Fiktivmyndigheten. Nulägesbeskrivning. Fiktivmyndighetens IT-miljö. Version Sid 1 (12) Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiktivmyndigheten. Nulägesbeskrivning. Fiktivmyndighetens IT-miljö. Version 1.01. Sid 1 (12) 2015-05-20 Dnr 01-01-2015"

Transkript

1 Sid 1 (12) Nulägesbeskrivning Fiktivmyndighetens IT-miljö Version 1.01

2 Sid 2 (12) Innehållsförteckning 1 Om detta dokument 2 2 Om Fiktivmyndigheten 2 3 Allmänt om IT-miljön 3 4 Datacenter 4 5 Hårdvara 4 6 Kommunikation 5 7 Systemprogramvaror 7 8 Systemunderhåll 7 9 Kontorsstöd 8 10 Verksamhetssystem 9 11 Volymer 10 1 Om detta dokument Detta dokument avser att ge en översiktlig bild av hur Fiktivmyndighetens IT-miljö ser ut vid aktuellt dokumentdatum och ska vara ett underlag för dialog och hjälp vid upphandling och avrop av ITsystem till Fiktivmyndigheten. 2 Om Fiktivmyndigheten Fiktivmyndigheten har kontor i Stockholm, Luleå, Karlstad och Malmö. Det är totalt ca 700 anställda fördelat på 350 i Stockholm, 20 i Luleå, 80 i Karlstad samt 250 i Malmö.It-avdelningen har ca 25 anställda. Fiktivmyndigheten behandlar i dagsläget personuppgifter och sekretessbelagd information men ingen information som är säkerhetsklassificerad. Risk- och sårbarhetsanalyser för verksamheten genomförs regelbundet. Även en katastrofplan som uppdateras regelbundet finns.

3 Sid 3 (12) 3 Allmänt om IT-miljön 3.1 Schematisk bild över IT-miljön 3.2 Övergripande beskrivning Fiktivmyndighetens verksamhet är informationsintensiv och hanterar stora mängder data. För att säkerställa hög tillgänglighet på ITsystemen har man två datacenter (datahallar) för verksamhetssystemen samt två mindre datorrum för utskriftsservrar och filservrar. Kontoren är utrustade med såväl trådbundet som trådlöst lokalt nätverk. Kontoren är sammankopplade via VPN (Virtual Private Network) över Internet. Datacentren är sammankopplade med separata förbindelser. Fiktivmyndigheten har en standardiserad klientplattform som används av merparten av alla anställda. Utöver detta finns ytterligare ett antal klienter i verksamheten som inte använder den myndighetsgemensamma klientplattformen.

4 Sid 4 (12) För utskrifter använder Fiktivmyndigheten multifunktionsskrivare och en utskriftstjänst som innebär att utskrifterna köas i en myndighetsgemensam utskriftskö. Myndighetens IT-miljö innefattar även smartphones och surfplattor. All IT-utrustning livscykelhanteras över fyra år vilket innebär att utrustningen byts ut mot ny motsvarande utrustning efter ca fyra år. 4 Datacenter Fiktivmyndigheten har två datacenter placerade i Malmö respektive Stockholm. Datatcentren är prefabricerade Datacentren enligt säkerhetsklass SS/EN och är utrustade med klimatanläggning och har dubbla redundanta strömförsörjningar samt UPS (Uninterruptible Power Supply) och reservkraft i form av dieselaggregat. Datacentren är speglade och är samtidigt aktiva vilket innebär att lasten fördelas mellan bägge hallarna. I vardera datacentrenall finns servrar för verksamhetssystem, test och utveckling. Test och utvecklingsservrar är på båda orterna placerade i separata rack i en avgränsad zon av vardera datacenter. Utöver dessa stora datacenter finns även mindre datorrum i Luleå och Karlstad. I dessa finns servrar för delning av filer och utskriftstjänster. Central lagringsutrustning (SAN),utrustning för säkerhetskopiering samt kommunikationsutrustning för servrar och lagringsutrustning är placerade i datacentren i Stockholm och Malmö. 5 Hårdvara 5.1 Servrar Servrar i datacentren i Stockholm och Malmö är rackservrar. Samtliga rackservrar har hög redundans i form av dubbla kraftaggregat, speglade systemdiskar samt dubbla nätverks- och SAN-anslutningar och använder SAN (Storage Area Network) för lagring. Servrar i Luleå och Karlstad är rackservrar med hårddiskar monterade i separata diskkabinett. Installation, konfigurering, uppdatering, uppgradering, licenshantering, övervakning m.m. av servrarna sköts av Fiktivmyndighetens ITavdelning. Operativsystem m.m. som används på servrarna redovisas under

5 Sid 5 (12) avsnittet Programvara. 5.2 Lagring och säkerhetskopiering Lagring av verksamhetsdata för samtliga servrar i datacentren i Stockholm och Malmö sker centralt i ett SAN där all prioriterad data synkroniseras mellan datacentren. Utrustning för sekundärlagring som främst används för säkerhetskopiering finns placerad i båda datacentren. Utrustning för säkerhetskopiering som finns i båda datacentren består av produkter från blandade leverantörer. All säkerhetskopiering görs i datacentret i Stockholm med utrustningen i Malmö som reserv. För att minimera den tid som verksamhetssystemen påverkas av säkerhetskopieringen sker den i två steg. Först en snabb kopiering mellan SAN och sekundärlagring. Därefter kopieras allt från sekundärlagring till band med hjälp av en bandrobot. Säkerhetskopiering av all verksamhetskritisk data sker automatiskt efter ett schema bestående av dels total säkerhetskopiering och dels säkerhetskopiering av förändringar sedan föregående kopiering. Säkerhetskopiering för servrarna på kontoren i Karlstad och Luleå sker till Datacentret i Stockholm. 5.3 Klientdatorer Fiktivmyndigheten har standardiserat ett antal klientpaket som de anställda använder. Dels finns ett paket med stationär PC dels ett paket med bärbar PC. Båda paketen kompletteras vid behov med tillhörande kringutrustning såsom bildskärm, tangentbord och mus. 5.4 Smartphones Fiktivmyndighetens anställda har mobiltelefoner fördelade 50/50 på IOS och Android. Förutom telefonfunktionerna används de främst för e-post och kalendersynkronisering samt webb. 5.5 Surfplattor Fiktivmyndighetens ledning, informationsavdelning och it-avdelning har surfplattor fördelade 50/50 på IOS och Android. 5.6 Skrivare Fiktivmyndigheten har en central utskriftsserver och användarna har tillgång till multifunktionsskrivare(mfp) som fungerar som nätverksskrivare, kopiator och.skanner. MFP nyttjar funktionerna Follow Me Print och Secure printing vilket innebär att utskriften ligger kvar i skrivarkön och tas ut på valfri MFP

6 Sid 6 (12) efter autentisering med kort. Drivrutin är installerad i samtliga klientdatorer.skrivarna ligger på eget VLAN. 6 Kommunikation 6.1 Datacentren I datacentren finns nätverksväxlar som sköter kommunikation mellan servrar, SAN och LAN (Local Area Network) i Datacentren samt mellan datacentren. Dessutom finns lastbalanserare vars uppgift är att fördela lasten mellan datacentren. All kommunikation i SAN består av redundant Fibre Channel. För att uppnå en snabb och säker kommunikation mellan datacentren i Stockholm och Malmö finns två redundanta svartfiberförbindelser vilka är fysiskt åtskilda genom hela landet. Fiberförbindelsen mellan Stockholm och Malmö är dels 10Gbps Ethernet och dels 16Gbps Fibre Channel. 6.2 Internet För verksamhetens behov av kommunikation mellan kontoren och för att nå verksamhetssystemen används Internet med VPN. För att skapa redundans och för att Fiktivmyndigheten inte ska vara beroende av en ISP är kontoren i Stockholm, Karlstad och Luleå anslutna mot en ISP medan kontoret i Malmö har en annan ISP(Internet Service Provider). Alla Internetanslutningar termineras hos Fiktivmyndigheten med routrar som ägs av ISP. Fiktivmyndigheten har fulla administrativa rättigheter till ISP-routrar. Anslutningen mot Internet är redundant med BGP(Border Gateway Protocol) mellan router i Stockholm och Malmö. All trafik från Karlstad och Luleå, inklusive trafik till Internet, skickas i VPN-tunnel primärt till Stockholm och med Malmö som sekundär anslutning. Användare i Malmö går primärt ut på Internet via anslutning i Malmö med Stockholm som sekundär anslutning. Samtliga Internet anslutningar har stöd för IPv4 och IPv6, BGP samt skydd mot DDOS-attacker(Distributed Denial of Service). 6.3 LAN På varje kontor finns både trådbundet och trådlöst LAN. LAN består av redundant Ethernet med 10 Gbit/s och 1 Gbit/s anslutningar. Alla kontorsarbetsplatser och konferensrum är utrustade med trådbundna nätverksuttag för RJ45-anslutna enheter. Dessutom är alla

7 Sid 7 (12) kontorsplan utrustade med minst två accesspunkter per plan för trådlöst LAN. Fastighetsnätets kablage är av typ kategori 6.I korskopplingsrum på varje våningsplan ansluts de trådbundna nätverksuttagen mot korskopplingspaneler varifrån de patchas mot nätverksväxlar. Även accesspunkterna för trådlöst LAN ansluts mot nätverksväxlarna i närmaste korskopplingsrum. Dessa nätverksväxlar ansluts i sin tur via fiber mot en nätverksväxel för varje kontor som därefter ansluter mot Internet. Fiktivmyndigheten har standardiserat nätverksväxlarna i korskopplingsrummen till 24-portars växlar. Nätverksväxlar är av olika fabrikat. Samtlig utrustning är fullt övervakningsbar och stöder alla normalt förekommande öppna standarder. Autentiseringen till det trådlösa nätet sker med 802.1X. Distansarbete kan ske via VPN-uppkoppling och användarna har möjlighet att beställa mobilt bredband ifall arbetet kräver extra mobilitet. Utöver detta finns även ett separat trådlöst gästnätverk att erbjuda gäster som behöver internetaccess. 6.4 DMZ Fiktivmyndigheten har ett DMZ (Demilitarized Zone) i Stockholm och ett i Malmö i vilket servrar för VPN, DNS(Domain Name System), e-post och extern webb (www.fiktivmyndigheten.se) finns. Fysiskt separerade brandväggar mot Internet och LAN. Nätverksväxlarna i DMZ är fysiskt separerade från övriga LAN. IDS finns. Servrar för DNS och DNSSEC (The Domain Name System Security Extensions) är baserade på Linux och BIND 9 (Berkeley Internet Name Daemon) Servrar för VPN är baserade på Linux och OpenVPN. Allt på DMZ har dubbla IP-stackar, IPv4 och IPv Telefoni Telefoni-lösningen är en MEX-lösning(Mobile Extension) med hänvisningstjänst som synkroniserar med Exchange. 7 Systemprogramvaror 7.1 Operativsystem servrar De fysiska servrarna i Datacentren respektive datorrummen körs med följande operativsystem: RedHat Enterprise Linux 6

8 Sid 8 (12) Microsoft Windows Server 2008R2 Microsoft Windows Server 2012 Oracle Solaris 11.2 På de fysiska servrarna med Linux och Windows Server finns i vissa fall virtualiseringsprogramvara som innebär att verksamhetssystemen kan köras i virtuella servrar. Även på de virtuella servrarna används samma versioner av Linux och Windows Server. 7.2 Operativsystem klienter På klienterna används följande operativsystem: Microsoft Windows 7 (standardiserad klientplattform) Ubuntu Linux Apple OS X Databaser De databaser som används är: Oracle 11g Microsoft SQL Server 2012 PostgreSQL 9.3 MariaDB 5.5 MongoDB 2.6 Oracle databasmiljön är installerad på servrar med Oracle Solaris placerade i Datacentren i Stockholm och Malmö. Miljön består av tre databaskluster. En databasmiljö med Microsoft SQL Server placerad i Datacentren i Stockholm och Malmö. Miljön består av ett databaskluster. Det finns databaser som ingår som en del i system (även licensmässigt) och dessa är oftast installerade tillsammans med systemen på virtuella servrar. 8 Systemunderhåll 8.1 Övervakning Fiktivmyndigheten har Icinga 2 som övervakningssystem som regelbundet kontrollerar status på och tar emot larm från IT-miljöns hårdvara och programvaror. Övervakningssystemet kan skicka kritiska larm vidare till systemadministratörerna via e-post och SMS. 8.2 Distributionsprogramvara För klientdatorer med Microsoft Windows sker distribution av operativsystem, drivrutiner och applikationer via central policy med hjälp av Novell Zenworks. För klientdatorer med OS X sker motsvarande distribution med DeployStudio Admin tillsammans med Apple Open Directory. För klientdatorer med Ubuntu Linux administreras dessa lokalt av

9 Sid 9 (12) användarna. 8.3 SPAM-filter All in- och utgående e-posttrafik till Exchange passerar ett molnbaserat filter som filtrerar bort skräppost och virussmittade försändelser. 8.4 Virusskydd Samtliga servrar och klienter har aktivt virusskydd som styrs via central policyhantering. 8.5 Lagringshantering IBM Tivoli Storage Manager används för SAN och säkerhetskopiering. 8.6 VPN För kommunikation mellan kontor och för arbete på distans över Internet används VPN-tunnlar som administreras via OpenVPN. 9 Kontorsstöd 9.1 Katalogtjänst För att användaren ska kunna komma åt sin arbetsmiljö krävs tillgång till en personlig användaridentitet. Beroende på vilken avdelning användaren tillhör får användaren med automatik åtkomst till standardapplikationer, övriga applikationer, lagringsarea såsom hemkatalog samt gemensam fillagringsyta. För hantering av rättigheter och styrning används Microsoft Active Directory. Samtliga klientdatorer autentiserar mot Active Directory. För att höja säkerheten nyttjar Fiktivmyndigheten Active Directory Certificate Services (ADCS) för dator- och användarautentisering. 9.2 Extern webbplats Fiktivmyndigheten använder Linux, Apache HTTP server 2.4 och Wordpress 3 för den externa webbplatsen 9.3 Intranät Fiktivmyndigheten har ett intranät som används som intern kommunikationskanal. För denna används Linux, nginx 1.7 och Drupal E-postserver Som e-postserver använder Fiktivmyndigheten Microsoft Exchange Kontorsprogram Alla klientdatorer med Windows har Microsoft Office Professional Plus 2010, Adobe Acrobat Reader X, Google Chrome och Oracle Java 8 installerat. Alla klientdatorer med OS X har Microsoft Office Standard 2011, Safari, Google Chrome, Oracle Java 8 och Adobe Acrobat Reader X. Alla klientdatorer med Linux har Libreoffice 4.3, Adobe Acrobat Reader 9, Google Chrome och Oracle Java 8.

10 Sid 10 (12) 9.6 Videokonferens Fiktivmyndigheten har Google Hangouts för videokonferens. Både internt och för videokonferens med externa deltagare. 10 Verksamhetssystem Fiktivmyndigheten har ett antal egenutvecklade myndighetsspecifika system som samtliga är utvecklade i Java. Det finns också ett antal större system från externa leverantörer Ärendehantering Fiktivmyndigheten har en ärendehanteringsprogramvara som används för registrering och administration av myndighetens ärenden. Programvaran används också för diarieföring av handlingar Ekonomisystem Fiktivmyndigheten har ett ekonomisystem för hantering av processerna för redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt bokslut, analyser och rapportering. Fiktivmyndigheten använder en molnbaserad e- handelstjänst för elektronisk hantering för hantering specifikt av leverantörsfakturor och beställningar Personaladministrativt system Fiktivmyndigheten har ett PA-system för hantering av rekrytering, personaladministration, kompetenshantering, tid och bemanning, resehantering, löner och förmåner Upphandlingsverktyg Fiktivmyndigheten har ett elektroniskt upphandlingssystem i form av en molntjänst. Alla avrop och upphandlingar görs via upphandlingsverktyget Beslutsstöd Som stöd till verksamhetsstyrningen, intern kontroll och uppföljning samt bättre planeringsprocesser har Fiktivmyndigheten ett beslutsstöd med tillhörande datalager som är integrerat med flera av myndighetens övriga IT-system.

11 Sid 11 (12) 11 Volymer I denna tabell finns en sammanställning av volymer för Fiktivmyndigheten. Objekt Stockholm Malmö Karlstad Luleå Antal anställda( Varav IT-enheten 25 st) Datacenter(Datorhall) 1 1 Datorrum 1 1 Rackserver SAN 1 1 Sekundär lagring 1 1 Lokal lagring 1 1 Bandrobot 1 1 Stationär PC, Windows Bärbar PC, Windows Bärbar PC, Linux 10 5 MacBook, OS X 10 Smartphone, IOS Smartphone, Android Surfplatta, IOS Surfplatta, Android Multifunktionsskrivare Lastbalanserare 1 1 Nätverksväxel Accesspunkter trådlöst LAN Brandvägg 2 2 OS fysisk server, Windows Server 2008R OS fysisk server, Windows Server OS fysisk server, Linux OS fysisk server, Solaris 3 3 OS virtuell server, Windows Server OS virtuell server, Linux 44 37

12 Sid 12 (12) DB Oracle 11g 3 3 DB Microsoft SQL Server DB MariaDB DB MongoDB

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) UDM Bilaga 4 1 (19) Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) Version 2.3.0 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69

Läs mer

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) UDM 1 (16) DNR: nr Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) IT-avdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 60 96 www.uddevalla.se

Läs mer

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) UDM Bilaga 4 1 (16) Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) Version 2.1.0 IT-avdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 60 96

Läs mer

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) UDM Bilaga 4 1 (17) Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) Version 2.2.0 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69

Läs mer

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 1 av 12 Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 2 av 12 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT infrastruktur Innehållsförteckning 1 OMFATTNING OCH SYFTE...

Läs mer

IT-normer Landstinget Sörmland

IT-normer Landstinget Sörmland IT-normer för Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Tel 0155-24 50 00 611 88 Nyköping SID 1(29) FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA DOKUMENT... 4 SYFTE MED IT-NORMER... 5 INFORMATIONSSTRUKTUR... 6 BEGREPPSMODELL

Läs mer

Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET

Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET 1(11) Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET 2(11) Innehåll Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET... 1 1. Syfte...

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga Tjänstekatalog Vad gör sunet? Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet. Från att inledningsvis ha varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt har Sunet utvecklats

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift

Läs mer

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker.

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. 2 Hur skapar du det säkra nätverket? IT-säkerhet är en fråga om att bedöma och hantera den risk som företaget utsätts för det som vanligtvis

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Simulering av LAN i VirtualBox

Simulering av LAN i VirtualBox Simulering av LAN i VirtualBox av Malin Niemi Akademin för teknik och miljö Högskolan i Gävle S-801 76 Gävle, Sweden E-postadress: nit12mni@student.hig.se VT 2015 Examensarbete 15hp Internetteknologi Handledare

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg.

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Innehåll Vad gör SUNET? 2 OptoSunet 3 SUNET:s kostnadsfria bastjänster 4 - Echo - Ping - Bandbreddstest

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer

Vägledning för anskaffning och upprätthållande av robust elektronisk kommunikation

Vägledning för anskaffning och upprätthållande av robust elektronisk kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2010:18 Datum 2010-10-04 Vägledning för anskaffning och upprätthållande av robust elektronisk kommunikation Vägledning för anskaffning och upprätthållande av robust elektronisk kommunikation

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 februari 2014 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se ANTS SERVICEAVTAL Ants grundades 2003 och har idag drygt 300 abonnerande företagskunder. Vi är experter på mindre företag med upp till 100 anställda. Vår kompetens är bred: Vi hanterar både Microsoft-

Läs mer

Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst

Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst Region Skåne Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅLBILD... 3 2 NIVÅER/SKIKT OCH SAN... 4 2.1 DISKSYSTEM NIVÅ 1 (HIGH END)... 4 2.2 DISKSYSTEM

Läs mer

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Södertälje kommun Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södertälje kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av

Läs mer

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar för säkerhetsarbetet 4 2.1 IT-Support... 4 3 Hantering

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer