Skarpt läge för nya lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skarpt läge för nya lösningar"

Transkript

1 Skarpt läge för nya lösningar En grönbok om befolkningens sammansättning och dess konsekvenser i Norrbotten LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Avdelningen för regional utveckling För mer information Norrbottens läns landsting LULEÅ

2 Grönbok och vitbok Grönböcker och vitböcker är en utvecklingsmetod som används inom EU för att brett och öppet diskutera och utveckla ett område. Norrbottens läns landsting har beslutat att prova använda metoden för att skapa breda samråd och diskussioner i viktiga frågor för länet. En grönbok innehåller kunskapsunderlag och inspirerande exempel. Den är en gemensam plattform att utgå från. Grönboken diskuteras brett i och utanför landstinget, genom exempelvis öppna samråd. En vitbok tar sedan fasta på underlaget från grönboksprocessen och bearbetar synpunkter från diskussionerna. I vitboken konkretiseras idéer om hur man kan gå vidare med frågan genom förslag på lösningar. Nästa steg blir beslut på politisk nivå och på verksamhetsnivå så att lösningarna integreras i styrdokument, handlingsplaner och rutiner. En strategi för utvecklad demokrati Utveckling av nya politiska arbetssätt; temafullmäktige, allmänpolitiska debatter, rapportörskap, grön- och vitböcker med mera. Landstingsplanen. (Strategi för landstingets mål Aktivt folkstyre ) Framsidan: En av många nedlagda skolor i Norrbotten som ett resultat av den demografiska utvecklingen. Foto: Magnus Wahman, Matton Collection. Övriga foton: Anders Alm. ISBN:

3 Innehåll 2 Grönbok och vitbok 4 Den demografiska utmaningen, en demon? 5 Landstingsrådens syn 6 Demografi vad är det? 14 Beskrivningar av verkligheten 14 Sveriges demografi 16 Norrbottens demografi 19 Tanketrådar att ta med sig i analys och diskussion 20 Exempel på andra sätt att tänka 22 Områden där befolkningens förändrade åldersstruktur är en särskilt stark drivkraft till nytänkande 23 Branscher med särskilda utmaningar 24 Civilsamhället 25 Begreppet ålder och livets olika faser 27 Ungas kraft 28 Inflyttning och välkomnande 31 Kommunikationer 32 Generationsväxling i företag 32 Mismatch på arbetsmarknaden 35 Avslutningsvis 37 Diskussionsfrågor 38 Referenser 3

4 Den demografiska utmaningen, en demon? Vad är det som gör att diskussionen om den demografiska utmaningen inte riktigt får fäste? Varför känns den teoretisk, eller som att den inte riktigt berör oss? Det är ju ett faktum att andelen äldre i befolkningen blir fler och andelen yngre blir färre, inte minst i Norrbotten. Ändå är det som att vi inte riktigt tror på siffrorna, eller bara tänker att det löser sig på något sätt. Ett dilemma är att den verklighet vi ser omkring oss inte tycks stämma med varningsropen. Ungdomsarbetslösheten är hög, och ändå sägs ett skriande rekryteringsbehov vänta och en allvarlig kompetensbrist sägs hota. Hur går det ihop? Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ändå sägs det att de som är äldre behöver arbeta längre. Hur går det ihop? Det är väl bra att allt fler sjukdomar kan förebyggas och botas så att vi lever längre? Ändå framställs ofta det ökande antalet äldre som en belastning. Hur går det ihop? Ett dilemma är också att diskussioner om den demografiska utmaningen så lätt blir domedagsprofetior. Utvecklingen framstår som ett skenande tåg som vi inte kan stoppa och då ligger det nära till hands att blunda och hålla för öronen. Men när vi gör det så blundar vi också för de möjligheter som ligger i att vi lever allt längre, och blir gamla allt senare. Statistiken för Norrbotten ger tydliga besked. Idag går det 2,1 yrkesaktiva per pensionär kommer det att vara 1,4. 1 Norrbottens arbetsmarknad står inför en rad utmaningar, men utmanas gör också vår traditionella bild av livets faser; ungdom, arbetsliv, pensionstid. Båda dessa perspektiv och fler därtill behövs när vi funderar på lösningar. Att prognosen anger värden för 2030 betyder inte att vi kan luta oss tillbaka i dag. Redan nu finns det tydliga utmaningar att ta itu med. För att möta utmaningarna och kunna ta tillvara de posi tiva aspekterna behöver vi växla upp diskussionerna om lösningar och samhandling. Denna grönbok är ett försök att samla ihop fakta och tankar som blir en gemensam grund och inspirerar till fortsatt diskussion och idéskapande i samverkan. Utmaningar i Norrbotten Behov av ersättningsrekryteringar till de stora pensionsavgångarna. Fler ungdomar, människor med nedsatt arbetsförmåga och utrikes födda behöver få delta i arbetskraften. Ta vara på alla som kan och vill arbeta eller på annat sätt göra en insats, oavsett ålder. Klara det långsiktiga behovet av nyckelpersoner inom exempelvis hälso- och sjukvård, samhällsservice, byggverksamhet och tillverkningsindustri. Öka intresset för arbete inom vård och omsorg. Åtgärda bostadsbristen som försvårar rekrytering. 4 1 Arbetsmarknadsutsikterna i Norrbottens län för 2012 och SCB

5 Landstingsrådens syn Norrbotten har en demografisk utmaning. Medelåldern i länet är betydligt högre än riksgenomsnittet och fler går i pension de närmaste tio åren. Dessutom minskar antalet unga som ska träda in på arbets marknaden under samma period. Det är viktigt att alla aktörer i det norrbottniska samhällslivet hjälps åt landsting, företag, kommuner, länsstyrelse, arbetsgivare, universitet och civilsamhället. Unga måste få bra gymnasieutbildningar, nyföretagande och kompetensutveckling är viktigt även bland äldre, universitetet måste möta behoven på arbetsmarknaden, vuxna måste kunna ställa om sin karriär i mogen ålder och den äldre arbetskraftens stora kompetens måste användas när unga ska in på arbetsmarknaden. På så sätt tar vi tillvara allt kunnande hos människor i olika åldrar i Norrbotten och det kommer vi att behöva! Kent Ögren (s) Landstingsråd Agneta Granström (mp) Landstingsråd Tillväxtverket: Prognoser visar att en stor andel av befolkningen kommer att pensioneras de närmaste åren. På många håll saknas dessutom strategier, metoder och verktyg för att ta vara på kunskap en och erfaren heten hos befintlig arbets kraft. Det är oklart hur denna kompetens kan förmedlas och överföras till dem som ska ta över. Ytter ligare en fråga i sammanhanget handlar om hur kommuner, myndigheter, före tag, ut bildningsanordnare och andra aktörer kan samverka för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. 2 2 Uppföljning av regionalt kompetensförsörjningsarbete ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete mot en stärkt kompetensförsörjning. Rapport 0120, Tillväxtverket 5

6 Demografi vad är det? Demografi handlar om befolkningens samman sättning. De beståndsdelar som visar ett områdes demografiska profil är ålder, kön, födelsetal, dödstal och migration. Men verkligheten är komplex och den demografiska profilen behöver kompletteras med fler aspekter för att analysen ska bli riktigt användbar. Den demografiska profilen är en stark drivkraft i många processer i ett samhälle, både negativt och positivt. Inte minst påverkas arbetsmarknad och samhällsservice. 6

7 7

8 8

9 Demografisk sårbarhet baserat på tio indikatorer Kartan över den demografiska sårbarheten visar det totala antalet demografiska indikatorer som överstiger tröskelvärdet för sårbarhet. Ett högt antal demografiska indikatorer över tröskelvärdet innebär inte nödvändigtvis låg demografisk återväxt. Det visar däremot hur komplex situationen är i kommunen. Demografiska indikatorer med tröskelvärden och status på nationell nivå Åldersgrupp 0-14 Åldersgrupp Åldersgrupp Åldersgrupp Åldersgrupp 65- Kvinnor/Män Kvinnor/MÄn Födelsetal Dödlighet Nettomigration Nationella genomsnitt Finland % sårbarheter Sverige % sårbarheter Färöarna % sårbarheter Norge % sårbarheter Danmark % sårbarheter Island % sårbarheter Grönland % sårbarheter Färgkod 0-4 % 5-14 % % % % % % % % % % 9

10 10

11 Demografisk struktur baserat på potentiell ersättningsgrad för arbetskraften och könsfördelning Kartan visar hur många människor som förväntas komma in på och lämna arbetsmarknaden under de kommande åren. Om ersättnings graden är lägre än 1.0 kommer arbetskraften i området att minska om det inte sker någon inflyttning av unga människor. Typer av könsfördelning och ersättningsgrad för arbetskraften > < 92 Arbetskraftens ersättningsgrad < > 1.0 Överskott av arbetskraft som kommer in på arbetsmarknaden & fler kvinnor än män. Balanserad ersättningsgrad & fler kvinnor än män. Överskott av arbetskraft som lämnar arbetsmarknaden & fler kvinnor än män. Överskott av arbetskraft som kommer in på arbetsmarknaden & jämn könsfördelning Balanserad ersättningsgrad & jämn könsfördelning. Överskott av arbetskraft som lämnar arbetsmarknaden & jämn könsfördelning Överskott av arbetskraft som kommer in på arbetsmarknaden & fler män än kvinnor. Balanserad ersättningsgrad & fler män än kvinnor Överskott av arbetskraft som lämnar arbetsmarknaden & fler män än kvinnor. 11

12 12

13 Demografiska förändringar baserat på fertilitet, mortalitet och migration Den totala befolkningsförändringen är en kombination av födelsetal, dödstal och migration till och från regionen. För de flesta kommuner och regioner är migration den huvudsakliga orsaken till befolkningsförändring. Befolkningsförändringens komponenter (naturlig förändring och nettomigration) Naturlig förändring Nettomigration Befolkningsökning + + Överskott av födslar och inflyttning + Överskott av födslar som kompenserar för utflyttning + Underskott av födslar som kompenseras av inflyttning Befolkningsminskning + + Underskott av födslar kombinerat med inflyttning + Överskott av födslar kombinerat med utflyttning + Underskott av födslar kombinerat med utflyttning 13

14 Beskrivningar av verkligheten Sveriges demografi År 2011 fanns det personer äldre än 80 år bosatta i Sverige. Om 20 år förväntas den gruppen ha ökat till nära , enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I flera andra europeiska länder kommer ökningen av antalen äldre att vara ännu snabbare än i Sverige. Sverige har en jämförelsevis hög fruktsamhet. År 2009 var antalet barn per kvinna bland de 27 EU-länderna 1,6 medan fruktsamheten i Sverige uppgick till 1,98. Fruktsamheten i Sverige väntas stabiliseras på en nivå något över 1,8. 3 Att Sverige har högre nativitet jämfört med andra EU-länder har troligen att göra med vårt system för barnomsorg och föräldraledighet. Men den prognostiserade befolkningsökningen i Sverige, 10 miljoner 2021, beror inte på barnafödande utan mer på ökad livslängd och på nettoinvandring. 4 Även om den demografiska situationen för Sverige som helhet inte ser så illa ut om man jämför med andra EUländer så finns det regionala och lokala skillnader som ger anledning till stor oro. Under de närmaste femton åren beräknas endast fem regioner Stockholms, Skåne, Västra Götalands, Hallands och Uppsala län få en utveckling där antalet personer i arbetskraften växer. I övriga 16 län kommer arbetskraften att minska. Inom dessa är samtidigt skillnaden markant mellan minskande glesbygdskommuner och växande regioncentra. 5 Åldrande befolkning börda eller resurs? En konsekvens av den åldrande befolkningen är att för sörjningsbördan ökar, de som arbetar ska försörja fler som inte arbetar, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 6 Synen på åldrande befolkning som en börda är värd att titta närmare på. Det finns kritik mot synsättet eftersom det riskerar att begränsa oss i tanken när vi diskuterar lösningar. Forskaren och författaren Bodil Jönsson till exempel formulerar kritiken som att vi har råkat ut för ett kollektivt missförstånd vad gäller åldrande och ålderdom. Hon menar att många äldre alldeles i onödan försöker anpassa sig till att vara gamla, även om de inte känner sig så, och att samhällsprognoserna och samtalen går i samma riktning. Bodil Jönsson säger att vi har fastnat i ålderdomsbeskrivningar från 1970 och nu försöker hantera dessa utifrån framtidens demografi. Jag menar att vi kan bättre än så, både var för sig och tillsammans. För att bidra till att dra igång processen att skapa andra scenarier där äldre är en resurs att ta till vara har Bodil Jönsson formulerat ett antal tankesatser för en ny och mer flexibel syn på ålderdom, både som tankekonstruktion och som livsfas. 7 3 Näringslivets kompetensförsörjning dags att agera! ARENA för Tillväxt 4 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering. Roland Kadefors.Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg Sveriges Nya Geografi ARENA för Tillväxt 6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 7 Bodil Jönsson. När horisonten flyttar sig. Brombergs

15 Ett glapp mellan de som finns och hur många som behövs Hur man än ser på det så står vi inför en stor utmaning, och en stor paradox. Samtidigt som den offentliga debatten ofta kretsar kring problemet med arbetslöshet, och då inte minst ungdomsarbetslöshet, redovisas följande bild i en rapport från SCB: 8 Efterfrågan på arbetskraft kommer under perioden mellan 2009 och 2030 att öka med personer. Av dessa personer kommer att efterfrågas av den offentliga tjänstesektorn, främst äldreomsorgen. Befolkningen i yrkesaktiv ålder väntas öka med personer. Antalet inrikes födda i yrkesaktiv ålder bedöms minska med personer. Det finns alltså ett glapp på hela människor mellan det antal personer som förväntas behövas och det antal som finns tillgängliga i yrkesaktiv ålder. Om man enbart tar hänsyn till den del av arbetskraften som utgörs av inrikes födda, är glappet svindlade personer. I en jämförelse av arbetskraftsdeltagande i åldersspannet år ligger Sverige högst i EU. Det är kvinnorna som drar upp resultatet. De andra har där en större potential för ökning. Hos oss skulle en ökning innebära att personer som slagits ut från arbetsmarknaden behöver återrekryteras. 9 Skillnaderna växer mellan tillväxtregioner och övriga delar av Sverige. År 2025 väntas 64 procent av storstädernas befolkning vara mellan 18 och 64 år, jämfört med 51 procent i glesbygd och mindre orter. 10 I ett blogginlägg citerar Andreas Lind, vd på Norrbottens Handelskammare, professor Nils-Gustav Lundgren från Luleå tekniska universitet: Umeå säger att dom ska bli Kör man in till Luleå står det att vi ska bli fler lulebor. Det är otroligt att tro att dagens välutbildade, upplysta och arbetande mödrar spontant börjar föda 6-7 barn var, och vi kan inte vänta oss att bli invaderade av folk söderifrån. Nej, de kommer att vara invandrare, nästan allihop. Men det är tyvärr ingenting vi pratar om och därför inte är beredda på. Det kanske är dags att vi börjar med det Näringslivets kompetensförsörjning dags att agera! ARENA för Tillväxt. Hänvisningen avser SCB:s rapport från januari 2012 Trender och prognoser 2011 befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering. Roland Kadefors. Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

16 Norrbottens demografi Norrbottningarna blir allt färre. I december 2011 hade Norrbotten invånare vilket är en minskning med 64 invånare jämfört med samma månad Endast kommunerna Boden, Kiruna, Luleå och Piteå ökar sin befolkning. Trots befolkningsminskning visar norrbotten ett positivt flyttnetto med 312 personer, det vill säga fler flyttar till än från Norrbotten. Länet hade ett negativt födelseöverskott, det dör fler än det föds. Endast två kommuner, Kiruna och Luleå, uppvisade ett födelseöverskott. Lägre andel kvinnor än män i de familjebildande åldrarna är en av de faktorer som påverkar nativiteten. Alla kommuner i Norrbotten har ett underskott på kvinnor år. Vi tar Luleå som exempel: Andelen unga kvinnor i Luleå har minskat ända sedan 1980-talet. Nu har Luleå endast 83 kvinnor per 100 män, år. 12 Stora pensionsavgångar Det är dock åldersfördelningen i befolkningen, med allt fler äldre, som är den största utmaningen. De stora barnkullar som föddes under 1940-talet lämnar arbetsmarknaden nu. Nästa stora puckel med stora barnkullar syns på 1960-talet. Ett stort antal av dessa arbeten rationaliseras bort till följd av bransch- och teknikutveckling samt global konkurrens. Men kompetensbortfallet blir stort inom många yrkesgrupper och branscher. 13 I den offentliga sektorn och annan samhällsservice är arbetena oftast av den karaktären att de måste besättas, de kan inte flyttas eller rationaliseras bort. Jobbet måste göras om vi ska upprätthålla samhällsservicen. Bara under de närmaste två åren kan närmare personer inom offentlig verksamhet i Norrbotten komma att ersättningsrekryteras på grund av pensionsavgångar. Det stora antalet personer som ska ersättas finns inom vård- och omsorg samt inom pedagogisk verksamhet. Dessutom finns stora behov av att ersättningsrekrytera ingenjörer, tekniker och kvalificerade administratörer inom offentlig verksamhet. 14 Av Piteå kommuns anställda är över 600 personer 60 år eller äldre. Teknik- och gatukontoret är den förvaltning som har högst andel anställda som fyller 65 år under de kommande tio åren. 15 För få ungdomar I en del kommuner i Norrbotten är gymnasiekullarna så små att även om alla skulle bli anställda i den kommunala organisationen täcker det ändå inte det behov av arbetskraft som uppstår när de stora pensionsavgångarna sätter in. 16 I Pajala och Övertorneå bedöms bara 30 procent av den avgående arbetskraften kunna ersättas med ungdomar från den egna kommunen under perioden fram till Andelen människor i yrkesaktiv ålder minskar alltså snabbt i Norrbotten. Detta vet vi och det måste vi förhålla oss till. Av drygt yrkesverksamma i Norrbotten pensioneras nästan personer de kommande tio åren. Under samma period uppskattas antalet till trädande ungdomar vara drygt Under 2012 var det sammanlagt bara 17 elever som började gymnasieskolans vårdprogram i de fyra stora kommunerna Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk. 18 Gruppen människor i arbetsför ålder minskar I en regional studie, från projektet Best Agers 19, av Norrbottens framtida arbetskraftstillgång ser man att mellan åren 2008 och 2025 kommer åldersgruppen att minska med -13 procent samtidigt som åldersgruppen ökar med motsvarande 13 procent. Gruppen människor i arbetsför ålder år utgjorde 65 procent av Norrbottens befolkning år År 2025 kommer de endast att utgöra 58 procent. År 2008 arbetade 78 procent av kvinnorna och 80 procent av männen i åldern i Norrbotten. Bland åringarna arbetade ungefär 60 procent av båda könen. Efter den officiella pensionsåldern sjunker förvärvsfrekvensen till 10 respektive 15 procent av kvinnorna På tal om kvinnor och män i Norrbotten. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten Uppgradering Länsstyrelsen Norrbotten. 14 Arbetsmarknadsutsikterna i Norrbottens län för 2012 och SCB Regional kompetensförsörjning och generationsväxling. Slutrapport; juni Barbro Skoglund, Age Management i Sverige AB 17 Sveriges Nya Geografi ARENA för Tillväxt 18 Källa: Per Wennebjörk på Lapplands Gymnasium 19

17 Kortfakta om Norrbotten 20 och männen, men endast ett fåtal procent fortsätter arbeta efter 70 år och då främst män. I rapporten från Best Agers ges räkneexempel på vad det skulle innebära om fler personer fortsatte i arbetslivet lite längre. Om alla norrbottningar arbetade upp till 67 års ålder år 2025, exempelvis, så skulle det innebära ett extra tillskott av personer i arbetskraften det året jämfört med om alla går i pension vid 65. Pajala är först in i framtiden Den demografiska utmaningen må kännas som en abstrakt framtidsfråga för en del, men i bland annat Pajala är den i allra högsta grad en aktuell verklighet. Pajala kommun har cirka invånare. Göran Nilsson som är marknadschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten berättar att det i skrivande stund bara finns 280 arbetslösa registrerade i Pajala medan arbetsgivarna behöver anställa ungefär personer. Bara inom vård och omsorg är det fler människor som lämnar arbetsmarknaden som pensionärer än det finns ungdomar som kommer in. Och ovanpå det finns stort rekryteringsbehov hos gruvindustrin och deras leverantörer. Pajala är visserligen unikt eftersom den stora gruvsatsningen snabbt har förändrat kommunens förutsättningar och arbetskraftsbehov. Pajala är också extremt i så måtto att kommunen har den högsta medelåldern i Sverige. Man kan säga att Pajala går i bräschen och blir först in den demografiska utmaning som nästan hela landet står inför. Hela Norrbotten har en stor utmaning att hantera. Redan 2007/2008 hade Norrbotten brytpunkten när fler människor pensionerades än tillträdde på arbetsmarknaden. I Västerbotten och Norrbotten finns sju av de tio svenska kommuner som har underskott av tillträdande. 38 % av länets företagare är 55+ (i Övertorneå och Överkalix är det 48 %). Idag går det 2,1 yrkesaktiva per pensionär kommer det att vara 1,4. Andelen 65+ har fördubblats i Norrbotten sedan Vid 64 arbetar bara var fjärde person. Även om de flesta vill gå i pension före 65 finns det många som fasas ut ofrivilligt. Äldre upplever ofta en negativ attityd bland arbetsgivare. Varken ökad nativitet eller invandring ger några stora effekter på försörjningskvoten. Det som har stor betydelse är om unga börjar jobba tidigare eller äldre lämnar senare. Om åldersgränsen höjs till 66 år 2015, till 67 år 2021 och till 68 år 2033 kan försörjningskvoten hållas stabil. 24 Försörjningskvot och försörjningsbörda Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av alla som är 0-19 år och äldre än 65, dividerat med alla som är 20-64, det vill säga som är i arbetsför ålder oavsett om de arbetar eller ej. Resultatet multipliceras med 100. När den demografiska försörjningskvoten ökar innebär det att den arbetsföra delen av befolkningen behöver försörja fler yngre och äldre. Enligt SCB har vi idag i Sverige försörjningskvoten 0,7, vilket betyder drygt 70 personer per 100 i yrkesaktiv ålder. Denna nivå antas öka till en nivå på över 90 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år Det kan förenklat uttryckas som att 100 personer skulle behöva försörja 90 unga och gamla. 21 För att bibehålla den demografiska försörjningskvoten på 0,7 krävs det både tidigare inträde på arbetsmarknaden och senare utträde. 22 Försörjningsbördan däremot relateras till hur många som faktiskt arbetar och räknas fram på samma sätt genom att ta totalbefolkningen men istället dela det antalet med antalet sysselsatta i åldrarna år. Om 20 år finns enligt SCB över 200 kommuner med en försörjningsbörda på 2,5 eller högre. Det vill säga varje person som arbetar ska försörja sig själv plus ytterligare 1,5 personer. I Norrbottens län minskade arbetskraften med totalt 10 procent, motsvarande personer, mellan åren 1995 och Under perioden 2010 till och med 2025 beräknas arbetskraften minska med 14,4 procent eller med knappt personer. 23 Vi har som ambition att öka nettoinvandringen för att öka antalet personer i arbetsför ålder och antalet som arbetar i Norrbotten, men vi ska också komma ihåg att hela Sverige och många länder i EU behöver öka invandringen. Det är alltså i hård konkurrens med Tyskland, Italien, Frankrike och andra som vi ska attrahera människor aspx Generationsväxlingen - Arbetskraftens förändring per län. Arbetsförmedlingen, Ura Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering. Roland Kadefors. Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

18 18

19 Tanketrådar att ta med sig i analys och diskussion Förmår vi vända problem till möjlighet i Norrbotten? Statistiken kan tyckas nedslående. Den demografiska utvecklingen upplevs som ett framrusande tåg medan vi står vid sidan av. Kanske är det därför som det är svårt att få till stånd konstruktiva och kreativa diskussioner om lösningar? Insatser och strategier för att möta en demografisk utmaning kan vara inriktade på att: 1. Förändra den demografiska situationen, till exempel genom att främja inflyttning och medverka till bättre balans mellan antalet äldre och unga och mellan män och kvinnor. 2. Lösa demografiska problem eller utmaningar på olika policyområden. 25 Men ett tredje område som behöver diskuteras är vår egen inställning i form av tankar om ålder, arbete, mångfald och livskvalitet. Vart leder det om vi höjer blicken från siffrorna och ser långt liv och ökad mångfald i befolkningen som en möjlighet till nytänkande och utveckling? Är vi unika eller kan vi lära av historien? Gunnar Wetterberg, historiker och ansvarig för Sacos samhällspolitiska avdelning, skriver i sin bok Kurvans kraft att förra gången när det demografiska trycket riskerade att bli övermäktigt lyckades vi hitta på andra lösningar än tidigare. Vi tänkte nytt, både på policynivå och på individnivå. Under 1950-talet närmade sig de stora sekelskifteskullarna pensionsåldern. Istället för att göra som tidigare och förvänta sig att allt fler döttrar och svärdöttrar skulle stannade hemma och ta hand om åldringar gjorde vi något helt annat. Vi tänkte ut ett nytt system. Ålderdomshem byggdes och hemtjänst skapades som kommunal verksamhet. 26 Det vi kan lära av och 1960-talen är att gamla lösningar inte är tillräckliga, menar Gunnar Wetterberg. Men han pekar också på att stora systemförändringar är svårare att göra i dag eftersom nätet från politisk och policynivå ut till verksamheter och människors vardag har blivit mer komplicerat och finmaskigt. Ett beslut på systemnivå får därför väldigt många, och ofta oväntade, konsekvenser för individer. Dock, det behov av nya idéer och tankekonstruktioner som han pekar på är värt att beakta. Vi tror ofta att den tid vi själva lever i är helt unik, men i själva verket kan det finnas mycket att lära av historien. Den demografiska utvecklingen är den starkaste drivkraften i samhällsbygget nu och de närmaste årtiondena, men det är inte den enda kraften. Och det är inte demografin som sådan som är besvärlig, snarare det faktum att vi under 1900-talet har förlängt livets alla faser utom arbetsfasen. Det är befolkningens beteende som är viktig. Åldern i sig är bara en faktor. Varje år som arbetslivet förlängs motsvarar 2-3 procent av arbetskraften. 27 Författaren och forskaren Bodil Jönsson skriver om att bli gammal i en ny tid och vad det innebär att allt fler blir gamla allt senare i livet. Den förändrade demografiska situationen har alltså inte uppkommit främst genom en förlängning av ålderdomen utan genom att det egentliga åldrandet förefaller ha flyttats tio år framåt i tiden Att möta demografiska förändringar. En handbok för inspiration till handling i nordiska kommuner och regioner Nordregio Report 2012:4 26 Kurvans kraft. En bok om befolkningsfrågan. Gunnar Wetterberg. Weyler förlag Kurvans kraft. En bok om befolkningsfrågan. Gunnar Wetterberg. Weyler förlag När horisonten flyttar sig. Bodil Jönsson. Brombergs

20 Arbeta fler år ett individuellt val Roland Kadefors, som är docent och forskare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och svensk delprojektledare i projektet Best Agers, skriver i en rapport att om vi ska kunna behålla samma andel av befolkningen som nu i arbetskraften så behöver svenskarna genomsnittligt arbeta fler år. De viktigaste hindren för ett utsträckt arbetsliv är enligt Kadefors bristande hälsa, fel kompetens och negativa attityder till äldre. 29 Men att arbeta längre är inte det som de flesta norrbottningar drömmer om. Individuella behov och arbetets karaktär gör förutsättningarna mycket olika. Vi behöver dock ta med oss de resultat som intervjuer och enkäter visar: de som skulle vilja arbeta längre menar att det behövs bättre arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till livslångt lärande. Vi behöver bli bättre på åldersmedvetet ledarskap, age management, för att göra om hotet inför generationsväxlingen till en möjlighet och en konkurrensfördel. Rekrytering ger möjlighet till nytänkande Stora rekryteringsbehov är förstås ett hot men det är också möjligheter till förändring. Istället för att anställa en likadan fast yngre person har man chans att ändra inriktning. Det finns utrymme för nytänkande i de förändringar som nu sker. Ett konkret exempel är förslaget om äldrevårdscentraler som väckts från olika håll. Gunnar Wetterberg utvecklar tanken i sin bok Kurvans kraft. Precis som barnavårdscentralen, BVC, skulle ÄVC kalla alla över en viss ålder till regelbundna träffar för enkla hälsoundersökningar men också för samtal om motion, mediciner, vardagssysslor och annat. Ju äldre man blir desto oftare sker mötena. Denna uppföljning kan leda till ökad livskvalitet och att många människor klarar sin vardag utan hjälp även vid hög ålder. Det är ett litet, men illustrativt exempel på nytänkande som både är bra för individen och för samhället. Exempel på andra sätt att tänka I Norge beslutades 2010 en omfattande reform om ålder och arbete som innebär att anställda i privat sektor kan fortsätta tjäna in pensionspoäng till 75 års ålder. I princip har lagstadgad pensionsålder tagits bort. Den offentliga sektorn väntas följa efter. Senter for Seniorpolitikk skapades som en nationell webbaserad plattform med anledning av reformen, för att koordinera och bidra till samarbete. Det är ett kompetenscenter för information, kommunikation och debatt inom området ålder och arbete. Den finansieras över statsbudgeten och engagerar forskare, politiker, arbetsgivare, fack, pensionärsorganisationer med flera. Satsningen förväntas bidra till nytänkande och otraditionella lösningar i samverkan mellan många aktörer. Globala företag söker talanger globalt Från näringslivet väljer vi ett exempel på hur flexibilitet med internationalisering och möjligheter lära nytt hela livet kan underlätta kompetensförsörjning och rekrytering. På ett Almedalsseminarium i Visby 2012 sa Geoff Glover, vice president på Volvo Cars, apropå utbildning och rekrytering: Lärande äger inte bara rum i klassrummen, det finns mängder av andra sätt som experimentellt lärande, informellt lärande och kurser via videouppkoppling. På Volvo Cars har vi börjar samverka med andra företag. Vi har startat en utbildningshub där Göteborgs Tekniska College (GTCC) agerar mäklare. Man har där satt en gemensam utbildningsagenda. Den traditionella bilden är att man utbildar för arbetsmarknaden som sedan ska tillgodose näringslivet. Det är fel sätt att angripa problemet. När studenten är ute på arbetsmarknaden har behovet redan försvunnit eller ändrats. Man måste inse att globala företag hittar talanger där de behöver det. Både företag men också länder börjar nu jaga talanger globalt. Man måste inse vikten av det livslånga lärandet. Teknik en idag möjliggör för oss att kombinera lärandet hos en tonåring med en arbetslös på samma gång, det enda som begränsar oss är hur vi tänker. Det gäller att bygga en hållbar infrastruktur för utbildning. Satsa på nyckelkompetenser, jobba i samverkan och virtuellt, det är vad man behöver lära sig i skolan. Sverige har ett bra förflutet till en ännu bättre framtid. 30 Sena karriärbyten Globaliseringsrådet som 2009 lämnade sitt slutbetänkande hör till dem som har slagit ett slag för en form av kompetenskonto som skulle underlätta livslångt lärande och sena karriärbyten. Ett lands omställningsförmåga beror till stor del på vilka möjligheter som finns för vuxna att skaffa sig kompletterande kunskaper, skriver Globaliseringsrådet och fortsätter med att konstatera att möjligheterna för personer som sedan ett antal år befinner sig i arbetslivet att skaffa sig en ny eller kompletterande utbildning är en av de svaga punkterna i det svenska utbildningssystemet Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering. Roland Kadefors. Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg Västra Götalands Almedalsseminarium om regional kompetensplattform: Har Sverige det som krävs? Microsoft-Word-Dokumentation-almedalen-utan-citat.pdf 31 Näringslivets kompetensförsörjning dags att agera! ARENA för Tillväxt

21 Arbetsgivare i skolorna Ett annat exempel på nytänkande och samverkan är Jobba i Västerås, en satsning på samarbete mellan Västerås stad och ett stort antal företag. Jobba i Västerås har tagit fram en kurs i arbetsmarknadskunskap som de erbjuder skolorna för att ge inspiration till olika ingångar till arbetslivet. Ett annat projekt, YOU, är inriktat på att få ner ungdomsarbetslösheten genom att arbetsgivare i olika branschpooler berättar vilka jobb som finns och vad som krävs för att få dem samt bidrar med individuell vägledning. Ett tredje projekt handlar om att genom egna kanaler till andra länder stimulera arbetskraftinvandring framför allt av tekniker och ingenjörer. 32 Individualiserad regionalpolitik På landsbygden skapas ofta kreativa lösningar. Individens betydelse i landsbygdsutveckling har till exempel betonats av Martti Laasasenaho, frilansforskare från Soini kommun i Finland. Han har skrivit en avhandling om en modell för individualiserad regionalpolitik en regionalpolitik som stödjer entreprenöriella individer i stället för projekt och program. Soini kommun har gjort ett försök att sluta överenskommelser mellan kommunen och ett antal individer som vill bidra till ortens utveckling. Modellen är än så länge bara prövad i liten skala, men utmanar tankekonstruktionerna kring de stödsystem som både Finland och Sverige byggt upp kring regional utveckling. 33 Vård, omsorg och skola Vård, omsorg och skola är områden där kompetensbehovet växer och det finns stort behov av nya och innovativa lösningar. Några exempel på förändringar som kan påverka rekryteringsmöjligheter och behov inom vård och omsorg ges av SKL i en skrift om välfärdssektorn: 34 Undervisning kan ske på distans i ämnen där det inte finns lärare i alla delar av landet. Kunskapsutveckling och ny teknik gör det möjligt att ge vård och omsorg på nya sätt. Utvecklingen går mot att patienters och anhörigas inflytande i vård och omsorg ökar. Till exempel kan njurpatienter själva utföra dialys på sjukhusen på tider som passar dem. Diabetespatienter kan sköta provtagning och få återkoppling utan att besöka sjukvården. I Stockholm erbjuds arbetslösa med försörjningsstöd arbete inom äldreomsorgen. Under 2013 får 50 personer praktisera och 30 av dem erbjuds ettårig anställning med utbildning parallellt med jobbet. Samma modell har använts för så kallade Stockholmsvärdar som städar och röjer i parker. 35 Vårt invanda sätt att skapa ålder Att utmana vårt invanda sätt att tänka kring och skapa ålder kan leda till intressanta diskussioner. Under en föreläsning i Luleå 2012 sa forskaren och författaren Bodil Jönsson att framtidens 35-åringar naturligtvis får en annan bild av vad det innebär att vara gammal. De kommer att inse att livet kan delas in i många fler perioder än de två gamla storheterna arbetsliv och pensionstid. Alla kanske inte behöver arbeta som mest medan barnen är små. De kanske istället vill ge järnet när de är 60. Samarbetet mellan generationer är ett område som behöver utvecklas och där kan den demografiska utmaningen vara en positiv drivkraft. I Ung framsyn. En idéskrift om attraktionskraft utvecklingsinsatser och åtgärdsförslag konstateras att det finns en allvarlig generationsklyfta som påverkar Norrbotten negativt. Problemet består främst i att potentialen i mötet mellan unga och gamla inte utnyttjas fullt ut. Detta problem märks tydligast i skolan där de äldres kunskap och erfarenhet inte tas om hand samt i närings livet där kompetensöverföringen mellan äldre och ny rekryterade inte genomförs på ett strategiskt sätt. 36 Forcera gränserna Det krävs två för att dansa tango. Öppenhet och samarbete mellan generationer och grupper bygger på öppenhet både från yngre och äldre, nya och gamla norrbottningar. Det behövs respekt och en bred syn på värdet av olika kompetenser. Detsamma gäller samsyn och samhandling mellan olika myndigheter, företag och andra organisationer. Inspirerande kortfilmer där människor berättar om sitt liv som aktiva seniorer mitt i livet. 32 Näringslivets kompetensförsörjning dags att agera! ARENA för Tillväxt Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn. SKL Dagens Nyheter 17 november Ung framsyn. En idéskrift om attraktionskraft - utvecklingsinsatser och åtgärdsförslag. Luleå tekniska universitet

22 22 Några områden där befolkningens förändrade struktur är en stark drivkraft till nytänkande

23 Branscher med särskilda utmaningar Ungefär personer i Norrbotten arbetar inom offentliga verksamheter. Av dessa uppnår närmare pensionsåldern under 2012 och Bara inom Luleå- Boden-Piteå-Älvsbyn finns inom ett par år behov av cirka tusen personer inom vård och omsorg, pedagogiska verksamheter samt tekniska, administrativa och ekonomiska områden. I flera av Norrbottens mindre kommuner täcker det totala antalet nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden inte ens pensionsavgångarna inom offentlig verksamhet. 37 Vård och omsorg Vård och omsorg kommer att höra till de sektorer i Sverige där rekryteringsbehoven ökar mest. En ökad konkurrens om arbetskraften från det privata närings livet i kombination med trenden av minskat intresse för arbete inom vård och omsorg skapar stora rekryteringsproblem. År 2030 beräknas utbildade saknas inom vården enligt SCB:s prognos. Generellt i landet kommer det att bli svårt att klara framtida behov av vård och omsorg, men det riktigt stora problemet kommer att finnas i kommuner utanför storstadsregioner och utbildningsorter. Där minskar inte bara den arbetsföra befolkningen mest utan där ökar också andelen gamla (och vårdbehövande) mest. 38 I vård och omsorg går det inte att flytta verksamheten utomlands, dra ner, rationalisera, avstå från utvidgning och liknande som man kan göra inom många andra sektorer. Vård och omsorg tillhör den samhällsservice som måste fungera och finnas till hands. Demografin förändrar inte bara personalrekrytering och antalet patienter utan även behovet och utbudet i vården. Inom vissa yrken i länet kommer nästan hälften av de yrkesverksamma att gå i ålderspension under perioden Andel yrkesavgångar i Norrbotten , i procent av yrkeskåren 41 Jord- och skogsbruk 46,5 % (1 207 personer) Industri 39,6 % (7 032 personer) Byggindustri 38,9 % (3 515 personer) Privata tjänster 36,2 % ( personer) Offentliga tjänster 47,8 % ( personer) En åldrande befolkning leder till förändrat behov av vård och omsorg. Med ökad ålder följer multisjukdomar, det vill säga flera sjukdomar samtidigt som kräver olika behandlingar och mer helhetssyn på hjälpbehovet. 39 Även inom barnomsorgen är och blir kompetensförsörjningen ett problem. Ett exempel är att barn och fritidsprogrammet vid Lapplands Gymnasium som samordnar de fyra kommunerna Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk inte fick några sökande alls Den utbildningen ges alltså inte, samtidigt som kommunerna har stort behov av bland annat förskollärare. 40 Tjänstemän Det är inte bara inom vård och omsorg som pensionsavgångarna i Sverige är stora. Även bland tjänstemännen märks trenden. De närmaste tio åren kommer till exempel av de chefer som finns i landets kommuner och landsting att ha nått pensionsålder av dessa kommer att gå i pension under de närmaste fem åren. Den här beräkningen görs i SKL:s rapport Här finns Sveriges viktigaste jobb, som kom ut Norrbotten är inget undantag. Även här väntas stora pensionsavgångar bland landstingets och kommunernas chefer. 37 Arbetsmarknadsutsikterna i Norrbottens län för 2012 och SCB. 38 Sveriges Nya Geografi ARENA för Tillväxt 39 Att möta demografiska förändringar. En handbok för inspiration till handling i nordiska kommuner och regioner. 2012, Nordregio 40 Källa: Per Wennebjörk på Lapplands Gymnasium

24 Industri och hantverkare Länsstyrelsen i Norrbotten beskriver situationen i länet i en skrivelse till Yrkeshögskolemyndigheten: Rekryteringsbehoven i Norrbotten kommer de närmaste åren att vara stora inom vård/omsorg och de flesta pedagogiska yrkena, till följd av generationsväxlingen. Fyra av tio arbetsställen uppger att de upplevt brist på arbetskraft under de senaste sex månaderna. Bostadsbyggandet i länet har ökat under det senaste året och pågår i relativt stor omfattning i Luleå, Piteå, Gällivare och Pajala. Det stora intresset från hushållen för ROT avdraget ger en fortsatt ökad efterfrågan hos de mindre bygghantverkarna. Anläggningsinvesteringarna fortsätter på en hög nivå tack vare de miljardprojekt som pågår och planeras inom gruvoch stålindustrin. Öppnandet av nya gruvor i Malmfälten och Pajala kommer under prognosperioden att sysselsätta runt tusen personer i bygg- och anläggningsjobb. På allt fler orter planeras gruvbrytningar att starta, de som senast tillkommit är Jokkmokk och Älvsbyn. 42 Befolkningens åldersfördelning innebär alltså förändrade förutsättningar inom de flesta branscher, inte bara i fråga om rekryteringsbehov utan också i fråga om verksamhet och erbjudanden till kunder och medborgare. Civilsamhället Nationalencyklopedin förklarar begreppet civilsamhälle så här: det civila samhället handlar om hur människor lever tillsammans och tar hand om och hjälper varandra utan inblandning av myndigheter. När begreppet används i samhällsdebatten menar man ofta föreningar, studieförbund, folkhögskolor och alla andra aktörer som inte är myndigheter. Det finns anledning att tro att den demografiska utvecklingen kommer att bidra till förändringar i civilsamhället. Föreningarna i våra hjärtan Föreningsengagemang har sina historiska rötter i idrotts-, nykterhets-, frikyrko-, arbetar- och fackföreningsrörelserna. Studien Svenskarnas engagemang är större än någonsin som gjorts av SCB på uppdrag av Ersta Sköndal högskola visar att 48 procent av Sveriges befolkning utfört frivilligt arbete under Idrottsföreningarna dominerar, men många gör också insatser med social inriktning. Andra vanliga engagemang är föreningar för boende, religion och kultur. Totalt inom alla områden visade studien att något fler män än kvinnor är engagerade i frivilligarbete och att de flesta är heltidsarbetande. 43 Allt fler friska äldre är troligen en stark drivkraft i föreningar och andra organisationer där människor samlas kring intressen, värderingar och idéer. Det är en utveckling att välkomna eftersom människors idéburna engagemang är en stark och positiv kraft i ett samhälle. Civilsamhället en kraft att räkna med? I vården och omsorgen kommer trycket på förändringar att bli starkt på grund av de konsekvenser som befolkningens åldersfördelning medför. I debatten höjs röster både för och emot att civilsamhället och frivilligt arbete kan bli en del av lösningen för insatser som höjer livskvalitet och kompletterar myndigheternas åtaganden. Men ska välfärden bygga på att människor jobbar gratis? Frågan väcker känslor och ytterligheter i argumentationen både för och emot. Det är en viktig diskussion men snarare än att fastna i den debatten kan istället nya vägar utforskas inom den idéburna sektorn. Den ideella föreningen är den dominerande associationsformen i den svenska idéburna sektorn. Forum för frivilligt socialt arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. De har granskat samverkansformerna mellan offentliga organisationer och idéburna organisationer och menar att det saknas en samverkansmodell som kombinerar nödvändiga resurser och handlingskraft med föreningarnas rätt till oberoende. Vid sidan av föreningsbidrag och upphandlingar förespråkar de modellen Idéburet Offentligt partnerskap och vill stimulera idéburna organisationer att i samverkan med det offentliga prova ut de praktiska formerna i modellen. Partnerskapet ingås genom att parterna kommer överens om vilken verksamhet som ska bedrivas av den idéburna organisationen, med vilka mål och inom vilka ramar samt att kommunen lämnar ett ekonomiskt stöd till driften. Denna överenskommelse bör nedtecknas i ett kontrakt. 44 Inom Svenska kyrkan pågår en utredning om hur de ska kunna ta plats på välfärdsmarknaden. En stor fråga är i vilka juridiska former kyrkan ska arbeta med välfärdstjänster. Områden för engagemang är främst boenden för patientgrupper, för äldre och personer med funktionsnedsättningar. 45 Civilsamhället är en stark kraft inom många områden i samhället. Det är en resurs att samverka med och en sektor där den demografiska utvecklingen kommer att medföra tillväxt och förändring Svedberg, von Essen, Jegermalm Svenskarnas engagemang är större än någonsin. Insatser i och utanför föreningslivet Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie enheten för forskning om det civila samhället 44 Idéburet - offentligt partnerskap (IOP). För delaktighet och lokal utveckling. Samhället är större än staten och marknaden. Forum för frivilligt socialt arbete Kyrkan kan bli stor spelare i välfärden, artikel i Dagens Samhälle nr 32, 2012

25 Begreppet ålder och livets olika faser Medellivslängden för ett nyfött barn i Sverige har ökat med närmare 30 år sedan 1900-talets början. 46 Det finns anledning för oss att fundera kring faktisk och upplevd ålder, åldersgränser och uppfattningar om åldersstereotyper. Dagens 60-åringar har andra förutsättningar än den som var 60 år på 1950-talet, men våra inre föreställningar har inte riktigt hängt med i utvecklingen. Människors bäst efter- och bäst före-datum Trygghetsrådet gjorde en undersökning våren 2012 bland svenskar mellan 18 och 65 år. Så många som en tredjedel av dem som sökt jobb har upplevt att deras ålder är ett problem, framför allt i de yngsta och äldsta ålderskategorierna. 47 Den mest attraktiva åldersfasen tycks vara år när det gäller rekryteringar och ofta är den analysen mer slentrianmässig än underbyggd eftersom de flesta nog håller med om att kompetens är viktigare än ålder. Ändå verkar upplevelsen av åldersfixeringen på arbetsmarknaden och i samhället i stort öka. Unga människor får kämpa för att bli tagna på allvar och äldre människor känner sig passé. Många har en känsla av att de är i fel ålder, särskilt bland de som är arbetslösa. Snäva åldersintervall i rekryteringar begränsar för både individer och verksamheter. Risken ökar att man missar kompetenta personer. Och att blanda åldrar är också att blanda nyfikenhet och erfarenhet, entusiasm och struktur. Det ger dynamik i arbetsgruppen. Åldersblandning underlättar även generationsväxlingen på arbetsplatserna. Den långa ungdomen Både tidsperioden som pensionär och som ungdom blir längre och längre. Ungdomars etablering på arbetsmarknaden har förskjutits allt längre upp i åldrarna. En ålderskull anses etablerad på arbetsmarknaden när 75 procent har fått fotfäste där. För 20 år sedan var 75 procent av 21 åringarna etablerade. I dag är en så stor andel av årskullen etablerad först vid 26 års ålder. Sverige har en hög genomsnittsålder för dem som avlägger högskole examen, 29 år. Endast ett fåtal länder inom OECD-området har en ännu högre. 48 Pigga pensionärer Det huvudsakliga målet med att diskutera vår syn på åldrande är inte att öka den genomsnittliga pensionsåldern med ett par år. Det huvudsakliga målet är snarare att skapa processer för samförstånd kring hur pensionssystem, åldrande och deltagande i arbetsliv bör utvecklas på lång sikt. Här är den norska erfarenheten med nationella plattformen Senter for Seniorpolitikk av stort intresse, den visar att det finns nya sätt att ta sig an området. 49 Än en gång lånar vi Bodil Jönssons ord: Tidpunkter för pensionering och pensionens storlek är förstås viktiga i sig, men långt viktigare är det att fundera över hela det förlängda människolivet och vilka nya möjligheter detta erbjuder för vad vi kan skapa tillsammans. Det handlar då inte bara om att ta hänsyn till att äldre människor kanske inte springer lika fort som yngre eller lyfter lika tungt det var länge sedan den fysiska styrkan var utslagsgivande. I stället handlar det om hur samtiden skall kunna dra nytta av all den betänkta erfarenhet som äldre människor har, all den prestigelöshet som många av oss får när vi varit med om tillräckligt mycket och all den tillit som en del äldre kan väcka hos omvärlden. Om igen: detta handlar i sin kärna inte om pengar eller omfördelning av resurser det handlar om behovet av förändrade tankesystem, helt enkelt om nya sätt att förhålla sig till ålder och åldrande. 50 Med ökad livslängd och levnadsstandard har vi fått allt längre tid som friska pensionärer, men vi har ändå till stor del behållit en gammal bild av stereotypen pensionär. Många människor känner sig inte redo att abrupt avsluta sitt yrkesliv bara för att almanackan säger att de uppnår en viss ålder. En opinionsundersökning visar att 90 procent av svenskarna är positiva till deltidspension vid 65 år ålder när de ställdes inför valet att antingen kombinera deltidspension och arbetsliv eller helt lämna arbetslivet. Trots det är sysselsättningsgraden bara 12 procent bland äldre. Det finns alltså en potential där och andelen ökar också mycket riktigt. I Stockholms län arbetar nästan var femte invånare i åldrarna år, det vill säga drygt 18 procent. I Norrbotten är andelen drygt 10 procent. 51 Generella faktorer som människor bedömer skulle göra det möjligt och önskvärt att arbeta längre är arbetsmiljö, arbetstakt och arbetstider Vem kan jobba till 75? (Rapport från AMF) 47 Har du fel ålder? Om åldersnojan på arbetsmarknaden. Trygghetsråder Näringslivets kompetensförsörjning dags att agera! ARENA för Tillväxt 49 Towards national platforms for senior policy, WP3, Activity 3. Roland Kadefors, Best Agers 50 Bodil Jönsson. När horisonten flyttar sig. Brombergs Vem kan jobba till 75? (Rapport från AMF) 52 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering. Roland Kadefors. Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

Pensionsrapport 2012. en samlad bild av viktiga framtidsfrågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport 2012. en samlad bild av viktiga framtidsfrågor som påverkar pensionsområdet en samlad bild av viktiga framtidsfrågor som påverkar pensionsområdet s. 5 Sammanfattning och slutsatser s. 8 Livslängd och demografisk utveckling s. 13 Yrkeslivet vad påverkar pensionen? s. 18 Pensionärernas

Läs mer

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärds sektorn Upplysningar om innehållet: Britt-Inger Kajnäs,

Läs mer

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Diarienummer: 13 RV 57-5 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 Region Västerbotten fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors 2 3 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg 4 Författarna svarar

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Arbetsmarknad & kompetensutveckling www.hassleholm.se/ak. Omvärldsanalys 2014. Arbetsmarknad & kompetensutveckling

Arbetsmarknad & kompetensutveckling www.hassleholm.se/ak. Omvärldsanalys 2014. Arbetsmarknad & kompetensutveckling Arbetsmarknad & kompetensutveckling www.hassleholm.se/ak Omvärldsanalys 2014 Arbetsmarknad & kompetensutveckling Innehåll Demografi... 2 Sysselsättning och försörjning... 3 Nationella politiska riktlinjer

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Spindeln i välfärdsnätet

Spindeln i välfärdsnätet Spindeln i välfärdsnätet En studie av krav på och behov av framtida ledare i äldreomsorgen i Västerviks kommun Ledarskap och organisation 61-80 p, uppsats 20 poäng Institutionen för samhällsvetenskap Växjö

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla Långt arbetsliv Ett långt och växlande arbetsliv Möjlighet för alla är rubriken på ett samtal mellan arbetslivsjournalisten Eva Ekelöf och Per-Svante Landelius i utredningen Senior 2005 samt forskaren

Läs mer

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare?

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2009 Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Förnyelse för framtiden. en rapport om lokal och regional omställning

Förnyelse för framtiden. en rapport om lokal och regional omställning Förnyelse för framtiden en rapport om lokal och regional Sammanfattning Kockums varvskran var under flera decennier ett landmärke för industristaden Malmö. Varvet lades ner och kranen flyttades så småningom

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

VINNOVA RAPPORT VR 2008:11 DYNAMO 2 I HALVTID

VINNOVA RAPPORT VR 2008:11 DYNAMO 2 I HALVTID VINNOVA RAPPORT VR 2008:11 DYNAMO 2 I HALVTID RAPPORT FRÅN VINNOVAs KONFERENS PÅ ULFSUNDA SLOTT 10-11 APRIL 2008 Titel: DYNAMO 2 i halvtid Rapport från VINNOVAs konferens på Ulfsunda slott 10-11 april

Läs mer

Omvärlds- och trendanalys

Omvärlds- och trendanalys Omvärlds- och trendanalys januari 2015 Jens Nilson och Peter Kisch Innehållsförteckning Arbetsprocess... 5 Avgränsningar... 6 Trend 1 - Befolkningen förändras vilket ställer förändrade krav på skola, vård

Läs mer