Historia C-nivå, poäng Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historia C-nivå, 41-60 poäng Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht 93 93 09 20"

Transkript

1 Uppsatser i historia Detta är en förteckning över de C- och D-uppsatser i historia som producerades vid Institutionen för humaniora vid Högskolan i Växjö/Växjö universitet från och med läsåret 93/94 till och med år Senare uppsatser ska finnas i DiVA. Förteckningen är upplagd enligt följande system: Ämne Nivå Författare (ev flera); Efternamn, förnamn Titel Termin (vt/ht) Datum =================== Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht Johnsson, Annika Sigrid Vejde ( ) - en studie om en borgerlig kvinnas insatser i olika föreningar, inom politiken och i hemmet ht Notini, Urban Den tidigmedeltida stadsbildningen i Svealand och Götaland ur ett urbaniseringsperspektiv. Perioden vt Skoglund, Charlotte Sveriges och rikspressens syn på och agerande i tibetfrågan vt Fagerlund, Solveig Helsingborg - färjestaden. En uppsats om vilka krafter som påverkar en medeltida stads utveckling vt

2 Änghede, Åsa Hovmantorp - en landsbygd i förändring vt Stahl, Katarina Kvinnor i Kalmarpolitiken vt Damberg, Stefan Volontärer på Kronobergs regemente ht Lindgren, Patric Skandinaviskt vägval ht Gereborg, Martin Stenbocks getapojkar: Kring nyuppsättningen av den karolinska armén och fälttåget i Skåne ht Bohman, Johan Döödhen döö? En studie av brott och straff i Skänninge Rådstugurätt ht Ekström, Therese Kvinnors Brottslighet i Västra Göinge Härad och Kristianstad ht Hamacher, Harald Växjös riksdagsmän i andra kammaren och den lokala opinionen i lokalpressen vt

3 Larsnäs, Mats Kommunindelningsreformen Lammhults kommuns del i processen och dess inflytande i den nya kommunen, Växjö vt Sandahl, Christian Att vidga sin militära blick. Svenska arméofficerares studieresor till Europa vt Blanc, Patrik Lyckeåborgs bruk vid industrialismens genombrott i Sverige. En undersökning av Lyckeåborgs bruks arbetskraft mellan vt Larsson, Anna En industristad blir till. Näringslivets utveckling i Oskarshamn under perioden vt Nilsson, Johan Från lokal dårstuga till centralhospital. En översikt över Växjö hospital från medeltiden till 1850-talet och ett särskilt studium av centraliseringen av hospitalsväsendet och etableringen av ett kurhospital i Växjö vt Carlsson, Victor Aktiv svensk utrikespolitik en studie av förhållningssättet mot Centralamerika och Baltikum vt Jacobson, Per-Ola De Hedervärdas samfund. Studier i en maffiakultur vt

4 Larsson, Erika Andra om den tredje Gustaf. Några författares syn på valda områden av Gustaf III:s liv vt Strömberg, Kenneth Bönderna och historikerna. Synen på senmedeltida bondeuppror, samt en teoretisk reflexion vt Skoglund, Charlotte Tibetansk nationstanke och nationalism - En studie av begreppen nation och nationalism med en empirisk undersökning gjord hos exiltibetanerna i Indien vt Fagerlund, Solveig Cathrine Petter Sigstensen skräddares, Bendt Pihl och de svenska besökarna. Om personlighet, ära, tullar och makt i och 1670-talens Helsingborg vt Nilsson, Jonny Döpt till Kristus. Om den radikala reformationen i Växjö och Jönköping vid 1800-talets slut och talets början vt Johanson, Staffan Gods och Gårdar, Bönder och Herrar. Friköp och Godsdrift i Halmstads härad vt Olsson, Per-Håkan "Gud ger åt vem Han vill". En studie av Erik XIV:s politik och maktuppfattning vt Bringegård, Carin Kvarlämnade. En undersökning av levnadsvillkoren för änkor och änklingar i Bringetofta socken under 1800-talets förra hälft vt

5 Änghede, Åsa Politik och föreningsliv i Hovmantorp under slutet av 1800-talet (with a summary in English) vt Jonsson, Magdalena Glasarbetarnas fackliga organisering vt Sörmlind, Jan-Erik Herrar, bönder och kapital. En studie av Hushållningssällskapet i Blekinge län vt Malmström, Ray Den svenska militärattachéen. En studie i dess tillkomst och utveckling fram till 1905 ht Svensson, Patric Politik och ekonomi i Alvesta municipalsamhälle vt Ammert, Niklas Vänstervågen i press mellan höger och vänster. En språkteoretisk och innehållslig analys av hur tre svenska dagstidningar skildrade studentupproret i Paris och kårhusockupationen i Stockholm 1968 vt Cid, Amelie Fängslande fängslade kvinnor. En studie av Växjö fängelse de intagna kvinnorna och deras brott vt Däldhagen, Caroline "The begiärte hon skulle få gå till sacramentet men thet förwägrades henne" - Nattvarden i 1600-talets Sverige vt

6 Posse, Agneta Hembygdsrörelsen. Att slå broar mellan historien, nuet och framtiden vt Kakoulidou, Kristina Nåja, vad är väl ett arbete på slottet? Det kan ju vara långtråkigt och dötrist och alldeles...alldeles underbart! En undersökning av personal och gäster som befunnit sig på Kalmar slott under perioden oktober september 1582 vt Svenson, Joakim Historieläroböcker för gymnasieskolan vt Svensson, Joakim Säkrad osäkerhet eller osäker säkerhet. Den offentliga debatten om regementsindragningen i Eksjö och försvarsbesluten 1925 och 1936 vt Strömberg, Kenneth "... huru föga detta samhälles befolkning varit intresserade för nykterhetens ädla verksamhet." Om medlemmar och andra problem i tre nykterhetsloger i Hovmantorps socken vt Johansson, Staffan Livet på Landet. Motiv, resursmobilisering och framtid för de bönder som friköpte gårdar i Slättåkra socken åren vt Sandahl, Christian "The styckier som en krigsman tilhöra". Levande och döda vid Kronobergs regemente vt

7 Karlsson, Anna Den växande befolkningen. En studie av demografiska mönster i Jäts socken under 1800-talet vt Larsson, Erika Ett saligt affskedh. Om döendets konst i 1600-, och 1800-talets likpredikningar och minnesord vt Nordström, Richard Läroböcker i historia för gymnasieskolan. En studie som omfattar 1970-, 80- och 90-talet vt Rosander, Sven Fideikommiss, till familjens heder och konservation! En studie över fideikommiss i allmänhet och Burensköldska fideikommisset i synnerhet vt Skoog, Anna Bångstyriga bönder eller driftiga frihetskämpar. Synen på de tre dalupproren mot Gustav Vasa vt Korsfeldt, Ola De som återvände från Amerika. Om återvändarna till Bäckaby, Korsberga och S.Solberga socknar i Småland vt Lajos, Attila Svenska tidningar om En Ungersk Revolution vt Svensson, Patric Municipalernas uppkomst. En kartläggning av och diskussion kring bildandet av Sveriges municipalsamhällen ht

8 Albertsson, Rolf Skogen. Motsättningarnas arena? Omständigheter kring skogsbrist och skogslagstiftning under perioden med särskild hänsyn till Jönköpings län ht Svensson, Jessica Nykterhet och förbud i Skåne. En studie av förbudsomröstningen 1922 med fokusering på politiken, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och pressen. ht Wolter, Eike Vita Rosen - ungdoms- eller vuxenmotståndsgrupp i Tredje Riket ? ht Boström, Marcus Svenska dagstidningars syn på supermakterna Språkliga termer och retoriska mönster på ledarsidorna i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Norrskensflamman i inlednings- och slutskedena till Vietnamkriget respektive Afghanistankriget Hamacher, Harald Renässans för Habsburg? Ett tvärvetenskapligt försök till beskrivning och analys av en regions historia från Habsburgepoken fram till postsovjetisk tid Edqvist, Dan-Eric Återtåget. Ut- och återinvandringen i Ramdala församling Jacobson, Per-Ola Homo mafioso. En kulturhistorisk studie om den maffiösa människans varande inom traditionell siciliansk kultur

9 Wester, Margareta Regleringarna av lyx under den svenska stormaktstiden. Studie om överflödsförordningarna och debatten runtomkring dem Fjeld, Christian och Grubbström, Andreas Detaljerad internering. En studie av den svenska interneringsdetaljens organisation och arbetsuppgifter under perioden Eriksson, Göran Expressen och Nya Dagligt Allehanda. En undersökning av tidningsvärldens vinnare och förlorare Karlsson, Inger Trotteslövs skola och Berga skoldistrikt under folkskolans epok Lindell, Lena Bygdens frälsare - en studie av Burseryd-Sandviks hembygdsförenings verksamhet och dess förändring , samt en jämförelse med övriga hembygdsrörelsen Dahlgren, Christian Vägen till högertrafik. Folkomröstningsinstitutet och högertrafikfrågan Hellberg, Mariann Från "Silfversparres jern" till grosshandlarns butelj Wångmar, Erik Aspekter på förändrad kommunal indelning inom nuvarande Kalmar, Mönsterås och Torsås kommuner under tiden

10 Sandstedt, Bodil Kriminaliteten i Blekinge. En brottsstatistisk undersökning, med tyngdpunkt på åren Molldius, Ingemar Inrikes/utrikes pass. En studie om rörligheten i det svenska samhället och kontrollen av denna Kakoulidou, Kristina Den omtvistade Kalmarunionen. En studie över nordisk 1900-talsforskning kring Kalmarunionen, samt ett försök att knyta an resultaten till deras tillkomsttid Bengtsson, Linda Den inställda utställningen! Synen på samerna i anslutning till den planerade sameutställningen på Liseberg vid Jubileumsutställningen i Göteborg Ekwall, Karl-Georg Juridiskt oskyldig! Moraliskt dömd? Hjalmar Schacht i ett etiskt perspektiv Martinsson, Linda Konkurrerande maktanspråk i de svenska lappmarkerna? Tingets funktion i Umeå och Luleå lappmarker Sten, Viviann Fackföreningsrörelsen vid bruken i Klafreström och Huseby. En komparativ studie av den tidiga fackföreningsrörelsen vid två småländska bruk

11 Melkersson, Jan Nationalism, nationalisering av konflikter. Tre individuella studier och en komparativ ansats. Regionalnationalism i Sverige, Spanien och Frankrike Cid, Amelie "Åsyftar fattige och frånfallna barns uppfostran till gudsfruktan, arbetsamhet och rena seder." En studie av donationer i Växjö ca Larsson, Anna När frikyrkorna kom till staden. En undersökning av tre friförsamlingar i 1800-talets Oskarshamn Nilsson, Allan Röd splittring i blått län. En lokalhistorisk studie av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och Sveriges kommunistiska parti i Kronobergs län Svensson, Leif Svenska arbetare drar söderut. En studie av svensk arbetskraftsvandring till Danmark och Tyskland tiden Här ingår en fördjupad undersökning av församlingarna i Almundsryd, Pjätteryd och Södra Sandsjö Öbrink, Mats Makt och rätt. Den politiska makten hos nämndemännen i Kinnevalds härad Gustavsson-Goddijn, Ann Karl IX - en omstridd härskargestalt? En studie av hur Karl IX framställdes i den svenska vetenskapliga litteraturen från 1920-talet till 1970-talet

12 Ivarsson, Stefan Herren Gudh före migh åtter engångh till Smålandh igien. En kohortundersökning av förlusterna vid Smålands kavalleriregemente Almström, Magnus Från Nürnberg till Haag - en studie i beivrandet av krigsförbrytelser Hedenquist, Johanna Emigranter Brev Indianer. Varför så lite skrivet? Arlefur, Johanna Livet i den inre skärgården. En studie av genusrollerna i Blekinge skärgård åren , samt en jämförelse med genusrollerna på landsbygden Hall, Eva "Flickor slåss inte." En studie av de ärenden som behandlades vid Jönköpings rådstugerätt Wigström, Magnus Nazismen på den skånska landsbygden under 1930-talet Börjesson, Sven Sverige och EEC. Associeringsansökan ht Albertsson, Rolf Vägen till ett disciplinerat skogsbruk. En utvecklingsskiss kring skogsvårdslagstiftningen ht

13 Linderos, Christina Spindeln i nätet? En tysk köpmans kontaktnät under hansatiden ht Liljekvist, Samuel Apologi eller fördömande. Tendenser i svensk historieforskning om Sverige under andra världskriget vt Wängelin, Lena Obemärkt önskar inackordering... En studie av den obemärkta kvinnan och hennes levnadsvillkor under 1900-talet i annonser, lagar och debatter vt Frey-Skött, Emma Maskuliniseringsprocessen inom mejerihanteringen vid Huseby herrgårdsmejeri vt Wirdefeldt, Anders "Under Amerikas stjernbanér klingar jag i jul med er". En kvalitativ studie kring svenska emigranters tankar om nation och hembygd under 1800-talets emigrationsepok vt Petersson, Johanna Mellan Korporations-Sverige och Organisations-Sverige. Industriföretagande och politiskt agerande i Ljungby vt Lindwall, Carolina Synen på damfotboll vt Wångmar, Erik Att lägga till rätta för kommunerna. Kommunblocksreformens genomförande vt

14 Bjuvsjö, Elisabet Storskifte och laga skifte i Södra Hagby och Hagbytorp - två byar på Möreslätten vt Björkman, Joachim "Den glider in i mål, den glider in i MÅÅÅÅÅLL" En studie om ishockeyns utveckling under och 1970-talen. vt Estvall, Martin Den goda viljan. Filantropiska argument i kampen för rashygien i Allmänna Svenska Läkartidningen vt Berg, Christian Prästernas syn på samhällstillståndet i Växjö stift vt Josefsson, Daniel Bilden av nazisternas judeförföljelser i svensk press. Smålandspostens och Arbetets rapportering mellan 1933 och vt Ohlander, Mathias Människa eller monster? En studie av historieskrivningen om Napoleon Bonaparte i Frankrike och England under första delen av 1900-talet vt Bjälkenborn, Niclas "löpa 2 gånger gatlopp..." Brottsligheten vid Narvas garnisonsregemente En detaljstudie av ett karolinskt värvat regementes domböcker vt

15 Hedenquist, Johanna En klarsynt man? Möten mellan en svensk emigrant ochnordamerikanska indianer under 1800-talets sista decennier vt Håkansson, Yvonne Gud i Catharina Wallenstedts och Jon Stålhammars värld. En studie i gudssynen på 1600-talet vt Gellertz, Marie Kvinnor i politik och periferi: Den moderata och socialdemokratiska kvinnorörelsen i Blekinge under 1920-talet vt Karlsson, Lennart Kriget, potatisen och politiken. Hungerdemonstrationernas effekter på arbetarnas representation i vissa nämnder och organ i Västervik vt Jonsson, Magdalena Socialdemokratins etablering i ett brukssamhälle. Arbetarrörelsen och föreningslivet på Kosta glasbruk vt Eriksson, Lars De glömdas röst eller de gömdas tankar - perspektiv på facklig verksamhet vt Eckerström, Anders IOGT-NTO och Svenska Bryggareföreningen ht Andersson, Johan Södergrenska bokhandeln i Växjö. En studie av kundkrets och försäljning samt ht

16 Jakobsen, Mattias Växjö skarpskytteförening ht Beskow, Annika Hur har statens samepolitik förändrats? En undersökning av propositioner ht Liedholm, Mattias Trasproletariat. En berättelse om rädslan för det utanförstående ht Svensson, Leif Egnahem i Växjö. Kommunal och privat bostadsproduktion för mindre bemedlade mellan ht Bogatic, Wirginia Höger och vänster i pressen. Tre svenska tidningars skildring av händelserna i Gdansk 1980 ht Eriksson, Anders Resa i främre Orienten. Tvenne svenska orientalisters möte med det Osmanska imperiet under 1700-talet ht Rosander, Sven Småländska bruksgrundningar En fallstudie om de pauliströmska verken ht Wirdefeldt, Anders Politiska/Offentliga skandaler i Växjö under 1900-talet. En historisk studie över den lokala tidningspressens spegling av politiska/offentliga skandaler i ett försök att nyansera bilden av 1990-talet som ett nationellt skandaldecennium ht

17 Karlsson, Tobias "... tillsammans till Consistorii ärenders mogna öfverläggande..." - Ett bidrag till förståelsen av Växjö domkapitels verksamhet och funktion åren 1700, 1750 och 1799 ht Karlsson, Gerd "Makten över medlemmarnas medvetande". Kollektivanslutning. Bakgrunden och diskussionerna på LO:s kongresser 1898 och 1900 och Metalls kongresser åren 1899 t o m vt Rundqwist, Linda Feminisering inom gymnasielärarkåren? - en komparativ genusundersökning om statens syn på läroverkslärare under 1930, 1960 och 1990-talet vt Ammert, Niklas Frihet, solidaritet och Åsanissemarxister. Ledarsidans politiska diskurs i förändring? vt Bill, Frederic "Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort." En studie av den svenska 1700-tals prästen Gabriel Näsmans gärning i Nordamerika, i ett perspektiv på kristenhetens utveckling som en dubbel assimilation. vt Lundwall, Cecilia Föreningslivets och pressens betydelse för den svenska etniciteten och assimilationen i USA. En studie av Svensk-Amerikanska Patriotiska Förbundet i San Francisco åren samt Vestkusten åren vt Martinsson, Jon Läsarmedverkan i en svensk barntidning. En undersökning av barns brev, insändare och frågor till Folkskolans Barntidning och Kamratposten vt

18 Åberg, Martin Kommunalpolitik i två Smålandssocknar - en studie av kommunalstämma, kommunfullmäktige och kommunalnämnd i Furuby och Hemmesjö under 1900-talets första decennier vt Lundberg, Hans Är historia på väg att bli en produkt till salu av olika mäklare på olika eller samma arenor? En presentation av en analysmodell för studium av historiekulturens förändringar. vt Åhlin, Fredrick "Fools paradise". En studie av Sveriges förhållande gentemot Sovjetunionen 1948 till 1951 och händelserna som ledde fram till ett hot om en omdefiniering av den svenska utrikespolitiken vt Eliasson, Ulf Institutet för blinda och dövstumma. Manillaskolans grundande och vidare utveckling åren vt Karlsson, Fredrik Braverman och Rydefors Glasbruk vt Niléhn, Göran En jämförelse av läroböcker i historia resp tal. vt Nilsson, Allan Enighetens gränser. En studie av Lessebos pappersbruksarbetares fackliga verksamhet under perioden vt

19 Arlefur, Johanna Kvinnor i Karlskrona runt sekelskiftet En studie ur ett struktur- och aktörperspektiv, med huvudsaklig koncentration på adel och och högre borgerskap vt Andersson, Torbjörn "Det är pansarbåtar vi behöfva" En studie om pansarbåtsinsamlingen 1912 vt Bengtsson, Anna Vad visste vi? - en innehållslig undersökning av hur fyra svenska dagstidningar skildrade nazisternas väg till makten i Tyskland på 1930-talet. vt Johansson, Niklas Djävulens barn. En studie av insekternas roll i den svenska folktron vt Petersson, Thomas Bärare av Al-Mahdis standar. Likheter över tid hos shiíterna. En jämförelse mellan två tidsperioder. vt Wennerberg, Marcus Båtsmanshållets avveckling i Torhamns socken vt Bogatic, Wirginia 8:e mars i svensk press under perioden ht Engren, Jimmy "Enade vi stå, söndrade vi falla" En studie av tre svenska fackförbunds internationella kontakter före första världskriget ht

20 Möllerberg, Mikael Amerikabilden i svensk press ht Björkman, Jeanette "medborgligt förtroende förlustig" En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg med dess förstäder ht Folkesson, Åsa En modern socialpolitiks födelse - kommunal socialpolitik betraktad genom Växjö stads fattigvårdsstyrelses verksamhet ht Zattberg, Pierre Elfsborgs Regemente - Levande och döda under Napoleonkrigen ht Bladh, Per-Olof "Inte för allt smör i Småland". En studie av mejeriindustrins framväxt i Kronobergs län med fokus på andelsmejerierna ht Björklund, Tobias Ishockeyböcker, vad förmedlar de idag och vad förmedlade de då? En historisk komparativ studie av ungdomslitteratur som handlar om ishockey, från och 1990-talen ht Persson, Cecilia Brott, straff och socialiseringsprocess vid Kalmar regemente ht

21 Stridh, Fredrik "Den dynamiska medeltidsveckan" - en studie av historieförmedling, kulturturism och Medeltidsveckan på Gotland ht Karlsson, Inger "...symtom af den nervositet, som för nuvarande behärskar stämningen i Europa" Hur skrivelser från de svenska beskickningarna i Berlin, Wien och St: Petersburg kan öka kunskapen om de nationella och internationella spänningsförhållandena som föregick utbrottet av första världskriget ht Bergman, Ann-Sofie Oäkta barns föräldrar. En studie av föräldraskap vid oäkta födslar i Jäts församling perioden ht Einarsson, Olof Fattigvården i Väckelsångs socken betraktad genom 1918 års fattigvårdslag ht Hartwig, Mikael Måltavla: Palme - en uppsats om Olof Palme och hatet mot honom ht Nilsson, Katarina En fostran in i samhället? - en undersökning och analys av Föreningen för nödställda mödrar och deras barn i Växjö ht Jormfeldt, Johanna En fråga om miljö!? En historisk studie av miljöfrågans politisering i Ljungby kommun vt

22 Baum, Anna "Ett värdigt understöd"? Om betänkandet bakom vår första folkpension 1918 och kvinnors föreslagna lägre pension vt Olsson, Per-Håkan Statsbildning, territoriell integration och centralmaktens kontaktnät i 1500-talets Sverige vt Axelsson, Claes "Inom warje samhälle finnes wanligen något ludet att sweda..." - en historisk undersökning av den politiska verklighetsskildringen i Wexiö Bladet/Nya Wexjö-Bladet och Jököpingsbladet under perioden vt Svensson, John Historieförmedling i förändring. Svensk stormaktstid i fokus - Analys av gymnasieläroböcker i historia från vt Andersson, Madeleine Egnahemsägarna i Växjöföreningen Egna hem u.p.a En undersökning av egnahemsrörelsens förhållande till skötsamhetskulturen. vt Gustafsson, Frans Laga skiftet i Vrigstad socken. En undersökning av laga skiftet i två byar i Vrigstad socken. vt Lönnbäck, Daniel "Dessa eländets och olyckans barn" En undersökning av de intagna på Växjö hospital och vt

23 Andersson, Göran Soldatfamiljer i Sunnerbo. En undersökning rörande indelta soldaters boende, rekrytering, familjebildning och sociala liv i Småland vt Karlsson, Thorbjörn Laga skiftets betydelse för Virestad. Hur kom 1827 års skiftesreform att påverka socknens bebyggelse? vt Magnusson, Åse...i Kraft av Guds och weredslig lag ifrån hwarandra laga skilda - skilsmässor i Kalmar stift i en komparativ studie vt Karlsson, Lennart Antikommunism i fackföreningar. Om motståndet mot kommunister i fackföreningar i Lessebo och Nottebäck vt Sandstedt, Bodil Hur Härnäs blev Hemsjö. Bondbyn som industrialiserades. Befolkningsstrukturens förändring åren vt Johansson, Niklas Att minnas i en blomsterkonungs hembygd - en studie av makten bakom Råshults Linnémonument vt Uhrding, Cathrine Hembiträde- och pigdebatt - en analys av argumenteringen vt

24 Biesèrt, Nils Från karolinsk krigsfot till fredligare frihetstid. En studie av indelningsverkets husesynsprotokoll under 1720-talet inom Kalmar regementes område vt Joas-Karlsson, Elke Pehr Kalms nordamerikanska resa - En diskursteoretisk undersökning kring skildrandet av indianer vt Rohmann, Jette "Koketta badflickor, små chokladpraliner och jämnplatta fenomen"... en undersökning av massmedias mottagande av kvinnliga idrottare under fyra olympiader vt Alfredsson, Dan Guds lag - Människors rätt. En studie av skillnaderna i synen på Ahmadiyya-rörelsen i Pakistan mellan pakistansk press och Amnesty ur ett människorättsperspektiv vt Hoff, Linda Barnomsorg - en analys av statens argumentering vt Thuresson, Kerstin Lära för livet - men hur? En studie av skola och den pedagogiska debatten i Växjö med fokus på tidigt 1900-tal ht Ottosson, Johan Hamnen Järnavik under åren En studie av relationen mellan den internationella, nationella och lokala sjöfartskonjunkturen ht

25 Adin, Ingela "Främlingsskapandet" En studie av främlingsskapandet inom den svenska socialpolitiken under 1900-talet ht Sepp, Peter Estniska flyktingar i Älmhult. Arbete och opinion mellan åren 1944 till 1947 ht Håkansson, Fredrik På västfronten intet nytt. En studie av krigsrapporteringen i svensk press under första världskriget ht Bersbo, Zara Staten är min herde, mig skall intet fattas? En beteendeanalys av skilsmässotvister i Växjö perioden Sett ur ett genusperspektiv med tyngdpunkt på välfärdsstaten ht Norrlin, Annelie Ogifta kvinnors ansökan om myndighet, Östra Härad, år ht Hultman, Olof Korea - i dikesrenen på vägen till återföreningen ht (20-poängsuppsats) Ekberg, Anders Det glokala kompetenslandskapet. Den regionala kunskapsuppbyggnaden vid Växjö universitet samt dess val av hemregion ht Einvall, Maria Sig sjelf till straff och andra till warning... En studie i Göta hovrätts brottmålsutslag gällande mål från Uppvidinge häradsrätt ht

26 Höckert, Hanna "Fotboll är en kampsport, en grabbsport. Ingenting för tjejer" En kulturkritisk studie om damfotboll, vad gäller publik, nationalism, kvinnlighet och spel ht Leijon, Daniel Svenska Dagbladets syn på Tyskland och nationalsocialismen under 1930-talet ht Magnusson, Åse Den Utställda Kvinnan - En analys av hur kvinnorna framställs på tre svenska museer samt hur detta förhåller sig till den kvinnohistoriska forskningen ht Karlsson, Thorbjörn Hur har historiker sett på den svenska representationsreformen ? En historiografisk analys av historikers syn på ett skede. Från 1880-talet till 1990-talet. vt Krantz, Anders Walt Disney's American Way of Life - as seen through his historically themed live-action movies of the 1950's vt Uhrding, Cathrine "Verklighetens" hembiträden och pigor - En fallstudie av hembiträden och pigor verksamma under åren vt Edvardsson, Linda Det hade inte varit vad det hade varit om det inte hade varit vad det var - En uppsats om historiemedvetandet i en gymnasieklass vt

27 Gunnarsson, Ingemar "Karlshamn-Wislanda Jernväg". intentioner hos lokala aktörer i Allbo härad vid banans tillblivelse vt Nicklasson, Viveka Från saga till verklighet - en studie av historieförmedling och Jan Guillous historiska romaner om Arn vt Nordahl, Kjell-Åke Muslim i Växjö En studie av Muslimska förbundets tillkomst och verksamhet utifrån ett konfliktperspektiv vt Persson, Mona Lagen om den ogifta kvinnans myndighet i riksdagens debatt och i Sunnerbo härad vt Baum, Anna Kvinnor i Kronobergs folkrörelser Om kvinnligt agerande och delaktighetssträvande i tre föreningar kring sekelskiftet vt Notini, Urban Öland - tummelplats för Svitjod eller Svitjods like? Studie av riksenandet under perioden ur ett regionalt perspektiv vt Brunk, Thomas Hemlig brittisk operation i Sverige år hur reagerade Sverige politiskt? vt Dahlin, Maria Att vara eller inte vara aktiv? En studie om kvinnors lokalpolitiska aktivitet i fyra Kronobergs kommuner åren vt

28 Hjort, Nils Sterilisering - en metod för samhället eller individen? En studie av argumentationen i läkartidningen kring Steriliseringslagens förändring 1976 vt Bergman, Ann-Sofie "Fosterbarnsindustri förekommer här alls icke". En studie av fosterhemsplaceringar i nå,gra småländska landsbygdsförsamlingar, under senare delen av 1800-talet samt i början av 1900-talet. ht Björkman, Jeanette "Kunde man bara leva kläder och föda förutan, då vore det ingen nöd". En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg och Stockholm vt Sigfridsson, Anna Jeanne D'Arc. Film och historia - myt och berättelse ht Ericson, Stefan Genusperspektivet i historieläroböcker för gymnasiet ht Carlsson, Solvig Ryttmästaren Axel Adlersparre, född 1763, död 1838 : en kritisk studie av hans eftermäle ht Andersson, Joakim Länsmuseer - en komparativ studie om historieförmedling, historiebruk och historiesyn på Varbergs och Västergötlands länsmuseum. ht

29 Andersson, Maria "TV-årets mest utskällda program". En analys av DN- och Aftonbladets framställning av schlagerfestivalen ht Karlsson Jörgensen, Helena "Nu är Sverige blivet en man, och alla hava vi en Herre och en Gud". Kyrkans kamp mot kvardröjande katolsk fromhet och vidskepelse vid ärkebiskop Angermannus generalvisitation i Kalmar och på Öland, 1596 ht Krantz, Johan Införandet av den engelska skeppsstilen till den svenska flottan under 1600-talet ht Kruse, Sofia Indianer i läroböckerna i historia för gymnasiet kurs A ht Petersson, Jenny Svensk-amerikanskt föreningsliv. Svenska Fruntimmers Föreningen i New York. Tidsperiod ht Trifkovic, Borislav UD & Mellanöstern - Svensk utrikespolitik i Mellanösternfrågan/-konflikten under perioden ht Axelsson, Daniel Bilden av en myt, bilden av en legend (om Jim Morrison) ht Ek, Christer Svenska tidningars syn på Sexdagars kriget : Vad fick det svenska folket läsa? ht

30 Persson, Mimmi Jag finns här fortfarande och därför är jag skyldig." Överlevande från Förintelsen berättar om skuld och hat ht Sambjer, Linda Ung tyska i efterkrigstidens Danmark En kvalitativ studie om livet i de danska flyktinglägrena ht Strandberg, Martin Ny och gammal vänster. Från slagord till stenkastning ht Svensson, Sofie Realitetens och filmens Eva Maria Duarte de Perón - en jämförande studie med utgångspunkt i genuskontrakt ht Björkman, Jeanette "Kunde man bara leva kläder och föda förutan, då vore det ingen nöd". En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg och Stockholm vt D-nivå, poäng (20-pängsuppsats) Eriksson, Marie "Att giva sig i mannens våld"? Genuskonstruktion och våldets villkorliga legitimitet genom fallstudier av mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet. Växjö vt Kotremagias, Dimitrios Transsylvanien. Ett landskap, två historieskildringar vt

31 Enström, Anna Gifta kvinnor eller arbetskraftsinvandring? LOs och SAFs syn på hur arbetskraftsbristen skulle lösas vt Eriksson, Emma "Apseluta hyss som historiebruk". En studie i historieförmedling i Astrid Lindgrens barnböcker och hur de skulle kunna användas i undervisningen i historia. vt Joas Karlsson, Elke "Fattigvården har gått från att vara ett allmosegivande efter råd och lägenhet till att bli ett kännbart onus...". Fattigdomen i Tjureda socken vt Bersbo, Zara Genuskontrakt och äktenskapslagstiftning. Svensk äktenskapslagstiftning och rättspraxis från Växjö vt Ekman, Håkan Foran går till Danmark vt Kronberg, Ola "You provide the pictures and I'll provide the war". En studie av historieförmedling i krigsfilmer vt Olsson, Nils Varför skriver vi inte historiska romaner istället? En tematisk studie om den historiska romanen, vetenskaplighet och skönlitterärt gestaltande utifrån P A Fogelströms romanserie Stad vt

32 Wessfeldt, Christer Hemtjänstens historia. En beskrivning av den öppna hemtjänstens utveckling i kommunerna under perioden 1950 till 1990 utifrån de intentioner som framkommer i statsmaktens beslut. vt Ljungberg, Anna-Lena och Christer "Vi samtlige bymän". En studie av Hörda bys samarbetsformer och maktrelationer vt Johansson, Jesper En Norgehistoria från Vägershult - en lokalstudie kring tvångsplacering och internering av flyktingar i förläggning och läger under andra världskriget vt Svensson, Martina Politiska ungdomstidskrifters bild av Kuba under åren vt Kongstad, Erik "Kameruns egna bananer" - Koloniala föreställningar under fotbolls-vm vt Nyberg, Peter Verkligheten bakom Emil. En studie av historien i Emil-filmerna vt Svanberg, Johan Arbetskraftsinvandringen till Olofström och Metalls avd vt Andersson, Joakim Att bestämma kulturarvet - Nationella kulturpolitiska mål och landsantikvariernas kulturarvsurval - vt

33 Petersson, Karl-Axel Nydala kloster under senmedeltiden vt Ivarsson, Elisabeth Från Reglementeringen till sexköpslagen. Synen på prostitutionen i Sverige under 1900-talet ht Ramstedt, Tobias Varbergs BoIS - från kamratgäng till storklubb ht Söderlund, Anders Japan i historiskt samvetskval - Nationell behandling av textböcker och historiemedvetande ht Gustavsson, Björn Demokrati som procedur - en komparativ studie av två länder: Tyskland & Japan ht Tinnert, Johan Karl IX:s förrädare? En komparativ litteraturstudie om Christer Some ht Gårdhed, Ann-Charlotte Historieämnet i identitetskris. En analys av historieämnets identitetsförändring i läroplanerna Samt enkätstudie i Växjö Kommuns niondeklassare om ämnet historia Maj 2002 ht Lindén, Katarina Bondesamhället i förändring! En komparativ mikrostudie kring storskiftet. ht

34 Nordström, Thomas och Wanke, Markus Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea dess historia, ideologi och hegemoniska kamp ht Nordqvist, Anna "Den svenskamerikanska kvinnan en frihetskämpe på barrikaden eller en hemmets prydnad?" Klassbundna kvinnobilder i den svenskamerikanska pressen Andersson, Robert Vid gränsen till ett krig - den svenska beredskapssoldatens vardag utmed den norska gränsen Karp, Thomas Vanartade och i sedligt afseende försummade barn Fröbergska uppfostringsanstalten i Kalmar Humanisering eller disciplinering? Muylkens, Monika The Party Convention of the SED/PDS in December Magg, Anneli En studie av revolutionsrörelsen i Mexiko under 1900-talet. Eller... Var Zapata marxist? Evertsson, Henrik En fråga om civilisering? En analys av kontroversen mellan Norbert Elias och Hans Peter Duerr mot bakgrund av civilisationsteorins bemötande i svensk dagspress Gunnarsson, Ingemar "Karlshamn-Wislanda Jernväg" maktelit och nätverk i Karlshamns stad vid banans tillblivelse

35 Gårdmo, Sara Förintelsen - ett perspektiv Om några lokaltidningars rapportering om judeförföljelsen Johansson, Jesper "De böra under någon tid iakttagas" Disciplinering av tyska desertörer i Sverige under andra världskriget? Bruér, Mikael Att äga eller inte äga? SSU:s syn på ägandet av produktionsmedel 1917 till Fransson, Joakim Svensk-Amerikansk nyhetsrapportering. En studie om tre Svensk-Amerikanska tidningars nyhetsrapportering från unionsupplösningen och storstrejken Fredriksson, Karin Mer än tusen ord. En analys av illustrationer i historieläroböcker för gymnasiet Sterner Strand, Åsa Ramses II och slaget vid Kadesh. Källkritisk analys av en historisk roman Wenell, Olov Tidningen Nyheter från Sovjetunionen - dess förändring under Stalin, Chrusjtjov och Gorbatjov Keller, Carina De ogifta mödrarna i Konga härad åren och

36 Artursson, Maria Den kinesiska kvinnans ställning i samhället under perioden Aura, Anna Finska Krigsbarn. Hur gick det till? Eriksson, Fahria Friherrinnan uppe på de södra bergen Genusstereotypa ingredienser i texter av Esselde i Tidskrift för Hemmet Fransson, Martin Den tidiga staten. En undersökning av den danska riksbildningen Hjertqvist, Pernilla Trekantens Stationssamhälle. En komparativ studie utifrån en modell- och idealbild Håkansson, Fredrik Moderniteten och arbetarrörelsen - arbetarrörelsens attityd till rationaliseringar i arbetslivet Karlsson, Fredrik Ölands järnväg En mentalitetshistorisk studie i människors tankar kring nedläggningen av järnvägen på Öland Lundholm, Charles "Människor äro dödliga, institutioner äro förgängliga; folken leva vidare och utveckla sig" Kvinnornas fackförbund och tidningen Morgonbris i förändring

37 Papaioannou, Maria Makedonienkonflikten - propaganda, historiemedvetenhet och etno-territorialitet Lindbergh, Katarina bek., ev. äkt. Kvinnors och mäns syn på relationer som den kommer till uttryck i kontaktannonser Axelsson, Carina En resa i tiden, med hjälp av Kalmar Läns Museum. En analys av ungdomars historiemedvetande Médoc Karlsson, Peo Förnuft, Präster och Politik i "mörka" Småland - en studie av det offentliga resonemanget i Växjötidningar ht Skytt-Loell, Gunvor Makt och motmakt. En studie av maktens uttryck vid kronoarbetsstationen på Tjurkö ht Strandberg, Martin Röd tråd mellan fackföreningar och radikal vänstern. En begreppsstudie av relationen mellan SACO, Fastighetsanställdas förbund och KFML(r) under två arbetsmarknadskonflikter på 1970-talet ht Tinnert, Johan Lantjunkare i vapenrock. En studie av det militära bostället Randös husesynsprotokoll ht Miksch, Kristina I gotländska emigranters fotspår en studie kring den svenska emigrationen från Gotland mellan till Oceanien ht

38 Trifkovic, Borislav Det multietniska Serbien - Serbiens folkgrupper från andra världskriget till idag och minoriteters rätt inom utbildningsväsendet ht Ahlin, Henrik Zigenare och folkhemmet - en studie av riksdagens diskussion om zigenarnas inordning i samhället under 1950-talet vt Bjurhem, Daniel Pappamånad - på vinst eller förlust? En komparativ argumentationsanalys av införandet av pappamånaden 1995 och 2002 vt Lagergren, Erika Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Tidskrift. Hur såg lantarbetare och jordägare på nazismen i respektive organisations tidning mellan 1936 och 1938? vt Olsson, Jenny Kontroll eller vård för samhällets bästa? Tankegångar som påverkade uppkomsten av 1929-års sinnessjuklag vt Widebrant, Karoline Nazismen i Karlskrona före och under andra världskriget. En lokalstudie av nationalsocialismens utbredning i Karlskronakommun mellan vt Enander, Martin Soul, Funk och Rapmusik ett maktvapen för den svarta befolkningen i USA Musikanalys kring medborgarrättens sista år till dagens triumf för rappen vt

39 Klasson, Ola Beatles Och USA. Musiken och popkulturens utveckling vt Elmgren, Lotta Schlagern och kriget. En studie av svenska schlagertexter under andra världskriget vt Ottosson, Cecilia "Då zigenarnas inordnande i samhället hos oss synes vara ett olösligt problem, är enda utvägen att på ett eller annat sätt få zigenarna ur landet." Zigenarna i Sverige mellan vt Andersson, Sara Att leva i världen, men inte av världen. En studie av församlingstukten, den sociala kontrollen och disciplineringen i Filadelfiaförsamlingen i Jönköping år vt Arlesten, Sara "Sedlig urartning bland barnen i vår stad". En jämförande studie av Värnamo stads barnavårdsnämnd och Bredaryds kommuns barnavårdsnämnd mellan 1918 och 1933 vt Gunnarsson, Ted Laga skifte i Skruvby - Jord och befolkning vt Håkansson, Fredrik Arbete, Kapital och Marknad. Om orsakerna till arbetsprocessernas förändring på Kosta glasbruk och Emmaboda fönsterglasbruk vt

40 Steneros, Linda "under det att mannen inte har något annat behov än ett sofflock i vilket kyffe som helst" Hur föreställningar om manligt och kvinnligt kom att påverka den befokningspolitiska utredningen och debatten om införandet av det allmänna barnbidraget under och 40-talen. vt Söderberg, Mikael Lärarrollen och läroplanerna. Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 vt Skoghäll, Elin Bilder av andra kulturer - en studie av kulturgeografiska åskådningsplanscher utgivna ca vt Svanberg, Johan Flykt, Arbete och Kapital. Estländska arbetare, Metallindustriarbetareförbundet avd.106 och Svenska Stålpressnings AB i Olofström vt Pfaus, Mona "...deras taflor äro fria från all osäkerhet och qvinlig vekhet." Historiemålare vid Konstakademien, prisämnestävlingar och offentlighet under 1800-talets senare hälft, ur ett genusperspektiv. ht Dahlbäck, Claes Bland ärtpåsar och sockiplast. En studie av skolidrottsämnet under efterkrigstid ht Hansson, Thomas Människovän eller förklädd kolonisatör. En studie av Anders Sparrmans reseberättelse ht Rundkvist, Christine Emigrationen från Örgryte. En studie av utvandring från Örgryte församling ht

41 Nordqvist, Anna "Yes ma'am, No ma'am, Of Course ma'am". En studie av synen på svenskamerikanska tjänstekvinnor i den svenskamerikanska socialistiska pressen utifrån etnicitet, klass och genus, ht Jonasson, Ulf Herrgårdsfrun Märta Helena Reenstierna. Salongsdam eller hushållerska? ht Nilsson, Kamilla Att bli Medborgare. En analys av hur kvinnorna i Malmö Socialdemokratiska Kvinnoklubb, efter rösträttens införande, definierar sitt nya medborgarskap ht Olsson, Johan Moralisk panik? Moral- och sedlighetssyn i Växjö stad och Sunnerbo härad vid 1900-talets början ht Svensson, Annika Vittne till Förintelse. En studie av judarnas situation under andra världskriget så som den skildras i tre judiska dagböcker skrivna ht Petersson, Karl-Axel I stenbrytningens tid om statens medverkan i jordbrukets rationalisering kring 1950-talet ht Thörnqvist, André Bilden av Karl XI. En komparativ analys av tre biografier om Karl XI från 1897, 1958 och 2001 ht

42 Lagergren, Erika "Man skall sig nicht förbluffen lassen, som tysken säger." En studie av hur organisationstidskrifterna Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Tidskrift förhöll sig till nazismen mellan ht Karlsson, Jan "Alla brinna av lust att få arbeta och göra rätt för sig" Polska flyktingkvinnors insatser i det halländska jordbruket Karonen, Tommy Från järnbruk till hjärnbruk. En analys av Flerohopps glasbruks dödskamp Arfvidsson, Björn "Torpen deremot skola hafva till antalet minskat" En studie om torpen och torparna i Tollstorps by Pfaus, Mona " - Most women just paddle around, but You swim like a man." En analys av genuskonstruktion i James Bondfilmer och filmaffischer Klasson, Ola "Is a dream a lie if it don't come true?" Den amerikanska arbetarklassen som den skildras i Bruce Springsteens texter Kjällbring, Fredrik Väckandet av Brünnhilde. Richard Wagners mobilisering av den bayerske kungen Ludwig II i tysk-nationell riktning under åren

43 Ekstrand, Monika Förintelsen. En studie kring elever i årskurs nio och deras historiemedvetande Rosengren, Anna En strid på kniven? Argument och aktörer i den svenska kejsarsnittsdebatten Bjelkenbrant, Pernilla Apartheid en historiografisk studie Gustafsson, Johny En annorlunda skolform - En lokal studie som belyser elevers och lärares uppfattningar om målsättningar, attityder och inställningar till att studera vid Riksidrottsgymnasium Johansson, Dan Dådet som skakade idrottsvärlden. En tidningsstudie av terrorattentatet i München-OS Wickman, Magnus och Rönnqvist, Andreas Historieläraren och undervisningen om etniska minoriteter. - En studie om etniska minoriteters plats i dagens gymnasiala historieundervisning Lilja, Fredrik Nationalister och fosterlandsförrädare - Två fackförbund i skuggan av första världskriget Nilsson, Torbjörn Den vite mannens börda? En studie av hur utomeuropeiska kulturer framställs i historieläroböcker för gymnasiet

44 Bruks, Linda För folkets synders skull. En studie om relationen mellan prästen Lars Elvius och älvdalsborna under tiden för häxprocesserna i Dalarna Andersson, Robert "En tid med ont och gott" - Om svenska FN-soldaters vardag och kultur före, under och efter FN:s insats i Kongo Johansson, Annelie När torparen blev fri. En fallstudie kring torpfriköp vid Horns Kungsgård Bengtson, Johan & Giotas, Nikolaus Wiseguys En studie av hur den italiensk-amerikanska maffian har framställts i Hollywoodproducerad film Björklund-Grusell, Kajsa Stöld, barnamord och obetalda böter. - En fallstudie kring ungdomsbrottslingarna och ungdomsbrottsligheten i Sverige under perioden Dahlström, Robert Bland tjuvar, poliser och vanligt folk - En studie i hur brottsligheten framställs i två svenska dagstidningar under år Ericson, Mikael och Karlsson, Ola I väntan på nästa SM-guld... Allsvenskan: En tittarstorm! - En historisk studie om läktarkulturens utveckling under andra hälften av 1900-talet i fotbollsföreningarna Halmstads BK och Östers IF

45 Jagenheim, Ann Emigrationen från Skepperstad socken i Jönköpings län En studie av emigrationens förlopp under en källkritisk belysning Alvarsson, Emilia Drottning Kristina och undervisning på gymnasiet En studie om historieundervisning på gymnasiet med fokus på Drottning Kristina Månsson, Sara När ålderdomen står för dörren. En studie om de äldres boendesituation och möjligheter till omsorg i Misterhults församling mellan åren Bjurhem, Daniel Delad makt eller "kjærlig tvang"? En jämförande undersökning av den process som ledde fram till införandet av pappamånaden i Sverige 1995 och fedrekvoten i Norge 1993 ht Karonen, Tommy Bilder av den moderna historien. En diskussion om nyhetsbilden som källmaterial ht Andersson, Maria Att finna en plats i kommunpolitiken - En studie över kvinnors politiska deltagande i Värnamo och Östra Torsås mellan ht Arlesten, Sara Duktiga mödrar och dåliga kvinnor En analys av mötet mellan mödrar och Växjö Stads barnavårdsnämnd ht

46 Eliasson, Frida I skuggan av Vietnamkriget. En studie i ungdomspolitisk debatt ht Gustafsson, Emma På jakt efter Historiemedvetande i pedagogiska texter En undersökning av hur kalla kriget framställs i svenska läroböcker inom ämnet historia. ht Svahn, Sandra Folkhem, funkis och fruntimmer - En kvalitativ studie kring funktionalismens sociala dimension och dess uttryck i samband med Stockholmsutställningen ht

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Peter Aronsson 10 december 2002 Tryckt i Aronsson, Peter. "Svenska avhandlingar i historia 1997-2001." Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i

Läs mer

De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program

De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program De Svenska Historiedagarna Norrköping 3 5 oktober 2014 Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Program De Svenska Historiedagarna Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Fredag 3 oktober 11.00-12.00

Läs mer

Skriv din historia själv!

Skriv din historia själv! Skriv din historia själv! Till historielärarna I detta häfte presenterar Landsarkivet i Östersund ett antal forskningsuppgifter avsedda för studerande i årskurs 9 i grundskolan och på gymnasiet. erna varierar

Läs mer

nu er vi ikke mere Piger

nu er vi ikke mere Piger nu er vi ikke mere Piger 1 2 nu er vi ikke mere Piger Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920 Anna Nordqvist Forskarskolan i historia och historiedidaktik Lunds universitet

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming university of copenhagen Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming Published in: Arbetarhistoria Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige

Läs mer

Hjältinna i folkhemmet

Hjältinna i folkhemmet Ekonomisk-historiska institutionen Stockholms universitet Magisteruppsats, HT 2003 Av: Anna Wester Handledare: Yvonne Svanström Hjältinna i folkhemmet Normer och ideal i Morgonbris 1932-1939 INNEHÅLL:

Läs mer

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm 3 4 Innehållsförteckning Fredagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 sidan Kongressens öppnande...

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 122:2 2002

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 122:2 2002 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 122:2 2002 Kortare recensioner Christer Jönsson, Sven Tägil & Gunnar Törnqvist, Organizing European Space, SAGE Publications, London 2000. 216 s. I ett avsnitt av TV-serien

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Beteckning: Rel C vt 2004:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Här är icke kvinna eller man Väckelserörelsen i Sättna 1855-1926 Gårdtjärns missionsförsamlings bakgrund, bildande och verksamhet

Läs mer

10 000 år på 90 minuter. Pedagogisk verksamhet i forntidens basutställning. Joakim Andersson & Peter Aronsson

10 000 år på 90 minuter. Pedagogisk verksamhet i forntidens basutställning. Joakim Andersson & Peter Aronsson 10 000 år på 90 minuter. Pedagogisk verksamhet i forntidens basutställning Joakim Andersson & Peter Aronsson Tema Q, Linköpings universitet, februari 2004 Inledning 3 Meningen med forntiden 5 Tidigare

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2009 2009 var ett år då Arenagruppen ömsade skinn. ARENAGRUPPEN ÄR EN unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. Arenagruppen är en blandning av

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Medeltid i samtid Salvestaden en rekonstruktion i mellanlandet Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2004 Linköpings

Läs mer

Folkhögskolans praktiker i förändring II

Folkhögskolans praktiker i förändring II Folkhögskolans praktiker i förändring II Rapporter i pedagogik 16 BERNT GUSTAVSSON & GUNNEL ANDERSDOTTER Red Folkhögskolans praktiker i förändring II Bernt Gustavsson & Gunnel Andersdotter, 2010 Titel:

Läs mer

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR NUMMER 1 2010 HEJ! www.vimanskor.se Det är något särskilt med de där sista veckorna i februari, de går alltid så förvånande fort,

Läs mer

Max 1800-tal. Lärarhandledning

Max 1800-tal. Lärarhandledning Max 1800-tal Lärarhandledning AV-nr 101060tv 1 7 Allmänt om serien I Max 1800-tal skildras epoken mellan franska revolutionen och första världskriget genom den unge flanören Max Landergård, som gestaltar

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 7680 04-03-17 07.32 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Mars 2004 NR 1 Ur innehållet: Mel Gibsons Jesusfilm väcker reaktioner Är all kritik av Israel antisemetism? Rabbiner för

Läs mer

Förslag till forskning i stadsoch kommunhistoria. sid 1 (30)

Förslag till forskning i stadsoch kommunhistoria. sid 1 (30) Förslag till forskning i stadsoch kommunhistoria sid 1 (30) sid 2 (30) Kort kommunhistorik Kommunernas bildande och formering De svenska kommunerna bildades med 1862 års kommunalförordningar och startade

Läs mer

1. Vipeholmsexperimenten en samhällsbild

1. Vipeholmsexperimenten en samhällsbild 1. Vipeholmsexperimenten en samhällsbild Den läsare som genom denna bok knuffar upp grinden till Vipeholmssjukhuset och gläntar på dörren till någon av byggnaderna kanske till den som rymde den odontologiska

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 104 Oktober 2005 NR 2 Judiska kvinnor bevakar palestiniernas mänskliga rättigheter vid gränsstationer sidan 5 Instängdheten i Betlehem skapar ångest. Möt

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö

Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö STOCKHOLMS UNIVERSITET Historiska institutionen Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö En budkavle är utskickad genom Värend Den går såsom otaliga budkavlar fordom har gått mellan Värends

Läs mer

Rätt elev i rätt klass

Rätt elev i rätt klass Rätt elev i rätt klass Skola, begåvning och styrning 1910 1950 Thom Axelsson Linköping Studies in Arts and Science No. 379 Linköpings universitet, Institutionen för Tema Linköping 2007 Linköping Studies

Läs mer

Innehåll. Landindelat efter region. Afrika. Asien. Latinamerika. Östeuropa. Beställningsadresser 152. Alfabetiskt register 161. Den Globala Skolan 167

Innehåll. Landindelat efter region. Afrika. Asien. Latinamerika. Östeuropa. Beställningsadresser 152. Alfabetiskt register 161. Den Globala Skolan 167 Innehåll Allmänna utvecklingsfrågor - Globalisering 4 Arbete - Resor - Studier 12 In i världen Den globala resan 15 Befolknings- och Flyktingfrågor - Främlingsfientlighet 18 Bistånd - Utvecklingssamarbete

Läs mer

Arbetarrörelsens gränser

Arbetarrörelsens gränser Lunds Universitet Institutionen för kulturvetenskap Arbetarrörelsens gränser En studie av synen på den Andre inom den svenska arbetarrörelsen under början av 1900-talet Elias Andersson Idé- och lärdomshistoria

Läs mer