CV Magnus Hallberg SAMMANFATTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV Magnus Hallberg SAMMANFATTNING"

Transkript

1 CV Magnus Hallberg Tel. (kontor) Mobil E-post: Adress: Ingrid Bergmans väg Solna SAMMANFATTNING Magnus Hallberg är VD och grundare av Halfor AB. Magnus har över 20 års erfarenhet av vattenhantering inom kommun och industri som projektledare, produktchef och konsult. Arbetet har inneburit uppdrag som ansvarig för beslutsunderlag inför tillståndsansökningar till att leda och slutföra komplexa projekt. Kombinationen av en gedigen teknisk kompetens, omfattande erfarenheter i fält och forskning inom vattenområdet ger en solid grund för ett gediget stöd i vattenfrågor. Arbete i globala företag inom vatten- och byggindustrin har gett en god insikt, förståelse för helheten och villkor för att genomföra vattenprojekt. YRKESRFARENHETER Halfor AB VD och konsult 2011 Xylem Water Solutions AB Ansvarig affärsutveckling Skanska AB Specialist, projektledare ITT Flygt AB Produktchef, projektingenjör SWECO AB Konsult SIS Projektledare I Bilaga 1 finns projektexempel och i Bilaga 2 ges en sammanställning av kompetens visavi företag. PROJEKTERFARENHETER Magnus har erfarenhet av vattenhantering och de reningstekniker som idag används för dricksvattenproduktion, avloppsvattenrening samt processvattenrening. Som ansvarig projektledare för systemleveranser av maskinutrustning inkluderande el- och styr har processkunskapen varit viktig för helheten och uppfyllande av processgarantier. Magnus har varit ansvarig för kontraktsutformning och kontraktsförhandlingar. Projektorganisationerna har utgjorts av upptill 30 personer med teknisk, miljö, finansiell samt juridisk kompetens Sida 1 av 2

2 Kunskapsåterföring och dokumentation har varit en röd tråd i projekten. Detta är avgörande för att slutföra projekt inom tidsramarna men även för att under genomförandet utbilda mottagarorganisationen. I vissa projekt har även resultat och erfarenheter publicerats eller presenterats vid seminarium tillsammans med kund. Erfarenhetsåterföringen har inneburit möjlighet till lägre kostnader för kunden att genomföra liknande projekt. Magnus har ett omfattande nätverk inom vattenindustrin och Universitet och Högskola. I projekt som krävt okonventionella lösningar har samarbete skett med Universitet och Högskola företrädesvis i form av examensarbete. I Bilaga 3 ges en översikt över publicerat material. SPRÅK Engelska (flytande i tal och skrift) Tyska (flytande i tal) Ryska (praktisk förståelse) UTBILDNING Teknologie Doktorsexamen Institutionen för Mark- och Vattenteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Avhandling Treatment Conditions for the Removal of Contaminants from Road Runoff 1996 Fortsättningskurs membranfiltrering, 5 poäng Lunds Tekniska Högskola Civilingenjörsexamen (kemi, process) Lund Tekniska Högskola Ryska 20 poäng Stockholms Universitet årigt tekniskt gymnasium (kemi) Pauli Tekniska Läroverk, Malmö High School Graduation Chesterton High School, Indiana, USA Sida 2 av 2

3 Bilaga 1 CV Magnus Hallberg Magnus Hallberg Tel. (kontor) Mobil E-post: Adress: Ingrid Bergmans väg Solna PROJEKTEXEMPEL Halfor AB Projektansvarig för bedömning av hantering av tunneltvättvatten för Förbifart Stockholm (http://www.trafikverket.se/forbifartstockholm) på uppdrag av Trafikverket. I uppdraget ingick en litteraturstudie och omfattande fältförsök. Underlaget som togs fram var avgörande för det slutliga myndighetsgodkännandet för hanteringen av tunneltvättvattnet samt för dimensionering och utformning av reningsanläggningen. För ytterligare projektexempel se Xylem Water Solutions AB Ansvarig för affärsutvecklingen av stora projekt på säljbolaget för Östra Europa och Eurasien. Magnus initierade och drev utvecklingsprojekt för att integrera Xylem produkter till systemlösningar för att tillgodose kundbehov och marknader. En systemlösning för mindre reningsverk från 500 till 5000 PE (Personekvivalenter) togs fram. I paketet ingick all mekanisk utrustning samt el och styr från intagsstationen till slamhantering. I leveransen ingick även en processgaranti för BOD, fosfor och kväve. Vidare ingick all dokumentation för driften av reningsverken samt entreprenörsritningar för att ta fram nödvändiga ritningar för byggnation. Magnus säkrade säljbolagets första orders för leverans av Xylems process lösning, ICEAS- SBR, för det biologiska steget i reningsverk. I leveransen ingick all maskinutrustning, el- och styr samt blåsmaskiner och processgaranti. Magnus ansvarade för kontrakten för projekten och leveransen till det första reningsverket. Storleken på reningsverken var PE respektive PE. Magnus var ansvarig projektledare vid projekt där Xylem var utvald underleverantör till en huvudentreprenör som exempelvis Strabag AG (http://www.strabag.at/). Arbetet med kontrakt var baserad på Gul Fidic men oftare med kontraktsförslag från kunder i samband med order Sida 1 av 3

4 Bilaga 1 CV Magnus Hallberg En viktig del av arbetet var att erbjuda kunder finansierings- och projektlösningar via lån, bidrag från internationella institutioner eller biståndsorganisationer. Magnus säkrade anslag från Tillväxtverket för implementering av reningsverk ( PE) på totalt 3 MSEK. Magnus ledde och koordinerade större kontrakt och leverans av bl.a. ozon och UV för dricksvattenbehandling. Skanska AB Specialist och projektansvarig för länsvattenbehandling vid större anläggningsprojekt i Sverige och utomlands exempelvis Hallandsås, Botniabanan, Sandvika-Lysaker (Norge) och Brilliant Expansion Project (Canada). Magnus var ansvarig för att ta fram Skanska koncernens manual för länsvattenhantering. Arbetet innefattade ett stort antal besök i fält och genomgång med produktionschefer och miljöansvariga på Skanska för att få en så up to date och praktiskt användbar rapport som möjligt. I anbud och entreprenader för avloppsvatten- och dricksvattenrening ansvarade Magnus för kvalitetssäkring i projekt. Han deltog bl.a. i den tekniska gruppen vid anbudsarbetet med ett av St. Petersburgs reningsverk. I infrastruktur projekt som krävde dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering var Magnus ansvarig för att ta fram dessa lösningar. I projekten var det tvunget att anpassa vattenhanteringen till situationen i fält samt respektive lands miljölagar och krav, varför det sällan gick att använda standardlösningar. I samband med anbud och entreprenader för dagvattenanläggningar såg Magnus ett behov av en ökad kunskap. Magnus initierade sålunda ett forskningsprojekt. Det var även möjligt att få externt intresse för projektet. Forskningsprojektet medfinansierades av Skanska AB, Skanska Doktorandprogram, Väg, Bro och Tunnelkonsortiet (VBT), Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholms län (RTK), Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Trafikverket. Resultaten ledde till bättre dimensioneringsunderlag. Arbetet innebar en mycket nära samverkan med Trafikverket samt med Stockholms läns kommuner genom referensgruppen inom RTK och nätverket för VA- och Dagvattenfrågor. Under projektets gång skedde en kontinuerlig information genom seminarier och rapporter till referensgrupperna, vilket var positivt för den praktiska implementeringen av resultaten. ITT Flygt AB Som projektingenjör på moderbolaget, Flygt Products ( ), ansvarade Magnus för design och anbud av luftningssystem för biologisk avloppsvattenrening. Arbetet innebar teknisk support, utbildning, ledning vid installation och uppstart, garantiärenden, uppföljning av drift samt intern och extern utbildning av exempelvis konsulter. Arbetet skedde i mycket nära samverkan med de interna produktionsenheterna och slutkund Sida 2 av 3

5 Bilaga 1 CV Magnus Hallberg På säljbolaget, Flygt International ( ), var Magnus ansvarig för anbud och samordnade omfattande leveranser inkluderande pumpar, omrörare, luftning, installationsutrustning samt el och styr. Magnus var också ansvarig projektledare för småskaliga turbinstationer (upp till 800 kw, max fallhöjd = 25 m, max flöde = 10 m 3 /s). Flygt levererade turbiner med integrerad generator samt styr och regler för turbinstationen. Vid order ansvarade Magnus för projektets genomförande och uppstart. Åren var Magnus produktchef för dräneringspumpar och slurrypumpar på Flygt International. Arbetet innebar ett mycket nära samarbete med slutkunder inom bl.a. stål-, bygg- och gruvindustrin. SWECO AB Arbetet innefattade processutvärdering och dimensionering av vattenbehandlingsprocesser. Viktiga delar av arbetet var laboratorieförsök, pilotförsök och fältförsök. Magnus var ansvarig för en omfattande utredning inkluderande laboratorie- och pilotförsök med nanofiltrering (NF) för produktion av drickvatten. Resultaten från förstudien ledde till att Sveriges första vattenverk med NF för dricksvattenframställning byggdes. Magnus var ansvarig för projekteringen och uppstart. Magnus arbetade huvudsakligen med dricksvatten men även med industriell vattenrening. SIS Arbetade med standardiseringsprojekt inom områdena vatten, miljö och luft. Arbetet genomfördes inom ramen för den Europeiska (CEN) och globala standardiseringsarbetet (ISO). Arbetet innebar ett mycket nära samarbete med svenska intressenter från industrin, kommuner och myndigheter Sida 3 av 3

6 Bilaga 2 CV Magnus Hallberg Kompetens och Erfarenheter Halfor AB Magnus Hallberg, VD, Specialist Sammanställning erfarenheter åren Avloppsvatten, Dagvatten, Dricksvatten, Processvatten Företag Utredning Projektering Riskanalys Anbud Kvalitet Upphandling Uppstart Produktutveckling Marknadsföring Kontrakt Utbildning Standard Handledning Finansiering Halfor AB X X X X X X X X X ITT Water and Wastewater AB* X X X X X X X X X X Skanska AB X X X X X X X X X X X X X ITT Flygt AB X X X X X SWECO AB X X X X X X SIS (Standardiseringen i Sverige) X X Parameter Utredning Projektering Riskanalys Anbud Kvalitet Upphandling Uppstart Produktutveckling Marknadsföring Kontrakt Utbildning Standard Handledning Finansiering Ledtider (Månader) A 0,5 1 A 1 3 0, B 0,5 1 < 0,5 > Budget för projekt (ksek) A A B C ** D Region Eur Globalt EMEA Globalt EMEA EMEA Eur, Can EMEA Globalt EMEA Globalt ISO/CEN Sverige EMEA A = Ingår som del i projekt B = Seminarier, kundbesök, mässor, marknadsmaterial, projektuppföljning C = Ansvarat för och tagit fram material för Interna och externa utbildingar med avslutande kunskapsprov muntligt och/eller skriftligt D = Handledning av examensarbetare och granskning av rapport. Samtliga examensarbeten är utförda på KTH Eur = Europa EMEA = Europe, Middle East and Asia Can = Canada ISO = International Standardisation Organisation CEN = European Standardisation Organisation * Från Xylem Water Solutions AB ** Årlig budget för projektledarkostnad för standardiseringsprojektet

7 Bilaga 3 CV Magnus Hallberg Magnus Hallberg Tel. (kontor) Mobil E-post: Adress: Ingrid Bergmans väg Solna VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER Dagvatten Hallberg M., Renman G., Byman L., Svenstam G., Norling M. (2014) Treatment of tunnel wash water and implications for its disposal, Water Science & Technology, 69.10, pp Hallberg M., Renman G. (2008) Suspended solids concentration in highway runoff during summer conditions, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, pp Hallberg M. (2007) Treatment Conditions for the Removal of Contaminants from Road Runoff, Doctoral Thesis, TRITA-LWR PHD 1032, Royal Institute of Technology, Stockholm Hallberg M., Renman G. (2007) Reactive filters for removal of dissolved metals in highway runoff, Highway and Urban Environment, Proceedings of the 8 th Highway and Urban Environment Symposium, pp , Springer Renman G., Hallberg M., Kocyba J. (2007) Cleaning of highway runoff using a reactive filter treatment plant a pilot-scale column study, Highway and Urban Environment, Proceedings of the 8 th Highway and Urban Environment Symposium, pp , Springer Hallberg M., Renman G., Lundbom T. (2007) Seasonal variations in ten metals in highway runoff and their partition between dissolved and particulate matter, Water, Air and Soil Pollution, Vol. 181 (1-4), pp Hallberg M. (2006) Suspended Solids and Metals in Highway Runoff Implications for Treatment Systems, Licentiate Thesis, TRITA-LWR LIC Thesis 2035, Royal Institute of Technology, Stockholm Hallberg M., Renman G. (2006) Assessment of suspended solids concentration in highway runoff and its treatment implication, Environmental Technology, 27, pp Hallberg M., Renman G. (2004) Treatment of polluted road run-off water Problems and possibilities, Annals of Warsaw Agricultural University, SGGW, Land Reclamation, No. 35, pp Sida 1 av 2

8 Bilaga 3 CV Magnus Hallberg Hallberg M., Renman G. (2004) Försedimentering och filter vid dagvattenrening I föroreningsbelastade och trafiktäta områden, Vatten 60, pp Dricksvatten Ericsson B., Hallberg M., Wachenfeldt J. (1996) Nanofiltration of highly colored water for drinking water production, Desalination 108, pp 3-16 URVAL KONFERENSBIDRAG Avloppsvatten Hallberg M., Lazic A., Newman J., Panic D., Nikolic A. (2012) ICEAS the modern SBR solution Comparison between ASP, SBR and ICEAS, International Conference Waste Waters, Municipal Solid Wastes and Hazardous Wastes, Cacak, Serbia, pp (Serbian) Hallberg M., Sankaramanchi S., Newman J., Pasculea A., Andrei F. (2010) SBR-ICEAS a proven treatment solution today and for the future, 1 st International Conference All for clean water, Pitesti, Romania Dagvatten Hallberg M., Byman L., Renman G., Berndtsson L., Norling C., Norling M. (2013) Assessment of pollutant origin in road runoff sediments, Novatech 2013, Lyon, France Hallberg M., Renman G. (2008) Removal of heavy metals from road runoff by filtration in granular slag columns, 11 th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, United Kingdom Larm T., Hallberg M. (2008) Design Methods for Stormwater Treatment Site Specific Parameters, 11 th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, United Kingdom Days of the Road (2007) Gothenburg, Swedish Transport Agency, Region West, Seminar Road particles - wet and dry Treatment of Road Runoff (2007), Vägverket Region Stockholm, Föredrag Hållbar väg i vått och torrt Hallberg, M., Renman G. (2004) Treatment of road run-off water in Sweden problems and possibilities. International Scientific-Technical Conference. Surface water, underground water and soils protection along roads and motorways. Krzyżowa, Poland, November pp Dricksvatten Hallberg M., Ericsson B., Jonsson B., Lundqvist K. (1996) Nanofiltration of ground water containing organic material for drinking water production, ESMST XIIIth, Annual Summer School Membrane Processes in Food and Biotechnological Applications, Lund, Sweden Sida 2 av 2

Ansökan till VINNOVA

Ansökan till VINNOVA Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-01741 Avsänd av sökande 2014-03-27 12:58 Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020-2014 B OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Himmerfjärdsverket, Grödinge (Foto: Linda Åmand) 1(42) Sammanfattning VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram

Läs mer

Verksamhetsberättelse DRICKS

Verksamhetsberättelse DRICKS Verksamhetsberättelse DRICKS 2012 1 Verksamhetsberättelse för DRICKS 2012 Omslagsbild: Rörbrott i Göteborg vintertid (Foto: Thomas Pettersson) 2 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av Svensk

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006

tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006 tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006 INNEHÅLL Ledare... 194 I blickpunkten... 195 Föreningsmeddelanden... 197 Litteratur... 205 Konferenser... 207 Företagsinformation... 209 Pressreleaser... 219

Läs mer

Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU 1-2005 1-2005 SGI NU

Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU 1-2005 1-2005 SGI NU SGI NU NU 1-2005 1-2005 Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? sid 2 Stabilisering

Läs mer

Rapport Export II Luleå 2012-09-25

Rapport Export II Luleå 2012-09-25 Rapport Export II Luleå 20120925 1 Inledning InternetBay initierade 2005 ett arbete för att ta fram en arbetsmodell vars syfte var att hjälpa små företag att komma ut på en internationell marknad. Arbetsmodellen

Läs mer

Svensk Djupstabilisering (SD) FoU 1995 2006. Ett kunskapslyft inom djupstabilisering

Svensk Djupstabilisering (SD) FoU 1995 2006. Ett kunskapslyft inom djupstabilisering Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Rapport 18 Svensk Djupstabilisering (SD) FoU 1995 2006 Ett kunskapslyft inom djupstabilisering Göran Holm Svensk Djupstabilisering Svensk

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008

tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008 tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008 INNEHÅLL Ledare... 74 I blickpunkten... 75 Föreningsmeddelanden... 77 Litteratur... 83 Konferenser... 85 Företagsinformation... 88 Pressreleaser... 93 Nutrient

Läs mer

En kartläggning av svensk vattenreningsteknik 2007-05-08 1

En kartläggning av svensk vattenreningsteknik 2007-05-08 1 En kartläggning av svensk vattenreningsteknik 2007-05-08 1 Sammanfattning Omvärldens behov Många faktorer pekar på att behoven av vattenreningsteknik är och kommer att vara mycket stora genom vattenbrist

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 INNEHÅLL Ledare... 166 I blickpunkten... 167 Föreningsmeddelanden... 169 Litteratur... 172 Konferenser... 175 Företagsinformation... 177 Pressreleaser... 181

Läs mer

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Sida 1 av 10 2011-05-03 Dnr: Bilaga 19 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i mark- och vattensystem 120 hp Sida 2 av 10 Bilaga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2013 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2013 Version 2014-02-20 Sundets reningsverk, Växjö (Foto: Växjö kommun) Sammanfattning är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor

Läs mer

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 Aktivitetsrapport SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 3 Förord VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av

Läs mer

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR SLUTRAPPORT AVSEENDE PROJEKT 32382-1 INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR Förslag till en öppen databas om ljuskällor Thorbjörn Laike Marianne Küller Miljöpsykologi,

Läs mer

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Projekt nr P21690-1 Rapport 2004-11-30 från ett projekt i Energimyndighetens program Utsläpp och luftkvalitet Anders Mårtensson

Läs mer

Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS)

Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS) Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS) MODAS-projektet har avslutats inom Fordons & Trafiksäkerhet programområde C, Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon. Stas Krupenia,

Läs mer

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor.

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Årsredovisning 2011 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Antalet anställda vid kontoren i Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Stiftelsen IVL för 2011. Uppdaterad efter styrelsen synpunkter 20120522 Jenny Arnell

Verksamhetsberättelse för Stiftelsen IVL för 2011. Uppdaterad efter styrelsen synpunkter 20120522 Jenny Arnell Verksamhetsberättelse för Stiftelsen IVL för 21 Uppdaterad efter styrelsen synpunkter 220522 Jenny Arnell Innehållsförteckning Inledning... 3 Bolaget IVL... 3 Momsfrågan... 4 Samfinansierad forskning 21...

Läs mer

Proaktiv riskhantering i Citytunnelprojektet.

Proaktiv riskhantering i Citytunnelprojektet. Proaktiv riskhantering i Citytunnelprojektet. Internutbildning och förslag på organisatorisk modell för riskhantering. Nils Rosengren Examensarbete Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi Instutitionen

Läs mer

Klargöra sambandet mellan IT och företagets finansiella mål samt genomföra förändringar

Klargöra sambandet mellan IT och företagets finansiella mål samt genomföra förändringar Visionär ledare och nytänkare Presentation Lars-Ove Löf FÖDELSEDATUM 1953-12-03 1969-03-02 ORT Stockholm Kontor Ultimate Consulting AB Engelbrektsgatan 6 702 12 Örebro Tel 019-17 44 40 konsult@ultimateconsulting.se

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Stiftelsen Bergteknisk Forskning Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto:

Läs mer

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004 SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004 NU2-2004 Foto: Schaktning vid Lilla Bommen, Götaleden Stranderosion praktiska tillämpningar med europeiska utblickar, sid 2 Kurser, våren 2005 sid 2 Demoförsök Vegetation som

Läs mer

Alumnenkät för W-programmet

Alumnenkät för W-programmet Page 1 of 51 Alumnenkät för W-programmet Alumnenkät för W-programmet Översikt Totalt antal svar 154 Filter nej Gruppera efter fråga nej Allmänna frågor och frågor rörande din anställning(ar) 2 a. I vilket

Läs mer

Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader Erfarenhet och fallstudie av broprojekt

Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader Erfarenhet och fallstudie av broprojekt Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader Erfarenhet och fallstudie av broprojekt Examensarbete inom Design and Construction Project Management SARA ENGSTRÖM SARA JOHANSSON Department of

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 68 nr 3 2012

tidskrift för vattenvård årgång 68 nr 3 2012 tidskrift för vattenvård årgång 68 nr 3 2012 JOURNAL OF WATER MANAGEMENT AND RESEARCH INNEHÅLL Ledare... 116 I blickpunkten... 117 Föreningsmeddelanden... 118 Litteratur... 127 Pressreleaser... 130 FoU

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

Slutrapport för EFFSYS 2

Slutrapport för EFFSYS 2 Slutrapport för EFFSYS 2 Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpsystem Effsys 2 2006-07-01 2010-08-31 Eric Granryd Erik Björk Ordförande i programstyrelsen Programsekreterare

Läs mer

KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG

KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG Utvärdering och utveckling av efterkalkyler - För ökad erfarenhetsåterföring hos Tommy Byggare AB Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG Institutionen

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer