur dränering sker hållbart ska föreslås. Med LOD-lösningar menas lokalt omhändertagande av dagvatten (jämför engelskans SUDs, Sustainable Urban Drainage) som består av ett system av lösningar som tar hand om dagvatten

21 mer hållbart. Exempel på komponenter är dammar, svackdiken, vassbäddar, genomsläpplig asfalt, stenkistor, ekodiken, regnvattenåtervinningssystem och gröna tak. Denna utredning har genomförts enligt BREEAM:s anvisningar av en kvalificerad ingenjör (se Bilaga 3). 2. Kapacitet befintligt dagvattensystem Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 1) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med två års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 vilket motsvarar tio års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0, Utredning regnvattenhantering I dagsläget avvattnas Masthusen till det kommunala ledningsnätet utan LOD-lösningar. Mängden dagvatten som genereras för området har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten publikation P90. Dagvattenavrinning från området har beräknats baserad på regnenvelopemetoden för volymdimensionering. Dimensionerande regnintensitet har beräknats enligt Dahlströms formel med Z-värde lika med 14 enligt Figur 4.3 P90. Resultat av dessa beräkningar presenteras nedan: Figur 1 Intensitet-varaktighet-frekvens kurva Masthusen området. 2 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce2\pm ce2 dagvatten masthusen-

22 Figur 2 Hydrograf över Masthusen-området före exploatering. Återkomsttid 100 år och avrinningskoefficient 0,86 (nuvarande förhållanden). Figur 3 Hydrograf över Masthusen-området efter exploatering. Återkomsttid 100 år, avrinningskoefficient 0,42 (planerade förhållanden), utan utjämning. Maxflödena för ett 1-års regn och 100-års regn, före respektive efter exploatering, presenteras i tabellen nedan. De högsta regnintensiteterna inträffar vid korta regn då hela avrinningsområdet bidrar till avrinningen. Därför har intensiteten för regnvaraktigheten 10 min valts i jämförelsen mellan maxflöden, vilket överensstämmelser med dimensioneringskriterier enligt Svenskt Vatten P90 (2004). För scenariot efter exploatering har klimatfaktorerna 1,01 använts för 1-års regn och 1,3 för 100-års regn enligt resonemang i Svenskt Vattens publikation P104.

23 Regn Flöde innan exploatering inklusive klimatfaktor (m 3 /s) Flöde efter exploatering inklusive klimatfaktorer (m 3 /s) 1-års återkomsttid, varaktighet 10 min 100-års återkomsttid, varaktighet 10 min 0,66 0,35 4,68 2,45 Enligt BREEAM ska eventuell överstigande volym i hydrografen, efter, jämfört med före ombyggnaden, tas hand om genom infiltration, regnvatteninsamling eller andra LOD-lösningar. Eftersom Masthusen får en lägre avrinningskoefficient efter exploatering blir också flödena mindre för det nya området och därmed behövs inte några kompletterande åtgärder för att uppfylla detta kriterium. Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 1) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med 2-års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 vilket motsvarar ett regn med 10-års återkomsttid och en ytavrinningskoefficient på 0,45. I området Masthusen finns ett mål vad gäller gröna ytor vilket motsvarar en ytavrinningskoefficient på 0,4. Då området är anlagt kommer avrinningskoefficienten troligen bli mellan 0,4-0,45. Det blir därför nödvändigt utjämna skillnaden i avrinning mellan 100-års regn och 10-års regn vilket dagvattenledningar kan klara av. Genom att använda gatorna runt Masthusen till fördröjning av regnvatten blir vattennivån vid ett 100-års regn omkring +2,72 (RH 2000). Bostäder i Masthusen ligger över denna nivå. Det påpekas att avrinning och vattennivå i befintliga gator kommer att vara mindre med Masthusen projektet främst på grund av minskning av avrinningskoefficient i området. Se Bilaga 4 samt PM CE1 Översvämningsrisker. 4. LOD lösningar Avrinning i området ska komma från tak varav en del gröna tak, parker, torg och några lokala gator. LOD lösningar kommer att ske i form av gröna tak samt genom att utformning av stuprör så att de anslutas till rännor och mindre dammar vilka ansluts till dagvattenledningar. Eftersom det kommer att finnas en reducerad biltrafik i Masthusen området samt därför att recipienten är havet anses det inte motiverat att ha en omfattande dagvattenrening som skulle vara fallet om recipienten skulle vara en mindre sjö. Dessutom har Gatukontoret beslutat att LOD-lösningar som innebär avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg inte kan tillämpas i Masthusen på grund av driftskäl (Bilaga 2). Ett konventionellt dräneringssystem där dagvattnet samlas upp i rännor eller dagvattenbrunnar för att ledas ut i havet via ledningssystemet är därför tillräckligt och efter förutsättningarna en hållbar dränering. 4 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce2\pm ce2 dagvatten masthusen-

24 5. Slutsatser Masthusen-området uppfyller 3 poäng i kategori CE2 i och med följande: Då avrinningskoefficienten minskar efter exploateringen behövs inga ytterligare lösningar för att ta hand om nytillkommet dagvatten (infiltration, regnvatteninsamling, andra LOD-system) Området är designat för att ta hand om ett 10-års regn med avrinningskoefficient på högst 0,45 genom befintligt ledningssystem. Flödesskillnaden upp till ett 100-års regn tas hand om genom fördröjning på allmänna gator och någon ytterligare åtgärder som inte är klara i detta skede. VA SYD är inkopplade och en läsning tas fram i samarbete med dem. Med dessa åtgärder klarar området ett 100-års scenario. Beräkningarna baseras på att avrinningskoefficient för det färdigställda området blir högst 0, Bilagor: Bilaga 1 VA SYD:s utlåtande om ledningskapacitet Bilaga 2 Skrivelse från Gatukontoret om avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg. Bilaga 3 CV ingenjör enligt BREAAM kriterier Bilaga 4 Översvämningskarta

25 ANG KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN I MAMLÖ VA SYD bygger huvudledningar för VA i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen och Korvetten i Västra Hamnen i Malmö som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator, skolor och så vidare. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD, och tidigare VA-verket, under flera års tid anpassat va-ledningarna till ombyggnaden av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med några gröna ytor och fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. För översiktlig kartinformation om dagvattenledningsnätet i Västra Hamnen se Bilaga 1. Med vänlig hälsning VA SYD Helena Flinkberg Projektingenjör

26 /AD Bilaga 2 Avvikelserapport Masthusen Instruktion: Gråmarkerade rutor ska fyllas i av den som rapporterar avvikelse från krav i Masthusens Hållbarhetsprogram. Vitmarkerade rutor fylls i av Masthusens hållbarhetsansvarige. Projekt: Avvikelseapport nr: 1 Masthusen Masttorget+Del av Diagonalen+Lokalgatorna Avvikelse avser: Krav i Hållbarhetsprogrammet som styr Dagvattenhantering och Vattenföroreningar. (krav nr: samt i Hållbarhetschecklistan) Beskrivning av avvikelse: Avvikelse från krav 3.4.2: Torget och Diagonalen kommer till största delen vara hårdgjord och inte utformade för uppsamling av regnvatten för återanvändning. Vidare kommer man inte följa rekommendationen i Landskapsutformningsplanen att leda dagvatten från torg & gator till urbana ekodiken/urban vattenytor. Inga öppna dagvattenkanaler planeras på torget. Avvikelse från krav 3.5.1: Lokalgatorna planeras ej vara utformade med avrinning till träd och buskar. Motiv till avvikelser: Kraven uppnås ej på allmän platsmark då avrinning till växtlighet har försökt undvikas på grund av saltskador. Urbant ekodike har bedömts få betydande negativa konsekvenser ur driftskostnadsperspektiv. Synligt dagvatten på torget bedöms begränsa torgets flexiblitet mm, se nedan. Vilka alternativ har prövats och utretts för att undvika en avvikelse? Erfarenheter från lösning med avstängning av dagvatteninfiltration vintertid till växtlighet har erhållits från Hyllie Stationstorg, dessa har visat betydande kostnadsökning avseende drift och underhållskostnader. Alternativa utformningar för att skapa synligt dagvatten har prövats på torget, men förkastats då stor del av torgets flexibilitet går förlorad, negativa erfarenheter av algtillväxt i liknande anläggningar samt ökad skräpansamling med ökad drift och underhållskostnader som följd. Kontaktperson angående avvikelse: Mikael Prag Datum: Namn: Mikael Prag Företag: Gatukontoret, Malmö Stad Svar på begäran om avvikelse Avvikelsen avslås/godkänns: Motiv till beslut: Datum: Namn:

27 CV José Ignacio Ramírez Senior Engineer / Project manager Mr. Ramírez has the degree of Civil Engineer from the Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, and M.Sc. Engineering from the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Ha has also a Postgraduate degree (Tekn. Lic) on Environmental Systems Analysis applied to Wastewater and Sewage Sludge Management. He has a long experience in the field of water and wastewater in Sweden, Latin America and Pacific Ocean Countries as well as other regions. Mr. Ramírez has been the Project Director of complex projects such as Water & Sanitation for 12 Cities in Honduras and as Sub-project Manager, Component III Water Network Improvement Stage, Erbil City Water Network Management Project, Kurdistan Region, Iraq. Mr Ramírez has been involved with sustainability of water and sanitation systems and has participated in sustainable city projects, such as Yinchuan, Nanjing Hexi and Taiyuan South Eco-City, China. Education Experience Extracts (latest 3 years) 2000 Postgraduate degree (Tekn. Lic) Environmental System Analysis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 1993 M.Sc. Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 1986 Civil Engineer, Universidad Federico Santa María, Valparaíso, Chile Professional Societies Swedish Association for Water (Vatten) Swedish Association of Civil Engineers (CF) International Water Association (IWA) Scandinavian Society for Trenchless Technologies (SSTT) Awards/Publications Proposal for Sustainability Evaluation Methodology for Urban Water & Sanitation Projects in Developing Countries. Case Studies in Central America, West Africa and China, IWA Cities of the Future Conference, Stockholm, May 2011 Master Plan Storm Water Network, San Salvador, El Salvador poster presentation, Stockholm Water Symposium, august 2004 A Systems Approach Evaluation of Sludge Management Strategies in Latin America. Case Study: Sludge Management in Valparaíso and Aconcagua regions, Chile, IWA 2nd World Water Congress, Berlin 2001 Conceptual Control Plan for Yinchuan New City Year: 2013 Location: Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region, China Client: Minsheng Ningxia Real Estate Position held: Technical responsible for water (storm water, water supply & wastewater) and solid waste infrastructure conceptual design Nanjing Hexi Low Carbon Eco Smart City Core Demonstration Area Year: 2013 Location: Nanjing, People Republic of China Client: Nanjing Hexi Planning Office, City of Nanjing Position held: Technical responsible for water (storm water, water supply & wastewater) infrastructure conceptual design Khatlon Water Project Feasibility Study Year: 2012 Location: Khatlon region, Tajikistan Client: European Bank for Reconstruction & development (EBRD) Positions held: Deputy Team Leader, Water Supply & Sewerage Expert Ecological Planning for Taiyuan South New Town Year: Location: Taiyuan, People Republic of China Client: Planning Department, City of Taiyuan Position held: Storm Water and Sewerage Expert SymbioCity Academy workshop Water Planning and Demand Management Year: 2010 Location: Gaborone, Botswana Client: Swedish Trade Council / Department of Water Affairs Positions held: Lecturer in workshop on Water Planning and Demand Management Urban Planning for Caofeidian International Eco-City Year: 2010 Location: Caofeidian, People Republic of China Client: Planning Department, City of Tangshan Positions held: Sewerage & Storm Water Expert

28

29 CE3 Regnvattenhantering och LOD

30 PM CE3 MASTHUSEN UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramirez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE3 Regnvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD (SUDs and Rainwater Management) 1. Inledning I det översiktliga planeringsskedet (OPS) har man satt som mål att uppnå 3 poäng (3 credits) i kategori CE3. Detta innebär att dagvatten från mer än 50 % av de totala takytorna samt hårdgjorda ytorna ska samlas in till återanvändning och/eller utgöras av gröna tak. I detaljplanskedet (DPS) har man omvärderat vilka gröna ytor som finns och beslutat att det är realistisk att nå 2 poäng i denna kategori. Detta innebär att dagvatten från mellan 25 och 50 % av de totala takytorna samt hårdgjorda ytorna ska samlas in till återanvändning och/eller utgöras av gröna tak. 2. Bevisning Ytfördelning för varje kvarter visas i Bilaga 1. Denna ytfördelning baseras på preliminära uppgifter från byggherrar samt konsultens beräkningar. Enligt denna fördelning blir andel gröna tak av den totala takytan samt de hårdgjorda ytorna lika med 32% (se Bilaga 1). Förutom gröna tak har byggherren för kv18 planerat bygga ett system för att återanvända regnvatten för bevattning se Bilaga 2. Gröna tak har utformat enligt lokal praxis och följer anvisningar i Svenskt Vatten publikation P105 Hållbar dag-och dagvattenhantering som för detta ändamål ersätter standarderna BS EN :2000 och BS EN 8515: Slutsatser Masthusen uppnår 2 poäng för CE3. Sweco Environment AB 1 (2) w:\04_fastighetsprojekt\6501_masthusen_malmö\ bilen 7_övergripande projekt\21 breeam communities\01 climate o energy\ce3 - hållbara dräneringssyst\delprojekt dagvatten ce3\pm ce3 masthusen docx

31 Bilagor Bilaga 1 Ytfördelning Masthusen Bilaga 2 Plan och uppgifter ytfördelning kv 18 Bilaga 3 Plan och uppgifter ytfördelning kv 1-4 Bilaga 4 Plan och ytfördelning kv 11 Bilaga 5 Plan och ytfördelning kv 6 Bilaga 6 Plan kv 7, 8 och 12 Bilaga 7 Plan kv 13, 14, 15 och16 Bilaga 8 Plan Torg 2 (2) PM CE3 MASTHUSEN MB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\01 climate o energy\ce3 - hållbara dräneringssyst\delprojekt dagvatten ce3\pm ce3 masthusen docx

32 CE3 Regnvattenhantering (Rainwater Management) BILAGA 1 Ytfördelning Total areal Total takyta Tätt tak Plattor Asfalt/Btg Grön takyta andel gröngrön/grus (1) m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 takyta m 2 Kvarter % Kvarter % Kvarter % Kvarter % Diagonal Park Gator norr om kv Gator söder om kv Kvarter 5 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter % 845 Kvarter % 381 Kvarter % 381 Gator kv 6, 7, Kvarter 9 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter 10 Kvarter % 0 Kvarter % 363 Torg Kvarter % 409 Kvarter % 113 Kvarter % 495 Kvarter % Kvarter 17 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter % Gator norr om kv Gator kv SUMMA % Summa tak samt hårdgjorda ytor Summa gröna tak % gröna tak/(tak+hårdgjorda ytor) 32% Avrinningskoefficient 0,45 (1): Total areal är lika med tomtens totala yta (2): Ytuppgifter baseras på preliminära uppskattningar från byggherrar (3): % gröna tak fördelad på summa takytor hårdgjorda ytor ska vara mellan 25 och 50% för att klara 2 poäng (2 Credits) i CE3

33

34

35 Grönska på marken 935 0,1 94 Tak 865 0,9 779 Gröna tak ,2 353 Växtbädd på bjälklag mm djup 715 0,2 143 Växtbädd på bjälklag > 800 mm djup 90 0,1 9 Hårdgjorda ytor med fogar (Plattor) 510 0,6 306 Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor (Stenmjöl + Dränerande Asfalt) ,4 518 Total Yta 6175 m m 2 (Reducerad)

36

37 Total areal Total takyta Grön takyta Tätt tak Plattor Asfalt/Btg Grön / grus Summa m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Kvarter Kvarter Kvarter Kvarter Diagonal Park SUMMA

38

39 Ytfördelning kvarter 11 Sedumtak yttertak Plattyta yttertak (uteplatser) Plattyta innergård Plattyta kvartersmark m2 190 m2 158 m2 410 m2

40

41

42

43 WSP Samhällsbyggnad

44 RES6 Ytvatten

45 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV Lina Karlsson / José-Ignacio Ramirez DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö RES 6 Ytvatten (Surface water) 1. Mål Mål beslutat i översiktlig planeringsskede (OPS): 3 poäng För uppfyllelse av villkoren ska man redovisa: 1p Omfattande avvattningsplan över området innan exploateringen påbörjas. Intyg att en reviderad avvattningsplan över området under byggtiden kommer färdigställas och lämnas över till myndigheter och entreprenörer. Egenkontrollprogram från medverkande entreprenörer där följande behandlas: 1. Siteplan där hög-och lågriskområden för förorening av ytavrinnande vatten är markerade. 2. Rutiner för skydd mot att kontaminerat vatten når dagvattenbrunnar, exempelvis filter och barriärer. 3. Rutiner för att potentiellt förorenande vätskor ska förvaras på lämpliga platser på tillräckliga avstånd från dagvattenbrunnar. Behållare ska inspekteras för att minimera läckage. 4. Försäkran om att avtal finns för hantering av farligt avfall i vätskeform som kan kontaminera. Här ingår olika typer av bensin-och oljeavfall. En sammanställd plan som visar entreprenörernas planerade skyddsåtgärder enligt egenkontrollprogrammen alternativt intyg att system för föroreningsskydd kommer vara installerade innan arbetet påbörjas. 2p Intyg att entreprenörer kommer vara tvungna att förvara och hantera vätskor, oanvända som använda, som tagits in på området på ett sätt som inte förorenar lokala vattenresurser. Intyg att föroreningspreventionen ska vara utformade efter rekommendationer i Pollution prevention guidelines och när relevant CIRIA:s SUDS manual eller motsvarande svenska publikationer. 1(2) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Lina Karlsson Civilingenjör Ekosystemteknik VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

46 3p Specifikation av SUD-system i områden där låg risk för föroreningar föreligger. Specifikation av oljeavskiljare där det föreligger en hög risk för föroreningar så som olja och bensin vid avvattningen. De områden som är aktuella i Masthusen är: 1. Gator 2. Platser där fordon för varuleveranser kör eller parkerar 3. Garage med större yta än 800 m 2 eller med 50 eller fler parkeringsplatser 2. Bevismaterial Kartan med dagvattensystemet i Västra Hamnen biläggs som Masthusens avvattningsplan innan exploatering (Bilaga 1). Under byggskedet ska byggherrarna begära från entreprenörerna som arbetar i varje delentreprenad i området följande dokument enligt gällande föreskrifter (Plan- och bygglagen ed): - Åtgärder för att förebygga förorening av dag-, spill- eller grundvatten - Egenkontrollprogram där man bevisar att man följer dessa åtgärder Under driftskedet ska oljeavskiljare installeras i garageutrymmen större än 50 m 2 och utgående vatten kopplas på spillvattensystemet enligt VA SYD:s tilläggsbestämmelser till ABVA (se Bilaga 2). Dessutom planeras en oljeavskiljare i parkeringen för leveranser till Systembolaget. Vad gäller dagvattenhantering under driftskedet ska ytavrinning i området komma från tak varav en del gröna tak, parker, torg och några lokala gator. LOD lösningar kommer att ske i form av gröna tak samt genom att utformning av stuprör så att de anslutas till rännor och mindre dammar vilka ansluts till dagvattenledningar. Andel gröna tak visas i Bilaga 3. Eftersom det kommer att finnas en reducerad biltrafik i Masthusen området samt därför att recipienten är havet anses det inte motiverat att ha en omfattande dagvattenrening som skulle vara fallet om recipienten skulle vara en mindre sjö. Dessutom har Gatukontoret beslutat att LOD-lösningar som innebär avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg inte kan tillämpas i Masthusen på grund av driftskäl (se Bilaga 4). 3. Slutsatser I och med att alla åtgärder och dokument ovan uppnår Mathusen 3 poäng i kategori RES Bilagor Bilaga 1 Avvattningsplan Masthusen Bilaga 2 VA SYD:s tilläggsbestämmelser till ABVA Bilaga 3 Ytfördelning Masthusen Bilaga 4 Skrivelse från Gatukontoret om avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg. 2 (2) PM

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:5 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅF-Infrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE-211 19 Malmö Telefon +46 505 00 00.

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun 2007-30 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2007-06-12 Jan Andersson 2007/1071/204 1.1 Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad Copenhage n Västra Hamnen Western Harbour MALMÖ Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad då 1 Malmö nu och nu towards sustainable living 2 Grönytefaktorn i Malmö Stad Varför grönytor även på kvartersmark?

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl.

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås 2011-10-20 Reviderad 2011-10-25 Uppdragsnummer: 0111306 Upprättad av: Åke Andersson 2 1. Allmänt 1.1 Riktlinjer från Borås Stad Dagvattenutredningen

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS

VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS RAPPORT VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS 2013-01-22 Uppdrag: 225402, VA-PLAN FÖR VAXHOLMS STAD Titel på rapport: Vaxön översvämningsanalys Status: Slutrapport Datum: 2013-01-22 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP Dagvattenhantering Fredrik Kastberg, WSP 2012-03-20 Program - dagvattenhantering Bakgrund Dimensioneringskrav Hydrauliska beräkningar Hur kommer fastighetsägare att påverkas? Dagvattenlösningar alternativ

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Avledning av vatten med diken

Avledning av vatten med diken Avledning av vatten med diken Anna-Maria Perttu innovativ dagvattenhantering Avledning av vatten med diken Diken används i dagvattensystem för att på ett enkelt sätt leda iväg överskottsvatten från ett

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige?

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Anna Edman, SMHI Mätningar Modeller Scenarier IPCC SMHI Rossby Centre Globalt regionalt lokalt Mölndal 13 december 2006 Foto Nils Sjödin, SMHI Gudrun den 8 januari

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer