Historia C-nivå, poäng Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historia C-nivå, 41-60 poäng Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht 93 93 09 20"

Transkript

1 Uppsatser i historia Detta är en förteckning över de C- och D-uppsatser i historia som producerades vid Institutionen för humaniora vid Högskolan i Växjö/Växjö universitet från och med läsåret 93/94 till och med år Senare uppsatser ska finnas i DiVA. Förteckningen är upplagd enligt följande system: Ämne Nivå Författare (ev flera); Efternamn, förnamn Titel Termin (vt/ht) Datum =================== Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht Johnsson, Annika Sigrid Vejde ( ) - en studie om en borgerlig kvinnas insatser i olika föreningar, inom politiken och i hemmet ht Notini, Urban Den tidigmedeltida stadsbildningen i Svealand och Götaland ur ett urbaniseringsperspektiv. Perioden vt Skoglund, Charlotte Sveriges och rikspressens syn på och agerande i tibetfrågan vt Fagerlund, Solveig Helsingborg - färjestaden. En uppsats om vilka krafter som påverkar en medeltida stads utveckling vt

2 Änghede, Åsa Hovmantorp - en landsbygd i förändring vt Stahl, Katarina Kvinnor i Kalmarpolitiken vt Damberg, Stefan Volontärer på Kronobergs regemente ht Lindgren, Patric Skandinaviskt vägval ht Gereborg, Martin Stenbocks getapojkar: Kring nyuppsättningen av den karolinska armén och fälttåget i Skåne ht Bohman, Johan Döödhen döö? En studie av brott och straff i Skänninge Rådstugurätt ht Ekström, Therese Kvinnors Brottslighet i Västra Göinge Härad och Kristianstad ht Hamacher, Harald Växjös riksdagsmän i andra kammaren och den lokala opinionen i lokalpressen vt

3 Larsnäs, Mats Kommunindelningsreformen Lammhults kommuns del i processen och dess inflytande i den nya kommunen, Växjö vt Sandahl, Christian Att vidga sin militära blick. Svenska arméofficerares studieresor till Europa vt Blanc, Patrik Lyckeåborgs bruk vid industrialismens genombrott i Sverige. En undersökning av Lyckeåborgs bruks arbetskraft mellan vt Larsson, Anna En industristad blir till. Näringslivets utveckling i Oskarshamn under perioden vt Nilsson, Johan Från lokal dårstuga till centralhospital. En översikt över Växjö hospital från medeltiden till 1850-talet och ett särskilt studium av centraliseringen av hospitalsväsendet och etableringen av ett kurhospital i Växjö vt Carlsson, Victor Aktiv svensk utrikespolitik en studie av förhållningssättet mot Centralamerika och Baltikum vt Jacobson, Per-Ola De Hedervärdas samfund. Studier i en maffiakultur vt

4 Larsson, Erika Andra om den tredje Gustaf. Några författares syn på valda områden av Gustaf III:s liv vt Strömberg, Kenneth Bönderna och historikerna. Synen på senmedeltida bondeuppror, samt en teoretisk reflexion vt Skoglund, Charlotte Tibetansk nationstanke och nationalism - En studie av begreppen nation och nationalism med en empirisk undersökning gjord hos exiltibetanerna i Indien vt Fagerlund, Solveig Cathrine Petter Sigstensen skräddares, Bendt Pihl och de svenska besökarna. Om personlighet, ära, tullar och makt i och 1670-talens Helsingborg vt Nilsson, Jonny Döpt till Kristus. Om den radikala reformationen i Växjö och Jönköping vid 1800-talets slut och talets början vt Johanson, Staffan Gods och Gårdar, Bönder och Herrar. Friköp och Godsdrift i Halmstads härad vt Olsson, Per-Håkan "Gud ger åt vem Han vill". En studie av Erik XIV:s politik och maktuppfattning vt Bringegård, Carin Kvarlämnade. En undersökning av levnadsvillkoren för änkor och änklingar i Bringetofta socken under 1800-talets förra hälft vt

5 Änghede, Åsa Politik och föreningsliv i Hovmantorp under slutet av 1800-talet (with a summary in English) vt Jonsson, Magdalena Glasarbetarnas fackliga organisering vt Sörmlind, Jan-Erik Herrar, bönder och kapital. En studie av Hushållningssällskapet i Blekinge län vt Malmström, Ray Den svenska militärattachéen. En studie i dess tillkomst och utveckling fram till 1905 ht Svensson, Patric Politik och ekonomi i Alvesta municipalsamhälle vt Ammert, Niklas Vänstervågen i press mellan höger och vänster. En språkteoretisk och innehållslig analys av hur tre svenska dagstidningar skildrade studentupproret i Paris och kårhusockupationen i Stockholm 1968 vt Cid, Amelie Fängslande fängslade kvinnor. En studie av Växjö fängelse de intagna kvinnorna och deras brott vt Däldhagen, Caroline "The begiärte hon skulle få gå till sacramentet men thet förwägrades henne" - Nattvarden i 1600-talets Sverige vt

6 Posse, Agneta Hembygdsrörelsen. Att slå broar mellan historien, nuet och framtiden vt Kakoulidou, Kristina Nåja, vad är väl ett arbete på slottet? Det kan ju vara långtråkigt och dötrist och alldeles...alldeles underbart! En undersökning av personal och gäster som befunnit sig på Kalmar slott under perioden oktober september 1582 vt Svenson, Joakim Historieläroböcker för gymnasieskolan vt Svensson, Joakim Säkrad osäkerhet eller osäker säkerhet. Den offentliga debatten om regementsindragningen i Eksjö och försvarsbesluten 1925 och 1936 vt Strömberg, Kenneth "... huru föga detta samhälles befolkning varit intresserade för nykterhetens ädla verksamhet." Om medlemmar och andra problem i tre nykterhetsloger i Hovmantorps socken vt Johansson, Staffan Livet på Landet. Motiv, resursmobilisering och framtid för de bönder som friköpte gårdar i Slättåkra socken åren vt Sandahl, Christian "The styckier som en krigsman tilhöra". Levande och döda vid Kronobergs regemente vt

7 Karlsson, Anna Den växande befolkningen. En studie av demografiska mönster i Jäts socken under 1800-talet vt Larsson, Erika Ett saligt affskedh. Om döendets konst i 1600-, och 1800-talets likpredikningar och minnesord vt Nordström, Richard Läroböcker i historia för gymnasieskolan. En studie som omfattar 1970-, 80- och 90-talet vt Rosander, Sven Fideikommiss, till familjens heder och konservation! En studie över fideikommiss i allmänhet och Burensköldska fideikommisset i synnerhet vt Skoog, Anna Bångstyriga bönder eller driftiga frihetskämpar. Synen på de tre dalupproren mot Gustav Vasa vt Korsfeldt, Ola De som återvände från Amerika. Om återvändarna till Bäckaby, Korsberga och S.Solberga socknar i Småland vt Lajos, Attila Svenska tidningar om En Ungersk Revolution vt Svensson, Patric Municipalernas uppkomst. En kartläggning av och diskussion kring bildandet av Sveriges municipalsamhällen ht

8 Albertsson, Rolf Skogen. Motsättningarnas arena? Omständigheter kring skogsbrist och skogslagstiftning under perioden med särskild hänsyn till Jönköpings län ht Svensson, Jessica Nykterhet och förbud i Skåne. En studie av förbudsomröstningen 1922 med fokusering på politiken, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och pressen. ht Wolter, Eike Vita Rosen - ungdoms- eller vuxenmotståndsgrupp i Tredje Riket ? ht Boström, Marcus Svenska dagstidningars syn på supermakterna Språkliga termer och retoriska mönster på ledarsidorna i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Norrskensflamman i inlednings- och slutskedena till Vietnamkriget respektive Afghanistankriget Hamacher, Harald Renässans för Habsburg? Ett tvärvetenskapligt försök till beskrivning och analys av en regions historia från Habsburgepoken fram till postsovjetisk tid Edqvist, Dan-Eric Återtåget. Ut- och återinvandringen i Ramdala församling Jacobson, Per-Ola Homo mafioso. En kulturhistorisk studie om den maffiösa människans varande inom traditionell siciliansk kultur

9 Wester, Margareta Regleringarna av lyx under den svenska stormaktstiden. Studie om överflödsförordningarna och debatten runtomkring dem Fjeld, Christian och Grubbström, Andreas Detaljerad internering. En studie av den svenska interneringsdetaljens organisation och arbetsuppgifter under perioden Eriksson, Göran Expressen och Nya Dagligt Allehanda. En undersökning av tidningsvärldens vinnare och förlorare Karlsson, Inger Trotteslövs skola och Berga skoldistrikt under folkskolans epok Lindell, Lena Bygdens frälsare - en studie av Burseryd-Sandviks hembygdsförenings verksamhet och dess förändring , samt en jämförelse med övriga hembygdsrörelsen Dahlgren, Christian Vägen till högertrafik. Folkomröstningsinstitutet och högertrafikfrågan Hellberg, Mariann Från "Silfversparres jern" till grosshandlarns butelj Wångmar, Erik Aspekter på förändrad kommunal indelning inom nuvarande Kalmar, Mönsterås och Torsås kommuner under tiden

10 Sandstedt, Bodil Kriminaliteten i Blekinge. En brottsstatistisk undersökning, med tyngdpunkt på åren Molldius, Ingemar Inrikes/utrikes pass. En studie om rörligheten i det svenska samhället och kontrollen av denna Kakoulidou, Kristina Den omtvistade Kalmarunionen. En studie över nordisk 1900-talsforskning kring Kalmarunionen, samt ett försök att knyta an resultaten till deras tillkomsttid Bengtsson, Linda Den inställda utställningen! Synen på samerna i anslutning till den planerade sameutställningen på Liseberg vid Jubileumsutställningen i Göteborg Ekwall, Karl-Georg Juridiskt oskyldig! Moraliskt dömd? Hjalmar Schacht i ett etiskt perspektiv Martinsson, Linda Konkurrerande maktanspråk i de svenska lappmarkerna? Tingets funktion i Umeå och Luleå lappmarker Sten, Viviann Fackföreningsrörelsen vid bruken i Klafreström och Huseby. En komparativ studie av den tidiga fackföreningsrörelsen vid två småländska bruk

11 Melkersson, Jan Nationalism, nationalisering av konflikter. Tre individuella studier och en komparativ ansats. Regionalnationalism i Sverige, Spanien och Frankrike Cid, Amelie "Åsyftar fattige och frånfallna barns uppfostran till gudsfruktan, arbetsamhet och rena seder." En studie av donationer i Växjö ca Larsson, Anna När frikyrkorna kom till staden. En undersökning av tre friförsamlingar i 1800-talets Oskarshamn Nilsson, Allan Röd splittring i blått län. En lokalhistorisk studie av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och Sveriges kommunistiska parti i Kronobergs län Svensson, Leif Svenska arbetare drar söderut. En studie av svensk arbetskraftsvandring till Danmark och Tyskland tiden Här ingår en fördjupad undersökning av församlingarna i Almundsryd, Pjätteryd och Södra Sandsjö Öbrink, Mats Makt och rätt. Den politiska makten hos nämndemännen i Kinnevalds härad Gustavsson-Goddijn, Ann Karl IX - en omstridd härskargestalt? En studie av hur Karl IX framställdes i den svenska vetenskapliga litteraturen från 1920-talet till 1970-talet

12 Ivarsson, Stefan Herren Gudh före migh åtter engångh till Smålandh igien. En kohortundersökning av förlusterna vid Smålands kavalleriregemente Almström, Magnus Från Nürnberg till Haag - en studie i beivrandet av krigsförbrytelser Hedenquist, Johanna Emigranter Brev Indianer. Varför så lite skrivet? Arlefur, Johanna Livet i den inre skärgården. En studie av genusrollerna i Blekinge skärgård åren , samt en jämförelse med genusrollerna på landsbygden Hall, Eva "Flickor slåss inte." En studie av de ärenden som behandlades vid Jönköpings rådstugerätt Wigström, Magnus Nazismen på den skånska landsbygden under 1930-talet Börjesson, Sven Sverige och EEC. Associeringsansökan ht Albertsson, Rolf Vägen till ett disciplinerat skogsbruk. En utvecklingsskiss kring skogsvårdslagstiftningen ht

13 Linderos, Christina Spindeln i nätet? En tysk köpmans kontaktnät under hansatiden ht Liljekvist, Samuel Apologi eller fördömande. Tendenser i svensk historieforskning om Sverige under andra världskriget vt Wängelin, Lena Obemärkt önskar inackordering... En studie av den obemärkta kvinnan och hennes levnadsvillkor under 1900-talet i annonser, lagar och debatter vt Frey-Skött, Emma Maskuliniseringsprocessen inom mejerihanteringen vid Huseby herrgårdsmejeri vt Wirdefeldt, Anders "Under Amerikas stjernbanér klingar jag i jul med er". En kvalitativ studie kring svenska emigranters tankar om nation och hembygd under 1800-talets emigrationsepok vt Petersson, Johanna Mellan Korporations-Sverige och Organisations-Sverige. Industriföretagande och politiskt agerande i Ljungby vt Lindwall, Carolina Synen på damfotboll vt Wångmar, Erik Att lägga till rätta för kommunerna. Kommunblocksreformens genomförande vt

14 Bjuvsjö, Elisabet Storskifte och laga skifte i Södra Hagby och Hagbytorp - två byar på Möreslätten vt Björkman, Joachim "Den glider in i mål, den glider in i MÅÅÅÅÅLL" En studie om ishockeyns utveckling under och 1970-talen. vt Estvall, Martin Den goda viljan. Filantropiska argument i kampen för rashygien i Allmänna Svenska Läkartidningen vt Berg, Christian Prästernas syn på samhällstillståndet i Växjö stift vt Josefsson, Daniel Bilden av nazisternas judeförföljelser i svensk press. Smålandspostens och Arbetets rapportering mellan 1933 och vt Ohlander, Mathias Människa eller monster? En studie av historieskrivningen om Napoleon Bonaparte i Frankrike och England under första delen av 1900-talet vt Bjälkenborn, Niclas "löpa 2 gånger gatlopp..." Brottsligheten vid Narvas garnisonsregemente En detaljstudie av ett karolinskt värvat regementes domböcker vt

15 Hedenquist, Johanna En klarsynt man? Möten mellan en svensk emigrant ochnordamerikanska indianer under 1800-talets sista decennier vt Håkansson, Yvonne Gud i Catharina Wallenstedts och Jon Stålhammars värld. En studie i gudssynen på 1600-talet vt Gellertz, Marie Kvinnor i politik och periferi: Den moderata och socialdemokratiska kvinnorörelsen i Blekinge under 1920-talet vt Karlsson, Lennart Kriget, potatisen och politiken. Hungerdemonstrationernas effekter på arbetarnas representation i vissa nämnder och organ i Västervik vt Jonsson, Magdalena Socialdemokratins etablering i ett brukssamhälle. Arbetarrörelsen och föreningslivet på Kosta glasbruk vt Eriksson, Lars De glömdas röst eller de gömdas tankar - perspektiv på facklig verksamhet vt Eckerström, Anders IOGT-NTO och Svenska Bryggareföreningen ht Andersson, Johan Södergrenska bokhandeln i Växjö. En studie av kundkrets och försäljning samt ht

16 Jakobsen, Mattias Växjö skarpskytteförening ht Beskow, Annika Hur har statens samepolitik förändrats? En undersökning av propositioner ht Liedholm, Mattias Trasproletariat. En berättelse om rädslan för det utanförstående ht Svensson, Leif Egnahem i Växjö. Kommunal och privat bostadsproduktion för mindre bemedlade mellan ht Bogatic, Wirginia Höger och vänster i pressen. Tre svenska tidningars skildring av händelserna i Gdansk 1980 ht Eriksson, Anders Resa i främre Orienten. Tvenne svenska orientalisters möte med det Osmanska imperiet under 1700-talet ht Rosander, Sven Småländska bruksgrundningar En fallstudie om de pauliströmska verken ht Wirdefeldt, Anders Politiska/Offentliga skandaler i Växjö under 1900-talet. En historisk studie över den lokala tidningspressens spegling av politiska/offentliga skandaler i ett försök att nyansera bilden av 1990-talet som ett nationellt skandaldecennium ht

17 Karlsson, Tobias "... tillsammans till Consistorii ärenders mogna öfverläggande..." - Ett bidrag till förståelsen av Växjö domkapitels verksamhet och funktion åren 1700, 1750 och 1799 ht Karlsson, Gerd "Makten över medlemmarnas medvetande". Kollektivanslutning. Bakgrunden och diskussionerna på LO:s kongresser 1898 och 1900 och Metalls kongresser åren 1899 t o m vt Rundqwist, Linda Feminisering inom gymnasielärarkåren? - en komparativ genusundersökning om statens syn på läroverkslärare under 1930, 1960 och 1990-talet vt Ammert, Niklas Frihet, solidaritet och Åsanissemarxister. Ledarsidans politiska diskurs i förändring? vt Bill, Frederic "Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort." En studie av den svenska 1700-tals prästen Gabriel Näsmans gärning i Nordamerika, i ett perspektiv på kristenhetens utveckling som en dubbel assimilation. vt Lundwall, Cecilia Föreningslivets och pressens betydelse för den svenska etniciteten och assimilationen i USA. En studie av Svensk-Amerikanska Patriotiska Förbundet i San Francisco åren samt Vestkusten åren vt Martinsson, Jon Läsarmedverkan i en svensk barntidning. En undersökning av barns brev, insändare och frågor till Folkskolans Barntidning och Kamratposten vt

18 Åberg, Martin Kommunalpolitik i två Smålandssocknar - en studie av kommunalstämma, kommunfullmäktige och kommunalnämnd i Furuby och Hemmesjö under 1900-talets första decennier vt Lundberg, Hans Är historia på väg att bli en produkt till salu av olika mäklare på olika eller samma arenor? En presentation av en analysmodell för studium av historiekulturens förändringar. vt Åhlin, Fredrick "Fools paradise". En studie av Sveriges förhållande gentemot Sovjetunionen 1948 till 1951 och händelserna som ledde fram till ett hot om en omdefiniering av den svenska utrikespolitiken vt Eliasson, Ulf Institutet för blinda och dövstumma. Manillaskolans grundande och vidare utveckling åren vt Karlsson, Fredrik Braverman och Rydefors Glasbruk vt Niléhn, Göran En jämförelse av läroböcker i historia resp tal. vt Nilsson, Allan Enighetens gränser. En studie av Lessebos pappersbruksarbetares fackliga verksamhet under perioden vt

19 Arlefur, Johanna Kvinnor i Karlskrona runt sekelskiftet En studie ur ett struktur- och aktörperspektiv, med huvudsaklig koncentration på adel och och högre borgerskap vt Andersson, Torbjörn "Det är pansarbåtar vi behöfva" En studie om pansarbåtsinsamlingen 1912 vt Bengtsson, Anna Vad visste vi? - en innehållslig undersökning av hur fyra svenska dagstidningar skildrade nazisternas väg till makten i Tyskland på 1930-talet. vt Johansson, Niklas Djävulens barn. En studie av insekternas roll i den svenska folktron vt Petersson, Thomas Bärare av Al-Mahdis standar. Likheter över tid hos shiíterna. En jämförelse mellan två tidsperioder. vt Wennerberg, Marcus Båtsmanshållets avveckling i Torhamns socken vt Bogatic, Wirginia 8:e mars i svensk press under perioden ht Engren, Jimmy "Enade vi stå, söndrade vi falla" En studie av tre svenska fackförbunds internationella kontakter före första världskriget ht

20 Möllerberg, Mikael Amerikabilden i svensk press ht Björkman, Jeanette "medborgligt förtroende förlustig" En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg med dess förstäder ht Folkesson, Åsa En modern socialpolitiks födelse - kommunal socialpolitik betraktad genom Växjö stads fattigvårdsstyrelses verksamhet ht Zattberg, Pierre Elfsborgs Regemente - Levande och döda under Napoleonkrigen ht Bladh, Per-Olof "Inte för allt smör i Småland". En studie av mejeriindustrins framväxt i Kronobergs län med fokus på andelsmejerierna ht Björklund, Tobias Ishockeyböcker, vad förmedlar de idag och vad förmedlade de då? En historisk komparativ studie av ungdomslitteratur som handlar om ishockey, från och 1990-talen ht Persson, Cecilia Brott, straff och socialiseringsprocess vid Kalmar regemente ht

21 Stridh, Fredrik "Den dynamiska medeltidsveckan" - en studie av historieförmedling, kulturturism och Medeltidsveckan på Gotland ht Karlsson, Inger "...symtom af den nervositet, som för nuvarande behärskar stämningen i Europa" Hur skrivelser från de svenska beskickningarna i Berlin, Wien och St: Petersburg kan öka kunskapen om de nationella och internationella spänningsförhållandena som föregick utbrottet av första världskriget ht Bergman, Ann-Sofie Oäkta barns föräldrar. En studie av föräldraskap vid oäkta födslar i Jäts församling perioden ht Einarsson, Olof Fattigvården i Väckelsångs socken betraktad genom 1918 års fattigvårdslag ht Hartwig, Mikael Måltavla: Palme - en uppsats om Olof Palme och hatet mot honom ht Nilsson, Katarina En fostran in i samhället? - en undersökning och analys av Föreningen för nödställda mödrar och deras barn i Växjö ht Jormfeldt, Johanna En fråga om miljö!? En historisk studie av miljöfrågans politisering i Ljungby kommun vt

22 Baum, Anna "Ett värdigt understöd"? Om betänkandet bakom vår första folkpension 1918 och kvinnors föreslagna lägre pension vt Olsson, Per-Håkan Statsbildning, territoriell integration och centralmaktens kontaktnät i 1500-talets Sverige vt Axelsson, Claes "Inom warje samhälle finnes wanligen något ludet att sweda..." - en historisk undersökning av den politiska verklighetsskildringen i Wexiö Bladet/Nya Wexjö-Bladet och Jököpingsbladet under perioden vt Svensson, John Historieförmedling i förändring. Svensk stormaktstid i fokus - Analys av gymnasieläroböcker i historia från vt Andersson, Madeleine Egnahemsägarna i Växjöföreningen Egna hem u.p.a En undersökning av egnahemsrörelsens förhållande till skötsamhetskulturen. vt Gustafsson, Frans Laga skiftet i Vrigstad socken. En undersökning av laga skiftet i två byar i Vrigstad socken. vt Lönnbäck, Daniel "Dessa eländets och olyckans barn" En undersökning av de intagna på Växjö hospital och vt

23 Andersson, Göran Soldatfamiljer i Sunnerbo. En undersökning rörande indelta soldaters boende, rekrytering, familjebildning och sociala liv i Småland vt Karlsson, Thorbjörn Laga skiftets betydelse för Virestad. Hur kom 1827 års skiftesreform att påverka socknens bebyggelse? vt Magnusson, Åse...i Kraft av Guds och weredslig lag ifrån hwarandra laga skilda - skilsmässor i Kalmar stift i en komparativ studie vt Karlsson, Lennart Antikommunism i fackföreningar. Om motståndet mot kommunister i fackföreningar i Lessebo och Nottebäck vt Sandstedt, Bodil Hur Härnäs blev Hemsjö. Bondbyn som industrialiserades. Befolkningsstrukturens förändring åren vt Johansson, Niklas Att minnas i en blomsterkonungs hembygd - en studie av makten bakom Råshults Linnémonument vt Uhrding, Cathrine Hembiträde- och pigdebatt - en analys av argumenteringen vt

24 Biesèrt, Nils Från karolinsk krigsfot till fredligare frihetstid. En studie av indelningsverkets husesynsprotokoll under 1720-talet inom Kalmar regementes område vt Joas-Karlsson, Elke Pehr Kalms nordamerikanska resa - En diskursteoretisk undersökning kring skildrandet av indianer vt Rohmann, Jette "Koketta badflickor, små chokladpraliner och jämnplatta fenomen"... en undersökning av massmedias mottagande av kvinnliga idrottare under fyra olympiader vt Alfredsson, Dan Guds lag - Människors rätt. En studie av skillnaderna i synen på Ahmadiyya-rörelsen i Pakistan mellan pakistansk press och Amnesty ur ett människorättsperspektiv vt Hoff, Linda Barnomsorg - en analys av statens argumentering vt Thuresson, Kerstin Lära för livet - men hur? En studie av skola och den pedagogiska debatten i Växjö med fokus på tidigt 1900-tal ht Ottosson, Johan Hamnen Järnavik under åren En studie av relationen mellan den internationella, nationella och lokala sjöfartskonjunkturen ht

25 Adin, Ingela "Främlingsskapandet" En studie av främlingsskapandet inom den svenska socialpolitiken under 1900-talet ht Sepp, Peter Estniska flyktingar i Älmhult. Arbete och opinion mellan åren 1944 till 1947 ht Håkansson, Fredrik På västfronten intet nytt. En studie av krigsrapporteringen i svensk press under första världskriget ht Bersbo, Zara Staten är min herde, mig skall intet fattas? En beteendeanalys av skilsmässotvister i Växjö perioden Sett ur ett genusperspektiv med tyngdpunkt på välfärdsstaten ht Norrlin, Annelie Ogifta kvinnors ansökan om myndighet, Östra Härad, år ht Hultman, Olof Korea - i dikesrenen på vägen till återföreningen ht (20-poängsuppsats) Ekberg, Anders Det glokala kompetenslandskapet. Den regionala kunskapsuppbyggnaden vid Växjö universitet samt dess val av hemregion ht Einvall, Maria Sig sjelf till straff och andra till warning... En studie i Göta hovrätts brottmålsutslag gällande mål från Uppvidinge häradsrätt ht

26 Höckert, Hanna "Fotboll är en kampsport, en grabbsport. Ingenting för tjejer" En kulturkritisk studie om damfotboll, vad gäller publik, nationalism, kvinnlighet och spel ht Leijon, Daniel Svenska Dagbladets syn på Tyskland och nationalsocialismen under 1930-talet ht Magnusson, Åse Den Utställda Kvinnan - En analys av hur kvinnorna framställs på tre svenska museer samt hur detta förhåller sig till den kvinnohistoriska forskningen ht Karlsson, Thorbjörn Hur har historiker sett på den svenska representationsreformen ? En historiografisk analys av historikers syn på ett skede. Från 1880-talet till 1990-talet. vt Krantz, Anders Walt Disney's American Way of Life - as seen through his historically themed live-action movies of the 1950's vt Uhrding, Cathrine "Verklighetens" hembiträden och pigor - En fallstudie av hembiträden och pigor verksamma under åren vt Edvardsson, Linda Det hade inte varit vad det hade varit om det inte hade varit vad det var - En uppsats om historiemedvetandet i en gymnasieklass vt

27 Gunnarsson, Ingemar "Karlshamn-Wislanda Jernväg". intentioner hos lokala aktörer i Allbo härad vid banans tillblivelse vt Nicklasson, Viveka Från saga till verklighet - en studie av historieförmedling och Jan Guillous historiska romaner om Arn vt Nordahl, Kjell-Åke Muslim i Växjö En studie av Muslimska förbundets tillkomst och verksamhet utifrån ett konfliktperspektiv vt Persson, Mona Lagen om den ogifta kvinnans myndighet i riksdagens debatt och i Sunnerbo härad vt Baum, Anna Kvinnor i Kronobergs folkrörelser Om kvinnligt agerande och delaktighetssträvande i tre föreningar kring sekelskiftet vt Notini, Urban Öland - tummelplats för Svitjod eller Svitjods like? Studie av riksenandet under perioden ur ett regionalt perspektiv vt Brunk, Thomas Hemlig brittisk operation i Sverige år hur reagerade Sverige politiskt? vt Dahlin, Maria Att vara eller inte vara aktiv? En studie om kvinnors lokalpolitiska aktivitet i fyra Kronobergs kommuner åren vt

28 Hjort, Nils Sterilisering - en metod för samhället eller individen? En studie av argumentationen i läkartidningen kring Steriliseringslagens förändring 1976 vt Bergman, Ann-Sofie "Fosterbarnsindustri förekommer här alls icke". En studie av fosterhemsplaceringar i nå,gra småländska landsbygdsförsamlingar, under senare delen av 1800-talet samt i början av 1900-talet. ht Björkman, Jeanette "Kunde man bara leva kläder och föda förutan, då vore det ingen nöd". En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg och Stockholm vt Sigfridsson, Anna Jeanne D'Arc. Film och historia - myt och berättelse ht Ericson, Stefan Genusperspektivet i historieläroböcker för gymnasiet ht Carlsson, Solvig Ryttmästaren Axel Adlersparre, född 1763, död 1838 : en kritisk studie av hans eftermäle ht Andersson, Joakim Länsmuseer - en komparativ studie om historieförmedling, historiebruk och historiesyn på Varbergs och Västergötlands länsmuseum. ht

29 Andersson, Maria "TV-årets mest utskällda program". En analys av DN- och Aftonbladets framställning av schlagerfestivalen ht Karlsson Jörgensen, Helena "Nu är Sverige blivet en man, och alla hava vi en Herre och en Gud". Kyrkans kamp mot kvardröjande katolsk fromhet och vidskepelse vid ärkebiskop Angermannus generalvisitation i Kalmar och på Öland, 1596 ht Krantz, Johan Införandet av den engelska skeppsstilen till den svenska flottan under 1600-talet ht Kruse, Sofia Indianer i läroböckerna i historia för gymnasiet kurs A ht Petersson, Jenny Svensk-amerikanskt föreningsliv. Svenska Fruntimmers Föreningen i New York. Tidsperiod ht Trifkovic, Borislav UD & Mellanöstern - Svensk utrikespolitik i Mellanösternfrågan/-konflikten under perioden ht Axelsson, Daniel Bilden av en myt, bilden av en legend (om Jim Morrison) ht Ek, Christer Svenska tidningars syn på Sexdagars kriget : Vad fick det svenska folket läsa? ht

30 Persson, Mimmi Jag finns här fortfarande och därför är jag skyldig." Överlevande från Förintelsen berättar om skuld och hat ht Sambjer, Linda Ung tyska i efterkrigstidens Danmark En kvalitativ studie om livet i de danska flyktinglägrena ht Strandberg, Martin Ny och gammal vänster. Från slagord till stenkastning ht Svensson, Sofie Realitetens och filmens Eva Maria Duarte de Perón - en jämförande studie med utgångspunkt i genuskontrakt ht Björkman, Jeanette "Kunde man bara leva kläder och föda förutan, då vore det ingen nöd". En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg och Stockholm vt D-nivå, poäng (20-pängsuppsats) Eriksson, Marie "Att giva sig i mannens våld"? Genuskonstruktion och våldets villkorliga legitimitet genom fallstudier av mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet. Växjö vt Kotremagias, Dimitrios Transsylvanien. Ett landskap, två historieskildringar vt

31 Enström, Anna Gifta kvinnor eller arbetskraftsinvandring? LOs och SAFs syn på hur arbetskraftsbristen skulle lösas vt Eriksson, Emma "Apseluta hyss som historiebruk". En studie i historieförmedling i Astrid Lindgrens barnböcker och hur de skulle kunna användas i undervisningen i historia. vt Joas Karlsson, Elke "Fattigvården har gått från att vara ett allmosegivande efter råd och lägenhet till att bli ett kännbart onus...". Fattigdomen i Tjureda socken vt Bersbo, Zara Genuskontrakt och äktenskapslagstiftning. Svensk äktenskapslagstiftning och rättspraxis från Växjö vt Ekman, Håkan Foran går till Danmark vt Kronberg, Ola "You provide the pictures and I'll provide the war". En studie av historieförmedling i krigsfilmer vt Olsson, Nils Varför skriver vi inte historiska romaner istället? En tematisk studie om den historiska romanen, vetenskaplighet och skönlitterärt gestaltande utifrån P A Fogelströms romanserie Stad vt

32 Wessfeldt, Christer Hemtjänstens historia. En beskrivning av den öppna hemtjänstens utveckling i kommunerna under perioden 1950 till 1990 utifrån de intentioner som framkommer i statsmaktens beslut. vt Ljungberg, Anna-Lena och Christer "Vi samtlige bymän". En studie av Hörda bys samarbetsformer och maktrelationer vt Johansson, Jesper En Norgehistoria från Vägershult - en lokalstudie kring tvångsplacering och internering av flyktingar i förläggning och läger under andra världskriget vt Svensson, Martina Politiska ungdomstidskrifters bild av Kuba under åren vt Kongstad, Erik "Kameruns egna bananer" - Koloniala föreställningar under fotbolls-vm vt Nyberg, Peter Verkligheten bakom Emil. En studie av historien i Emil-filmerna vt Svanberg, Johan Arbetskraftsinvandringen till Olofström och Metalls avd vt Andersson, Joakim Att bestämma kulturarvet - Nationella kulturpolitiska mål och landsantikvariernas kulturarvsurval - vt

33 Petersson, Karl-Axel Nydala kloster under senmedeltiden vt Ivarsson, Elisabeth Från Reglementeringen till sexköpslagen. Synen på prostitutionen i Sverige under 1900-talet ht Ramstedt, Tobias Varbergs BoIS - från kamratgäng till storklubb ht Söderlund, Anders Japan i historiskt samvetskval - Nationell behandling av textböcker och historiemedvetande ht Gustavsson, Björn Demokrati som procedur - en komparativ studie av två länder: Tyskland & Japan ht Tinnert, Johan Karl IX:s förrädare? En komparativ litteraturstudie om Christer Some ht Gårdhed, Ann-Charlotte Historieämnet i identitetskris. En analys av historieämnets identitetsförändring i läroplanerna Samt enkätstudie i Växjö Kommuns niondeklassare om ämnet historia Maj 2002 ht Lindén, Katarina Bondesamhället i förändring! En komparativ mikrostudie kring storskiftet. ht

34 Nordström, Thomas och Wanke, Markus Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea dess historia, ideologi och hegemoniska kamp ht Nordqvist, Anna "Den svenskamerikanska kvinnan en frihetskämpe på barrikaden eller en hemmets prydnad?" Klassbundna kvinnobilder i den svenskamerikanska pressen Andersson, Robert Vid gränsen till ett krig - den svenska beredskapssoldatens vardag utmed den norska gränsen Karp, Thomas Vanartade och i sedligt afseende försummade barn Fröbergska uppfostringsanstalten i Kalmar Humanisering eller disciplinering? Muylkens, Monika The Party Convention of the SED/PDS in December Magg, Anneli En studie av revolutionsrörelsen i Mexiko under 1900-talet. Eller... Var Zapata marxist? Evertsson, Henrik En fråga om civilisering? En analys av kontroversen mellan Norbert Elias och Hans Peter Duerr mot bakgrund av civilisationsteorins bemötande i svensk dagspress Gunnarsson, Ingemar "Karlshamn-Wislanda Jernväg" maktelit och nätverk i Karlshamns stad vid banans tillblivelse

35 Gårdmo, Sara Förintelsen - ett perspektiv Om några lokaltidningars rapportering om judeförföljelsen Johansson, Jesper "De böra under någon tid iakttagas" Disciplinering av tyska desertörer i Sverige under andra världskriget? Bruér, Mikael Att äga eller inte äga? SSU:s syn på ägandet av produktionsmedel 1917 till Fransson, Joakim Svensk-Amerikansk nyhetsrapportering. En studie om tre Svensk-Amerikanska tidningars nyhetsrapportering från unionsupplösningen och storstrejken Fredriksson, Karin Mer än tusen ord. En analys av illustrationer i historieläroböcker för gymnasiet Sterner Strand, Åsa Ramses II och slaget vid Kadesh. Källkritisk analys av en historisk roman Wenell, Olov Tidningen Nyheter från Sovjetunionen - dess förändring under Stalin, Chrusjtjov och Gorbatjov Keller, Carina De ogifta mödrarna i Konga härad åren och

36 Artursson, Maria Den kinesiska kvinnans ställning i samhället under perioden Aura, Anna Finska Krigsbarn. Hur gick det till? Eriksson, Fahria Friherrinnan uppe på de södra bergen Genusstereotypa ingredienser i texter av Esselde i Tidskrift för Hemmet Fransson, Martin Den tidiga staten. En undersökning av den danska riksbildningen Hjertqvist, Pernilla Trekantens Stationssamhälle. En komparativ studie utifrån en modell- och idealbild Håkansson, Fredrik Moderniteten och arbetarrörelsen - arbetarrörelsens attityd till rationaliseringar i arbetslivet Karlsson, Fredrik Ölands järnväg En mentalitetshistorisk studie i människors tankar kring nedläggningen av järnvägen på Öland Lundholm, Charles "Människor äro dödliga, institutioner äro förgängliga; folken leva vidare och utveckla sig" Kvinnornas fackförbund och tidningen Morgonbris i förändring

37 Papaioannou, Maria Makedonienkonflikten - propaganda, historiemedvetenhet och etno-territorialitet Lindbergh, Katarina bek., ev. äkt. Kvinnors och mäns syn på relationer som den kommer till uttryck i kontaktannonser Axelsson, Carina En resa i tiden, med hjälp av Kalmar Läns Museum. En analys av ungdomars historiemedvetande Médoc Karlsson, Peo Förnuft, Präster och Politik i "mörka" Småland - en studie av det offentliga resonemanget i Växjötidningar ht Skytt-Loell, Gunvor Makt och motmakt. En studie av maktens uttryck vid kronoarbetsstationen på Tjurkö ht Strandberg, Martin Röd tråd mellan fackföreningar och radikal vänstern. En begreppsstudie av relationen mellan SACO, Fastighetsanställdas förbund och KFML(r) under två arbetsmarknadskonflikter på 1970-talet ht Tinnert, Johan Lantjunkare i vapenrock. En studie av det militära bostället Randös husesynsprotokoll ht Miksch, Kristina I gotländska emigranters fotspår en studie kring den svenska emigrationen från Gotland mellan till Oceanien ht

38 Trifkovic, Borislav Det multietniska Serbien - Serbiens folkgrupper från andra världskriget till idag och minoriteters rätt inom utbildningsväsendet ht Ahlin, Henrik Zigenare och folkhemmet - en studie av riksdagens diskussion om zigenarnas inordning i samhället under 1950-talet vt Bjurhem, Daniel Pappamånad - på vinst eller förlust? En komparativ argumentationsanalys av införandet av pappamånaden 1995 och 2002 vt Lagergren, Erika Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Tidskrift. Hur såg lantarbetare och jordägare på nazismen i respektive organisations tidning mellan 1936 och 1938? vt Olsson, Jenny Kontroll eller vård för samhällets bästa? Tankegångar som påverkade uppkomsten av 1929-års sinnessjuklag vt Widebrant, Karoline Nazismen i Karlskrona före och under andra världskriget. En lokalstudie av nationalsocialismens utbredning i Karlskronakommun mellan vt Enander, Martin Soul, Funk och Rapmusik ett maktvapen för den svarta befolkningen i USA Musikanalys kring medborgarrättens sista år till dagens triumf för rappen vt

39 Klasson, Ola Beatles Och USA. Musiken och popkulturens utveckling vt Elmgren, Lotta Schlagern och kriget. En studie av svenska schlagertexter under andra världskriget vt Ottosson, Cecilia "Då zigenarnas inordnande i samhället hos oss synes vara ett olösligt problem, är enda utvägen att på ett eller annat sätt få zigenarna ur landet." Zigenarna i Sverige mellan vt Andersson, Sara Att leva i världen, men inte av världen. En studie av församlingstukten, den sociala kontrollen och disciplineringen i Filadelfiaförsamlingen i Jönköping år vt Arlesten, Sara "Sedlig urartning bland barnen i vår stad". En jämförande studie av Värnamo stads barnavårdsnämnd och Bredaryds kommuns barnavårdsnämnd mellan 1918 och 1933 vt Gunnarsson, Ted Laga skifte i Skruvby - Jord och befolkning vt Håkansson, Fredrik Arbete, Kapital och Marknad. Om orsakerna till arbetsprocessernas förändring på Kosta glasbruk och Emmaboda fönsterglasbruk vt

40 Steneros, Linda "under det att mannen inte har något annat behov än ett sofflock i vilket kyffe som helst" Hur föreställningar om manligt och kvinnligt kom att påverka den befokningspolitiska utredningen och debatten om införandet av det allmänna barnbidraget under och 40-talen. vt Söderberg, Mikael Lärarrollen och läroplanerna. Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 vt Skoghäll, Elin Bilder av andra kulturer - en studie av kulturgeografiska åskådningsplanscher utgivna ca vt Svanberg, Johan Flykt, Arbete och Kapital. Estländska arbetare, Metallindustriarbetareförbundet avd.106 och Svenska Stålpressnings AB i Olofström vt Pfaus, Mona "...deras taflor äro fria från all osäkerhet och qvinlig vekhet." Historiemålare vid Konstakademien, prisämnestävlingar och offentlighet under 1800-talets senare hälft, ur ett genusperspektiv. ht Dahlbäck, Claes Bland ärtpåsar och sockiplast. En studie av skolidrottsämnet under efterkrigstid ht Hansson, Thomas Människovän eller förklädd kolonisatör. En studie av Anders Sparrmans reseberättelse ht Rundkvist, Christine Emigrationen från Örgryte. En studie av utvandring från Örgryte församling ht

41 Nordqvist, Anna "Yes ma'am, No ma'am, Of Course ma'am". En studie av synen på svenskamerikanska tjänstekvinnor i den svenskamerikanska socialistiska pressen utifrån etnicitet, klass och genus, ht Jonasson, Ulf Herrgårdsfrun Märta Helena Reenstierna. Salongsdam eller hushållerska? ht Nilsson, Kamilla Att bli Medborgare. En analys av hur kvinnorna i Malmö Socialdemokratiska Kvinnoklubb, efter rösträttens införande, definierar sitt nya medborgarskap ht Olsson, Johan Moralisk panik? Moral- och sedlighetssyn i Växjö stad och Sunnerbo härad vid 1900-talets början ht Svensson, Annika Vittne till Förintelse. En studie av judarnas situation under andra världskriget så som den skildras i tre judiska dagböcker skrivna ht Petersson, Karl-Axel I stenbrytningens tid om statens medverkan i jordbrukets rationalisering kring 1950-talet ht Thörnqvist, André Bilden av Karl XI. En komparativ analys av tre biografier om Karl XI från 1897, 1958 och 2001 ht

42 Lagergren, Erika "Man skall sig nicht förbluffen lassen, som tysken säger." En studie av hur organisationstidskrifterna Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Tidskrift förhöll sig till nazismen mellan ht Karlsson, Jan "Alla brinna av lust att få arbeta och göra rätt för sig" Polska flyktingkvinnors insatser i det halländska jordbruket Karonen, Tommy Från järnbruk till hjärnbruk. En analys av Flerohopps glasbruks dödskamp Arfvidsson, Björn "Torpen deremot skola hafva till antalet minskat" En studie om torpen och torparna i Tollstorps by Pfaus, Mona " - Most women just paddle around, but You swim like a man." En analys av genuskonstruktion i James Bondfilmer och filmaffischer Klasson, Ola "Is a dream a lie if it don't come true?" Den amerikanska arbetarklassen som den skildras i Bruce Springsteens texter Kjällbring, Fredrik Väckandet av Brünnhilde. Richard Wagners mobilisering av den bayerske kungen Ludwig II i tysk-nationell riktning under åren

43 Ekstrand, Monika Förintelsen. En studie kring elever i årskurs nio och deras historiemedvetande Rosengren, Anna En strid på kniven? Argument och aktörer i den svenska kejsarsnittsdebatten Bjelkenbrant, Pernilla Apartheid en historiografisk studie Gustafsson, Johny En annorlunda skolform - En lokal studie som belyser elevers och lärares uppfattningar om målsättningar, attityder och inställningar till att studera vid Riksidrottsgymnasium Johansson, Dan Dådet som skakade idrottsvärlden. En tidningsstudie av terrorattentatet i München-OS Wickman, Magnus och Rönnqvist, Andreas Historieläraren och undervisningen om etniska minoriteter. - En studie om etniska minoriteters plats i dagens gymnasiala historieundervisning Lilja, Fredrik Nationalister och fosterlandsförrädare - Två fackförbund i skuggan av första världskriget Nilsson, Torbjörn Den vite mannens börda? En studie av hur utomeuropeiska kulturer framställs i historieläroböcker för gymnasiet

44 Bruks, Linda För folkets synders skull. En studie om relationen mellan prästen Lars Elvius och älvdalsborna under tiden för häxprocesserna i Dalarna Andersson, Robert "En tid med ont och gott" - Om svenska FN-soldaters vardag och kultur före, under och efter FN:s insats i Kongo Johansson, Annelie När torparen blev fri. En fallstudie kring torpfriköp vid Horns Kungsgård Bengtson, Johan & Giotas, Nikolaus Wiseguys En studie av hur den italiensk-amerikanska maffian har framställts i Hollywoodproducerad film Björklund-Grusell, Kajsa Stöld, barnamord och obetalda böter. - En fallstudie kring ungdomsbrottslingarna och ungdomsbrottsligheten i Sverige under perioden Dahlström, Robert Bland tjuvar, poliser och vanligt folk - En studie i hur brottsligheten framställs i två svenska dagstidningar under år Ericson, Mikael och Karlsson, Ola I väntan på nästa SM-guld... Allsvenskan: En tittarstorm! - En historisk studie om läktarkulturens utveckling under andra hälften av 1900-talet i fotbollsföreningarna Halmstads BK och Östers IF

45 Jagenheim, Ann Emigrationen från Skepperstad socken i Jönköpings län En studie av emigrationens förlopp under en källkritisk belysning Alvarsson, Emilia Drottning Kristina och undervisning på gymnasiet En studie om historieundervisning på gymnasiet med fokus på Drottning Kristina Månsson, Sara När ålderdomen står för dörren. En studie om de äldres boendesituation och möjligheter till omsorg i Misterhults församling mellan åren Bjurhem, Daniel Delad makt eller "kjærlig tvang"? En jämförande undersökning av den process som ledde fram till införandet av pappamånaden i Sverige 1995 och fedrekvoten i Norge 1993 ht Karonen, Tommy Bilder av den moderna historien. En diskussion om nyhetsbilden som källmaterial ht Andersson, Maria Att finna en plats i kommunpolitiken - En studie över kvinnors politiska deltagande i Värnamo och Östra Torsås mellan ht Arlesten, Sara Duktiga mödrar och dåliga kvinnor En analys av mötet mellan mödrar och Växjö Stads barnavårdsnämnd ht

46 Eliasson, Frida I skuggan av Vietnamkriget. En studie i ungdomspolitisk debatt ht Gustafsson, Emma På jakt efter Historiemedvetande i pedagogiska texter En undersökning av hur kalla kriget framställs i svenska läroböcker inom ämnet historia. ht Svahn, Sandra Folkhem, funkis och fruntimmer - En kvalitativ studie kring funktionalismens sociala dimension och dess uttryck i samband med Stockholmsutställningen ht

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

B Ö N D E R N A S T I D

B Ö N D E R N A S T I D Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultatlista - Klass J

Resultatlista - Klass J Resultatlista - Klass J 1 4 J 2 2 4 J 1 4 J 3 Jonathan Johannesson Anette Pettersson Henrik Rydberg Clas Fredriksson Emil Johansson Bruno Arvidsson Skövde MK Skövde MK VW Golf 2 02:36,0 05:15,2 02:55,8

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Författare: Sofia Persson I nästan sextio år (1906-1963) hade folkskollärarinnorna en egen organisation som arbetade för jämställda villkor i läraryrket. Förbundet

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer