SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(48)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(48)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(48) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 21:00 Beslutande Övriga deltagande Christian Sonesson (M) Carina Dilton (S) Eric Hamilton (M) Renée Stigborg (S), tjänstgörande ersättare Sune Cederpil (M) Kent Lindelöf (MP) Line Weckström (M) Gisela Nilsson (FP) Max Jörgensen (M), tjänstgörande ersättare Björn Stigborg (S) Hans Rochester (M) Tina Laserow (M) Lennart Nilsson (S) Ralph Friberg (SP) Johan Israelsson, stadsbyggnadschef/sekr. Thomas Lexén, stadsarkitekt Lena Åkesson, miljöinspektör Margaret Åkesson, miljöinspektör, 1 11 Lowe Kisiel, planarkitekt, 1 9 Katharina Jeraeus, vik planarkitekt, 1 6 Utses att justera Carina Dilton (S) Justeringens plats och tid Rådhuset kl. 09:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 23 Johan Israelsson Ordförande Justerande Christian Sonesson Carina Dilton ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift Johan Israelsson Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Sid 1 Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg Medborgarförslag parkeringsförbud 22 4 Förslag till detaljplan för del av Nevishög 13:1, Hagalid rekreationspark 5 Förslag till detaljplan för del av Borggård 1:4, automatstation vid 25 Borggårdsrondellen 6 Förslag till ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:1, 26 undercentral för fjärrvärmeanläggning 7 Förslag till detaljplan för del av Malmövägen, busshållplats 27 8 Förslag till detaljplan för cirkulationsplats Kronoslättsvägen/ 28 Västanvägen 9 Förändrade hastighetsgränser inom Hjärups tätort Utvärdering av publiceringen av livsmedelsinspektioner (personuppgift), förhandsbesked (personuppgift), förhandsbesked Val av representant från miljö och samhällsbyggnadsnämnden till Skånes Miljö och hälsoskyddsförbund 14 Återrapportering av internkontroll 2010 för miljö och samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Delegationsbeslut trafikärenden Delegationsbeslut miljöärenden Delegationsbeslut byggärenden/bygglov och bygganmälan Delegationsbeslut kontrollplaner, byggsamråd och slutbevis Delegationsbeslut kvalitetsansvariga Delegationsbeslut ordföranden Delegationsbeslut lantmäteriärenden Meddelanden 48

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Inledning Miljö och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel, hälsoskydd och miljöområdet. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras utifrån behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten. För varje verksamhetsår upprättas en kontroll och tillsynsplan som antas av miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt kontroll och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för nämnden genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året. Årsredovisningen är en avrapportering av vilken tillsyn som bedrivits under året och en avstämning mot kontroll och tillsynsplanen. Personal Personalen på Stadsbyggnad Miljö består av 4 tillsvidaretjänster varav tre miljöinspektörer och en miljöinspektör som även är teamledare. Under perioden 1 januari till och med 31 maj har en miljöinspektör varit föräldraledig utan att vikarie varit anställd. Utöver inspektörstjänsterna finns en administrativ tjänst som var på 25 % från 1 januari till och med 31 juli och därefter på 50 % fr.o.m. 1 augusti. Miljöfarlig verksamhet Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig (s.k. A och B verksamheter). Med miljöfarlig verksamhet avses bl.a. utsläpp av avloppsvatten, användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: - Ett urval (de som kräver mest tillsyn) av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C verks.) inspekteras. - Miljötillsyn på lantbruk. - Tillsyn av U verksamheter: tandläkare (fyra) och växthus (ca 12). - Handläggning av ärende som rör prövningspliktig miljöfarlig verksamhet, vägar, industrier m.m. där nämnden är remissinstans. - Handlägga ärende om anmälan om värmepumpar.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) 21 C verksamheter (industrier) en C verksamheter (lantbruk) har inspekterats. Med C verksamheter avses anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Ej anmälningspliktiga verksamheter brukar benämnas som U verksamheter. Beträffande U verksamheter har totalt 29 stycken inspekterats (lantbruk, växthus, tandläkare, industri). Totalt har 34 årsrapporter för C verksamheter inkommit varav samtliga har handlagts och avslutats. Det är första gången tillsyn genomfördes hos tandläkare i kommunen. Under 2010 fanns det tre tandläkare i kommunen varav alla förlagda i Staffanstorp. Utav de tre tandläkarna var två privata. Syftet med tillsynen har främst varit att åstadkomma förbättringar när det gäller tandläkares miljöpåverkan samt informera verksamhetsutövarna om miljöbalkens regler och hur det i praktiken berör deras verksamhet. Vid besöken kontrollerades bl.a. amalgamhantering, farligt avfall, kemikaliehantering samt rutiner enligt kraven på egenkontroll. Överlag såg det väldigt bra ut hos tandläkarna. De brister som dock kunde noteras var bl.a. brister i egenkontrollen samt uppmärkning av rör. Efter årsskiftet har det tillkommit ytterliggare två privata kliniker i Staffanstorp som ska besökas under Det har inkommit 11 anmälningar om värmepumpar som samtliga har handlagts. Det har inkommit sju klagomål gällande bl.a. buller från industriverksamhet och nedskräpning. Avfall och producentansvar Avfall ska tas om hand på ett sådant sätt, så att det inte orsakar hälsoproblem eller miljöstörningar. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: - Tillsyn av återvinningsstationer (nio st.) - Handläggning av avfallsfrågor enligt miljöbalken. - Dispenshantering enligt kommunens renhållningsordning. En anmälan om kompostering har inkommit och handlagts. Det har inkommit ett klagomål på eldning av avfall och ett klagomål som gäller tippning/uppläggning av avfall. Under året har Stadsbyggnad Miljö deltagit aktivt tillsammans med Stadsbyggnad Teknik i ett omfattande arbete med att ta fram ny avfallsplan samt renhållningsföreskrifter för Staffanstorps kommun.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Tillsyn har genomförts på de återvinningsstationer som finns i kommunen (nio stycken). Varje station har besökts vid två tillfällen. Ett klagomål har inkommit på återvinningsstationen placerad på Konsums parkering gällande nedskräpning runt containrarna. Endast mindre nedskräpning kunde noteras vid besöket vilket var uppstädat efter närmst följande städdag (städning sker måndagar och fredagar av återvinningsstationerna). Ärendet avslutades utan vidare åtgärd. Enskilda avlopp I kommunen finns det cirka 200 enskilda avloppsanläggningar. Av dessa uppfyller ca 30 anläggningar varken de gamla eller de nya råden. Under 2009 påbörjades handläggning av de enskilda avlopp som ej uppfyller tillräckliga krav på rening. Endast ett fåtal av de som fått föreläggande att vidta åtgärder har hitintills gjort detta och därför fortsätter arbetet med dessa anläggningar under 2010 genom bl.a. vitesföreläggande. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: - Fortsatt handläggning genom bl.a. vitesföreläggande av de cirka 30 enskilda avloppen i kommunen som varken uppfyller de gamla eller nya råden. - Handlägga inkomna avloppsärenden. Under året har nämnden fattat beslut om 12 vitesföreläggande gällande enskilda avlopp. 10 ansökningar om avloppsanläggningar har inkommit och handlagts. Av de 10 avloppstillstånd som har utfärdats av nämnden är det sex stycken enskilda avlopp som inrättats och blivit godkända. Stadsbyggnad Miljö har haft möte med Länsstyrelsen och med Stadsbyggnad Teknik för diskussion kring hur problemen i Mölleberga med enskilda avlopp och dricksvatten ska kunna lösas. Frågan är ännu inte löst utan fortsatta möten m.m. kommer att ske under Föroreningsskador Föroreningsskador kan ha uppstått genom att industriverksamheter och annan miljöfarlig verksamhet lämnat föroreningar efter sig. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: - Handlägga ärende om anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskador. - Delta i Miljösamverkan Skånes projekt om förorenad mark (i mån av tid).

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Två anmälningar om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada har inkommit och handlagts. Ärendena gäller dels en nedlagd bensinstation dels läckage från en gammal oljecistern. Det har även inkommit en remiss från länsstyrelsen gällande avhjälpandeåtgärd på ett företag där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Stadsbyggnad Miljö har deltagit i möten med bl.a. Länsstyrelsen och Exploateringsavdelningen gällande den gamla sockerbruksdeponin. Länsstyrelsen har ännu inte tagit beslut om vilka utredningar/provtagningar som ska utföras på och kring deponin. En genomgång av de verksamheter som länsstyrelsen inventerat enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) har påbörjats för att därefter kunna göra en bedömning om fler verksamheter behöver inventeras. Kemiska produkter Inom industri och handel hanteras ofta stora mängder kemikalier. Vid felaktig hantering, lagring eller vid olyckor kan kemikalierna komma ut i miljön och orsaka stora risker för människan och miljön. Även hushållens kemikalieanvändning är idag uppmärksammad eftersom många små källor sammanlagt leder till stora utsläpp. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: Handlägga ärende som rör anläggningar och anordningar med ozonnedbrytande ämnen. Handlägga anmälningar/ansökningar om spridning av bekämpningsmedel. Handlägga ärende gällande skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (kontrollrapporter cisterner). Delta i ev. uppföljning av Kemikaliesinpektionens samverkansprojekt. Det har inkommit 41 årsrapporter avseende köldmedium varav samtliga har handlagts. Fyra ärende gällande beslut om miljösanktionsavgifter har handlagts. Dessa ärenden gäller antingen försent inkomna årsrapporter alternativt ej utförd läckagekontroll. 36 cisternärende har handlagts med råd om återkommande kontroll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24). 31 ärende om avställning av cistern har handlagts. I 28 ärende pågår för närvarande handläggning avseende uppföljning av återkommande kontroll.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Skydd av naturen Från och med 1 juli 2009 gäller nya strandskyddsregler som bl.a. innebär att kommunerna fått huvudansvaret för att pröva frågor om strandskyddet. Några områden är undantagna, bl.a. naturreservat och biotopskyddsområden (l st. är ansvarig). Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: - Pröva ansökningar om dispenser från strandskydd. - Handlägga ärende om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken inom strandskyddsområden. - Tillsyn av att bestämmelser och beslut inom strandskyddsområde efterlevs. - I övrigt endast händelsestyrd tillsyn inom naturvårdsområdet. Två ansökningar om dispens från strandskyddsbestämmelserna har inkommit och beviljats. Tre anmälningar om samråd inom område med strandskydd har inkommit och handlagts. I övrigt har inte någon tillsyn bedrivits inom området. Hälsoskydd och strålskydd Hälsoskydd är ett omfattande verksamhetsområde, med klagomål gällande bristande ventilation, mögel och buller vilket kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. När det gäller solarier omfattar tillsynen kontroll av att det finns uppsatta informationsanslag med skyddsråd, att rätt utrustning används samt hygienaspekterna. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen: - Delta i riksprojektet Fastighetsägares egenkontroll. - Påbörja tillsyn av anmälningspliktiga yrkesmässiga hygieniska verksamheter med stickande och skärande redskap. - Uppföljning av radonmätningar i fastigheter med resultat > 200 Bq/m 3. - Hantering av klagomål. - Handlägga ärende om tillstånd för djurhållning inom planlagda områden. - Vid behov uppföljning av föregående års tillsynsbesök på solarier. I riksprojektet Fastighetsägares egenkontroll har åtta fastigheter inspekterats. Det har inkommit 14 resultat från radonmätningar varav tre har radonhalter över 200 Bq/m 3. Ett tillsynsbesök på solarium och ett tillsynsbesök på en idrottsanläggning har utförts. Det har inkommit 23 klagomål gällande bl.a. buller, skällande hundar, mögel, ej fungerande ventilation och olägenhet av vedeldning.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Det har inkommit två anmälningar om nya skolor och tre gällande nya förskolor. Det har även inkommit en anmälan om ny lokal för fotvårdsverksamhet och en om en lokal för tatuering. Det har inkommit en tillståndsansökan avseende djurhållning (duvor) inom område med detaljplan. Handläggning av ärendet pågår. Miljöövervakning Miljöövervakning handlar om att genom mätningar och undersökningar kontrollera tillståndet i miljön och följa trender. Var 7:e månad görs bakgrundsmätning i två bestämda referenspunkter i kommunen. Syftet med mätningarna är dels att träna rutinerna för mätning dels att få information om bakgrundsstrålningen. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen: - Mäta bakgrundsstrålning i kommunens mätpunkter var 7:e månad. Mätning av bakgrundsstrålning utfördes i februari och september. Livsmedel Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa den hygieniska kvalitén och redligheten vid hantering av livsmedel. Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen: - Fortsatt uppdatering av objektsregister så att vi har ett aktuellt register över vilka livsmedelsverksamheter som finns i kommunen. Kontroll av verksamheter med början av de med högst riskklassning. - Hantering av klagomål och matförgiftningar. - Delta i riksprojekt 2010, Listeria. - Delta i projektet Food quality and food safety in the Baltic Region. - Ev. delta i Miljösamverkan Skånes projekt om märkning. Under perioden har arbetet med uppdatering av objektsregistret i Miljöreda fortsatt och är i stort sätt klart. Uppdateringen har bl.a. medfört betydligt ökade intäkter från livsmedelsverksamheterna. Kontroller av verksamheter pågår och kan nu intensifieras då uppdatering av verksamheterna kan slutföras. Efterhand som kontroller utförs publiceras resultaten på kommunens webbsida. Totalt under perioden har 44 kontroller (inspektioner och uppföljande inspektioner) utförts. Det har inkommit 21 anmälningar om registrering av livsmedelsföretag. Ett klagomål på en livsmedelsverksamhet har inkommit och handlagts.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Staffanstorp har under våren deltagit i Livsmedelsverkets riksprojekt 2010 avseende undersökning av Listeria monocytogenes i kyld ätfärdig mat. I samband med detta har sex butiker besökts och prover har tagits ut för analys. Analyserna utförs vid produktens bäst före dag. Listeria har inte påvisats i något av dessa prov. Ansökan om ett beviljande av EU projektet Food Hygiene and Food Safety in the Baltic region är inlämnad och beslut beräknas komma i april Miljösamverkan Skånes projekt om Kontroll av märkning av livsmedel har inte kommit i gång under 2010 utan startar under våren Projektet riktar sig till butiker som säljer importerade livsmedel i riskklass 4 och 5 samt butiker med manuell hantering som förpackar och säljer färdigrätter. Staffanstorp har för avsikt att delta i projektet. Dricksvattenautomaterna i Rådhuset har undersökts avseende den mikrobiologiska kvalitén. Undersökningen har utförts som ett samarbetsprojekt inom 4 Yes kommunerna och med Burlöv och Landskrona som ytterligare deltagare. Detta har redovisats i en särskild rapport till nämnden. Publiceringen av livsmedelsinspektionerna på kommunens webbplats har fortgått under året. En utvärdering kommer att göras och presenteras på nämnden i februari, i enlighet med nämndens beslut , 23. Övrigt Enligt kontroll och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen under 2010 även följande: - Granska planer och bygglov med avseende på hälso och miljöaspekter. - Delta i samråds och planeringsmöten. - Delta i Miljösamverkan Skånes projekt Manual för miljökontorens bygglovs och plangranskning. - Delta i samarbetsorganet Malmö Airport. Projektet Manual för miljökontorens bygglovs och plangranskning pågår. Möten har hållits och arbetsuppgifter har fördelats inom arbetsgruppen. De olika delarbetsgrupperna ska under det första halvåret 2011 sammanställa och utarbeta skriftligt material till manualen. Manualen ska vara klar hösten Manualen syftar till att uppmärksamma miljöhandläggarna på vilka miljö och hälsoaspekter som man bör beakta i samband med granskning av plan och bygglovsärenden.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Stadsbyggnad Miljö har yttrat sig i 19 ärende gällande förhandsbesked vilket är en stor ökning jämfört med 2009 då det var sex förhandsbesked. I övrigt pågår ovanstående kontinuerligt. Stadsbyggnad Miljö har även deltagit i arbetet med dagvattenpolicy och vattenstrategi för Staffanstorps kommun. Under året har totalt 539 ärende påbörjats (2009 var det 597). Med ärende avses t.ex. skrivelser som kommer in eller avsänds från Stadsbyggnad Miljö, telefonsamtal m.m. som får ett unikt diarienummer samt fodrar någon typ av handläggning. Tid har även åtgått till den utredning som pågått gällande att utreda och pröva organisations och arbetsformer inom miljöområdet avseende miljökontor /förvaltning i 4 Yes kommunerna samt Burlövs kommun. Samtliga fasta avgifter för verksamheter inom miljö och hälsoskydd och livsmedelsområdet har skickats ut. Sammanfattning Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2009 att godkänna behovsutredning och kontroll och tillsynsplan för Stadsbyggnad Miljö i Staffanstorps kommun. Behovsutredningen visade på att det för 2010 inte fanns tillräckligt med resurser. Detta bl.a. på grund av att under perioden 1 januari till och med 31 maj har en miljöinspektör varit föräldraledig utan att vikarie varit anställd på grund av besparingsskäl. Den planerade tillsynen har enligt kontroll och tillsynsplanen anpassats efter detta. Den händelsestyrda tillsynen i form av klagomål och anmälningar har påverkats under våren genom att det tagit längre tid innan handläggning av ärende påbörjats och avslutats. Under perioden 1 januari till och med 31 juli var den administrativa tjänsten endast på 25 %. Detta var inte tillräckligt men löste sig delvis genom att en administratör på teknik hjälpte till med vissa arbetsuppgifter. Från och med 1 augusti är den administrativa tjänsten på 50 %.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 1 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Miljö 2010 (dnr M ) Stadsbyggnad Miljö bedömer att arbetet under 2010 i stort skett i enlighet med kontroll och tillsynsplanen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Särskilt yttrande från socialdemokraterna i miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun, bilaga 1.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) Inledning NS Stadsbyggnad/Plan och bygg biträder miljö och samhällsbyggnadsnämnden som fullgör kommunens uppgifter inom plan och byggnadsväsendet i enlighet med plan och bygglagen och som handhar det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten. För miljö och samhällsbyggnadsnämnden arbetar NS Stadsbyggnad/Plan o Bygg med detaljplaner, remissyttranden, förhandsbesked, bygglov/bygganmälan, ventilationskontroll, energideklarationer och brandfarlig vara. Avdelningen biträder också allmänheten och byggherrar med råd och service. Verksamhet sker även på uppdrag av kommunstyrelsen detta gäller översiktsplanering och planprogram, vilka fungerar som underlag för fortsatt detaljplanering, samt bostadsanpassning. Verksamhetsplanen för 2010 beskriver övergripande den verksamhet som NS Stadsbyggnad/Plan o Bygg planerat att driva under året. Delårsredovisning för perioden januari augusti godkändes av nämnden Denna årsredovisning är en avrapportering av den verksamhet som bedrivits, antal ärenden mm, och gäller för hela verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december Personal Under perioden arbetade följande personer inom verksamheten: Lena Larsson, nämndsekreterare/ bygglovhandläggare, 100%. Ingvar Bengtsson, 1:e byggnadsinspektör, 100% t o m , ersatt av: Magnus Ericson, Bygglovingenjör, 100% fr o m Lis Parri, administrativ handläggare, 25% Plan o Bygg t o m , ersatt av: Anna Walldén, administratör, 50% Plan o Bygg fr o m Thomas Lexén, stadsarkitekt, teamledare, 100% 50% plan, 50% bygg. Sofia Tjernström, planarkitekt, 40% (projektledare Sockerbruket 40%). Ann Katrin Sandelius, planarkitekt 80% (strategisk planering 20%) Anna Fogelberg, planarkitekt 50% (landskapsarkitekt NS Teknik 50%). Lowe Kisiel, planarkitekt 100% fr o m

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) Kommentar: Boris Ekstrand har varit timanställd på deltid under perioden majaugusti för att för att skola in Magnus Ericson på tjänsten som bygglovingenjör och för att täcka upp under semesterperioden. Ann Katrin Sandelius var föräldraledig mars april. På grund av föräldraledighet, uppsägningar och nyrekryteringar har personalstyrkan varierat under året. Uttryckt i antal tjänster innebär det att verksamheten under perioden bedrivits med hjälp av 3,9 6,2 heltidstjänster, varav 2,5 3,0 på bygg och 1,4 3,2 på plan. Planering Planverksamhetens huvuduppgift är framtagande av planprogram, detaljplaner, fördjupningar till översiktsplanen samt i förekommande fall samordning och ledning av konsulter. Planarbetet bedrivs i nära samarbete med avdelningen för strategisk planering/exploatering, vilken fungerar som beställare inom tjänstemannaorganisationen, och med NS Teknik som bistår med expertis och kunskapsunderlag när det gäller teknisk infrastruktur, trafik mm. I planarbetet ingår också att samråda och föra en god dialog med medborgarna. Samrådsmöten hålls för alla planeringsuppdrag där det inte är obehövligt. Under perioden har planavdelningen arbetat med följande planeringsuppdrag: Dp Hjärup Bocentrum Dp Hjärups IP Dp Hjärups rekreations- och aktivitetspark Dp Ridsportanläggning Kabbarp Dp Hagalids rekreationspark DpP Hjärup NO -helheten Ädp ICA/Bråhög 2, Magnoliagården * ) Dp Rudolf Bååths Väg (f d Hydrotomten mm) Dp Stp-hus Nordanå * ) Utr Grönplan * ) Dp Vikhem etapp III Dp=detaljplan, Ädp=ändring av detaljplan, DpP=planprogram, Utr=utredning * ) = nya projekt under 2010

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) Dp Tappersborg - Vikhem etapp II Utr Vikhem - helheten Dp Hagalidparkskolan ÄDp Hotellvägen DpP Uppåkra arkeologiska center Dp Uppåkra arkeologiska center Dp Skånevägen/Annerovägen * ) ÄDp Skånevägen/Stigborg Dp Hjärup Tågvägen DpP Trolle By (Flackarps Trädgårdsby) * ) Utr Sockerbruket DpP Vallby-Myllan Dp Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge Dp Grevie/beden Dragonvägen * ) DpP Flackarps by * ) Dp Brågarps koloniområde * ) Dp Pihlängen * ) Dp/Ädp Brf Liljekonvaljen * ) Utr/Dp Hjärup Väster * ) Dp Åttevägen Hjärup * ) Dp Ängslyckan Hjärup * ) Ädp Undercentral fjärrvärme, Kyrkbyn * ) Dp Busshållplats, Malmövägen * ) Dp Cirkulationsplats Kronoslättsv/Västanv. * ) Dp=detaljplan, Ädp=ändring av detaljplan, DpP=planprogram, Utr=utredning * ) = nya projekt under 2010 Totalt 16 nya planeringsuppdrag tillkommit under året. För tre av dessa har arbetet avbrutits innan formella beslut om uppdrag har tagits. Det gäller Brågarps koloniområde, Brf Liljekonvaljen och Grevie/Beden Dragonvägen gråmarkerade i listan. Antalet samtidigt pågående planeringsuppdrag har, genom en kontinuerlig ökning, mer än fördubblats under de senaste åren. Från att ha legat på en nivå omkring 15 planeringsuppdrag vid årsskiftet 2008/2009 hanterar vi nu drygt 30

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) samtidigt pågående planeringsuppdrag. Under 2010 har antalet ökat från drygt 20 till nuvarande nivå. I verksamhetsplan för 2010 prognostiserades att antalet uppdrag skulle ligga strax över 20 för de första tre kvartalen, för att sedan minska något mot slutet av året. Prognosen har visat sig stämma dåligt med verkligheten i och med att antalet nya uppdrag har fortsatt att öka kraftigt. Detta beror sannolikt på att regional bostadsbrist och konjunkturuppgång för byggsektorn sammantaget med den tydliga politiska visionen om tillväxt (Tillväxt 7000) medfört ett stort intresse från olika exploatörer att starta byggprojekt i kommunen. Fler planeringsuppdrag än väntat har initierats av privata exploatörer samtidigt som en del av kommunens tillväxtprojekt också har startats tidigare än väntat. Bemanningsmässigt har avdelningen inte haft resurser att möta den ökande uppdragsmängden. Detta har medfört en orimligt stor arbetsbelastning med omprioriteringar och förskjutningar av vissa tidplaner som följd. För att möta den ökande mängden planeringsuppdrag har följande åtgärder vidtagits: Planarkitekt Anna Fogelberg, som tidigare var visstidsanställd, är från och med feb 2010 tillsvidareanställd. Genom rekryteringen av Lowe Kisiel har personalresursen, fr o m , också förstärkts med ytterligare en tillsvidareanställd planarkitekt. Samrådsmöten Under perioden har samrådsmöten/dialogmöten hållits för följande planeringsprojekt; DpP Annerovägen, DpP Uppåkra Arkeologiska Center, Dp Hjärups IP, Dp Vikhem etapp 3, DpP Trolle By, DpP Vallby/Myllan. Dessutom har extra möten med markägare och/eller närboende genomförts i följande projekt: DpP Uppåkra Arkeologiska Center, DpP Annerovägen, Vikhem etapp 3, DpP Flackarps By. En designdialog har genomförts som inledning till planeringen av området vid Rudolf Bååts Väg. Boende i Borggårdsområdet har, tillsammans med tjänstemän och politiker från kommunen, byggherrar/exploatörer, representanter från Borggårdsskolan och Villaföreningen m fl, skissat på framtida utvecklingsmöjligheter. Arbetet genomfördes som en serie workshops där det ingick olika aktiviteter för att bygga kunskap och utveckla idéer. Deltagarna utbytte erfarenheter, formulerade mål och tog gemensamt fram idéer till lösningar. Mellan varje workshop bearbetades dessa till skissförslag av processledarna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) Designdialogen uppmärksammades mycket och uppskattades av alla deltagare: De boende såg det bl a som positivt att redan innan något förslag till förändring finns framme, få möjlighet att föra fram synpunkter och komma med idéer. Deltagande byggherrar/exploatörer som såg stora fördelar med att tidigt i processen kunna få kunskap om lokala förhållanden. Designdialogen för Borggårdsområdet har också uppmärksammats i media bl a Byggindustrin 12/2010. Uppföljning Uppföljning redovisas i form av beslut om uppdrag och antagande som fattats av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden respektive Kommunstyrelsen. MoSN beslut Detaljplaner uppdrag till SBK antagande/godkännande KS-beslut Program till Detaljplan uppdrag godkännande Detaljplan uppdrag till MoSN 4 Fördjupning av ÖP uppdrag antagande/godkännande Kommentar: enligt verksamhetsplan 2010 beräknades 3 planprogram och 6 detaljplaner kunna godkännas/antas under året. Avvikelsen beror dels på att avdelningen arbetat med betydligt fler nya uppdrag i tidskrävande initialskeden än förväntat, och dels på att ärendemängden ökat så pass att resurserna tidvis inte räckt till. Den stora mängden planeringsprojekt har även medfört resursbrist på tekniska avdelningen respektive avdelningen för strategisk planering/ exploatering. Till följd av detta har det periodvis varit svårt att driva vissa projekt framåt. Nyrekryteringar inom avdelningen har också tagit resurser i anspråk.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) Bygglov Byggsidan handlägger normalt omkring 400 bygglovärenden per år. Till det tillkommer ett knappt hundratal byggsamråd (kontrollplan) och ansökningar om förhandsbesked. För huvuddelen av ärendena gäller att beslut tas i delegation enligt gällande delegationsordning, varför endast ett mindre antal ärende lyfts till nämnden för beslut. De typer av ärenden som lyfts till nämnden är förhandsbesked, bygglov av principiell art, avslag, samt ärenden som gäller olovligt byggande. En betydande arbetsinsats är därutöver att ge upplysningar och service till allmänheten, samt att tillhandahålla ritningar och övriga handlingar från bygglovarkivet. Personalsituationen på byggsidan har varit något orolig under första halvan av Både Ingvar Bengtsson (byggnadsinspektör) och Lis Parri (administrativ handläggare) har på egen begäran valt att avsluta sina respektive anställningar inom avdelningen. Nyrekryteringen av efterträdare har emellertid gått bra och två nya medarbetare har börjat under perioden: Magnus Ericson (bygglovingenjör) och Anna Walldén (administratör). Tack vare att Magnus Ericson kunde börja sin anställning väldigt snabbt efter rekryteringen och att f d byggnadsinspektör Boris Ekstrand har varit behjälplig med introduktion och kunskapsöverföring så har bygglovverksamheten ändå kunnat fungera väl under hela perioden. Uppföljning Bygglov/bygganm delegationsbeslut 16,2 dagar 11,2 dagar genomsnittlig Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 14,3 dagar handläggningstid Bygglov nämndsbeslut Förhandsbesked 4 pos, 5 neg. 6 pos, 3 neg 14 positiva 6 pos, 2 neg 3 pos, 1 neg 11 pos, 1 neg antal ärenden/ 1 återkallat 1 återkallat 7 negativa 1 återkallat 4 återkallade 1 återkallat nämndsbeslut (2 ej (1 ej avgjort) 1 återkallat (2 ej avgjorda) 2 till KS (7 ej avgjorda) avgjorda) (2 ej avgjorda) Kontrollplan- /byggsamråd delegationsbeslut

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) Den genomsnittliga handläggningstiden är beräknad utifrån kompletta ärenden som inkommit och avslutats inom perioden. Kommentar: Antalet bygglovärenden som avgjorts under året är något större än motsvarande mängd för fjolåret. Antalet ligger inom det intervall som prognostiserades i verksamhetsplan för 2010 ( st). Däremot har antalet förhandsbesked ökat mer än förväntat av 20 inkomna ärenden har 12 avgjorts av nämnden. Flertalet av dessa lokaliseringsprövningar avser mark i Grevie Beden områden års siffror, vad gäller bygglov och förhandsbesked, är något lägre än för rekordåren , men pekar ändå på en försiktig återhämtning av byggkonjunkturen samt en stor och ökande efterfrågan på tomtmark. Bostadsanpassning Den som är funktionshindrad har rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget boende. Detta regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Bidraget ska täcka skäliga kostnader för anpassningen. I Staffanstorp är det kommunstyrelsen som har ansvaret för bidraget. Beslutsansvaret är delegerat till bygglovingenjören. Uppföljning Bostadsanpassningsärenden delegationsbeslut Ventilationskontroll Sedan den 1 januari 1992 gäller lagen om obligatorisk funktionskontroll för ventilationssysftem (OVK). Syftet med processen är att tillse att lagkraven följs för att få en god inomhusmiljö och undvika problem med ʺsjuka husʺ. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har delegerat till bygglovingenjören att se till att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter och kontrollerar sin anläggning enligt fastställda intervaller. Byggnadens ägare ansvarar för att kontroll utförs och kommunen har tillsynsansvaret.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010) Uppföljning Enligt verksamhetsplanen skulle Plan och Bygg under 2010 föra in OVKregistret i ärendehanteringssystemet och ta fram relevant statistik för verksamheten. Arbetet har påbörjats som planerat, men neddragningar av resurser inom administrationen har medfört att arbetet ännu inte har kunnat slutföras. Arkivet har uppdaterats men bara delvis lagts in i ärendehanteringssystemet (Byggreda). Energideklarationer Sedan den 1 oktober 2006 finns en lag om energideklarationer. Enligt den har kommunen, byggnadsnämnden eller motsvarande, ansvar för tillsynen. Uppföljning Under perioden har kraven på energideklarationer inte medfört någon betydande arbetsinsats vad gäller tillsyn och administration. Däremot har det periodvis förekommit frågor från allmänheten. Brandfarlig/explosiv vara För att få lov att hantera, förvara eller använda brandfarliga varor krävs tillstånd om det inte är små kvantiteter. Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol mm. Ny lagstiftning som trädde i kraft har medfört att verksamheten, som är av mycket liten omfattning, nu även omfattar explosiva varor. Beslut om tillstånd har fattats enligt gällande delegationsordning av byggnadsingenjören, medan tillsynen har utövats av räddningstjänsten. Uppföljning Tillstånd, brandfarlig vara delegationsbeslut Övrigt Från och med maj månad finns kommunens alla gällande detaljplaner och områdesbestämmelser att tillgå via en klickbar karta på hemsidan mycket uppskattat bl a av bygglovsökande, mäklare och exploatörer.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010 Personalutveckling/fortbildning Sparkrav har medfört att budgeten för personalutveckling/fortbildning har halverats fr o m För Plan och Bygg har detta inneburit att kompetensutveckling och omvärldsbevakning under perioden har fått ske framför allt genom nyhetsbrev och liknande. Denna situation är inte hållbar i längden, men bedöms inte ha haft så stor negativ inverkan under perioden mycket tack vare att kursutbudet inom PBL området varit ganska begränsat eftersom man avvaktar kommande ändringar av plan och bygglagen. Ändringarna var tidigare planerade att träda i kraft under våren 2010 men arbetet har försenats så att den nya plan och bygglagen (antagen av riksdagen 21/ ) kommer att börja gälla först 2 maj Handlingsplan för verksamhetsutveckling Arbetet initierat av NS Stadsbyggnads team och målarbete under Arbetet med att färdigställa tjänstekataloger med flödesschema och processbeskrivningar har inte slutförts. Arbetet har avvaktat kommande ändringar av plan och bygglagen och kommer att återupptas under NS Stadsbyggnad har tagit fram en gemensam kundenkät (NKI) som skickades ut efter sommaren Miljökvaliltetsmål lokala miljömål för MoSN Initierat av miljö och samhällsbyggnadsnämnden Under 2010 har Planoch Bygg inte varit engagerat i något arbete inom ramen för projektet. Kulturmiljöprogram / Strategi för Hembygd Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska all fysisk planering senast 2010 grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och utvecklas. Senast 2010 ska också bebyggelsens kulturhistoriska värden vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning. Ett sätt att tillgodose miljökvalitetsmålet kan vara att ta fram ett kulturmiljöprogram där kommunens samtliga bebyggelsemiljöer inventeras och värderas utifrån kulturhistoriska och estetiska parametrar. Programmet skulle också kunna ge råd och riktlinjer till hjälp för medborgarna, samt ge förslag på framtida utvecklingsmöjligheter. Ett kulturmiljöprogram skulle också kunna vara värdefullt som identitetskapare och bl a bidra till den önskvärda utvecklingen från Landsbygd till Hembyggd som anges i Framtidens kommun.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 forts Årsredovisning Stadsbyggnad/Plan och bygg 2010 (dnr B0269/2010 Enligt verksamhetsplan 2010 skulle arbetet kunna ha initieras under våren 2010 genom framtagande av projektbeskrivning och ekonomisk kalkyl. Hög arbetsbelastning på plansidan och personalomsättning på byggsidan har dock medfört att detta arbete inte kunna starta som planerat. Under hösten har vi dock arbetat med att färdigställa projektbeskrivning och föreskrifter för upphandling av konsult. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag parkeringsförbud (dnr T ) Medborgaren vill ha uppsatt skyltar om parkeringsförbud i vändzonerna i området Borggården Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om parkeringsförbud på ovan nämnda område inkluderat vändzoner. Skyltning om parkeringsförbud finns vid infarterna varför ytterligare skyltning ej erfordras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte tillmötesgå medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Förslag till detaljplan för del av Nevishög 13:1, Hagalid rekreationspark (dnr P0019/2008) Syftet med planläggningen är att möjliggöra anläggandet av en rekreationspark med skogskänsla i anslutning till Staffansvallen. Förslaget som presenteras i utredningen Konceptskiss för grönstrukturen i Vikhem & Hagalid föreslår ett stort sammanhängande grönområde, där Hagalid rekreationspark utgör en del. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna efter samråd reviderat förslag till planprogram för Vikhemsområdet, att en miljöbedömning inte behövs då planens genomförande inte antas leda till betydande miljöpåverkan, samt att uppdra till miljö och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta förslag till detaljplaner i enlighet med planprogrammet och för det område planprogrammet omfattar. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslöt att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för del av Nevishög 13:1 Hagalid rekreationspark, i enlighet med Planprogram för Vikhemsområdet och bestämmelserna i 5 kap plan och bygglagen. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslöt att låta sända ut föreliggande planförslag till detaljplan på samråd.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 4 forts Förslag till detaljplan för del av Nevishög 13:1, Hagalid rekreationspark (dnr P0019/2008) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. att ställa ut föreliggande planförslag enligt 5 kap plan och bygglagen.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Förslag till detaljplan för del av Borggård 1:4, automatstation vid Borggårdsrondellen (dnr P ) Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny automatstation öster om Borggårdsrondellen. Automatstationen ska ersätta OKQ8:s befintliga bensinstation längs Malmövägen, Staffanstorp. Flytten innebär att automatstationen placeras i ett läge som bättre lämpar sig för ändamålet, då avståndet till omgivande bostadsbebyggelse blir större och risker med avseende på människans hälsa och miljö därmed minskar. Planförslaget avses handläggas med normalt planförfarande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för del av ovan nämnda fastighet i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. plan och bygglagen.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Förslag till ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:1, undercentral för fjärrvärmeanläggning (dnr P )P Syftet med detaljplaneändring är att den ska skall överensstämma med gällande användning. Detta för att möjliggöra framtida fastighetsbildning. Enligt gällande detaljplan (S26) är området avsett för handel (H), men inrymmer sedan 1995 en undercentral för fjärrvärme (Es). Planområdet utgör del av fastigheten Brågarp 6:1 och berör detaljplan S26. Planändringen avses handläggas med enkelt planförfarande. Staffanstorp kyrkbyn Cederbergs väg Planetvägen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:1, undercentral för fjärrvärmeanläggning. att låta sända ut föreliggande förslag till ändring av detaljplan på samråd enligt plan och bygglagen 5 kap samt 28. att en miljöbedömning inte behövs då ändringens genomförande inte antas leda till betydande miljöpåverkan, enligt plan och bygglagen 5 kap. 18.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Förslag till detaljplan för del av Malmövägen, busshållplats (dnr P ) Skånetrafiken planerar tillsammans med Staffanstorps kommun att förbättra pendeltrafiken genom Staffanstorp. Målet är att skapa ett tydligare och starkare kollektivtrafikstråk mellan Dalby Staffanstorp Malmö ett så kallat pendelkoncept med 15 minuterstrafik för linje 174. För att kunna införa pendeltrafik genom Staffanstorp måste antalet hållplatser minskas för linje 174 och busstationen ersättas med ett nytt hållplatsläge vid Malmövägen. Syftet med planläggningen är att möjliggöra nytt hållplatsläge vid Malmövägen för busstrafiken. Staffanstorp centrum Malmövägen Kommunstyrelsen beslöt att uppdra till miljö och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till genomförandet av godkänt pendelkoncept m m erforderliga ändringar av härav berörda gällande detaljplaner. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut upprätta förslag till detaljplan.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Förslag till detaljplan för cirkulationsplats Kronoslättsvägen/ Västanvägen (dnr P ) Skånetrafiken planerar tillsammans med Staffanstorps kommun att förbättra pendeltrafiken genom Staffanstorp. Målet är att skapa ett tydligare och starkare kollektivtrafikstråk mellan Dalby Staffanstorp Malmö ett så kallat pendel med 15 minuterstrafik för linje 174. koncept I samband med planerna för linje 174 förändrar Skånetrafiken även turerna för linje 166, 172 och 175. Linje 166 får ny sträckning med nya hållplatslägen i södra Staffanstorp. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny cirkulationsplats vid Västanvägen/Kronoslättsvägen för busslinje 166. Kronoslättsvägen Önsvala Kommunstyrelsen beslöt att uppdra till miljö och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till genomförandet av godkänt pendelkoncept m m erforderliga ändringar av härav berörda gällande detaljplaner. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut upprätta förslag till detaljplan.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Förändrade hastighetsgränser inom Hjärups tätort (dnr T ) Under 2009 pågick ett arbete med förändringar av hastighetsgränser inom Staffanstorps tätort utfört av en politisk arbetsgrupp från miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Detta arbete kom fram till beslut i frågan och hastighets genomfördes under ändringarna Nu är det dags för översyn av Hjärups tätort. Ett remissförslag är framtaget för nya hastigheter i Hjärup. Förslaget följer principerna för genomförandet i Staffanstorps tätort. Förslaget (kartbilaga) föreslås sändas på remiss till följande remissinstanser: Polisen, Räddningstjänsten, Skånetrafiken, Trafikverket, Hjärups Byalag samt Tekniska nämnden i Staffanstorp. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut förslaget på remiss till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skånetrafiken, Trafikverket, Hjärups Byalag samt Tekniska nämnden i Staffanstorp.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Utvärdering av publiceringen av livsmedelsinspektioner (dnr M ) Redogörelse för ärendet Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 april 2009 att resultaten från livsmedelsinspektionerna skulle publiceras på kommunens webbplats. Publiceringen har pågått under hösten 2009 samt under hela En utvärdering av projektet skulle göras i januari Utvärderingen bifogas denna skrivelse. Publiceringen av livsmedelskontrollerna har haft en positiv effekt, dels som information till allmänheten, dels ur ett livsmedelshygieniskt perspektiv. Flera verksamheter har vid kontakter påtalat att man upplever det som positivt att resultaten offentliggörs. Dock finns det några som upplever det negativt. Av resultaten från inspektionerna framgår att publiceringen troligen bidragit till det goda resultatet samt den korta tiden för åtgärdandet av avvikelserna. Målet för företagen är givetvis att kunna visa på ett gott resultat. De omdömen som har publicerats efter inspektionerna har grundat sig på Livsmedelsverkets hjälpreda till checklistan för detaljhandel, version 2.1. Under projekttiden har Livsmedelsverket delvis ändrat i sina bedömningsgrunder. Miljökontoret har dock valt att fortsätta med de bedömningsgrunder som gällde vid publiceringens påbörjande. Vid en eventuell fortsatt publicering, är det möjligt att bedömningsgrunderna anpassas till nya rekommendationer. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fortsätta publicera resultaten från livsmedelsinspektionerna på webben.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (personuppgift), förhandsbesked (dnr B ) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning i del av befintlig verkstadsbyggnad till bostad om ca 95 kvm för eget bruk. Befintliga förhållanden Fastigheten (personuppgift) vid Gullåkra byaväg är en bebyggd jordbruksfastighet med en areal om kvm. På fastigheten finns idag ett bostadshus, en verkstadsbyggnad samt förrådsbyggnader. Sökanden önskar överlåta nuvarande bostad till en eventuell ny brukare av jordbruksmarken och bosätta sig i den tilltänkta ombyggda verkstadsbyggnaden för att inte behöva flytta från Gullåkra by. Genom lantmäteriförrättning 2007 avstyckades 1043 kvm från fastigheten till nybildade fastigheten (personuppgift). Av stadsbyggnadskontorets samråds traktorgarage och förråd vilket krävde byggnadstekniska yttrande framkommer synpunkter på brandskyddskrav enligt Boverkets byggregler eftersom ny fastighetsgräns drogs mellan de sammanbyggda byggnaderna åtgärder. Planläge Fastigheten ligger inom område för vilket gäller beslut enligt fornminneslagen (kulturhistorisk lämning). Gullåkra är en jordbruksby vars existens finns belagd från medeltiden, tidig bosättning har funnits inom området vilket framgår av de fornfynd som har gjorts i Gullåkra mosse. Fastigheten (personuppgift) omfattas även av områdesbestämmelser för Gullåkra by (K19). Området utgör en värdefull kulturmiljö som i huvudsak avses användas för jordbruks och bostadsändamål med inslag av annan verksamhet av mindre omfattning som låter sig väl inpassas i miljön. Inom områdesbestämmelsens gräns gäller utökad lovplikt för bl a rivning, nybyggnad eller ändring. Ärendets handläggning Stadsbyggnadskontoret har tillskrivit tre berörda grannar, s:1 samt NS stadsbyggnad/teknik och Miljö. (personuppgift), har ingen erinran mot ansökan. (personuppgift), bifaller ansökan. NS Stadsbyggnad/Teknik har inget att invända mot ansökan. Den planerade bostaden ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området.

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(48) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 11 forts (personuppgift), förhandsbesked (dnr B ) NS Stadsbyggnad/Miljö har inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Ägarna till fastigheten (personuppgift) har inte inkommit med yttrande. Bedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att ombyggnadsåtgärden inte försvårar en ändamålsenlig användning av fastigheten. Förrådsbyggnaden på fastigheten (personuppgift) ligger i tomtgränsen mot (personuppgift) och verkstadsbyggnaden varför byggnadstekniska åtgärder troligtvis måste vidtas för att brandskyddskrav enligt Boverkets byggregler skall uppfyllas. Utgångsläget är att minsta avstånd mellan byggnader skall vara 8 meter, normalt 4 meter på respektive sida om fastighetsgräns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked till ändrad användning i del av befintlig verkstadsbyggnad till bostad om ca 95 kvm för eget bruk. Vid bygglovprövningen skall redovisas byggnadstekniska åtgärder för att brandskydds enligt Boverkets byggregler kan kraven uppfyllas. Berörda grannar underrättas om beslutet. Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Avgift positivt förhandsbesked: 3.750:

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer