Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Bilaga 1. Behovsbedömning av inventeringsmedel 2013 och 2014 Skåne län Hur många av dessa uppskattas omfattas av Antal identifierade Antal inventerad e (riskklassade Hur många objekt återstår att inventera (riskklassa) den bidragsfinansierade inventeringe n (dvs. länsstyrelsen Återstår några objekt att Fördelning av inventeringsarbetet under Uppskattat personalbehov för inventering under 2013 och objekt objekt)? s objekt)? identifiera? 2013 och Kan komma att ske kompletterande Relativt jämn identifiering fördelning, t.ex. inom över åren 2013 branscherna och 2014 då vi plantskolor uppskattar att och betning vi kan vara av säd. Det klara. Med återstår viss reservation för kommunicering att inventering 11 tjänster (totala av kan komma att och 9 tjänster antalet objekt identifierad krävas även 2014 (6 tjänster i EBH-stödet) 1583 Ca 1150 Ca 850 e objekt ) Uppskattad inventeringstakt per år Ca objekt per inventerare och år Kommentarer till uppgifterna Målsättningen att hinna klart till 2013 kommer inte att nås och inventering kommer att ske även 2014 och troligen även Fås inte sökta medel kommer Länsstyrelsen tvingas göra ännu hårdare prioriteringar och mycket kommer att få lämnas som identifierat med branschklass. T.ex. kan det då bli så att BKL 3 objekten kommer att bortprioriteras helt, med undantag för enstaka redan nu kända större verksamheter.

12 2(11) Bilaga 1. Behovsbedömning av inventeringsmedel Objekt som återstår att inventera i Skåne län Länsstyrelsen har gått igenom hur många av de identifierade objekten i Länsstyrelsens databas, EBH-stödet, som återstår att inventera inom de branscher som ska inventeras enligt Naturvårdsverkets uppdaterade branschlista. Sökningen i EBH-stödet gjordes och objekt med statusen Identifiering avslutad inventering ej påbörjad valdes då ut. Sådana objekt som gåtts igenom och avslutats av Länsstyrelsen , men som fortfarande har status Identifiering avslutad inventering ej påbörjad har dragits ifrån. Uppskattningen är att det återstår totalt ca 1150 objekt att inventera i Skåne. Detta innebär att målet att inventeringen ska vara slutförd vid utgången av 2013 inte kommer att nås. Inventeringsarbetet kommer att fortsätta Som framgår nedan är det troligt att vissa uppgifter kopplat till inventeringen kommer att behöva utföras även under I tabell 1 redovisas hur många objekt som återstår att inventera i Skåne inom branschklass 2 respektive 3. Den största delen objekt i branschklass 2 tillhör branscherna kemtvätt, verkstadsindustri, betning av säd och plantskolor. Inom branschklass 3 tillhör den största delen objekt branschen grafisk industri. I de här siffrorna har inte de plantskolor som idag är placerade i branschklass 4 räknats in men även de måste gås igenom. Totala antalet plantskolor framgår av tabell 2. Det finns dessutom en stor osäkerhet i siffrorna för både branschen betning av säd och plantskolor. Sannolikt är antalet objekt större än de som hittills finns inlagda i EBH-stödet. Tabell 1. Sammanställning av antal objekt som återstår att inventera i Skåne. Branschklass Antal objekt kvar att inventera i Skåne Totalt 1035 Bilaga 1_Beskrivning ansökan inventering.docx Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

13 3(11) Ny branschlista fler objekt som ska inventeras av Länsstyrelsen I maj 2011 kom en ny uppdaterad branschlista från Naturvårdsverket med instruktioner om vilka branscher som ska inventeras och vilka som endast ska identifieras och branschklassas. Förändringarna i branschlistan innebär att det blir fler objekt som Länsstyrelsen ska inventera. Totalt rör det sig om minst 160 objekt som ska gås igenom och inventeras inom branscherna betning av säd och plantskolor som tidigare endast skulle identifieras, se tabell 2. Eftersom ändringen av branschlistan kom först 2011 har dessa branscher inte varit prioriterade i Skåne tidigare. Efter att branschen betning av säd börjat inventeras under 2012 har det framkommit att det finns fler objekt än vad som tidigare varit känt, men de har ännu inte lagts in i EBH-stödet. Totalt kan det röra sig om ytterligare runt 150 objekt, men sannolikt kommer huvuddelen av dessa kvarstå som identifierade och branschklassade. En ny plan för inventeringsarbetet har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne. Tabell 2. Antal objekt som ska inventeras som tillkommit i samband med uppdatering av branschlista Bransch Branschklass Antal identifierade objekt i EBH-stödet som ska inventeras Betning av säd 2 33 Plantskolor Tillverkning av takpapp 2 0 Totalt Osäkerheter i antalet objekt som återstår att inventera I EBH-stödet går det inte att söka ut vid vilka av de identifierade objekt som det finns pågående verksamheter. Med erfarenhet från inventeringsarbetet de senaste åren är Länsstyrelsens uppskattning att ca 25 % av de identifierade objekten är pågående verksamheter och ska inte inventeras av Länsstyrelsens inventeringsgrupp. Även om objekten inte ska inventeras så måste ett visst arbete läggas även på dessa objekt för att ta reda på om de är i drift i dagsläget. Som tidigare nämnts så finns det troligen fler objekt än de som hittills har identifierats inom branscherna betning av säd och plantskolor. Det innebär att viss kompletterande identifiering kan komma att behövas och därmed kan det blir fler objekt som behöver inventeras.

14 4(11) Prioritering för att öka inventeringstakten För att kunna lägga tid på de viktigaste objekten måste många av de objekt som är identifierade bedömas efter en snabb genomgång om de ska inventeras eller inte. Exempel på objekt som inte kommer att inventeras är sådana som har kort verksamhetstid, där det framkommer att det endast varit inlämningsställe för kemtvätt eller där det inte har varit någon hantering av halogenerade lösningsmedel inom verkstadsindustri. Inventeringsgruppen har tagit fram ett dokument för att kunna prioritera hårdare om ett objekt ska inventeras eller om det ska stå kvar som identifierat och avslutat utan åtgärd. Det är viktigt att poängtera att detta arbetssätt kan leda till att vissa viktiga objekt kommer att förbises. Kvaliteten på inventeringen kommer oundvikligen att bli lägre än tidigare. 1.4 Verkstadsindustrier med eller utan halogenerade lösningsmedel Enligt gällande branschlista finns det två branscher inom verkstadsindustrin. Verkstadsindustrier där halogenerade lösningsmedel använts tillhör branschklass 2 och verkstadsindustrier där halogenerade lösningsmedel inte använts tillhör branschklass 3. Länsstyrelsen Skåne har valt att placera alla identifierade objekt i branschklass 2 eftersom man i identifieringsskedet inte hade möjlighet att skilja ut vilka som använt halogenerade lösningsmedel. En hel del av de objekt inom verkstadsindustrin som nu finns i branschklass 2 kommer att kunna klassas om till branschklass 3 om man får fram information om att halogenerade lösningsmedel inte har använts eller om det endast varit liten hantering av kemikalier. Enligt branschlistan ska dessa objekt endast identifieras och branschklassas. I dagsläget återstår det ca 250 objekt att gå igenom i Skåne inom branschen verkstadsindustrier. 1.5 Plantskolor och betning av säd Enligt tidigare branschlista hade branschen plantskolor branschklass 3 och skulle endast identifieras och branschklassas. Enligt den nya branschlistan är branschen plantskolor uppdelad i 2 olika branschklasser, branschklass 2 för de som haft betydande användning av bekämpningsmedel och branschklass 4 för de som haft viss eller liten användning av bekämpningsmedel. Totalt finns det minst 130 identifierade objekt att inventera inom branschen plantskolor i Skåne. Det går inte att skilja ut vilka som ska tillhöra branschklass 2 och vilka som ska tillhöra branschklass 4 innan objekten granskats och därför måste samtliga objekt gås igenom. Tills vidare räknar Länsstyrelsen i Skåne alla objekt i branscherna plantskolor som branschklass 2-objekt. Sedan identifieringen av plantskolor

15 5(11) gjordes 2005 har det även framkommit uppgifter om att det borde vara betydligt fler objekt i denna bransch i Skåne, som är ett utpräglat odlingslandskap, så antalet objekt är troligtvis avsevärt större än 130. Branschen betning av säd har enligt gällande branschlista branschklass 2 och ska inventeras. I Skåne rör det sig om ca 30 identifierade objekt som ska hanteras. Som tidigare nämnts så har det när inventeringen av branschen påbörjats framkommit att det är ytterligare objekt som måste identifieras och läggas in i EBH-stödet. Totalt handlar det om ca 150 objekt, framför allt kvarnar där det finns uppgifter om att de har haft betningsmaskin eller fullständigt rensverk. Det finns ingen möjlighet att prioritera samtliga dessa nytillkomna objekt för inventering utan sannolikt kommer inventeringen fokuseras till större anläggningar och resten får kvarstå som identifierade och branschklassade. 1.6 Grafisk industri fokus på de största verksamheterna Det finns idag ca 350 identifierade objekt inom branschen grafisk industri i Skåne. Branschen har hittills inte varit prioriterad för inventering i Skåne eftersom den tillhör branschklass 3. Enligt Naturvårdsverkets branschlista är det framförallt större verksamheter som ska inventeras och riskklassas. Länsstyrelsens plan är att ta ett helhetsgrepp över branschen grafiska industrier i länet för att lättare kunna fokusera på att få fram de riktigt stora verksamheterna som funnits i Skåne. Bland de 350 identifierade objekten kommer det att vara ett stort antal objekt som ska vara fortsatt identifierade och branschklassade. 1.7 Livsmedelsindustri några stora objekt att inventera Branschen livsmedelsindustri tillhör enligt branschlistan branschklass 4 och ska i första hand endast identifieras. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det i Skåne har funnits ett antal större industrier inom denna bransch, t ex stora slakterier och sockerbruk, där det är troligt att det finns föroreningar, främst till följd av stor bränsleförbrukning under lång verksamhetstid. Eftersom en del av dessa kan få höga riskklasser är det önskvärt att inventera objekten innan inventeringsarbetet avslutas. Detta kommer att göras i mån av tid Nya branscher att inventera Efterhand som vissa län börjar närma sig slutet på inventeringen uppmärksammas nya branscher som kan vara intressanta ur föroreningssynpunkt. Exempelvis har pälsdjursfarmar börjat inventeras i vissa län och läggs in i EBH-stödet som

16 6(11) Övrigt BKL 2. I Skåne har vi fokuserat på verksamheter som finns med i branschlistan, men det är möjligt att andra branscher också behöver ses över. 2. Bedömning av bemanningsbehovet för inventering Under 2012 har inventeringsgruppen gått igenom ca 390 objekt, både inventerade och sådana som ska vara fortsatt identifierade. Utöver detta har ett stort antal objekt inom branschen kemtvättar gåtts igenom för att ta reda på om de omfattas av inventeringen eller inte. Bemanningen det senaste året har varit ca 8 tjänster för inventering vilket ger en arbetstakt på ca 50 objekt per inventerare. I förra årets regionala program var planen att inventeringen skulle kunna vara avslutad vid utgången av 2013 men där flera inventeringsrelaterade uppgifter var planerade till Eftersom det inte var full bemanning på plats förrän vid halvårsskiftet 2012 har det inte inventerats lika mycket som planerat. Det finns en överenskommelse med Naturvårdsverket att storstadslänen får fortsätta med inventeringen även efter Länsstyrelsen kommer att göra hårda prioriteringar bland de objekt som finns kvar men inventeringsarbetet kommer att pågå även 2014 och inventeringsrelaterade arbetsuppgifter Om man räknar med samma arbetstakt och planerad bemanning kommer Länsstyrelsen att hinna gå igenom ca 1000 objekt. Detta är något färre än antalet objekt som återstår att inventera enligt den beräkning som gjorts ovan som visar 1152 objekt. Länsstyrelsen uppskattar ett det finns en hel del pågående verksamheter i de här siffrorna och många av objekten i branschen grafisk industri kommer att vara fortsatt identifierade så därför är bedömningen att Länsstyrelsen till större delen kan vara klar med inventeringen vid utgången av Målet är att inventeringen slutförs under Det finns dock en risk för att inventeringsarbetet tar längre tid än planerat t ex beroende på att det kan vara svårare att hitta information om de verksamheter som är kvar att inventera och att nya objekt identifieras. Erfarenhetsmässigt är det vanligt att det blir mindre bemanning än beräknat på grund av föräldraledigheter eller att personal slutar och detta är en faktor som klart påverkar takten i inventeringsarbetet. Ju närmare slutdatumet på inventeringen vi kommer desto större risk är det att inventerare slutar. Viss inventering kan då behöva göras även under 2015 alternativt skjuts några av de andra insatser som planeras för 2014 upp till 2015 för att kunna slutföra inventeringen. Detta är anledningen till att Länsstyrelsen ser att det finns ett behov av resurser till inventering även 2015.

17 7(11) Plan för inventering av nedlagda verksamheter Planeringen för kommande år som presenteras nedan är gjord för elva heltidstjänster 2013 och nio heltidstjänster 2014 för inventering. Prioritering av kvarvarande objekt Under slutet av 2012 kommer tid avsättas för att prioritera bort och avsluta objekt inom de branscher som är kvar att inventera. Det handlar om att snabbt kunna prioritera bort aktiva verksamheter samt utifrån framtagna prioriteringsordningar få bort objekt som varit i drift under kortare perioder eller är mer sentida verksamheter. Detta arbete ska leda fram till att få en bättre överblick av vilka objekt som faktiskt ska inventeras. Under denna period kommer inventeringsarbetet prioriteras ner. Inventering av branschklass 2 objekt Kvarvarande ca 460 objekt i branschklass 2 ska gås igenom. Objekten som återstår tillhör framförallt branscherna kemtvättar och verkstadsindustrier. Fördelningen mellan hur många som riskklassas respektive förblir branschklassade är osäker. Alla inventerare jobbar med dessa objekt under 2013 och troligen även delar av Inventering av plantskolor och betning av säd (branschklass 2) Totalt ca 160 identifierade objekt ska gås igenom, sannolikt är det fler objekt. Det är osäkert hur många av dessa som kommer att inventeras men inventeringen kommer troligen pågå även under Inventering av grafiska industrier (branschklass 3) Totalt ca 350 identifierade objekt ska gås igenom. Huvuddelen av objekten kommer att förbli identifierade med branschklass, men de större verksamheterna i länet kommer att inventeras och riskklassas. Inventering av branschen pågår till slutet av Inventering av resterade objekt i branschklass 3 Objekten som återstår i branschklass 3, totalt ca 200 objekt, finns framförallt inom branschen skrothantering. Dessa objekt kommer att gås igenom i sista hand när alla branschklass 2 objekt gåtts igenom. Antalet objekt som kommer att inventeras och riskklassas och hur många som endast kommer att vara fortsatt identifierade beror på hur mycket tid som finns kvar innan utgången av 2014 efter att alla branschklass 2 objekt är genomgångna. Målsättningen är att större verksamheter ska inventeras.

18 8(11) Inventering av större livsmedelsindustrier I mån av tid 2014 kommer ett fåtal livsmedelsindustrier som identifierats även att inventeras och riskklassas. 3. Inventeringsrelaterade uppgifter efter 2013 Naturvårdsverket har tidigare efterfrågat vilken typ av uppgifter med anknytning till inventeringen som kommer att kvarstå efter att inventeringen avslutats. Nedan redovisas de arbetsuppgifter som Länsstyrelsen i Skåne i dagsläget ser kommer att finnas under framförallt 2014 men även efterföljande år. 3.1 Kommunicering 2014 I Skåne län kommer det att krävas en stor arbetsinsats med kommunicering av identifierade objekt under 2014 alternativt För att hinna klart med inventeringen har det varit en strategi sedan 2010 att skjuta upp delar av kommuniceringen tills efter Eftersom det finns en målsättning att EBHstödet ska göras tillgängligt även för allmänheten 2015 måste all kommunicering vara genomförd innan dess. Länsstyrelsen kommunicerade 2009 ca identifierade objekt till berörda fastighetsägare i Skåne (exklusive Malmö kommun). Den största delen identifierade objekt i Skåne är alltså redan kommunicerade. Det som återstår är att göra ett nytt utskick för de objekt där det framkommit att det är en annan fastighetsägare, objekt som identifierats på fel fastighet samt objekt som avförts. Det rör sig om knappt 250 objekt. Samtliga objekt i Malmö kommun måste kommuniceras eftersom detta inte var gjort vid Länsstyrelsens övertagande av Malmös databas Huvuddelen av de ca objekten har än så länge inte kommunicerats med fastighetsägarna. De objekt som inventeras av Länsstyrelsen kommer i vanlig ordning kommuniceras efterhand med fastighetsägaren när riskklassningen är gjord. EBH-stödet måste också kompletteras med information som inkom vid kommuniceringen av identifierade objekt 2009 för objekt som tillhör de branscher som endast ska identifieras. Länsstyrelsen har valt att endast uppdatera databasen i de fall där objekten har registrerats på fel fastighet, i fel bransch eller där det inte har bedrivits någon verksamhet på platsen. Övriga objekt kommer att uppdateras efterhand som de inventeras, men för de identifierade objekten kommer det krävas en särskild insats efter 2013.

19 9(11) Kommunicering av de objekt som inventeras och riskklassas görs löpande som en del av inventeringsarbetet. Innan 2009 kommunicerade Länsstyrelsen i Skåne inventerade och riskklassade objekt i riskklass 1-3 men inte riskklass 4. För att samtliga identifierade och inventerade objekt som finns i EBH-stödet ska vara kommunicerade ska ett utskick göras till fastighetsägare även för objekten i riskklass 4. Det rör sig om ca 220 objekt. Uppskattningsvis kommer det att krävas tre till fyra tjänster på Länsstyrelsen under 2014 för att utföra allt återstående kommuniceringsarbete. 3.2 Inventerings-PM 2014 Länsstyrelsen i Skåne har fram till 2011 skrivit inventerings-pm som sammanfattar inventeringen inom en viss bransch eller ett inventerat område. Detta är ett bra sätt att få överblick över en viss bransch i länet och belysa de viktigaste inventerade objekten som framkommit under inventeringen. Det ingår i branschinventeringen av plantskolor, betning av säd samt grafisk industri att sammanställa metod och resultat i ett PM, men för övriga inventerade objekt kommer inget PM att tas fram för att istället fokusera på att inventera klart till utgången av Det är önskvärt att ett PM kan tas fram, när inventeringen är slutförd, som beskriver hur inventeringsarbetet har bedrivits på Länsstyrelsen Skåne genom åren. Det är viktigt att sammanställa arbetssättet som har varit i just Skåne medan det fortfarande finns personer kvar som arbetat med inventeringen. Uppskattningen är att det kommer att krävas en fjärdedels tjänst på Länsstyrelsen 2014 eller 2015 för att sammanställa inventeringsarbetet i ett PM. 3.3 Prioritering av riskklass 1 och 2-objekt 2014 Det kommer krävas en insats efter inventeringen med att prioritera mellan objekt med riskklass 1 och 2 enligt MIFO fas 1. Syftet är att få en bättre helhetssyn och en tydligare plan för det fortsatta utredningsarbetet genom att prioritera mellan objekten med hänsyn till skyddsvärden och känslighet. Arbetet innefattar också att översiktligt bedöma ansvarfrågan med syfte att avgöra på vilket sätt Länsstyrelsen ska arbeta vidare med objektet. Uppskattningsvis krävs ca en tjänst för detta arbete.

20 10(11) Arbete med MIFO fas 2 Länsstyrelsen ser ett behov av att växla över från inventering till annat EBHarbete inom både tillsyn och bidragssidan. Det är viktigt att den kompetens som finns upparbetad tas tillvara på ett bra sätt. I takt med att antalet objekt i utrednings- och åtgärdsskede ökar är det troligt att behovet att arbeta med EBHfrågor efter 2013 kommer att vara större än i dag. Då de som idag jobbar med utredningar och åtgärder kommer ha fullt upp med pågående projekt behövs mer resurser för att arbeta med MIFO fas 2 och driva fram nya prioriterade objekt. Det behövs en förstärkning på bidragssidan utöver de tjänster som finansieras av Länsstyrelsens rammedel. Genom att resurser flyttas över från inventering till arbete med undersökningar kan takten på efterbehandlingsarbetet fortsätta öka. Länsstyrelsens syn på efterbehandlingsarbetet efter 2013 har också beskrivits i den PM som skickades till Naturvårdsverket , se bilaga 5, och i avsnitt 7.2 i det regionala programmet för Skåne Underhåll och kvalitetssäkring av EBH-stödet, 2014 och framåt Även efter 2014 krävs resurser för att hålla EBH-stödet aktuellt och uppdaterat och svara på frågor om EBH-stödet från exempelvis konsulter och kommuner. I detta arbete ingår också kompletterande inventering av objekt som har förbisetts vid tidigare inventeringsarbete. Länsstyrelsen ser även att det kan finnas ett behov att gå igenom tidigare inventeringar och säkerställa kvaliteten på klassningarna. I en del fall kan omklassningar av objekt eller branscher krävas på grund av att ny information har framkommit sedan inventeringen gjordes. Detta arbete uppskattas omfatta minst en tjänst årligen. 3.5 EBH-stödet tillgängligt för kommunerna När EBH-stödet blir tillgängligt för kommunerna kommer det att behövas en arbetsinsats från Länsstyrelsen. Beroende på hur tillgången till EBH-stödet kommer att lösas kan behovet av stöd från Länsstyrelsen variera. För att motivera kommunerna att använda EBH-stödet och lägga in uppgifter om inventerade och undersökta objekt på samma sätt som Länsstyrelserna kommer det krävas att det finns stöd tillgängligt från Länsstyrelsen och möjlighet att få svar på frågor. För att få en heltäckande bild av förorenade områden i länet borde även kommunala deponier som ska inventeras av kommunerna läggas in som objekt i EBH-stödet. Denna information finns inte i dagsläget i EBH-stödet i Skåne. När EBH-stödet blir tillgängligt för kommunerna kan kommunerna själva lägga till dessa objekt. Om stödet från Länsstyrelsen till kommunerna ska utföras

21 11(11) inom tillsynsvägledning eller som en särskild insats kopplat till inventeringen är i dagsläget osäkert men det kommer i vilket fall som helst krävas en extra insats från Länsstyrelsen då EBH-stödet blir tillgängligt för kommunerna. Det vore önskvärt att personer som jobbat med inventering kan finnas kvar som stöd för kommunerna för att ta vara på den kompetens som Länsstyrelsen byggt upp genom åren gällande inventering.

22 Bilaga 2. Beskrivning av respektive undersökning/utredning 1. Gasverk i kv. Viadukten, Landskrona Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Landskrona Förorenande verksamhet: Gasverk har bedrivits på platsen mellan åren 1890 till Flera utbyggnader och även processändringar har skett under verksamhetsåren. Huvudsaklig(-a) Föroreningar finns i form av tjära (fri fas förekommer), olika oljekolväten, förorening(-ar): cyanider och tungmetaller. Höga halter av flertalet ämnen, framförallt PAH, förekommer i jord inom en stor del av området. Föroreningar påträffas även i grundvattnet. Kompletterande undersökningar behöver göras då föroreningen inte avgränsats horisontellt och inte heller vertikalt på vissa platser inom området. Skyddsobjekt: Människor vistas dagligen på området då det utgör verksamhetsområde för industri. Exponeringsrisk av flyktiga ämnen bedöms kunna finnas även för inomhusmiljöer på fastigheten. Området gränsar till centrumnära bebyggelse. Det djupare grundvattnet i området bedöms skyddsvärt. Riskklass: Riskklass 1 enligt MIFO fas 2. Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Typ av utredning: Övrigt: Ansökan om bidrag: Objektet finns med på prioriteringslistan. På objektet finns flertalet ämnen med mycket hög farlighet. Mycket höga halter förekommer ytligt i mark där människor vistas. Föroreningen är inte avgränsad. En ansvarsbedömning har utförts. Enligt bedömningen saknas ansvar. Tidigare verksamhetsutövare finns inte längre kvar. En slutlig ansvarsutredning kommer att göras i samband med en eventuell ansökan om bidrag för åtgärder. Ansvarsbedömningen har lämnats in tillsammans med tidigare ansökan om bidragsmedel. Bedömningen finns inlagd på objektet i EBH-stödet. Landskrona kommun Huvudstudie (komplettering) För mer information om objektet, se EBH-stödet samt beskrivning av objektet i bilaga 3 till regionala programmet. Tidigare beviljade Förbrukat Kvarvarande Följande belopp utredningsmedel till per den medel per den söks för 2013 objektet (kr) samt till (kr) vilken typ av utredning (kr) (kr) 1 Mkr till huvudstudie 1 Mkr

23 2. F d kemtvätt på Blekingegatan, Helsingborg Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Helsingborg Förorenande verksamhet: Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Kemtvätt, Otto Borgs Kemiska, har bedrivits på platsen från ca 1933 till Från /79 drevs tvätten av en annan verksamhetsutövare, Rektorns Kemiska tvätt. Under hela perioden har PCE använts, ev. har även andra typer av tvättvätskor förekommit. En fördjupad MIFO fas 2-utredning samt en förstudie har genomförts. Klorerade lösningsmedel påträffades i porluften, jord och grundvatten i höga halter (tydlig indikation på föroreningar i egen fas). Föroreningar påträffas även under befintliga byggnader varför höga halter klorerade lösningsmedel uppmäts i inomhusluften. Spår av klorerade lösningsmedel finns även i dricksvatten. Det har även påvisats en kraftig olje/naftaförorening inom objektet. Boende på berörda samt omgivande fastigheter. På platsen för den f.d. kemtvätten finns idag 3 st villor. Grundvattnet inom området bedöms som skyddsvärt (Helsingborgssandstenen) och det finns en reservvattentäkt (Helsingborgs lasarett) ca 700 från objektet. Riskklass: Riskklass 1 enligt MIFO fas 2 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Typ av utredning: Övrigt: Ansökan om bidrag: Objektet finns med som nr 18 på Länsstyrelsen prioriteringslista. Påträffade föroreningar i höga halter (indikation på föroreningar i egen fas). Påvisad spridning av föroreningar i grundvattnet utanför objektet. Föroreningarna ej avgränsade inom eller utanför aktuella fastigheter. En ansvarsbedömning har genomförts och preliminärt saknas ansvarig för fortsatta utredningar. För mer information, se ansvarsbedömning i EBH-stödet. Länsstyrelsen har varit huvudman för MIFO fas 2-undersökningen och förstudien. Kommunen beräknas ta över som huvudman när objektet går vidare till huvudstudie. Huvudstudie För att kunna leva upp till syftet med kommande huvudstudie krävs provtagning såväl inom som utanför objektet. På grund av komplicerad geologi (djupt liggande grundvatten, m, och hårt packad sand/sandsten) krävs mer avancerade borr-/provtagningsmetoder än traditionell skruvborr vilket avsevärt påverkar kostnaderna för undersökningen. Provtagning på stora djup i berget (40-50 mumy) krävs också för att klargöra hur djupt föroreningarna spridit sig. Även tillgängligheten på fastigheterna är ett problem (stora svårigheter komma åt för provtagning på en sida av fastigheterna). För mer information om objektet, se EBH-stödet samt beskrivning av objektet i bilaga 3 till regionala programmet. Tidigare beviljade utredningsmedel till objektet (kr) samt till vilken typ av utredning kr till en MIFO fas 2 samt kr till en förstudie Förbrukat per den (kr) Kvarvarande medel per den (kr) Följande belopp söks för 2013 (kr)

24 3. F d kemtvätt på Nygatan, Hässleholm Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Hässleholm Förorenande verksamhet: Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Kemtvätt, Hässleholms kemiska tvätt, har bedrivits på platsen från 1949 till ca Under hela perioden har PCE använts, ev. har även andra typer av tvättvätskor förekommit. Filterpulver har lagrats på tomten innan det transporterats bort för destruktion. En fördjupad MIFO fas 2-utredning samt en förstudie har genomförts och föroreningar i form av klorerade lösningsmedel har påträffats i höga halter (tydlig indikation på föroreningar i egen fas) i porluft, jord och grundvattnen. Objektet är beläget på en villafastighet med blandad bostadsbebyggelse (villor och flerfamiljshus) i direkt anslutning till fastigheten. Skyddsvärd grundvattenförekomst (Hässleholm-Röingeavlagringen) strax öster om objektet. Riskklass: Riskklass 1 enligt MIFO fas 2 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Typ av utredning: Övrigt: Ansökan om bidrag: Objektet finns med som nr 19 på Länsstyrelsen prioriteringslista. Påträffade föroreningar med mycket hög farlighet i höga halter (indikation på föroreningar i egen fas). Spridning via grundvattnet påvisad utanför aktuell fastighet. Föroreningsspridningen har inte kunnat avgränsas inom eller utanför objektet. En ansvarsbedömning har genomförts och preliminärt saknas ansvarig för fortsatta utredningar. För mer information, se ansvarsbedömning i EBH-stödet. Länsstyrelsen har varit huvudman för MIFO fas 2-undersökningen och förstudien. Kommunen beräknas ta över när objektet går vidare till huvudstudie. Huvudstudie För att kunna leva upp till syftet med kommande huvudstudie krävs provtagning såväl inom som utanför objektet. Provtagning behövs både i den övre delen av berggrunden (8-10 mumy) men troligen även till stort djup i berget för att klarlägga om spridning har skett till det djupt liggande grundvattnet. På grund av komplicerad geologi (sandig morän med mycket block) och provtagning på stora djup krävs mer avancerade borr- /provtagningsmetoder än traditionell skruvborr vilket avsevärt påverkar kostnaderna för undersökningen. För mer information om objektet, se EBH-stödet samt beskrivning av objektet i bilaga 3 till regionala programmet. Tidigare beviljade Förbrukat Kvarvarande Följande belopp utredningsmedel till per den medel per den söks för 2013 objektet (kr) samt till (kr) vilken typ av utredning (kr) (kr) kr till en MIFO fas 2, samt kr till en förstudie

25 4. F d kemtvätt på Södra Västkustvägen i Bjärred Objekts-ID EBH-stödet (nr) Förorenande verksamhet: Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Kemtvättsverksamhet startade 1947 och lades ner I verksamheten har enligt uppgift använts både TCE och PCE. Enligt en muntlig källa förbrukades uppskattningsvis 3 ton tvättvätska årligen. En inledande undersökning (motsvarande MIFO fas 2, bekostad av FÄ) samt en förstudie har genomförts. Mycket höga halter av klorerade alifater (PCE, TCE, DCE och VC) påträffades i grundvattnet på gården intill den f.d. kemtvättsbyggnaden. Halterna visar att det finns förorening i egen fas i området. Människor vistas dagligen på området då fastigheten används av en mekanisk verkstad. Dessotom stor närhet till villabebyggelse. Objektet ligger inom grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen som är en sedimentär bergförekomst med högt skyddsvärde. Riskklass: Riskklass 1 enligt MIFO fas 2 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Typ av utredning: Övrigt: Ansökan om bidrag: Objektet finns med som nr 20 på Länsstyrelsen prioriteringslista. Påvisade föroreningar med mycket hög farlighet i höga halter (egen fas) i såväl jord som grundvatten. Stor närhet till bostäder. Föroreningsspridnigen ut från objektet, spridningen har dock inte kunnat avgränsas i utförda utredningar. En översiktlig ansvarsbedömning har genomförts och preliminärt saknas ansvarig för fortsatta utredningar. För mer information, se ansvarsbedömning i EBH-stödet. Lomma kommun, Tekniska förvaltningen Huvudstudie För att kunna leva upp till syftet med kommande huvudstudie krävs provtagning såväl inom som utanför objektet. Provtagning under befintlig byggnad är nödvändig för att utreda källområdets utbredning. MIP-sondering alternativt grundvattenprovtagning i flera nivåer har föreslagits för att avgränsa föroreningen såväl horisontellt som vertikalt. För att installera grundvattenrör till tillräckliga djup krävs troligen foderrörsborrning eller liknande metod. För mer information om objektet, se EBH-stödet samt beskrivning av objektet i bilaga 3 till regionala programmet. Tidigare beviljade Förbrukat Kvarvarande Följande belopp utredningsmedel till per den medel per den söks för 2013 objektet (kr) samt till (kr) vilken typ av utredning (kr) (kr) kr till en kr förstudie

26 5. F d kirurgiska sliperiet i Landskrona Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Landskrona Förorenande verksamhet: Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Landskrona Kirurgiska sliperi, senare Landskrona Sliperi, bedrev verksamhet på platsen mellan 1938 till ca De hade tillverkning av sanitetsarmatur som förnicklades och förkromades. Det var även ett mässinggjuteri. Klorerade alifater, krom samt nickel hanterades i verksamheten och kan förväntas påträffas vid planerad undersökning. Människor vistas dagligen på området då lokalerna på fastighteten bl a används som samlingslokal. Exponeringsrisk av flyktiga ämnen bedöms kunna finnas för inomhusmiljöer på och omkring fastigheten. Området gränsar till centrumnära bebyggelse. Det djupare grundvattnet i området bedöms skyddsvärt. Riskklass: Riskklass 1 enligt MIFO fas 1 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Objektet finns med (icke rangordnat) på Länsstyrelsen prioriteringslista. De uppgifter som finns om verksamheten tyder på att det är stor sannolikhet att området är förorenat. En översiktlig ansvarsbedömning har genomförts och preliminärt saknas ansvarig för fortsatta utredningar. För mer information, se ansvarsbedömning i EBH-stödet. Länsstyrelsen planerar att vara huvudman för MIFO fas 2-undersökningen. Typ av utredning: MIFO fas 2 Övrigt: Ansökan om bidrag: För mer information om objektet, se EBH-stödet samt beskrivning av objektet i bilaga 3 till regionala programmet. Tidigare beviljade Förbrukat Kvarvarande Följande belopp utredningsmedel till per den medel per den söks för 2013 objektet (kr) samt till (kr) vilken typ av utredning (kr) (kr)

27 6. F d kemtvätt på Hovslagaregatan, Helsingborg Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Helsingborg Förorenande verksamhet: Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Kemtvätt, Centraltvätten samt Johny s kemiska tvätt och färgerianstalt, har bedrivits på platsen från ca 1933 till Det är inte helt klarlagt vilken tvättvätska som har använts men sannolikt har både klorerade alifater och tvättnafta hanterats. Det finns uppgifter om att verksamhetens avlopp leddes ut orenat på en åker (idag bebyggt med villor). Inga undersökningar har genomförts. Misstänkta föroreningar är klorerade alifater samt oljekolväten. Boende på berörd samt omgivande fastigheter. På platsen för den f.d. kemtvätten finns idag en villa. Grundvattnet i området är bedömt som skyddsvärt och ca 300 m från objektet finns dessutom ett skyddsområde för vattentäkt. Riskklass: Riskklass 2 enligt MIFO fas 1 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Objektet finns med (icke rangordnat) på Länsstyrelsen prioriteringslista. Kemtvätt med lång verksamhetstid som är belägen mitt i ett villakvarter. Det finns även ett skyddsområde för grundvattentäkt ca 300 m bort. En översiktlig ansvarsbedömning har genomförts och preliminärt saknas ansvarig för fortsatta utredningar. För mer information, se ansvarsbedömning i EBH-stödet. Länsstyrelsen planerar att vara huvudman för MIFO fas 2-undersökningen. Typ av utredning: MIFO fas 2 Övrigt: Objektet är i dagsläget placerat i riskklass 2 enligt MIFO fas 1. Erfarenhetsmässigt vet vi dock att objekt av den här typen ofta bedöms tillhöra riskklass 1 efter en inledande undersökningar. När det gäller detta objekt finns dessutom uppgifter om att avloppsvatten under verksamhetens tidiga år leddes orenat ut på en intilliggande åker vilket ytterligare ökar risken för att föroreningar ska finnas i området. Ansökan om bidrag: För mer information om objektet, se EBH-stödet samt beskrivning av objektet i bilaga 3 till regionala programmet. Tidigare beviljade Förbrukat Kvarvarande Följande belopp utredningsmedel till per den medel per den söks för 2013 objektet (kr) samt till (kr) vilken typ av utredning (kr) (kr)

28 1(13) Bilaga 3. Behovsbedömning och planerad arbetsinsats tillsyn och tillsynsvägledning 1. Bakgrund Sedan 1999 har Länsstyrelsen arbetat med identifiering och inventering av länets förorenade områden. Första året som Länsstyrelsen beviljades medel för tillsyn av förorenade områden var För att bedöma det realistiska behovet av tillsynsinsatser har Naturvårdsverket i år beslutat att varje Länsstyrelse ska skicka in en behovsutredning till Naturvårdsverket ihop med ansökan om bidrag. Behovsutredningen ligger inte till grund för beslut om bidragsmedel. Behovsutredningen för det kommande året ska ta sikte på vad som behöver uppnås under det kommande året för att kunna uppnå målsättningar för de kommande tre åren. Målsättningarna för de kommande tre åren bör i sin tur bygga på den långsiktiga tanken om att kunna uppnå miljömålen om efterbehandling. För närvarande är detta miljömål att åtgärda de prioriterade förorenade områdena senast till Länsstyrelsen i Skåne har gjort en kartläggning av behov av tillsynsinsatser rörande förorenade områden där operativ tillsyn och tillsynsvägledning ingår. Behovsutredningen är kopplad till våra regionala tillsynsmål för EBH som vi lämnat in till Naturvårdsverket i december Motiv för ansökan om medel för tillsyn av förorenade områden Arbetet med förorenade områden i länet är omfattande och bedöms bli ännu mer omfattande under de närmsta åren. Att antalet ärenden som rör förorenade områden bedöms bli stort beror förutom på mängden föroreningar även på att länet är tätbefolkat och har en stor andel skyddsvärda områden (både med avseende på natur- och kulturvärden och med avseende på skyddsvärda grundvattentillgångar). Inom flera områden är exploateringstrycket högt vilket leder till att undersökningar och efterbehandlingar genomförs. Detta innebär aktiviteter som ska granskas och godkännas av tillsynsmyndigheten. Flera av de potentiellt mest förorenade områdena i länet finns i anslutning till pågående verksamheter. Detta bör avspeglas i Länsstyrelsens och kommunernas Bilaga 3_Beskrivning ansökan tillsyn.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

29 2(13) tillsynsarbete. Antalet objekt där Länsstyrelsen bedriver tillsyn eller kan påverka i egenskap av tillsyns- eller prövningsmyndighet är stort. 2.1 Tillsyn vid pågående verksamheter och exploatering På enheten för miljöskydd Industri finns för närvarande 129 anläggningar där Länsstyrelsen idag är tillsynsmyndighet. På miljöskydd Samhälle finns ytterligare ett antal anläggningar. Tillsynsinsatsen avseende förorenade områden varierar. Tid läggs på diskussioner med företagen om föroreningar kopplade till mark och vatten, fyllnadsmassor, kontrollprogram, deponier, läckage från ledningar, spill, återställande etc. Tid läggs även på att granska inkommande förslag på provtagningsplaner, riskbedömningar, riskvärderingar, åtgärder och uppföljningar. Tid läggs till sist på att skriva underrättelser och beslut i samband med anmälan om efterbehandling och slutrapporter. Ärendena diskuteras med berörda handläggare på industrienheten. Initialt men även under hela ärendets gång läggs tid på juridiska moment som ansvars- och skälighetsbedömningar. Under 2011 bedrivs förstärkt tillsyn avseende förorenade områden för ca 50 objekt. Objekten finns listade i våra regionala tillsynsmål för Ansvar finns utrett för alla objekt utom ca tio. Dialog med ansvarig har skett för så gott som alla objekt. För ett 30-tal objekt har översiktliga undersökningar startats. På 15 objekt har fördjupade undersökningar inletts. Delåtgärder finns utförda på nio objekt. Ett objekt är i år helt åtgärdat. Objekt som åtgärdats tas bort från listan. Inventeringen av Länsstyrelsens pågående tillsynsobjekt avslutades under objekt inventerades. Av dessa placerades 2 objekt i riskklass 1 och 18 objekt i riskklass 2. Under 2013 fortsätter en uppföljning av de mest prioriterade objekten. Denna uppföljning med samråd och utredningar gentemot företagen kan komma att kräva tillsynsarbete från och till under flera år. De flesta av Länsstyrelsens tillsynsobjekt ligger i EBH-stödet. Att alla inte ligger inlagda beror på att de inte är upptagna i NV branschlista eller inte har prioriterats, exv. täkter och livsmedelsindustrier. Föroreningar kommer att uppmärksammas vid prövning av miljöfarlig verksamhet, nyetablering eller omprövning. Stöd ges till industrihandläggare (VHT 5751).

30 3(13) Vi har för närvarande två exploateringsobjekt i Skåne där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet (VHT 5753). Eftersom de mest exploateringsbenägna kommunerna tagit över tillsyn av förorenade områden så förväntas ingen ökning av denna typ av objekt. 2.2 Tillsyn vid nedlagda verksamheter Länsstyrelsen arbetar efter Naturvårdsverkets modell i bedömningen av tillsynsmyndighet. Det bedöms finnas mellan 30 och 40 nedlagda objekt i EBHstödet där det finns en helt eller delvis ansvarig, som tillhör riskklass 1 och 2, och som ännu inte handlagts och där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Vidare finns 1440 objekt som endast är identifierade men som kan hamna inom tillsynsspåret. 2.3 Bidragsobjekt Det finns två pågående bidragsärenden där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, BT Kemi och Klippans läderfabrik (VHT 5752). Allt tyder på att dessa ärenden kommer att pågå i ytterligare flera år. Några nya bidragsobjekt där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet är inte på gång. 2.4 Tillsynsvägledning och tillsynsvägledningprojekt En viktig arbetsuppgift för länsstyrelserna är tillsynsvägledning mot kommunerna. I Skåne län finns 33 kommuner. Av dessa har tio kommuner och ett miljöförbund med fem kommuner helt eller delvis övertagit tillsynen av förorenade områden. Vägledningen ökar i takt med att fler kommuner tar över tillsynen. I tillsynsinsatsen Förebyggande och allmän information eller vägledning, tabell 1, väljer vi att tid för följande ingår: Vägledning vid seminarier, exv Industrienhetens återkommande konsultträffar och företagarträffar (övergripande tillsynsvägledning VHT 5030) Miljösamverkansprojekt, (VHT 5030) Framtagande av information till branschspecifika grupper, exv mäklare Främjande och förebyggande tillsynsvägledningprojekt (VHT 5750) I tillsynsinsatsen Möten och annat erfarenhetsutbyte tillsyn, tabell 1, väljer vi att tid för följande ingår:

31 4(13) Handläggarträffar, sydlänen Handläggarträffar, nationellt Jursistträffar, nationellt Utbildning inom EBH och juridik Interna utbyten genom bl a information och utbildning med Plan och Vatten Interna diskussioner med Industri och Samhälle i EBH-tillsyn relaterade frågor I tillsynsinsatsen Tillsynsvägledning, tabell 1, väljer vi att tid för följande ingår: Vägledning i form av utbildningar till kommunerna, se vidare våra regionalt anpassade tillsynsmål Vägledning i specifika ärenden till kommunerna Vägledning via återkommande nyhetsbrev till kommunerna Vägledning vid kommunbesök Granskning av kommuners anmälan om avhjälpandeåtgärd Under 2011 avslutade Länsstyrelsen ett Miljösamverkansprojekt med syfte att få kommunerna att inventera sina pågående verksamheter. Flertalet kommuner har kommit igång med inventeringen. Arbetet kommer förmodligen att pågå i ytterligare några år. Arbetet kommer under 2013 framförallt att innebära stöd till kommunerna och att lägga in information i EBH-stödet eftersom databasen ännu inte finns hos kommunerna. Under 2013 planerar Länsstyrelsen att arbeta med minst ett nytt tillsynsprojekt. Ett projekt inom Miljösamverkan Skåne, med fokus på hantering av förorenad massor, kommer att genomföras. Därutöver söker Länsstyrelsen speciellt pengar för att antal tillsynsprojekt. 2.5 Övrigt Ärendehantering Vi ser att det under främst 2012, men även under kommande år kommer att krävas mer tid för administration. Länsstyrelsen i Skåne har infört Miljöreda som ärendehanteringssystem och Platina som diariesystem. All ärendehantering kommer att ske på handläggarnivå.

32 5(13) Remisser Viss tid läggs på remisser och utredningar som kommer från bl a Naturvårdsverket. Miljöriskområden Det planeras inte för några miljöriskområden i Skåne. 3. Behov Det finns ett stort behov av fortsatt tillsyn och tillsynsvägledning avseende förorenade områden eftersom: dialog om undersökning inletts med 50 bolag. Dialogen ska mynna ut i översiktliga undersökningar för ytterligare 20 bolag (30 bolag är redan igång el klara med översiktlig undersökning) det uppskattas att på ytterligare 20 av anläggningarna kommer fördjupade undersökningar krävas det uppskattas att på ytterligare ett 30-tal anläggningar kommer åtgärder bli nödvändiga det kommer krävas en insats för att gemensamt med bolaget utforma kontrollprogram och följa upp befintliga (f.n. 13 st) BT Kemi går in i utredning- och undersökningsfas av det södra området Klippans läderfabrik går in i utredning- och undersökningsfas av hela verksamhetsområdet för att bedöma efterbehandlingsåtgärder Länsstyrelsens inventering, slutförd 2011, visar att det finns 20 pågående verksamheter tillhörande riskklass 1 och 2 som står på tur att utredas avseende ansvar Det bedöms finnas 35 nedlagda objekt i EBH-stödet där det finns ansvarig, helt eller delvis, som tillhör riskklass 1 och 2 som ännu inte handlagts och där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Det bedöms finnas 130 nedlagda objekt i EBH-stödet som är identifierade och där det finns ansvarig, helt eller delvis, som ännu inte handlagts och där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Det kommer att krävas resurser för att stärka tillsynsvägledningen mot kommunerna i form av rak vägledning och i projektform samt utbildning. Se punkt 2.4. Ansvarsutredningar, dels initialt i nya ärenden, dels i skedet med bedömning av efterbehandlingsansvar och skälighet

33 6(13) Administration ärendehantering, remisser, inläggande av MIFO-uppgifter från kommuner i EBH-stödet, ev tid för genomgång av fördelning av tillsynsobjekt kommun/länsstyrelse i enlighet med tillsynsansvarsutredningen Länsstyrelsen har uppskattat antal objekt och tid för nästa år enligt tabell 1. Länsstyrelsen har vidare försökt göra samma uppskattning sett i ett årsperspektiv. Resonemangen följer nedan. 3.1 Prognos för kommande år Pågående verksamheter Antal objekt: Länsstyrelsen har enligt bilaga 1 till vår plan för regionalt anpassade tillsynsmål 49 objekt som vi för närvarande arbetar med. Av dessa är 13 objekt nedlagda verksamheter. Länsstyrelsens inventering av Länsstyrelsens pågående verksamheter från 2009 resulterade i att vi fick 20 objekt i riskklass 1 eller 2. Nästa år kommer enligt vår plan för regionalt anpassade tillsynsmål handläggning påbörjas för 6 objekt av dessa. Vi bedömer att det under nästa år kommer att krävas tillsyn vid två anläggningar pga av avveckling. Antalet objekt uppgår totalt till 44 st ( ). I genomsnitt har nästan 150 dagar lagts på tillsyn av förorenade områden för pågående verksamheter, MIFO-inventering av pågående verksamheter samt ansvarsutredningar de senaste tre åren. Antal dagar är baserat på ett snitt för 2009, 2010 och 2011 (för 2011 är tiden beräknad för hela året). Aktuella VÄS koder: 5751, 5754, För 5754 anses att hälften av antalet dagar lagts på pågående objekt. Vi bedömer att vi nästa år kommer att ha fler objekt igång än tidigare år eftersom vi uppskattar att få objekt kommer att avslutas. Dessutom kommer fler objekt in i undersökningsfasen eftersom dialog inletts med nästan alla företag. Juridiska frågeställningar antas också öka med fler objekt. Under 2012 planerar vi för att

34 7(13) vår jurist ska arbeta fler dagar med juridiska frågor kopplade till tillsynsobjekt för att öka handläggningstakten. Schablontid per objekt uppskattas till ca 6 dagar per objekt per år. Nedlagda verksamheter Antal objekt: Länsstyrelsen har enligt bilaga 1 till vår plan för regionalt anpassade tillsynsmål 13 objekt som vi för närvarande arbetar på och som är nedlagda. Vi bedömer att vi under nästa år kommer att fortsätta arbeta med dessa 13 objekt. I snitt har 38 dagar lagts på tillsyn av förorenade områden för nedlagda verksamheter (exklusive bidragsobjekt) samt ansvarsutredningar. Antal dagar är baserat på ett snitt för 2009, 2010 och 2011 (för 2011 är tiden beräknad för hela året). Aktuella VÄS koder: 5752, För 5754 anses att hälften av antalet dagar lagts på nedlagda objekt. För 5752 anses att hälften av antalet dagar lagts på nedlagda objekt och hälften på tillsyn av nedlagda objekt där ansvarig saknas (bidragsobjekt). Vi bedömer att vi kommer att lägga 5 dagar per objekt nästa år. Exploatering Vi bedömer att ett exploateringsobjekt kommer att vara igång under nästa år. Enligt VÄS 5753 har vi i snitt lagt ca 5 dagar på exploateringsobjekt under Vi bedömer att vi kommer att lägga 5 dagar även nästa år. Bidragsobjekt Vi bedömer att vi under nästa år kommer att ha två bidragsärenden igång. I snitt, beräknat på de senaste tre åren, har det lagts ca 20 dagar per år för dessa två objekt. Under nästa år kommer det krävas större tillsynsinsatser eftersom båda ärendena går in i utrednings- och undersökningsfaser. Vi bedömer att ca 25 dagar behövs. Möten och annat erfarenhetsutbyte tillsyn

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 2015-08-14 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 Sedan 2009 har det varit möjligt för länsstyrelserna att från Naturvårdsverket ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016

Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016 > w Länsstyrels~n GOTLANDS LAN ANSÖKAN Datum 2013-10-28 D nr 577-2986-13 1(2) ~a turvårdsverket 106 48 Stockholm Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016

Läs mer

Handledning - För EBH-stödets. användare inom länsstyrelserna

Handledning - För EBH-stödets. användare inom länsstyrelserna Handledning - För EBH-stödets användare inom länsstyrelserna Innehåll 1 Inledning...2 2 Behörigheter i databasen...3 2.1 Inloggning...4 2.2 Första inloggningstillfället...4 3 Övergripande struktur...5

Läs mer

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2011-2015 MEDDELANDE NR 2010:25

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2011-2015 MEDDELANDE NR 2010:25 REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2011-2015 MEDDELANDE NR 2010:25 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Jönköpings län 2011-2015 MEDDELANDE

Läs mer

Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015

Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar och utredningar Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015 Länsstyrelsen i Gotlands län gör följande ansökan om bidrag

Läs mer

Objekt Kommun Bransch Skede Övrigt Blekinge F.d. Skrivmaskinsfabrik i Bräkne-Hoby

Objekt Kommun Bransch Skede Övrigt Blekinge F.d. Skrivmaskinsfabrik i Bräkne-Hoby Objekt Kommun Bransch Skede Övrigt Blekinge F.d. Skrivmaskinsfabrik i Bräkne-Hoby Ronneby Ytbehandling MIFO 2 Yttre skyddsområde för GV-täkt. 3 triapparater. Uddeholmslistan anger köp av 120 ton tri oktober

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Storskalig screeningundersökning. f.d. kemtvättar i Västra Götaland Ett prioriteringsverktyg

Storskalig screeningundersökning. f.d. kemtvättar i Västra Götaland Ett prioriteringsverktyg Storskalig screeningundersökning av 43 f.d. kemtvättar i Västra Götaland Ett prioriteringsverktyg för framtiden? Lena Torin, Golder Associates AB och Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland Bakgrund

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

REGIONALT PROGRAM FÖR 2011

REGIONALT PROGRAM FÖR 2011 REGIONALT PROGRAM FÖR 2011 Inventering och efterbehandling av förorenade områden i Skåne län Malmö 2010-10-29 Bild på framsidan: Rivning av byggnaderna vid Klippans läderfabrik, foto Lennart Hermansson

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

Bilder på framsidan (uppifrån och ner):

Bilder på framsidan (uppifrån och ner): Bilder på framsidan (uppifrån och ner): Flygfoto Enköping 1947. Foto: okänd Kungsängslilja. Foto: Anna Pettersson, Länsstyrelsen Svavelgruvan Dannemora. Foto: Kristina Jansson, Länsstyrelsen Tryck: Länsstyrelsens

Läs mer

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2007-2011 MEDDELANDE NR 2006:44

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2007-2011 MEDDELANDE NR 2006:44 REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2007-2011 MEDDELANDE NR 2006:44 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Jönköpings län 2007-2011 MEDDELANDE

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö

VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö Copyright (c) Lex Press AB VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö Sid 1 (4) KLAGANDE 1. BE 2. MOTPART Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Regionalt program. för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017.

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Regionalt program. för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017. L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017 Publ nr: 2014:27 2 Innehåll Förord... 1 1 Mål och bakgrund... 5 1.1 Inledning...

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. Östergötlands län 2011

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. Östergötlands län 2011 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Östergötlands län 2011 Linköping 25 oktober 2010 Dnr 577-4318-10 Sid 2 (38) Inledning 2010 är året då åtgärdsarbetet med de statligt finansierade

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

2012-01-20 577-485-12. Inventering av förorenade områden inom Grafisk industri

2012-01-20 577-485-12. Inventering av förorenade områden inom Grafisk industri PM 1 (10) 2012-01-20 577-485-12 Inventering av förorenade områden inom Grafisk industri Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Kemtvättar och föroreningar med klorerade alifater - tillsynsvägledningsprojekt

Kemtvättar och föroreningar med klorerade alifater - tillsynsvägledningsprojekt Kemtvättar och föroreningar med klorerade alifater - tillsynsvägledningsprojekt Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen 2015-02-19 Innehåll 1. 2. Bakgrund och syfte... 3 Information

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av respektive undersökning/utredning, Sida 1 av 7 Siffran före objektsnamnet visar Länsstyrelsens rangordning. 1. Sjöbacka såg Objekts Id EBH-stödet 143122 Länsstyrelens ansöker om

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet 1 Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet Bakgrund Under 2011 har ovanstående projekt samordnats genom Miljösamverkan Sydost (MSO). Projektet valdes under 2010 av

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2001:01 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län år 2015 2017 Rapport 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet (MÖD 2003:17) Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar. I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Inventering av potentiellt förorenade områden inom Långebro industriområde i Kristianstad

Inventering av potentiellt förorenade områden inom Långebro industriområde i Kristianstad Inventering av potentiellt förorenade områden inom Långebro industriområde i Kristianstad Flygfoto över delar av Långebro. Foto: Kristianstad kommuns bildarkiv. Miljöavdelningen Juni 2007 Karin Jonasson,

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Inventering av potentiellt förorenade områden inom kemibranscherna i Skåne

Inventering av potentiellt förorenade områden inom kemibranscherna i Skåne Inventering av potentiellt förorenade områden inom kemibranscherna i Skåne MIFO-inventering Miljöavdelningen Karin Persson, Maria Lindqvist, Savita Upadhyaya 2009 Titel: Inventering av potentiellt förorenade

Läs mer

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Datum 2013-09-28 PM Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Följande PM behandlar några aspekter som Länsstyrelsen i Jönköpings län anser kan komma till

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009 Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 10:15 Ajournering 09:35-09:50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Marika Jardert (V), tjg ersättare för Birgit

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation. All personal hos ett auktoriserat ska vara godkänd. Personal som är godkänd har bland annat rätt att utföra stämningsmannadelgivning.

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Handläggningstider Miljöprövningsenheten och Miljöprövningsdelegationen Skåne

Handläggningstider Miljöprövningsenheten och Miljöprövningsdelegationen Skåne Handläggningstider Miljöprövningsenheten och Miljöprövningsdelegationen Skåne Tillbaka blick 2012-03-15 Ny organisation 2012-04-16 Kick-off Lean 2012-06-01 Team-indelning 2013-03-01 Cold-case grupp ersätter

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte:

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte: PROJEKTiL 1(19) Projektplan Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015 Projektägare: Agneta Martinsson Projektplanens syfte: - Beskriva hur projektet ska genomföras utifrån de ramar och förutsättningar

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN BEGÄRAN OM KOMPLETTERING 1(1) 2012-06-26 500-11875-2012 STRÅLSÄKERHETS MYNDIGHETEN Vår referens Enheten for Samhällsskydd och Beredskap Gert Jacobsson 040/044-25 23 33 Strålskyddsmyndigheten!

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer