Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Per-Inge Pettersson, C, Britt Olsson, sekreterare Helena Grybäck Svensson Nicklas Holmquist , 309 Mikael Pettersson , 309 Peter Olson 308 Daniel Johansson 314 Elin Svensson 314 Michael Leijonhud 321 Staffan Svensson Malin Albertsson 328 Mattias Wärnsberg Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Lars Rosander. Mattias Wärnsberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 302/2012 Kommunens fastigheter och lokaler - internhyror Arbetsutskottet har mottagit informationen och ÖSK får i uppdrag att bereda ärendet vidare inför arbetet med Budget Förbundschef Helena Grybäck, fastighetsingenjörerna Nicklas Holmqvist och Mikael Pettersson, samtliga från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) redogör för arbetet med att få fram underlag till rätt prissättning av internhyror då omräkning av drift och underhåll ska göras.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 303/2012 Dnr 2012/ Försäljning av Järnforsens förskola Arbetsutskottet beslutar att ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att sälja Järnforsens förskola via mäklare. Järnforsens förskola kommer efter vårterminen 2013 att samordnas i Järnforsens skola. Detta innebär att fastigheten kommer att stå utan verksamhet. Lokalresursplaneringsgruppen (LRP-gruppen) bestående av representanter från barn- och utbildning, kultur- och fritidskontoret, socialförvaltningen, kost- och städservice samt ÖSK har enhälligt sig bakom förslaget. Beredning Tjänsteskrivelse från Mikael Pettersson, ÖSK

4 Sammanträdesprotokoll 4 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 304/2012 Dnr 2012/ Försäljning av Rallarstugan i Hultsfred Arbetsutskottet beslutar att ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att sälja fastigheten Rallarstugan i Hultsfred via mäklare. Rallarstugan på Skomakaregränd i Hultsfred används idag en dag i veckan och då enbart några timmar av Svenska kyrkan som har caféverksamhet där. Hultsfreds kommun har ingen egen verksamhet där varför fastigheten bör avvecklas från fastighetsinnehavet,. Lokalresursplaneringsgruppen (LRP-gruppen), består av representanter från barn- och utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, socialkontoret, kost- och städservice samt ÖSK, har enhälligt ställt sig bakom förslaget. Beredning Tjänsteskrivelse från Mikael Pettersson, ÖSK

5 Sammanträdesprotokoll 5 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 305/2012 Dnr 2012/ Försäljning för avflyttning eller rivning av torpet Kvillerum, Hultsfred Arbetsutskottet beslutar ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att försälja byggnaden Torpet Kvillerum vid södra infarten till Hultsfred mellan riksväg 34/23 och Målillavägen via mäklare. Har inte torpet sålts vid årsskiftet ska torpet rivas. Fastighetsingenjör Mikael Pettersson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) informerar om Torpet Kvillerum. Torpet Kvillerum med tillhörande uthus, som inte har en egen fastighet, har sedan en längre tid stått oanvänd. Fönsterkrossning och uppbruten dörr har präglat byggnaden. Eldning i eldstaden har förekommit. Skorstenen är i sådant skick att eldning med största sannolikhet kommer att antända byggnaden. Numera har fönster och ytterdörr tillbommats. Uthuset är i ännu sämre skick. Vid tidigare kontakt med hembygdsföreningen så har det framkommit att de inte har för avsikt att påta sig något underhållsansvar för denna byggnad. Byggnaden ligger i ett sådant läge att det inte finns någon naturlig användning av den och kommer bara att försämras i sitt skick utan verksamhet. Om någon kan ta hand om byggnaden för att avflytta den till en egen fastighet och renovera den där, så kan den åter få en användning. Om ingen intressent finns så är det bättre att ta bort både hus och uthus innan det förfaller mer. Lokalresursplaneringsgruppen (LRP-gruppen), består av representanter från barn- och utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, socialkontoret, kost- och städservice samt ÖSK, har enhälligt ställt sig bakom förslaget. Beredning Tjänsteskrivelse från Mikael Pettersson, ÖSK

6 Sammanträdesprotokoll 6 (34) AB Hultsfreds Bostäder KSAU 306/2012 Dnr 2012/ Yttrande över utredning om samverkan mellan AB Hultsfreds Bostäder, Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Hultsfreds kommun Yttrandet läggs till ärendet i avvaktan på det gemensamma yttrande från VD Nicke Wainebro, ABHB och förbundschef Helena Grybäck Svensson, ÖSK. En utredning om samarbete mellan Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och AB Hultsfreds Bostäder samt en utredning om vaktmästeri/fastighetsskötsel vid kommunala verksamhetslokaler i Hultsfreds kommun har genomförts av utredare Harold Nilsson. Arbetsutskottet beslutade 208/ bland annat att ge styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) att lämna yttrande över utredningen som berör bolaget. I beslutet fanns också att ett gemensamt yttrande ska lämnas från ABHB och ÖSK. Ett yttrande har nu överlämnats från ABHB där synpunkter lämnats om samarbetsområden och handlingsprogram. Yttrande avslutas med ett förslag om att en översyn/revidering av bolagets nuvarande strategier och inriktningar genomförs för att överväga och komplettera utifrån punkter som utredaren förslagit. Beredning Kommunfullmäktige 122/2011, 33/2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott 121/2012, 154/2012, 191/2012 Kommunstyrelsen 55/2012, 75/2012

7 Sammanträdesprotokoll 7 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 307/2012 Dnr 2012/ Skrivelse angående VA-lösningar i byn Torp Arbetsutskottet beslutar ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att besvara skrivelsen samt återkomma om hantering av frågan. En skrivelse har lämnats in för tio fastighetsägare i byn Torp, närheten av Mörlunda. De föreslår att kommunen är med och tar sitt ansvar genom att hjälpa till med en lösning för avloppsanläggningar i Torp.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (34) Förbundschefen Kommunjuristen KSAU 308/2012 Dnr 2012/ Fastigheten XX, förslag om expropriation Arbetsutskottet beslutar att ge kommunjurist och förbundschef att arbeta vidare utifrån dagens diskussioner. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 82/ föreslå att Hultsfreds kommun övertar fastigheten XX genom expropriation och ansvarar för att rivning sker av boningshus och garagebyggnad samt återställer tomten i vårdat skick. Miljö- och byggnadskontoret har vid ett flertal tillfällen fått in anmälan om vanvårdad fastighet. Personal från kontoret har vid flera tillfällen förrättat syn på plats och konstaterat att fastigheten ger ett mycket ovårdat intryck. Arbetsutskottet beslutade 271/ att ge förbundschef Helena Grybäck Svensson och kommunjurist Peter Olson i uppdrag att återkomma i ärendet. På mötet redogör förbundschef och juristen för vad det expropriation innebär och vilken tidsaxel det handlar om. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott 271/2012

9 Sammanträdesprotokoll 9 (34) ÖSK KSAU 309 /2012 Dnr 2012/ Föreningshuset på Knektagårdsområdet i Hultsfred Arbetsutskottet konstaterar att översynen är gjord och beslutar att invänta vad som tas upp på kvällsmötet 20 november. Vid ett möte med hyresgästerna i Föreningshuset kom förslag om att sälja huset till någon förening eller person. En förutsättning för att kunna få en bra driftskostnad är att en översyn görs av vad som kan göras för att få ner energiförbrukningen i huset. Arbetsutskottet har tidigare beslutat 95/ att säga upp hyresavtalen i Föreningshuset på Knektagården i Hultsfred för omförhandling. Arbetsutskottet beslutade 188/ att ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att göra en översyn vad gäller energiförbrukning och eventuella åtgärder för att sänka driftskostnaderna på Föreningshuset. Vidare beslutades att översynen kan ske genom att konsult anlitas. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 95/2012, 188/2012

10 Sammanträdesprotokoll 10 (34) Förbundschef, ÖSK Kultur- och fritidschefen KSAU 310/2012 Dnr 2012/ Avtalet med Hultsfreds Pistolskytteklubb Förbundschef Helena Grybäck Svensson får i uppdrag att säga upp befintligt avtal med Hultsfreds Pistolskytteklubb samt förhandla med klubben. Detta ska även beaktas i förslaget om ett skyttecenter i Hultsfreds kommun som behandlas i ärende med diarienummer 2012/31. Förbundschef Helena Grybäck Svensson redogör för ett avtal som måste ses över nu då det annars förlängs för en längre period. Det gäller Hultsfreds Pistolskytteklubb som har avtal om ett område på Herrstorpet. Då det ska planeras för Herrstorpet är det inte förenligt med arrende- och nyttjanderättsavtal för delar av fastigheten.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (34) Berörda skytteklubbar Kultur- och fritidschef Miljö- och byggnadskontoret KSAU 311/2012 Dnr 2012/ Förslag från jaktskytteklubbar i kommunen om plats för skytteanläggning Arbetsutskottet beslutar att efterfråga mer detaljerat underlag samt beräkningar på förslaget om en skytteanläggning i Hultsfreds kommun. Arbetsutskottet utser kultur- och fritidschef Christina Brandt till kontaktperson. När ytterligare underlag inkommit får kultur- och fritidschefen i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund och miljö- och byggnadskontoret se över det kompletterade förslaget samt återkomma till arbetsutskottet i ärendet. Representanter från kommunens skytteklubbar har sänt in en skrivelse om en plats för en gemensam skytteanläggning i kommunen. Klubbarna är Målillaortens JSK, Hultsfreds JSK, Järnforsens JSK, Lillesjö Älgskytteklubb, Hultsfreds Pistolskytteklubb och Lönneberga JSK.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (34) Kultur- och fritidschefen KSAU 312/2012 Dnr 2012/ Möjligheter att utöva fotboll under vintersäsongen (konstgräs) Kultur- och fritidschef Christina Brandt får i uppdrag att ha fortsatt diskussion med klubbarna om bland annat - klubbarna bör enas om ett gemensamt förslag på placering - omfattning med kostnadsberäkning - enbart kommunal finansiering är inte möjlig då investeringsvolymen är begränsad Ordförandena i Hultsfreds Fotbollklubb och SK Lojal har skickat en skrivelse om att få möjlighet att utöva fotboll under vintersäsongen genom att ha konstgräs. Övriga fotbollsklubbar i kommunen har också deltagit i träffar med kommunen för att se hur andra klubbar utanför kommunen har löst det.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (34) Hultsfreds Gymnastikklubb Kultur- och fritidschefen KSAU 313/2012 Dnr 2012/ Skrivelse från Hultsfreds Gymnastikklubb Arbetsutskottet beslutar ställa sig bakom kultur- och fritidschefens förslag till svar samt översända detsamma till Hultsfreds Gymnastikklubb som svar på tidigare insända skrivelse, inkommen Hultsfreds Gymnastikklubb har sänt en skrivelse till kommunen om bland annat hälsoprofil på högstadiet och gymnasiet samt Våga friskt och Hagadal. Ett möte har ägt rum mellan klubben och representanter från kommunen där skrivelsen varit utgångspunkten. Våga friskt innehåller en mängd aktiviteter för att kunna erbjuda något som passar var och en. Skolan erbjuder elever på högstadiet och gymnasiet att ta del av Våga friskt. Ett förslag är att gymnastikklubben erbjuds att vara med och arrangera aktiviteter inom Våga friskt. Arbetsutskottet beslutade 176/ att ge kultur- och fritidschef Christina Brandt i uppdrag att erbjuda Hultsfreds Gymnastikklubb att ha aktiviteter med i Våga Friskt som vänder sig till skolelever. Föreningen har återkommit för att få ytterligare svar på sin skrivelse och med detta har kultur- och fritidschef Christina Brandt lämnat följande förslag till svar: Hultsfreds Gymnastikklubb är en anrik förening som har funnits i drygt 60 år. Under 1980-talet hade föreningen över 1200 medlemmar. Idag har medlemsantalet sjunkit till ca 350 medlemmar trots att föreningen har en bred verksamhet med barn- och ungdomsgymnastik och redskapsgymnastik på olika nivåer. Föreningen är också aktiv i tävlingssammanhang och arrangerade i våras för 9:e gången Riksfinalen i truppgymnastik. I detta sammanhang beviljade Hultsfreds kommun föreningen ett bidrag på kronor och gratis disposition av Lindblomshallen och Hagadals lokaler framför Gymnastikklubben i skrivelse till kommunen synpunkter på friskvårdsaktiviteter i samband med hälsoprofil på högstadiet och gymnasiet och på Hagadal. Klubben anser bland annat att kommunens erbjudande om gratis träning för eleverna på högstadie- och gymnasieungdomar samt kommunens satsningar på sina anställda och

14 Sammanträdesprotokoll 14 (34) kommuninvånarna konkurrerar med klubbens aktiviteter. I skrivelsen framförs även synpunkter på att föreningen vid sina större arrangemang i Hagadal får betala 20 % av intäkterna för försäljning av korv, kaffe och godis. Klubben ifrågasätter också hur kultur- och fritidsförvaltningens anställda hanterar dessa kontanter. En träff med Gymnastikklubbens styrelse, , och representanter från kommunen har resulterat i att Gymnastikklubbens aktiviteter från och med höstterminen 2012 ingår som en del i kommunens erbjudande om gratis friskvårdsaktiviteter till skolelever på högstadiet och gymnasiet. Sedan tidigare år sker samverkan mellan kommunen/våga Friskt och Gymnastikklubben när det gäller friskvårdsaktiviteter för kommunens anställda. Kommunen erbjuder sina anställda ett friskvårdskort som innehåller 9 av Gymnastikklubbens motionsaktiviteter. Överenskommelsen innebär att det är kommunen som betalar deltagaravgifterna till klubben. När det gäller försäljning av kaffe, korv m m vid större arrangemang i Hagadal har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en överenskommelse om att Gymnastikklubben och även Handbollsföreningen tillåts att ha försäljning i Hagadals lokaler. Denna överenskommelse är gjord för att ge föreningarna ett extra tillskott i kassan även om det, enligt våra erfarenheter, inte är särskilt vanligt att sporthallarnas cafeteriaverksamhet får övertas av föreningar i olika tävlingssammanhang. Slutligen hanterar kultur- och fritidsförvaltningen alla ekonomiska transaktioner helt och fullt utifrån de regelverk som gäller för Hultsfreds kommun. Det är en förhoppning från förvaltningens anställda att Hultsfreds kommun har fullt förtroende för det sätt på vilket vi tar ansvar för arbetsuppgifter och olika uppdrag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 176/2012

15 Sammanträdesprotokoll 15 (34) Miljö- och byggnadskontoret Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 314/2012 Dnr 2012/ VA-plan för Hultsfreds kommun Miljö- och byggnadskontoret och Östra Smålands kommunalteknikförbund uppdras att tillsammans arbeta vidare med en VA-policy och en VA-plan med målet att kunna börja implementera resultaten under slutet av Arbetet ska, om möjligt, delfinansieras via statliga bidrag (s k LOVAbidrag). En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska prioritera åtgärder. Genom VA-planeringen förankras VA-frågor och behov både politiskt och bland tjänstemän. Fastighetsägare får tydligare information, genom att planen beskriver vilka områden som ska anslutas till den allmänna anläggningen, vad som gäller fram till dess och vad som krävs av fastighetsägare inom områden som inte kommer att anslutas. I det första steget utarbetas en VA-översikt. Detta arbete har redan genomförts under I det andra steget fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor samt prioriteringsgrunder i en VApolicy som antas av kommunfullmäktige. I det tredje steget tas den kommunala VA-planen fram utifrån VA-översikten och VA-policyn.VAplanen antas av kommunfullmäktige. Det fjärde steget innebär implementering av VA-planen genom att införliva de enskilda åtgärderna i kommunens löpande budgetprocess. VA-planen blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och följs upp varje mandatperiod.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (34) Eksjö kommun Stadsarkitekten KSAU 315/2012 Dnr 2012/ Yttrande över Eksjö kommuns samrådshandling Översiktsplan Yttrande översändes till Eksjö kommun Eksjö kommun har gett Hultsfreds kommun möjligheten att yttra sig över samrådshandling till ny översiktsplan för kommunen. Eksjö kommun gränsar till Hultsfreds kommun längs en sträcka på cirka 8,5 km. Gemensamma planeringsfrågor för kommunerna är förhållandevis få. Den särskilda redovisningen av mellankommunala frågor i samrådshandlingen är dock sparsam, även om flera av de gemensamma frågorna behandlas på olika platser i dokumentet. Gemensamma planeringsfrågor som med fördel hade kunnat samlats under rubriken Mellankommunala intressen är infrastruktur och vattenvård. För övrigt är Eksjös samrådsförslag till översiktsplan mycket tydlig och välarbetad. Hultsfreds kommun har inga ytterligare synpunkter på den föreslagna översiktsplanen. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Jonas T Sandelius

17 Sammanträdesprotokoll 17 (34) Kommunstyrelsen KSAU 316/2012 Dnr 2011/ Reviderat reglemente för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna reviderat reglemente för kommunstyrelsen. med komplettering under 18 om att ordförande även är ordförande i Hälsorådet och Tillväxtoch näringslivsrådet. Samtidigt föreslås att tidigare reglemente som antogs av kommunfullmäktige 12/ slutar att gälla. Arbetsutskottet beslutar att komplettera under 18 om att ordförande även är ordförande i Hälsorådet och Tillväxt- och näringslivsrådet. Ett förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen har överlämnats till arbetsutskottet. Bland annat har Östra Smålands Kommunalförbund som startade påverkat reglementet och fördelningen av ansvar. Avsnittet om Ledningsfunktion vid kriser har tillkommit och kompletteringar har skett under 15 och 29. Personalpolitiken i 6 är omformulerat och är inte direktjämförbart med paragrafen i tidigare version (där är det 5) Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 238/2011, 46/2012

18 Sammanträdesprotokoll 18 (34) Kommunstyrelsen KSAU 317/2012 Dnr 2011/ Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna den reviderade delegationsordningen för kommunstyrelsen. Samtidigt föreslås den tidigare delegationsordningen som antogs av kommunstyrelsen och därefter gjorda tillägg slutar gälla i och med det nya förslaget till delegationsordningen. Arbetsutskottet beslutar att punkt 2.15 och 2.16 flyttas över till reglementet för kommunstyrelsen. (gäller uppdrag som ordförande i hälsorådet samt tillväxt- och näringslivsrådet). Delegationsordningen för kommunstyrelsen antogs Sedan dess har några större förändringar i kommunstyrelsens organisation genomförts. Förslaget är anpassat till de nya förhållandena. Några av de viktigare förändringarna är införande av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), fullmakt till förbundschefen för ÖSK och ny alkohollag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 237/2011, 45/2012

19 Sammanträdesprotokoll 19 (34) Personalkontoret KSAU 318/2012 Dnr 2012/ Antagande av SKL:s cirkulär 12:48 (HÖK 12) Arbetsutskottet beslutar, i egenskap av personalorgan, anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12. Vidare beslutas att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Personalchef Hans Andersson har lämnat en tjänsteskrivelse om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att cirkulär 12:48, bestämmelser enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 antas.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (34) Personalkontoret KSAU 319 /2012 Sammanträdesarvoden 2013 Arbetsutskottet har inga synpunkter på sammanställningen utan noterar att informationen är lämnad. Vad gäller arvode för ordförande i Östra Smålands Kommunalteknikförbund är det under beredning. När beräkning av snittlöneökningen görs har löneöversynsförhandlingar avseende 2012 genomförts med samtliga arbetstagarorganisationer utom de båda lärarorganisationerna. Läraravtalet är dock klart vid denna tidpunkt och ger ett lönepåslag med 4,2 %. Datum för löneökningens ikraftträdande är i samtliga fall Snittlöneökningen i procent, beräknas som tidigare på de fyra större arbetstagarorganisationerna, det vill säga LR, Lärarförbundet, Vision och Kommunal. För 2012 kommer löneökningarna i snitt att hamna på 3,4 %. Därmed räknas såväl fasta årsarvoden som sammanträdesarvoden för 2013 upp med belopp motsvarande denna snittlöneökning i procent.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (34) Kommunstyrelsen KSAU 320/2012 Dnr 2012/ Utredning inför beslut om införande av LOV, lagen om valfrihetssystem Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta införa LOV, Lagen om valfrihetssystem, i Hultsfreds kommun. Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling, båda S, deltar ej i förslagsbeslutet. Arbetsutskottet beslutar att utse ordförandena och andre vice ordförandena i kommunstyrelsen och socialnämnden att inför kommunstyrelsens sammanträde arbeta fram kompletteringar i beslutsunderlaget för att om möjligt komma fram till ett kompromissförslag. Socialnämnden beslutade 94/ att föreslå kommunfullmäktige att införa LOV i Hultsfreds kommun. Tidsplanen mellan beslut och införande av LOV är beräknad till ca ett år. På kommunens hemsida finns information om LOV. Det är den utredning som gjorts av verksamhetscheferna Gunilla Olsson och Lise-Lotte Bertilsson samt personalkonsult Ingela Rälg. Utredningen är MBL-förhandlad. På kommunfullmäktiges sammanträde återremitterades förslaget till socialnämnden för att kompletteras ytterligare utifrån Mattias Wärnsbergs motivering: att socialnämnden ska göra en ordentlig konsekvensanalys vad LOV kommer att innebära för den kommunala organisationen och om det kommer att behövas fler administrativa tjänster och vad det kommer att innebära för kommunens anställda, samt vad det kommer att betyda för den enskilda medborgaren - att socialnämnden ska utreda möjligheten att kräva att externa utförare har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda - att socialnämnden ska utreda möjligheten att kräva att externa utförare omfattas av meddelarfrihet för sina anställda - att socialnämnden närmare utreder möjligheterna för kommunen att kunna utföra s k tilläggstjänster.

22 Sammanträdesprotokoll 22 (34) Socialnämnden beslutade 116/ att komplettera förslaget om införande av LOV, Lagen om valfrihetssysten, i Hultsfreds kommun med tjänsteskrivelse från socialchefen Ann-Gret Sillén som tar upp de punkter som påtalas i motiveringen till återremissen : Till tjänsteskrivelsen finns en information från socialstyrelsen gällande de stimulansbidrag som förvaltningen tilldelats för utredning och eventuellt införande av ett valfrihetssystem. Socialstyrelsen vill ta del av det politiska beslutet gällande LOV, för att kommunen ska kunna använda resterande medel för ett eventuellt genomförande. Om kommunen inte har för avsikt att införa ett valfrihetssystem ska medel avsedda för själva införandet återbetalas. Socialchef Ann-Gret Sillén har utifrån detta uppdrag försökt tydliggöra varje punkt för sig, en del av frågorna är svåra att förutse men svaren belyser hur det skulle kunna se ut. 1. Kraven på kvalitetssäkring och att säkra de tjänster förvaltningen utför ökar hela tiden. Utifrån dessa krav måste förvaltningen utveckla den delen som handlar om säkring och uppföljning av verksamheten. Målsättningen är att kunna göra detta inom de budgetramar som tilldelas förvaltningen och kommer att behövas oavsett om det sker i samband med ett införande av ett valfrihetssystem eller inte. a)vad det gäller kommunens anställda och hur de påverkas så handlar det om hur stort antalet utförare som skulle vilja utföra tjänster i kommunen vid ett införande av ett valfrihetssystem. I vissa kommuner har det inte blivit några externa utförare och i andra kommuner ett stort antal, i någon kommun är all hemtjänst utlagd på externa utförare. Antalet utförare i Hultsfreds kommun kan förvaltningen inte veta på förhand. b) Kommunens anställda påverkas hela tiden av förändringar som sker. Det resursfördelningssystem som nu påbörjats är en förändring som påverkar personalen och som kommer att utvecklas oavsett ett införande av LOV eller inte. Förvaltningen måste utveckla vår möjlighet att fördela resurser där de bäst behövs samtidigt som vi behöver möta kravet på rätt till heltid. Ett annat område som påverkar personal är de budgetramar som förvaltningen tilldelas och som hela tiden ställer krav på utveckling och förändring. c) Den enskilde medborgaren ges möjlighet att välja vem som man vill ska utföra tjänsten och då blir naturligtvis möjligheten att välja beroende av antalet utförare som finns att tillgå. 2. Enligt gällande rättpraxis är det inte tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en leverantör är bunden av eller tecknar ett

23 Sammanträdesprotokoll 23 (34) kollektivavtal. Enligt kammarrätten i Stockholm (mål nr ) missgynnar villkor som avser bundenhet till kollektivavtal vissa leverantörer, i detta fall klaganden som inte tecknat kollektivavtal. Länsrätten i Skåne (mål ), har i ett överprövningsmål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), funnit att ett krav i förfrågningsunderlaget om att vårdgivare ska teckna kollektivavtal står i strid med de grundläggande principer som ska iakttas enligt 1 kap. 2 LOV. a)vad det gäller kollektivavtalsliknande villkor måste den möjligheten diskuteras med SKL och deras experter inom området när ett förfrågningsunderlag ska tas fram. Det arbetet påbörjas efter ett beslut om ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem. 3. Meddelarfrihet gäller alla men viss lagstiftning och avtalsmöjligheter gör det snävare för privatanställda. Begreppet Meddelarskydd omfattar mer än bara meddelarfrihet. a) Den s.k. meddelarfriheten är en del av den reglering som avser att förverkliga offentlighetsprincipen. Var och en har meddelarfrihet enligt de grundläggande bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, och yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten, som alltså gäller för såväl offentligt som privat anställda, innebär bl.a. att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter till massmedier för publicering. Meddelarfriheten är en del av meddelarskyddet, som dels ger meddelaren en rätt till anonymitet, dels förbjuder myndigheter och andra allmänna organ såväl att efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering (efterforskningsförbudet) som att vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för meddelaren, till exempel uppsägning eller disciplinpåföljd (repressalieförbudet). Efterforsknings- och repressalieförbudet gäller alltså endast ingrepp från det allmännas sida. Privatanställda omfattas som huvudregel inte i förhållande till sin arbetsgivare av det skydd som förbuden ger. b) Ett visst meddelarskydd för privatanställda kan också i vissa fall åstadkommas genom kollektivavtal eller andra avtal. Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med ett privatägt företag om att utföra en kommunal angelägenhet ska kommunen eller landstinget, enligt 3 kap. 19 a kommunallagen (1991:900), beakta intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs. Kommuner och landsting har bl.a. möjlighet att ställa villkor om meddelarfrihet och meddelarskydd i samband med upphandling. c) Regeringen fattade 28 juni 2012 beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och omsorg. Utgångspunkten ska vara att

24 Sammanträdesprotokoll 24 (34) meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Uppdraget ska redovisas senast 30 september d) Resultatet av denna utredning måste beaktas vid ett framtagande av ett förfrågningsunderlag. 4. Vad det gäller socialnämndens möjligheter att utföra tilläggstjänster så styrs detta av kommunallagen och socialtjänstlagen. I kommunallagen 2 kap. 2 står skrivet att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns särskilda skäl för något annat. a) I socialtjänstlagen 4 kap 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. b) Vidare säger socialtjänstlagen i 5 kap 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemensak med andra. c) Insatserna som beviljas ska vara rättsäkra och utgå från individens behov. d)naturligtvis kan socialnämnden ha en generös inställning och utföra och erbjuda mer tjänster än vad socialtjänstlagen anger att vi måste. e) Avgiften för den enskilde påverkas av den enskildes betalningsförmåga, i socialtjänstlagen finns angivet att det även finns en maxtaxa för den enskilde oavsett vilken betalningsförmåga den enskilde har. Detta innebär att socialnämnden inte kan ta ut extra avgift som överstiger maxtaxan, för eventuella tilläggstjänster, detta innebära att kommunen kan utföra och erbjuda men inte få ersättning för tilläggstjänster. Konsekvensen blir då att samtliga tilläggstjänster skulle innebära extra kostnader för kommunen och ska kunna erbjudas till kommunens alla medlemmar. Beredning Socialnämnden 94/2012, 116/2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott 241/2012 Kommunstyrelsen 103/2012 Kommunfullmäktige 111/2012

25 Sammanträdesprotokoll 25 (34) Infrastrukturkansliet KSAU 321/2012 Kollektivtrafiken i Hultsfreds kommun - Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet Arbetsutskottet tackar för informationen. På mötet i Oskarshamn 4 december 2012 kommer Michael Leijonhud och ev Åke Nilsson att delta. Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet, informerar om det nya upplägget av närtrafiken i länet och då i synnerhet hur det påverkas i Hultsfreds kommun. Ett möte för hela länet kommer att äga rum i Oskarshamn tisdag 4 december 2012 då information om nya upplägget av närtrafiken i länet.

26 Sammanträdesprotokoll 26 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Berörd fastighetsägare KSAU 322/2012 Dnr 2012/ Skadeståndsanspråk med anledning av vattenskada på fastighet i Målilla Arbetsutskottet beslutar att enligt vad som framkommit i utredning anser Hultsfreds kommun att omständigheterna i rubricerat ärende är sådana att ersättning för självrisk ska betala ut och krav avseende kompensation för åldersavdrag ska avvisas i sin helhet Ägaren till fastigheten XX har och , inkommit med skrivelser till kommunen med skadeståndsanspråk efter att avloppsvatten trängt upp ur golvbrunnar i fastighetens källare i samband med de skyfall som föll natten mellan 7:e och 8:e juli i år. Med anledning av det inträffade begärs ersättning för självriskkostnaden samt av försäkringsbolaget gjord åldersavdrag då fastighetsägaren anser att kommunen är ansvarig för det inträffade. Enligt utredningen har extrema nederbördsmängder uppmätts. Av utredningen framgår att att skadan sannolikt orsakats av dämning i spillvattenledningen i vägen. Beredning Tjänsteskrivelse från Östra Smålands Kommunalteknikförbund Yttrande från Söderberg & Partner

27 Sammanträdesprotokoll 27 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Fastighetsägaren KSAU 323/2012 Dnr 2012/ Skadeståndsanspråk med anledning av vattenskada på fastighet i Silverdalen Efter vad som kommit fram i utredningen anser Hultsfreds kommun att omständigheterna i ärendet är sådana att kommunen beslutar att ersättning för självrisk ska betalas ut och krav på kompensation för åldersavdrag ska avvisas i sin helhet. Ägare till fastigheten XX, har inkommet med skrivelser till kommunen med skadeståndsanspråk efter att vatten kommit in i fastighetens källare i samband med de skyfall som föll natten mellan 7-e och 8-e juli i år. Med anledning av det inträffade begärs ersättning för själriskkostnaden om 800 kronor samt av försäkringsbolaget gjorda åldersavdrag då fastighetsägaren anser att kommunen är ansvarig för det inträffade. Enligt utredning som genomförts har extrema nederbördsmängder uppmätts. Av utredningen framgår att skadan sannolikt orsakats av dämning i huvudspillvattenledningen. Beredning Tjänsteskrivelse från Staffan Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Yttrande från Söderberg & Partners

28 Sammanträdesprotokoll 28 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Fastighetsägarna KSAU 324/2012 Dnr 2012/ Skadeståndsanspråk med anledning av vattenskada på fastigheter, Silverdalen Efter vad som framkommit i utredning ska skadeståndsanspråk för fastigheterna XX och XX i Silverdalen avvisas i sin helhet. Ägarna till fastigheterna XX och XX i Silverdalen har inkommit med skrivelse till kommunen med skadeståndsanspråk efter att de stora vatten trängt in i fastigheternas källare i samband med de skyfall som föll natten mellan 7-e och 8-e juli i år. Fastighetsägarna anser att kommunen orsakat skadan genom bristande underhåll av brunnar och avlopp. Enligt Östra Smålands Kommunalteknikförbunds utredning har stora mängder vatten ytledes runnit via gatan ner mot fastigheterna. Extrema nederbördsmängder har uppmätts. Av utredningen framgår att vattnet inte härstammade från kommunens anläggning, Den skada som uppstått är istället en följd av den extrema nederbördsmängden, vilken kommunen inte kan göras ansvarig för. Beredning Tjänsteskrivelse från Staffan Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Förslag till yttrande från Söderberg & Partners

29 Sammanträdesprotokoll 29 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Fastighetsägarna KSAU 325/2012 Dnr 2012/ Skadeståndsanspråk med anledning av vattenskada på fastigheter i Silverdalen Efter vad som framkommit i utredning ska skadeståndsanspråk för fastigheterna XX, XX, XX och XX i Silverdalen avvisas i sin helhet. Ägarna till fastigheterna XX, XX, XX och XX i Silverdalen har inkommit med skrivelse till kommunen med skadeståndsanspråk efter att stora mängder vatten trängt in i fastigheternas källare i samband med de skyfall som föll natten mellan 7-e och 8-e juli i år. Fastighetsägarna anser att kommunen orsakat skada genom bristande underhåll av brunnar och avlopp. Enligt genomförd utredning har stora mängder vatten ytledes runnit via gatorna upp vid radhusområdet ner mot fastigheter. I förevarande fall har extrema nederbördsmängder uppmätts. Utredningen visar att kommunens dagvattensystem är rätt dimensionerat och således tillgodoser skäliga anspråk på säkerhet som uppställs enligt lag. Skadan är istället en följd av den extrema nederbördsmängden, vilken kommunen inte kan göras ansvarig för. Beredning Tjänsteskrivelse från Staffan Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Förslag till yttrande från Söderberg & Partners

30 Sammanträdesprotokoll 30 (34) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Fastighetsägaren KSAU 326/2012 Dnr 2012/215 Skadeståndsanspråk med anledning av vattenskada på fastigheten XX i Järnforsen Efter vad som framkommit i utredning ska skadeståndsanspråk för fastigheten XX i Järnforsen avvisas i sin helhet. Ägaren till fastigheten XX i Järnforsen, har inkommit med skrivelse till kommunen med skadeståndsanspråk efter att stora mängder vatten trängt in i fastighetens källare i samband med de skyfall som föll natten mellan 7-e och 8-e juli i år. Med anledning av det inträffade begär fastighetsägaren ersättning för uppkomna skador. Fastighetsägaren anser att kommunen bär ansvaret för det inträffade på grund av underdimensionerade ledningar. Enligt utredningen från Östra Smålands Kommunalteknikförbund är översvämningen orsakad av regnvatten från intilliggande naturområde som kan ha överbelastat dräneringsledningen. En datorsimulering visar att kommunens dagvattenledning är rätt dimensionerad och uppfyller skäliga anspråk på säkerhet. Av utredningen framgår det att vattnet inte härstammade från kommunens anläggning. Den skada som uppstått är istället en följd av den extrema nederbördsmängden, vilket kommunen inte kan göras ansvarig för. Beredning Tjänsteskrivelse från Staffan Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Förslag till yttrande från Söderberg & Partners

31 Sammanträdesprotokoll 31 (34) Räddningstjänsten Ekonomikontoret KSAU 327/2012 Dnr 2012/ Inköp av översvämningsbarriärer Arbetsutskottet beslutar att driftbudgeten får belastas med kronor för att köpa in översvämningsbarriärer. Räddningschef Michael Hesselgård har överlämnat en skrivelse om at få köpa in översvämningsbarriärer. Räddningstjänsten ansöker om att få använda driftbudgeten för att investera i 200 m översvämningsbarriärer till en kostnad av kronor. Detta medför att det underlättar att få statlig hjälp i framtiden. Genom denna åtgärd har kommunen gjort förebyggande arbete samt skaffat sig utrustning för att upprätthålla god beredskap vid händelser av denna karaktär. Före kostnader för översvämningar täcker budgeten kostnaden för inköp av översvämningsbarriärer. Om ersättning erhålls från MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) för lönekostnader täcker ersättningen kostnaden för inköpet.

32 Sammanträdesprotokoll 32 (34) KSAU 328/2012 Butiken i Järnforsen Lägesrapport är mottagen Malin Albertsson, utvecklingskontoret lämnar en lägesrapport om butiken i Järnforsen.

33 Sammanträdesprotokoll 33 (34) Socialnämnden KSAU 329/2012 Avtal samverkan alkohollagshantering Arbetsutskottet har inget att erinra utan tillstyrker förslaget som överlämnas för beslut i socialnämnden. Ett förslag till avtal om samverkan kring alkohollagshantering har upprättats mellan Hultsfreds, Högsby och Vetlanda kommuner. Detta innebär att alkohollagshandläggaren/inspektörens tjänst delas upp enligt avtalet på följande sätt: Hultsfred 40 % Högsby 18 % Vetlanda 42 % Avtalet gäller från till Det förlängs ett år i taget om inte uppsägning sker. Uppsägningstiden är ett år.

34 Sammanträdesprotokoll 34 (34) KSAU 330/2012 Anmälningsärenden 1. Förslag till ansvarsutredning avseende avhjälpandeåtgärder för f d batterifabriken i Hultsfred, från Länsstyrelsen i Kalmar län till Naturvårdsverket kopia till kommunen 2. Nystartade företag i kommunen 3. Cirkulär 12:52 om prognos av 2013 års kommunala fastighetsavgift 4. Beslut om förlängning av projektet Ökad tillgänglighet till fågellokalen Ryningen 5. Beslut om antagande av detaljplan för del av Järeda 2:139 m fl, miljö- och byggnadsnämndens beslut 86/2012

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 15 december 2015 kl. 08.30-13.45 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M, ej 257 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2013-04-02 kl. 08.30-12.10

Sessionssalen, Hultsfred 2013-04-02 kl. 08.30-12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 19 april 2016 kl. 08:30-13 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-06-17 kl. 08.30-12.30

Sessionssalen, Hultsfred 2014-06-17 kl. 08.30-12.30 Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-13 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-13 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-01-21 kl. 08:30-13.15. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-01-21 kl. 08:30-13.15. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08:30-13.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.05 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Helena Grybäck Svensson 121 Peter Olson 122

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Helena Grybäck Svensson 121 Peter Olson 122 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Per-Inge Pettersson, C Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, kl. 9.00 12.10 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuet i kl. 08.30-10.40 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v ej 173 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 25 augusti 2015 kl. 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Lars-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 8.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-30 kl. 08.30-11.00. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-30 kl. 08.30-11.00. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer.

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08.30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 1 september 2015 kl. 08:30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.45 Beslutande Kira Berg, s Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Lars Rosander, c Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 8.30-14-45 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Hans Andersson 488,

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunhuset Revelj 13 januari 2016 kl. 13:

Kommunhuset Revelj 13 januari 2016 kl. 13: Plats och tid Kommunhuset Revelj 13 januari 2016 kl. 13:00 15.30 ande Per-Inge Pettersson, C, ordf Conny Daag, M Jonny Bengtsson, S Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Antje Rohde, C Britt Wireland Sorpola,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl Rosie Folkesson

Sessionssalen, Hultsfred kl Rosie Folkesson Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 8.30-11.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M ej 1-2 Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen i kommunhuset, Hultsfred 26 april 2016 kl. 08:30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C ej 88 Åke Nilsson, KD ej 88 Åke Bergh, M ej 88 Tommy Rälg, S Lena Hasting, S Övriga deltagande

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj, kl Birgit Johansson, PRO

Kommunhuset, Revelj, kl Birgit Johansson, PRO Sammanträdesprotokoll 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Revelj, kl 08.30 12.00 Beslutande P-I Pettersson, c ordf Lars Johansson, PRO Göran Lundberg, s Viola Johnsson-Högstedt, SPF Rosie Folkesson, s, Ks

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-10-21 kl. 08.30-12.30

Sessionssalen, Hultsfred 2008-10-21 kl. 08.30-12.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Kira Berg, s ej 504 Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD 231-243 Åke Bergh, M 231-233 Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.10, 17.00-18.00 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Revelj onsdag kl 14.00 17.35. ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustavsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Stig Andersson, s Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Bidrag till Rumiadagar 12-14 maj 1995

Bidrag till Rumiadagar 12-14 maj 1995 1995-03-27 1 Kommunstyrelsen Au 169 Bidrag till Rumiadagar 12-14 maj 1995 Ett flertal föreningar från Hultsfreds kommun inom utbildning, miljövård, kultur och idrott har upprättat vänortskontakter med

Läs mer