DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö 2013-12-07"

Transkript

1 DAGVATTENHANTERING I MASTHUSEN Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

2 Detta är en sammanställning av fyra frågor ur Breeam Communities som hanterar dagvatten, översvämning och föroreningar i ytvattnet. Frågorna har resulterat i ett antal krav som är införda i hållbarhetsprogrammet. Det räcker därmed att läsa vad som står i hållbarhetsprogrammet för att förstå kravnivåerna. Här bifogas de bakomliggande utredningarna och beräkningarna som har lett fram till kraven, vilket kan ses som en hjälp för att förstå bakgrunden till nivåerna. Frågorna är kopplade till den tekniska manualen i Breeam Communities och är benämnda: - CE1 Översvämningsrisker - CE2 Regnvattenhantering - CE3 Regnvattenhantering och LOD - RES6 Ytvatten Dessa frågor har hanterats inom delprojekt Dagvatten där aktörerna i Masthusen har deltagit. De fyra dokumenten är resultatet av deras arbete. Dagvattengruppen har bestått av: Diligentia AB Riksbyggen Hökerum Bygg AB Ikano Bostad AB Va Syd Malmö Stad Gatukontoret Malmö Stad Miljöförvaltningen Sweco Mats Wermel Camilla Thermaenius Anna Edman Daniel Evertsson Linda Tenggren Inga-Lill Ölin Maria Lööf José-Ignacio Ramírez, Lina Karlsson

3 CE1 Översvämningsrisker

4 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramírez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE1 Översvämningsrisker 1. Mål Miniminivå (1 poäng) i kategori CE1 innebär att: Byggnader är belägna i ett område som har en översvämningsrisk som betraktas som hög. Det finns inga mycket känsliga användningar inom exploateringsområdet men man uppfyller undantagprövning (exception test). Exploateringen är översvämningstålig, det finns säkra tillfartsvägar och eventuella risker kan hanteras på ett betryggande sätt. Översvämningsrisken betraktas som hög om översvämningar i området har en högre sannolikhet än 1% (återkomsttid mindre än 100 år). Mycket känsliga användningar inkluderar: Polis, ambulans eller brandstationer Telekommunikationsanläggningar som ska vara i drift under en översvämning Samlingspunkter i händelse av katastrof eller olycka Källarbostäder Husvagnar o. dyl. som används som permanenta bostäder Anläggningar med tillstånd att hantera farliga ämnen Undantagprövning innebär att en utredning över översvämningsrisk har tagits fram. Denna utredning ska visa Golvnivåer ligger 600 mm över dimensionerande översvämningsnivåer eller att byggnader inte är av känslig karaktär samt är motståndskraftiga en översvämningsevent. Exploateringen bidrar med hållbarhetsvinster till samhället som överväger översvämningsrisker Exploateringen finns i ett område som tidigare har använts Exploateringen kommer vara säker. Exploateringen minskar eller påverkar inte översvämningsrisker i övriga områden. I BREEAM nämns ytterligare ett alternativ för att uppnå 1 poäng men detta alternativ anses inte relevant eftersom det kräver att byggnader är belägna i ett område som har en översvämningsrisk som betraktas som av mellannivå d.v.s. som är mindre eller lika med 0,5% (eller återkomsttid 1:200).

5 2. Översvämningsrisker och dimensionerande översvämningsnivåer I BREEAM-manualen anges att en översvämningsriskutredning ska undersöka följande källor: flod, hav, ytavrinning, grundvatten samt ledningar. I området Masthusen är beläget anses hav, ytavrinning och grundvatten vara relevanta. Ingen flod eller å rinner längs eller i närheten av området. Det finns inga huvudvattenledningar (dricksvatten) som går genom området. Dagvattenledningar inkluderas i analysen för ytavrinning. a) Hav Högvattenstånd för återkomsttid 100 år i Malmö är +2,08 m i RH70 höjdsystem (Figur 2; Bilaga 1, Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen fån Malmö Stadsbyggnadskontoret) baserad på IPCC:s hög-alternativ. Detta högsta vattenstånd motsvarar +2,16 m i det nya höjdsystemet RH2000. Enligt Bilaga 1 ska en våghöjd på 0,5 m läggas vilket gäller för byggnader vid kusten som saknar skydd av vågbrytare. Nivåer för befintliga gator som Västra Varvsgatan och Lilla Varvsgatan samt parker som Ankarparken har erhållits från Malmö gatukontoret (se Bilaga 3). Masthusens område ligger minst 100 m från havet och de ytorna mellan havet och Masthusen området har en marknivå lika med eller högre än +2,6 m och därför skulle bryta vågorna med total våghöjd 2,7 m eller mindre innan de når området. Översvämningsnivå för hög havsnivå blir därför + 2,16 m (RH2000 höjdsystem) för en 100 år återkomsttid. b) Grundvatten Grundvattennivå ligger i normala fall något högre än medelvattennivå vilket är +0,72 m i IPCC:s hög alternativ (se s.7 Bilaga 1) och RH2000 höjdsystem. (+0,66 m ö h är i referenssystem RH70 vilket motsvarar + 0,72 m ö h i referenssystem RH2000 som används i rapporten, referenssystem som gäller efter år 2000). Det kan därför förutsättas att normal grundvattennivå med förändrat klimat är ca +1 m. Vad gäller samband hög havsnivå och högt grundvattenstånd kommer medelvärde för hög havsnivå över flera dagar att påverka grundvattnet. Detta medelvärde är mindre än högsta havsnivå för en dag vilket är +2,16 m för 100 års återkomsttid enligt ovan. Grundvattnets högsta nivå blir därför mindre än + 2,16 m för 100 års återkomsttid. c) Ytavrinning Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 2) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med två års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 eller ett regn med tio års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,45. I Masthusen området finns det ett mål vad gäller gröna ytor (se CE3 regnvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten) vilket motsvarar en ytavrinningskoefficient på 0,42. Ytavrinning från Masthusen kommer att rinna till omgivande gator och VA SYD:s dagvattenledningar. Översvämningsnivå för ett regn med 100 års återkomsttid blir +2,72 m (Se Bilaga 3). Vatten når denna nivå i befintliga gator som avgränsar Masthusen område (Stora Varvsgatan, Västra 2 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

6 Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Stapelbäddsgatan). Denna översvämningsnivå varar under en period som är mindre än 1 timme. Golvnivåer för bostäder ligger över denna nivå. Några kommersiella lokaler i direkt anslutning till befintliga gator ligger mellan +2.6 och +2.7 (se Bilaga 5). Enligt brev från BREEAM är det acceptabelt att några lokaler har golvnivå lägre än översvämningsnivå för 100 års regn förutsatt att dessa fastigheter är byggda för att klara av dessa extrema event (Se bilaga 6). d) Kombination av olika källor För att bedöma effekten av översvämning p.g.a. en kombination av olika källor behöver man analysera kombination som har 100 års återkomsttid t.ex. 100 år för höga havsnivåer tillsammans med 1 års regn eller 1 år för höga havsnivåer tillsammans med 100 års regn. Dessa har redan analyserats ovan. Andra kombinationer som t.ex. 50 år för höga havsnivåer tillsammans med 2 års regn har höga vattennivåer som är lika med eller lägre än fall a) eller c) ovan. 3. Undantagprövning (Exception test) Syfte med undantagsprovning är att säkerställa att det finns en säkerhet inför en översvämningsevent. Dessutom ska exploateringen bidra till att minska översvämningsrisk Detta betyder att golvnivåer för bostäder och andra känsliga användningsområden ska ligga på 600 mm över dimensionerande översvämningsnivåer. Om det finns kommersiella lokaler som är i risk att drabbas av översvämningar vid stora regn (dvs med återkomstid på 100 år eller högre) ska dessa lokaler vara hållbara och kunna motstå dessa extrema översvämningar (se bilaga 6). Som det visades i 2 c) ovan uppfyller Masthusen området dessa kriterier. Exploateringen minskar befintliga avrinningskoefficienter och ökar gröna ytor i området i jämförelse med befintligt läge. Dessa förbättringar minskar översvämningsrisker. Exploateringen finns i ett område som har tidigare använts. Exploatering kommer att vara säkert och det kommer inte att öka översvämningsrisker i övriga områden. Vattennivå i tillfartsvägar vid stora regn kommer att tillåta att man kan ta sig ut av området. 4. Övrigt VA SYD avser att göra kompletterande analyser genom att undersöka närmare vilka delar av Västra Hamnen som kan komma att behöva modelleras. Modellering av utsedda områden kommer antagligen bli aktuellt i samband med att Malmö stad ser över vilka områden som kan definieras som lågpunkter och alltså kan råka ut för översvämningar vid extrem nederbörd (se bilaga 7). Det anses att denna analys skulle vara mycket värdefull för att ha en bättre bild av de områden i Västra hamnen som har större översvämningsrisk i samband med extrema regn. För att kunna PM 3(5) AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

7 utföra denna mer detaljerade utredning skulle det vara nödvändigt att Malmö Gatukontoret samarbetar med VA SYD i denna analys. 4 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

8 5. Slutsatser Masthusen området uppfyller miniminivå (1 poäng) i kategori CE1 under följande förutsättningar: Grönytefaktor i området är sådant att den sammanvägda avrinningskoefficienten för området är mindre än 0,45 Golvnivåer för byggnader som ska användas för bostäder har golvnivå över +2,72m Kommersiella lokaler som har golvnivå under +2,72 m ska är byggda för att klara av extrema översvämningsevent. Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen från Malmö Stadsbyggnadskontoret Utlåtande från VA SYD om kapacitet på befintliga ledningar i området Översvämningskarta med befintliga och projekterade mark- och gatunivåer Sektioner Masthusen området Lokaler med golvnivå mellan och m BREEAM utlåtande angående kommersiella lokaler med golvnivå under översvämningsnivå för 100 års regn 5(5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce1\bilaga 0 - pm

9 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen Scenarier för havsnivån Två faktorer påverkar havsnivån Den höjning av medeltemperaturen i atmosfären som IPCC förutser leder till stigande havsnivå via två effekter: uppvärmning av världshaven som leder till högre vattenstånd genom att vattnet expanderar, och avsmältning av landbaserad is (glaciärer) som leder till mer vatten i haven. Nivåökningen beror således inte på att den is som flyter i havet kring polerna smälter (jämför med smältande isbitar som flyter i ett dricksglas nivån i glaset ändras inte). Två scenarier I detta avsnitt redovisas scenarier för hur havsnivån kan förändras i framtiden. På grund av osäkerheten om hur framtida utsläpp av växthusgaser kommer att förändras liksom klimatsystemens tröghet och komplexa natur har IPCC tagit fram två alternativa scenarier, ett högt och ett lågt. Gemensamt för scenarierna är att medeltemperaturen väntas öka. Skillnaden mellan scenarierna avser hur stor tempera- RH 70 Vattenståndsförändringar i havet kan orsakas både av stigande/sjunkande vattennivå och av landhöjning/landsänkning. För att kunna beskriva variationer i vattenståndet behövs därför en fast nivå att referera till. RH70 är ett referenssystem där den fasta punkten, nollpunkten, motsvarar havsytans medelnivå år Nivåangivelser i denna pm refererar till RH70 om inget annat anges. turökningen antas bli och vad den får för återverkningar på resten av klimatsystemet såsom nederbörd, vind och havsnivå. Det är viktigt att komma ihåg att detta är just scenarier och ingen sanning. Båda scenarierna är lika troliga. Alla vet att väderprognoserna för de närmaste dagarna på TV ofta slår fel, och att en modell för klimatförändringar på 100 års sikt har stora osäkerheter ter sig således givet. Globala scenarier Med utgångspunkt i sina globala klimatmodeller och utsläppsscenarier har IPCC gjort bedömningar av hur nivån i världshaven kan komma att förändras. Man räknar med att den genomsnittliga havsnivån till år 2100 globalt kommer att öka med ca 18 cm i lågalternativet och 59 cm i högalternativet, detta jämfört med 1990 års nivå (AR4, IPCC 2007). Scenarier för Klagshamn I Sverige har det gjorts flera regionala bearbetningar av IPCC:s globala scenarier som redovisar vilka vattenståndsvariationer som kan väntas när man beaktar lokala förhållanden. Bearbetningarna är utförda av SMHI vid Rossby center. I rapporten Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge (SMHI 2007) redovisas bedömningar för kuststräckan i Skåne och Blekinge. För Malmös del är Klagshamnsudden den närmast belägna mätstation som ingår i rapporten och det är också för Klagshamnsudden som de scenarier som redovisas nedan är beräknade. Vid Klagshamnsudden har SMHI gjort mätningar av havsnivån sedan Det högsta värdet, +140 cm relativt RH70, uppmättes år Därefter har nivåer över +100 cm mätts upp vid ett flertal tillfällen: +130 cm år 1997, +121 cm åren 2001 och 2002 samt +133 cm år Det förekommer även sporadiska uppgifter om högre uppmätta nivåer, bland annat från Svensk Lots. Figur 1 visar medelvattennivån för perioden år Som framgår av figuren kan medelvattennivån komma att ligga mellan +22 cm (lågalternativet) och +66 cm (högalternativet) över havsytans medelnivå Men precis som i dag kommer vattennivån även i framtiden att bli avsevärt högre vid vissa tillfällen. I figur 2 redovisas beräknade årshögsta vattenstånd för perioden I IPCC:s högalternativ hamnar årshögsta vattenstånd med 100 års återkomsttid på +208 cm vilket är 64 cm högre än under 1900-talet. Med begreppen återkomstnivå och återkomsttid menas en nivå som statistiskt sett återkommer inom en viss tid. I tabellen Återkomst... på denna sida visas även årshögsta vattennivåer med återkomsttid på 2, 10 och 50 år i högalternativet. Eftersom återkomstnivåerna är beräknade med statistiska metoder är de också förknippade med en viss statistisk osäkerhet. Kring hundraårsvärdet +208 cm finns ett 95 %-igt konfidensintervall vilket innebär att den rätta nivån med 95 % sannolikhet ligger mellan +198 och +233 cm. Det bör också noteras att havsnivån väntas fortsätta att stiga efter år 2100 även om vi i denna pm begränsat oss till hundraårsperspektivet. 6

10 Dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen Vågor tillkommer Ovanstående scenarier för högvattennivåer bygger på förhållandena vid Klagshamnsudden. Den kan betraktas som giltig även för centrala Malmö. I högvattenscenarierna är inte effekten av vågor inräknad. Det är inte givet att högvatten och höga vågor inträffar samtidigt men risken för detta finns. Men vågbildningen beror till stor del på lokala förhållanden och data om vågbildning från Klagshamn kan inte utan vidare användas för andra delar av Malmös kust. Innan de lokala förhållandena har studerats närmare bör vi i planeringen räkna med en marginal i storleksordningen 0,5 meter för vågbildning. Det innebär att översvämningar som inträffar vart tionde år kan nå drygt två meter och hundraårsöversvämningen närmare tre meter över 1900-talets medelvattennivå. År (högalternativ) År (lågalternativ) År 1970 År (lågalternativ) År Medelvattennivå cm cm Figur 1. Beräknad medelvattennivå i Klagshamn relativt RH70. Två alternativ visas, IPCC:s högoch lågalternativ. År (högalternativ) Höga vattenstånd cm cm cm Medelvattennivå 1970 Figur 2. Beräknade höga vattenstånd med 100 års återkomsttid i Klagshamn relativt RH70. Två alternativ visas, IPCC:s hög- och lågalternativ. 7

11 ANG KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN I MAMLÖ VA SYD bygger huvudledningar för VA i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen och Korvetten i Västra Hamnen i Malmö som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator, skolor och så vidare. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD, och tidigare VA-verket, under flera års tid anpassat va-ledningarna till ombyggnaden av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med några gröna ytor och fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. För översiktlig kartinformation om dagvattenledningsnätet i Västra Hamnen se Bilaga 1. Med vänlig hälsning VA SYD Helena Flinkberg Projektingenjör

12

13 Förklaringar Sektioner som visar marknivåer. Sektionernas läge i plan redovisas i bilaga 5. Höjdsystem: RH 2000 Marköveryta Nivå +2,72, beräknad vattennivå vid 100-årsregn MASTHUSEN OMRÅDE Översvämningskarta Skala: vertikal 1:5000 horisontell 1:500 (A3) UPPRÄTTAD AV JIRZ/NIRU

14

15 BILAGA 6 SVAR FRÅN BREEAM ANGÅENDE ÖVERSVÄMNINGSNIVÅ KOMMERSIELLA LOKALER From: To: Date: :04 Subject: BREEAM Enquiry (42889) : 2: BREEAM , Masthusen Malmö, CE1 Dear Anders Nilsson With reference to query: Thank-you for your query regarding CE1 Flood Risk Assessment. Yes, for this particular bespoke project, it is acceptable that during a 1:100 storm event there may be some areas of limited flooding in commercial premises, provided that the buildings are appropriately flood resilient in line with the definition for flood resilient construction ( Buildings that are designed to reduce the consequences of flooding and facilitate recovery from the effects of flooding sooner than conventional buildings. ). Please click here to tell us how you rate this answer Should you require any further assistance regarding this query, please contact quoting the reference number and they will be able to assist you further. Disclaimer: BRE Global endeavours to ensure that our response to your query is appropriate. However this is dependent on the clarity, completeness, context and accuracy of the information given to us by the enquirer. Kind regards Caroline Buchanan BREEAM Technical Consultant BREEAM For and on behalf of BRE Global Limited BRE Global Limited, Bucknalls Lane, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX Website: T: +44 (0) : select option 2 F: +44 (0) Your query: From: Anders Nilsson Sent: 16 May :09 To: BREEAM Subject: BREEAM , Masthusen Malmö, CE1 Dear BRE, Regarding floodrisks for CE1 in the Masthusen manual: Is it accepted that commercial premises are allowed to flood (in a reasonable level, 2-3 centimetres) if the buildings are designed with flood resilient construction?

16 The Flood Risk Assessment for the site demonstrates a few areas where flooding may accure in the 1:100 year event. If you need further details, please contact me asap. Best regards Anders Anders Nilsson Planarkitekt Privileged and confidential information and/or copyright material may be contained in this . If you are not the intended addressee you may not copy or deliver it to anyone else or use it in any unauthorised manner. To do so is prohibited and may be unlawful. If you have received this by mistake, please advise the sender immediately by return and destroy all copies. Thank you. Building Research Establishment Ltd, Registered under number in England and Wales. VAT Registration No GB E Global Limited, Registered under number in England and Wales. Building Research Establishment and BRE Global are subsidiaries of the BRE Trust. BRE Trust is a company limited by guarantee, Registered under number in England and Wales, and registered as a charity in England (no ) and in Scotland (no. SC039320). Registered Offices: Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire WD25 9XX

17 DAGVATTENSYSTEMET VID KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN, I MALMÖ VA SYD bygger huvudledningar för vatten- och avlopp i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen i Västra Hamnen i Malmö, som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator och skolor. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD under flera års tid byggt ut den allmänna va-anläggningen vid omvandlingen av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med gröna ytor och andra fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. Vid extrema regn större än 10-årsregn kommer inte dagvattensystemet att vara tillräckligt utan översvämning kommer ske i områdets lågpunkter. Gatornas lutning runt kv Masthusen gör att ytvatten kommer att bli stående under viss tid tills vattnet kan ledas bort via det allmänna dagvattensystemet. Grova beräkningar har gjorts för att visa vilka områden som kommer att beröras av dessa översvämningar. Dessa teoretiska beräkningar bör omräknas till verklig avledningskapacitet och det kräver en mer kvalificerad beräkning och tillgång till specificerade uppgifter om hur systemet fungerar, dvs en modellering, för att mer exakt kunna visa hur översvämningen kommer bete sig. Ingen sådan modellering har gjorts tidigare över dagvattensystemet i Västra Hamnen. Då det nu har visat sig att innestängda områden skapas vid den vidare exploateringen av området bör en sådan här modellering utföras. VA SYD avser att undersöka närmre vilka delar av Västra Hamnen som kan komma att behöva modelleras. Modellering av utsedda områden kommer antagligen bli aktuellt i samband med att Malmö stad ser över vilka områden som kan definieras som lågpunkter och alltså kan råka ut för översvämningar vid extrem nederbörd. Med vänlig hälsning VA SYD Linda Tenggren Projektingenjör

18 Anna Barosen Från: Karlsson Lina Skickat: den 15 februari :12 Till: Ramírez José-Ignacio Ämne: VB: Dagvattenplanering Masthuset Hej! Så här svarar Linda. Hälsn Lina Karlsson Civilingenjör VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) Please consider the environment before printing this . Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö Telefon +46 (0) Från: Linda Tenggren Skickat: Friday, February 15, :47 AM Till: Karlsson Lina Ämne: SV: Dagvattenplanering Masthuset Hej! Om det ni har räknat ut motsvarar det flöde som Helena har angivit så bör det vara ok. Med vänlig hälsning Linda Linda Tenggren Projektingenjör VA SYD Besöksadress: Hans Michelsensgata 2, Malmö Postadress: Box 191, Malmö Växel: Direkt: Från: Karlsson Lina Skickat: den 14 februari :23 Till: Linda Tenggren Kopia: Ramírez José-Ignacio Ämne: Dagvattenplanering Masthuset Hej Linda! Vi tänkte informera om hur vi tänker angående dagvattenplaneringen i Masthusen. Tidigare har Helena Flinkberg meddelat att ledningssystemet i Västra hamnen kommer kunna ta emot dagvatten från ett 2 års regn med en avrinningskoefficient på 0,8 vilket ungefärligt skulle motsvara ett 10 års regn med en avrinningskoefficient på 0,4. Då 2 års regnet ger ett större flöde räknade vi om lite mer precist vilken avrinningskoefficient man kan tillåta och kom fram till 0,45. Detta värde kommer utgöra riktvärde i planeringen av området. De vore fint om vi kan få ett ok för detta resonemang. Hälsningar Lina Karlsson Civilingenjör VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) Please consider the environment before printing this . Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö Telefon +46 (0)

19 CE2 Regnvattenhantering

20 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramírez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramírez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE2 Regnvattenhantering (Rainwater Management) 1. Mål Mål beslutat i översiktlig planeringsskede (OPS): 3 poäng. Detta innebär att: Området ska kunna ta hand om regnhändelser med en återkomst tid på 1:100 vilket motsvarar extrema händelser där den årliga sannolikheten att inträffa är 1 %. Detta krav har i överenskommelse med BREEAM reviderats jämfört med det som står i manualens ursprungliga version. För uppfyllelse av villkoren ska man redovisa följande: En översvämningsutredning (FRA) (se CE1) En hydrograf (kurva med regnmängd och ytavrinning över tiden) över områdets avrinning till recipient. Avrinningens flödesmaximum efter exploatering ska ej överstiga maximum före exploatering, med andra ord ska avledningen av dagvattnet göras trögt. Planerade system för lokalt omhändertagande av regnvatten inkluderas i scenariot efter exploatering. Maxflöden för ett 1 och 100-års regn ska redovisas innan och efter exploatering. En faktor för klimatförändringar ska inkluderas. Volymen ska beräknas för ett regn med återkomsttid vart 100:e år och 6 timmars varaktighet. Den volym som eventuellt överskrider flödesmaximum innan exploatering ska tas hand om genom infiltration eller återanvändning genom regnvatteninsamling. Regnvatteninsamling ska syfta till användning där dricksvatten kan ersättas som t.ex. i spolning av WC/tvättmaskiner och inte enbart till bevattning I de fall där infiltration eller återanvändning ej kan ta hand om den överskridande volymen till recipient ska flödet reduceras till något de rankade alternativen: 1. Medelårsvärdet för flöden innan exploatering (the pre-development site s estimated mean annual flood) 2. Ett utflöde av maximalt 2 l/s, ha 3. Ett minsta möjliga flöde bestämt enligt gällande standarder som samtidigt har tillräckliga dimensioner för att förhindra uppbackning av vatten Då alla andra LOD-lösningar har utretts kan avledning till dagvattenrörnät ske som ett sista alternativ. Ansvarig för dagvattenrörnätet (VA SYD i detta fall) bestämmer tillåtet flöde att släppa. Tillgänglig kapacitet i nätet ska redovisas. Tekniker för hur dränering sker hållbart ska föreslås. Med LOD-lösningar menas lokalt omhändertagande av dagvatten (jämför engelskans SUDs, Sustainable Urban Drainage) som består av ett system av lösningar som tar hand om dagvatten

21 mer hållbart. Exempel på komponenter är dammar, svackdiken, vassbäddar, genomsläpplig asfalt, stenkistor, ekodiken, regnvattenåtervinningssystem och gröna tak. Denna utredning har genomförts enligt BREEAM:s anvisningar av en kvalificerad ingenjör (se Bilaga 3). 2. Kapacitet befintligt dagvattensystem Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 1) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med två års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 vilket motsvarar tio års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0, Utredning regnvattenhantering I dagsläget avvattnas Masthusen till det kommunala ledningsnätet utan LOD-lösningar. Mängden dagvatten som genereras för området har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten publikation P90. Dagvattenavrinning från området har beräknats baserad på regnenvelopemetoden för volymdimensionering. Dimensionerande regnintensitet har beräknats enligt Dahlströms formel med Z-värde lika med 14 enligt Figur 4.3 P90. Resultat av dessa beräkningar presenteras nedan: Figur 1 Intensitet-varaktighet-frekvens kurva Masthusen området. 2 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce2\pm ce2 dagvatten masthusen-

22 Figur 2 Hydrograf över Masthusen-området före exploatering. Återkomsttid 100 år och avrinningskoefficient 0,86 (nuvarande förhållanden). Figur 3 Hydrograf över Masthusen-området efter exploatering. Återkomsttid 100 år, avrinningskoefficient 0,42 (planerade förhållanden), utan utjämning. Maxflödena för ett 1-års regn och 100-års regn, före respektive efter exploatering, presenteras i tabellen nedan. De högsta regnintensiteterna inträffar vid korta regn då hela avrinningsområdet bidrar till avrinningen. Därför har intensiteten för regnvaraktigheten 10 min valts i jämförelsen mellan maxflöden, vilket överensstämmelser med dimensioneringskriterier enligt Svenskt Vatten P90 (2004). För scenariot efter exploatering har klimatfaktorerna 1,01 använts för 1-års regn och 1,3 för 100-års regn enligt resonemang i Svenskt Vattens publikation P104.

23 Regn Flöde innan exploatering inklusive klimatfaktor (m 3 /s) Flöde efter exploatering inklusive klimatfaktorer (m 3 /s) 1-års återkomsttid, varaktighet 10 min 100-års återkomsttid, varaktighet 10 min 0,66 0,35 4,68 2,45 Enligt BREEAM ska eventuell överstigande volym i hydrografen, efter, jämfört med före ombyggnaden, tas hand om genom infiltration, regnvatteninsamling eller andra LOD-lösningar. Eftersom Masthusen får en lägre avrinningskoefficient efter exploatering blir också flödena mindre för det nya området och därmed behövs inte några kompletterande åtgärder för att uppfylla detta kriterium. Enligt VA SYD:s utlåtande (se Bilaga 1) kan ledningssystemet för dagvatten i området klara ett regn med 2-års återkomsttid om ytavrinningskoefficient är lika med 0,8 vilket motsvarar ett regn med 10-års återkomsttid och en ytavrinningskoefficient på 0,45. I området Masthusen finns ett mål vad gäller gröna ytor vilket motsvarar en ytavrinningskoefficient på 0,4. Då området är anlagt kommer avrinningskoefficienten troligen bli mellan 0,4-0,45. Det blir därför nödvändigt utjämna skillnaden i avrinning mellan 100-års regn och 10-års regn vilket dagvattenledningar kan klara av. Genom att använda gatorna runt Masthusen till fördröjning av regnvatten blir vattennivån vid ett 100-års regn omkring +2,72 (RH 2000). Bostäder i Masthusen ligger över denna nivå. Det påpekas att avrinning och vattennivå i befintliga gator kommer att vara mindre med Masthusen projektet främst på grund av minskning av avrinningskoefficient i området. Se Bilaga 4 samt PM CE1 Översvämningsrisker. 4. LOD lösningar Avrinning i området ska komma från tak varav en del gröna tak, parker, torg och några lokala gator. LOD lösningar kommer att ske i form av gröna tak samt genom att utformning av stuprör så att de anslutas till rännor och mindre dammar vilka ansluts till dagvattenledningar. Eftersom det kommer att finnas en reducerad biltrafik i Masthusen området samt därför att recipienten är havet anses det inte motiverat att ha en omfattande dagvattenrening som skulle vara fallet om recipienten skulle vara en mindre sjö. Dessutom har Gatukontoret beslutat att LOD-lösningar som innebär avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg inte kan tillämpas i Masthusen på grund av driftskäl (Bilaga 2). Ett konventionellt dräneringssystem där dagvattnet samlas upp i rännor eller dagvattenbrunnar för att ledas ut i havet via ledningssystemet är därför tillräckligt och efter förutsättningarna en hållbar dränering. 4 (5) PM AB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\11 hållbarhetsprogram\hp dps\4 omarbetas efter remiss pågående\delprojekt dagvatten ce2\pm ce2 dagvatten masthusen-

24 5. Slutsatser Masthusen-området uppfyller 3 poäng i kategori CE2 i och med följande: Då avrinningskoefficienten minskar efter exploateringen behövs inga ytterligare lösningar för att ta hand om nytillkommet dagvatten (infiltration, regnvatteninsamling, andra LOD-system) Området är designat för att ta hand om ett 10-års regn med avrinningskoefficient på högst 0,45 genom befintligt ledningssystem. Flödesskillnaden upp till ett 100-års regn tas hand om genom fördröjning på allmänna gator och någon ytterligare åtgärder som inte är klara i detta skede. VA SYD är inkopplade och en läsning tas fram i samarbete med dem. Med dessa åtgärder klarar området ett 100-års scenario. Beräkningarna baseras på att avrinningskoefficient för det färdigställda området blir högst 0, Bilagor: Bilaga 1 VA SYD:s utlåtande om ledningskapacitet Bilaga 2 Skrivelse från Gatukontoret om avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg. Bilaga 3 CV ingenjör enligt BREAAM kriterier Bilaga 4 Översvämningskarta

25 ANG KV MASTHUSEN I VÄSTRA HAMNEN I MAMLÖ VA SYD bygger huvudledningar för VA i de nya huvud- och lokalgatorna i kv Masthusen och Korvetten i Västra Hamnen i Malmö som Gatukontoret i Malmö anlägger. Området ska bli nya kvarter med bostäder, kontor, gator, skolor och så vidare. Även i de omgivande, befintliga kvarteren har VA SYD, och tidigare VA-verket, under flera års tid anpassat va-ledningarna till ombyggnaden av Västra Hamnen från industriområde till blandad stad. All dimensionering av huvudledningar för dagvatten har gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Regnets varaktighetstid är 10 minuter och återkomsttiden bestäms av tabell 4.5 i nämnd publikation. I kv. Masthusen har ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn i kombination med avrinningskoefficient 0,8 för kvartersmarken. Att ledningarna dimensionerats för ett 2-årsregn och inte ett 10-årsregn som instängda områden ska dimensioneras för enligt standard har praktiska orsaker. Ledningarna nedströms som ska ta emot dagvattnet är inte dimensionerade för mer än 2-årsregn vilket gör att mottagande ledningar ändå inte kan ta emot mer dagvatten än vad som genereras av ett 2-årsregn. Ledningarna i Masthusen skulle bli orimligt stora jämfört med dem de leder till. Dessutom är avrinningskoefficienten 0,8 hög, som om hela ytan skulle asfalteras, och kombinerat med ett 2-årsregn går det att jämföra med vad ett 10-årsregn skulle orsaka med avrinningskoefficient 0,4. Om kvartersmarken utformas med några gröna ytor och fördröjande åtgärder skulle avrinningen från området minska och dimensionerade nederbörd vara närmre 10-årsregn än 2-årsregn. För översiktlig kartinformation om dagvattenledningsnätet i Västra Hamnen se Bilaga 1. Med vänlig hälsning VA SYD Helena Flinkberg Projektingenjör

26 /AD Bilaga 2 Avvikelserapport Masthusen Instruktion: Gråmarkerade rutor ska fyllas i av den som rapporterar avvikelse från krav i Masthusens Hållbarhetsprogram. Vitmarkerade rutor fylls i av Masthusens hållbarhetsansvarige. Projekt: Avvikelseapport nr: 1 Masthusen Masttorget+Del av Diagonalen+Lokalgatorna Avvikelse avser: Krav i Hållbarhetsprogrammet som styr Dagvattenhantering och Vattenföroreningar. (krav nr: samt i Hållbarhetschecklistan) Beskrivning av avvikelse: Avvikelse från krav 3.4.2: Torget och Diagonalen kommer till största delen vara hårdgjord och inte utformade för uppsamling av regnvatten för återanvändning. Vidare kommer man inte följa rekommendationen i Landskapsutformningsplanen att leda dagvatten från torg & gator till urbana ekodiken/urban vattenytor. Inga öppna dagvattenkanaler planeras på torget. Avvikelse från krav 3.5.1: Lokalgatorna planeras ej vara utformade med avrinning till träd och buskar. Motiv till avvikelser: Kraven uppnås ej på allmän platsmark då avrinning till växtlighet har försökt undvikas på grund av saltskador. Urbant ekodike har bedömts få betydande negativa konsekvenser ur driftskostnadsperspektiv. Synligt dagvatten på torget bedöms begränsa torgets flexiblitet mm, se nedan. Vilka alternativ har prövats och utretts för att undvika en avvikelse? Erfarenheter från lösning med avstängning av dagvatteninfiltration vintertid till växtlighet har erhållits från Hyllie Stationstorg, dessa har visat betydande kostnadsökning avseende drift och underhållskostnader. Alternativa utformningar för att skapa synligt dagvatten har prövats på torget, men förkastats då stor del av torgets flexibilitet går förlorad, negativa erfarenheter av algtillväxt i liknande anläggningar samt ökad skräpansamling med ökad drift och underhållskostnader som följd. Kontaktperson angående avvikelse: Mikael Prag Datum: Namn: Mikael Prag Företag: Gatukontoret, Malmö Stad Svar på begäran om avvikelse Avvikelsen avslås/godkänns: Motiv till beslut: Datum: Namn:

27 CV José Ignacio Ramírez Senior Engineer / Project manager Mr. Ramírez has the degree of Civil Engineer from the Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, and M.Sc. Engineering from the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Ha has also a Postgraduate degree (Tekn. Lic) on Environmental Systems Analysis applied to Wastewater and Sewage Sludge Management. He has a long experience in the field of water and wastewater in Sweden, Latin America and Pacific Ocean Countries as well as other regions. Mr. Ramírez has been the Project Director of complex projects such as Water & Sanitation for 12 Cities in Honduras and as Sub-project Manager, Component III Water Network Improvement Stage, Erbil City Water Network Management Project, Kurdistan Region, Iraq. Mr Ramírez has been involved with sustainability of water and sanitation systems and has participated in sustainable city projects, such as Yinchuan, Nanjing Hexi and Taiyuan South Eco-City, China. Education Experience Extracts (latest 3 years) 2000 Postgraduate degree (Tekn. Lic) Environmental System Analysis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 1993 M.Sc. Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 1986 Civil Engineer, Universidad Federico Santa María, Valparaíso, Chile Professional Societies Swedish Association for Water (Vatten) Swedish Association of Civil Engineers (CF) International Water Association (IWA) Scandinavian Society for Trenchless Technologies (SSTT) Awards/Publications Proposal for Sustainability Evaluation Methodology for Urban Water & Sanitation Projects in Developing Countries. Case Studies in Central America, West Africa and China, IWA Cities of the Future Conference, Stockholm, May 2011 Master Plan Storm Water Network, San Salvador, El Salvador poster presentation, Stockholm Water Symposium, august 2004 A Systems Approach Evaluation of Sludge Management Strategies in Latin America. Case Study: Sludge Management in Valparaíso and Aconcagua regions, Chile, IWA 2nd World Water Congress, Berlin 2001 Conceptual Control Plan for Yinchuan New City Year: 2013 Location: Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region, China Client: Minsheng Ningxia Real Estate Position held: Technical responsible for water (storm water, water supply & wastewater) and solid waste infrastructure conceptual design Nanjing Hexi Low Carbon Eco Smart City Core Demonstration Area Year: 2013 Location: Nanjing, People Republic of China Client: Nanjing Hexi Planning Office, City of Nanjing Position held: Technical responsible for water (storm water, water supply & wastewater) infrastructure conceptual design Khatlon Water Project Feasibility Study Year: 2012 Location: Khatlon region, Tajikistan Client: European Bank for Reconstruction & development (EBRD) Positions held: Deputy Team Leader, Water Supply & Sewerage Expert Ecological Planning for Taiyuan South New Town Year: Location: Taiyuan, People Republic of China Client: Planning Department, City of Taiyuan Position held: Storm Water and Sewerage Expert SymbioCity Academy workshop Water Planning and Demand Management Year: 2010 Location: Gaborone, Botswana Client: Swedish Trade Council / Department of Water Affairs Positions held: Lecturer in workshop on Water Planning and Demand Management Urban Planning for Caofeidian International Eco-City Year: 2010 Location: Caofeidian, People Republic of China Client: Planning Department, City of Tangshan Positions held: Sewerage & Storm Water Expert

28

29 CE3 Regnvattenhantering och LOD

30 PM CE3 MASTHUSEN UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV José-Ignacio Ramirez / Lina Karlsson DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö CE3 Regnvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD (SUDs and Rainwater Management) 1. Inledning I det översiktliga planeringsskedet (OPS) har man satt som mål att uppnå 3 poäng (3 credits) i kategori CE3. Detta innebär att dagvatten från mer än 50 % av de totala takytorna samt hårdgjorda ytorna ska samlas in till återanvändning och/eller utgöras av gröna tak. I detaljplanskedet (DPS) har man omvärderat vilka gröna ytor som finns och beslutat att det är realistisk att nå 2 poäng i denna kategori. Detta innebär att dagvatten från mellan 25 och 50 % av de totala takytorna samt hårdgjorda ytorna ska samlas in till återanvändning och/eller utgöras av gröna tak. 2. Bevisning Ytfördelning för varje kvarter visas i Bilaga 1. Denna ytfördelning baseras på preliminära uppgifter från byggherrar samt konsultens beräkningar. Enligt denna fördelning blir andel gröna tak av den totala takytan samt de hårdgjorda ytorna lika med 32% (se Bilaga 1). Förutom gröna tak har byggherren för kv18 planerat bygga ett system för att återanvända regnvatten för bevattning se Bilaga 2. Gröna tak har utformat enligt lokal praxis och följer anvisningar i Svenskt Vatten publikation P105 Hållbar dag-och dagvattenhantering som för detta ändamål ersätter standarderna BS EN :2000 och BS EN 8515: Slutsatser Masthusen uppnår 2 poäng för CE3. Sweco Environment AB 1 (2) w:\04_fastighetsprojekt\6501_masthusen_malmö\ bilen 7_övergripande projekt\21 breeam communities\01 climate o energy\ce3 - hållbara dräneringssyst\delprojekt dagvatten ce3\pm ce3 masthusen docx

31 Bilagor Bilaga 1 Ytfördelning Masthusen Bilaga 2 Plan och uppgifter ytfördelning kv 18 Bilaga 3 Plan och uppgifter ytfördelning kv 1-4 Bilaga 4 Plan och ytfördelning kv 11 Bilaga 5 Plan och ytfördelning kv 6 Bilaga 6 Plan kv 7, 8 och 12 Bilaga 7 Plan kv 13, 14, 15 och16 Bilaga 8 Plan Torg 2 (2) PM CE3 MASTHUSEN MB W:\04_FASTIGHETSPROJEKT\6501_MASTHUSEN_MALMÖ\ BILEN 7_ÖVERGRIPANDE PROJEKT\21 breeam communities\01 climate o energy\ce3 - hållbara dräneringssyst\delprojekt dagvatten ce3\pm ce3 masthusen docx

32 CE3 Regnvattenhantering (Rainwater Management) BILAGA 1 Ytfördelning Total areal Total takyta Tätt tak Plattor Asfalt/Btg Grön takyta andel gröngrön/grus (1) m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 takyta m 2 Kvarter % Kvarter % Kvarter % Kvarter % Diagonal Park Gator norr om kv Gator söder om kv Kvarter 5 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter % 845 Kvarter % 381 Kvarter % 381 Gator kv 6, 7, Kvarter 9 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter 10 Kvarter % 0 Kvarter % 363 Torg Kvarter % 409 Kvarter % 113 Kvarter % 495 Kvarter % Kvarter 17 Befintlig - ingår ej i Masthusen Kvarter % Gator norr om kv Gator kv SUMMA % Summa tak samt hårdgjorda ytor Summa gröna tak % gröna tak/(tak+hårdgjorda ytor) 32% Avrinningskoefficient 0,45 (1): Total areal är lika med tomtens totala yta (2): Ytuppgifter baseras på preliminära uppskattningar från byggherrar (3): % gröna tak fördelad på summa takytor hårdgjorda ytor ska vara mellan 25 och 50% för att klara 2 poäng (2 Credits) i CE3

33

34

35 Grönska på marken 935 0,1 94 Tak 865 0,9 779 Gröna tak ,2 353 Växtbädd på bjälklag mm djup 715 0,2 143 Växtbädd på bjälklag > 800 mm djup 90 0,1 9 Hårdgjorda ytor med fogar (Plattor) 510 0,6 306 Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor (Stenmjöl + Dränerande Asfalt) ,4 518 Total Yta 6175 m m 2 (Reducerad)

36

37 Total areal Total takyta Grön takyta Tätt tak Plattor Asfalt/Btg Grön / grus Summa m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Kvarter Kvarter Kvarter Kvarter Diagonal Park SUMMA

38

39 Ytfördelning kvarter 11 Sedumtak yttertak Plattyta yttertak (uteplatser) Plattyta innergård Plattyta kvartersmark m2 190 m2 158 m2 410 m2

40

41

42

43 WSP Samhällsbyggnad

44 RES6 Ytvatten

45 PM UPPDRAG Dagvatten Masthusen UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE José-Ignacio Ramirez UPPRÄTTAD AV Lina Karlsson / José-Ignacio Ramirez DATUM Dagvatten Masthusen, Malmö RES 6 Ytvatten (Surface water) 1. Mål Mål beslutat i översiktlig planeringsskede (OPS): 3 poäng För uppfyllelse av villkoren ska man redovisa: 1p Omfattande avvattningsplan över området innan exploateringen påbörjas. Intyg att en reviderad avvattningsplan över området under byggtiden kommer färdigställas och lämnas över till myndigheter och entreprenörer. Egenkontrollprogram från medverkande entreprenörer där följande behandlas: 1. Siteplan där hög-och lågriskområden för förorening av ytavrinnande vatten är markerade. 2. Rutiner för skydd mot att kontaminerat vatten når dagvattenbrunnar, exempelvis filter och barriärer. 3. Rutiner för att potentiellt förorenande vätskor ska förvaras på lämpliga platser på tillräckliga avstånd från dagvattenbrunnar. Behållare ska inspekteras för att minimera läckage. 4. Försäkran om att avtal finns för hantering av farligt avfall i vätskeform som kan kontaminera. Här ingår olika typer av bensin-och oljeavfall. En sammanställd plan som visar entreprenörernas planerade skyddsåtgärder enligt egenkontrollprogrammen alternativt intyg att system för föroreningsskydd kommer vara installerade innan arbetet påbörjas. 2p Intyg att entreprenörer kommer vara tvungna att förvara och hantera vätskor, oanvända som använda, som tagits in på området på ett sätt som inte förorenar lokala vattenresurser. Intyg att föroreningspreventionen ska vara utformade efter rekommendationer i Pollution prevention guidelines och när relevant CIRIA:s SUDS manual eller motsvarande svenska publikationer. 1(2) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Lina Karlsson Civilingenjör Ekosystemteknik VA-system Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

46 3p Specifikation av SUD-system i områden där låg risk för föroreningar föreligger. Specifikation av oljeavskiljare där det föreligger en hög risk för föroreningar så som olja och bensin vid avvattningen. De områden som är aktuella i Masthusen är: 1. Gator 2. Platser där fordon för varuleveranser kör eller parkerar 3. Garage med större yta än 800 m 2 eller med 50 eller fler parkeringsplatser 2. Bevismaterial Kartan med dagvattensystemet i Västra Hamnen biläggs som Masthusens avvattningsplan innan exploatering (Bilaga 1). Under byggskedet ska byggherrarna begära från entreprenörerna som arbetar i varje delentreprenad i området följande dokument enligt gällande föreskrifter (Plan- och bygglagen ed): - Åtgärder för att förebygga förorening av dag-, spill- eller grundvatten - Egenkontrollprogram där man bevisar att man följer dessa åtgärder Under driftskedet ska oljeavskiljare installeras i garageutrymmen större än 50 m 2 och utgående vatten kopplas på spillvattensystemet enligt VA SYD:s tilläggsbestämmelser till ABVA (se Bilaga 2). Dessutom planeras en oljeavskiljare i parkeringen för leveranser till Systembolaget. Vad gäller dagvattenhantering under driftskedet ska ytavrinning i området komma från tak varav en del gröna tak, parker, torg och några lokala gator. LOD lösningar kommer att ske i form av gröna tak samt genom att utformning av stuprör så att de anslutas till rännor och mindre dammar vilka ansluts till dagvattenledningar. Andel gröna tak visas i Bilaga 3. Eftersom det kommer att finnas en reducerad biltrafik i Masthusen området samt därför att recipienten är havet anses det inte motiverat att ha en omfattande dagvattenrening som skulle vara fallet om recipienten skulle vara en mindre sjö. Dessutom har Gatukontoret beslutat att LOD-lösningar som innebär avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg inte kan tillämpas i Masthusen på grund av driftskäl (se Bilaga 4). 3. Slutsatser I och med att alla åtgärder och dokument ovan uppnår Mathusen 3 poäng i kategori RES Bilagor Bilaga 1 Avvattningsplan Masthusen Bilaga 2 VA SYD:s tilläggsbestämmelser till ABVA Bilaga 3 Ytfördelning Masthusen Bilaga 4 Skrivelse från Gatukontoret om avledning och rening av dagvatten i gatu- och torg. 2 (2) PM

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun 2007-30 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2007-06-12 Jan Andersson 2007/1071/204 1.1 Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:5 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅF-Infrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE-211 19 Malmö Telefon +46 505 00 00.

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden - för dimensionering av transportsystem (kortare regnvaraktighet) och fördröjningsvolymen i utjämningsanläggningar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Skid-VM borde gå i Norge varje gång!

Skid-VM borde gå i Norge varje gång! Skid-VM borde gå i Norge varje gång! SUMMERING; En osannolik händelse? (ikke sannsynlig) SKID-VM ÄR SLUT OCH DET VAR VÄL EGENTLIGEN INGA KONSTIGHETER. Norge vann nästan allt. Sverige vann två guld. MARIT

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten UPPDRAG Sweco teknikutveckling UPPDRAGSNUMMER - UPPDRAGSLEDARE Thomas Larm UPPRÄTTAD AV Thomas Larm DATUM GRANSKAD AV Kristina Hedlund Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Norconsult AB Box

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN KÄMPERSVIKS HAMN AB DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPDRAGSNUMMER 1351452000 KOMPLETT AV HYDRAULISK MODELLERING AV VATTENDRAGET I KÄMPERSVIK I NULÄGET

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Introduktion Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden? Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Översvämning Bilden av hur översvämningsrisken vid sjöar och vattendrag förändras varierar mellan olika delar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 DATUM: PRGRAMMRÅDE / DETALJPLAN: KNSULT NAMN CH BLAG: BESTÄLLARE NAMN CH FÖRVALTNING: Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 Bakgrund Staden har tagit fram en dagvattenstrategi

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING ROLLSBO ÖSTERGÅRD INNEHÅLL. Sammanfattning sid 2. 1 Syfte och bakgrund sid 2. 2 Områdesbeskrivning sid 2

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING ROLLSBO ÖSTERGÅRD INNEHÅLL. Sammanfattning sid 2. 1 Syfte och bakgrund sid 2. 2 Områdesbeskrivning sid 2 KUNGÄLVS KOMMUN VA- OCH DAGVATTENUTREDNING ROLLSBO ÖSTERGÅRD ADRESS COWI AB Södra Förstadsgatan 26 211 43 Malmö TEL 010 850 25 00 FAX 010 850 25 10 WWW cowi.se UTREDNING INNEHÅLL Sammanfattning sid 2 1

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Dagvatten och dräneringsvatten Alnarp den 19 20 oktober 2011. Dagvattenhantering en förutsättning för bra stadsutveckling

Dagvatten och dräneringsvatten Alnarp den 19 20 oktober 2011. Dagvattenhantering en förutsättning för bra stadsutveckling Dagvatten och dräneringsvatten Alnarp den 19 20 oktober 2011 Dagvattenhantering en förutsättning för bra stadsutveckling Lars Erik Widarsson, dagvattenspecialist NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum

Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum 1 (5) Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum Förväntade klimatförändringar SMHI har gjort modelleringar för hur Sveriges framtida klimat kan förväntas utvecklas.

Läs mer

Niclas Hjerdt. Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland?

Niclas Hjerdt. Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland? Niclas Hjerdt Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland? Vattenbalansen på Gotland Ungefär hälften av nederbörden avdunstar. Ungefär häften av nederbörden bildar avrinning (inklusive grundvattenbildning)

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun FVIT-möte i Tylösand, 25-26 april 2012 Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun Befintliga och föreslagna åtgärder (Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun, 2011) Thomas Larm,

Läs mer