Programredogörelse avseende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programredogörelse 2010-09-08 avseende"

Transkript

1 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunfullmäktige 1(20) Programredogörelse avseende program inför förslag till Tillägg till Översiktplan, ÖP07, Tema vindkraft Örkelljunga kommun Bilagor Remisslista Program Programtiden pågick till enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap Kungörelse har gjorts i HD/NST Handlingarna rörande TEMA VINDKRAFT har skickats ut i enlighet med remisslistan. Programmets handlingar har varit utställda på samtliga bibliotek i kommunen, kommunhuset och på kommunens hemsida. Även har två informationsmöten hållits, 4/3 i Skånes Fagerhult, Bokelundaskolan samt 11/3 i Örkelljunga, utbildningscentrum. Där har allmänheten haft tillfälle att fylla i en enkät om vi i kommunen skall ha vindkraftverk samt hur de vill att kommunen i så fall skall placera eventuella vindkraften. Även en enkät för företagare fanns tillgänglig. De som inte var med på mötena kunde ta del av enkäterna på kommunens hemsida. Enkätsvaren finns sammanställda på kommunens hemsida. I nästa planskede, samrådet, ställs ett planförslag med ställningstaganden utifrån inkomna yttranden, enkätsvar och övrigt underlagsmaterial ut för ny möjlighet att lämna synpunkter. Sammanställning av inkomna yttranden med kommentarer Yttrandena finns i sin helhet att tillgå på kommun kansli, Örkelljunga kommun Länsstyrelsen i Skåne Län ( ) Allmänt Länsstyrelsen finner att tematillägget för vindkraft till översiktsplanen för Örkelljunga kommun i huvudsak är täckande och utgör ett utmärkt underlag för det fortsatta planarbetet i kommunen. Programhandlingen redovisar en tydlig övergripande vision. Vindkraft Det framgår inte vilken typ av etableringar som det har kommit in ansökningar om. Det framgår inte av figur 4 om det finns ett respektavstånd på 500 m invid tätorterna och dess planerade utvidgning. Riksintressen Det bör framgå på ett tydligt sätt av planhandlingarna var föreslagna vindkraftsanläggningar sammanfaller med områden av riksintresse och Natura Som ett komplement till kartan

2 2(20) på sidan 11 kan det för att förenkla bedömningen av respektive intresse vara lämpligt att också redovisa varje riksintresse för sig. Totalförsvaret Samråd med Försvarsmakten ska ske så att man kan utröna vilken geografiska områden som kan komma i konflikt med en framtida vindkraftsexploatering. Hälsa och säkerhet Man bör i planhandlingarna lägga till information om skyddsavstånd beträffande närhet till vägar och järnvägar. Mellankommunala frågor Vindkraftsetableringar är en fråga av mellankommunal art som länsstyrelsen anser angelägen att beakta i den fortsatta planeringen. Det ska av samrådshandlingarna framgå hur samordning och samverkan över kommungränser genomförts. Miljöbedömning Bestämmelserna om miljöbedömningar av planer och program gäller sedan och omfattar bland annat översiktplaner. Översiktsplaner behandlar lokaliserings- och exploateringsfrågor och anger tillåten eller önskvärd mark- och vattenanvändning. De ger därigenom förutsättningar eller vägledning för kommande tillstånd och planer. Översiktsplaner ska därför alltid miljöbedömas. Kommunen gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning troligtvis kommer att behöva upprättas. En avgränsning av MKB:n görs i samråd med Länsstyrelsen, lämpligen i samband med plansamrådet. Det fortsatta arbetet med konsekvensbeskrivning kan med fördel ske utifrån landskapets förutsättningar och konsekvenser för motstående intressen. En miljöaspekt som behöver utvecklas är därför hur det allmänna intresset av stora opåverkade områden påverkas, men även hur landskapsbild och kulturmiljövärden påverkas av att grupper av vindkraftsverk placeras i vidsträckta skogar. Vindkraftsetableringar i skogsmiljö är en relativt ny företeelse vars konsekvenser för kulturmiljö är svåra att överblicka. Då påverkansområdet är stort och svårbedömt kan det vara aktuellt att göra en utredning där man försöker hitta metoder för att bedöma vindkraftsverkens påverkansområden. Vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. Kommunen bör förtydliga vilka miljöaspekter som kommer att utredas närmare i samband med detaljplan, tillståndsprövning och bygglov. De miljöaspekter som är av övergripande karaktär bör beskrivas på översiktsplanenivå. Länsstyrelsen menar att det är lämpligt att genomföra visualiseringar i det fortsatta arbetet med aktuellt planförslag och att låta dessa bilda underlag för miljöbedömningen av Tillägg till Översiktsplan för Örkelljunga kommun, ÖP07, Tema Vindkraft. Det gäller inte minst synbarheten på längre avstånd, eftersom vindkraftsetableringar på höjder i skogsområden kan komma att vara skymda av skog på nära håll men bli synliga på långt håll. Övrigt Kulturvärden

3 3(20) Programmet utgör ett bra underlag för kommunens fortsatta planering och ställningstagande inför eventuell vindkraftsetablering. I programmet redovisas information och relevanta frågor rörande kulturmiljö och vindkraft som kommunen måste förhålla sig till i det fortsatta arbetet. Under förutsättning att kommunen beaktar natur- och kulturmiljön i den utsträckning som programmet framställer och arbetar vidare med detta i den fortsatta planprocessen bedömer Länsstyrelsen att etablering av vindkraft i området kan vara möjlig. Fornlämningar och arkeologi I planhandlingarna bör det framgå att det kan komma krävas särskilt tillstånd enligt kulturminneslagens 2 kap, om fornlämningar berörs av planerade vindkraftsetableringar. Till varje fornlämning hör också ett, i vissa fall, större fornlämnings område som har samma lagskydd som fornlämningen. Naturvärden De områden som är utredningsområden enligt ÖP förefaller rimliga även i det här tidiga skedet. Områdena markerade som möjliga för vindkraft är många och översiktliga och det går inte att ge exakta yttrande för varje område i det här skedet. Utgångspunkterna är dock bra och programmet är ett bra dokument att utgå ifrån. I det fortsatta arbetet tar kommunen förslagsvis fram ett kartmaterial som visar var potentiella vindkraftsområden överlappar med natur- och friluftslivsområden. De bör t ex beakta: Riksintressen, Natura 2000, områden av värde för friluftsliv, tysta områden, fågel och fladdermusstråk, områden som är utpekade enligt länets naturvårdsprogram samt områden utpekade för tätortsnära natur. Materialet bör även visa påverkan på landskapsbilden och huruvida man gör intrång i gällande strandskydd. Förtydligande görs av vilka sorters verk som ansökningarna gäller. Ett respektavstånd införs invid tätorterna och dess planerade utvidgning enligt ÖP07. I det fortsatta arbetet med vindkraftstillägget kommer tydligt att redogöras för huruvida eventuella föreslagna områden för vindkraftetableringar i kommunen sammanfaller med riksintressena, natura områdena, områden av värde för friluftslivet, fågel och fladdermusstråk samt områden utpekade i länets naturvårdsprogram. Försvarsmakten är med på remisslistan och har yttrat sig se nedan. Kommunen kommer att beakta skyddsavstånd till statliga vägar och järnvägar. Kommunen har redan haft god samverkan med flera av grannkommunerna förutom obligatorisk programsamrådsremiss vilket vi ämnar fortsätta och ta med i tillägget. Kommunen är medveten om att det krävs en miljöbedömning och gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att behöva upprättas och önskar samråd med länsstyrelsen angående MKB:ns avgränsning under samrådstiden. Kommunen kommer i det fortsatta arbetet att översiktligt geografiskt definiera kommunens stora opåverkade områden, kultur- och naturmiljöernas och landskapets förutsättningar och konsekvenser för motstående intressen. Kommunen har fått bidrag från Boverket för att kunna genomföra visualiseringar för hur verken påverkar landskapsbilden, skogsmiljön och upplevelsen på närmare och längre avstånd, för utredning om vindbruksområden i förhållande till fornlämningar och strandskydd mm. Texten i länsstyrelsens yttrande angående kulturminneslagen införs i tillägget. Länsstyrelsen i Kronoberg ( ) Länsstyrelsen i Kronoberg ser positivt på Örkelljunga kommuns ambition att ta fram ett tillägg till översiktsplanen som behandlar kommunens vindkraftsutbyggnad. Enligt vår

4 4(20) uppfattning är det viktigt att det för den framtida vindkraftsetableringen finns vägledande politiskt förankrade dokument som redovisar motstående intresse, och som anger riktlinjer för hur landskapsbild, buller och andra störningar ska hanteras. I kommunens program finns områden utpekade i anslutning till länsgränsen som anges ha potential för vindkraftsutbyggnad. Då storskaliga vindkraftsanläggningar i regel har stor påverkan på sin omgivning, även på längre avstånd, vill vi betona vikten av att dialog förs med angränsande kommuner i arbetet med att peka ut potentiella vindkraftsområden. Enligt den fördjupade vindkartering över Kronobergs län som Uppsala Universitet har tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen finns goda vindförutsättningar i delar av området utmed gränsen mellan Örkelljunga och Markaryd kommuner. Det är alltså sannolikt att en utbyggnad av vindkraftsanläggningar kan bli aktuellt även på Markaryds kommuns sida av länsgränsen. Även detta pekar på att hantering och slutlig bedömning av var vindkraftsverk kan etableras i områden som ligger i anslutning till länsgränden måste ske i nära mellankommunal samverkan mellan Örkelljunga och Markaryds kommuner. Alla Örkelljunga kommuns grannkommuner kommer att ges möjlighet att yttra sig även i de resterande planskedena under arbetet med att ta fram tillägget till ÖP07 tema vindkraft dessutom tas underhandskontakt för att dela ställningstaganden, erfarenheter od. Försvarsmakten ( ) På bifogad karta är tre områden inringade där en vindkraftsetablering kan komma i konflikt med totalförsvarets intressen. I dessa områden krävs analys på exakta positioner och höjder. I ett av områdena finns pågående vindkraftsärenden. Försvarsmakten kan konstatera att detta ärende ej har remitterats till Försvarsmakten. En text om riksintressen för totalförsvaret bör föras in i nästa version av planen förslagsvis; Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktplanen, i andra fall inte. dels finns områden i form av övningsoch skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inta kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Örkelljunga kommun finns inga öppet redovisade områden som utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. I kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftsverk. De kan utgöra flyghinder eller störa olika typer av kommunikationssystem. Därför bör försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 50 meter inom tätort. Försvarsmaktens förslag på text angående riksintresset för totalförsvaret införs i nästa version av planen. Hänsyn tas, i det fortsatta arbetet, till de tre områden där vindkraftetablering kan komma i konflikt med totalförsvarets intressen.

5 5(20) Vägverket ( ) I programmet redovisas platser för var vindkraftsärenden kommit in till kommunen. Även redovisas tre utredningsområden för vindkraft. De flesta vindkraftsärenden ligger nära väg E4 och alla utredningsområden ligger kloss intill vägen. Tyngdpunkten ligger i kommunens norra del. Endast det allra nordligaste och tillika största utredningsområdet ligger inom området som har högsta vindpotential. Det kan synas rationellt och lovvärt att samla bullrande verksamhet, som i detta fall väg E4, höghastighetsbanan och vindkraften till kommunens ryggrad och därmed skydda eventuella ostörda tysta områden, men detta bör inte ske utan eftertanke. Väg E4 är en väg med hög status och har riksintresse. Utblickar över omgivande terräng spelar stor roll bl a för trafiksäkerheten. Motorvägen E4 bör ingå bland de värdefulla områden som bör skyddas för alltför närgången etablering av verksamheter, t ex vindkraft. Kommunen beskriver väg E4 som ryggraden och andra vägar som upplevelsestråk. Man bör emellertid inte negligera ryggradens betydelse som upplevelsestråk. Det är många resenärer på väg av denna dignitet, som i alla fall om de är pendlare, dagligen färdas på vägen och därmed nästan kan jämföras med boende. Och för boende har kommunen satt som mål att hålla vindkraftverk på ett respektfullt avstånd från bostäder. Vägverket har krav på betryggande avstånd bl a med hänsyn till eventuella vrakdelar från vindkraftsverken. Vindkraftsverk påverkar landskapsbilden starkt. Därför är det bättre att vindkraftsparkerna samlas i större grupper istället för enstaka verk utspridda lite var stans och att de placeras vid knutpunkter/noder utmed väg E4 där handel och andra verksamheter samlas än utspridda längs hela vägen så att det känns som om man färdas genom ett långsträckt industrilandskap. Positivt att värna de relativt få öppna ytorna i landskapet och istället koncentrera utbyggnaden till skogsområden eller i skogsridåer. Från trafiksäkerhetssynpunkt har också den inbördes uppställningen av verk betydelse. Om kraftverken kommer att ligga i fel vinkel i förhållande till körriktningen, kan det leda till att uppmärksamheten brister hos föraren. En annan fråga är hur man ska nå anläggningsplatsen såväl under utbyggnaden som under den senare driften. Vägverket konstaterar att det allmänna vägnätet öster om väg E4 är glest. Vindkraftsverk bör inte byggas där de inte får bästa effekt t e x söder om Örkelljunga tätort. Vägverket ifrågasätter de i programmet markerade inkomna vindkraftsärendena här. Etableringen bör prövas genom planläggning inkluderande illustrationskarta över verkens placering, utan efterföljande bygglov, vilket givetvis förutsätter att verken placeras i större grupper. Vid planprövningen bör också ställas villkor över hur verken ska avvecklas efter att de tjänat ut. Kommunen noterar vägverkets synpunkter om att motorvägen E4 bör ingå bland de värdefulla områden som bör skyddas för alltför närgången etablering av verksamheter, t ex vindkraft. Kommunen ser positivt på att förlägga vindkraftsverk i den redan bullriga miljön längs med väg E4 men det kommer inte att ske utan reflektion. Väg E4 är samtidigt kommunens huvudentré och ansikte utåt mot omvärlden. Vyerna från väg E4 in över kommunen och genom kommunen är därför viktiga. Kommunen kommer att beakta generellt skyddsavstånd till väg E4 och upplysa om att skyddsavståndet vid senare detaljstudier är tornhöjd plus vinghöjd. Närmare utredningar

6 6(20) kring fel vinkel får också lämnas till framtida detaljerade etableringsprojekt. Generellt kan kommunen dock ta med information redan nu om att vindkraftverk inte får placeras i fel vinkel t ex i sådan linje att vägtrafikanterna får uppfattningen att linjen anger vägens riktning. Kommunen önskar i det fortsatta planarbetet vägverkets mer detaljerade synpunkter på de då föreslagna områdena med avseende på nåbarhet under utbyggnad och drift. Kommunen utgår i det fortsatta arbetet från av Energimyndigheten beställd och av Uppsala universitets senast reviderade vindkartering. Kommunen noterar att de områdena med bäst vindenergi, ur denna synvinkel, bör gå före de områdena med lite sämre vindenergi. Kommunen tackar i övrigt för intressanta synpunkter gällande t ex landskapsbilden och prövningsförfarandet vilka vi tar med oss som underlag i det fortsatta arbetet. Regionmuseet Kristianstad, landsantikvarien i Skåne ( ) Vindkraftsetablering är ett relativt nytt fenomen i skogsbygden och kommunens initiativ att utreda möjligheterna för detta närmare är mycket positivt. Den fördjupade analysen bör redogöra för kommunens mål rörande den egna vindkraftsproduktionen. Energiproduktionen i förhållande till antalet vindkraftverk kan med fördel visualiseras genom bildmontage. En djupare studie av på vilket sätt kommunens natur- och kulturmiljöer påverkas av vindkraftsetableringar är nödvändig. Vindkraftslokaliseringar sammanfaller ofta med fornlämningsområden i höjdlägen som dessutom riskerar att påverkas vid anläggning av nya tillfartsvägar. Det är lämpligt att i ett tidigt skede identifiera dessa särskilt känsliga områden. Det är mycket angeläget att analysera vilka växter- och djurarter som riskerar att påverkas negativt av vindkraft och inom vilka områden dessa arter förekommer. Vilka områden upplevs idag som tysta och opåverkade? Dessa områden bör i största möjliga mån hållas fria från vindkraftsverk. De diffusa värdena, mörker och tystnad, kommer med stor sannolikhet att bli eftertraktad bristvara i framtiden. En bedömning bör göras i vilken utsträckning kommunens attraktionskraft påverkas av utbyggd vindkraft. Finns det delar av kommunen där vindkraft av denna anledning bör undvikas? Kommunen domineras av en småskalig karaktär där relativt små och avgränsande landskapsrum oftast är överblickbara. Dagens höga vindkraftsverk har en helt annan storsaklighet som påverkar ett stort, omgivande landskapsavsnitt. En kommunövergripande landskapsanalys är därför nödvändig där bl a särskilt värdefulla siktlinjer och vyer bör identifieras. Kommunen tackar för intressanta synpunkter och ska beakta dessa i det fortsatta planarbetet. Enheten för regional utveckling, Region Skåne ( ) Region Skåne ser positivt på energilösningar som bidrar till långsiktighet och minskade koldioxidutsläpp. Region Skåne välkomnar att kommunen möter de nya förutsättningarna för vindkraftsetablering med ett strategiskt dokument. Genom att ha ett väl genomarbetat och förankrat material tillhanda underlättas kommunens hantering av vindkraftsärenden samtidigt som det demokratiska inflytandet kan säkras. Region Skåne påminner om dokumentet Styrkor och svagheter i planerings- och etableringsprocessen för vindkraft i Skåne. Region Skåne uppskattar att kommunen tar ett

7 7(20) helhetsgrepp om vindkraftsfrågan och belyser de motstående intressen som finns samt att det är viktigt med en levande dialog med grannkommunerna. Kommunen kommer att fortsätta helhetsgreppet genom att ytterligare belysa de motstående intressena och genom att fortsätta den levande dialogen med våra grannkommuner. Kommunen tackar för dokumenttipset. Skånetrafiken ( ) Skånetrafiken vill gärna att en höghastighetsjärnväg mellan Skåne och Stockholm kommer till stånd. En sådan är möjlig i flera olika sträckningar, och det är i dagsläget osäkert vilken sträckning som ger bäst nytta. Tills vidare är det emellertid önskvärt att kommunerna upprätthåller spårreservat, så att inget av alternativen försvåras eller omöjliggörs i onödan. Skånetrafiken anser därför att Örkelljunga bör prioritera ett spårreservat för Europabanan. Om uppehåll i Örkelljunga överhuvudtaget ska bli intressant måste järnvägen dock gå betydligt närmare samhället än den i översiktsplanen redovisade korridoren. Enligt vår egen mer detaljerade undersökning för var spåret rent tekniskt/ekonomiskt bör gå är det svårt att böja in det till väg E4 vid Skåneporten. I det föreslagna läget ligger stationen på cykelavstånd (ca 4,5 km) från både Örkelljunga och Åsljunga centrum. Kommunen är mycket intresserad av att höghastighetsspåret går längs med väg E4 under förutsättning att det också går att använda för regionaltåg med station i Örkelljunga tätort. NÅRAB ( ) Ingen erinran. Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) ( ) I det kommande arbetet förutsätts att en utredning görs av de risker som kan finnas i samband med etablering av vindkraftsanläggningar. Exempel på detta är risken för isbildning, brand, blixtnedslag, nedfallande delar och totalhaverier. I vindkraftverk kan det även finnas miljöfarliga ämnen (till bl a växellådor, hydraulsystem och isolermedium) och risken för utsläpp bör också beaktas. Det är även viktigt att ta hänsyn till räddningstjänstens resurser och möjligheter till insatser vid olyckor. MSB vill även upplysa om 2 kap 2 i lagen mot olyckor (2003:778) att det är ägaren eller nyttjanderättsinnehavare som i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. För att minska sårbarheten i samhället och för att undvika eventuella bortfall av el är det viktigt att vindkraftsverken, ledningar och ledningsgator är dimensionerade och utformade så att hänsyn tas till risken för extremhändelser och kontinuerliga klimatförändringar. Kommunen kommer i det fortsatta planarbetet att beakta de risker som, enligt MSB ovan, kan finnas i samband med etablering av vindkraftanläggningar och i planbeskrivningen upplysa om lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Kommunen upplyser det kommande planförslaget även om risken för extremhändelser, kontinuerliga klimatförändringar och behovet av att exploatörerna gör detaljutredningar i projektskedet. Laholms kommun ( )

8 8(20) Örkelljunga kommun delar många av de bedömningar som legat till grund för Laholms kommuns vindkraftsplanering. Kommunen har därför inget att erinra mot principerna i programmet. Dock vill Laholms kommun betona att i programmet finns vissa områden, som bedöms som potentiella områden för vindkraft, belägna invid kommungränsen mot Laholm. Dessa områden är belägna där Laholms kommun på andra sidan gränden bedömt att det ej är lämpligt med vindkraftsutbyggnad. Laholms kommun önskar därför att i den händelse vindkraftsområden planeras intill kommungränsen ett respektavstånd föreskrives från kommungränsen till närmaste verk. Örkelljunga kommun ser positivt på fortsatt samarbete och dialog med Laholms kommun och kommer att ta med Laholms bedömning om var det inte är lämpligt med vindkraftsutbyggnad och behovet av respektavstånd i det fortsatta planarbetet. Markaryds kommun ( ) Det är av yttersta vikt att mellankommunal samverkan sker mellan Örkelljungas och Markaryds kommuner, så att en framtida vindkraftsutbyggnad i Örkelljunga kommun ej medför restrektioner för andra etableringar i Markaryd kommun samt att en gemensam planering sker mellan kommunerna vad gäller konkreta vindkraftsförfrågningar. När det gäller konkreta vindkraftsförfrågningar så kan det enligt den nya lagen komma att bli endast en miljöbalks- och länsstyrelsefråga, kommunen förutsätter då att länsstyrelsen sköter de mellankommunala frågorna väl. Örkelljunga kommun ser mycket positivt på fortsatt samarbete och dialog med Markaryds kommun gällande tilläggsplanen för vindkraft vilket blir ett viktigt underlag även för länsstyrelsernas handläggning av vindkraftsärenden. Hässleholms kommun ( ) Ingen erinran då det inte finns några intressekonflikter gentemot det tematiska tillägg för vindkraft som Hässleholms kommun haft på utställning. Hässleholm ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i projekt invid och över kommungränsen. Örkelljunga kommun ser mycket positivt på fortsatt samarbete och dialog med Hässleholms kommun. När det gäller konkreta vindkraftsförfrågningar så kan det enligt den nya lagen komma att bli endast en miljöbalks- och länsstyrelsehandläggning, kommunen förutsätter då att de sköter de mellankommunala frågorna väl. Ängelholms kommun ( ) Programmet ger en god bild av det kommande planeringsarbetet och vilka ställningstagande Örkelljunga kommun kommer att behöva göra. Avseende kartan (figur 4, sid 7) med bebyggelsefria områden anser Ängelholm att även bebyggelse utanför kommungränsen bör redovisas för att ge en heltäckande bild av vad som faktiskt är bebyggelsefria områden. Vad beträffar den i ÖP07 utpekande korridor för Europabanan, anser Ängelholms kommun att spårsträckningen ska fredas från exploatering. Höghastighetståg med en sträckning genom nordvästra Skåne är en stor möjlighet för regionen och bör inte begränsas eftersom en begränsning skulle innebära en fördel för alternativa sträckningar som inte kommer

9 9(20) nordvästra Skåne till godo. Ängelholm samarbetar med Höganäs och Helsingborgs stad med tema vindkraft och önskar någon form av samarbete. Örkelljunga kommun ser mycket positivt på fortsatt samarbete och dialog med Ängelholms kommun och det är en bra idé att även ta med bebyggelsen runt om vår kommun i det fortsatta arbetet. Örkelljunga kommun är mycket intresserad av att höghastighetsspåret går längs med väg E4 under förutsättning att det också används för regionaltåg med station i Örkelljunga tätort vilket vi har redovisat i översiktsplanen, ÖP07 och vilket kommer att visas tydligt även i vindkraftstillägget. Clas Engström, Kristdemokraterna ( ) Örkelljunga skall bland annat göras känt för sin goda livsmiljö och dess särprägel skall bevaras enligt utdrag ur vår Vision Vi vill att hela landsbygden skall leva och vi ser gärna att bostadshus uppförs även ute i de mindre byarna. För att detta skall locka vill vi bevara så mycket som möjligt av de fina kulturmiljöerna som vi har utan störande inslag och höga torn som sticker högt över trädtopparna. Kommunen bör bidra med miljövänlig energiproduktion i form av vindkraft. Därför vill vi att de stora vindkraftverken hänvisas till att uppföras där det redan finns störande inslag i naturen t ex längs med E4:an. Vindkraftverken bör placeras i grupper för att hålla nere intrånget i naturen och möjligheten till annan användning av mark. Mindre verk på upp till 30 meters höjd och som då i första hand avses för fastighetsägarens eget energibehov kan även få uppföras på andra platser i kommunen. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens fina kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Carina Zachau, Moderaterna ( ) Kommunen skall ha vindkraftsverk men utbyggnaden skall gå långsamt för det kommer mycket nytt t e x vertikala verk. Det bör byggas ca verk och i grupper om 2-3 i varje. Absolut lämpligaste platsen är längs E4 men vad ger det för intryck till besökare/turister? Kommun bör vara vaksam för de skyddsavstånd som anges gentemot bostäder. Vissa naturområden och kulturlandskap bör vara helt undantagna för vindkraftsverk. En stor del av kommunens energi bör komma från vindkraft. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens natur- och kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. I arbetet kommer allas önskemål om antal verk, gruppers storlek och placering och skyddsavstånd att tas med i avvägningar och bedömningar. Planen ska så långt som möjligt fungera för både nutida och eventuellt framtida verk. Ingemar Johansson, Centerpartiet ( ) Det är stora ekonomiska aspekter för markägare att beakta. För många markägare kan detta vara avgörande för egendomens avkastning och fortsatta verksamhet som bevarar det öppna landskapet. Val av plats för vindkraftsverk måste överordnas de gröna områden som redovisas i Översiktsplanen. Restriktioner mot etablering måste vara väl förankrad i människors uppfattning. Det finns vindkraftverk som t o m uppförts i ett Natura 2000 område.

10 10(20) Störning Att människor störs eller inte störs av en fysiks anläggning beror oftast på om man gillar verksamheten eller inte. Detsamma gäller för vindkraft. De flesta är positiva till ren energi som vindkraftsel men ogillar att grannen sätter upp ett vindkraftsverk och blir då störda. Delaktighet Den som avser uppföra vindkraftsverk bör engagera grannar och närboende genom t ex del i intäkten från vindkaftsbolaget. Detaljplan, bygglov Vi ansluter oss till att en ansökan om att uppföra vindkraftsverk kan prövas genom detaljplaneförfarande. En s k frimärksplan. Med en detaljplan prövas även kraven enligt miljöbalken samt tillförsäkras den sökande en långsiktig varaktighet för projektet. Kringläggningar Vid uppförande av vindkraftsverk ska man beakta behovet av en bred tillfartsväg med små variationer i höjdled samt erforderlig ledningsdragning för avledning av ström. Ägande Med hänsyn till omfattande förberedelse och prövning bör ägandet ligga hos exploatören/vindkraftsbolaget, som ersätter för intrång och nyttjande av mark. Det finns olika typer av partnerskap man kan gå med i om man införskaffat adekvat kunskap. Remissinstanser, litteratur Vi anser att synpunkter från LRF och Örkelljunga Natur inhämtas innan en vindkraftspolicy antas. Energimyndigheten har givit ut ett lättläst och informativt häfte Vindkrafttillståndsprocessen och kunskapsläget. Vindkraftspolicy Kommunen bör upprätta en vindkraftspolicy som beaktar ovanstående synpunkter. I det fortsatta arbetet med framtagande av vindkraftstillägget beräknas en undersökning göras av hur värdena i de gröna områden som redovisas i ÖP07 och i naturvårdsprogrammet är förenliga med vindbruk eller inte, t ex med avseende på den nya infrastruktur som vindbruket kräver. Störningsproblematiken kommer att behandlas i det fortsatta arbetet med tillägget. Kommunen ser positivt på ekonomiska samarbeten, partnerskap osv gällande vindkraftsetableringar men detta är ingen fråga för kommunen att hantera eftersom kommunen inte själv ämnar ägna sig åt vindbruk. Vindkraft gör ofta intrång på grannfastigheter t ex genom att bostadshus inte kan uppföras i bullerzonen respektive i skuggade områden vidare påverkar de ett stort omland t ex visuellt. Många blir därför berörda och bör få möjlighet att yttra sig. Både LRF och Örkelljungabygdens natur har fått vindkraftsprogrammet för yttrande dock har bara Örkelljungabygdens natur svarat se nedan. Tack för litteraturtipset. Kommunen har tagit beslut om att gå vidare i planeringsarbetet genom att ta fram ett tillägg till ÖP07 med tema vindkraft. Tekniska utskottet ( ) Ingen erinran Örkelljungabygdens Natur, Janne Johansson ( )

11 11(20) Vi tycker det är behjärtansvärt att kommunen kommer att arbeta fram ett genomtänkt förhållningssätt visavi möjlig vindkraftslokalisering i kommunen. Beslut och ställningstaganden kommer att behöva fattas vilka i vissa fall kanske påverkar den fysiska verkligheten mindre allvarligt men i andra fall på ett klart negativt eller diskutabelt sätt. I programskriften framhålls idén att framtida vindkraftsverk lämpligen kan lokaliseras längs befintlig, utbyggd infrastruktur. Detta syns i princip som en vettig ståndpunkt. Redovisningen av värdefulla miljöer i kommunen görs på sid 9 i programskriften. Den karta som finns medtagen är lite svårläsbar bland annat pga sin småskalighet. Någon hänsyn till det arbete, som regionmuseet håller på att slutföra kring kulturlandskapet i kommunen, har till synes inte kunnat göras. Det måste vara av stor vikt att bevara och framhålla de stora, orörda områden som utmärker sig på flera håll. Hela kommunens nordvästra del med Bjälkabygget, Boalt, Långalt, Smedhult och de strax gränsande byarna Porkenahult, Tockarp, Vemmentorp, Lönsjöholm, Krångelbygget m fl kan sägas ingå i detta. Även kring Lärkesholm, Värsjön och Stensmyr finns klart bevaransvärda områden. Om man ska kunna nyttja den energisympatiska vindkraften får man också på köpet en klar inverkan på landskapsbilden. Så betydelsen av hur verk tillåts växa upp är väsentlig för lång tid framöver! Under rubriken potentiella områden för vindkraftsverk finns en karta där vita fält markerar möjliga etableringsområden. Utan att ha studerat den närmare finner man att flertalet av de potentiella områdena hamnar i intressanta myrmarker där kommunens sista kvarvarande skogshönsstam och tjäderspelslokaler finns. Genom närvaro på flera seminarier under det sista halvåret behandlande vindkraftsfrågor har vi förstått att kunskapen om hur vindkraftsetablering i skogs- och myrmiljö påverkar framförallt djurlivet är mycket bristfällig. Nuvarande kunskaper har mestadels inhämtats från studier kring vindkraftsverk som varit belägna till havs, vid kusten eller kanske på slätten. Hur vindkraften påverkar arter som orre, tjäder, glada, kungsörn, nattskärra, lommar m fl är föga eller inte alls utredda. Fågelforskare talar om skyddszoner. Osäkerheten är nästan än större gällande fladdermöss. Rimligen bör försiktighetsprincipen leda till att man gemensamt i landet tar fram trovärdiga kunskaper om vindkraftens biologiska inverkan i skilda skogsmiljöer och att detta sker innan man låter en större satsning ske på nyetableringsfronten. För vår del som en ideell förening känns det svårt att riktigt till fyllest sätta oss in i vad en kommande vindkraftsutbyggnad kan leda till positivt som negativt. Som framgått av ovanstående yttrande efterlyser vi mer forskning kring verkens påverkan på djurlivet i skogen. Människans upplevelse av de mycket höga, roterande verken varierar säkert en hel del. Att avsätta flera större områden i kommunen som förhållandevis orörd, vindkraftsfria områden är möjligen en klart god tanke. Vi konstaterar dock med tillfredställelse att kommunen bestämt sig för att hela den stora vindkraftsfrågan ska utredas och fördjupas under det kommande året, varvid en intresserad allmänhet får lov att komma till tals. Kommunen har för avsikt att ta med både antikvariskt, biologiskt och landskapsarkitektoniskt kunniga personer i det fortsatta arbetet med vindkraftsplanen. Kommunen tackar för ÖbNs synpunkter på var de stora orörda områdena i kommunen kan sägas finnas. Kommunen ser positivt på ett fortsatt gott samarbete. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens fina kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Hans Jannesson, Ö. Spång 635 ( ) Självklart att det skall satsas på vindkraft i kommunen då potentialen visat sig vara mycket stor enl vindkartering. Enligt mig är de lämpligaste platserna för placering av kraftverken

12 12(20) först och främst norr om centralorten mot Perstorp, Hässleholm och Markaryds kommuner med gamla E4:an som skiljelinje. Även mot Ängelholms kommun kan det vara lämpligt och då norr om RV 114. I tillägget till översiktsplanen bör målet för energiproduktion inom kommunen vara minst självförsörjning. Kommunen tackar för synpunkterna kring var vindkraftsetableringar bör placeras och kommer utifrån de inlämnade yttrandena och övrigt underlagsmaterial att göra en avvägning mellan kommunens fina natur- och kulturmiljöer, boendeintresset, besöksnäringen m fl intressen och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Bertil Magnusson och Rauni Andersin, Värsjöby 6325 ( ) Att beakta: Den svenska flodkräftans skyddsområde runt Värsjön Infrastrukturen kring vindkraftsverken Hänsyn till boende vid placeringen Hänsyn till Natura 2000 Kommunen tackar för synpunkterna och kommer utifrån de inlämnade yttrandena och övrigt underlagsmaterial att göra en avvägning mellan kommunens naturmiljöer, inklusive Natura 2000-områdena, boende mm och önskemålen om vindkraftsetableringar med den infrastruktur som därmed krävs. Finns det kunskaper och/eller tankar kring på vilket sätt vindbruk påverkar flodkräftans skyddsområde på ett positivt eller negativt sätt så tar kommunen gärna del av det. Johan Gustavsson, Smedhult 8455 ( ) Ska ni tvunget ha vindkraftsverk i kommunen så placera dem utmed E4:an. Där ljudmiljön redan är förstörd. Kommunen ser positivt på att förlägga vindkraftsverk i den redan bullriga miljön längs med väg E4 men det kommer inte att ske utan reflektion. Väg E4 är samtidigt kommunens huvudentré och ansikte utåt mot omvärlden. Vyerna från väg E4 in över kommunen och genom kommunen är därför viktiga. Ingrid och Bent Larsen, Smedhult 8230 ( ) Som vinden blåser.. Det är helt klart, att elförbrukningen är konstant, men det är inte vinden. Vad gör vi när vindkraftsverken står stilla? Chansen till för hög produktion av vindkraftsverken kan bli problem. Vad gör vi med överskottsproduktionen från vindkraftsverken när den inte kan lagras? Skall vi förbrukare betala vindkraftsfesten, när CO2-fri ström exporteras till övriga Europa? Ju mer elförbrukningen baseras på vindkraft, ju mer ostabil blir den. Är det ett mål för framtiden som vi kan acceptera? Små som stora fåglar syns i stora mängder i hela kommunen. Skall de mista livet när de flyger in i de mäktiga giganterna? För att inte tala om de fridlysta fladdermössen som finns i området vid Smedhults Mosse? Tack för era synpunkter på vindkraft som energikälla. Kommunen planerar att ta med både biologisk och vindkraftsexpertis i det fortsatta arbetet med vindkraftplanen.

13 13(20) Tage Jönsson, Kungsvägen 5A ( ) Om det är bestämt att vi måste ha vindkraft här i Örkelljunga, så är mitt förslag att det sker så att det inte sprids ut enstaka vindkraftsverk lite här och var i skogarna. De bör samlas till grupper på ett fåtal platser som kan anses vara lämpliga. Verken borde i första hand placeras där som det redan är bullerpåverkan t ex någonstans längs motorvägen. hänsyn måste tas till naturvården, bebyggelse, vägar till objekten, anslutning till befintligt kraftnät mm. Kommunen bör underlätta för en ev. framtida järnväg (Europabanan) genom att inte tillåta vindkraftsverk i denna zon. Vi får väl antaga om och när järnvägen blir aktuell att detta är ett riksintresse. När det gäller ersättning till markägare, så vore det väl rimligt att om verken sätts upp på en viss fastighet, då borde kanske även närliggande fastigheter få en viss ersättning om de upplever sig störda av verksamheten. Även försvarets och luftfartens intressen bör beaktas. Tack för dina synpunkter. I det fortsatta planarbetet kommer en avvägning att göras mellan kommunens naturmiljöer, bebyggelse etc och önskemålet om miljövänlig energiproduktion med vad det innebär i fråga om tillfartsvägar, anslutningar till kraftnät osv. Kommunen är mycket intresserad av att höghastighetsspåret går längs med väg E4 under förutsättning att det också går att använda för regionaltåg med station i Örkelljunga tätort. Kommunen har tagit upp frågan, med länsstyrelsen och banverket, om en riksintresseförklaring av sträckning som överrensstämmer med vår nyantagna översiktsplan, ÖP07. Kommunen hoppas på att så snart som möjligt få ett positivt riksintressebeslut gällande denna sträckning. Försvarsmakten och luftfartsverket får möjlighet att yttra sig i alla planskedena. Paul Abrahamsson, St Mattarp 1518 ( ) Det tycks som om Örkelljunga skall ta ett beslut om kommunen skall fortsätta med att värna om den lokala miljön eller om man skall bli ett industrilandskap för en industriell satsning med vindkraftsparker i skogslandskap. Hittills har man värnat om friluftslivet och naturen i ett allt mer tätbefolkat Skåne. Och varför skall man bygga vindkraftsverk i skogsbyggd där det uppenbarligen blåser mindre? Det framgår av beräkningarna, från Uppsala universitet, att det finns områden i Sverige där det blåser betydligt mer. Ofta påstår man att de stör mindre i skogsbygd, vilket är tveksamt med tanke på att man normalt bygger högre vindkraftverk i skogslandskap. En annan sak att beakta är att energin från vindkraft är förhållandevis dyr. Det är stora komplexa maskiner som behöver mycket underhåll. T ex behöver växellådan renoveras/bytas ut vart femte år mm vilket innebär att det behövs en hel del infrastrukturinvesteringar och ingrepp i landskapet. Med tanke på den senaste plötsliga vändning av regeringens inställning till kärnkraft kan man ställa sig frågan till vem som kommer att köpa el till ett väsentligt högre pris från vind kontra billigare el från kärnkraft? Om man nu skall uppfylla ett mål med att reducera förnybar energi borde man väl producera den där det är som mest effektivt, dvs där det blåser mest och stör minst den befintliga bebyggelsen. Sverige har ett väl utbyggt distributionsnät för el. Varför inte utnyttja den för att placera vindkraftsverk där de blir mest effektiva med hänseende till vindförhållanden och i glesbygd inte i Skåne. Det finns förnyelsebara energikällor t ex småskaliga vattenkraftverk vilket det fanns en hel del av i Örkelljunga en gång i tiden.

14 14(20) Frågan är om Örkelljunga skall gå från att vara inriktad på att skapa en levande landsbygd och locka med ett rikt friluftsliv i en vacker relativt ostörd natur eller för att slå sig in på en industriell satsning. Den industriella satsningen lönar sig bara om man bygger stora vindkraftverk pga att det blåser relativt lite i skogslandskapen samt att det är relativt billigt att bygga i området. Det lär inte ge någon direkt inkomst till kommunen. Överskottet från stora vindkraftverk gynnar inte den lokala ekonomin, el priset går inte ner, elen kan istället exporteras med god förtjänst utomlands. En långsiktig satsning i linje med den nuvarande skulle å andra sidan förmodligen locka fler att bosätta sig i Örkelljunga kommun i ett allt mer tätbefolkat Skåne, vilket skulle ge ökade skatteintäkter. Citat från Örkelljunga kommuns hemsida: Vi befinner oss i ett naturskönt nordvästra Skåne där slätten möter skogsbygden och där kulturlandskapet böljar harmoniskt mellan vackra insjöar och orörd natur. Det blir svårt att leva upp till det när vindkraftsverken reser sig över horisonten! I det fortsatta arbetet med att ta fram vindkraftstillägget kommen det att undersökas hur friluftslivets och naturens värden är förenliga eller inte med vindbruk och den infrastruktur som vindbruket kräver. Kommunen utgår i det fortsatta arbetet från av Energimyndigheten beställd och av Uppsala universitets senast reviderade vindkartering. Kommunen noterar att de områdena med bäst vindenergi, ur denna synvinkel, bör gå före de områdena med lite sämre vindenergi. Ställningstaganden kommer i det fortsatta arbetet med vindkraftstillägget att göras för hur mycket vindbruk som bör tillåtas i kommunen. Ett resonemang för hur olika sorters verk och olika storlekar på vindkraftverk ska behandlas kommer att finnas med i tillägget. Planeringsuppdraget är att behandla vindkraft inte t ex vattenkraft eller geoenegiutvinning. Bertil och Lillebil Nilsson, Bosjöholm 505 ( ) Det är viktigt att kommunen är positiv till utbyggnaden av vindkraft, samtidigt som hänsyn måste tas till de boende. I dagens läge är Örkelljunga kommun tillsammans med Åstorp och Svalöv de kommuner i Skåne som är mest negativa till vindkraftsutbyggnad. Policyn måste vara att underlätta istället för att motarbeta de kommuninvånare som vill satsa. De skyddsavstånd som Laholms kommun har, verkar vettiga även om det inte bör vara någon skillnad i skyddsavstånd mellan enstaka bebyggelse och samlade bebyggelse. Det vore även rimligt om skyddsavståndet varierade med höjden på vindkraftsverket. Med den nya vertikala vindkraftsmodellen kan kanske skyddsavståendet reduceras. Örkelljunga kommun har flera mil som genomskärs av E4:an. Om vindkraften lokaliseras längs motorvägen där miljön redan är bullrig blir färre boende utsatta för störande ljud. Samtidigt som kommunen får positiv PR för sitt miljömedvetande. (Jämför t ex med Falkenbergs kommun och E6:an). En viktig sak i sammanhanget är att grannsamverkan och delaktighet måste till för vindkraftsverk som etableras närmare än 500 meter från fastighetsgränsen. Det är ju inte bara utbyggnaden av fler vindkraftsverk som stoppas utan även möjligheterna till fastgihtetsbildning (tomt avstyckning) inom 500 meter. I det fortsatta arbetet kring vindkraften kommer kommunen att ta ställning till vilka skyddsavstånd som bör gälla och till hur vindkraftsärendena kommer att handläggas.

15 15(20) Kommunen kommer att stäva efter att vindkraftstillägget ska hålla för alla olika sorters verk även framtida inte nu kända verksorter. I det fortsatta arbetet kommer kommunen att undersöka möjligheten att lokalisera vindkraften i redan bullriga områden t ex längs med väg E4. Dock kan vindkraft komma i konflikt med vägverkets syn på t ex trafiksäkerhet se vidare under vägverkets yttrande. Kommunen är positiv till samverkan och delaktighet mellan fastighetsägare, men det är ingen fråga som kommunen handhar. Björn Ringesten, Såne-Bengts väg 2 ( ) Kommunen har en värdefull natur och miljö att värna om. Naturen är attraktiv för turistnäringen i framtiden och är med bra kommunikationer en tilldragande boendemiljö för inflyttning. Men förr eller senare blir vi tvingade att ge vårt bidrag till vindkraftsenergin. Och låt oss förekomma med ett erbjudande på kommunens villkor - tillrättalagt för att uppfattas så intressant att villkoren följs. Ett vindkraftsverk av vanlig modell med 150 meters höjd syns över hela kommunen och är ett fult blickfång i en vacker kommun. Ett villkor för naturområden måste vara att endast vindkraftsverk med horisontellt rörlig rotor, höjd på 70 meter och i grupp blir de enda tillåtna. Kraftverken är billiga, säkra, tystare och lägre. Av ovanstående följer att placeringen av vindkraftsverk i stora grupper i icke attraktiva, redan irreversibelt förstörda lägen är enda möjligheten. I det fortsatta arbetet med att ta fram vindkraftstillägget kommer att undersökas hur friluftslivets och naturens värden är förenliga med vindbruk. Kommunen kommer att stäva efter att vindkraftstillägget ska hålla för alla olika sorters verk även framtida inte nu kända verksorter. Ställningstaganden gällande verkens höjd, placering, storlek på grupper osv kommer att göras. I det fortsatta arbetet kommer kommunen att undersöka möjligheten att lokalisera vindkraften i redan bullriga områden t ex längs med väg E4. Dock kan vindkraft komma i konflikt med vägverkets syn på t ex trafiksäkerhet se vidare under vägverkets yttrande. Börje Snygg, Sonnarp 1:9 ( ) Örkelljunga kommun har presenterat ett väl genomarbetat förslag med relevanta frågeställningar. Det är också positivt att alla parter bereds tillfälle att göra sin röst hörd eftersom detta borgar för en framgångsrik etablering av vindkraft i kommunen. Ur effektivitetssynpunkt kan det vara befogat att peka ut områden i kommunen som är lämpliga för vindkraftsetablering. Detta för att kunna koncentrera utbyggnaden till de ur vindkraftsynpunkt lämpligaste områdena vilka har potential att rymma en eller flera grupper verk eller vindkraftsparker med betydande produktion. Antalet utpekade områden bör inte vara för få. Vid val av områden bör man beakta olika förekommande tekniska lösningar eftersom egenskaperna skiljer sig markant från varandra. Områdena som pekas ut i översiktsplanen som lämpliga skall inte avgränsas med någon geografisk exakthet. Den exakta avgränsningen bör istället ske i den fortsatta lämplighetsprövningen med en avvägning mot de andra motstående och enskildas intressen.

16 16(20) Ett område som med traditionella verk inte, på grund av motstående intressen, rymmer något eller endast få verk kan med annan teknik, t ex vertikala vindkraftverk, visa sig vara lämpligt och rymma fler verk med möjlighet till omfattande el-produktion. Man bör även vara beredd att pröva andra geografiska områden än de som pekas ut om någon exploatör kan visa på hög vindenergi, god genomförbarhet och som på ett positivt sätt kan förenas med andra motstående intressen och ställningstaganden i översiktsplanen. Vid prövning av förfrågningar om vindkraftsetableringar kan eventuellt nya lämpliga områden komma att lokaliseras. För utnyttjande av tillgängliga markresurser på bästa sätt anser jag grupper av vindkraftsverk ca 3 6 stycken. Men med rätt placering är även parker acceptabla men det finns en risk att landbaserade parker kan ge ett väldigt massivt intryck. Örkelljunga kommun erbjuder emellertid goda möjligheter att gömma enstaka verk som placeras i skog. På grund härav anser jag att dörren för enstaka verk inte bör stängas om de i övrigt uppfyller de krav som kan ställas på grund av motstående intresse. Eftersom nu planerad policy kommer att gälla under lång tid förordar jag att den framtidssäkras dvs att hänsyn tas till den tekniska utvecklingen vad gäller verk. Som det konstateras i programmet erbjuder detaljplanläggning fördelar för såväl kommunen som exploatör och fastighetsägare. Kommunen får en möjlighet att planmässigt styra etableringarna samtidigt som detaljplanen är juridiskt bindande vilket ger trygghet för exploatören och fastighetsägare som lider planskada har möjlighet att söka ersättning. Eftersom det är möjligt att ge bygglovbefrielse i en detaljplan kan utbyggnaden också ske fortare. En nackdel med förfarandet är emellertid att jakt kan försvåras. Om detta problem går att åtgärda genom utnyttjande av mindre frimärksplaner kombinerat med områdesbestämmelser är det en lösning. Det är av vikt att vindkraftsetableringar sker med ett respektavstånd till bebyggelse. Hur stort detta avstånd skall vara är emellertid i högsta grad beroende av vilken teknik vindkraftsverket baseras på. Man bör inte ange dessa respektavstånd som visst antal meter i översiktsplanen utan i stället anger vilken gräns som gäller för ljudnivån samt skuggning. När det gäller skuggning är det en avsevärd skillnad om verken är placerade söder eller norr om bostadsbebyggelsen. Dessa frågor kan då regleras mer utförligt i detaljplanen eller kanske ännu hellre då ett specifikt verk prövas mot detaljplanen. Kommunen kommer att stäva efter att vindkraftstillägget ska hålla för alla olika sorters verk även framtida inte nu kända verksorter. Ställningstaganden kring geografiska områden, gruppernas storlek, enstaka verk, placeringar etc kommer att tas i det fortsatta arbetet med bland annat inkomna yttranden som underlag. Även vindkraftsärendenas handläggningsrutiner kommer att beskrivas i det fortsatta arbetet. Respektavstånd till bostäder beror på skuggning, buller men också på säkerhetsavstånd och visuell påverkan vilket kommer att behandlas i tillägget. Anne-Marie Klitgaard och Niels Gervig, Bjärabygget 1:28 samt Michael Thrane och Nanna Aaby Thrane, Smedhult 8460 ( ) Obs! Vi har bara tagit med dem som vi kan härleda till fastighet i kommunen Vi är mycket förvånade att man planerar att uppföra vindkraftsverk på land i stället för till havs. På kartan sidan 3, fig. 1 i programskriften visas det tydligt att det finns bättre vindförhållanden längs den sydsvenska kusten. Varför placera stora gigantiska vindkraftsverk i det

17 17(20) tätbefolkade Sydsverige när det är mer glest befolkat i norr delen av Sverige? Vi vill påpeka att om det måste byggas vindkraftsverk i kommunen bör man tänka på den rika och varierande naturen och den oersättliga och historiskt värdefulla kulturlandskapet. Fig. 4 är en karta som visar områden med ett respektavstånd på 500 meter till bebyggelse. I texten på sidan 6 läser man att man har valt detta avstånd då detta är normalt sett vad man kräver för att klara Naturvårdsverkets rekommendationer för ljudnivån vid vindkraftsverk. Men vad är normalt sett? På sidan 13 skriver man att respektavståendet bör vara upp till meter för t ex ljud och skuggor. Och vad är rimlig ljudnivå och skuggstörning? Och vad menas med dominera i meningen. inte heller visuellt dominera utsikten.? Sid 13 under Ljudstörning och skuggeffekter hänvisas till undersökningar med vindkraftsverk på kW. I Vindkraftsärenden ( ) är det ansökt om verk på 2-3 MW i kommunen! Störningsljudet från ett vindkraftsverk med en höjd på 50 meter är ca 98 db och för ett verk med en höjd av 150 meter ca 110 db. Då skalan för mätning av ljud är logaritmisk, medför det att respektavståndet för ljud stiger ju större verken är. Ett avstånd på 500 meter blir således för litet. (se bilagan från Aalborg University) Ett vindkraftsverk frambringar även lågfrekventa ljudstörningar. Har man tänkt på detta? Är gränsen den samma för det hörbara ljud och det lågfrekventa ljud från verken? Sedan längre ner på sidan 13 står det. ljudet från vindkraftsverk i skogsbygden blir sannolikt något annorlunda än i slättlandskapet Bli respektavståendet lika långt i skogen som på öppna marker? Skogen kan fällas eller blåsa ner så att både ljud- och skuggbilden förvärras. Vi saknar i programmet en utredning angående värdeminskningen på fastigheterna som kommer att hamna i närheten av ett verk. Enligt en svensk mäklare kan fastighetspriset sjunka med % och det kan bli mycket svårt att sälja, om ett vindkraftsverk uppförs inom ett område på 1000 meter från fastigheten. Vem står för detta? Och hur ersätts man? Stora verk avger mer ljud än mindre verk och har en roterande propeller som täcker en areal stor som en fotbollsplan med stor påverkan på landskapet medan el-försörjningsförmågan är liten. Om det skall byggas vindkraftsverk i Örkelljunga kommun bör dessa, i ett mindre antal, placeras längs med E4:an, i de områden som är rödmarkerade i fig. 2. Denna placering påverkar minst. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens fina natur- och kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Kommunen har i programmet ännu inte tagit ställning till hur långt respektavstånd som bör tillämpas till bostäder med avseende på verkens utseende, ljud, skuggor, säkerhetsaspekter och landskapsbild. Detta kommer kommunen att ta ställning till utifrån bl a inkomna synpunkter och nationella riktlinjer. Kommunen har för avsikt att ta med både antikvariskt, biologiskt och landskapsarkitektoniskt kunniga personer i det fortsatta arbetet med vindkraftsplanen. Hänsyn kommer att tas till alla berörda både helårsboende och delårsboende i kommunen. Kommunen ser positivt på att försöka lokalisera vindkraftverken till redan bullriga miljöer t ex väg E4 dock kan verk här komma i konflikt med t ex trafiksäkerhetsaspekter se vidare under vägverkets yttrande. Yttrande från Danske-Torpare ( ) Föreningen Danske Torpare, är en intresseorganisation för ca danskar med fast egendom, huvudsakligen fritidshus, i Sverige. Enligt SKAT Danmark (danska skatteverket) var ca , år 2007, ägare av svenska egendomar. Sveriges utbyggnad av vindkraft fram till 2020 kan bli ett allvarligt ekonomiskt problem för många danskar med fritidshus i landets

18 18(20) sydliga skogslandskap. Uppförandet av stora vindkraftsverk i närområdet kan medföra kraftig nedsättning av egendomsvärden och i vissa situationer göra det omöjligt för ägarna att sälja sin egendom. Föreningens medlemmar ser med stigande oro på utvecklingen med betydande storlek, ljudpåverkan, skuggor, blinkljus om natten, ödeläggelse av utsikt och ekonomisk förlust. Vindkraftverk placerade närmare än 2000m från aktuell egendom, kan göra det mycket svårt eller omöjligt att sälja till fritidsändamål. Det är naturupplevelsen, utsikten och stillheten som sedan 1960-talet har lockat stadigt fler danskar till Sverige, som vid iordningställande och underhåll av sina hus och gårdar medverkat till att bevara det svenska kulturarvet. Det är inte föreningen Danske-Torpares uppgift att ta ställning för eller emot vindkraft. Föreningen önskar endast att göra uppmärksam på att där är konkreta problem för dess medlemmar och att de är bekymrade för att man ödelägger den sköna svenska naturen. Danske Torpare förutser, att många vill känna sig tvungna till att anmäla rättssak vid svensk domstol om ersättning om sänkt fastighetsvärde. Föreningen önskar dialog kring ämnet. Kommunen har för avsikt att ta med både landskapsarkitekt, turistchefen och kultur- och fritidschefen i det fortsatta arbetet med vindkraftsplanen. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens fina natur- och kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Hänsyn kommer i det fortsatta arbetet att tas till både helårsboende och delårsboende. Yttrande från fastighetsägare i Laholms kommun Svenn Börgesen, Floalt 208 ( ) Sätt inte vindkraftsverken där det stör människor och djur. Tänk på den unika naturen som finns här. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens fina natur- och kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Kommunen har i programmet ännu inte tagit ställning till hur långt respektavstånd som bör tillämpas till bostäder med avseende på verkens utseende, ljud, skuggor, säkerhetsaspekter och landskapsbild. Detta kommer kommunen att ta ställning till utifrån bl a inkomna synpunkter och nationella riktlinjer. Kommunen har för avsikt att ta med både antikvariskt, biologiskt och landskapsarkitektoniskt kunniga personer i det fortsatta arbetet med vindkraftsplanen. Pia Nielsen, Killhult ( ) Jag är för vindkraftsverk eftersom det är ren energi. Det jag har emot vindkraftsverk är placeringen. Verken bör inte placeras i närheten av bebyggelse och naturområden. Vindkraftsverken som kommer för nära bebyggelse stör med ljud och solreflexer de boende. Även tänker jag på fastighetsvärdet som kommer att sjunka. Jag hoppas att ni kommer på en bra lösning för uppförandet av vindkraftsverk. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens fina natur- och kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Kommunen har i programmet ännu inte tagit ställning till hur långt respektavstånd som bör tillämpas till bostäder med avseende på verkens utseende, ljud, skuggor, säkerhetsaspekter och landskapsbild. Detta kommer kommunen att ta ställning till utifrån bl a inkomna synpunkter och nationella

19 19(20) riktlinjer. Kommunen har för avsikt att ta med både antikvariskt, biologiskt och landskapsarkitektoniskt kunniga personer i det fortsatta arbetet med vindkraftsplanen. Hänsyn kommer att tas till alla berörda både helårsboende och delårsboende. Christian Henrichsen, Killhult ( ) Jag är principiellt för vindkraftsverk. Mitt motstånd är placeringen av dessa verk. De bör absolut inte placeras i närheten av bebyggelse, skog- och naturområden. Jag tänker då på placeringen av verk i Floalt/Boalt området. Detta är ett naturområde där vindkraftsverken kommer att störa med ljud och solreflexer. Fastigheterna kommer drastiskt att sjunka i värde om det uppförs vindkraftsverk i området. En avvägning kommer i planarbetet att göras mellan kommunens fina natur- och kulturmiljöer och önskemålet om miljövänlig energiproduktion. Kommunen har i programmet ännu inte tagit ställning till hur långt respektavstånd som bör tillämpas till bostäder med avseende på verkens utseende, ljud, skuggor, säkerhetsaspekter och landskapsbild. Detta kommer kommunen att ta ställning till utifrån bl a inkomna synpunkter och nationella riktlinjer. Kommunen har för avsikt att ta med både antikvariskt, biologiskt och landskapsarkitektoniskt kunniga personer i det fortsatta arbetet med vindkraftsplanen. Hänsyn kommer att tas till alla berörda både helårsboende och delårsboende. Gunborg och John Witlock, Floalt 1:9 ( ) Obs1 kopia på yttrandet till bygg- och miljö Vi bor mitt i området Floalt/Boalt där det är tänkt att det skall byggas ett antal större vindkraftsverk. Vi är berörda då vi gränsar och äger mark som berörs. Ingen ansvarig för projektet har informerat eller frågat oss angående etableringen av verken vilket vi tycker att så borde ha gjorts. Då vi på informationsmötet den 11 mars på Utbildningscentrum, Örkelljunga, tog upp det aktuella ärendet ville inte de ansvariga kännas vid att någon bygglovsanmälan till kommit in till Örkelljunga kommun!? Frågor: 1. Varför har inte ansvariga för bygglov i Örkelljunga kommuns bygg- och miljönämnd kontaktat oss för att ta reda på hur vi ställer oss till detta vindkraftsprojekt och hur det kan påverka oss och vår fastighet? 2. Hur många vindkraftsverk ingår i byggprojektet Floalt/Boalt? 3. Hur och var har man tänkt sig att ta sig fram till respektive vindkraftsverk i Floalt och Boalt? 4. Hur mycket mark behövs för att beredda och bygga vägarna? 5. Skog som behöver huggas ner, hur ska den ersättas? 6. Gärdsgårdarna som är kulturminnesmärkta, hur löser man det? 7. Vi har en vattentäckt som används till dricksvatten som ligger på gräsmattan mellan boningshuset och skogsvägen, direkt intill skogsvägen, hur löses det? 8. Hur ersätter man värdeminskningen av vår fastighet? 9. Vilken ersättning är man beredd at ge för olägenheter som ökad trafik genom trädgården? Flertalet av vindkraftsverken kommer troligtvis att gå genom vår fastighet. 10. Vilken ersättning är man beredd att ge för olägenheter som brus och blinkande sken från vindkraftsverken? 11. Kommer det att innebära några restrektioner för vår del vad gäller tillträdet till skogsvägarna för skötseln av vår skog under byggtiden? 12. Vilken tidsplanering har Ni?

20 20(20) Vi tillbringar mycket av vår fritid på vår fastighet. Nu när vi blivit pensionärer planerar vi för att flytta hit. Här kan man idag njuta av lugnet i skogen. Går man längs skogsvägarna som är kantade av kulturminnesmärkta gärdsgårdar ser man varierande växtlighet t ex ädellövskog och många sällsynta kulturväxter, hör fågelsång och ser många olika djur. Vi anser att det är att förstöra en fantastisk natur- och kulturresurs om man drar fram vägar och bygger vindkraftsverk här. På mötet den 11 mars på Utbildningscentrum i Örkelljunga presenterade bl a kommunen en kartbild, daterad , på vilken alla inkomna ärenden var med inklusive fyra verk i Boalt. Kommunen var också tydlig med att dessa ärenden ännu inte har handlagts eftersom kommunen ännu inte anser sig ha ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Det fortsatta arbetet med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen med tema vindkraft är tänkt att bli detta underlag för beslut. Detta kommande tillägg till översiktsplanen kommer att bli ett underlag för all handläggning och alla beslut gällande vindkraftsetableringar i kommunen. Ni kommer att få möjlighet att yttra er över förslaget till tillägget till översiktsplanen i planprocessens samråd och utställning. Tillägget beräknas därefter bli klart och antaget våren Hänsyn kommer att tas till alla berörda både helårsboende och delårsboende.

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Vindbruksplan Kils Kommun

Vindbruksplan Kils Kommun Vindbruksplan Kils Kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Kils kommun har gjort en vindbruksplan. Planer och program samt tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning skall samrådas för att inbringa synpunkter. INFORMATION

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Gällande planer och policys

Gällande planer och policys Planförutsättningar Gällande planer och policys Planer enligt PBL Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser Detaljplan reglerar var, hur och för vilket ändamål man får bygga inom planområdet. Planen

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Miljöbedömningar av planer

Miljöbedömningar av planer www.m.lst.se Länsstyrelsen Skåne län 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar av planer Plan PM 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar Omslagsbild: Anne-Lie Mårtensson Förord Vad gäller vid planering? Vilka lagar ska

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Riktlinjer för placering av vindkraft. Policy för Falkenbergs kommun. Antagen av kommunfullmäktige

FALKENBERGS KOMMUN. Riktlinjer för placering av vindkraft. Policy för Falkenbergs kommun. Antagen av kommunfullmäktige FALKENBERGS KOMMUN Riktlinjer för placering av vindkraft Policy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30 151 FALKENBERGS KOMMUN 2006-10-18 Stadsbyggnadskontoret Johan Risholm planarkitekt

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 3 VINDKRAFT I TINGSRYDS KOMMUN IDENTIFIERING AV MÖJLIGA OM- RÅDEN FÖR VINDKRAFT Utifrån de övergripande analyserna i kapitel 5, 6 och 7 har ett antal

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Vindkraft Lycksele. Tillägg till Översiktsplan. Antagen av Kommunfullmäktige den 28 september 2009 82.

Vindkraft Lycksele. Tillägg till Översiktsplan. Antagen av Kommunfullmäktige den 28 september 2009 82. Vindkraft Lycksele Tillägg till Översiktsplan Antagen av Kommunfullmäktige den 28 september 2009 82. Tillägg beträffande områden för Vindkraft till den 19 juni 2006 av Kommunfullmäktige antagna Översiktsplan

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer