Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB"

Transkript

1

2

3 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Per Blomberg Landstingsjurist LS-LED Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktiges beslut 1. Vita Huset i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB godkänns. Karin Welin Landstingsdirektör Ärendebeskrivning Sörmland Landstingsservice AB ska enligt nuvarande ägardirektiv tillhandahålla tjänster till landstinget som är kostnadseffektiva och har god kvalitet. Man ska också bedriva verksamheten konkurrensneutralt och uppvisa positivt rörelseresultat. Efter första året med den nya organisationen har FM-enheten bedömt att bolaget har en prisnivå som inom vissa områden ligger över eller i vissa fall betydligt över vad som kan betraktas som konkurrenskraftig. Bolaget har efter 2010 redovisat en vinst före skatt på ca 16 mnkr och går in i 2011 med ett kraftigt ökat eget kapital från 5 till 13 mnkr och en resultatutjämningsfond på 4 mnkr som kan utnyttjas vid förlustår. Med hänsyn härtill har styrelsen för Vita Huset i Nyköping AB beslutat om bifogade ägardirektiv, vilka nu föreslås godkännas av landstingsfullmäktige. Bilaga Protokoll från styrelsesammanträde i Vita Huset Förslag till kompletterande ägardirektiv för Sörmlands landstingsservice AB Solving Efeso: Koncernbildningen Landstinget Sörmland, Beslut och åtgärder, Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Sörmland Landstingsservice AB Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(04) April\(8 c) Ägardirektiv Vita huset\1 Tjut Vita huset kompl ägardirektiv SID 1(1) servicebolaget.doc Utskriftsdatum: :24

4 VITA HUSET I NYKÖPING AB Protokoll nr 4 fört vid sammanträde med styrelsen för Vita Huset i Nyköping AB Tid: kl Plats: Landstingsdirektörens tjänsterum, Landstingshuset, Nyköping Närvarande: Roger Ljunggren, ordförande Magnus Leivik, vice ordförande Gustaf Wachtmeister, ledamot Ylva G Karlsson, ledamot Östen Eriksson, suppleant Margareta Grundström, suppleant Jonas Hultberg, suppleant Frånvarande: Thomas af Bjur, ledamot Övriga närvarande: Karin Welin, VD Per Blomberg, sekreterare Kenth Lampa, ekonomiansvarig 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnade sammanträdet. 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Magnus Leivik. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll lämnades utan synpunkter. 5 Anmälningar (VD:s rapport) Karin Welin redogjorde för sammanträdet om samverkansformer mellan de tre bolagens styrelseordföranden och VD:ar. Deltagarna var eniga om den ekonomiska rapporteringen från dotterbolag till moderbolag. Ett nytt sammanträde är planerat innan sommaren.

5 VITA HUSET I NYKÖPING AB Årsredovisningar för Vita huset, Folktandvårdsbolaget och Servicebolaget. Rubricerade årsredovisningar förelades styrelsen. Vita Husets årsredovisning godkändes med mindre korrigeringar. Årsredovisningarna översändes till landstingsstyrelsen för behandling. På förslag av Magnus Leivik kommer styrelsen att överväga att redovisa VD:s anställningsvillkor vid nästa årsredovisning. Vidare uppdrog styrelsen till VD:n att komma med förslag på förtydligande av vinstandelssystemet i Folktandvårdsbolaget. VD:n fick vidare i uppdrag att påtala för dotterbolagen vikten av att planera för att landstinget enligt lagen om offentlig upphandling successivt kommer att upphandla deras tjänster. 7 Beslutsärenden Styrelsen beslöt att förtydliga ägardirektiven för bolagens avkastning. Styrelsen beslöt anta extra bolagsdirektiv för Servicebolaget (bilaga). 8 Likviditetsläget Vita Husets likvida medel uppgår till drygt kr. 9 Redogörelse för köpet av Folktandvården Sörmland AB Sekreteraren presenterade dokument (bilaga) från Solving Efeso om bolagens bildande. Styrelsen godkände dokumentet. 10 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. 11 Sammanträdets avslutande Ordföranden avslutade sammanträdet. Per Blomberg Sekreterare Justeras: Roger Ljunggren Ordförande Magnus Leivik Vice ordförande

6 VITA HUSET I NYKÖPING AB Förslag till kompletterande ägardirektiv för Sörmlands Landstingsservice AB Bolaget ska enligt nuvarande ägardirektiv, i korthet, tillhandahålla tjänster till landstinget som är kostnadseffektiva och har god kvalitet. Man ska också bedriva verksamheten konkurrensneutralt och uppvisa positivt rörelseresultat. Efter första året med den nya organisationen har FM-enheten bedömt att bolaget har en prisnivå som inom vissa områden ligger över eller i vissa fall betydligt över vad som kan betraktas som konkurrenskraftig. Bolaget har efter 2010 redovisat en vinst före skatt på ca 16 mnkr och går in i 2011 med ett kraftigt ökat eget kapital från 5 till 13 mnkr och en resultatutjämningsfond på 4 mnkr som kan utnyttjas vid förlustår. Samtidigt har hälso- och sjukvården, som är bolagets största kund och därmed i princip finansierat bolagets vinst, obalans i ekonomin med underskott mot budget år 2010 på 51 mnkr. Serviceverksamheten har under flera år ålagts besparingskrav och genom internt effektiviseringsarbete levt upp till ställda krav. Därigenom har betydande belopp frigjorts till andra behov inom landstinget. I rådande läge bör bolaget dock fortsätta att prioritera effektivisering av verksamheten och så snabbt som möjligt sänka priserna ner till konkurrenskraftiga nivåer med bibehållen/förbättrad kvalitet. Detta för att ge kunderna en rättvisande kostnadsbild jämfört med vad samma tjänster skulle kunna kosta vid upphandling och för att öka bolagets värde vid en eventuell framtida försäljning. Dock ska bolaget enligt gällande ägardirektiv uppvisa plusresultat vilket innebär att prissänkningstakten är helt kopplad till bolagets effektiviseringstakt. Resultatutjämningsfond och det ökade egna kapitalet kan inte utnyttjas för att under en övergångsperiod rätta till obalanserna som beskrivits ovan. Med ett kompletterande ägardirektiv från moderbolaget skulle bolaget kunna arbeta med en tydligare inriktning mot konkurrenskraft som förslagsvis ska vara uppnådd under år Processen kan åskådliggöras i bilden nedan Prisnivå hög sjunkande sjunkande konkurrenskraftig Effektivitet ej uppnådd ökande ökande uppnådd Resultat hög vinst mindre förlust mindre förlust balans Dock måste kraven på effektiviseringstakten i bolaget ställas i relation till de begränsningar som kommunallagen och lagen om offentlig upphandling innebär för bolagets möjlighet att sälja ev överkapacitet till följd av effektiviseringen på en annan marknad än den interna landstingsmarknaden. Bolaget ska under perioden prioritera att effektivisera verksamheten och uppnå konkurrenskraftiga priser för levererad kvalitetsnivå. Under åren 2011 och 2012 får bolaget uppvisa förlust, dock med begränsning att det egna kapitalet inte får underskrida 8 mnkr. År 2013 ska bolaget ha uppnått konkurrenskraft och ekonomisk balans. Priserna ska ses över halvårsvis så att lägsta möjliga prisnivå erhålls, givet begränsningen för eget kapital och att konkurrensneutraliteten bibehålls.

7 Koncernbildningen Landstinget Sörmland Beslut och åtgärder Conny Jägsander Solving Efeso 2011

8 Översikt över processen för koncernbildning Fullmäktigebeslut 9 mars 2010: Uppdrag till LS att bilda koncern Dokument avseende styrning av landstingets bolag Bolagisering av Folktandvården inkl uppdrag till landstingsdirektören att bilda bolaget (anskaffa lagerbolag) Fullmäktigebeslut 15/16 juni 2010: Anskaffning av moderbolag Anskaffning av folktandvårdsbolag LS hade föreslagit att fullmäktige skulle utse styrelse mm i bolagen men styrelseval mm genomfördes av misstag inte (men beslut togs om att utse styrelser mm) Eftersom Bolagsverket inte godkänner kommunalt ägda bolag utan att det finns fullmäktigebeslut om styrelse mm kunde landstinget inte förvärva bolagen; för att inte riskera att tidsplanen inte skulle hålla (m.h.t. Bolagsverkets långa handläggningstider) uppdrog landstingsdirektören åt Solving Efeso att anskaffa lagerbolag som senare skulle kunna förvärvas av landstinget Solving Efeso

9 Översikt över processen för koncernbildning (2) Fullmäktigebeslut 13 oktober 2010: Med utredningen om koncernen som grund fattades beslut om: Moderbolagets bolagsordning och aktiekapital (10 Mkr) Folktandvårdsbolagets bolagsordning och aktiekapital (5 Mkr) Policy och grundläggande ägardirektiv för landstingets bolag Val av styrelser mm (anm: temporära tjänstemannastyrelser) Uppdrag till LS att teckna avtal om överlåtelse av folktandvårdverksamheten Landstinget förvärvar 20 okt 2010 ett lagerbolag av Solving Efeso detta namnändras till Vita Huset i Nyköping AB och blir moderbolag i koncernen Vita Huset i Nyköping AB förvärvar 20 okt 2010 ett annat lagerbolag av Solving Efeso som senare namnändras till Folktandvården i Sörmland AB och således blir ett dotterbolag till Vita Huset Solving Efeso

10 Översikt över processen för koncernbildning (3) Extra bolagsstämma i Vita Huset 20 oktober 2010: Ny bolagsordning (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober) Utökning av bolagets aktiekapital (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober och med beslutsunderlag utredningen Koncern för landstingets Sörmlands bolag) till 10 Mkr: Kontant kronor (dvs upp till 5 Mkr); betalas av landstinget Apport av aktierna i Sörmland Landstingsservice AB (värderade till 5 Mkr enligt revisorsintyg); dvs ägandet övergår till Vita Huset notering av fullmäktiges val av styrelse mm Extra bolagsstämma i Folktandvården i Sörmland AB 20 oktober 2010: Ny bolagsordning (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober) Utökning av bolagets aktiekapital (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober och med beslutsunderlag utredningen Koncern för landstingets Sörmlands bolag ): Kontant kronor (dvs upp till 5 Mkr); betalas av Vita Huset notering av fullmäktiges val av styrelse mm Solving Efeso

11 Översikt över processen för koncernbildning (4) Efter kontant- och apportemissionerna har således koncernen följande struktur: Vita Huset i Nyköping AB Aktiekapital: 10 Mkr Obs: ingen verksamhet ännu Folktandvården Sörmland AB Aktiekapital: 5 Mkr Sörmland Landstingsservice AB Aktiekapital: 5 Mkr Solving Efeso

12 Översikt över processen för koncernbildning (5) Fullmäktige 30 november 2010: val av styrelse mm i alla bolagen (anm: tidigare temporära tjänstemannastyrelserna ersätts nu av de förtroendevalda inkl några externa ) Extra bolagsstämmor i de tre bolagen december 2010: notering av fullmäktiges val av styrelse mm Konstituerande styrelsemöten i de tre bolagen december 2010 Överlåtelseavtal folktandvårdsverksamheten tecknas mellan landstinget och Folktandvården Sörmland AB december 2010 Överlåtelsen av folktandvårdsverksamheten verkställs 1 januari 2011 Koncernen består därmed av Ett moderbolag Två rörelsedrivande dotterbolag Solving Efeso

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD).

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD). - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED09-464 29 Bolagisering av Folktandvården Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Jörgen Danielsson

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2012 90 Bildande av bolag tillsammans med näringslivet för utveckling av flyget Bakgrund Ola Johansson redovisade förslaget

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

2013-06-04. Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS 2013-205

2013-06-04. Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS 2013-205 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg T FALKENBERG 2013-06-04 153 Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-17 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad. Org.nr. 556668-3933 Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (pubi) den 25 februari 2015 kl. 10.30 i Stockholm Deltagare: Enligt bifogad närvarolista, Bilaga A 1A

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 18 juni 2015 Tid: Kl. 08.30 Plats: Leja, kommunhuset Styrelseledamöter

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer