Protokoll för kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(32) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Harrie, kl. 15:00-16:10 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Larserik Johansson Justeringens plats och tid Kommunhuset tisdagen den 5 maj Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Marie Göransson Pia Almström Larserik Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Marie Göransson

2 2(32) ande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Stina Larsson (C) Catrin Tufvesson (S) AnnSofie Thuresson (M) Johan Ericsson (M) Nils Nyberg (MP) Peter Rugarn (KD) Christoffer Jönsson (SD) Jana Lund (SD) Gunni Gustafsson Nilsson (S) Larserik Johansson (S) Rune Sandström (S) Ersättare Sofia Lindblom (M) Christer Andersson (SD) Leif Skytte (M) Roland Palmqvist (S) Kjell-Arne Ohlsson (M) Gunilla Tornqvist (S) Johan Andersson (M) Lars Dahlvid (FP) Johanna Laurell (C) Övriga deltagare Mikael Persson, kommundirektör Fredric Palm, strategisk planeringschef Mats Svedberg, kanslichef Ann-Louise Chritensen, hemvårdschef Marie Göransson, kommunsekreterare Thomas Landén, drift och underhållschef Victoria Galbe, ekonomichef Johanna Davander, kommunikationschef Christin Johansson, socialchef Carina Serbinson, bildningschef Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef

3 3(32) Dnr: KS 2015/ Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen, , godkänns, enligt bilaga Ks 42/2015. Kommunkansliet har upprättat prognos per Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott med 222 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott på 850 tkr och övriga anslag ett underskott med 628 tkr. sunderlag Ekonomisk uppföljning KS Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (FP) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Johan Andersson, ekonom Victoria Galbe, ekonomichef

4 4(32) Dnr: KS 2015/ Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, Ekonomisk rapport för Kävlinge kommun, , läggs till handlingarna. Kommunkansliet har upprättat ekonomisk rapport för perioden januari mars För Kävlinge kommun prognostiseras ett resultat för 2015 på 35,0 mkr och det är 16,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 18,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader visar i helårsprognosen en positiv avvikelse på 13,4 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 5,0 mkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,7 mkr avseende externt gymnasium och ett överskott på 2,0 mkr för övriga verksamheter. Socialnämndens underskott hanteras enligt tidigare beslut med målsättningen att ha en budget i balans sunderlag Ekonomisk uppföljning Kävlinge kommun Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (FP), Christoffer Jönsson (SD), Catrin Tufvesson (S) och Gunni Gustafsson Nilsson (S) bifall till föreliggande förslag. Protokollsanteckning Catrin Tufvesson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Ks 43/2015. et ska skickas till För kännedom Victoria Galbe, ekonomichef

5 5(32) 44 Årsredovisning för Räddningstjänsten Syd 2014 Dnr: KS 2015/89 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Räddningstjänst Syd Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Räddningstjänst Syd har översänt årsredovisning för 2014 års verksamhet jämte revisionsberättelse med tillhörande granskningsrapport för behandling i respektive medlemskommun. Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd 6 : Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Räddningstjänstens Syd uppvisar ett överskott på tkr (2 908) för 2014 års verksamhet. Räddningstjänstens Syds resultat och måluppfyllelse i övrigt gör att kommunallagens balanskrav och förbundets mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts. (Siffror inom parantens avser föregående år) Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för direktionen och att årsredovisningen godkänns. sunderlag Årsredovisning för Räddningstjänsten Syd 2014 Revisionsberättelse samt granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Yrkande AnnSofie Thuresson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag.

6 6(32) et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Räddningstjänsten Syd Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef

7 7(32) 45 Prövning av KKB:s verksamhet 2014 Dnr: KS 2015/109 Verksamheten i KKB Fastigheter AB har under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna Enligt kommunallagen 6 kap 1 ska kommunstyrelsen ha uppsikt över sådan verksamhet som bedrivs i företag som avses i 3 kap samma lag. Kommunstyrelsen ska även enligt kommunallagen 6 kap 1A i årligt beslut pröva om sådana företag bedrivit sin verksamhet under föregående kalenderår i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kävlinge kommun har enligt KL 3 kap 17 antagit bolagsordning och ägardirektiv för KKB Fastigheter AB där det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten, ekonomiska rapporter och överlägger med kommunen i sådana frågor bolagsordningen föreskriver. Representanter för bolaget informerar minst två gånger per år kommunledningen om bolagets verksamhet och planer. Årsredovisning har upprättas per För 2014 har bolaget upprättat budget, affärs- och marknadsplan samt intern kontrollplan. Den av kommunen utsedda lekmannarevisorn har prövat frågan om bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och funnit att så varit fallet Under 2014 har samtliga ekonomiska och verksamhetsmål uppnåtts och nya målsättningar finns beslutade för Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Christoffer Jönsson (SD) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag.

8 8(32) et ska skickas till För kännedom KKB Fastigheter AB Revisionen Victoria Galbe, ekonomichef Kommunfullmäktige

9 9(32) 46 Översyn av taxan för miljötillsyn Dnr: KS 2015/100 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet inom livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddstillsyn och annan tillsyn, enligt bilaga. Kommunfullmäktige antog i december 2013 en ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet inom livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddstillsyn och annan tillsyn. Taxan hade en helt annan konstruktion än den tidigare och under det första året har det uppdagats brister i taxan som därför behöver en översyn. Ändringar i taxan föreslås av miljö- och byggnadsnämnden i följande punkter: Taxan ska gälla även för tillsyn enligt tobakslagen. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska taxan årligen räknas upp med den genomsnittliga löneökningen året innan. Detta införs i taxan. Det införs en definition av vad som ingår i ordinarie tillsyn och vad som medför uppföljande tillsyn. För den uppföljande tillsynen införs timtaxa. Tidigare var det fast avgift för detta. Incitament skapas för att medverka till att uppföljningen inte fördröjs. Schablontiderna har setts över och en del ändringar föreslås för att motsvara den verkliga tidsåtgången för de olika verksamheterna. Förutom den direkta arbetstiden med ett ärende räknas även en kringtid motsvarande faktorn 1,1-1,2. I taxebilaga 1 föreslås ändringar under kemiska produkter på grund av ändringar i lagstiftningen. I taxebilaga 2 föreslås ändringar i definitionerna av olika verksamheter som stämmer bättre med förhållandena i Kävlinge. sunderlag Taxa miljö- och byggnadsnämnden, reviderad Taxebilaga 2, tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag.

10 10(32) et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till miljö- och byggnadsnämnden

11 11(32) Dnr: KS 2015/98 47 Prissättning av tomter till försäljning i tomtkö Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ar att godkänna prissättningen av tomter till försäljning inom Boplatsen 8, Furunäs1:57-62 och Löddeköpinge 33:8. Planläggning och viss fastighetsbildning har nu slutförts för två utbyggnadsområden inom Kävlinge kommun. Det är därför dags att uppdatera och besluta om prissättning på fastigheterna som ska säljas. Det gäller åtta tomter inom Boplatsen 8 i Östra Gryet i Kävlinge och sex tomter inom Furunäs1:42 i Ålstorp. En grönyta i Löddeköpinge har sedan tidigare planlagts i samband med annan planläggning, men ytan/fastigheten (Löddeköpinge 33:8.) har inte sålts, varför den inkluderas i den här försäljningsomgången. Samtliga 15 tomter avses säljas via kommunens tomtkö. Boplatsen 8 På Östra Gryet i Kävlinge har planlagts för bostadstomter om minst 700 m 2. Högst 25 % av tomtarea får bebyggas. Tomtstorleken mellan m 2. Tomterna prissätts till mellan kr och kr styck exklusive VA-anslutning. Furunäs 1:57-62 I Ålstorp har planlagts för 6 st. bostadstomter som efter avstyckning erhållit fastighetsbeteckningarna Furunäs 1: Tomterna har en areal mellan m 2. Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean, dock högst 300 m 2. Fastigheterna är anslutna till Furunäs-Ålstorp samfällighetsförening. Tomterna prissätts till kr styck exklusive VA-anslutning. Del av Löddeköpinge 33:8 Tomten, om ca 760 kvm, är en lucktomt belägen i Löddeköpinge. Planen medger friliggande hus med max 175 kvm byggnadsarea. Tomten prissätts till kr exklusive VA-anslutning. Befintlig gång- och cykelväg inom tomten behöver till viss del flyttas västerut inför försäljningen. Kommunen har tagit hjälp av en lokal fastighetsmäklare för att uppskatta värdet och prissättningen av tomterna. För tomterna i Furunäsområdet finns ett tidigare beslut att tomterna ska säljas för kr och priset överstiger det av mäklaren uppskattat marknsadsvärde. Utbyggnad av gator, vatten och avlopp kommer att påbörjas inom kort. När tidplanen för utbyggnaden är klar kommer försäljningen av tomterna att påbörjas. De 15 tomterna kommer att säljas via kommunens tomtkö, som idag har cirka 220 köande.

12 12(32) sunderlag Prissättning av tomter till försäljning i tomtkö (denna tjänsteskrivelse) Prissättning tomter april 2015 Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Peter Rugarn (KD), Christoffer Jönsson (SD), Carina Ingelsson (FP) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Anders Lindahl, ekonom Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef Kommunfullmäktige därefter till Fredric Palm, strategisk planeringschef För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till Johanna Berntsson, lantmätare

13 13(32) 48 Reglemente för kommunstyrelsen - Revidering Dnr: KS 2015/116 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt bilaga. Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer regleras i reglementen. Vid behov och minst en gång per mandatperiod revideras respektive reglemente. Inför året revidering har ett nytt normalförslag från SKL tillämpats och använts tillsammans med befintligt reglemente. Administrativa gruppen har samkört förslagen så att de i tillämpliga delar ska vara likalydande. sunderlag Reglemente för kommunstyrelsen Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Marie Göransson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström, kanslisekreterare, för publicering på hemsida.

14 14(32) 49 Reglemente för bildningsnämnden - Revidering Dnr: KS 2015/117 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för bildningsnämnden antas enligt bilaga Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer regleras i reglementen. Vid behov och minst en gång per mandatperiod revideras respektive reglemente. Inför året revidering har ett nytt normalförslag från SKL tillämpats och använts tillsammans med befintligt reglemente. Administrativa gruppen har samkört förslagen så att de i tillämpliga delar ska vara likalydande. sunderlag Bildningsnämndens beslut 30/2015, Reglemente för bildningsnämnden Yrkande Johan Ericsson (M) och Christoffer Jönsson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström, kanslisekreterare, för publicering på hemsida. För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till bildningsnämnden

15 15(32) Dnr: KS 2015/ Reglemente för socialnämnden - Revidering Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för socialnämnden antas enligt bilaga Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer regleras i reglementen. Vid behov och minst en gång per mandatperiod revideras respektive reglemente. Inför året revidering har ett nytt normalförslag från SKL tillämpats och använts tillsammans med befintligt reglemente. Administrativa gruppen har samkört förslagen så att de i tillämpliga delar ska vara likalydande sunderlag Reglemente för socialnämnden, bilaga Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Christoffer Jönsson (SD), Catrin Tufvesson (S), Carina Ingelsson (FP) och Peter Rugarn (KD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström, kanslisekreterare, för publicering på hemsida. För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till socialnämnden

16 16(32) Dnr: KS 2013/ FöP kustzonen - Avbrytande av planarbete Arbetet med FöP kustzon avbryts. Kommunstyrelsen lät under 2013 arbetet med FöP kustzon starta. Under 2014 beslöt kommunstyrelsen att sända ut FöP Kustzon på samråd. Länsstyrelsen meddelade inför samrådsförfarandet kritiska synpunkter på väsentliga delar av planen. Kommunstyrelsens presidium föreslår med anledning härav att arbetet med FöP kustzon avbryts. sunderlag Fördjupning av översiktsplan för Kustzonen, samrådshandling Ortsanalys för Barsebäckshamn, samrådshandling Ortsanalys för Barsebäcks by, samrådshandling Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Stina Larsson (C), Nils Nyberg (MP), Christoffer Jönsson (SD) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag. Protokollsanteckning Nils Nyberg (MP) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Ks 51/2015. et ska skickas till För verkställighet Fredric Palm, strategisk planeringschef

17 17(32) 52 Torget i Kävlinge (Stenhuggaregatan/Unionsgatan) Dnr: KS 2015/115 Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra förändringar av torget i Kävlinge (Stenhuggaregatan/Unionsgatan) i enlighet med bifogat underlag/skiss. Detta under förutsättning att medel sätts av för ändamålet i budget för Torg är sedan länge en plats för möten och diskussioner men torget i sig ger upphov till möten och diskussioner. Torget i Kävlinge har varit en diskussionsfråga under en längre tid. Och många har synpunkter och åsikter vilket är bra. Kommunstyrelsens beredning har med anledning av dessa diskussioner gett strategiska avdelningen och gata-, park och avfallsavdelningen i uppdrag att tillsammans med en konsult ta fram en skiss över hur man kan förändra torget i Kävlinge. I uppdraget ingick också att ta fram en grov kalkyl över vad en eventuell förändring skulle kosta. Med utgångspunkt från tidigare synpunkter och åsikter har syftet nu varit att se hur man kan förändra så att det blir ett flexibelt och mer användbart torg. Inför att frågan nu lyfts till beslut har kommunstyrelsens beredning och cityföreningen/samverkan Kävlinge Furulund fått ta del av utredning, skiss samt kalkyl och bedömer att de flesta synpunkter och åsikter har blivit tillgodosedda i det presenterade underlaget. Skissen för det nya torget redovisar ett torg där man höjer upp torget till samma nivå som Stenhuggaregatan och höjdskillnaden tas upp med en trappa ner mot Lärcentrum och mot del av Unionsgatan. Efterfrågan har varit att få ett flexibelt och mer användbart torg som kan förändras utifrån behov och önskemål eller säsong. Skissen på det nya torget visar att det kan finnas vattenspel, lek eller klätterställning, yta för marknad, plats för mobil scen och möjlighet för uteservering. Skissen innehåller också nya sittplatser och mötesplatser på flera olika ställen; nya träd och ny markbeläggning. Torget kommer att varieras utifrån säsong med varierande blommor och växter, belysning och installationer. Trafiken som ska passera torget ska göra detta på de gåendes villkor och området kommer att klassas som gångfartsområde (ca 7 km/h). Torget ska utföras så att hela torgytan är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. En översiktlig kostnadskalkyl har tagits fram i samband med skissen. Kostnaden för att förändra torget i Kävlinge beräknas i dagsläget till drygt 5,9 miljoner kronor.

18 18(32) Företagare och fastighetsägare har under dialogen framfört att genomförandet av förändringen av torget bör ske vid en tidpunkt då det ger så lite störningar som möjligt. Projektet skulle kunna påbörjas med fördjupade studier och projektering under sommaren och hösten 2015 med ett genomförande under vintern/våren Projektet genomförs under förutsättning att medel för ändamålet sätts av i budget för Projektering kan genomföras inom befintlig budgetram under sunderlag Utredning och Skissförslag Kävlinge LillaTorg Grov kalkyl Kävlinge Lilla Torg Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S), Larserik Johanson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. Protokollsanteckning Larserik Johansson (S) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Ks 52/2015. et ska skickas till För kännedom Fredric Palm, strategisk planeringschef Thomas Landén, drift- och underhållschef Mats Rosén, turist- och näringslivschef För verkställighet Tekniska nämnden

19 19(32) 53 Förnyat arrende för Lödde kanotklubb Dnr: KS 2015/107 Avtal om lägenhetsarrende, inom del av Löddeköpinge 33:12, mellan Kävlinge kommun och Lödde kanotklubb, godkänns enligt bilaga Ks 53/2015. År 1974 tecknades ett avtal om lägenhetsarrende mellan Kävlinge kommun och Lödde kanotklubb. Arrendeavtalet tecknades för 25 år med en förlängning på 1 år i sänder. Inom detaljplanelagt område är inte avtal bindande för längre än 25 års tid varför befintligt avtal behöver förnyas för att fortsätta att gälla. Lödde kanotklubb har även framfört önskemål till kommunen om att anlägga ett naturgym i anslutning till den befintliga arrendetomten. För att få plats med anläggningen behöver dock arrendeområdet utökas med cirka 375 m 2 söderut ner mot Lödde å. Med anledning av ovanstående punkter tecknas nytt avtal om lägenhetsarrende mellan Lödde kanotklubb och Kävlinge kommun. Det nya arrendeavtalet omfattar cirka 1040 m 2 mark inom del av fastigheten Löddeköpinge 33:12. Enligt avtalet tillåts befintligt kanotklubbhus och kanotförvaring samt uppförande av ett naturgym inom arrendeområdet. Arrendatorn tillåts även uppföra och bibehålla ytterligare byggnad eller anläggning i enlighet med verksamhetens bedrivande under förutsättning att fastighetsägaren (Kävlinge kommun) skriftligen godkänner detta. Arrendetiden sätts till tio år från och med till och med Härefter förlängs avtalet med två år i sänder om det inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Arrendeavgiften sätts till 4000 kr per år med indexuppräkning enligt KPI. sunderlag Bilaga 1 Avtal om lägenhetsarrende Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Peter Rugarn (KD), Carina Ingelsson (FP), Christoffer Jönsson (SD) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag.

20 20(32) et ska skickas till För kännedom Fredric Palm, strategisk planeringschef Bildningsnämnden För verkställighet Johanna Berntsson, lantmätare

21 21(32) Dnr: KS 2014/ Kompletterande vägutredning för väg Yttrande Yttrande enligt nedan översänds till Trafikverket. Under många år har en ny väg diskuterats mellan Kävlinge och Löddeköpinge. En kompletterad vägutredning har varit ute på samråd och nu efterfrågar Trafikverket Kävlinge kommuns synpunkter. Följande utgör Kävlinge kommuns yttrande. Kävlinge och Löddeköpinge är Kävlinge kommuns två största tätorter med drygt respektive invånare vardera. Kommunen har under de senaste decennierna haft en betydande befolkningstillväxt och prognoserna pekar på fortsatt tillväxt. Bland många exempel kan nämnas utbyggnaden av Kävlinge Östra Centrum med uppemot nya lägenheter i stationsnära läge samt ett flertal nya bostadsområden i såväl Löddeköpinge som Barsebäck. Handelsplats Center Syd i Löddeköpinge utgör, utöver kommunen själv, kommunens största samlade arbetsplats med ca 250 företag och med mer än personer anställda. Handelsplatsområdet besöks av 6-7 miljoner besökare årligen. Goda kommunikationer är en av de viktigaste förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik och utvecklingsbar kommun. Kopplingen mellan kommunens östra och västra delar är idag relativt svag, men är av mycket stor betydelse för en framtida gynnsam utveckling. Det handlar till exempel om att ge medborgarna god tillgänglighet till såväl järnvägen i Kävlinge som motorvägen och handelsplatsen invid Löddeköpinge och väg E6. Kävlinge kommun konstaterar att väg 1137 mellan Kävlinge och Löddeköpinge finns med i Regional transportinfrastrukturplan för Skåne , och har varit så i ett flertal tidigare versioner av den regionala planen. Kävlinge kommun är osäker på hur man ska tyda Trafikverkets intentioner med väg Kommunen bedömer att projekt väg 1137 i den regionala trafikinfrastrukturplanen och den föreliggande vägutredningen är starkt underfinansierat. Endast ett av vägutredningens alternativ går att finansiera med angivna medel upprustning av befintlig väg. I den regionala trafikinfrastrukturplanen beskrivs dock väg 1137 som en åtgärd är att genomföra en kortare utbyggnad som från nuvarande väg 1137 mellan Kävlinge och Hög går i ny sträckning norr om Hög och ansluter till Köpingevägen i Löddeköpinge en beskrivning som motsvarar alternativ 2 eller 2b i vägutredningen. Detta trots att Trafikverket inte ännu inte valt att förorda något av alternativen.

22 22(32) Vägutredningens samhällsekonomiska kalkyl redovisar att alternativ 2b är det alternativ som visar störst samhällsekonomiska nytta, följt av alternativ 2c, 2a, 3 och 1. Den samhällsekonomiska lönsamheten för alternativ 2b är betydligt större än för alternativ 1 - nettonuvärdeskvot, NNK, för alternativ 2b är 3,8 och för alternativ 1 endast 0,2 (nettonuvärdeskvoten är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket samhällsnytta en investering ger tillbaka per investerad krona. Ju högre NNK-värde en åtgärd får desto mer lönsam är den i teorin.) Trafikverket redovisar i sin utredning att väg 1137 bedöms vara en lokal länk, inte en regional. Kävlinge kommun delar dock inte Trafikverkets syn på väg Kommunen ser väg 1137 som en regional länk mellan det Skånska inlandet och väg E22 och en god förbindelse mot kusten och väg E6. Denna koppling är i brist idag och skulle gynnas av en starkare länk i form av en utvecklad väg Den nu föreliggande vägutredningen syftar till att redovisa alternativskiljande effekter och konsekvenser som underlag för val av korridoralternativ och trafikteknisk standard för förbindelsen mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Vägutredningen brister dock på några frågeställningar som är väsentliga för att kunna göra ett slutligt ställningstagande. I både Kävlinge och i Löddeköpinge påverkar väg 1137 i de olika förslagen av stora skolområden (Korsbackaområdet/Annelundsskolan i Kävlinge och Tolvåkerområdet/Björkenässkolan i Löddeköpinge) med ett stort antal barn och ungdomar. Risken för och påverkan på dessa grupper och områden samt eventuella möjligheter att säkerställa dessa vid en förändring av väg 1137 är inte tillräckligt utrett i vägutredningen. Kommunen bedömer inte att Trafikverket kommer att verka för aktiva åtgärder eller förändringar av väg 1137, i synnerhet när objektet/projektet flyttas allt längre bort i tiden för var varje diskussion i infrastruktursammanhang och där den statliga finansieringen blir allt mer osäker. Kommunen förordar därför en snar upprustning av vägen i befintlig stäckning och där särskilda satsningar görs genom samhället Hög. Särskilt ska cykelvägen genom Hög säkerställas med hög trafiksäkerhet och framkomlighet. Kävlinge kommun skulle uppskatta om Trafikverket skulle kunna genomföra projektet i så snar framtid som möjligt och inte skjuta på projektet ytterligare. sunderlag Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, följebrev Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, planläggningsbeskrivning Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, samrådsredogörelse Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, miljökonsekvensbeskrivning Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, vägutredning Kompletterad vägutredning Väg Yttrande

23 23(32) Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Stina Larsson (C) och Carina Ingelsson (FP) bifall till föreliggande förslag. Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) yrkar på alternativ 2A. sgång Ordförande ställer lagda yrkanden och förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Johan Ericssons (M) m.fl. förslag varvid votering begärs och verkställs. Votering Följande voteringsproposition uppläses och godkänns: Ja-röst för föreliggande förslag Nej-röst för Catrin Tufvessons (S) m.fl. förslag Voteringsresultat Kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag, enligt nedan. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår AnnSofie Thuresson (M) X Johan Ericsson (M) X Carina Ingelsson (FP) X Stina Larsson (C) X Nils Nyberg (MP) X Peter Rugarn (KD) X Christoffer Jönsson (SD) X Jana Lund (SD) X Catrin Tufvesson (S) X Gunni Gustafsson Nilsson (S) X Larserik Johansson (S) X Rune Sandström (S) X Pia Almström (M), ordförande X Summa 7 6 Reservation Catrin Tufvesson (S), Gunni Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S) och Rune Sandström (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt bilaga Ks 54/2015. Christoffer Jönsson (SD) och Jana Lund (SD) reserverar sig mot beslutet.

24 24(32) et ska skickas till För kännedom Trafikverket

25 25(32) 55 Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö - Yttrande Dnr: KS 2015/45 Kommunstyrelsen avger yttrande enligt bilaga Ks 55/2015. Under perioden 1 feb apr 2015 pågår samråd avseende förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön med tillhörande konsekvensanalys. Förslagen avser den kommande förvaltningscykeln sunderlag Remiss - Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, följebrev Remiss - Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö Remiss - Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, miljökonsekvensbeskrivning till åtgärdsprogrammet för havsmiljö Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Havs- och vattenmyndigheten

26 26(32) 56 Återrapportering av Åsikt Kävlinge Dnr: KS 2015/50 Återrapportering av Åsikt Kävlinge för perioden läggs till handlingarna. Invånare och besökare kan via hemsidan och foldrar ute i verksamheten lämna synpunkter på kommunens verksamhet. Sedan införandet, våren 2009, har antalet synpunkter nästan dubblerats, se bilaga 3. Under året kommer Åsikt Kävlinge att marknadsföras ytterligare för att uppmärksamma våra invånare och besökare om möjligheten att lämna synpunkter och beröm. För redovisningen som avser andra halvåret av 2014 har nämnderna tittat på de synpunkter som har lämnats in. Förutom statistiken har de tittat på om det finns grupper av frågeställningar som är mer frekventa än andra. Nämnderna har definierat ett par återkommande frågeställningar: - städning av förskolor och skolor - önskemål om nya hallar och idrottsanläggningar - utökad turtäthet samt nya hållplatser för kollektivtrafik (bussar) Många av de inlämnade synpunkterna rör felanmälningar inom Miljö & Teknik. Innan sommaren kommer det att införas en separat funktion för alla felanmälningar på hemsidan. sunderlag Tekniska nämndens beslut 27/2015 Återrapportering av tekniska nämndens ärenden i Åsikt Kävlinge Socialnämndens beslut 18/2015, Återrapportering - Åsikt Kävlinge Miljö- och byggnadsnämndens beslut 12/2015, Återrapportering av miljö- och byggnadsnämndens ärenden i Åsikt Kävlinge Bildningsnämndens beslut 17/2015, Återrapportering av Åsikt Kävlinge för bildningsnämnden Återrapportering av Åsikt Kävlinge för kommunkansliet, bilaga 1 Återrapportering av Åsikt Kävlinge för Kävlinge kommun, bilaga 2 Återrapportering av Åsikt Kävlinge 2014 för Kävlinge kommun, bilaga 3

27 27(32) et ska skickas till För kännedom Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden

28 28(32) 57 Information Dnr: Ann-Louise Christensen, hemvårdschef, informerade om öppna jämförelser inom hemvården. Thomas Landén, drift och underhållschef, och Johanna Davander, kommunikationschef, informerade om Rent, snyggt och tryggt.

29 29(32) 58 Återrapportering av E-förslag Dnr: KS 2015/67 Redovisning av återrapporterat e-förslag godkänns. Under 2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna E-förslag. Inlämnat E-förslag som får minst 100 röster under 90 dagar ska lyftas för politisikt beslut. Bifogat återfinns tekniska nämndens beslut rörande förslag för en påfart utan stopplikt till väg 108 från Furulund. Tre e-förslag inväntar beslut: - Lekplats Sandskogen/Lyckehusen Tekniska nämnden - Miljögifter och farliga kemikalier i förskolor, skolor och fritidshem Bildningsnämnden - Förbättra förutsättningarna för ungdomar Bildningsnämnden Ett e-förslag ligger aktivt på hemsidan: - Försköningsparken i Dösjebro Sedan förra återrapporteringen av e-förslag har två stycken förslag avslutats eftersom de under 90 dagar inte fick 100 röster: - Tidigarelägg nedmonteringen av Barsebäcksverkets kraftledningar - Sponsor till Första Hjälpen/HLR kurser till frivilligorganisationer i kommunen sunderlag Tekniska nämndens beslut 38/2015 Remiss med e-förslag om påfart utan stopplikt till väg 108 från Furulund Yrkande Catrin Tufvesson (S) yrkar med instämmande av Johan Ericsson (M) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag.

30 30(32) et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige

31 31(32) 59 Redovisning av inkomna skrivelser Dnr: KS 2015/2 Redovisning över inkomna skrivelser godkänns Protokoll från KKB Fastigheter AB, Protokoll från KKB Fastigheter AB, årsstämma samt konstituerande sammanträde Försvarsmakten, Expediering av information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 miljöbalken för Skåne län Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende: - Bildningskansliet - Korsbackaskolan - Skönadalsskolan - Söderparskolan - Rinnebäcksskolan - Annelundsskolan Sydvatten AB, protokoll samt preliminär budget för 2016 Kommunassurans Syd Försäkringar AB, Årsredovisning för 2014 Tackkort från Birgitta Dahlén Mårtensson SYSAV, kallelse till årsstämma Landskrona Stad, antagen fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort Räddningstjänsten Syd, Kallelse till direktionsmöte och introduktionsdag Statens Offentliga Utredningar, Information från Delegationen för unga till arbete Tekniska nämndens beslut 39/2015, Utökad återvinningscentral i Kävlinge Kommunassurans Syd Försäkring AB, Årsredovisning 2014

32 32(32) 60 Redovisning av delegationsbeslut Dnr: KS 2015/1 Redovisning av delegationsbeslut godkänns Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt gällande delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastsälla besluten. Följande delegationsprotokoll meddelas: Kommunkansliets delegationsprotokoll Anställnings- och lönebeslut nr sunderlag Sammanställning av delegationsbeslut,

Protokoll för Kommunfullmäktige

Protokoll för Kommunfullmäktige 1(11) 2015-05-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen, 2015-05-18, kl. 19:00 19:10 Ajournering ande se sidan 2 Ersättare Johan Andersson (), Tommy Almström (), ikael Elmvik (),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-18 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2014-06-18, kl. 15:00-15:25 Ajournering - Beslutande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Leif Skytte (M) Johan

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer