LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM"

Transkript

1 AMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEA c Fylla på Överföra Betala LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Bokslutskommuniké 2008 Ladda Betala Nedladdning SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 1 LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

2 Rohit Bhatia, VD Räkenskapsåret 2008 blev ett framgångsrikt år för Seamless. Vi har med god marginal överträffat vår prognos om 50% organisk tillväxt under lönsamhet, trots global oro och osäkerhet. Vi befinner oss i en framgångsspiral! Redan under den första en och en halv månaden 2009 har vi tagit emot fyra betydande beställningar på såväl expansioner hos befintliga kunder som nya system i nya länder. Framgången bekräftar vår strategi att noggrant följa upp och driva affärsmöjligheterna i Asien och Afrika. Det stärker oss också i vår tro på produktportföljen som omfattar mångsidiga lösningar för kontantkortsladdning, Value Added Services (tjänster för mobiler förutom samtal) och Mobile Money, att skicka pengar via mobiltelefon. Samtidigt som fokus har varit stabilitet och skalbarhet hos vår produktplattform ERS 360º har vi öppnat ett nytt affärsområde, Managed Operations. Vi erbjuder våra kunder att lämna över hela ansvaret av ERS 360º till Seamless, en tjänst som tagits emot väl. Den första beställningen undertecknades i februari och vi förväntar oss att tjänsten Managed Operations kommer ge ett betydande bidrag till 2009 års intäktsströmmar. Vår lösning för Mobile Money, The Mollet (akronym för Mobile Wallet), har registrerats som internationellt varumärke. Med en mollet, en plånbok i mobilen, är det möjligt att skicka pengar till andra mobiler och utföra betalningar. Olika lösningar för detta har diskuterats i branschen under många år och nu äntligen blir det verklighet. Avgörande för den här utvecklingen är att en majoritet av mobilanvändarna nu finns i utvecklingsländer, länder där infrastrukturen inom bank- och kreditsystem är underutvecklad medan infrastrukturen för mobiltelefoni däremot är fullt utvecklad. Jag ser tillbaka på 2008 som året när vi etablerade oss som ett av de ledande företagen inom distribution av samtalstid för kontantkort och jag ser med tillförsikt fram emot året då The Mollet får erkännande av våra kunder och partners. 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

3 2008: Prognos om 50% organisk tillväxt under lönsamhet uppnådd Totala intäkterna växte 87% till nästan 32 MSEK 2009 hittills: Genombrott för Managed Operations Strid ström av beställningar från Afrika fortsätter Januari - december månader Nettoomsättningen ökade 57% och uppgick till 28,9 Mkr (18,4) EBITA uppgick till 2,1 Mkr (-4,0) Rörelseresultatet för helåret uppgick 0,6 Mkr (-6,6) Oktober - december månader Nettoomsättningen ökade 36% och uppgick till 6,7 Mkr (4,9) EBITA uppgick till -0,3 Mkr (0,9) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -0,7 Mkr (0,0) SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 3

4 Viktiga händelser under perioden oktober - december, Q4 Två Utvidgad system kundkrets levererade till MTN koncernen I september annonserades en beställning från en MTN ny mobiloperatörskoncern.* koncernen är en av Leveransen de största är mobiloperatörerna fullgjord och kunden i Afrika/Mellanöstern har kommersiellt lanserat med 74 både miljoner kontantkortsladdning abonnenter per sista och Value juni 2008, Added de Services (VAS) på plattformen ERS 360º. har haft en tillväxt på 53% under de senaste 12 Vår månaderna. kund sedan Ramavtalet tidigare, MTN med Afghanistan, MTN har redan utvidgar resulterat i snabb i takt tre beställningar sin ERS 360º varav med nya två har moduler levererats för såväl under tredje kontantkortsladdning kvartalet. som VAS. Seamless Ett samarbete implementerar i ett antal processer projekt initierades och ett av resultaten landade i en lansering för att kunna utföra leveranser i en högre takt som ändå av en kräver VAS mindre kallad av Bonus-på-Inkommandemanuellt arbete. ERS 360º Samtal har som paketerats gör det till möjligt en så för hög deras grad att abonnenter en av de senaste att få samtalstid leveranserna som krävdes bonus när ett absolut de får minimum inkommande av personal samtal. på plats. En annan existerande kund* i Guinea har också lanserat Bonus-på-Inkommande-Samtal. Ny interkontinental kund Vår Vi har nyaste en ny kund* kund* i är västra en stor Afrika mobilkoncern som beställt i Mellanöstern/Afrika kontantkortsladdningssystem med över och 50 miljoner VAS. abonnenter Leveransen beräknas i mer än ske 20 under länder första som kvartalet har en mycket 2009 och hög ännu tillväxt. ett språk, Beställningen portugisiska, gäller finns både nu i system urvalet för hos kontantkortsladdning ERS 360º. (distribution av samtalstid) och Seamless hela paket av VAStjänster. Leverans är inplanerad under fjärde kvartalet för denna första beställning. Viktiga händelser under året 2008 Global Support Centre i Indien Seamless har investerat i etableringen av ett MTN Global koncernen Support Centre i Kolkata (Kalkutta), Iniden. MTN koncernen Centret är tillhandahåller en av de största 24x7x365 mobiloperatörerna till våra i Afrika/Mellanöstern kunder i alla olika tidszoner. med 74 support Den miljoner höga abonnenter. servicenivån Efter både att på ramavtalet vardagar med och helgdagar koncernen undertecknats samt den har två systematiserade länder köpt hanteringen ERS 360º. har uppskattats av våra kunder. Processerna Support Centret för att är skapat leverera med system skalabilitet har ut-vecklats för för att kunna klara växa en högre allt eftersom takt med våra en tankarna kunder mindre växer del manuellt och blir arbete. mer och ERS mer 360º globala. har En nu annan paketerats tanke till bakom en nivå initiativet att den ena har leveransen varit att säkra till MTN affärskritiska kunde utföras system i princip hos helt våra på distans kunder eftersom vilket resulterade det handlar i att finansiella ett minimum transaktioner. av arbetet behövde utföras på plats. Global Support Centre i Indien Seamless har investerat i att etablera ett Global Support Centre i Kolkata (Kalkutta) i Indien. Centret förstärker vår 24x7x365 support för våra kunder i alla de olika tidszonerna i världen. Centret är skapat för hög skalbarhet så att vi kan växa lika fort som våra kunder. Det är också en förberedelse för att kunna möta de ännu högre krav som vår nya produkt The Mollet med sina affärskritiska system kräver av support. AfricaCom, Kapstaden Seamless deltog på AfricaCom, den största utställningen för telekomindustrin i Afrika. Ett antal nya kontakter genererades och nya affärsmöjligheter öppnades. Optionsprogram Ett optionsprogram om två miljoner teckningsoptioner har initierats för att nyckelpersonal ska kunna dela Seamless framgångar. Programmet leder till en utspädning om 9,9% (vid full teckning) men det är styrelsens uppfattning att programmet kommer att ge mervärde till alla aktieägare i det växande företaget eftersom nyckelpersonal stannar kvar och ny expertis kan lockas. * Seamless kan inte publicera namnet på kunder eller storleken på beställningar vid ordertillfället med hänsyn till konkurrenssituationen för Seamless, för vår partner och för vår kund. För vår kund är det viktigt att konkurrenter inte känner till implementeringen eftersom den kan innebära stora omfördelningar av marknadsandelar. 4 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

5 Viktiga händelser efter perioden Strid ström av beställningar från Afrika fortsätter När 2008 började hade vi två kunder i Afrika en distributör i Nigeria och en mobiloperatör i Libyen. När året summeras har vi fyra nya mobiloperatörer som kunder. Denna utveckling fortsätter dessutom in i 2009 där den resulterat i ytterligare två nya mobiloperatörer som kunderi Afrika. Genombrott med Managed Operations En av de afrikanska beställningarna är ett genombrott för vår nya tjänst Managed Operations. Vi har tagit fram tjänsten då vi funnit att operatörerna har svårt att upprätthålla standard och kontinuitet i den nödvändiga kompetensen för att sköta våra system. Vi erbjuder nu våra kunder att helt lämna över ansvaret för drift, underhåll och support till oss. Vi har utvecklat en effektiv process för att kunna utföra merparten av arbetet på distans, koordinerade med regelbundna besök på plats. Denna vår första prestigefyllda beställning på det nya konceptet är från ett land i MTN-sfären. Prognos Företaget räknar med fortsatt tillväxt. Finansiell information Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättas i enlighet med BFNAR 2007:1. Dotterbolaget The Mollet AB har under perioden inte be-drivit någon verksamhet varför talen för koncern och moderbolag är desamma där inte annat anges. Alla jämförelsetal för 2007 avser moderbolaget då koncernen bildades den 1 juli Omsättning och resultat koncernen Oktober-december, 3 månader Nettoomsättningen under perioden oktoberdecember 2008 uppgick till Tkr (4 911), vilket är en ökning med 34% jämfört med samma period Rörelsens kostnader under samma period uppgick till Tkr (6 793), vilket är en ökning med 15%. Rörelseresultatet uppgick under perioden till -700 Tkr (44). Januari-december, 12 månader Nettoomsättningen under perioden januaridecember 2008 uppgick till Tkr (18 431), en ökning med 57% jämfört med samma period Rörelsens kostnader under samma period uppgick till Tkr (23 646), vilket är en ökning med 32,5%. Rörelseresul-tatet uppgick under perioden till 623 Tkr (-6 586). Periodens resultat motsvarar 0,02 kronor (-0,37) per aktie efter utspädning. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 5

6 Eget kapital och soliditet Koncernen Eget kapital vid periodens utgång uppgick till Tkr. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 53%. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till Tkr (8 327). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55% (66%). Kassaflöde och likviditet Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick Tkr (-3 316). Likvida medel uppgick på balansdagen till Tkr (690). Investeringar Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 851 (1 841). På balansdagen uppgick immateriella tillgångarna till Tkr (3 620). Aktier i nytt dotterbolag, The Mollet AB, 100 Tkr. Investeringar i materiella tillgångar under samma period uppgick till 242 Tkr (212). På balansdagen uppgick de materiella tillgångarna till 524 Tkr (475). Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar har gjorts med Tkr (2 116) och på materiella tillgångar med 193 Tkr (198). Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar har skett med 0 Tkr (284). Pågående arbeten Kostnader för pågående arbeten för kunds räkning har aktiverats med 434 Tkr (0). Ställda säkerheter Företagsinteckning finns om6 000 Tkr (6 000). Medarbetare Genomsnittligt antal anställda har under perioden varit 21,6 personer (20). Vid periodens slut var 22 personer anställda varav 4 kvinnor och 18 män. 6 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

7 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. RESULTATRÄKNING Koncern Koncern/ Moder- Bolag* (Tkr) Okt-Dec Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat *Den1juli 2008 förvärvade Seamless ett s.k. lagerbolag och blev därmed en koncern. Bolaget är under namnändring till The Mollet AB och bedriver ingen egen verksamhet och siffrorna för perioden oktober december 2008 är desamma för koncern och moderbolag varför de inte redovisas separat. Siffror från perioder före koncernbildningen redovisas som. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 7

8 BALANSRÄKNING Koncern/ Moder- Bolag (Tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverat arbete för egen räkning Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Pågående arbeten för kunds räkning Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

9 BALANSRÄKNING Koncern/ Moder- Bolag (Tkr) Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nettoresultat per aktie efter utspädning, kronor 0,02 0,02-0,37 1) Ställd säkerhet, företagsinteckning Tkr (6 000). SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 9

10 KASSAFLÖDESANALYS Koncern/ Moder- Bolag (Tkr) Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager/pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission/teckning av optioner Förändring av långfristig finansiering Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 10

11 NYCKELTAL Koncern/ Moder- Bolag (Tkr) Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättningstillväxt 56,8% 23,5% 35,0% Bruttorörelseresultat Bruttomarginal, tillväxt i % 36,4% 39,6% 46,5% Bruttomarginal 85,3% 98,1% 86,6% Personalkostnader/nettoomsättning 49,1% 71,7% 70,2,7% Nettomarginal 1,5% neg 0,6% Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 0,02 neg 0,00 Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 0,02 neg 0,00 Soliditet 52,4% 66,0% 81,5% Skuldsättningsgrad 0,0% 0,0% 0,00 Rörelsemarginal 1,5% neg 1,0% Andel riskbärande kapital 52,4% 66,0% 81,5% Avkastning på eget kapital 4,9% neg 0,2% Avkastning på totaltkapital 4,0% neg 1,6% Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK 0,49 0,46 0,90 Antal anställda under perioden 21, Definitioner av nyckeltal Nettoomsättningstillväxt Bruttorörelseresultat Bruttomarginal, tillväxt i % Bruttomarginal Personalkostnader/nettoomsättning Rörelsemarginal Nettoresultat per aktie, SEK Soliditet Skuldsättningsgrad Rörelsemarginal Andel riskbärande kapital Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK Antal anställda under perioden Nettoomsättningens tillväxt under perioden Nettoomsättningen minus kostnader för handelsvaror Bruttoresultatets tillväxt under perioden Bruttorörelseresultat i procent av nettoomsättningen Totala personalkostnader dividerat med nettoomsättningen Nettoresultat i procent av nettoomsättningen Nettoresultat dividerat med antalet utestående aktier Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Nettoresultat i procent av nettoomsättningen Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inkl. minoritet) dividerat med balansomslutningen Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital Nettoresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning Summa eget kapital vid periodens utgång Summa eget kapital vid periodens utgång dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier Genomsnittligt antal anställda under perioden SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 11

12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TSEK) okt-dec, Q4 okt-dec, Q4 jan-dec jan-dec Vid periodens början Periodens resultat Teckningsoptioner, tecknade, ej registrerade Vid periodens slut ANTAL AKTIER okt-dec, Q4 okt-dec, Q4 jan-dec jan-dec Vid periodens början Optioner Vid periodens slut Det tidigare optionsprogrammet om teckningsoptioner gick ut i juni 2008 utan att lösas in. Ett nytt optionsprogram initierades i juli 2008 och löper till juni Kontakt För mer information vänligen kontakta: Joakim Nordblom, Kommunikationschef e-post Telefon Mobil Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, Stockholm Organisationsnummer Kalender 6 mars Årsredovisning tillgänglig på 21 april Årsstämma 22 april Delårsrapport jan mar, Q1 25 augusti, Delårsrapport apr jun, Q2 27 oktober, Delårsrapport jul sep, Q3 Certified Advisor: Evli Bank Plc., SSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESS AMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEA 12 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige MLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Ladda Överföra Dela MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEA Bokslutskommuniké 2007 Oktober till december 2007, Q4 3 månader Nettoomsättningen ökade med 26,5% jämfört med

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8.

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8. Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om Seamless 4 Året i korthet 4 VD har ordet 5 Detta är Seamless Distribution 6 Marknad 7 Produkten 8 Affärsområden 9 ERS 360 system i kommersiell drift 11 Fem år i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. 1 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008 SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968 Delårsrapport januari-september 2008 Väsentliga händelser under tredje kvartalet - Periodens resultat uppgick till -2 162 KSEK (-2635) - Nettoomsättningen

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer