Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december Paragraf Diarienummer KS-2013/ Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat , beslutas följande: 1.Medborgarförslaget om ett stråk och naturstigar runt sjön, plogad skridskobana samt möjligheten för företagare att starta verksamheter i området, anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 december Miljönämnden får i uppdrag tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden att gå vidare med en utredning om och hur förslagen ska genomföras. 3.Övriga delar i medborgarförslaget avslås. Sammanfattning Jeanette van den Bos har lämnat in ett medborgarförslag för utveckling samt utökade rekreationsmöjligheter och aktiviteter kring sjön Trehörningen i Huddinge. Förslagsställaren menar att kommunen bör ta tillvara på det centrala läget och den natursköna omgivningen som Trehörningen erbjuder. Medborgarförslaget har varit på remiss hos Miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna delar förslagställarens åsikt om att ta tillvara på naturen kring sjön samtidigt som de anser att delar bör tas med i ett större kommunalt perspektiv, där hänsyn tas till befintliga resurser och prioriteringar i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår till kommunfullmäktige att ge Miljönämnden tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att vidare utreda möjligheterna för genomförande av ett stråk och naturstigar runt sjön, plogad skridskobana samt möjligheten för företagare att starta verksamheter i området. Förslaget gällande badplats, samlingsplats och gångbro mellan Storön och Balingsholm, rekommenderas av kommunstyrelsens förvaltning att avslås. Beslutet delges Jeanette van den Bos Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden

2 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Maria Springman Kjell Tel: Kommunstyrelsen Utveckla området kring Trehörningen svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat , beslutas följande: 1. Medborgarförslaget om ett stråk och naturstigar runt sjön, plogad skridskobana samt möjligheten för företagare att starta verksamheter i området, anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 december Miljönämnden får i uppdrag tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden att gå vidare med en utredning om och hur förslagen ska genomföras. 3. Övriga delar i medborgarförslaget avslås. Sammanfattning Jeanette van den Bos har lämnat in ett medborgarförslag för utveckling samt utökade rekreationsmöjligheter och aktiviteter kring sjön Trehörningen i Huddinge. Förslagsställaren menar att kommunen bör ta tillvara på det centrala läget och den natursköna omgivningen som Trehörningen erbjuder. Medborgarförslaget har varit på remiss hos Miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna delar förslagställarens åsikt om att ta tillvara på naturen kring sjön samtidigt som de anser att delar bör tas med i ett större kommunalt perspektiv, där hänsyn tas till befintliga resurser och prioriteringar i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår till kommunfullmäktige att ge Miljönämnden tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att vidare utreda möjligheterna för genomförande POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) av ett stråk och naturstigar runt sjön, plogad skridskobana samt möjligheten för företagare att starta verksamheter i området. Förslaget gällande badplats, samlingsplats och gångbro mellan Storön och Balingsholm, rekommenderas av kommunstyrelsens förvaltning att avslås. Beskrivning av ärendet Jeanette van den Bos har lämnat in ett medborgarförslag för utveckling och utökade aktiviteter och rekreationsmöjligheter kring sjön Trehörningen i Huddinge. Förslaget gäller: - Ny lokal för café/lunchrestaurang - Plats för uthyrning av roddbåt/kajak - Plogad isbana på sjön för skridskor och skidor - Förlängning av naturstigen från Lännavägen utmed Solfagravägen samt anläggning av ny naturstig i björkskogen mellan Solfagravägen och Trehörningen som sedan knyts ihop med det befintliga stråket - En promenadcirkel som knyts ihop av en gångbro mellan Storön och Balingsholm - En samlingsplats i anslutning till bryggorna vid viken - En badplats Förslagsställaren menar att kommunen bör ta tillvara på det centrala läget och den natursköna platsen som området kring sjön Trehörningen erbjuder. Området för medborgarförslaget är beläget kring sjön Trehörningen ca 1 km sydväst om Huddinge C. Den nordvästra sidan av sjön är bebyggd med villatomter. Där finns även en park, lekplats och ett parkstråk längs med sjön. Den sydöstra sidan av sjön ingår i Orlångens naturreservat och består av naturmark med viss bebyggelse. Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2013 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Remissinstansernas synpunkter Motionen har gått på remiss till kultur- och fritidsnämnden samt till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden som genom sin förvaltning lämnat ett för nämnderna gemensamt yttrande. Kultur- och fritidsnämnden Den 10 september 2013 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter och till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 2, som nämndens yttrande i ärendet.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) I yttrandet framhålls att förvaltningen ställer sig positivt till att utveckla området kring Trehörningen. Ett ökat utbud av rekreations- och friluftsaktiviteter överensstämmer med kommunens intentioner i det idrottspolitiska programmet. Förvaltningen menar dock att en förbättring av möjligheterna till friluftsaktiviteter runt sjön måste sättas i ett större kommunalt sammanhang där hänsyn tas till befintliga resurser och prioriteringar där flera områden i kommunen kan behöva insatser av föreslagen typ. Insatserna innebär sammantaget stora investeringar. Kultur- och fritidsförvaltningen menar även att föreslagna åtgärder kan finnas med som underlag i kommande detaljplanearbete. Beträffande den föreslagna skridskobanan poängterar förvaltningen att det krävs särskild kunskap, utrustning och stort säkerhetstänk för plogning av sjöisar. Miljönämnden och Samhällsbyggnadsnämnden Den 17 september 2013 beslutade miljönämnden att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter och till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 9 september 2013, bilaga 3, som nämndens yttrande i ärendet. Den 19 september 2013 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter och till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 9 september 2013, bilaga 3, som nämndens yttrande i ärendet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delar i sitt yttrande förslagsställarens uppfattning om Trehörningens centrala och attraktiva läge. De menar att tydliga stråk med hög standard för framkomlighet, sittmöjligheter och skyltning bör tas fram. Naturvårdsavdelningen ställer sig dessutom positiva till att koppla samman Storön och Balingsholm samt att tillgängliggöra hela området med markerade och sammanhängande stråk, exempelvis med en gångbro. Den del av stråket väster om Trehörningen som förslagsställaren tar upp, finns med som ett område med förbättringsåtgärder i Parkprogrammet (2013). Parkprogrammet (2013) föreslår även att två befintliga parker, i anslutning till sjön Trehörningen, rustas upp mellan Den ena parken, vid Strömkarlsvägen/Långkärrsvägen, föreslås få ny parkutrustning, belysning, trädplantering och slyröjning. Den andra parken, en liten fickpark längs med sjön, föreslås rustas upp med ny parkutrustning. Med anledning av detta anser miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte är motiverat att anlägga

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) en ny park/samlingsplats i området. Åtgärderna i parkprogrammet tillgodoser enligt förvaltningens uppfattning behovet av parkmiljöer i området som dessutom inte är prioriterat för anläggning av ny lekplats enligt kommunens lekplatsprogram, antaget Remissinstansen påpekar även att Trehörningen är övergödd med allt för höga näringshalter i vattnet som kan bidra till giftbildande algblomning. Vattnet uppfyller inte en god vattenkvalitet enligt EU:s badvattendirektiv. I samråd med naturvårdsavdelningen och miljötillsynsavdelningen menar förvaltningen att sjön i nuläget är olämplig som badplats. I yttrandet ställer sig förvaltningen positivt till anläggning av olika verksamheter i området, så som café och kanotuthyrning. Motorbåt är däremot inte tillåtet i sjön. Verksamheterna är dock inget som kommunen kan driva i egen regi utan kan endast verka för att skapa ett gott företagsklimat för företagare att starta egna verksamheter i området. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till att utveckla området kring sjön Trehörningen i enlighet med delar av Jeanette van den Bos förslag. Översiktsplanen för 2030 (utställningsversionen) trycker på vikten av att tillgängliggöra naturområden i kommunen vilket stämmer överrens med förslaget. Kommunen kommer däremot under de närmsta åren att genomföra stora satsningar i park- och grönområden som ingår i det parkprogram som är under framtagande. Det innebär att det är främst de utvecklingsområden som nämns i programmet som kommer att prioriteras. Förslaget om en gångbro mellan Storön och Balingsholm är en åtgärd som inte finns med i någon satsning i Parkprogrammet (2013), men som bör ingå i ett större kommunalt perspektiv där åtgärder och resurser prioriteras innan ett genomförande. I övrigt överensstämmer kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter med remissinstansernas yttranden. Miljönämnden tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, föreslås ges i uppdrag att utreda möjligheterna för förbättrade stråk och naturstigar runt sjön, plogad skridskobana samt möjligheten för företagare att starta verksamheter i området så som caféverksamhet och kanot/roddbåtsuthyrning. Övriga delar i medborgarförslaget rekommenderas att avslås; badplatsen med hänsyn till den dåliga vattenkvaliteten i sjön, samlingsplatsen och lekparken då satsningar i befintliga parker i området kommer att ske, samt gångbron mellan Storön och Balingsholm då åtgärden bör ingå i ett större sammanhang.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Näringsliv och samhällsutveckling Bilagor Bilaga 1: Medborgarförslag från Jeanette van den Bos Bilaga 2: Remissvar från Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 3: Remissvar från Miljönämnden och Samhällsbyggnadsnämnden Beslutet delges Jeanette van den Bos Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden

8 ~ HUOOIHGE KOM""" KOMMUNSTYRELSENS FORVALTNING MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfulimaktige Lämnas personligen till: Infonnation Huddinge Från te Förslaget Skriv dill medborgarlorslag har Utveckling av miljön kring sjön Trehörningen. Naturstigar, lekpark,samlingsplats, cafe på lagom gångavstånd från centrum och tätbebyggt område. Utveckla området där Skanska? och Sthlm. vatten? haft förråd utefter solfagravågen. Använd området som en naturskön samlingsplats med park och lokal för cafe/lunchrestaurang,badstrand. Roddbåtar, kajak uthyrning etc för fritidsaktivitet på sjön. Plogad isbana på vintern för skridsko/skidor. Motlvenng Har kan du lamna en mer utforlig beskrivning av ditt medborgarfol"slag. Motivera gama vlrfor och hur du anser alt forstageliska genomforat.. Ta till vara på den vackra natur och närhet som Trehörningen erbjuder Huddinge. Fortsätt naturstigen från Lånnavågen efter Bolfagravägen. Vid bryggorna i viken finns en naturlig plan yta för utveckling av samlingsplats. Med ett behagligt gångavstånd från tätbebyggt område runt centrum och en naturligt vacker plats vid sjön är området mycke t lämpligt. Det år synd att den används som förrådsmark. Ta tillvara på den vackra plats Trehörningen år med dess närhet till centrum och många boende. Med en gångbro från Storön till Balingsholm skulle en fin promenadcirkel knytas och ytterligare en avlägsen vacker plats i kommunen bli tillgänglig. Jag vet att det finns en färdig plan for cykelbana efter Solfagravägen. En naturstig förlagd i björkskogen mellan Solfagravågen och Trehörningen kan knytas ihop med den befintliga skogsstigen/gångvägen från Lännavågen/Balingsnåsvågen fram till Trehörningen. Det får också gångtrafikanter av vägen samt ger en större naturupplevelse. En trevlig rekreationsplats på gångavstånd från centrum, är bra marknadsföring för kommunen och de som vill bosätta sig här, tillgänglighet till vatten och vacker natur år attraktivt. Det finns inget sådant i Huddinge Centrums direkta närhet. Det skulle kunna bli så fint och skånka många invånare glädje utan attkosta mycket i förhållande till många andra stora byggnadsprojekt i kommunen. Jag driver själv sedan flera år en uppskattad cafeverksamhet på en talsgård mitt i bebyggelsen i Sickla och får dagligen beröm för att vi skapat denna plats i närmiljö.jag skulle gärna vara del av det här projektet hår i min hemkommun och starta upp en verksamhet på platsen där Skanska/sthlms vatten håller till. Jag bor på solfagravägen och vet att många av våra grannar i området också tycker f örslaget år trevligt. Underskrift Datum ~d~ 13C t t O z.. r ' Underskrift '~.- itjtjf(;,'1e \tj rri t-y()!i> Presentation Jag önrokar,j!lv presenlera mitt förslag for Mm3ktige lo Ja O Nej I D legitimation Signelur ~ POSTADRESS ii Huddinge kommun ~ Kommunstyrelsens förvaltning.:. Information Huddinge Huddinge t:l BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 e.post TELEFON OCH TELEFAX

9 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SIDA 14 (23) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 10 september a Diarienummer KFN-2013/ Natur kring Trehörningen, medborgarförslag - remissvar Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2013 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet I ett medborgarförslag föreslår Jeanette van den Bos att kommunen utvecklar olmådet runt sjön Trehörningen. Förslagsställaren menar att en bra rekreationsplats på gångavstånd från centrala Huddinge är bra marknadsföring för kommunen. Förslagsställaren föreslår flera konkreta åtgärder: att området där Skanska och Stockholm Vatten haft förråd utmed Solfagravägen utvecklas att lokal för cafe/lunchrestaurang ordnas att uthyrning av roddbåtar/kajak på sjön ordnas att isbana på sjön för skridsko och skidor plogas att naturstigen från Lännavägen utmed Solfagravägen förlängs att en samlingsplats i anslutning till bryggorna vid viken inrättas att en gångbro från Storön till Balingsholm byggs att en naturstig i björkskogen mellan Solfagravägen och Trehörningen anläggs Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ställer sig positiv till att utveckla området runt sjön Trehörningen. Ett breddat utbud av friluftsaktiviteter ligger i linj e med intentionerna i det idrottspolitiska programmet. Förvaltningen anser att föreslagna åtgärder spänner över ett brett spektra av åtgärder där flera aktörer är inblandade, såväl kommunala som ickekommunala. Insatserna innebär sammantaget även stora investeringar. Förvaltningen menar att en förbättring av möjligheterna till friluftsaktiviteter runt Trehörningen måste sättas in i ett större kommunalt sammanhang där hänsyn tas till befintliga resurser och prioriteringar där flera områden i komn1unen kan behöva insatser av föreslagen typ.,"o"",, O- Justerare ~ Utdrags bestyrkande: datum och signatur

10 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SIDA 15 (23) HUDDINGE KOMMUN Sammanlrädesdalum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 10 september b Diarienummer KFN-2013/ Förvaltningen menar att föreslagna åtgärder kan finnas med som underlag i kommande detaljplanearbete. Slutligen beträffande plogning av is vill förvaltningen lyfta fram att det krävs särskild kunskap, utrustning och stort säkerhetstänk för plogning av sjöisar. Överläggning l ärendet yttrar sig Vibeke Bildt (FP), Natalie Sial (S) samt Stefan Lindbom (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen Signalurer: Juslerare ~~ Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

11 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KFN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats KFN Remiss - Natur kring trehörningen- medborgarförslag Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2013 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet I ett medborgarförslag föreslår Jeanette van den Bos att kommunen utvecklar området runt sjön trehörningen. Förslagsställaren menar att en bra rekreationsplats på gångavstånd från centrala Huddinge är bra marknadsföring för kommunen. Förslagsställaren föreslår flera konkreta åtgärder: att området där Skanska och Stockholm Vatten haft förråd utmed Solfagravägen utvecklas att lokal för café/lunchrestaurang ordnas att uthyrning av roddbåtar/kajak på sjön ordnas att isbana på sjön för skridsko och skidor plogas att naturstigen från Lännavägen utmed Solfagravägen förlängs att en samlingsplats i anslutning till bryggorna vid viken inrättas att en gångbro från Storön till Balingsholm byggs att en naturstig i björkskogen mellan Solfagravägen och Trehörningen anläggs Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ställer sig positiv till att utveckla området runt sjön trehörningen. Ett breddat utbud av friluftsaktiviteter ligger i linje med intentionerna i det idrottspolitiska programmet. Förvaltningen anser att föreslagna åtgärder spänner över ett brett spektra av åtgärder där flera aktörer är inblandade, såväl kommunala som ickekommunala. Insatserna innebär sammantaget även stora investeringar. POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KFN-2013/ (2) Förvaltningen menar att en förbättring av möjligheterna till friluftsaktiviteter runt trehörningen måste sättas in i ett större kommunalt sammanhang där hänsyn tas till befintliga resurser och prioriteringar där flera områden i kommunen kan behöva insatser av föreslagen typ. Förvaltningen menar att föreslagna åtgärder kan finnas med som underlag i kommande detaljplanearbete. Slutligen beträffande plogning av is vill förvaltningen lyfta fram att det krävs särskild kunskap, utrustning och stort säkerhetstänk för plogning av sjöisar. Marina Högland Förvaltningschef Kicki Johansson Fritidschef Bilagor Medborgarförslag angående utveckling av naturområdet kring sjön Trehörningen Beslutet delges Kommunstyrelsen

13 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 9 september Miljönämnden 17 september Diarienummer MN Remiss: Naturområdet kring sjön Trehörningen medborgarförslag lämnat av Jeanette van den Bos Miljönämndens beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Medborgarförslag väckt den 2 april 2013, av Jeanette van den Bos. Förslaget innefattar utveckling av miljön kring sjön Trehörningen, med exempelvis naturstigar och bättre sammankopplade naturstråk, lekpark, badplats, fritidsaktiviteter vid sjön, plogad isbana vintertid samt café- eller lunchrestaurang. Läget är naturskönt och tätortsnära vilket medför att en utveckling av området skulle komma många kommuninvånare till gagn. I området finns i nuläget många stigar och platser med stort naturvärde. Det saknas dock markeringar och skyltning som visar var och hur olika stråk går och tillgängligheten skiftar. Förvaltningen föreslår att vidare utreda möjlighet att förbättra naturstigar runt sjön Trehörningen. Sjön Trehörningen är övergödd, med allt för höga näringshalter i vattnet för att sjön i dagsläget ska kunna tjäna som badvatten. I samråd med naturvårdsavdelningen och miljötillsynsavdelningen är ståndpunkten; nej till badplats i Trehörningen. Flera parkinvesteringar planeras i område, varför förvaltningen anser att förslaget med samlingsplats bör avslås. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Tjänsteutlåtande , reviderat Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 9 september Miljönämnden 17 september Diarienummer MN Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN 27 augusti september 2013 Rev. KS-2013/ GK-2013/ MN (3) HANDLÄGGARE Rakel Edqvist Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Naturområdet kring sjön Trehörningen medborgarförslag lämnat av Jeanette van den Bos Förslag till beslut Nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Sammanfattning Medborgarförslag väckt den 2 april 2013, av Jeanette van den Bos, har skickats på remiss till nämnden av kommunstyrelsen förvaltning. Medborgarförslaget innefattar utveckling av miljön kring sjön Trehörningen, med exempelvis naturstigar och bättre sammankopplade naturstråk, lekpark, badplats, fritidsaktiviteter vid sjön, plogad isbana vintertid samt café- eller lunchrestaurang. I området finns i nuläget många stigar och platser med stort naturvärde. Det saknas dock markeringar och skyltning som visar var och hur olika stråk går och tillgängligheten skiftar. Förvaltningen föreslår att vidare utreda möjlighet att förbättra naturstigar runt sjön Trehörningen exempelvis med en gångbro. Sjön Trehörningen är övergödd, med allt för höga näringshalter i vattnet för att sjön i dagsläget ska kunna tjäna som badvatten. I samråd med naturvårdsavdelningen och miljötillsynsavdelningen är ståndpunkten; nej till badplats i Trehörningen. Flera parkinvesteringar planeras i område, varför förvaltningen anser att förslaget med samlingsplats bör avslås. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Beskrivning av ärendet Jeanette van den Bos har väckt ett medborgarförslag om utveckling av miljön kring sjön Trehörningen. Förslaget har remitterats till nämnden. Jeanette van den Bos föreslår att det tätortsnära naturområdet utvecklas till ett attraktivt område med vatten och vacker natur som kan skänka glädje till många invånare. Den föreslagna utvecklingen innefattar: POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

16 GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN 9 september 2013 Rev. GK-2013/ (3) - Att utöka med naturstigar i området, bland annat från Lännavägen utefter Solfagravägen. - Att knyta ihop Balingsholm och Storön, med hjälp av gångbro. - Att skapa en samlingsplats, föreslaget vid bryggorna, med parkmiljö, lekplats och caféverksamhet, alternativt lunchrestaurang. - Att utveckla friluftsverksamheten i och kring sjön med badplats, uthyrning av kajak eller roddbåt samt plogad skridskobana och skidspår vintertid. Förvaltningens synpunkter och förslag Området kring sjön Trehörningen har ett strategiskt läge med närhet till Huddinge centrum och många av kommunens invånare. I området finns gott om stigar och platser med stort naturvärde. Det saknas dock markeringar och skyltning som visar var och hur olika stråk går. Naturvårdsavdelningen ställer sig positiva till att koppla samman Storön och Balingsholm samt att tillgängliggöra hela området med markerade och sammanhängande stråk, exempelvis med en gångbro. En sammankoppling av Storön och Balingsholm är även en åtgärd som ingår i Tyresåns åtgärdsprogram ur friluftslivssynpunkt. För att nå en bra lösning behöver dragningar av tydliga stråk tas fram. Dessa stråk bör då ha en hög standard för framkomlighet samt markeras och skyltas på ett tydligt sätt. För ökad tillgänglighetsanpassning behöver även parksoffor eller andra sittmöjligheter placeras ut längs stråken. I remissutgåvan av parkprogrammet (2013), pekas stråket väster om Trehörningen ut som värdefullt parkstråk. Där påtalas att stråket har partier med förbättringsbehov och åtgärder föreslås genomföras i etapp 2, år Detta parti pekas även ut i Jeanette van den Bos medborgarförslag. I parkprogrammet föreslås två befintliga parker, i anslutning till sjön Trehörningen, rustas upp under samma etapp, Den ena parken, vid Strömkarlsvägen/ Långkärrsvägen, föreslås få ny parkutrustning, belysning, trädplantering och slyröjning. Den andra parken, en liten fickpark, föreslås rustas upp med ny parkutrustning. Med anledning av detta anser förvaltningen att det inte är motiverat att anlägga en ny park/samlingsplats i området. Åtgärderna i parkprogrammet tillgodoser enligt förvaltningens uppfattning behovet av parkmiljöer i området. Enligt kommunens lekplatsprogram, antaget 2013, är området inte prioriterat för anläggning av ny lekpark. Sjön Trehörningen är övergödd, med allt för höga näringshalter i vattnet för att sjön i dagsläget ska kunna tjäna som badvatten. De höga halterna av näringsämnen (fosfor

17 GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN 9 september 2013 Rev. GK-2013/ (3) och kväve) gör att det är vanligt med algblomning i sjön. Vid algblomning kan det förekomma arter som är giftbildande och som kan orsaka besvär. Kommunala dagvattenledningar, från Huddinge centrum, mynnar ut i Trehörningen och det föreligger även risk för spillvatten att rinna ur i sjön. Vattnet uppfyller inte en god vattenkvalitet enligt EU:s badvattendirektiv. För att vattnet ska bli tjänligt som badvatten krävs stora åtgärder bland annat åtgärder av bristande ledningssystem. I samråd med naturvårdsavdelningen och miljötillsynsavdelningen anser vi att sjön Trehörningen är olämplig som badplats i nuläget. Inom ramen för Tyresåprojektet och implementeringen av dagvattenstrategin arbetar kommunen med att förbättra vattenkvaliteten i framtiden. Förvaltningen ställer sig positivt till anläggning av olika verksamheter i området, såsom café och kanotuthyrning. Detta är dock inget som kommunen kan driva i egen regi utan kommunen kan endast verka för att skapa ett gott klimat för företagare att starta verksamheter i området. Motorbåt är dock ej tillåtet i sjön. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Helén Mårtensson Förvaltningschef Annika Feychting Chef gatu- och trafikavdelningen Bilagor Medborgarförslag från Jeanette van den Bos Beslutet delges KS kansli Jeanette van den Bos

18 [3J HUODINGE KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsnamndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Diarienummer SBN GK 2013/ Sammantradesdatum 9 september september 2013 Paragraf 6 7 Sid 8 11 Remiss: Naturområdet kring sjön Trehörningen - Medborgarförslag lämnat av Jeanette van den Bos Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sammanfattning Medborgarförslag väckt den 2 april 2013, av Jeanette van den Bos, har skickats på remiss till nämnden av kommunstyrelsen förvaltning. Medborgarförslaget innefattar utveckling av miljön kring sjön Trehörningen, med exempelvis naturstigar och bättre sammankopplade naturstråk, lekpark, badplats, fritidsaktiviteter vid sjön, plogad isbana vintertid samt cafe- eller lunchrestaurang. I området finns i nuläget många stigar och platser med stort naturvärde. Det saknas dock markeringar och skyltning som visar var och hur olika stråk går och tillgängligheten skiftar. Förvaltningen föreslår att vidare utreda möjlighet att förbättra naturstigar runt sjön Trehörningen exempelvis med en gångbro. Sjön Trehörningen är övergödd, med allt för höga näringshalter i vattnet för att sjön i dagsläget ska kunna ~äna som badvatten. I samråd med naturvårdsavdelningen och miljötillsynsavdelningen är ståndpunkten; nej till badplats i Trehörningen. Flera parkinvesteringar planeras i område, varför förvaltningen anser att förslaget med samlingsplats bör avslås. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Tjänsteutlåtande , reviderat Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HUODINGE KOMMUN Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Diarienummer SBN GK 2013/ Sammantradesdatum 9 september september 2013 Paragraf 6 7 Sid 8 12 Beslutet delges Kommunstyrelsen; Jeanette van den Bos Signaturer" Ordförande Justerare Uldragsbestyrkande: datum och signatur

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1027.119 Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer