Protokoll för kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(32) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Harrie, kl. 15:00-16:10 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Larserik Johansson Justeringens plats och tid Kommunhuset tisdagen den 5 maj Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Marie Göransson Pia Almström Larserik Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Marie Göransson

2 2(32) ande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Stina Larsson (C) Catrin Tufvesson (S) AnnSofie Thuresson (M) Johan Ericsson (M) Nils Nyberg (MP) Peter Rugarn (KD) Christoffer Jönsson (SD) Jana Lund (SD) Gunni Gustafsson Nilsson (S) Larserik Johansson (S) Rune Sandström (S) Ersättare Sofia Lindblom (M) Christer Andersson (SD) Leif Skytte (M) Roland Palmqvist (S) Kjell-Arne Ohlsson (M) Gunilla Tornqvist (S) Johan Andersson (M) Lars Dahlvid (FP) Johanna Laurell (C) Övriga deltagare Mikael Persson, kommundirektör Fredric Palm, strategisk planeringschef Mats Svedberg, kanslichef Ann-Louise Chritensen, hemvårdschef Marie Göransson, kommunsekreterare Thomas Landén, drift och underhållschef Victoria Galbe, ekonomichef Johanna Davander, kommunikationschef Christin Johansson, socialchef Carina Serbinson, bildningschef Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef

3 3(32) Dnr: KS 2015/ Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen, , godkänns, enligt bilaga Ks 42/2015. Kommunkansliet har upprättat prognos per Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott med 222 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott på 850 tkr och övriga anslag ett underskott med 628 tkr. sunderlag Ekonomisk uppföljning KS Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (FP) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Johan Andersson, ekonom Victoria Galbe, ekonomichef

4 4(32) Dnr: KS 2015/ Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, Ekonomisk rapport för Kävlinge kommun, , läggs till handlingarna. Kommunkansliet har upprättat ekonomisk rapport för perioden januari mars För Kävlinge kommun prognostiseras ett resultat för 2015 på 35,0 mkr och det är 16,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 18,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader visar i helårsprognosen en positiv avvikelse på 13,4 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 5,0 mkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,7 mkr avseende externt gymnasium och ett överskott på 2,0 mkr för övriga verksamheter. Socialnämndens underskott hanteras enligt tidigare beslut med målsättningen att ha en budget i balans sunderlag Ekonomisk uppföljning Kävlinge kommun Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (FP), Christoffer Jönsson (SD), Catrin Tufvesson (S) och Gunni Gustafsson Nilsson (S) bifall till föreliggande förslag. Protokollsanteckning Catrin Tufvesson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Ks 43/2015. et ska skickas till För kännedom Victoria Galbe, ekonomichef

5 5(32) 44 Årsredovisning för Räddningstjänsten Syd 2014 Dnr: KS 2015/89 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Räddningstjänst Syd Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Räddningstjänst Syd har översänt årsredovisning för 2014 års verksamhet jämte revisionsberättelse med tillhörande granskningsrapport för behandling i respektive medlemskommun. Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd 6 : Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Räddningstjänstens Syd uppvisar ett överskott på tkr (2 908) för 2014 års verksamhet. Räddningstjänstens Syds resultat och måluppfyllelse i övrigt gör att kommunallagens balanskrav och förbundets mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts. (Siffror inom parantens avser föregående år) Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för direktionen och att årsredovisningen godkänns. sunderlag Årsredovisning för Räddningstjänsten Syd 2014 Revisionsberättelse samt granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Yrkande AnnSofie Thuresson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag.

6 6(32) et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Räddningstjänsten Syd Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef

7 7(32) 45 Prövning av KKB:s verksamhet 2014 Dnr: KS 2015/109 Verksamheten i KKB Fastigheter AB har under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna Enligt kommunallagen 6 kap 1 ska kommunstyrelsen ha uppsikt över sådan verksamhet som bedrivs i företag som avses i 3 kap samma lag. Kommunstyrelsen ska även enligt kommunallagen 6 kap 1A i årligt beslut pröva om sådana företag bedrivit sin verksamhet under föregående kalenderår i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kävlinge kommun har enligt KL 3 kap 17 antagit bolagsordning och ägardirektiv för KKB Fastigheter AB där det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten, ekonomiska rapporter och överlägger med kommunen i sådana frågor bolagsordningen föreskriver. Representanter för bolaget informerar minst två gånger per år kommunledningen om bolagets verksamhet och planer. Årsredovisning har upprättas per För 2014 har bolaget upprättat budget, affärs- och marknadsplan samt intern kontrollplan. Den av kommunen utsedda lekmannarevisorn har prövat frågan om bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och funnit att så varit fallet Under 2014 har samtliga ekonomiska och verksamhetsmål uppnåtts och nya målsättningar finns beslutade för Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Christoffer Jönsson (SD) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag.

8 8(32) et ska skickas till För kännedom KKB Fastigheter AB Revisionen Victoria Galbe, ekonomichef Kommunfullmäktige

9 9(32) 46 Översyn av taxan för miljötillsyn Dnr: KS 2015/100 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet inom livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddstillsyn och annan tillsyn, enligt bilaga. Kommunfullmäktige antog i december 2013 en ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet inom livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddstillsyn och annan tillsyn. Taxan hade en helt annan konstruktion än den tidigare och under det första året har det uppdagats brister i taxan som därför behöver en översyn. Ändringar i taxan föreslås av miljö- och byggnadsnämnden i följande punkter: Taxan ska gälla även för tillsyn enligt tobakslagen. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska taxan årligen räknas upp med den genomsnittliga löneökningen året innan. Detta införs i taxan. Det införs en definition av vad som ingår i ordinarie tillsyn och vad som medför uppföljande tillsyn. För den uppföljande tillsynen införs timtaxa. Tidigare var det fast avgift för detta. Incitament skapas för att medverka till att uppföljningen inte fördröjs. Schablontiderna har setts över och en del ändringar föreslås för att motsvara den verkliga tidsåtgången för de olika verksamheterna. Förutom den direkta arbetstiden med ett ärende räknas även en kringtid motsvarande faktorn 1,1-1,2. I taxebilaga 1 föreslås ändringar under kemiska produkter på grund av ändringar i lagstiftningen. I taxebilaga 2 föreslås ändringar i definitionerna av olika verksamheter som stämmer bättre med förhållandena i Kävlinge. sunderlag Taxa miljö- och byggnadsnämnden, reviderad Taxebilaga 2, tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag.

10 10(32) et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till miljö- och byggnadsnämnden

11 11(32) Dnr: KS 2015/98 47 Prissättning av tomter till försäljning i tomtkö Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ar att godkänna prissättningen av tomter till försäljning inom Boplatsen 8, Furunäs1:57-62 och Löddeköpinge 33:8. Planläggning och viss fastighetsbildning har nu slutförts för två utbyggnadsområden inom Kävlinge kommun. Det är därför dags att uppdatera och besluta om prissättning på fastigheterna som ska säljas. Det gäller åtta tomter inom Boplatsen 8 i Östra Gryet i Kävlinge och sex tomter inom Furunäs1:42 i Ålstorp. En grönyta i Löddeköpinge har sedan tidigare planlagts i samband med annan planläggning, men ytan/fastigheten (Löddeköpinge 33:8.) har inte sålts, varför den inkluderas i den här försäljningsomgången. Samtliga 15 tomter avses säljas via kommunens tomtkö. Boplatsen 8 På Östra Gryet i Kävlinge har planlagts för bostadstomter om minst 700 m 2. Högst 25 % av tomtarea får bebyggas. Tomtstorleken mellan m 2. Tomterna prissätts till mellan kr och kr styck exklusive VA-anslutning. Furunäs 1:57-62 I Ålstorp har planlagts för 6 st. bostadstomter som efter avstyckning erhållit fastighetsbeteckningarna Furunäs 1: Tomterna har en areal mellan m 2. Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean, dock högst 300 m 2. Fastigheterna är anslutna till Furunäs-Ålstorp samfällighetsförening. Tomterna prissätts till kr styck exklusive VA-anslutning. Del av Löddeköpinge 33:8 Tomten, om ca 760 kvm, är en lucktomt belägen i Löddeköpinge. Planen medger friliggande hus med max 175 kvm byggnadsarea. Tomten prissätts till kr exklusive VA-anslutning. Befintlig gång- och cykelväg inom tomten behöver till viss del flyttas västerut inför försäljningen. Kommunen har tagit hjälp av en lokal fastighetsmäklare för att uppskatta värdet och prissättningen av tomterna. För tomterna i Furunäsområdet finns ett tidigare beslut att tomterna ska säljas för kr och priset överstiger det av mäklaren uppskattat marknsadsvärde. Utbyggnad av gator, vatten och avlopp kommer att påbörjas inom kort. När tidplanen för utbyggnaden är klar kommer försäljningen av tomterna att påbörjas. De 15 tomterna kommer att säljas via kommunens tomtkö, som idag har cirka 220 köande.

12 12(32) sunderlag Prissättning av tomter till försäljning i tomtkö (denna tjänsteskrivelse) Prissättning tomter april 2015 Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Peter Rugarn (KD), Christoffer Jönsson (SD), Carina Ingelsson (FP) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Anders Lindahl, ekonom Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef Kommunfullmäktige därefter till Fredric Palm, strategisk planeringschef För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till Johanna Berntsson, lantmätare

13 13(32) 48 Reglemente för kommunstyrelsen - Revidering Dnr: KS 2015/116 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt bilaga. Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer regleras i reglementen. Vid behov och minst en gång per mandatperiod revideras respektive reglemente. Inför året revidering har ett nytt normalförslag från SKL tillämpats och använts tillsammans med befintligt reglemente. Administrativa gruppen har samkört förslagen så att de i tillämpliga delar ska vara likalydande. sunderlag Reglemente för kommunstyrelsen Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Marie Göransson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström, kanslisekreterare, för publicering på hemsida.

14 14(32) 49 Reglemente för bildningsnämnden - Revidering Dnr: KS 2015/117 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för bildningsnämnden antas enligt bilaga Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer regleras i reglementen. Vid behov och minst en gång per mandatperiod revideras respektive reglemente. Inför året revidering har ett nytt normalförslag från SKL tillämpats och använts tillsammans med befintligt reglemente. Administrativa gruppen har samkört förslagen så att de i tillämpliga delar ska vara likalydande. sunderlag Bildningsnämndens beslut 30/2015, Reglemente för bildningsnämnden Yrkande Johan Ericsson (M) och Christoffer Jönsson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström, kanslisekreterare, för publicering på hemsida. För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till bildningsnämnden

15 15(32) Dnr: KS 2015/ Reglemente för socialnämnden - Revidering Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för socialnämnden antas enligt bilaga Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer regleras i reglementen. Vid behov och minst en gång per mandatperiod revideras respektive reglemente. Inför året revidering har ett nytt normalförslag från SKL tillämpats och använts tillsammans med befintligt reglemente. Administrativa gruppen har samkört förslagen så att de i tillämpliga delar ska vara likalydande sunderlag Reglemente för socialnämnden, bilaga Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Christoffer Jönsson (SD), Catrin Tufvesson (S), Carina Ingelsson (FP) och Peter Rugarn (KD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström, kanslisekreterare, för publicering på hemsida. För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till socialnämnden

16 16(32) Dnr: KS 2013/ FöP kustzonen - Avbrytande av planarbete Arbetet med FöP kustzon avbryts. Kommunstyrelsen lät under 2013 arbetet med FöP kustzon starta. Under 2014 beslöt kommunstyrelsen att sända ut FöP Kustzon på samråd. Länsstyrelsen meddelade inför samrådsförfarandet kritiska synpunkter på väsentliga delar av planen. Kommunstyrelsens presidium föreslår med anledning härav att arbetet med FöP kustzon avbryts. sunderlag Fördjupning av översiktsplan för Kustzonen, samrådshandling Ortsanalys för Barsebäckshamn, samrådshandling Ortsanalys för Barsebäcks by, samrådshandling Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Stina Larsson (C), Nils Nyberg (MP), Christoffer Jönsson (SD) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag. Protokollsanteckning Nils Nyberg (MP) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Ks 51/2015. et ska skickas till För verkställighet Fredric Palm, strategisk planeringschef

17 17(32) 52 Torget i Kävlinge (Stenhuggaregatan/Unionsgatan) Dnr: KS 2015/115 Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra förändringar av torget i Kävlinge (Stenhuggaregatan/Unionsgatan) i enlighet med bifogat underlag/skiss. Detta under förutsättning att medel sätts av för ändamålet i budget för Torg är sedan länge en plats för möten och diskussioner men torget i sig ger upphov till möten och diskussioner. Torget i Kävlinge har varit en diskussionsfråga under en längre tid. Och många har synpunkter och åsikter vilket är bra. Kommunstyrelsens beredning har med anledning av dessa diskussioner gett strategiska avdelningen och gata-, park och avfallsavdelningen i uppdrag att tillsammans med en konsult ta fram en skiss över hur man kan förändra torget i Kävlinge. I uppdraget ingick också att ta fram en grov kalkyl över vad en eventuell förändring skulle kosta. Med utgångspunkt från tidigare synpunkter och åsikter har syftet nu varit att se hur man kan förändra så att det blir ett flexibelt och mer användbart torg. Inför att frågan nu lyfts till beslut har kommunstyrelsens beredning och cityföreningen/samverkan Kävlinge Furulund fått ta del av utredning, skiss samt kalkyl och bedömer att de flesta synpunkter och åsikter har blivit tillgodosedda i det presenterade underlaget. Skissen för det nya torget redovisar ett torg där man höjer upp torget till samma nivå som Stenhuggaregatan och höjdskillnaden tas upp med en trappa ner mot Lärcentrum och mot del av Unionsgatan. Efterfrågan har varit att få ett flexibelt och mer användbart torg som kan förändras utifrån behov och önskemål eller säsong. Skissen på det nya torget visar att det kan finnas vattenspel, lek eller klätterställning, yta för marknad, plats för mobil scen och möjlighet för uteservering. Skissen innehåller också nya sittplatser och mötesplatser på flera olika ställen; nya träd och ny markbeläggning. Torget kommer att varieras utifrån säsong med varierande blommor och växter, belysning och installationer. Trafiken som ska passera torget ska göra detta på de gåendes villkor och området kommer att klassas som gångfartsområde (ca 7 km/h). Torget ska utföras så att hela torgytan är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. En översiktlig kostnadskalkyl har tagits fram i samband med skissen. Kostnaden för att förändra torget i Kävlinge beräknas i dagsläget till drygt 5,9 miljoner kronor.

18 18(32) Företagare och fastighetsägare har under dialogen framfört att genomförandet av förändringen av torget bör ske vid en tidpunkt då det ger så lite störningar som möjligt. Projektet skulle kunna påbörjas med fördjupade studier och projektering under sommaren och hösten 2015 med ett genomförande under vintern/våren Projektet genomförs under förutsättning att medel för ändamålet sätts av i budget för Projektering kan genomföras inom befintlig budgetram under sunderlag Utredning och Skissförslag Kävlinge LillaTorg Grov kalkyl Kävlinge Lilla Torg Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S), Larserik Johanson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. Protokollsanteckning Larserik Johansson (S) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Ks 52/2015. et ska skickas till För kännedom Fredric Palm, strategisk planeringschef Thomas Landén, drift- och underhållschef Mats Rosén, turist- och näringslivschef För verkställighet Tekniska nämnden

19 19(32) 53 Förnyat arrende för Lödde kanotklubb Dnr: KS 2015/107 Avtal om lägenhetsarrende, inom del av Löddeköpinge 33:12, mellan Kävlinge kommun och Lödde kanotklubb, godkänns enligt bilaga Ks 53/2015. År 1974 tecknades ett avtal om lägenhetsarrende mellan Kävlinge kommun och Lödde kanotklubb. Arrendeavtalet tecknades för 25 år med en förlängning på 1 år i sänder. Inom detaljplanelagt område är inte avtal bindande för längre än 25 års tid varför befintligt avtal behöver förnyas för att fortsätta att gälla. Lödde kanotklubb har även framfört önskemål till kommunen om att anlägga ett naturgym i anslutning till den befintliga arrendetomten. För att få plats med anläggningen behöver dock arrendeområdet utökas med cirka 375 m 2 söderut ner mot Lödde å. Med anledning av ovanstående punkter tecknas nytt avtal om lägenhetsarrende mellan Lödde kanotklubb och Kävlinge kommun. Det nya arrendeavtalet omfattar cirka 1040 m 2 mark inom del av fastigheten Löddeköpinge 33:12. Enligt avtalet tillåts befintligt kanotklubbhus och kanotförvaring samt uppförande av ett naturgym inom arrendeområdet. Arrendatorn tillåts även uppföra och bibehålla ytterligare byggnad eller anläggning i enlighet med verksamhetens bedrivande under förutsättning att fastighetsägaren (Kävlinge kommun) skriftligen godkänner detta. Arrendetiden sätts till tio år från och med till och med Härefter förlängs avtalet med två år i sänder om det inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Arrendeavgiften sätts till 4000 kr per år med indexuppräkning enligt KPI. sunderlag Bilaga 1 Avtal om lägenhetsarrende Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Peter Rugarn (KD), Carina Ingelsson (FP), Christoffer Jönsson (SD) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag.

20 20(32) et ska skickas till För kännedom Fredric Palm, strategisk planeringschef Bildningsnämnden För verkställighet Johanna Berntsson, lantmätare

21 21(32) Dnr: KS 2014/ Kompletterande vägutredning för väg Yttrande Yttrande enligt nedan översänds till Trafikverket. Under många år har en ny väg diskuterats mellan Kävlinge och Löddeköpinge. En kompletterad vägutredning har varit ute på samråd och nu efterfrågar Trafikverket Kävlinge kommuns synpunkter. Följande utgör Kävlinge kommuns yttrande. Kävlinge och Löddeköpinge är Kävlinge kommuns två största tätorter med drygt respektive invånare vardera. Kommunen har under de senaste decennierna haft en betydande befolkningstillväxt och prognoserna pekar på fortsatt tillväxt. Bland många exempel kan nämnas utbyggnaden av Kävlinge Östra Centrum med uppemot nya lägenheter i stationsnära läge samt ett flertal nya bostadsområden i såväl Löddeköpinge som Barsebäck. Handelsplats Center Syd i Löddeköpinge utgör, utöver kommunen själv, kommunens största samlade arbetsplats med ca 250 företag och med mer än personer anställda. Handelsplatsområdet besöks av 6-7 miljoner besökare årligen. Goda kommunikationer är en av de viktigaste förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik och utvecklingsbar kommun. Kopplingen mellan kommunens östra och västra delar är idag relativt svag, men är av mycket stor betydelse för en framtida gynnsam utveckling. Det handlar till exempel om att ge medborgarna god tillgänglighet till såväl järnvägen i Kävlinge som motorvägen och handelsplatsen invid Löddeköpinge och väg E6. Kävlinge kommun konstaterar att väg 1137 mellan Kävlinge och Löddeköpinge finns med i Regional transportinfrastrukturplan för Skåne , och har varit så i ett flertal tidigare versioner av den regionala planen. Kävlinge kommun är osäker på hur man ska tyda Trafikverkets intentioner med väg Kommunen bedömer att projekt väg 1137 i den regionala trafikinfrastrukturplanen och den föreliggande vägutredningen är starkt underfinansierat. Endast ett av vägutredningens alternativ går att finansiera med angivna medel upprustning av befintlig väg. I den regionala trafikinfrastrukturplanen beskrivs dock väg 1137 som en åtgärd är att genomföra en kortare utbyggnad som från nuvarande väg 1137 mellan Kävlinge och Hög går i ny sträckning norr om Hög och ansluter till Köpingevägen i Löddeköpinge en beskrivning som motsvarar alternativ 2 eller 2b i vägutredningen. Detta trots att Trafikverket inte ännu inte valt att förorda något av alternativen.

22 22(32) Vägutredningens samhällsekonomiska kalkyl redovisar att alternativ 2b är det alternativ som visar störst samhällsekonomiska nytta, följt av alternativ 2c, 2a, 3 och 1. Den samhällsekonomiska lönsamheten för alternativ 2b är betydligt större än för alternativ 1 - nettonuvärdeskvot, NNK, för alternativ 2b är 3,8 och för alternativ 1 endast 0,2 (nettonuvärdeskvoten är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket samhällsnytta en investering ger tillbaka per investerad krona. Ju högre NNK-värde en åtgärd får desto mer lönsam är den i teorin.) Trafikverket redovisar i sin utredning att väg 1137 bedöms vara en lokal länk, inte en regional. Kävlinge kommun delar dock inte Trafikverkets syn på väg Kommunen ser väg 1137 som en regional länk mellan det Skånska inlandet och väg E22 och en god förbindelse mot kusten och väg E6. Denna koppling är i brist idag och skulle gynnas av en starkare länk i form av en utvecklad väg Den nu föreliggande vägutredningen syftar till att redovisa alternativskiljande effekter och konsekvenser som underlag för val av korridoralternativ och trafikteknisk standard för förbindelsen mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Vägutredningen brister dock på några frågeställningar som är väsentliga för att kunna göra ett slutligt ställningstagande. I både Kävlinge och i Löddeköpinge påverkar väg 1137 i de olika förslagen av stora skolområden (Korsbackaområdet/Annelundsskolan i Kävlinge och Tolvåkerområdet/Björkenässkolan i Löddeköpinge) med ett stort antal barn och ungdomar. Risken för och påverkan på dessa grupper och områden samt eventuella möjligheter att säkerställa dessa vid en förändring av väg 1137 är inte tillräckligt utrett i vägutredningen. Kommunen bedömer inte att Trafikverket kommer att verka för aktiva åtgärder eller förändringar av väg 1137, i synnerhet när objektet/projektet flyttas allt längre bort i tiden för var varje diskussion i infrastruktursammanhang och där den statliga finansieringen blir allt mer osäker. Kommunen förordar därför en snar upprustning av vägen i befintlig stäckning och där särskilda satsningar görs genom samhället Hög. Särskilt ska cykelvägen genom Hög säkerställas med hög trafiksäkerhet och framkomlighet. Kävlinge kommun skulle uppskatta om Trafikverket skulle kunna genomföra projektet i så snar framtid som möjligt och inte skjuta på projektet ytterligare. sunderlag Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, följebrev Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, planläggningsbeskrivning Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, samrådsredogörelse Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, miljökonsekvensbeskrivning Begäran om sammanvägda ståndpunkter gällande väg 1137 Kävlinge - Löddeköpinge, vägutredning Kompletterad vägutredning Väg Yttrande

23 23(32) Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Stina Larsson (C) och Carina Ingelsson (FP) bifall till föreliggande förslag. Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) yrkar på alternativ 2A. sgång Ordförande ställer lagda yrkanden och förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Johan Ericssons (M) m.fl. förslag varvid votering begärs och verkställs. Votering Följande voteringsproposition uppläses och godkänns: Ja-röst för föreliggande förslag Nej-röst för Catrin Tufvessons (S) m.fl. förslag Voteringsresultat Kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag, enligt nedan. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår AnnSofie Thuresson (M) X Johan Ericsson (M) X Carina Ingelsson (FP) X Stina Larsson (C) X Nils Nyberg (MP) X Peter Rugarn (KD) X Christoffer Jönsson (SD) X Jana Lund (SD) X Catrin Tufvesson (S) X Gunni Gustafsson Nilsson (S) X Larserik Johansson (S) X Rune Sandström (S) X Pia Almström (M), ordförande X Summa 7 6 Reservation Catrin Tufvesson (S), Gunni Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S) och Rune Sandström (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt bilaga Ks 54/2015. Christoffer Jönsson (SD) och Jana Lund (SD) reserverar sig mot beslutet.

24 24(32) et ska skickas till För kännedom Trafikverket

25 25(32) 55 Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö - Yttrande Dnr: KS 2015/45 Kommunstyrelsen avger yttrande enligt bilaga Ks 55/2015. Under perioden 1 feb apr 2015 pågår samråd avseende förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön med tillhörande konsekvensanalys. Förslagen avser den kommande förvaltningscykeln sunderlag Remiss - Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, följebrev Remiss - Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö Remiss - Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, miljökonsekvensbeskrivning till åtgärdsprogrammet för havsmiljö Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Catrin Tufvesson (S) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag. et ska skickas till För kännedom Havs- och vattenmyndigheten

26 26(32) 56 Återrapportering av Åsikt Kävlinge Dnr: KS 2015/50 Återrapportering av Åsikt Kävlinge för perioden läggs till handlingarna. Invånare och besökare kan via hemsidan och foldrar ute i verksamheten lämna synpunkter på kommunens verksamhet. Sedan införandet, våren 2009, har antalet synpunkter nästan dubblerats, se bilaga 3. Under året kommer Åsikt Kävlinge att marknadsföras ytterligare för att uppmärksamma våra invånare och besökare om möjligheten att lämna synpunkter och beröm. För redovisningen som avser andra halvåret av 2014 har nämnderna tittat på de synpunkter som har lämnats in. Förutom statistiken har de tittat på om det finns grupper av frågeställningar som är mer frekventa än andra. Nämnderna har definierat ett par återkommande frågeställningar: - städning av förskolor och skolor - önskemål om nya hallar och idrottsanläggningar - utökad turtäthet samt nya hållplatser för kollektivtrafik (bussar) Många av de inlämnade synpunkterna rör felanmälningar inom Miljö & Teknik. Innan sommaren kommer det att införas en separat funktion för alla felanmälningar på hemsidan. sunderlag Tekniska nämndens beslut 27/2015 Återrapportering av tekniska nämndens ärenden i Åsikt Kävlinge Socialnämndens beslut 18/2015, Återrapportering - Åsikt Kävlinge Miljö- och byggnadsnämndens beslut 12/2015, Återrapportering av miljö- och byggnadsnämndens ärenden i Åsikt Kävlinge Bildningsnämndens beslut 17/2015, Återrapportering av Åsikt Kävlinge för bildningsnämnden Återrapportering av Åsikt Kävlinge för kommunkansliet, bilaga 1 Återrapportering av Åsikt Kävlinge för Kävlinge kommun, bilaga 2 Återrapportering av Åsikt Kävlinge 2014 för Kävlinge kommun, bilaga 3

27 27(32) et ska skickas till För kännedom Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden

28 28(32) 57 Information Dnr: Ann-Louise Christensen, hemvårdschef, informerade om öppna jämförelser inom hemvården. Thomas Landén, drift och underhållschef, och Johanna Davander, kommunikationschef, informerade om Rent, snyggt och tryggt.

29 29(32) 58 Återrapportering av E-förslag Dnr: KS 2015/67 Redovisning av återrapporterat e-förslag godkänns. Under 2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna E-förslag. Inlämnat E-förslag som får minst 100 röster under 90 dagar ska lyftas för politisikt beslut. Bifogat återfinns tekniska nämndens beslut rörande förslag för en påfart utan stopplikt till väg 108 från Furulund. Tre e-förslag inväntar beslut: - Lekplats Sandskogen/Lyckehusen Tekniska nämnden - Miljögifter och farliga kemikalier i förskolor, skolor och fritidshem Bildningsnämnden - Förbättra förutsättningarna för ungdomar Bildningsnämnden Ett e-förslag ligger aktivt på hemsidan: - Försköningsparken i Dösjebro Sedan förra återrapporteringen av e-förslag har två stycken förslag avslutats eftersom de under 90 dagar inte fick 100 röster: - Tidigarelägg nedmonteringen av Barsebäcksverkets kraftledningar - Sponsor till Första Hjälpen/HLR kurser till frivilligorganisationer i kommunen sunderlag Tekniska nämndens beslut 38/2015 Remiss med e-förslag om påfart utan stopplikt till väg 108 från Furulund Yrkande Catrin Tufvesson (S) yrkar med instämmande av Johan Ericsson (M) och Christoffer Jönsson (SD) bifall till föreliggande förslag.

30 30(32) et ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige

31 31(32) 59 Redovisning av inkomna skrivelser Dnr: KS 2015/2 Redovisning över inkomna skrivelser godkänns Protokoll från KKB Fastigheter AB, Protokoll från KKB Fastigheter AB, årsstämma samt konstituerande sammanträde Försvarsmakten, Expediering av information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 miljöbalken för Skåne län Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende: - Bildningskansliet - Korsbackaskolan - Skönadalsskolan - Söderparskolan - Rinnebäcksskolan - Annelundsskolan Sydvatten AB, protokoll samt preliminär budget för 2016 Kommunassurans Syd Försäkringar AB, Årsredovisning för 2014 Tackkort från Birgitta Dahlén Mårtensson SYSAV, kallelse till årsstämma Landskrona Stad, antagen fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort Räddningstjänsten Syd, Kallelse till direktionsmöte och introduktionsdag Statens Offentliga Utredningar, Information från Delegationen för unga till arbete Tekniska nämndens beslut 39/2015, Utökad återvinningscentral i Kävlinge Kommunassurans Syd Försäkring AB, Årsredovisning 2014

32 32(32) 60 Redovisning av delegationsbeslut Dnr: KS 2015/1 Redovisning av delegationsbeslut godkänns Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt gällande delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastsälla besluten. Följande delegationsprotokoll meddelas: Kommunkansliets delegationsprotokoll Anställnings- och lönebeslut nr sunderlag Sammanställning av delegationsbeslut,

Protokoll för Kommunfullmäktige

Protokoll för Kommunfullmäktige 1(11) 2015-05-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen, 2015-05-18, kl. 19:00 19:10 Ajournering ande se sidan 2 Ersättare Johan Andersson (), Tommy Almström (), ikael Elmvik (),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-04-23 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2014-04-23, kl. 15:00-16:00 Ajournering - ande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Leif Skytte (M) Kjell-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-03-13 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2013-03-13, klockan 15:00-16:30 Ajournering Klockan 15:35-15:40 samt 16:00-16:05 ande Pia Almström (M), Ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-18 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2014-06-18, kl. 15:00-15:25 Ajournering - Beslutande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Leif Skytte (M) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(17) Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, kl 18.30-20.20 Ajournering - ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Gunni Gustafsson Nilsson Justeringens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13)

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, klockan 19.00-20.25 Beslutande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Göran Garmer (M) Jan Wikhall

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Anna-Karin Davidsson och Lars Carlén (ers. Lisa Bäck)

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Anna-Karin Davidsson och Lars Carlén (ers. Lisa Bäck) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:56 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer