Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105"

Transkript

1 Krisledningsplan Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län Rapport 2013:105

2 Rapportnr: 2013:105 ISSN: X Rapportansvarig: Charlotta Källerfelt Beslutande: Lisa Nordahl Senast reviderad: Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Samhällsavdelningen Omslagsfoto: Markus Green, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapporten finns som pdf på under Publikationer/Rapporter.

3 Innehåll 1. Inledning Krisledningsplanens syfte och spridning Relaterade dokument Krishantering i det komplexa samhället Länsstyrelsens uppdrag Inriktning för Länsstyrelsens krisledningsarbete Länsstyrelsens krisledningsorganisation Ledningsstruktur Organisation Länsstyrelsens beredskapsnivåer Larmvägar Beslut om förstärkt grundberedskap Beslut om särskild krisledning Beslut om återgång till grundberedskap Länsledningen och avdelningscheferna Länsledningens uppgifter Strategisk ledning av Länsstyrelsens verksamhet Styrning av krisstaben Samverkan och representation: Övrigt Länsledningens uppgifter vid räddningstjänst som leds av Länsstyrelsen Avdelningschefernas uppgifter Krisstaben Krisstabens uppgifter Anpassning av organisation och bemanning Krisstabsarbetets process och innehåll Rutiner för stabsorientering Rutiner för ärendehantering och dokumentation Rutiner för ekonomi, tidredovisning m.m När Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst Räddningsledare Regionalt räddningsledningslag Omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst och risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning Organisationsskiss Resurser

4 7.1. Personella resurser och samverkansforum Länsstyrelsens tjänstemän i beredskap (TiB) Länsstyrelsens presumtiva räddningsledare Expertkompetens på myndigheten som stöd för beslut VG Stab Regionalt råd Materiella resurser Lokaler Teknisk Ledningsstöd Åtgärdskort och mallar Krisstabschef Kriskommunikation Samverkan Analys Beredning Dokumentation och ärendehantering Omvärldsbevakning och lägesbild Rapportering Service och bemannings- och IT-stöd Mall för händelsediagnos och länsledningens uppstartsmöte Mall för krisstabsorientering Mall för stabsarbetsplan

5 1. Inledning 1.1. Krisledningsplanens syfte och spridning Krisledningsplanen klargör Länsstyrelsens organisation och uppgifter vid stora olyckor, samhällsstörningar, vid höjd beredskap och när Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst. Planen ska fungera som ett praktiskt stöd för Länsstyrelsens chefer och medarbetare i krisledningsarbetet. Planen ska vara tillgänglig för samverkande aktörer och allmänhet som är intresserade av hur Länsstyrelsen planerar sitt arbete. Den senaste versionen av krisledningsplanen ska alltid finnas tillgänglig på Länsstyrelsens intranät och på den externa webbplatsen. Krisledningsplanen revideras årligen enligt reglerna för revidering av Länsstyrelsens riktlinjer Relaterade dokument Länsstyrelsen risk- och sårbarhetsanalys I risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs länets största risker, sårbarheter och kritiska beroenden. Rapporten redogör för länets och Länsstyrelsen förmåga att hantera kriser samt vilka resurser som finns till förfogande. Rapporten sammanställs i november varje år. Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka Programmet beskriver Länsstyrelsens organisation och uppgifter vid eller risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Planen anger grunderna för Länsstyrelsens övertagande av kommunal räddningstjänst. Instruktion för tjänsteman i beredskap (TiB) Dokumentet beskriver TiB:s uppgifter och mandat och ger instruktioner för arbetet. Kriskommunikationsplan Planen ger en fördjupad beskrivning av mål, strategi och organisation för Länsstyrelsens kriskommunikationsarbete. Epizootiberedskapsplan Planen anger vilka åtgärder Länsstyrelsen ska vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar

6 Övriga mallar och rutiner Utöver ovanstående dokument finns ett stort antal mallar och rutiner som ger fördjupad vägledning och riktlinjer för specifika uppgifter Krishantering i det komplexa samhället Det finns en rad tänkbara händelser inom och utom länet som kan leda till stora olyckor och samhällsstörningar med omfattande konsekvenser. I dagens samhälle är dessa ofta gränsöverskridande och kan slå mot människors vardag, samhällsviktiga funktioner och grundläggande dagliga villkor. Komplexa beroenden och mönster kan leda till överraskande och långvariga följder. Länsstyrelsens uppgifter i krishanteringssystemet följer av grundläggande formella uppdrag och av de situationer som kan uppstå under en allvarlig händelseutveckling. Arbetet baseras bland annat på risk- och sårbarhetsanalyser. I det följande använder vi de två begreppen stora olyckor och samhällsstörningar för att ange utgångspunkterna för Länsstyrelsens agerande Länsstyrelsens uppdrag I Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktionen ges Länsstyrelsen ett stort antal uppgifter i samband med krisberedskap och höjd beredskap. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet, är högsta totalförsvarsmyndighet i länet, är sammanhållande inom länet, ska underrätta regeringen om händelser i länet, ska verka för samordning och inriktning av de åtgärder som behöver vidtas, ansvarar för en samlad regional lägesbild, ska ha en tjänsteman i beredskap, ska omgående kunna upprätta en ledningsfunktion vid en allvarlig kris, ska vid höjd beredskap samordna de civila försvarsåtgärderna samt verka för att det civila och det militära försvaret samordnas

7 Enligt krisberedskapsförordningen (2006:942) ska Länsstyrelsen inom sitt geografiska område vara en sammanhållande länk mellan lokala aktörer och den nationella nivån, samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter, verka för att information till allmänheten och media samordnas, efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella resurser, hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet i länet, den förväntade utvecklingen, tillgängliga resurser samt om vidtagna och planerade åtgärder. I lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp eller risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, ansvarar för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, beslutar om vem som ska leda en räddningsinsats om insatserna berör flera kommuner och räddningsledarna inte själva bestämt det, får ta över ansvaret för räddningstjänst vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får utfärda eldningsförbud, och får utfärda Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Figur 1. Omfattande översvämningar är ett exempel då Länsstyrelsen verkar för samordning av åtgärder och information. Foto Martin Fransson - 5 -

8 1.5. Inriktning för Länsstyrelsens krisledningsarbete Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid stora olyckor eller samhällsstörningar i länet eller i vår omvärld, förmåga att omgående upprätta en ledningsfunktion för bland annat samordning och information vid stora olyckor och samhällsstörningar, i länet eller i vår omvärld, som medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, vilket gäller även vid höjd beredskap, en krisledningsorganisation som kan hantera även mycket överraskande händelser och skeenden som inte framgått av riskanalyser, en förberedd presumtiv räddningsledning för regionalt behov, förberedda ledningsplatser med lämplig teknisk utrustning, förmåga att samverka på annan plats med Försvarsmakten, Västra Militärregionen om det råder höjd beredskap inom totalförsvaret. Länsstyrelsens ledningsfunktion (krisledningsorganisation) ska kunna aktiveras tidigt av TiB, kunna verka i olika ambitionsnivåer utifrån situationens behov, snabbt kunna anpassa sig till överraskande skeenden, vid behov kunna arbeta i två ledningsnivåer samtidigt: - övergripande systemledningsarbete (länsledningen), - praktiskt arbete (särskilt sammansatt krisstab), kunna ha samverkanspersoner placerade hos tre externa aktörer vid stora olyckor eller samhällsstörningar, kunna arbeta i cirka sju dygn med förstärkt organisation, kunna hantera två händelser samtidigt. För att Länsstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppdrag enligt lag och förordning ska chefer och medarbetare årligen genomföra den utbildning och övning som länsledningen har beslutat om

9 2. Länsstyrelsens krisledningsorganisation 2.1. Ledningsstruktur Länsstyrelsen planerar för en krisledningsorganisation i två nivåer: Den strategiska ledningen som utförs av länsledningen. Krisstaben, vars uppgift är att stödja länsledningen och Länsstyrelsens ledningsgrupp med det praktiska arbetet vid stora olyckor, samhällsstörningar och höjd beredskap. Länsledningens, avdelningschefernas, krisstabens och räddningsledarens arbete beskrivs närmare i kommande kapitel Organisation Figur 2. Länsstyrelsens krisledningsorganisation vid särskild krisledning. Vid förstärkt grundberedskap rapporterar krisstabschefen till säkerhetsdirektören

10 2.3. Länsstyrelsens beredskapsnivåer Länsstyrelsen har tre beredskapssteg som beskrivs i tabellen nedan. Beredskapsnivå Bemanning Situation Styrdokument Grundberedskap Tjänsteman i beredskap (Hela året, dygnet runt) Länsstyrelsens ordinarie beredskap TiB-instruktionen Förstärkt grundberedskap TiB plus några personer från ESS, info och berörda enheter Vid förvarningar om att utökat arbete kan krävas. Eller vid händelser som kan kräva att Länsstyrelsen agerar till viss del Krisledningsplanen Särskild krisledning Hela Länsstyrelsen kan beröras Vid händelser som kräver stora personella och materiella resurser samt tvärsektoriell kompetens Krisledningsplanen 2.4. Larmvägar Information och larm om att en händelse har inträffat kommer vanligtvis från SOS Alarm, räddningstjänstförbund, kommuner, Västra Götalandsregionen eller polisen. Information kan även komma från andra samverkande myndigheter eller upptäckas genom TiB:s omvärldsbevakning. TiB är Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet. TiB har beredskap hela året, dygnet runt och ska kunna svara på larm inom 20 minuter

11 TiB gör en första bedömning av situationen och behovet av åtgärder. Därefter kontaktar TiB Länsstyrelsens säkerhetsdirektör och vid behov informationschefen och andra berörda enhetschefer. Tjänsteman i beredskap (TiB) Säkerhetsdirektör Länsledning Figur 3. Interna larmvägar Berörda enhetschefer Avdelningschefer Säkerhetsdirektören informerar länsledningen och samtliga avdelningschefer om vad som hänt. Avdelningscheferna och/eller avdelningscheferna gör en bedömning av händelsens konsekvenser utifrån den egna verksamheten och utser kontaktpersoner Beslut om förstärkt grundberedskap Beslut om förstärkt grundberedskap fattas av berörda enhetschefer. Om länsledningen eller säkerhetsdirektören inte snabbt kan nås har TiB mandat att initiera arbetet och kalla in personal Beslut om särskild krisledning Beslut om särskild krisledning fattas av länsledningen. Om länsledningen eller säkerhetsdirektören inte snabbt kan nås har TiB mandat att initiera arbetet och kalla in krisstaben Beslut om återgång till grundberedskap När situationen inte längre kräver att arbetet sker i krisledningsorganisation, det vill säga att uppgifterna kan skötas i ordinarie organisation kan krisstaben avvecklas. Berörda enhetschefer fattar beslut om och när krisstaben ska avvecklas vid beredskapsnivån förstärkt grundberedskap. Länsledningen fattar beslut om och när krisstaben ska avvecklas vid beredskapsnivån särskild krisledning. Tidpunkt och form för avveckling måste planeras och kommuniceras internt och till samverkande aktörer. Rollen som krisstabschef och funktionerna för dokumentation och kommunikation avvecklas sist. Länsledningen utser vem som ansvarar för utvärdering

12 I vissa fall upphör inte Länsstyrelsens delaktighet i ärendet i och med att krisstaben avvecklas. Ide fall då det efterföljande arbetet bedöms bli omfattande, utdraget eller kommer att beröra flera enheter är det lämpligt att låta arbetet gå över i en projektorganisation. Exempel på en sådan situation är sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Länsledningen utser vilken avdelning alternativt vem som ska leda och samordna den fortsatt hantering av händelsen. Krisstaben bör vara etablerad till dess att en projektledare är utsedd. Krisledningsorganisation. Situationen kräver snabbt och samlat agerande. Arbetet utförs av krisstaben Ordinarie organisation Eventuellt efterarbete hanteras enligt ordinarie rutiner och under ordinarie arbetstid. Projektorganisation Situationen kräver fortsatt arbete och utökad samordning av berörda enheter. Figur 4. Vägval vid återgång till grundberedskap

13 3. Länsledningen och avdelningscheferna 3.1. Länsledningens uppgifter Strategisk ledning av Länsstyrelsens verksamhet Tillämpning av Länsstyrelsens formella uppdrag i författningar. Principfrågor och inriktningsbeslut. Ange ramar för egen organisations arbete. Ange avsikter, övergripande mål och avvägningar. Besluta om eventuella avvikelser från ramar. Besluta om att formellt ingå vissa åtaganden. Besluta om ansvarsfrågor och policytillämpning. Fastställa principiella kommunikationsbudskap Styrning av krisstaben Fatta beslut om särskild krisledning. Aktivera krisstaben. Besluta om krisstabens resurser och omfattning. Ge direktiv och inriktning till krisstaben. Ange prioriterade arbetsuppgifter för krisstaben. Ange former och tider för redovisning inför länsledningen. Besluta om varaktighet. Fatta beslut om att avveckla krisstaben vid särskild krisledning. Säkerställa att länsledningens arbete dokumenteras Samverkan och representation: Samverkan med chefer hos samverkande aktörer. Kontakt med departement och regeringskansliet. Värdskap för tillresande utländska och nationella representanter. Dialog med allmänheten, intressegrupper och opinionsyttringar. Möte och dialog med Länsstyrelsens Regionala råd för samhällskydd och beredskap. Länsledningens besök i drabbade områden Övrigt Fatta beslut om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) informationsmeddelande. Fatta beslut om formerna för utvärdering av krisledningsorganisationens arbete

14 Länsledningens uppgifter vid räddningstjänst som leds av Länsstyrelsen. Vid räddningstjänst som leds av Länsstyrelsen har Länsstyrelsen mandat att vidta vissa åtgärder som Länsstyrelsen inte har i andra situationer. Då har länsledningen även i uppgift att: Fatta beslut om övertagande av kommunal räddningstjänst, Utse och vid behov avsätta räddningsledare, Fatta beslut om ingrepp i annans rätt (om inte räddningsledaren gör det). Det finns åtgärder som endast räddningsledaren har rätt att fatta beslut om: Tjänsteplikt. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) varningsmeddelande Avdelningschefernas uppgifter Avdelningschefernas uppgifter vid en händelse: Leda avdelningens ordinarie verksamhet. Delta i möten med anledning av händelsen. Bedöma och informera länsledningen om händelsens konsekvenser för avdelningens verksamhet och för samhället i stort. Utse personer som ska ingå i krisstaben utifrån efterfrågad kompetens. Säkerställa att inkomna ärenden med koppling till inträffad händelse överlämnas till krisstaben för snabb och samordnad beredning. Informera egen personal. Ansvara för delar av krisledningsarbetet efter beslut av länsledningen

15 4. Krisstaben Krisstabens roll och uppgift är att stödja länsledningen och Länsstyrelsens ledningsgrupp med det praktiska arbetet vid stora olyckor, samhällsstörningar, vid höjd beredskap eller när Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst. Den aktiveras efter beslut av länsledningen, berörda enhetschefer eller av TiB om inte länsledningen eller berörda enhetschefer snabbt kan nås. Länsledningen eller berörda enhetschefer också anger och vilka prioriterade arbetsuppgifter krisstaben ska ha. Staben arbetar formellt på uppdrag av länsledningen och rapporterar till denna Krisstabens uppgifter Genomföra det praktiska arbetet enligt länsledningens inriktning. Ta fram förslag till bemanningsplan. Bedöma konsekvenserna för Länsstyrelsen och övriga samhället av inträffad händelse och behovet av åtgärder. Samverka och samordna arbetet med andra aktörer. Arbeta med lägesuppföljning. Hålla länsledningen/berörda enhetschefer uppdaterad om läget i länet. Ta fram lägesrapporter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), departement och regeringskansliet. Informera och kommunicera. Säkerställa att nödvändig teknik finns tillgänglig för Länsstyrelsens krisledningsarbete Anpassning av organisation och bemanning Krisstaben bemannas utifrån händelsen art, tidsförhållanden, omfattning och tillgängliga resurser. Krisstabschefen ansvarar för löpande behovsanpassning. Det vill säga vilka uppgifter som ska utföras, hur många som behöver arbeta med de olika uppgifterna och vilken kompetens om krävs. I vissa situationer kan en och samma person ha flera uppgifter. I andra situationer krävs det att flera personer arbetar med samma uppgift. I praktiken sker anpassningen oftast i steg

16 5. Krisstabsarbetets process och innehåll Arbetet i krisstaben är en del av krisledningsarbetet och processen kan översiktlig beskrivas så här: Figur 5. Krisstabsarbetets process Krisstaben ska kunna hantera vitt skilda händelser. Den är inte uppbyggd för något specifikt enskilt scenario. Följande uppgifter ska krisstaben kunna hantera: Analys och bedömning. Beredning (ta fram förslag och alternativ till beslutsfattaren). Juridiskt stöd. Omvärldsbevakning och lägesbild (källor, sovring, presentation). Kriskommunikation (till exempelanalys, behov, målgrupper, budskap, kanaler, och samordningsbehov). Dokumentation (till exempel diarieföring, formalia, tillgänglighet, spårbarhet). Rapportering (till exempel sammanställa och rapportera till nationella och regionala aktörer). Samverkan med externa aktörer Rutiner för stabsorientering Syftet med stabsorienteringen kan vara att redovisa aktuellt läge och prognoser, att redovisa krisstabens arbete och/eller att inrikta fortsatt arbete. Det ska inte förekomma problemlösningsdiskussioner, allmänna funderingar eller lösa samtal under orienteringen. Vanligtvis pågår stabsorienteringen inte mer än 30 minuter. Krisstabschefen leder stabsorienteringen. På stabsorienteringen deltar personalen i krisstaben (alternativt ansvariga för de olika uppgifterna), föredragande och vid behov samverkande aktörer. Se mall för stabsorienteringar s35 och stabsarbetsplan s

17 5.2. Rutiner för ärendehantering och dokumentation Krisstabens arbete ska dokumenteras för att hålla den egna organisationen informerad, underlätta överlämning till nästa skift, sprida information till berörda aktörer i länet och möjliggöra utvärdering av Länsstyrelsen arbete. För att kunna följa upp arbetet är det viktigt att alla handlingar diarieförs på samma ärende, oberoende av vilken enhet medarbetaren tillhör. Samtliga medarbetare ska dokumentera sitt arbete genom att kortfattat dokumentera samtliga aktiviteter i webbaserat informationssystem (WIS), skicka en kopia av e-post som skickas under pågående händelse till o-rb-krisledning, diarieföra samtliga handlingar av betydelse i Platina under aktuellt ärende. Om detta inte hinns med ska en kopia på handlingen skickas till o-rb-krisledning med en kommentar om att den ska diarieföras Rutiner för ekonomi, tidredovisning m.m. Respektive enhet står för sin personals kostnader. För att underlätta uppföljning av ekonomi och tid ska medarbetare som deltar i krisledningsarbetet under en händelse tidsredovisa på den egna enhetens organisation, projekt 31 och verksamhetskod En särskild specifikationskod ska upprättas för den aktuella händelsen. Organisation Projekt Verksamhet Specifikationskod Enhetens org En händelsespecifik

18 6. När Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning, när utsläppet är av sådan omfattning att åtgärder krävs för att skydda allmänheten. Vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får Länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen. Länsstyrelsen arbete utsläpp av radioaktiva ämnen beskrivs närmare i Länsstyrelsen program för räddningstjänst och sanering. Länsstyrelsen arbete vid övertagande av kommunal räddningstjänst beskrivs utförligare i Länsstyrelsen plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Räddningsledare En räddningsinsats kommer att ledas av någon av Länsstyrelsens presumtiva räddningsledare. Dessa har behörighet att leda räddningstjänst i den kommunala räddningstjänsten och har erfarenhet av stora räddningsinsatser, eller motsvarande kvalifikationer Regionalt räddningsledningslag Regional räddningsledning ingår som en funktion i Länsstyrelsens krisstab och har till uppgift att stödja räddningsledaren. Sex räddningsbefäl ur VG Stab (mer information på sidan 19) bildar tillsammans med sakkunniga och jurister från Länsstyrelsen tre regionala ledningslag Omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst och risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning Vid omfattande räddningsinsatser i den kommunala räddningstjänsten eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan de presumtiva räddningsledarna hjälpa Länsstyrelsen att bedöma situationen och förbereda för räddningsledning. De presumtiva räddningsledarna kan stödja Länsstyrelsen med att följa och värdera pågående kommunala räddningsinsatser, främst med avseende på effektivitet, ledningsförmåga, och resurssituation, följa och värdera andra aktörers hantering av konsekvenserna av händelsen, stödja berörda räddningstjänster, värdera behovet av samordning och inriktning från Länsstyrelsen,

19 värdera behovet av övertagande av kommunal räddningsinsats, värdera behovet av ingrepp i annans rätt designa en organisation för räddningsledning (skadeplatsorganisation, ledningsorganisation), bereda formalia för ett övertagande, leda räddningsinsatsen när Länsstyrelsen ansvarar svara för regionalt och nationellt kopplad analys, logistik, samverkan, lägesbild och rapportering Organisationsskiss Figur 6. Länsstyrelsen krisledningsorganisation när Länsstyrelsen leder en räddningsinsats

20 7. Resurser 7.1. Personella resurser och samverkansforum Länsstyrelsens tjänstemän i beredskap (TiB) Länsstyrelsens medarbetare som har förordnande som TiB har kunskap om Sveriges krishanteringssystem, Länsstyrelsens uppdrag och krisledningsorganisation. De har förmåga att starta krisledningsarbetet och att leda det fortsatta arbetet inom de olika funktionerna (med undantag för kriskommunikation) Länsstyrelsens presumtiva räddningsledare Dessa har behörighet att leda räddningstjänst i den kommunala räddningstjänsten och har erfarenhet av stora räddningsinsatser, eller motsvarande kvalifikationer. När Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst kommer en räddningsinsats att ledas av någon av dessa presumtiva räddningsledare. Vid omfattande räddningsinsatser i den kommunala räddningstjänsten eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan de presumtiva räddningsledarna hjälpa Länsstyrelsen att bedöma situationen och förbereda för räddningsledning Expertkompetens på myndigheten som stöd för beslut Länsstyrelsen har kompetens inom en rad olika områden vilket gör att Länsstyrelsen kan vara ett stöd för andra myndigheter vid en kris. Medarbetare med expertkompetens kan exempelvis stödja en kommun i ett beslut och i hanteringen av en allvarlig händelse VG Stab VG Stab är en kompetenspool av särskilt utbildade och övade personer från kommuner och räddningstjänster i länet. Poolen förvaltas av Länsstyrelsen. Syftet är avlösa eller förstärka kommunledningar och räddningstjänster i fråga om stabsarbete, analyser och resurser för samverkan. Begäran om stöd från VG Stab görs hos Länsstyrelsens TiB. Personerna i poolen ska kunna börja arbeta cirka ett dygn efter att begäran har kommit in till Länsstyrelsen. Kostnaderna står beställande aktör för Regionalt råd Rådet för Samhällsskydd och beredskap är ett samrådsforum både före och under en allvarlig händelse. Rådet förvaltas av Länsstyrelsen I rådet ingår representanter på ledningsnivå från ett urval av länets kommuner och räddningstjänster, regionala myndigheter, företrädare för

21 frivilligorganisationer och Länsstyrelsen. Rådet ska maximalt bestå av personer. Urvalet från kommunerna görs i första hand så att ordförande (motsvarande) i kommunernas delregionala krishanteringsråd medverkar i det regionala rådet. Rådet ska så långt det är möjligt ha deltagare från olika delar av länet och från olika stora kommuner och räddningstjänster Materiella resurser Lokaler Länsstyrelsen har förberedda lokaler för krisledning i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Ledningsplatsen är försedd med reservkraft med uthållighet på minst en vecka. Avbrottskänslig utrustning i ledningsplatsen försörjs med avbrottsfri kraft (UPS). Krisledningsarbete kan även ske i Länsstyrelsens övriga lokaler. Figur 7 Länsstyrelsens lokaler för krisledning i Göteborg Teknisk Ledningsstöd Länsstyrelsen använder i huvudsak samma tekniska ledningsstöd i krisledningsarbetet som i sitt övriga arbete. Utöver telefon, e-post, Lync och VPNuppkopplingen används följande ledningsstöd:

22 Webbaserat informationssystem, WIS Länsstyrelsen använder WIS som är ett nationellt webbaserat informationssystem för att dela information mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en händelse. RAKEL Länsstyrelsen är ansluten till det nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning, RAKEL. Signalskydd Länsstyrelsen har tillgång till krypterade förbindelser (fax, och telefon)

23 8. Åtgärdskort och mallar 8.1. Krisstabschef Du arbetsleder krisstaben och rapporterar till länsledningen vid särskild krisledning och till berörda enhetschefer vid förstärkt grundberedskap. Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge: Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Stäm av med länsledningen. Genomför ett uppstartsmöte Beställ krisstabsmedlemmar. Fördela och förklara roller. Fördela arbetsuppgifter. Säkerställ att IT-enheten är informerad om att krisledningsarbete pågår. Detta för att snabba på hanteringen av eventuella störningar i IT-stödet. Upprätta en stabsarbetsplan, se mall. Planera och led stabsorienteringar enligt mall Tider? Deltagare? Kallelse? Initiera beredningsgrupper Vid sidan av det löpande stabsarbetet kan beredningsgrupper vara en lämplig form för fördjupat bedömningsarbete. Lokaler, deltagare? Håll löpande kontakt med länsledningen alt berörda enhetschefer Organisera samverkan Förbered tidigt samverkanspersoner som kan skickas till annan organisation (kommunledning, regionala myndigheter, räddningstjänster etc.) Ange på ett enkelt sätt uppgiften och eventuella mandat/begränsningar. Skapa bra arbetsbetingelser för externa samverkanspersoner som anländer till Länsstyrelsen. Håll koll på stabens resurser och arbetsmiljö Hur ser tillgången till och behoven av kompetens ut i nuläget, i närtid, på längre sikt? Utrustning? Stämningsläge? Tryck som behöver reduceras? Konflikthantering?

24 Raster? Ledord för krisstabschefen Framförhållning. Undvik att absorberas av nuet och detaljer. Skapa mentalt utrymme för överraskningar. Var enkel och tydlig i kommunikationen. Egen vila. Undvik radio- och telefonkommunikation för egen del

25 8.2. Kriskommunikation Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge. Vad har hänt? Vilken roll och vilket ansvar har Länsstyrelsen? Vad är gjort? Vem är Länsstyrelsens talesperson? Bedöm det kortsiktiga kommunikationsbehovet internt, externt och i samverkan med andra (se nedan). Stäm av med informationschefen och krisstabschefen. Uppdatera telefonväxeln, intranätet och externa webben. Kalla in särskilt viktiga kommunikationskompetenser, som exempelvis webb och media. Samverkan Vilka andra aktörer berörs av händelsen? Vilket informationsansvar vilar på respektive aktör? Behov av kommunikationssamordning? Hur ska kommunikationssamverkan genomföras? Ta initiativ till samverkan. Samordna gemensamma budskap. Planera för löpande samverkan. Mediebevakning och analys Följ hur händelsen beskrivs i media och sociala medier. Kolla även berörda aktörers webbplatser, till exempel krisinformation.se. Är budskapen samordnade från aktörerna? Om budskapen spretar, är bristfälliga eller felaktiga ta initiativ till samordning. Organisera mediebevakningen och stäm av med ansvariga för övrig omvärldsbevakning vilka kanaler och vad som bevakas samt vilken analys som görs. Bedöm Länsstyrelsens fortsatta behov av kommunikation Bedöm löpande behoven internt, externt och i samverkan, på kort och lång sikt. Finns det särskilt viktiga målgrupper? Finns det målgrupper med särskilda behov. Arbeta med budskap, kanaler och innehåll. Vad är särskilt viktigt att kommunicera i samverkan med vilka parter? Ha löpande avstämning med informationschef, krisstabschef och vid behov länsledning. Hjälp Länsstyrelsens talesperson med mediehantering och budskap. Resurser och behov av förstärkning Har vi tillräckliga resurser för att klara vårt eget kriskommunikationsarbete? Har vi tillräckliga resurser för att kunna stödja andra aktörer om det efterfrågas? Behöver vi förstärka kriskommunikationsarbetet med fler personer? Organisera och bemanna webb, media, sociala medier och samverkan. Håll löpande kontakt med informationschefen, krisstabschefen och länsledningen

26 8.3. Samverkan Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge: Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Kolla med krisstabschefen Inventera akut samverkansbehov Med vilka aktörer och i vilket syfte? Former? Tider? Inriktning Vilka frågor är särskilt viktiga? Avgränsningar. Dokumentation. Sambandplan Ta fram förslag till sambandsplan, stäm av med krisstabschefen och kommunicera ut till berörda. Telefonnummer till krisledningsorganisationen Mailadress Rakel: direktnummer och talgrupp Ny händelseflik i WIS Krypterad kommunikation Samverkanspersoner till andra aktörer Bedöm behovet av samverkanspersoner över tid. Externa resurser ur VG Stab? Uppdrag? Mandat? Personlig utrustning. Rapporteringsrutiner. Samverkanskonferenser Genomför regionala och nationella enligt standardrutin i TiB-pärm. Ta fram förslag till dagordning (stäm av med kriskommunikation och lägesbild) Informationssäkerhet? Dokumentation. Samverkansmöten på Länsstyrelsen Inbjudningar

27 Deltagare internt och externt Dokumentation. Kontakta service-, bemanning och IT-stöd angående lokal, fika, inpassering Länsledningens chefssamverkan Länsledningen ansvarar för chefssamverkan med till exempel regionala chefer och utländska representanter. Undersök vilka förberedelser du kan stödja länsledningen med

28 8.4. Analys Bemanning: bemannas initialt av personer från berörd verksamhet inom Länsstyrelsen Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge: Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Kolla med krisstabschefen. Gör en översiktlig analys av känd händelseutveckling: Konsekvenser? Varaktighet? Inblandade aktörers arbete/förmåga? Dynamik eller stabilitet i händelsen? Samhällets resursbehov i stort (Finns det behov av samordning eller prioritering av resurser.) Gör en översiktlig analys av tänkbara alternativa händelseutvecklingar: Konsekvenser? Varaktighet? Inblandade aktörers arbete/förmåga? Dynamik eller stabilitet i händelsen? Samhällets resursbehov i stort. (Finns det behov av samordning eller prioritering av resurser.) Redovisa översiktliga slutsatser eller förslag. Samverka med andra i analysarbetet, till exempel de som arbetar med kriskommunikation och omvärldsbevakning/lägesbild. Fortsätt på nästa sida: stöd för analysarbetet

29 Stöd för analysarbete Exempel på konkreta stödpunkter för analysarbete: Ämne/scenario/fråga som ska analyseras. När ska det vara klart? Samverkan och kontakter som behövs. Underlag som behöver inhämtas. Överväganden och resonemang i stort. Sammanfattande resultat av arbetet (alternativa bedömningar vid behov). Förslag med anledning av bedömningsarbetet. Annat

30 8.5. Beredning Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge: Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Kolla med krisstabschefen. Bedöm vilket beredningsbehov som finns med hänsyn till händelseutvecklingen Ärenden? Nu, senare? Beslutsbehov? Nu, senare? Konsekvenser? Annat? Bered de uppdrag som krisstabschefen anger Tider? Resurser och nödvändig kompetens för beredningsarbetet? Dokumentation? Annat? Stäm av med krisstabschefen Tid och former för redovisning, föredragning?

31 8.6. Dokumentation och ärendehantering Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge. Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Kolla med krisstabschefen. Dokumentation För anteckningar vid krisstabsorienteringar För anteckningar vid regionala samverkanskonferenser Rådgör med krisstabschefen kring övrigt som ska dokumenteras, ex o Noteringar på blädderblock och whiteboards o Stöd med dokumentation till länsledningen o Få svar på frågorna Hur? När? Vem levererar in underlag som ska dokumenteras? Verktyg? Bevaka inkorgen o-rb-krisledning Vidareförmedla viktig information inom krisstaben. Vis tveksamheter kontakta krisstabschefen Diarieföring Skapa ett nytt ärende i Platina för händelsen på VÄS 457 (om det inte redan är gjort). Kommunicera aktuellt diarienummer inom krisstaben diarieföra samtliga handlingar av betydelse i Platina under aktuellt ärende. Om detta inte hinns med ska en kopia på handlingen skickas till o-rb-krisledning med en kommentar om att den ska diarieföras. Expediering av handlingar Stöd krisstaben med expediering av handlingar Utlämning av handlingar Hantera begäran om allmän handling, var observant på ev sekretess Signalskydd - bistå vid kommunikation via krypterade system

32 8.7. Omvärldsbevakning och lägesbild Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge: Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Kolla med krisstabschefen. Omvärldsbevakning Vilka frågeställningar är särskilt angelägna? Stäm av med krisstabschefen Hur ska inhämtningen av information gå till? Källor: WIS information i media (källgranskning) information på samverkande aktörers webbplatser rapporter från utsända samverkanspersoner Samlad lägesbild Vilka frågeställningar är särskilt angelägna? Vilka är målgruppen? Hur ska inhämtningen av information gå till? Källor: o WIS o inskickade lägesrapporter o information i media (källgranskning) o information på samverkande aktörers webbplatser o redovisningar på samverkanskonferens o rapporter från utsända samverkanspersoner Tider för sammanställning? Stäm av med kriskommunikationsfunktionen kring arbetsfördelning (undvik dubbelarbete) Sammanställ samlad lägesbild Stäm av lägesbilden med krisstabschefen Redovisa läget vid stabsorienteringar Publicera lägesbilden i WIS

33 8.8. Rapportering Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge: Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Kolla med krisstabschefen. Inventera akut rapporteringsbehov Till vilka aktörer? Innehåll i stort? Former, mallar? Tider? Rapportering till regeringen Stäm av innehåll och former med länsledningen, Behov av händelsestyrd rapportering? Annat? Rapportering till MSB Vilka frågor är särskilt viktiga? Tider, former? Annat

34 8.9. Service och bemannings- och IT-stöd Att börja med Sätt dig in i aktuellt läge: Vad har hänt? Vad är gjort? Just nu? Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna? Kolla med krisstabschefen. IT och lokaler Stäm av eventuella behov av IT-stöd eller stöd kopplat till våra lokaler med krisstabschefen. Bemanningsstöd Stöd krisstabschefen med bemanningsplaneringen. Bevaka att arbetstidsreglerna följs. Kost, logi och resor Stäm av behovet av mat, fika, hotellbokningar, resebokningar med mera med krisstabschefen. Arbetsmiljö Var lyhörd för eventuella problem med hög arbetsbelastning, stress och konflikter inom krisstaben. Uppmärksamma i första hand krisstabschefen om detta, alternativt informera berörda ordinarie chefer

35 8.10. Mall för händelsediagnos och länsledningens uppstartsmöte Vid en allvarlig händelse är ett första vitalt steg att genomföra en inledande, konkret händelsediagnos. Den är användbar för alla typer av händelser. För länsledningen/ handlar det om följande frågor: Vad har hänt? Kända konsekvenser, skador? Vilka aktörer hanterar händelsen just nu? Hur berör händelsen Länsstyrelsen nu och längre fram? Formellt agerande? Grunder? Kommunikationsbehov nu och senare för fortsatt bedömning? Samverkansbehov? Resursbehov? Aktivering av krisstab inom Länsstyrelsen? Agerandemönster (välj, anpassa en eller flera över tid)? Följa läget? Stödja andra aktörer? Aktivt följa andras ledningsarbete? Aktivt förbereda övertagande av ledningsansvar? Utöva geografiskt områdesansvar? Aktivera regional räddningsledning? Stödåtgärder till allmänhet och specifika målgrupper? Kommunikationssamordning? Samordning och inriktning i visst avseende? Chefssamverkan? Rapporteringsrutiner till regeringen? Länsledningens fortsatta arbete? Hantering av normalverksamheten inom Länsstyrelsen? Landshövdingens beslut om inriktning, agerande? Annat?

36 - 34 -

37 8.11. Mall för krisstabsorientering Dagordning Närvarokontroll och syfte med mötet. Läget i stort o prognoser, inklusive väder. o risker, varningar, hot. o Andra aktörers verksamhet i stort + deras resurser o Länsstyrelsens egen verksamhet. Resursläget internt Kriskommunikation o medieläget. o kommunikationsbehov. o kommunikationssamordning. o stämningar och opinioner. Samverkan och samordning. Behov av länsledningens beslut. Inriktning och prioriterade arbetsuppgifter, stabsarbetsplan. Sammanfattning. Nästa genomgång. Syfte Vanligtvis handlar det om att redovisa aktuellt läge och prognoser; redovisa stabens arbete samt inrikta det fortsatta arbetet framåt. Tips Var kortfattad och fokuserad. Krisstabschefen leder genomgången. Deltagare kan vara länsledningen, avdelningschefer, enhetschefer, personal från krisstaben, föredragande och vid behov samverkande aktörer. Detta avgörs från fall till fall. Det ska inte förekomma problemlösningsdiskussioner, allmänna funderingar eller lösa samtal. Vanligtvis pågår en stabsorientering inte mer än cirka 30 minuter. Om det inte finns något att säga under en punkt hoppar man vidare till nästa punkt

38 8.12. Mall för stabsarbetsplan Planen görs i dialog med medarbetarna. Stor hänsyn tas till personliga omständigheter, till exempelbehov av vila och barnpassning. Gäller fr.o.m./t.o.m. Prioriterade arbetsuppgifter på lång och kort sikt Prioriterad samverkan Tider för genomgångar Bemanning i staben (uppgift, namn) Arbetstider, raster

39

40

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Bilaga till 2015:105 för övertagande av kommunal räddningstjänst är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 ISSN: 1403-168X

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Krisledningsplan och program för räddningstjänst

Krisledningsplan och program för räddningstjänst Krisledningsplan och program för räddningstjänst 2009-01-22 (reviderad 2011-08-26) Länsstyrelsen Västernorrland 2009-01-22 Sid 2(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte...3 2 Länsstyrelsens ansvar...3

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Titel: Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 100-8593-10 Redaktör: Ann-Nina Finne ISBN: 978-91-86533-25-0

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Nora kommun

Kriskommunikationsplan för Nora kommun Dnr Ks 347/2014 Kriskommunikationsplan för Nora kommun Kriskommunikationsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår Nora kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (6) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2011-11-01 Mötestid 08.30-12.00 Närvarande Länsstyrelsen i Värmlands län: Leif Gustavsson Johan Olsson Johan Seger

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser 2014 Krishanteringsplan Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår - Krisberedskap Askersunds kommun 2014-01-01 Innehållsförteckning INLEDNING... 3

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Andreas Bergman Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Prioritering resurser - Hur, när

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016

Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016 Bilaga 4 Sammanställning av inlämnade egna mål från 28 aktörer i SAMÖ 2016 Aktörerna lämnade in målen i nuvarande versioner vid tiden då SAMÖ 2016 ställdes in. Därför har några av aktörerna angett att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer