Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 30.4.2011"

Transkript

1 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

2 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El Kärnkraftverksolyckan i Japan höjde på elpriset Investeringar i vind- och biokraft Elförbrukningen minskade i början av året Antalet nya anslutningar fortfarande på en låg nivå Under översiktsperioden uppgick omsättningen till 50,2 miljoner euro. Rörelsevinsten var 11,4 miljoner euro Verksamhetsmiljö Medeltalet för det finska Elspot-priset för årets första tertial var 61,8 /MWh (64,0 /MWh), vilket är 3,4 procent lägre än året innan. Vattenkraftsreserverna låg på en betydligt lägre nivå än genomsnittet under hela översiktsperioden. Priserna på partimarknaden var stabilare än året innan. Tillgången till överföringsförbindelser mellan kärnkraft och stamnätet var god och bristen på vattenkraft i Norden kompenserades genom att importera elektricitet från Ryssland och Mellaneuropa och tack vare detta kunde man undvika höga pristoppar. Kärnkraftverksolyckan i Japan ledde till att säkerhetskontroller utfördes också i Europa. I Tyskland stängdes vissa kärnkraftverk på bestämd tid och detta bidrog till att öka osäkerheten på marknaden. Elpartiprisnoteringarna ökade i och med att kärnkraft ersattes med dyrare produktionsmetoder. Prisnoteringen för partiel för slutet av året låg omkring 58 /MWh. Kärnkraftverksolyckan till följd av jordbävningen i Japan ökade oron gällande riskerna i samband med användningen av kärnenergi. Riskerna i samband med användningen av kärn-energi kräver mer omfattande övervakning än de öviga energiformerna. I Finland gjorde Strålsäkerhetscentralen en utredning av på vilket sätt kärnkraftsverken har förberett sig på de konsekvenser som extrema naturfenomen har på anläggningarnas verksamhet. Strålsäkerhetscentralens utredning bekräftar uppfattningen om att kärnkraftverken i Finland har en hög säkerhetsnivå. Det av Europeiska kommissionen godkända stödsystemet för elektricitet producerad med förnybar energi togs i användning i Finland i slutet av mars. Målet med det är att inleda investeringar i produktionen av förnybar energi i syfte att uppfylla det mål på 38 procent som kommissionen har uppställt för Finland. I Finland säkerställs balansen mellan elproduktionen och förbrukningen genom att Energimarknadsverket har getts i uppdrag att förvärva omkring 600 MW ändamålsenlig effektreservkapacitet. De tidigare avtalen samt lagarna och förordningarna om effektreserven gick ut vid utgången av februari. Konkurrensutsättningen av effektreserven enligt den nya effektreservlagen för de två följande vinterperioderna inleddes i april. Kymmenedalens El har genom sina kraftverksandelar deltagit med en avsevärd effektmängd i säkrandet av effektbalansen i hela landet. Energimarknadsverket (EMV) offentliggjorde i början av februari ett utkast till riktlinjerna för modellen för övervakning av nätverksamheten för övervakningsperioden Ef-ter utlåtanden av Finsk Energiindustri rf och aktörer inom branschen utgav EMV ett nytt utkast till riktlinjer i början av maj. Samrådet om utkasten avslutas i juni.

3 Kymmenedalen El Ab 13 ägarkommuner Förvaltningsråd Styrelse Kymmenedalens El-koncern (affärsverksamheterna energi, elnät och nätbyggnad) Kymmenedalens El Ab ekonomiförvaltning affärsverksamheten energi affärsverksamheten nättbyggnad Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-yhtiöt Kymppivoima Oy (27,7 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro (20,1%) Kymmenedalens Elnät Ab (100 %) affärsverksamhet elnät Koncernstrukturen Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energi- och nätbyggnadsverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Affärsverksamheten Energi Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 616 (694) GWh under översiktsperioden. Nedgången i elförsäljningen berodde dels på att vädret var varmare än i fjol, dels på att elför-säljningsavtalen för vissa företagssegment löpte ut. 220 (271) GWh av elförsäljningen producerades med egna kraftandelar. Kymmenedalens El deltar i åtgärderna för att öka mängden förnybar energi genom att investera i vind- och biokraftverk via Kymppivoima Oy och PVO Innopower Oy. Med hjälp av de vindkraftsprojekt som är inne i utredningsskedet kan bolaget fyrdubbla sin produktion av vindkraft under de närmaste åren. Målet är att uppnå en andel av det uppställda totalmålet på MW som motsvarar marknadsandelen. Då skulle produktionen av vindkraft motsvara ungefär tiotusen hushållskunders elbehov. Kymmenedalens El deltar i projekt för att öka användningen av biobaserade bränslen via produktionsbolagens kraftverksandelar. Ett sådant projekt framskred till genomförandeskedet när Vaskiluodon Voima Oy fattade i slutet av april ett investeringsbeslut gällande en för-gasningsanläggning i Vasa kraftverk. Den totala projektbudgeten uppgår till knappt 40 miljoner euro varav cirka 10 miljoner täcks genom investeringsstöd beviljat av arbets- och näringsministeriet. Enligt planen ska en 140 MW:s bioförgasningsanläggning byggas i anslutning till det nuvarande kolkraftverket i Vasklot i Vasa. Med hjälp av förgasaren säkrar man att trä- och åkerenergi samt energitorv kan användas som bränsle i kolkraftverket. Med gas som producerats av inhemskt biobränsle är det möjligt att ersätta procent av den stenkolsmängd som används idag. Byggandet av förgasningsanläggningen ska enligt planen inledas på sommaren och bioförgasaren uppskattas stå färdig hösten Kartläggning av elektronisk ärendehantering och utveckling av faktureringen I början av året kartlades nuläget hos bolagets elektroniska ärendehantering. Användningsgraden för elektronisk ärendehantering är tillfredsställande, men en kundvänligare an-

4 vändbarhet hos webbplatsen konstaterades vara ett utvecklingsobjekt. Efter en kartläggning av läget fastställde vi en målbild för elektronisk ärendehantering och uppgjorde en plan för att uppnå de uppställda målen. Elektronisk ärendehantering understöddes också via faktureringen. En ny faktureringskanal, Netposti, togs i användning i april. Via Netposti har kunderna möjlighet att motta sina fakturor till sina egna elektroniska postlådor. I början av året gjordes ändringar i faktureringen som banar vägen för fjärravläsning och exakt fakturering. I serviceutbildningen inom kundservice och försäljning låg fokus på utveckling av den verksamhet som kundservicepersonalen utför genom att använda bandade samtal som hjälp. Ett rekordantal tidsbundna elavtal förnyades i slutet av mars. Efter uppgången av priset på partiel i slutet av 2010 förhöll sig företagskunderna återhållsamt till långa avtal med fast pris. Avtalsperioderna i början av året var korta och bundna till marknadspriset. I och med nedgången i partipriserna har också avtalsperioderna blivit längre. Affärsverksamheten Elnät Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 584 (618) GWh vilket är 5,5 procent mindre än år Årets början var varmare än i fjol. Antalet nya anslutningsavtal är 120 (111). Det byggs fortfarande mycket litet småhus. Antalet semesterbostäder som elektrifierades var 35 procent större jämfört med år De rikliga snömängderna under den gångna vintern återspeglas också i störningssiffrorna. Kunderna hade i medeltal 0,9 (0,6) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,4 (0,3) timmar. Genom förebyggande åtgärder i rätt tid lyckades man minska på uppkomsten av omfattande snöskador. Allt bättre leveranssäkerhet Planeringen av 110 kv ledningen och 110/20 kv elunderstationen som byggs i Monby i Askola fortsatte. Ansökan om inlösningstillstånd för en 110 kv ledning är under behandling i Statsrådet. Byggandet av en 110/20 kv elunderstation i Taavetti i Luumäki och förnyandet av elunderstationen i Pyttis inleddes i april. De största investeringarna i förnyandet av distributionsnätet riktades i början av året till områdena kring Askola, Strömfors, Miehikkälä, Kouvola och Fredrikshamn. Mätarna blir fjärravlästa Installeringen av fjärravläsningen av elmätare och testningen av fjärravläsningstjänsterna för mätare inleddes. Alla mätapparater ska bytas ut till fjärravlästa mätare före utgången av år Anslutningsavgifterna och elöverföringspriserna höjdes vid årsskiftet. Affärsverksamheten Nätbyggnad Enheten har huvudsakligen utfört de nätbyggnadsarbeten som koncernen beställt. Vintern var i likhet med fjolåret mycket snörik vilket bidrog till att avsevärt öka arbetet med utredning av störningar. Andelen underhållsarbeten var också större än under tidigare år. Byggandet av nya anslutningar låg fortsatt under genomsnittet. De största nätbyggnadsobjekten fanns i Miehikkälä under vintern. Ekonomi Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 50,2 (51,7 ) miljoner euro. Omsättningen minskade med 2,9 procent från året innan till följd av minskad elanvändning. Rörelsevinsten var 11,4 (9,5) miljoner euro. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt var 11,3 ( 9,1) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före bokslutsdispositioner och skatt var 3,6 (3,0) miljoner euro och för elöverföringen 8,4 (6,8) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst var 22,7 (18,3) procent av omsättningen. Investeringarna uppgick till sammanlagt 2,7 (3,7) miljoner euro, varav investeringarna i elnät uppgick till 1,9 (2,6) miljoner euro och övriga investeringar till 0,8 (1,1) miljoner euro. Koncernens utomstående lån uppgick till 27,8 (28,2) miljoner euro. Soliditeten var utan anslutningsavgifterna 44,1 (41,4) procent och med anslutningsavgifterna 74,0 (71,3) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 2,6 (2,1). Personal I slutet av april 2011 hade koncernen 163 (170) fast anställda och 10 (7) visstidsanställda. Uppskattad utveckling under resten av året Omväxlingarna i väderleken och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Investeringarna i förnyandet av elnätet, förbättringen av funktionssäkerheten och systemet med fjärravlästa mätare fortsätter. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna.

5 Koncernresultaträkning tusen euro Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Andel av intresseföretagens resultat Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före bokslutsdispositioner och skatt Inkomstskatt Kalkylerade skatter Räkenskapsperiodens vinst

6 Koncernbalansräkning tusen euro AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Uppskjuten skattefordran Finansieringstillgångar Totalt PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Främmande kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga lån Anslutningsavgifter Kortfristigt främmande kapital Totalt Nyckeltal Rörelsevinst % 22,7 % 18,3 % 18,8 % Likviditet (Quick ratio) 2,6 2,1 2,0 Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter) 44,1 % 41,4 % 42,1 % Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter) 74,0 % 71,3 % 73,5 % Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. Kouvola den 7. juni 2011 KYMMENEDALENS EL AB Styrelse Kymmenedalens El Ab Yhdystie 7, PB 9, Elimä Tfn

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 31.8.2011 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1 30.4.2013 Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Börsmeddelanden 1 (11) FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Ekonomiskt resultat Koncernens omsättning i juli september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2011 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG Stabila elpriser och ökade leveranser levererar acceptabelt resultatet. Omsättningen steg under

Läs mer

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet.

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet. FORTUM ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2000 Perioden i korthet - Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 35 procent och resultatet var bra. Rörelsevinsten för perioden april-juni mer än fördubblades

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2005 Fortsatt god utveckling i Fortum - Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet Sammanfattning

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt

Läs mer

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Delårsrapport Q1 2014 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q1 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2014 kl. 8.00 EET Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Januari

Läs mer

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE 2006 Mariehamn 2007 ÅlandsTryckeriet KRAFTNÄT ÅLAND AB 2006 Innehåll VD:s översikt... 3-4 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 5-15 Elöverföring... 5-6 Elmarknaden...

Läs mer

Fortum Abp Bokslutskommuniké 2007 31 januari 2008

Fortum Abp Bokslutskommuniké 2007 31 januari 2008 Fortum Abp Bokslutskommuniké 31 januari 2008 Fortum Abp Bokslutskommuniké Ett bra år - Fortums styrelse föreslår en utdelning på 1,35 euro per aktie Året i sammanfattning Jämförbart rörelseresultat 1 564

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 % Första kvartalet

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2013 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 789 (2 907) MSEK Rörelseresultat 403 (412) MSEK Rörelsemarginal 14,6

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet Delårsrapport Q2 2015 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 12.8.2015 kl. 8.00 EET Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet April juni 2015:

Läs mer