Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:"

Transkript

1 Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box Malmö Memo Tel: Fax: Datum: Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus Brokelind Bengt Wahlström Alex Källberg Deloitte AB Investeraravdrag Den 1 december 2013 träder nya skatteregler om investeraravdrag i kraft som innebär att fysiska personer och dödsbon kan göra avdrag i inkomstslaget kapital vid förvärv av andelar i mindre företag. Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: 1. Vilka villkor ställs på företaget för att avdraget ska kunna tillämpas vid förvärv av andelar? 2. Omfattar reglerna företag som är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform (MTF)? 3. Vad innebär företagets kontrolluppgiftsskyldighet avseende investeraravdraget? 1. Investeraravdraget i korthet Fysiska personer och dödsbon kan vid förvärv av andelar i mindre företag göra avdrag för halva förvärvskostnaden i inkomstslaget kapital under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Avdrag får göras på ett underlag som uppgår till maximalt kronor per skattskyldig. Det sammanlagda underlaget för andelar i ett företag för vilket investeraravdraget avser får uppgå till maximalt kronor. 2. Villkor för investeraravdrag 2.1 Företag av mindre storlek Investeraravdraget omfattar företag av mindre storlek. Med företag avses svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar eller utländska motsvarigheter med fast driftställe i Sverige om de hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal om informationsutbyte. Investmentföretag, Deloitte AB, säte Stockholm, Org nr Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. 1/5

2 bostadsrättsföreningar, kooperativa föreningar samt ekonomiska föreningar som är centralorganisation för kooperativa föreningar omfattas ej av reglerna. Med företag av mindre storlek avses företag enligt ovan som uppfyller följande villkor: 1. Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret 1 har arbetat i företaget är lägre än 50, 2. företagets nettoomsättning eller balansomslutning för betalningsåret uppgår till högst 80 miljoner kronor, 3. mindre än 25 procent av kapital- eller röstandelarna kontrolleras direkt eller indirekt av ett eller flera offentliga organ, samt 4. ingen andel i företaget är upptagen till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 2 Vid beräkningen av gränsvärdena enligt punkterna 1 och 2 ovan ska hänsyn tas till såväl koncernföretag som andra företag som äger andelar i företaget eller i vilka företaget äger andelar i. Om företaget ingår i en koncern ska gränsvärdena beräknas med hänsyn till samtliga företag i koncernen. Företag som utan att ingå i en koncern, kontrollerar ett annat företag eller kontrolleras av ett annat företag genom ett innehav av 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna, ska vid beräkningen av gränsvärdena lägga till ett så stort belopp av värdena i det andra företaget som motsvarar ägarandelen mellan företagen. 2.2 Villkor för avdrag Investeraravdrag får göras om följande villkor är uppfyllda: 1. Andelarna ska ha betalats kontant samt ha förvärvats vid bildandet av företaget, vid en nyemission, genom tillskott till ekonomisk förening i form av medlemsinsats eller förlagsinsats, eller från en juridisk person och avse ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet Andelarna ska innehas av förvärvaren eller dennes dödsbo vid utgången av betalningsåret. 3. Företaget ska vid utgången av betalningsåret vara ett företag av mindre storlek. 4. Företaget ska vid utgången av betalningsåret, eller vid utgången av det beskattningsår som följer närmast efter betalningsåret, uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse Företaget får inte, helt eller delvis, vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin. 1 Med betalningsår avses det år då förvärvade andelar för vilket investeraravdraget avser betalas. 2 Se avsnitt 4 nedan. 3 Så kallade lagerbolag procent eller mer av verksamheten ska bestå av annat än ren kapitalförvaltning som inte innehas som ett led i verksamheten. 2/5

3 6. Företaget ska under betalningsåret, eller beskattningsåret som följer närmast efter betalningsåret, ha ett sammanlagt löneunderlag som uppgår till minst kronor. Löneunderlaget baseras på kontant ersättning som betalats ut under året. 7. Företaget får inte vid tidpunkten för förvärvet vara skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, om kapitaltillskottet inte undanröjer denna skyldighet. Företaget får inte heller vara föremål för företagsrekonstruktion eller på obestånd. Investeraravdrag får dock inte göras om: 1. den skattskyldige eller någon närstående har fått en eller flera värdeöverföringar överstigande ett visst jämförelsebelopp från företaget, eller annat företag i samma koncern under något av de två beskattningsåren före betalningsåren, eller 2. om företaget under betalningsåret eller de två beskattningsåren före betalningsåret, direkt eller indirekt har förvärvat andelar i ett annat företag, näringsverksamhet eller verksamhet från den skattskyldige eller någon till honom närstående. Med värdeöverföring enligt ovan avses vinstutdelning, bolagets förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden eller annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för företaget. Jämförelsebeloppet utgörs av den skattskyldiges andel i kapitalet i företaget vid tidpunkten för värdeöverföringen multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår då den skattskyldige eller någon närstående till honom får värdeöverföringen. 3. Omfattar regelverket MTF-företag? Enligt vad som angivits ovan krävs för avdragsrätt att företaget som investeringen avser är ett företag av mindre storlek. Ett företag är dock inte av mindre storlek om någon andel i företaget är upptagen till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Detta ska jämföras med definitionen av marknadsnotering enligt inkomstskattelagen som är ett något vidare begrepp och utöver reglerad marknad även omfattar andelar som är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning. Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr /111) rörande begreppet reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto uttalat att uttrycket "upptaget till handel på en reglerad marknad" bör ha samma innebörd som det har enligt reglerna i värdepappersmarknadslagen. Värdepappersmarknadslagen är en anpassning till EU:s direktiv 2004/39/EG som innefattar de två skilda begreppen reglerad marknad samt multilateral handelsplattform. I detta sammanhang har begreppet reglerad marknad ersatt det tidigare begreppet börs. I en skrivelse av EU-kommissionens till regeringen angående förslaget om investeraravdrag anges att definitionen av målföretag inte omfattar företag som är börsnoterade, men att definitionen av målföretag omfattar däremot företag vars aktier är noterade på en multilateral handelsplattform i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG. Undantaget för företag som är upptagna till handel på en reglerad marknad har dock inte vidare berörts i varken regeringens proposition eller skatteutskottets betänkande. 3/5

4 Enligt Finansinspektionen är Aktietorget inte en reglerad marknad utan en multilateral handelsplattform. Baserat på ovan bör det faktum att ett företag är noterat på en multilateral handelsplattform, såsom exempelvis Aktietorget, inte i sig utgöra ett hinder för tillämpningen av reglerna om investeraravdrag. 4. Företagets kontrolluppgiftsskyldighet Företaget till vilket investeraravdraget hänför sig till ska lämna kontrolluppgift för fysiska personer och dödsbo. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om underlag för investeraravdraget och fysiska personers och dödsbons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året som utgör underlag för investeraravdrag. Enligt propositionen syftar kontrolluppgiftsskyldigheten till att underlätta för den skattskyldige att veta att förutsättningarna för investeraravdrag är uppfyllda. Genom att lämna kontrolluppgift bekräftar företaget betalningen och intygar att den kan ligga till grund för investeraravdrag. Det innebär att företaget därmed har kontrollerat att samtliga villkor för avdrag är uppfyllda. Företaget kan således bedömas ha kännedom om exempelvis transaktioner mellan företaget och den skattskyldige eller någon närstående till denne. Kontrolluppgiftsskyldigheten innebär således att företaget bedöms kunna intyga att villkoren som anvigivits under avsnitt 2 är uppfyllda. Företaget har även en skyldighet att lämna kontrolluppgift om omständighet som kan medföra återföring av investeraravdraget hos den fysiska personen eller dödsboet som har yrkat avdrag, om denna omständighet är känd för företaget. Omständighet som kan innebära återföring av investeraravdraget är: Att den som gjort avdraget avyttrar (även gåva och bodelning omfattas) andelarna i företaget under de fem beskattningsåren som följer närmast efter betalningsåret, Den skattskyldige eller någon närstående till honom, under något av de fem beskattningsåret närmast efter betalningsåret får en värdeöverföring som överstiger jämförelsebeloppet, Att företaget under de två beskattningsåren närmast efter betalningsåret gör ett internt förvärv, Att den skattskyldige under de fem beskattningsåren närmast efterföljande betalningsåret upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna eller om kapitalvinsten blir undantagen från beskattning i Sverige på grund av skatteavtal. Att en sådan omständighet föreligger innebär inte att återföring av avdraget automatiskt måste göras, utan det sker i så fall först efter bedömning av Skatteverket. Enligt propositionen behöver företaget därför inte efterforska och bedöma huruvida en sådan omständighet faktiskt kan innebära att återföring av avdraget ska ske. Det räcker att företaget får vetskap om att den skattskyldige exempelvis har flyttat från Sverige och måste då meddela detta till Skatteverket genom kontrolluppgift. Enligt propositionen bör ett företag normalt ha kännedom om den skattskyldige eller någon närstående har fått en värdeöverföring eller om ett internt förvärv har gjorts. Beroende på den skattskyldiges relation till företagsledningen samt företagets storlek förmodas även många 4/5

5 företag känna till om den skattskyldige flyttar från Sverige eller avyttrar andelarna i företaget. Kontrolluppgiftsskyldigheten i detta avseende bör därför ses i ljuset av att investeraravdraget bedöms kunna tillämpas i många fall rörande små bolag med mindre ägarspridning där företagsledningen bör ha goda förutsättningar för att få kännedom om sådana omständigheter som kan innebära att avdraget ska återföras till beskattning. 5/5

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeraravdrag 15 oktober 2012 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Lagförslag... 6 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf Ägarledda företag Stefan Asklöf Innehåll Gällande 3:12-regler Nya 3:12 regler Samma eller likartad verksamhet Nya delägare Generationsskifte Investeraravdrag 2 Debatt: 3:12-reglerna 2006: Motiv till nuvarande

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Skatteincitament för riskkapital

Skatteincitament för riskkapital Skatteincitament för riskkapital Delbetänkande av Företagsskattekommittén Stockholm 2012 SOU 2012:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s.

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 609 31 Uppskov med beskattningen vid aktiebyten (andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 187-210 Sammanfattning

Läs mer

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. STÄLLNINGSTAGANDE 1(27) Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Detta är en uppdaterad andra version av det ställningstagande, från 2012-12-17 (dnr

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Betänkande av Skatteincitamentsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:10

Regeringens proposition 2003/04:10 Regeringens proposition 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Prop. 2003/04:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Bosse Ringholm

Läs mer

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte)

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte), Avsnitt 31 685 31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01 1(4) Dessa Allmänna villkor gäller för schablonbeskattat sparande på investeringssparkonto i Swedbank/Sparbank, nedan kallad Banken. Öppnande av investeringssparkonto förutsätter att kunden öppnar ett

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer