Halvårsrapport. januari juni 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport. januari juni 1997"

Transkript

1 Halvårsrapport januari juni 1997

2 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska fastigheter och är geografiskt koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet motsvarande ca 70 % av fastigheternas bokförda värde finns i de tre storstadsområdena. Fastigheterna, vilka innehåller såväl bostäder som lokaler, ägs och förvaltas av sex lokala dotterbolag med egna identiteter. Den decentraliserade förvaltningen med lokal närvaro ger såväl goda kunskaper om marknader och kunder som ett effektivt uthyrningsarbete. Castellums strategi är dels att fokusera verksamheten på ökad uthyrning och kostnadseffektiv förvaltning, dels att genomföra förvärv som tillför ny tillväxtpotential och försäljningar som realiserar skapade mervärden. Den 23 maj 1997 noterades Castellumaktien på Stockholms Fondbörs O-lista. Teckningserbjudandet rönte stort intresse i såväl Sverige som utlandet. Under juni månad har ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram införts för koncernledningen och de verkställande direktörerna i dotterbolagen. Detta program omfattar totalt 10 personer. Avstämningstidpunkter är maj/juni 1997 och maj/juni Har börskursen däremellan ökat med 25 % utgår en bonus om en årslön. Är ökningen 40 % utgår en maximerad bonus om två årslöner. Intäkter och resultat De omfattande förändringar av Castellums fastighetsbestånd och finansiering som genomförts omöjliggör relevanta jämförelser mellan utfallet för första halvåren 1996 och Förändringarna är bland annat att fastigheter sålts för ca Mkr och förvärvats för 900 Mkr, samt att finansieringen har omförhandlats. Jämförelser, vilka nedan anges inom parentes, görs därför i tillämpliga fall mot den proforma helår 1996, som redovisades i noteringsprospektet. Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden till 557 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden under perioden var 88 % (87). Nedanstående diagram, visar Castellums kontraktsförfallostruktur den 30 juni Helårsvärde Mkr Bostäder Driftsöverskottet före kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick till 326 Mkr motsvarande 8,2 % (7,8) direktavkastning. Inklusive kostnader för uthyrning och fastighetsadministration var direktavkastningen 7,1 % (6,7). Efter avskrivningar var bruttoresultatet 222 Mkr. De centrala administrationskostnaderna uppgick till 21 Mkr. Under perioden har nio fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris, efter avdrag för omkostnader, om 101 Mkr. Fastigheterna var bokförda till 75 Mkr, vilket innebar en realisationsvinst om 26 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 217 Mkr. Finansnettot var 112 Mkr. På grund av förlustavdrag uppstår ingen skattekostnad. Detta innebar ett redovisat resultat för perioden om 105 Mkr, vilket ger ett resultat per aktie om 2,09 kronor. Resultatet per aktie efter justering för fastighetsförsäljningar och börsintroduktionskostnader uppgick till 1,78 kronor. Periodens kassaflöde uppgick till 139 Mkr motsvarande 2,78 kronor per aktie. Investeringar Under perioden har investeringar uppgått till 62 Mkr, varav 25 Mkr avsett förvärv av två fastigheter och 37 Mkr investeringar i befintliga fastigheter. Ett av fastighetsförvärven avser obebyggd mark med stor byggrätt och ett attraktivt läge i stockholmsregionen. Finansiering Castellum har långfristiga kreditavtal om sammanlagt Mkr. Per den 30 juni 1997 var Mkr disponerat under ovannämnda kreditavtal, innebärande ett kvarvarande disponibelt utrymme om 859 Mkr. Netto räntebärande poster efter avdrag för likviditet om 107 Mkr uppgick till Mkr. Under första halvåret uppgick den genomsnittliga räntekostnaden till 6,2 % medan den per 30 juni 1997 uppgick till 6,5 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden vid samma datum uppgick till 2,5 år. Ränteförfallostrukturen har uppnåtts dels genom långa räntebindningar på underliggande lån, dels genom att lån med korta räntebindningstider har förlängts i tiden via ränteswapavtal. Ränte- och låneförfallostruktur Ränteförfallostruktur Låneförfallostruktur Lånebelopp Medelränta Lånebelopp Varav inkl amort. utnyttjat Mkr % Mkr Mkr 0 1 år, inkl likviditet , år 754 6, år 807 6, år 826 6, år 833 7, år 101 7, år ) Totalt , Option att förlänga Mkr till år ) Option att förlänga Mkr till år 2006

3 Eget kapital uppgick vid periodens slut till Mkr innebärande en soliditet om 41 % (40). Moderbolaget (Jämförelser i följande två stycken avser första halvåret 1996 respektive ställningen vid 1996 års utgång). Resultatet för moderbolaget, som innehåller endast koncerngemensamma funktioner, uppgick till 5 Mkr (19) efter belastning med 10 Mkr avseende kostnader i samband med börsnoteringen. Omsättningen, som i huvudsak utgörs av koncerninterna tjänster, uppgick till 3 Mkr (4). Nettoinvesteringar har under perioden uppgått till 11 Mkr ( 662), vilka för den aktuella perioden utgörs av förändrad kapitalisering av dotterbolag. Likviditeten uppgick per 30 juni 1997 till 78 Mkr (105), medan långfristiga skulder uppgick till Mkr (4 060). Det egna kapitalet var Mkr (5 033) efter utdelning om Mkr till det tidigare moderbolaget Securum AB. Vid halvårsskiftet var kursen 58 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde om Mkr. Under perioden 23 maj till 30 juni omsattes nära 16 miljoner aktier, vilket motsvarar ca 32 % av det totala antalet aktier i bolaget. Kursutvecklingen till och med mitten av augusti framgår av nedanstående diagram. Kronor Castellumaktien Omräknat fastighets- och byggindex Utveckling under resten av året På hyresmarknaden råder för närvarande hög aktivitet, både vad avser nyuthyrning och omflyttningar. Bolaget förväntas successivt förbättra nyuthyrningen under resten av året Bolagets kostnadsutveckling är stabil men traditionellt inom branschen är driftskostnaderna något lägre under andra halvåret. Kostnaderna för hyresgästanpassningar i samband med nyuthyrning kan dock öka något under resten av året. Göteborg den 20 augusti 1997 Thomas Alexandersson Verkställande direktör Castellumaktien Med anledning av Securum ABs beslut att notera Castellum på Stockholms Fondbörs utarbetades under våren 1997 ett noteringsprospekt med erbjudande om teckning av aktier i Castellum AB. Erbjudandet övertecknades tre gånger med stort intresse från utlandet. Den 14 maj fastställdes det slutliga försäljningspriset till 51 kronor per aktie och den 23 maj 1997 noterades Castellumaktien på Stockholms Fondbörs O-lista. Securum ABs ägarandel av kapital och röster uppgick därefter till 30 %. I samband med Securum ABs avveckling har dessa aktier överförts till det av staten ägda bolaget Civitas Holding AB. Vid periodens utgång hade Castellum ca aktieägare varav de större svenska framgår av nedanstående tabell. Antal Andel av Aktieägare aktier kapital och röster Securum Lagerbolag 17 AB ,0 4:e AP-fonden ,0 Zenit Brummer & Partners ,3 Försäkringsbolaget SPP 940 1,9 S-E Banken Fonder AB 625 1,3 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 340 0,7 Arbetsmarknadens Försäkrings AB 306 0,6 Carlson Småbolagsfond 263 0,5 S-E Banken Sverigefond 222 0, ,7 Utländska aktieägare ,1 Övriga aktieägare ,2 Totalt ,0 Källa: VPC Revisorernas granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagar och lagen om årsredovisning. Göteborg den 20 augusti 1997 Caj Nackstad Auktoriserad revisor Ulf Egenäs Auktoriserad revisor Ekonomiska informationstillfällen Delårsrapport januari-september 23 okt 1997 Bokslutskommuniké 2 feb 1998 Årsredovisning 1997 febr 1998 Bolagsstämma 26 mars 1998

4 Fastighetsbestånd Fördelning per fastighetskategori (huvudsakligt ändamål) Antal Yta Hyres- Ekon. Hyres- Drifts- Ränte- Bokf. Direktfastigheter tkvm värde uthyrn. intäkter överskott bidrag värde avkastning Mkr grad % Mkr Mkr Mkr Mkr % Bostäder ,3 Kontor/butiker ,6 Lager/industri ,7 Projekt ,7 Obebyggd mark och dyl Totalt ,2 Driftsöverskott efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 283 7,1 Bokf.värde per kategori Yta per kategori Hyresintäkter per kategori Bostäder 31 % Kontor/butiker 45 % Obebyggd mark och dyl. 1 % Projekt 1 % Lager/industri 22 % Bostäder 22 % Kontor/butiker 35 % Projekt 3 % Lager/industri 40 % Bostäder 30 % Kontor/butiker 43 % Projekt 1 % Lager/industri 26 % Fördelning per geografiskt område Antal Yta Hyres- Ekon. Hyres- Drifts- Ränte- Bokf. Direktfastigheter tkvm värde uthyrn. intäkter överskott bidrag värde avkastning Mkr grad % Mkr Mkr Mkr Mkr % Storgöteborg ,2 Öresundsområdet ,9 Storstockholm ,1 Västra Småland ,3 Mälardalen ,4 Övriga orter ,9 Obebyggd mark och dyl Totalt ,2 Driftsöverskott efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 283 7,1 Bokf.värde Yta Hyresintäkter per geografiskt område per geografiskt område per geografiskt område Storgöteborg 30 % Öresundsområdet 22 % Storstockholm 17 % Storgöteborg 26 % Övriga orter 8 % Öresundsområdet 22 % Storstockholm 16 % Storgöteborg 30 % Övriga orter 7 % Öresundsområdet 21 % Storstockholm 17 % Obebyggd mark och dyl 1 % Övriga orter 7 % Mälardalen 11 % Västra Småland 12 % Mälardalen 12 % Västra Småland 16 % Mälardalen 12 % Västra Småland 13 % Ovanstående driftsöverskott avser de fastigheter som Castellum ägde per 30 juni 1997, varvid de fastigheter som förvärvats under perioden omräknats såsom de ägts under hela perioden medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. I driftsöverskottet ingår en fastighet om kvm, som förvaltas enligt ett sale/lease-back-avtal. Driftsöverskottet första halvåret 1997 uppgick till 1,7 Mkr och fastigheten har vid beräkning av nyckeltal, i avsaknad av bokfört värde, åsatts ett värde om 42 Mkr.

5 Resultaträkning Finansieringsanalys Första 1996 Första halvåret proforma halvåret Mkr 1997 (12 mån.) 1996 Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Hyresgästanpassningar Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadm Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar Bruttoresultat Centrala adm. kostnader Försäljning fastigheter Försäljn.intäkter efter avdrag för omkostn Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljning Omstruktureringskostnader 32 Kostnader för börsnotering 10 Rörelseresultat Räntebidrag Finansiella intäkter 1 39 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Skatt Periodens resultat Balansräkning 30 juni 31 dec. 30 juni Mkr ) 1996 Tillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Anges ej i proformaredovisningen 2) Efter utdelning om Mkr till Securum AB. Första 1996 Första halvåret proforma halvåret Mkr ) (12 mån.) 1996 Rörelseresultat exkl. avskrivningar och fastighetsförsäljning Finansnetto Betald skatt Kassaflöde före förändring rörelsekapital och investeringar Förändring rörelsekapital 95 Kassaflöde före investeringar 44 Investeringar, fastigheter 62 Försäljning, fastigheter 101 Investeringar, övrigt netto 13 Kassaflöde efter investeringar 70 Förändring långfristiga skulder 88 Förändring likvida medel 18 Nyckeltal Första halvåret proforma Fastighetsrelaterade nyckeltal Ekonomisk uthyrningsgrad, % Ytmässig uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % Exkl. uthyrning och fast.adm. 8,2 7,8 Inkl. uthyrning och fast.adm. 7,1 6,7 Hyresvärde kr/kvm och år Driftsöverskott före uthyrning och fast. adm. kr/kvm och år Bokfört värde kr/kvm Finansiella nyckeltal Kassaflöde, Mkr 139 Investeringar i fastigheter, Mkr 62 Räntetäckningsgrad, % 194 Belåningsgrad, % Soliditet, % ) Avkastning eget kapital, % 5,8 Avkastning totalt kapital, % 5,1 Data per aktie ( aktier) Resultat efter skatt, kr 2:09 Resultat efter skatt med justering för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster, kr 1:78 Kassaflöde, kr 2:78 Eget kapital, kr 68:14 66:05 Fastigheternas bokförda värde, kr 160:85 162:

6 Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto minus betald skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastningen har omräknats till helårsbasis, dock med undantag för realisationsvinster och jämförelsestörande poster. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader minus räntebidrag i förhållande till genomsnittliga tillgångar. Avkastningen har omräknats till helårsbasis, dock med undantag för realisationsvinster och jämförelsestörande poster. Direktavkastning Driftsöverskottet i procent av fastigheternas bokförda värde vid bokslutstillfället. Bokfört värde på obebyggd mark och dylikt har exkluderats. Direktavkastningen har omräknats till helårsbasis. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter plus hyresförluster i procent av hyresvärde. Belåningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas bokförda värde vid periodens utgång. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt, minus hyresförluster. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor och hyresförluster. Räntetäckningsgrad Resultat före finansnetto i förhållande till finansnetto. Soliditet Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till totala tillgångar. Ytmässig uthyrningsgrad Kontrakterade ej uppsagda ytor i förhållande till totalt uthyrbar yta. Lokala fastighetsbolag Aspholmen Fastigheter AB Fastighets AB Briggen Fastighets AB Brostaden Elementvägen 14 Fredriksbergsgatan 1 Veterinärgränd Örebro Box 3158 Box 5013 Telefon Malmö Johanneshov Telefax Telefon Telefon Telefax Telefax Fastighets AB Corallen Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Flanaden 3 Ringögatan 12 Flöjelbergsgatan 7 B Box 148 Box Mölndal Värnamo Göteborg Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Castellum AB (publ) Box 2269, Göteborg Besöksadress Kaserntorget 5 Telefon Telefax Org nr

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma)

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma) Delårsrapport Januari september 2005 Periodens resultat uppgick till 314 mkr (219 mkr proforma motsvarande period ), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,52 kr (11,71 kr proforma) Periodens hyresintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari juni 2001 3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45% till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten ökade till 25,4% (24,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) Finansiell rådgivare till Castellum MORGAN STANLEY DEAN WITTER Finansiell rådgivare till Diligentia Inlämningsställen Prospektet avseende erbjudandet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2005-02-15 Bokslutskommuniké 2004 Resultat efter skatt ökade till 1 413 Mkr (718) och vinst per aktie till 19,51 kr (11,66) Hyresintäkterna ökade till 2

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2006

Delårsrapport Januari juni 2006 Delårsrapport Januari juni 2006 Periodens resultat uppgick till 264 mkr (243), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,87 kr (6,42) Periodens hyresintäkter uppgick till 414 mkr (361) Periodens resultat

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

2011 Delårsrapport januari september

2011 Delårsrapport januari september l E Delårsrapport januari september N G Nettouthyrningen uppgick till 111 (6). Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 (1 09, motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67). Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké Årets resultat efter skatt uppgick till 3 423,2 mnkr (1 333,9), motsvarande 16,60 kronor per aktie (6,47). Försäljningen av World Trade Center Stockholm inklusive förvaltningsresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Årets resultat efter skatt uppgick till 1 435 mnkr (1 733), motsvarande 6,96 kronor per aktie (8,40). Resultatnedgången förklaras av årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer