Tekniska_museet_bre.doc Erfarenheter av matematikmaskiner och datorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska_museet_bre.doc Erfarenheter av matematikmaskiner och datorer 1960-1980."

Transkript

1 1 Evald Holmén, född 1929 Gjörwellsgatan 14 Intendent Peter Du Rietz Stockholm Tekniska museet Tel&Fax Box Stockholm Tekniska_museet_bre.doc Erfarenheter av matematikmaskiner och datorer Referens göres till en liten notis i SvD och till ett upprop om den svenska IThistorien på Tekniska museets hemsida. Som ung utvecklingsingenjör hos vattenturbintillverkaren NOHAB, Trollhättan kom jag tidigt i kontakt med matematikmaskiner och använder fortfarande vid 78 års ålder datorer som verktyg vid beräkningar och även nu när detta brev skrives. Eftersom jag har en på ålderns höst tämligen unik kunskapsprofil är mina tjänster som konsult fortfarande efterfrågade. Se bifogade CV - uppdaterat till Vattenkraften i Sverige börjar komma till de åren då renovering och uppdatering göres. Eftersom nästan ingen ny vattenkraft byggs de senaste årtiondena har kunskapsnivån i branschen sjunkit med påföljd att haveriutredningar och problemutredningar blivit en god födkrok för mig. Jag tror det var 1959 jag hos Facit EDB, Göteborg, gick min första och enda kurs i Αdatorteknik. Sedan dess har jag läst manualer, tidskrifter och böcker för att följa den nya digitala utvecklingen. Det är troligt att kompendiet från Facit-kursen finns någonstans i en av 5 flytt-kartonger, fyllda med pärmar och böcker, på vinden. Mitt första beräkningsprogram handlade om utbredning av sargarna i plåtspiraler, som underlag för plåtskärningsmaskinen. Se bifogade ΑNOHAB TM-346", som i detalj visar det förberedande arbete som erfordrades för att göra ett matematikmaskinprogram vid den tiden. Jag utarbetade det matematiska underlaget och ett flödesschema, men själva kodningen för detta första program gjordes av Facit EDB. Efter ett visst avlusningsarbete syntes programmet fungera perfekt men tilliten till maskinberäkningar var inte densamma då som nu. Innan jag vågade släppa ut resultatet i verkstaden för skärning av 30 ton plåt tog jag en söndag 4 andra ingenjörer med mig till kontoret och vi bredde ut en slumpmässigt vald sarg var för sig. Sedan plottades de 5 utbredningarna på ett papper. Det blev en myrlandsväg och när maskinutbredningen plottades på samma papper låg den i ena kanten av myrlandsvägen. Alla var eniga om att det var maskinen som hade mest rätt. De 30 tonnen plåt skars ner och sedan sargarna bockats, monterats och skulle svetsas samman, fick jag mycket beröm av svetsarna - de hade aldrig förut haft så jämna fogar att svetsa. Maskinberäkningen var ekonomiskt mycket effektiv eftersom den ersatte 3-4 veckors konstruktörsarbete vid ritbrädet Detta var min första erfarenhet av beräkning med hjälp av matematikmaskin och den gav mersmak.

2 Så småningom lärde jag mig att koda själv. Språket var ett 3-symbol-språk, med minnesadresser som man fick hålla reda på själv, och hette, om inte jag missminner mig, FA6, och var, vad man nu skulle kalla, ett assemblerspråk med inslag av direkt maskinkodning. Matematikmaskinen kunde läsa telexremsa så i fortsättningen satt jag och programmerade eller skrev indata vid en inte ansluten telexmaskin i Trollhättan. När jag efter några kopieringar och rättningar var nöjd med remsan lades den på en aktiv telexmaskin och sändes till Facit. Där tog en operatör min remsa och placerade den på matematikmaskinens läsare. Efter beräkningen skrev maskinen en utdataremsa som sändes till mig i Trollhättan. Den innehöll antingen en dom över min inkompetens eller ett beräkningsresultat. Jag kunde sända en telexremsa vid lunchtiden och ha beräkningsresultatet på kvällen. I tidshänseende har det inte hänt så mycket sedan den tiden. Något år senare gick en kollega på NOHAB samma kurs på Facit EDB och vi hjälptes åt med program- och indatafil-skrivning. Det visade sig att också skärmaskinen kunde läsa telexkod så ungefär 1964 hade vi instruerat matematikmaskinen att göra en telexremsa som kunde läggas direkt på skärmaskinen och därmed tog vi bort en vecka från en programmeringstekniker i verkstaden. Detta var en tidig upplaga av vad man nu kallar CAD - CAM. Eftersom programmen i hög grad rationaliserade konstruktions-arbetet var de firmahemligheter. Det dröjde år innan jag i en matematisk tidskrift hittade en japansk rapport om en liknande beräkning och blev lycklig när jag fann att japanen hade använt samma utbredningsmetod som jag. Att på den tiden ställa om det normala analytiska ingenjörstänkandet till vad som är lämpligt för maskinberäkningar var en process som tog lite tid. Jag höll på nästan två veckor med att analytiskt vända och vrida på den koniska torus som beskriver plåtspiralens form i rymden innan jag kom på tricket. Man måste komma underfund med vad en beräkningsmaskin är bra på - enkla sifferräkningar och att ha stora mängder av 10- eller 14-siffriga tal i minnet och att snabbt få fram vilket tal som helst för beräkning. De fysiska förloppen måste i första hand spaltas upp i en stor mängd enkla repeterbara bitar, vilket är helt motsatt det normala sammanförande analytiska tänkandet. Resultatet av denna ingenjörskris har jag sedan brukat i nästan 50 år vid hållfasthetsberäkning och i program för statisk och dynamisk strömningsberäkning, beräkning av kritiska varvtal m m. Redan tidigt ser man, då det gäller att få matematikmaskinen/datorn att behandla större fysikaliska förlopp, så tar den matematiska anpassningen av förloppet till datorns sätt att arbeta mycket längre tid och är arbetsammare än själva kodningen av datorprogrammet. Ett typiskt exempel är ΑFinit element beräkningar kontra analytiska beräkningar inom hållfasthetsområdet. Problem som var omöjliga att lösa analytiskt kunde lösas approximativt med matematikmaskiner, men då uppstod problemet med kontroll av resultatet. Förenklade fall där approximativa analytiska lösningar var möjliga konstruerades och många maskinlösningar refuserades. I mitten på 1960-talet (tror jag) skaffade vi, på NOHAB, oss, för en tid, en time-sharing-terminal från Honywell-Bull och kunde gå över till programering i det betydligt enklare språket Basic. Den största fördelen med Basic i 2

3 förhållande till FA6 var den automatiska minneshanteringen och att man slapp gå ner på maskinspråksnivå när looper skulle göras. Många småprogram som löste konstruktionsproblem gjordes. Speciellt gällde det beräkningar som erfordrade större noggrannhet än vad räknestickans 3 möjliga siffror gav. När kapaciteten på Honywell-Bull terminalen blev för liten gick vi över till Control Datas stordator från en höghastighetsterminal, som läste IBM-kort och skrev ut i A3 på pyjamaspapper. Där var programmeringsspråket Fortran. Eftersom Fortran och Basic är mycket släkt i sin uppbyggnad var det inga problem att översätta tidigare gjorda program. Detta språk och IBM-korten användes sedan även när vi körde på IBMs eller Bofors= stordator. IBM-korten visade sig vara mycket praktiska för programmering och indata. Hela NOHABs bokföring gick på IBM-kort och vi kunde använda ekonomiavdelningens stansavdelning för utskrift av korten från en handskriven kladd. En felkälla var därmed eliminerad. I bokföringen fick inga sifferfel förekomma så stansningen gick igenom en dubbel process - först skrivning för stansning sedan kontroll genom en nyskrivning som jämfördes med de redan stansade korten. En sak, som man får hårdhänt inpräntat i sig, är att maskinen/datorn inte tolererar minsta bokstav, tecken eller sifferfel. Då fick man en dump. På den gamla tiden bestod dumpen av 30 (tror jag) hexadecimala maskinkodsinstruktioner före och efter programfelet. Det enda riktigt läsliga i dumpen var minnesadresserna. Fortran tillhandahöll, om man bad om det vid kompileringen, en minnesadresslista där adresserna till alla använda variabler ingick. Från denna lista, dumpens mittområde och programkoden kunde merendels den programrad, som var tvivelaktig fås fram. Felet bestod ofta i att man hade försökt dra kvadratroten ur ett negativt tal och kunde då även bero på indata. Ordet Αavlusning (de-bugging) hade sin speciella tjusning, med något av sportprestation över sig, när man väl hittade lusen. I riktigt svåra fall fick man lägga in speciella kort, som skrev ut dummy-utskrifter, i kortpacken, i det område där felet befarades ligga och sedan göra en ny beräkning och få en ny dump med mer information. Avlusningen av större program var utan tvekan en sport där man gick fram fel för fel tills programmet var körbart. Sedan kom en period där den matematiska logiken, som programmet byggde på, testades, och vid simuleringar huruvida de använda itereringslooparna verkligen konvergerade. På 1970-talet var jag för en tid doktorand på Chalmers och gjorde i det sammanhanget flera strömningssimuleringsprogram med Fortran som språk. Sedan blev jag, innan doktorsavhandlingen var klar, chef och administratör, vilket händer för många ambitiösa ingenjörer. Som sådan fick jag lägga av med vetenskapandet. I början av 1980-talet hjälpte jag Boforskoncernen att sälja NOHABs turbinavdelning till Kvaerner Bruk i Oslo och blev därefter åter en fri man. En chef i ett företag lite på deken, på grund av sjunkande marknad och därmed minskad orderingång, är ingen fri människa. Bland flera erbjudanden om jobb, även från utländska turbintillverkare, tog jag emot ett från VBB/SWECO och blev konsult i vattenkraft i Stockholm. Arbetet hos VBB/SWECO var till stor del pappersexercis i form av projektering av kraftverk, skrivande av inköpsspecifikationer och upphandling av utrustning - se mitt CV. Anknytningen till datorberäkningar var enstaka svallnings- och 3

4 4 kritvarvs-beräkningar med användande av standard-program. Men, jag längtade på 1980-talet bort från pappersexercisen och tillbaka till program-makeriet. När jag därför fick se en annons om en liten privatdator till överkomligt pris köpte jag den - troligen Det var en Sinclair ZX med ett kärnminne på 1 kb och möjlighet att lagra program och data på en vanlig bandspelare. Till datorn fanns en liten gnistskrivare som skrev ut på ett 10 cm brett staniolbelagt papper. Det var egentligen skrivaren som fick mig att välja denna min första privata dator. Beräkningar utan dokumentation är meningslösa. Totalkostnaden var ca. 4000:- SEK. Såväl operations- som programmerings-språket var Basic. I all sin begränsning var den lilla datorn dock ett verktyg och en underbar leksak. Jag konstruerade och beräknade ett vindkraftverk på 5 kw åt mina bröder i Småland med användande av ZXdatorn som verktyg. Sedan kom jag i kontakt med en norsk tillverkare av små vattenturbiner och gjorde en del egenprogrammerade ZX-beräkningar åt honom. Efter en tid, jag tror 1985, tubbade jag min norske klient att köpa en IBM PCXT med matrisskrivare och placera den hos mig mot att jag skrev av kostnaden genom arbete åt honom. Kostnaden var ca :- NOK - en inte obetydlig summa på den tiden. Kärnminnet var fortfarande inte så stort men det fanns en hårddisk på 10 MB och 10 MB var mycket på den tiden. Operationsspråket var DOS, programmeringsspråket Basic och klockfrekvensen 4 Mhz. Det var en underbar dator som jag gjorde mängder av program för, även tidigare i Fortran för stordator skrivna program översattes till Basic och kördes med gott resultat. Den låga klockfrekvensen gjorde att större program hade lång körtid. Ett program som på IBMs stordator gått tämligen raskt tog 2.5 timmar på PCn. Men beräkningstiden är inget problem för en hemdator. Man kan ju läsa en god bok medan den räknar. Rekordet slogs av ett samkörnings-optimeringsprogram för ett kraftverk med 5 turbiner av 3 olika typer. Körningen tog 52 timmar men rörde sig om undersökning av ca. 75 milioner olika kombinationer. Genom att matrisskrivaren skrev ut en rad för varje optimering kunde jag, under de två dygn det tog, hela tiden följa beräkningens gång. Som jämförelse tar samma beräkning 12 minuter på min moderna PC. Under denna tid gjorde jag på min privata dator många program, som simulerade turbiners dynamiska beteende under nödmanövrer, och som jag använde för att säkerställa kvaliteten på mitt normala arbete hos VBB/SWECO. Sådana kvalitetssäkringar hade det inte varit möjligt för konsulter att göra tidigare. Datorn användes också för statistik och trendanalys av turbindata och turbinpriser. Nu har jag nått mitten av 1980-talet och är egentligen klar med min utvecklingshistoria på IT-området inom den föreskrivna tidsperioden. För säkerhets skull har jag nyss skrivit ut: ΑMinneslista till självbiografiskt upprop om IT-historia för att se vad jag glömt att nämna och det var en hel del. Jag skall försöka ta minneslistans rubrikerna i tur och ordning: Jag är född bondson i västra Småland, och är vad man skulle kunna kalla en långvägare. Vid 14 års ålder började jag jobba med diverse jordbruks- och

5 skogsarbete, och senare arbetade jag bland annat vid en bränntorvsmaskin i en torvmosse (det var under andra världskriget) och jag hade vid den tiden inga direkta framtidsplaner. Min utbildning då var 6-årig folkskola. I 16-årsåldern fick jag jobb som hjälpsågare på en timmercirkelsåg. Efter 8-9 månader var jag försågare och började lära känna min egen förmåga. Jag gick kvällskurser i Hyltebruk i yrkesräkning och språk. Men hungern efter mera utbildning växte och jag beställde en grundkurs i ingenjörsutbildning hos NKI-skolan för att se hur korrespondensstudier skulle fungera. Korrespondensstudier visade sig vara lämpliga för mig och min möjliga framtid började utkristallisera sig. Efter några år på sågen bytte jag yrkesinriktning och blev verktygsarbetarlärling på en verkstad i småindustrins Småland. Efter ytterligare några år vann jag inträde till Högre Tekniska Läroverket i Malmö genom inträdesprov. Jag kom på 12:e plats bland 90 sökande till 30 platser. Ingenjörsexamen 1952 blev ännu bättre med ett av de 3 bästa betygen i klassen. Mitt första jobb som läroverksingenjör var hos AB Tabougnar i Stockholm och bestod i att konstruera, leda montaget av och ta idrift kremations-, destruktions- och ett flertal andra ugnar. Om allt detta har jag för barn, barnbarn, släkt och vänner skrivit memoarer. De är nu 84 A4 sidor långa och har, för faktakontroll, utgivits av mig personligen i en remissupplaga på 8 ex. Jag kommer att fortsätta framåt i tiden med memoarerna. Efter nästan 3 år som ugnsbyggare fick jag erbjudande om att bli verkstadsingenjör på den verkstad i Småland där jag tidigare varit lärling. Där tillverkades förutom verktyg till andra verkstäder i Småland, bildelar till Volvo och SAAB, barncyklar, transportband och hållare till flasksköljningsmaskiner och även smågrejor som rakhyvlar. Efter ca 2.5 år på verkstaden överfölls jag återigen av lusten till vidareutbildning och såg en annons om att NOHAB, Flygmotor och SAAB i Trollhättan hade högskoleingenjörskurser under Chalmers, halvt på arbetstiden och halvt på fritiden sökte jag och fick jobb på NOHABs vattenturbinavdelning och började omedelbart på den 4-åriga högskolekursen. Därefter kan vi återvända till detta brevs början. Under mer än 40 år hade jag under någon eller några månader per år, hela världen som arbetsplats. Det började 1961 med en resa till Ryssland för att reda ut ett svart får i NOHABs turbinproduktion. Sedan fortsatte detta resande ut i världen för att lösa diplomatiska och tekniska problem. Många resor även under SWECO-tiden var av typ: Αtrouble shooting. Det var, förutom på NOHABs turbinlaboratorium, under dessa resor som min unika kunskapsprofil grundades. Till den har också min kännedom, om hur matematikmaskiner och datorer användes som arbetsverktyg, starkt bidragit. Matematiken har alltid varit ett av mina främsta arbetsverktyg som ingenjör. I början av 1990-talet var jag för en 3-årsperiod adjungerad professor på KTH. Till att jag, trots min dåliga akademiska dokumentation, blev insynad som professor bidrog i hög grad mina matematiska utredningar med hjälp av matematikmaskiner och datorer. På KTH gjorde jag bland annat en utredning om hur sugrör för vattenturbiner teoretiskt fungerar och ett datorprogram för gränsskiktstillväxten längs sugröret såsom ett konstruktionsverktyg för optimering av verkningsgraden. 5

6 Under större delen av min ingenjörskarriär har jag betjänats av skickliga sekreterare. En av de stora revolutioner datorerna gjort inom industrin och service-sektorn, sedan 1980-talet, är att de eliminerat sekreterarna som var en stor och betydelsefull yrkesgrupp. Det stöd de gav en man lidande av dyslexi kan inte överskattas. De kunde ta hand om mängder av det rutinmässiga ingenjörsarbetet och därmed spara tid. De kunde göra snabba utskrifter av brev och rapporter och ta emot diktamen genom stenografi på flera språk. Denna yrkeskår saknar jag verkligen när jag nu sitter här och skriver på datorn med ett och ett halvt finger. Fast, om man skall överblicka lite vidare, så har datorerna, som eliminerat sekreterarna, också gett en pensionär, som jag är nu, en stor frihet att arbeta från hemmet. Min verksamhet inom pensionärsföretagen: VeteranKraft och Evald Holmen Consulting, skulle inte varit möjlig utan datorer. I samband med flytten till Trollhättan och NOHAB 1957 gifte jag mig. Jag har 3 barn och 9 barnbarn. Barnen är utdistribuerade i världen - en dotter i Dubai och en son i Bryssel och en dotter i Uddevalla. Alla barnen är välutbildade akademiker och min son har doktorerat, vilket jag inte fick tillfälle att göra. Nästan i samband med flytten till Stockholm 1982 flyttade alla barnen ut från hemmet. Min fru vantrivdes oerhört i Stockholm men jag hade ett bra jobb där och ville stanna. Hon hade före vårt äktenskap varit sekreterare på den verkstad i Hyltebruk där jag varit verkstadsingenjör och hade ett liknande jobb i början av trollhättetiden. Sedan när första barnet kom och vidare tills yngsta barnet nått en bit upp i skolåldern var hon hemmafru, vilket på grund av mitt resande ute i världen var en nödvändighet. Därefter hade hon tillsammans med en väninna en liten garn- och handarbetsaffär fram till strax före stockholmsflytten. Efter diverse turer under den första tiden i Stockholm fann min fru och jag att vi inte längre hade några större förpliktelser mot barnen eller varandra så vi skildes under ömsesidig högaktning och hon flyttade till Mönsterås i Småland. Som kompensation för att jag under vårt äktenskap samlat ihop de flesta pensionspoängen dömde tingssrätten vid skilsmässan ut ett månatligt underhåll från mig till henne. Vi är fortfarande mycket goda vänner och har båda goda förbindelser med våra gemensamma barn och barnbarn. Det ovanstående skulle man väl närmast kunna kalla för IT-memoarer. Fast det är dåligt med tidsordningen. Det är mera av en sakordning och tankens lätta flykt som har varit rådande, men så blir det ofta när man sätter sig framför en dator med ett vitt ark från ett ordbehandlingsprogram på skärmen. Med vänlig hälsning, 6 Evald Holmén Härtill 2 bilagor: innehållande 3 respektive 16 sidor.

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

Beräkningsvetenskap. Vad är beräkningsvetenskap? Vad är beräkningsvetenskap? stefan@it.uu.se. Informationsteknologi. Informationsteknologi

Beräkningsvetenskap. Vad är beräkningsvetenskap? Vad är beräkningsvetenskap? stefan@it.uu.se. Informationsteknologi. Informationsteknologi Beräkningsvetenskap stefan@it.uu.se Finns några olika namn för ungefär samma sak Numerisk analys (NA) Klassisk NA ligger nära matematiken: sats bevis, sats bevis, mer teori Tekniska beräkningar Mer ingenjörsmässigt,

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

FRA och Bletchley Park under WW2: Ibland var FRA till och med före...

FRA och Bletchley Park under WW2: Ibland var FRA till och med före... FRA och Bletchley Park under WW2: Ibland var FRA till och med före... ----- Av Rolf T Salme, SM5MX ----- Publicerat 2013-01-17 Från början var radiokommunikation liktydigt med gnistsändare och telegrafi.

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

Çrona Rapportera LSS

Çrona Rapportera LSS Çrona Rapportera LSS DataVara AB har specialiserat sig på att utveckla programvaror för personaladministration. Bland produkterna finner du löneprogram, tid- och reseräkningsprogram samt personaldokument.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Bidrag till IT-Historia - Minnen från Kreditbanken

Bidrag till IT-Historia - Minnen från Kreditbanken Bidrag till IT-Historia - Minnen från Kreditbanken Vem är jag Jag heter Henric Nordlander och är född 1945, i skrivande stund alltså 61 år. Jag bor och har verkat i Stockholm hela yrkeslivet. Min skolgång

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

På en dataskärm går det inte att rita

På en dataskärm går det inte att rita gunilla borgefors Räta linjer på dataskärmen En illustration av rekursivitet På en dataskärm är alla linjer prickade eftersom bilden byggs upp av små lysande punkter. Artikeln beskriver problematiken med

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist MATTESPANARNA Spanarboken ÅR 4 Lena Zetterqvist ISBN 978-91-47-10120-7 2011 Lena Zetterqvist och Liber AB projektledare Mirvi Unge, Maria Österlund redaktör Inger Strömsten omslag Marta Coronel grafisk

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

STYRANDE SATSER. 1) Skriv ett program som räknar ut hur många år du har till pensionen. Vi räknar här med att man pensioneras det år man fyller 65 år.

STYRANDE SATSER. 1) Skriv ett program som räknar ut hur många år du har till pensionen. Vi räknar här med att man pensioneras det år man fyller 65 år. STYRANDE SATSER 1) Skriv ett program som räknar ut hur många år du har till pensionen. Vi räknar här med att man pensioneras det år man fyller 65 år. Vilket år är du född? 1971 Då har du bara 35 år kvar

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen Skräddarsytt WMS Consulting AB är mån om att produkterna fungerar optimalt hos användaren. Med MYSBY och MEKBY följer därför vanligen vårt egenutvecklade, effektiva administrationsprogram WMS. Programmet

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK Hur kan man göra en tryckt arbetsbok tillgänglig för fler? Vad kostar det och vad ska man tänka på när det gäller skälighetsbedömningen av vilka åtgärder för tillgänglighet

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Ayumi Sjöbergh Miyake 1 september 2012 miyake@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik 1 Sammanfattning Laborationen gick ut på att hitta och rätta

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Användarhandledning för det kompensatoriska. läshjälpmedlet Precodia. http://www.precodia.se

Användarhandledning för det kompensatoriska. läshjälpmedlet Precodia. http://www.precodia.se Användarhandledning för det kompensatoriska läshjälpmedlet Precodia Målgrupper för programvaran Precodia Personer med lässvårigheter av olika slag (läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter,

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! del 1 Lärarlyftet Teknik 7-9, 2014-09-01 Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Agenda 09:00-10:00 Introduktion; kursens upplägg Varför

Läs mer

Grundläggande datakunskap

Grundläggande datakunskap Tärby Fritidsförening Grundläggande datakunskap Per Flensburg Disposition Något om mig och om kursen! Ordförklaringar! Vad är en dator egentligen?! Olika nivåer! etc. "2 Något om mig Läste matte, matematisk

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa

Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Min dag med Mona Lindfors den sjungande IT-driftchefen som gillar att läsa Mona är IT-driftchef och ansvarar för att hålla ihop hela IT-driften. Hon är 50 år och bor här i Norsjö. Hon gick kontors och

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken

Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken Hannes Rabo 2015-08-30 hrabo@kth.se Introduktionskurs

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man?

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man? Slutet av 60-talet Från magnetband till direktåtkomst Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se Länsstyrelsen (SKM) för på magnetband register över befolkningen i länet, 74 folkbokföringskungörelsen

Läs mer

3-7 Procentuella förändringar

3-7 Procentuella förändringar Namn: 3-7 Procentuella förändringar Inledning Du har arbetat mycket med procent, rabatter och påslag. Nu skall du lära dig konsten att beräkna procentuella förändringar. Som alltid gäller att du måste

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster NetBeans 5.5 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

Sida 2 av 6. Preludium

Sida 2 av 6. Preludium Sida 2 av 6 Preludium 1965-66 var min huvudsyssla att beräkna driftkostnader för kärnkraftverk. Analysresultaten skulle medfölja offerter från ASEA på hela anläggningar till kunder världen runt. Beräkningarna

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13 Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014 Version 2014-08-13 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet av vårdnadshavare innan din ipad lämnas ut. Kontraktet behålls av

Läs mer

Beräkningsvetenskap I. Exempel på tillämpningar: Vad är beräkningsvetenskap? Informationsteknologi

Beräkningsvetenskap I. Exempel på tillämpningar: Vad är beräkningsvetenskap? Informationsteknologi Beräkningsvetenskap I Jarmo Rantakokko Josefin Ahlkrona Kristoffer Virta Katarina Gustavsson Vårterminen 2011 Beräkningsvetenskap: Hur man med datorer utför beräkningar och simuleringar baserade på matematiska

Läs mer

Pictogram. för dem som behöver kommunicera med bilder

Pictogram. för dem som behöver kommunicera med bilder Pictogram för dem som behöver kommunicera med bilder Bilder kan se olika ut beroende på vad de ska ha för funktion i kommunikationen. Berättar man om när man varit i sin sommarstuga kan en fotografisk

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat till

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Stokastisk geometri Lennart Råde Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Inledning. I geometrin studerar man geometriska objekt och deras inbördes relationer. Exempel på geometriska objekt

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Lärarmaterial. DANIEL DECKARE får näsan i kläm. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lärarmaterial. DANIEL DECKARE får näsan i kläm. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Karsten S. Mogensen Boken handlar om: Daniel Deckare löser problem, och nu får han i uppdrag att hjälpa en dam med att hitta hennes fågel. Fågeln älskar röda bär, men det verkar vara

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3

TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap / Matematiska institutionen TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3 Du befinner dig vid företaget Posten Data AB, där man löpande uppmärksammar behov

Läs mer

Imperativ programmering

Imperativ programmering Imperativ programmering 1DL126 3p Imperativ programmering Jesper Wilhelmsson ICQ: 20328079 Yahoo: amigajoppe MSN / epost: jesperw@it.uu.se Rum: 1335 Tel: 471 1046 Imperativ programmering Vilka programmeringsspråk

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer