KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRING Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRING Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken 2010 1"

Transkript

1 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÅ HÄR NÅR DU OSS... 3 KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRINGS ANSTÄLLNINGS-REGISTER... 4 ANMÄLNINGSTRAFIKEN TILL KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRINGS REGISTER... 5 INLEDANDE AV ANMÄLNINGSTRAFIKEN... 5 ANMÄLNINGSMEDEL... 7 ÖVERFÖRINGSTIDTABELL FÖR ANSTÄLLNINGSUPPGIFTER... 8 KODER SOM ANVÄNDS VID ANSTÄLLNINGS- OCH ÅRSINKOMSTANMÄLNINGAR... 9 KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRINGS KODFÖRTECKNING FÖR ANMÄLNINGSTRAFIKEN ARBETSPENSIONSSYSTEMEN INOM KOMMUNSEKTORN LAGEN OM KOMMUNALA PENSIONER (KOMPL) LAGEN OM STATENS PENSIONER (STAPL) LÄRARE VID GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM FÖRSKOLELÄRARE LÄRARE VID YRKESLÄROANSTALTER DE SOM I SAMBAND MED KOMMUNALISERINGEN VALDE LAGEN OM STATENS PENSIONER RÄTTELSE AV FÖRSÄKRING ANSTÄLLNINGAR SOM OMFATTAS AV LAGEN OM KOMMUNALA PENSIONER TJÄNSTE- OCH ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE UPPDRAGSFÖRHÅLLANDE OCH KÖPTA TJÄNSTER UPPDRAGS- OCH KONSULTAVTAL LAGEN OM PENSION FÖR FÖRETAGARE (FÖPL) EXEMPEL PÅ UPPDRAGSFÖRHÅLLANDEN EXEMPEL PÅ SITUATIONER DÅ UPPDRAGSFÖRHÅLLANDE INTE UPPSTÅR KÖPTA TJÄNSTER FÖRELÄSNINGSARVODEN NÄRSTÅENDEVÅRDARE FAMILJEVÅRDARE FÖRTROENDEVALDA UPPGIFTER SOM SKA ANMÄLAS TILL ANSTÄLLNINGSREGISTRET BETECKNING FÖR MEDLEMSSAMFUND ANMÄLARBETECKNING BETECKNING FÖR VERKSAMHETSENHET PERSONBETECKNING OCH PERSONENS NAMN... 26

2 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken BEGYNNELSEDAG OCH KVALIFIERARE AVSLUTNINGSDAG OCH ORSAK YRKESBETECKNING KODER FÖR ANSTÄLLNINGSPERIODERNAS ANSTÄLLNINGSSLAG ÅRSINKOMSTANMÄLAN EXEMPEL PÅ INKOMSTER SOM SKA MEDDELAS TILL REGISTRET EXEMPEL PÅ INKOMSTER SOM INTE MEDDELAS TILL REGISTRET EXEMPEL PÅ ANMÄLAN AV INKOMSTER KORRIGERINGAR AV ANSTÄLLNINGSUPPGIFTER ÄNDRINGAR SOM SKER MEDAN ANSTÄLLNINGEN FORTGÅR ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR SPECIELLT INOM ANMÄLNINGSTRAFIKEN VETERINÄRER BRANDMÄN VAL... 38

3 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Så här når du oss Postadress och telefon E-post Hemsida Kommunernas pensionsförsäkring PB Helsingfors Rådgivning beträffande anmälningstrafiken Fax Kontaktpersoner Tuija Oikelmus Katja Kaiho Esa Waro Registerchef Arja Kettinen Registerutdrag, förhandsförfrågningar Pensionsrådgivning Besöksadress: Unionsgatan Inspektion/ KomPL-avgifter Register- och betalningsandelschef Jarmo Helminen Inspektör Leo Marttinen Inspektör Katri Tikkinen Betalningsandelsexpert Satu Ruuskanen Inspektör Leila Ahlström

4 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Kommunernas pensionsförsäkrings anställningsregister Kommunernas pensionsförsäkring har hand om pensionsskyddet för de kommunanställda i enlighet med lagen om kommunala pensioner (KomPL). Medlemssamfund hos Kommunernas pensionsförsäkring är städer, kommuner och samkommuner. Även kommunala aktiebolag och föreningar kan då de så önskar ansluta sig som medlemssamfund hos Kommunernas pensionsförsäkring. Kommunernas pensionsförsäkrings registerenhet upprätthåller ett register över kommunala anställningar för bestämning av pension. I anställningsregistret finns uppgifter om arbetsgivare, personuppgifter, uppgifter om anställningstid, yrkesbeteckning samt om utbetalda inkomster. På basis av uppgifterna i anställningsregistret avgörs och uträknas en persons kommunala pension, besvaras förfrågningar som gäller de försäkrades pensionsskydd och sänds registerutdrag till de försäkrade. Uppgifter behövs också såväl för Kommunernas pensionsförsäkrings egen som för extern statistik och forskning. Kommunernas lönebaserade KomPL-betalningsandel bestäms på basis av uppgifterna i anställningsregistret. Från våren 2004 lämnar medlemssamfunden inte längre någon separat löneanmälan till ekonomiavdelningen. Ytterligare information om saken finns i Kommunernas pensionsförsäkrings cirkulär 4/2002, 6/2003 och 3/2004.

5 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken ANMÄLNINGSTRAFIKEN TILL KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRINGS REGISTER Inledande av anmälningstrafiken Pensionsanstalten har gett varje medlemssamfund en egen femsiffrig medlemssamfundsbeteckning. Beteckningen är en obligatorisk uppgift i samtliga anmälningar. 1. Fyll i anmälarens blankett för kontaktuppgifter Anmälaren är en förvaltningsenhet, som självständigt lämnar anmälningar till Kommunernas pensionsförsäkrings anställningsregister (t.ex. drätselkontoret). För att kunna ta kontakt behövs till registret anmälarens adressuppgifter, kontaktperson, telefonnummer, faxnummer och e-postadress. Ändringar i kontaktuppgifterna kan meddelas genom att ringa upp, faxa, via e-post, per post eller via tjänsten Arbetsgivarnas extranet. Anmälarbeteckningen är en högst sex tecken lång numerisk beteckning, som är en obligatorisk identifikationsuppgift. Den beteckning som angetts i samband med inledandet av anmälningstrafiken till Kommunernas pensionsförsäkring är en obligatorisk uppgift i varje anställnings- och årsinkomstanmälan. Om anmälaren ändras ska anställningen avslutas och en ny anställning anmälas med den nya anmälarbeteckningen. Om medlemssamfundet använder betalningsställen för redovisning av den lönebaserade pensionsavgiften, ska betalniningsstället motsvaras av en anmälare med samma tresiffriga anmälarbeteckning. 2. Fyll i verksamhetsenhetsanmälningen separat för varje verksamhetsenhet Verksamhetsenheten är arbetstagarens arbetsplats, som det behövs uppgifter om vid pensionsbehandlingen och för statistiken. Pensionsanstalten översänder verksamhetsenhetsuppgifterna till Statistikcentralen, som utnyttjar dem bl.a. vid Statistikcentralens enkät i oktober. För varje verksamhetsenhet meddelas en 2-9 tecken lång numerisk verksamhetsenhetsbeteckning (ämbetsverksbeteckning, arbetsplatsbeteckning), som därefter används vid anställningsanmälningar. Då man vill anmäla en ny verksamhetsenhet till registret, ändra uppgifter för en som redan existerar eller meddela om att en verksamhetsenhet upphör, ska man i god tid

6 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken före följande anställningsöverföring kontakta registersekreterare Meeri Sirviö per e- post på adressen: 3. Gör begynnelseanmälningar för anställningarna Anställningens begynnelsedag kan inte infalla tidigare än den dag då arbetsgivaren har anslutit sig som medlemssamfund. Anställningsanmälningar lämnas kvartalsvis eller då det finns något att anmäla. Årsinkomsterna för föregående år meddelas maskinellt till pensionsanstalten. Ny löneräknare Känn till följande: medlemssamfundsbeteckningen anmälarbeteckningen verksamhetsenhetsbeteckningarna anmälningsmedlet från vilken tid anmälningarna senast har överförts Uppgifterna är nödvändiga när du gör anställningsanmälningar till pensionsanstaltens anställningsregister eller när datasystemet byts. Kom ihåg att kontakta registret när uppgifterna ändras! Känn även till situationen inom anmälningstrafiken: om du får felmeddelanden, ska du rätta och återsända dem enligt tidtabellen ta reda på hur du kan undvika felet i fortsättningen anmälningarnas täckning och riktighet har betydelse för en persons pensionsskydd dröjsmål och fel i anmälningstrafiken kan ha kostnadseffekter

7 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Anmälningsmedel Merparten av anställningsuppgifterna kommer till Kommunernas pensionsförsäkring på maskinspråk, så förutsättningen för att sända in anmälningar är att man behärskar det egna lönesystemet. Med Kommunernas pensionsförsäkring ska separat överenskommas om maskinell anmälan. Anställningsanmälningarna kan sändas med följande anmälningsmedel: Linjeöverföring Upplysningar om alternativ och anvisningar om linjeöverföring fås av den egna dataleverantören. CD: r Försäkra dig om att CD:n endast inrymmer nödvändiga filer. Internet-förbindelse sändningarna ska vara krypterade och avsändaren ska kunna identifieras om inledande av förbindelse överenskoms med Logica. Blanketter anmälan om anställningsperioder (blankett KEVA 1088) årsinkomstanmälan (blankett KEVA 1086). På blanketterna ska finnas datum, underskrift och medlemssamfundets stämpel. Om det finns många blanketter, kan motsvarande uppgifter anges i följebrevet. Blanketterna finns på Kommunernas pensionsförsäkrings webbplats på adressen Anställningsregistrets webbsidor Via registret webbsidor kan man granska anställningsuppgifter KATSO-koden i användning Byte av anmälningsmedel Om man byter anmälningsmedel, ska Meeri Sirviö vid Kommunernas pensionsförsäkring meddelas om det, hennes e-postadress är

8 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Överföringstidtabell för anställningsuppgifter Kvartalsanmälningar av anställningar nya anställningars begynnelse anställningars avslutningar kortvariga anställningars begynnelse och avslutning 1 kvartalet ( ) före kvartalet ( ) före kvartalet ( ) före kvartalet ( ) före 31.1 Årsinkomsanmälningarnas överföringstidtabell Årsinkomsterna för föregående år inklusive de förtroendevaldas inkomster och veterinärernas åtgärdsarvoden meddelas före Förtroendevaldas inkomster För förtroendevalda meddelas ingen anställningsperiod utan endast en årsinkomstperiod. Till förtroendevalda utbetalda ersättningar för inkomstbortfall och arvoden som betalats ut för viss tid ges in en gång per år maskinellt med årsinkomstanmälan på samma sätt som de övriga årsinkomsterna. Rättelser Korrigeringar av felanmälningar som uppstått vid registreringen återsänds till registerenheten inom 2 veckor. Ska kontrolleras före överföring av anställningsuppgifter Vad som senast har överförts till pensionsanstalten och vem som sköter överföringarna Anmälningstrafikens tidtabell Att felen har rättats i de egna uppgifterna, t.ex. på basis av programleverantörens kontrollista Att alla anställningar överförs till pensionsanstalten

9 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Koder som används vid anställnings- och årsinkomstanmälningar Kodförteckning Kodförteckningen upptar pensionsanstaltens koder som används vid anmälningstrafiken. I medlemssamfundets lönesystem används möjligen systemvisa koder, som systemet omvandlar till pensionsanstaltens koder. Vid blankettanmälningar och korrigeringar används pensionsanstaltens koder. Anmälningens datatyp Vid anmälningar som skickas maskinellt används anmälningens datatyp: Anställningsanmälan (P) Årsinkomstanmälan (V) Anmälningens åtgärd Vid anmälningar som skickas maskinellt används anmälningens åtgärd: Ny / Korrigering (U) Används vid anmälan om anställningars begynnelse, begynnelse-avslutande eller avslutande samt vid registrering och korrigering av årsinkomster. Avlägsning av anställning (E) Avlägsningen kan inte göras maskinellt. Den ska alltid göras skriftligt, t.ex. genom att i en felanmälan skriva en tilläggsutredning om varför anställningen avlägsnas.

10 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRINGS KODFÖRTECKNING FÖR ANMÄLNINGSTRAFIKEN ÅTGÄRD U = ny / korrigering E = avlägsnande av anställning AVSLUTNINGSORSAK 10 = avgått, avskedad 15 = återkommande vikarie 20 = tjänsten indragen uppsagd utan eget förvållande 50 = pensionering 60 = avlidit 70 = överföring av pensionsskydd 81 = intern överflyttning, t.ex. byte av datasystem 82 = uppgift, funktion övergår till annat medlemssamfund 83 = ändring i huvud-/bisyssla, ändring i arbetstid YRKESBETECKNING Se tjänste- och yrkesbeteckningskatalog PENSIONSLAG 01 = KomPL ANSTÄLLNINGSSLAG 01 = tjänste/arbetsavtalsförhållande 05 = uppdragsförhållande 06 = familjevårdare 08 =närståendevårdare

11 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken ARBETSPENSIONSSYSTEMEN INOM KOMMUNSEKTORN Lagen om kommunala pensioner (KomPL) Lagen om kommunala pensioner (KomPL) omfattar personer som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till Kommunernas pensionsförsäkrings medlemssamfund, närstående- och familjevårdare som ingått uppdragsavtal samt kommunala förtroendevalda. Från ingången av 2005 omfattar KomPL även personer som utan att verka som företagare har ingått uppdrags- eller konsultavtal med ett medlemssamfund. Anställningar som omfattas av KomPL meddelas till Kommunernas pensionsförsäkrings anställningsregister oberoende av deras längd eller inkomster. Anmälan görs för arbetstagare i åldern år. För dem betalas även pensionsavgift. En arbetstagares anställning som inletts före 18 års ålder meddelas från ingången av den månad som följer efter att personen fyllt 18 år. Anställningen meddelas som avslutad vid utgången av den månad då personen fyller 68 år. Anställningar för personer som är under 18 eller över 68 år meddelas inte till registret. De ändringar i anmälningstrafiken som trädde i kraft från början av år 2005 gäller inte dem som är födda före 1940 utan för dem tillämpas den lag som var i kraft före Om anställningen har inletts innan personen fyllt 65 år, uppbärs pensionsavgifter så länge som anställningen fortgår utan avbrott. Om anställningen börjar efter det personen fyllt 65 år, uppbärs inga avgifter och anställningarna behöver inte anmälas till registret. Anställningar som omfattas av KomPL meddelas med pensionslagskoden 01.

12 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Lagen om statens pensioner (StaPL) Kommunalt anställda lärare, rektorer samt vissa andra personer vid grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier, som omfattas av lagen om statens pensioner (StaPL) övergår från år 1999 gradvis till att omfattas av KomPL. Kontakta Statskontoret, telefonväxel (09) Lärare vid grundskola och gymnasium Inom kommunala anställningar tillämpas fortfarande lagen om statens pensioner på en del av lärarna vid grundskolor och gymnasier. Bestämmelser om bestämningen av pensionslag ingår i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn (662/1998) vilka trädde i kraft Huvudprincipen är att en sådan anställning för en lärare vid grundskola och gymnasium som omfattades av StaPL fortsätter att lyda under StaPL så länge som anställningen fortgår utan avbrott. Nya anställningar, dvs. sådana som inletts eller därefter försäkras enligt KomPL, om personen är född eller senare. När det gäller lärare som är födda före denna tidpunkt, omfattas även nya anställningar fortfarande av StaPL. Om de uppgifter som hör till tjänsten eller befattningen huvudsakligen är andra än undervisnings- eller elevhemsföreståndaruppgifter enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen, tillämpas KomPL. Uppgifterna ska således vara huvudsakligen (minst 51 %) undervisningsuppgifter, för att StaPL ska kunna tillämpas. Ytterligare upplysningar om detta finns i brevet av den med anvisningar för anmälan av nya lärare. Förskolelärare Förskoleundervisningen är verksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, på vilken tillämpas lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn. Bestämmelserna som gäller förskoleundervisningen i lagen om grundläggande utbildning trädde i kraft Innan bestämmelserna trädde i kraft kunde kommunen ha ett av undervisningsministeriet beviljat prövningstillstånd för anordnande av förskoleundervisning. Anordnandet av förskoleundervisning blev obligatoriskt

13 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Pensionsskyddet för förskolelärare bestäms så som lärarnas vid grundskola och gymnasium, eftersom förskoleundervisningen är verksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. På den lag som ska tillämpas inverkar inte platsen där förskoleundervisningen anordnas eller personens administrativa tillhörighet (t.ex. skol- eller socialväsendet). Således omfattas förskolelärares nya anställningar som börjat löpa eller därefter av KomPL, om personen är född eller senare. Före denna tidpunkt födda förskolelärares anställningar lyder under StaPL. En persons anställning kvarstår inom den lag som tillämpats så länge som samma anställning fortgår utan avbrott. Det saknar betydelse för tillämpningen om en persons uppgifter eller yrkesbeteckning ändras eller om han jämte tjänsten överflyttas till skolväsendet. T.ex. en barnträdgårdslärares anställning vid daghem kvarstår inom KomPL, om anställning fortgår utan avbrott. På motsvarande sätt kvarstår de anställningar som omfattas av statens pensionssystem inom StaPL så länge som de fortgår utan avbrott. Villkor för att StaPL ska tillämpas på en före född förskolelärares anställning är att personen huvudsakligen verkar i undervisningsuppgifter. Huvudsakligheten innebär att 51 % av uppgifterna är undervisningsuppgifter (förskoleundervisningsuppgifter). Om däremot minst hälften av uppgifterna är andra än ovan nämnda undervisningsuppgifter, tillämpas KomPL oberoende av personens ålder. Lärare vid yrkesläroanstalter Pensionsskyddet för lärare vid yrkesläroanstalter bestäms enligt läroanstaltens ägare (KomPL, StaPL eller ArPL). I samband med kommunaliseringen av statens yrkesläroanstalter 1995 stadgades genom speciallag att de lärare som omfattades av StaPL behåller sitt pensionsskydd som det hade varit om tjänstgöringen hos staten hade fortgått fram till pensionsfallet. Villkoret för pensionsskyddet enligt StaPL och bibehållandet av pensionsåldern är att personens anställning fortgår utan avbrott fram till pensionsfallet. Dessa lärares personliga pensionsålder bestäms således enligt StaPL och de kan i samma ålder också få sin kommunala pension i form av en pension som utlösts av en annan pension.

14 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken De som i samband med kommunaliseringen valde lagen om statens pensioner Pensionsförmånerna för personalen vid bestämda statliga och privata anstalter som övergått i kommunal ägo har ordnats genom speciallagar. Enligt speciallagarna fick de som var anställda vid övergångsskedet välja huruvida deras pensionsskydd bestämdes enligt lagen om statens pensioner (StPL) eller lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL). Exempel på dessa grupper utgör hälsosystrar och barnmorskor. Anställningarna för personalen vid dessa kommunaliserade anstalter meddelas till anställningsregistret och pensionen på basis av dem beviljas av Kommunernas pensionsförsäkring, men pensionen uträknas med tillämpning av bestämmelserna i lagen om statens pensioner.

15 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Rättelse av försäkring Vid uppgörande av arbetsavtal bedöms under vilken pensionslag anställningen lyder. Målet är att försäkra en persons anställning från första början i rätt pensionssystem. En kommunal anställning försäkras i enlighet med pensionslagarna hos antingen Kommunernas pensionsförsäkring eller Statskontoret. Ett felaktigt försäkringsförfarande ska rättas i efterhand. De anställningar som ska korrigeras meddelas till rätt pensionsanstalt, till vilken också pensionsavgifterna betalas. För korrigeringen meddelas personuppgifter, anställningstider och inkomster. Vid anmälan av anställningar ska omnämnas att det är frågan om rättelse av felaktig försäkring. Anställningar som meddelats orätt pensionsanstalt ska avlägsnas, så att personen inte får dubbelt pensionsskydd. Personens anställningar ska vid korrigeringen utredas i sin helhet, så att personens samtliga anställningar korrigeras så att de omfattas av rätt pensionslag. Pensionslagsrättelserna ska även göras i det egna systemet i tid, så att anställningsuppgifterna framöver överförs till rätt pensionsanstalt. Kommunernas pensionsförsäkring återbetalar och tar ut avgifter under en tidsrymd om tio år. En utredning om rättelse av en felaktig försäkring finns i pensionsanstaltens cirkulär 3/1993. Personen är felaktigt försäkrad enligt KTAPL före Medlemssamfundet ska insända en begäran om avlägsnande av anställning till Kommunernas pensionsförsäkrings registerenhet. Till anmälan fogas en förteckning över personernas namn, personbeteckningar och begynnelsedagar för anställningarna. Medlemssamfundet kan hos Kommunernas pensionsförsäkrings ekonomiavdelning anhålla om att redan betalda pensionsavgifter återbetalas. Ansökan om återbetalning av försäkringspremier ska innehålla kopia av betalningskvittot över betald pensionsavgift till rätt pensionsanstalt ovan nämnda personförteckning kopia av sida ur personförteckningen i KTAPL-löneanmälningen. Personen är felaktigt försäkrad enligt KomPL efter För rättelsen räcker en med blankett gjord anmälan om avlägsnande av anställning jämte förklaringar. Vidare ska anställningen meddelas och pensionsavgifterna betalas till rätt pensionsanstalt. De pensionsavgifter som betalats utan grund återbetalas, när anställningen har avlägsnats ur Kommunernas pensionsförsäkrings register.

16 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken ANSTÄLLNINGAR SOM OMFATTAS AV LAGEN OM KOMMUNALA PENSIONER Tjänste- och arbetsavtalsförhållande Tjänste- och arbetsavtalsförhållanden meddelas till anställningsregistret. Koden för anställningsslag är 01 (tjänste-/arbetsavtalsförhållande). Om i arbetet ingår myndighetsuppgifter eller bruk av offentlig makt är det alltid frågan om ett tjänsteförhållande, eftersom sådana uppgifter endast kan handhas av personer som står i tjänsteförhållande till en kommun eller samkommun. Arbetsavtalslagens bindande karaktär Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna iakttas begreppet arbetsavtalsförhållande enligt arbetsavtalslagen. Om avtalsförhållandet uppfyller kännetecknen för ett arbetsavtalsförhållande, kan man inte bindande för pensionsanstalten avtala om att arbetet utförs i uppdragsförhållande. Om arbetets faktiska förhållanden inte motsvarar de avtalade, kan pensionsanstalten i efterhand tolka rättsförhållandet som ett arbetsavtalsförhållande, där medlemssamfundet för den betalda lönen är skyldigt att betala en avgift enligt KomPL och av vilken personen i sinom tid har rätt till pension i enlighet med KomPL. I första hand ska beställaren av arbetet veta om den som uför arbetet har anställts i arbetsavtalsförhållande eller om han verkar som självständig företagare. Det är att rekommendera att skriftligt avtal ingås om samtliga arbetsprestationer. Av avtalet ska framgå om arbetet uförs i arbetsavtalsförhållande eller inte. Dessutom ska det finnas ett omnämnande om vem som har hand om pensionsskyddet. Kännetecken för arbetsavtalsförhållande I oklara fall där det saknas skriftligt avtal eller där man inte i avtalet har kommit överens om ovan nämnda frågor, måste avgörandet fattas med hjälp av de allmänna kännetecknen för ett arbetsavtalsförhållande. En person står i arbetsavtalsförhållande då han på basis av avtal utför arbete för en annan mot vederlag underställd en annans ledning och övervakning (arbetsgivarens direktionsrätt).

17 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Om löneutbetalaren inte vet om avgifter ska tas ut och uppgifter meddelas till pensionsanstalten, är det skäl att på förhand höra sig för om pensionsanstaltens synpunkt per telefon, via e-post eller skriftligt av följande personer: jurist Jussi-Pekka Rantanen inspektionschef Jarmo Helminen

18 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Uppdragsförhållande och köpta tjänster Uppdrags- och konsultavtal KomPL har från början av år 2005 omfattat en sådan person som inte står i arbetsavtalsförhållande till ett medlemssamfund, men åt vilken medlemssamfundet betalar ut arvode på basis av uppdragsavtal eller annat motsvarande arrangemang. Förutsättningen är att personen inte är en sådan företagare som avses i lagen om pension för företagare (FöPL). Om verksamheten omfattas av FöPL eller den utövas i form av bolag eller annan organisation, lämnas ingen anmälan till Kommunernas pensionsförsäkrings register och inga pensionsavgifter tas ut. En kopia av ett FöPL-försäkringsbrev eller ett gällande FöPL-befrielsebeslut från Pensionsskyddscentralen bevisar att uppdragstagaren är företagare. Verksamheten ska då omfattas av en bransch som försäkrats inom FöPL. Utanför KomPL lämnas också en sådan verksamhet som utövas i namn av ett aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller en registrerad förening. Verksamheten ska då ingå i bolagets registrerade verksamhetsområde. Om verksamheten är så ringa (förvärvsinkomsten av företagarverksamhet under år 2010 är mindre än 6 775,60 ), att personen inte är skyldig att teckna sig en FöPLförsäkring, så omfattas arbetet av KomPL. Om uppdragstagaren lyder under lagen om pension för lantbruksföretagare (gällande LFöPL-försäkring) och uppdraget hänförs till lantbruksbranschen, faller verksamheten utanför KomPL. Om det arbete som utförts på basis av uppdragsavtal omfattas av KomPL, så meddelas det till registret och som anställningsslag används koden 05 (uppdragsförhållande). Som yrkesbeteckning används en beteckning som beskriver arbetet. Begynnelsedagen för uppdragsförhållandet kan inte infalla tidigare än Se även breven och från Kommunernas pensionsförsäkrings register. Lagen om pension för företagare (FöPL) En person kan vara skyldig att själv anordna sitt pensionsskydd enligt lagen om pension för företagare (FöPL) om han utför förvärvsarbete utan att vara i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Affärs- eller yrkesutövare, bolagsman i öppet bolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag samt majoritetsaktieägare i ledande ställning i ett aktiebolag ska försäkras enligt FöPL. En förutsättning för att omfattas av FöPL är att personen arbetar i företaget. FöPL-försäkring ska tecknas om företagaren är år och han eller hon inte har gått i ålderspension med stöd av arbetspensionslagarna företagsverksamheten har pågått minst fyra månader

19 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken den genomsnittliga arbetsinkomsten år 2010 uppgår till minst 6 775,60 euro per år företagaren på basis av samma verksamhet inte omfattas av någon annan pensionslag. Pensionsskyddscentralens adress är PB 11, Pensionsskyddscentralen, tfn Exempel på uppdragsförhållanden Beträffande följande exempel är det ofta frågan om uppdragsförhållande, men även arbetsavtalsförhållande kan vara möjligt. Om det är frågan om ett arbetsavtalsförhållande, ska det meddelas med koden 01. stödperson examensbedömare pianostämmare plognings- och sladdningsarbeten domare vederlag som betalas till en person i arbetspraktik, då praktikanten inte står i arbetsavtalsförhållande utomstående föreläsare specialsakkunnig konsult arbetsledare terapeut Anmälan av stödpersoner De stödpersoner som ingått uppdragsavtal eller annat motsvarande avtal omfattas av KomPL oberoende av inkomster. Av arvodet som betalats till stödpersonen uppbärs pensionsavgifter och en anställningsanmälan lämnas till registret. Anställningsslaget är 05 (uppdragsförhållande) och yrkesbeteckningskoden är (= stödperson). Exempel på situationer då uppdragsförhållande inte uppstår Personlig assistent En i lagen om service och stöd på grund av handikapp avsedd personlig assistent är i regel anställd av den som assisteras. Sålunda är den assisterade skyldig att anordna pensionsskyddet för sin anställda. En personlig assistent omfattas inte av KomPL även om kommunen är ställföreträdande betalare.

20 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Köpta tjänster Arbetsverksamhet KomPL omfattar inte en person som deltar i arbetsverksamhet för handikappade personer enligt 27 e i socialvårdslagen, åt vilken betalas incitament, aktiveringspenning eller motivationslön. Gällande gränsdragningen mellan köpta tjänster samt arbetsavtals- och tjänsteförhållande se Kommunernas pensionsförsäkrings cirkulär 2/2006 samt anvisningen Användningen av köpta tjänster i undervisningsarbete.

21 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Föreläsningsarvoden Meddelande av föreläsningsarvoden Föreläsningsarvoden för föreläsningar och föredrag av engångsnatur har varit till pension berättigande arbetsinkomster fr.o.m För föreläsningsarvoden till egna arbetstagare och tjänsteinnehavare samt till utomstående föreläsare tas pensionsavgifter ut och anställningen meddelas till registret. Föreläsningsarvoden för anställda vid medlemssamfunden kan meddelas antingen som en separat anställning eller som inkomster av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Utomstående föreläsares engångsföreläsningar meddelas som egna anställningar. Anställningsslag föreläsningar och föreläsningsserier som har hållits vid läroanstalter tjänste-/arbetsavtalsförhållande (01) föreläsningsarvoden som har betalats till egna arbetstagare tjänste-/arbetsavtalsförhållande (01) till utomstående betalda arvoden för engångsföreläsningar uppdragsförhållande (05)

22 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Närståendevårdare Närståendevårdarna började omfattas av grundpensionsskyddet från Begynnelsedagen för en närståendevårdares anställning i anställningsregistret kan alltså inte vara en tidigare dag än detta. Närståendevårdarna arbetar på basis av uppdragsavtal. Villkor för att ett uppdragsförhållande ska berättiga till kommunalt pensionsskydd är att kommunen med vårdaren ingår ett sådant avtal som åsyftas i lagen om stöd för närståendevård. Beträffande de arvoden som betalats till en närståendevårdare ska en separat anmälan alltid göras till anställningsregistret. Arvodena får inte kombineras med en annan anställning som personen eventuellt har hos kommunen. Närståendevårdarens uppdragsförhållande meddelas till registret med kod 08 och med yrkesbeteckningen = närståendevårdare. På närståendevårdare som är födda före 1940 tillämpas de gamla bestämmelserna. Till registret anmäls endast sådana uppdragsförhållanden som har börjat innan personen har fyllt 65 år.

23 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Familjevårdare Familjevårdarna började omfattas av grundpensionsskyddet från Begynnelsedagen för en familjevårdares anställning i anställningsregistret kan alltså inte vara ett tidigare datum än detta. Familjevårdarna arbetar på basis av uppdragsavtal. Villkor för att ett uppdragsförhållande ska berättiga till kommunalt pensionsskydd är att kommunen har ingått ett uppdragsavtal med personen. För de arvoden som har betalats till familjevårdaren ska alltid lämnas in en separat anmälan till anställningsregistret. Arvodena får inte kombineras med någon annan anställning som personen eventuellt har i kommunen. Kostnadsersättningar meddelas inte som inkomstfaktorer till pensionsanstaltens register, även om de är skattepliktiga. En familjevårdares uppdragsförhållande meddelas till registret med kod 06 och yrkesbeteckningen = familjevårdare (förf.saml. 312/92). På familjevårdare som är födda före 1940 tillämpas de gamla bestämmelserna. Till registret anmäls endast sådana uppdragsförhållanden som har börjat innan personen har fyllt 65 år.

24 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Förtroendevalda Förtroendevalda är t.ex. fullmäktigeledamöter och deras suppleanter, medlemmar som valts till olika organ i en kommun eller samkommun samt andra personer som valts till kommunala förtroendeuppdrag såsom medlemmar i kommunstyrelser och kommunala nämnder, direktioner och kommittér samt förtroendevalda revisorer. Kommunala förtroendevalda är däremot inte t.ex. nämndemän i tingsrätt, förtroendemän på arbetsplatser eller medlemmar i en skolas föräldraråd o.d. En kommunal tjänsteinnehavare, som på basis av sin tjänst är medlem i kommunens organ, betraktas inte i den uppgiften som förtroendevald. För förtroendevalda meddels ingen anställningsperiod utan endast en årsinkomstperiod (anställningsslagskod = 07). Till förtroendevalda utbetalda ersättningar för inkomstbortfall och arvoden som betalats ut för viss tid ges in en gång per år maskinellt med årsinkomstanmälan på samma sätt som de övriga årsinkomsterna. Mötes- eller föreläsningsarvoden, arvoden för enskilda uppdrag eller andra arvoden som baserar sig på fakturering eller prestation utgör däremot inte arvoden som utbetalats separat för viss tid. Fr.o.m meddelas förtroendevaldas mötesarvoden inte längre till registret (pensionsanstaltens cirkulär 10/92 och 4/93). Om en person står i både arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och samtidigt innehar förtroendeuppdrag, ska inkomsterna för arbetsavtalsförhållandet och arvodena för förtroendeuppdraget anmälas separat till registret. Inkomsterna av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och arvoden för förtroendeuppdrag räknas inte samman vid bestämningen av pensionen. På separata arvoden som utbetalas för viss tid har från och med tillvuxit pension utan årlig nedre gräns. Motsvarande nedre gräns för ersättningarna för inkomstbortfall föll bort från början av år 2002.

25 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken UPPGIFTER SOM SKA ANMÄLAS TILL ANSTÄLLNINGSREGISTRET 1. Anställningsanmälan Uppgifter som ska anmälas arbetsgivare/medlemssamfund, anmälare, verksamhetsenhet, uppgift om lag personens namn och personbeteckning anställningens begynnelse- och avslutningsdag, anställningsdatumets kvalifierare, avslutningsorsak yrkesbeteckning anställningsslag: o tjänste-/arbetsavtalsförhållande (= 01) o updragsförhållande (=05) o närståendevårdare (=08) o familjevårdare (=06) inkomster hänförs inte till anställningsperioderna uppgifterna meddelas kvartalsvis Beteckning för medlemssamfund Arbetsgivar- dvs. medlemssamfundsbeteckningen är en obligatorisk identifieringsuppgift. Den är en femsiffrig kod som Kommunernas pensionsförsäkring gett. Anmälarbeteckning Anmälarbeteckningen är en obligatorisk identifieringsuppgift. Anmälaren är en förvaltningsenhet som självständigt lämnar anmälningar till anställningsregistret. Anmälarbeteckningen är en högst sextecken lång numerisk kod. Om medlemssamfundet använder betalningsställen för redovisning av den lönebaserade pensionsavgiften, ska betalninngsstället motsvaras av en anmälare med samma namn och de ska ha samma tresiffriga kod. Om an-

26 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken mälarbeteckningen ändras ska anställningen avslutas och en ny anställning meddelas för den nya anmälaren. Beteckning för verksamhetsenhet Verksamhetsenheten är till exempel arbetstagarens arbetsplats, en ämbetsverks- eller arbetsplatsbeteckning. Beteckningen för verksamhetsenheten är en 2 9 tecken lång numerisk beteckning. Beteckningarna meddelas till Kommunernas pensionsförsäkring innan anmälningstrafiken inleds. Personbeteckning och personens namn Personuppgifter meddelas i enlighet med Befolkningsregistercentralens uppgifter utan punktförkortningar. Keva räknar ut fiktiva personbeteckningar för anmälningstrafiken åt medelmssamfunden om en person inte har en officiell personbeteckning. Medlemssamfunden får fortfarande inte i anmälningstrafiken använda personbeteckningar som de själva räknat ut. Begynnelsedag och kvalifierare Anställningens begynnelsedag meddelas med åtta siffror, t.ex Kvalifierare används för att skilja åt olika anställningar som börjat samma dag, t.ex A B Beroende på datasystem används bokstäverna A Z eller siffrorna 1 9 som kvalifierare. Den begynnelsedag för en anställning som används vid anmälningstrafiken kan avvika från den faktiska begynnelsedagen för anställningen (är inte alltid den dag då personen blev anställd vid kommunen/för uppgiften). Sådana fall är t.ex. överföring från en anmälare till en annan byte av system överföring av pensionsskydd (KAPL > KomPL) anmälaren börjar eller slutar datum för tjänsteförordnande

27 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Avslutningsdag och orsak Anställningens avslutningsdag meddelas med åtta siffror, t.ex I anställningens avslutningsanmälan ska antecknas rätt avslutningsorsak. Avslutningsorsakerna upptas i kodförteckningen. Avslutningsorsakskoderna är två tecken långa, t.ex. avgått = 10. Anställningsuppgifterna meddelas som de var vid avslutningstidpunkten. Uppgifter som anges i avslutningsanmälan: åtgärd medlemssamfundsuppgifter personuppgifter anställningsuppgifter Yrkesbeteckning Yrkeskoden är fem tecken lång. Yrkesbeteckningarna jämte koder finns på Kommunernas pensionsförsäkrings webbplats under adressen: //www.keva.fi/information till arbetsgivaren/anställningsregistret/yrkesbeteckningar och koder Av yrkesbeteckningen ska framgå hurudant arbete personen utför. Även för praktikanter används den rätta beteckningen i enlighet med uppgiften eller en preciserad praktikant/sommararbetare beteckning, t.ex. datapraktikant, bibliotekspraktikant, sommararbetare/köksarbete, sommararbetare/serviceuppgifter. Om det inte finns en yrkesbeteckning som är lämplig för arbetet i kodförteckningen kan man skicka in en begäran till registerenheten om att en ny beteckning ska införas. En blankett för det här finns på Kommunernas pensionsförsäkrings webbplats: //www.keva.fi/blanketter och publikationer/ifyllning och utskrift/kompletteringsanmälan till yrkesbeteckningskatalogen. Koder för anställningsperiodernas anställningsslag Anställningsslagskod 01 = tjänste-/arbetsavtalsförhållande Anställningsslagskod 05 = uppdragsförhållande Anställningsslagskod 06 = familjevårdare Anställningsslagskod 08 = närståendevårdare

28 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Årsinkomstanmälan Den anställdas inkomster meddelas på årsnivå enligt anställningsslag och anmälare. Uppgifter som ska anmälas arbetsgivare, anmälare, uppgift om lag personens namn och personbeteckning anställningsslag o tjänste-/arbetsavtalsförhållande (= 01) o uppdragsförhållande (=05) o närståendevårdare (=08) o familjevårdare (=06) o förtroendevald (=07) o veterinärers åtgärdsarvoden (=13) yrkesbeteckning inkomstår och årsinkomster Inkomsterna särskiljs inte enligt lönefaktorer. Årsinkomsuppgifterna meddelas en gång per år. Veterinärers tjänstelön meddelas med anställningsslaget tjänste-/arbetsavtalsförhållande (slag = 01). Utöver detta meddelas åtgärdsarvodena separat i enlighet med fastställelsebeslutet som ett eget anställningsslag (slag = 13). Över inkomsterna för förtroendevalda lämnas endast en årsinkomstanmälan, meddelas inte separat med anställningsanmälan (slag = 07). Exempel på inkomster som ska meddelas till registret Lön eller annat vederlag som har betalats ut som ersättning för arbete, meddelas till anställningsregistret enligt betalningsår. Föreläsningsarvoden Semesterdagsersättning för lärare Ersättningar som betalas för arbetstidsförkortning Den skattepliktiga andelen av olika slags kostnadsersättningar (andra än kostnadsersättningar för familjevårdare och familjedagvårdare) Produktionspremier, resultatpremier S.k. julpenning eller lön för 13:e månaden Semesterersättning Förtroendemannaersättning för fackligt uppdrag eller ersättning för inkomstbortfall.

29 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Arvoden som betalats till arbetarskyddschefer/arbetarskyddsfullmäktige. (Kan även meddelas som en separat anställning). Exempel på inkomster som inte meddelas till registret Mötesarvoden Dagtraktamente för arbetsresa eller annan ersättning för kostnader Kostnadsersättningar för familjevårdare och familjedagvårdare Personalförmån av arbetsgivaren Ränteförmån för personallån Skadestånd. Avgångsbidrag, gyllene handslag o.dyl som betalats i samband med att en anställning upphört. Lön under uppsägningstid om anställningen upphör med permittering och personen inte återgår till arbetet för uppsägningstiden Den skattefria andelen av olika slags kostnadsersättningar (t.ex. reseersättningar, ersättning för arbetsredskap, beklädnadsbidrag, flyttningsbidrag, rusningstillägg) Ersättningar för upphovsrätt Arvoden/ersättningar för inkomstbortfall som betalats till nämndemän vid tingsrätt Vittnesarvoden

30 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Exempel på anmälan av inkomster Den anställdas årsinkomster meddelas på årsnivå enligt betalningsår per anställningsslag och anmälare. Anställningsperioderna meddelas kvartalsvis, inkomstuppgifter hänförs inte till dem. 1. Fortlöpande anställning En person har varit anställd hela år Lön eller annat vederlag som har betalats ut 2010 som ersättning för arbete, meddelas till anställningsregistret med årsinkomstanmälan enligt betalningsår. Mötesarvoden och skadestånd, t.ex. för olaga uppsägning meddelas inte. 2. Anställning som upphört När en anställning avslutas mitt under året meddelas för personen med årsinkomstanmälan årsinkomsterna för det avslutade anställningsförhållandet samt för eventuella andra anställningsförhållanden, per anställningsslag och anmälare Flera anställningar i samma medlemssamfund Varje anställningsperiod meddelas separat Inkomsterna meddelas med årsinkomstanmälan per anställningsslag och anmälare Samtidig anställning i samma medlemssamfund och med samma anmälare Om en person har flera parallella anställningar av samma slag, meddelas inkomsterna med en årsinkomstanmälan. anställning A 2010 Om personen har anställningar av olika slag (t.ex. ett arbetsavtalsförhållande och en anställning B 2010 anställning som närvårdare) meddelas årsinkomsterna per slag. A + B 2010

31 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Inga inkomster Om inga inkomster har betalats meddelas 0 euro som årsinkomst. 6. Kortjobb under tjänstledighet Kortjobb under tjänstledighet meddelas som egna anställningar. Inkomsterna meddelas med årsinkomstanmälan kortjobb per anställningsslag och anmälare. 8. Förtroendevalda Förtroendevaldas ersättningar för inkomstbortfall och för viss tid betalda arvoden meddelas i samband med årsinkomstanmälan (slag=7) 9. Negativa inkomster Inkomster som betalats till för stort belopp årsinkomst 2009 årsinkomst 2010 dras av från inkomsterna under det år de avdras. Med ett felmeddelande måste avdrags- betalts från inkomsterna året och grunden för korrigeringen utredas. 273 för mycket avdras 273

32 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Korrigeringar av anställningsuppgifter Åtgärder efter överföringen till pensionsanstalten Om du är osäker på om överföringen lyckats ska du försäkra dig om att uppgifterna kommit fram till pensionsanstalten. Om registreringen hos Kommunernas pensionsförsäkring inte lyckas uppstår ett fel/anmärkningsmeddelande vid registreringen som sedan sänds till medlemssamfundet i form av en blankett. Felmeddelandet ska korrigeras på den utskickade blanketten. De korrigerade felmeddelandena ska inom två veckor återsändas till pensionsanstalten undertecknade och försedda med kontaktuppgifter. Gör vid behov korrigeringarna också i det egna systemet för att inte samma fel ska uppstå i fortsättningen. Uppgiften som ska rättas eller som saknas upptäcks senare (t.ex. på registerutdraget) fel i inkomsterna: meddela de korrigerade inkomsterna enligt betalningsår (styrkod U = ny/ändring) fel i anställningsuppgifterna: meddela på nytt alla anställningsuppgifter som ska rättas fel i den registrerade anställningens begynnelsedag; gör en borttagningsanmälan för den anställningsperiod som registrerats med felaktig begynnelsedag och meddela den anställningsperiod som saknas till registret anställningsuppgift saknas: meddela anställningen med blanketten för anmälan av anställning kontollera med stickprov vid byte av lönesystem att alla uppgifter överförts korrekt till pensionsanstalten Registerutdrag till flera personer (personförteckning) När du kontrollerar registeruppgifter och gör korrigeringar kan det hända att du behöver en personförteckning som du får på begäran från pensionsanstalten. Av den framgår alla registrerade anställningsuppgifter, avgränsade på önskat sätt. Förteckningen har visat sig vara nödvändig när ett nytt system tagits i bruk. Ansvaret för att uppgifterna är korrekta ligger hos medlemssamfunden.

33 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Ändringar som sker medan anställningen fortgår Intern överflyttning Om det finns flera anmälare hos medlemssamfundet och en persons anställning övergår från en anmälare till annan, används avslutningsorsak 81 = intern överflyttning. Personen inleder en ny anställning i samma medlemssamfund följande dag efter avslutningsdagen. Byte av datasystem Då ett medlemssamfund eller en anmälare byter datasystem, ska registerenheten kontaktas. Vi ger anvisningar om hur man bör göra.

34 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Organisationsförändringar När det gäller organisationsförändringar som berör flera personers anställningsuppgifter, är det bra att på förhand kontakta registerenheten och ekonomiavdelningen. Pensionsanstalten ger separata anvisningar för varje enskilt fall. Organisationsförändringarna kan inverka på en persons pensionsskydd och medlemssamfundens betalningsandelar. Medlemssamfund bildas eller upphör Pensionsskyddet för kommunernas och samkommunernas arbetstagare ordnas via Kommunernas pensionsförsäkring. Pensionsanstalten kan på ansökan som medlemssamfund godkänna ett aktiebolag eller en förening som ägs av kommuner eller andra medlemssamfund. Pensionsanstalten ger det nya medlemssamfundet en medlemssamfundsbeteckning, anvisningar om erläggande av pensionsförsäkringsavgifter och anvisningar om anmälningstrafiken. Om ett medlemssamfunds verksamhet överförs till ett annat medlemssamfund och personalen övergår till det nya som s.k. gamla arbetstagare avslutas anställningarna med avslutningskoden 82 = verksamheten till annat medlemssamfund. Om ett medlemssamfund upphör helt och hållet och personalen blir uppsagd är avslutningskoden 10 = avgått. Närmare om detta i cirkulär 2/ En del av verksamheten upphör eller övergår till annat medlemssamfund Om ändringen gäller endast en del anställda, inte till exempel en hel verksamhetsenhet, avslutas endast deras anställningar. Om personalen övergår till ett annat medlemssamfund som gamla arbetstagare är avslutningskoden för anställningen 82. Om personalen i samband med ett förstatligande av verksamheten övergår till att omfattas av StaPL, avslutas anställningarna med avslutningskod 70 = överföring av pensionsskydd. I övriga fall kan anställningarna avslutas med avslutninsgkoden 10 = avgått.

35 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken En anmälare börjar eller upphör Nya medlemssamfund ska komma överens med registerenheten om användningen av anmälarbeteckningen innan anmälningstrafiken inleds. Om anmälaren ändras avslutas anställningarna med koden 81 = intern överföring. Den nya anmälaren gör begynnelseanmälningarna med ny begynnelsedag för anställningarna.

36 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken SPECIELLT INOM ANMÄLNINGSTRAFIKEN Veterinärer Medlemssamfundet fastställer före slutet av varje år ett belopp som betraktas som åtgärdsarvode för veterinärerna under följande kalenderår. Pensionslönen räknas ut enligt de fastställda åtgärdsarvodena och utgående från dem bestäms arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgifter. Beloppet av arvodena meddelas per tjänsteinnehavare. Arvoden fastställs också för tjänster som är vakanta vid fastställningstidpunkten för vikarier för veckosluts- etc. jourhavande. Åtgärdsarvodena för en veterinär som hör till en jourring med gemensam jour fastställs och meddelas av den arbetsgivare i vars tjänst veterinären är. För åtgärdsarvoden gäller ett maximibelopp (47 717,04 euro år 2010). Om ett medlemssamfund fastställer ett högre belopp registreras endast maximibeloppet. Läs även cirkulären 4/2000, 3/2001 och 5/2003. I pensionsanstaltens cirkulär 7/1995 finns en utredning om den ändring i veterinärvårdsförordningen som trädde i kraft från början av år 1996.

37 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Brandmän Ordinarie brandkår alla anställningar meddelas koden för anställningsslaget är 01 (tjänste-/arbetsavtalsförhållande) Halvordinarie brandkår ordinarie anställningar meddelas som tillsvidare gällande eller enligt tidsperiodens längd jourhavande brandmän kan meddelas som fortlöpande bisysslor om den jourhavande brandmannen hör till en jourring endast de som får alarm-, övnings- eller släckningspenning meddelas som tillsvidare gällande eller enligt tidsperiodens längd till registret fr.o.m koden för anställningsslaget är 01 Frivilliga brandkåren, dvs. FBK anställningarna meddelas inte till Kommunernas pensionsförsäkring även om kommunen fungerar som ställföreträdande betalare anmälningarna skickas till privata pensionsförsäkringsbolag FBK ska ha ett eget FO-nummer

38 Registerenheten Anvisningar för anmälningstrafiken Val Centralvalnämnden Om det gäller ett president-, riksdags-, kommunal- eller EU-parlamentsval, ska följande anvisningar tillämpas för anmälningarna: De medlemmar av centralvalnämnden som fullmäktige väljer för valperioden (4 år), är förtroendevalda som anmäls till registret enligt anvisningarna för förtroendevalda. Centralvalnämnden utser en sekretare och övriga funktionärer som omfattas av KomPL (är inte förtroendevalda). Valnämnden Om personen har en annan anställning i kommunen kan de arvoden som omfattas av KomPL läggas till de löner som den anställda får från sin ordinarie anställning. Om en medlem i centralvalnämnden som omfattas av KomPL inte har någon annan kommunal anställning anmäls arvodena som separata bisysslor. Valbestyrelsen Centralnämnden Medlemmarna är förtroendevalda och de anmäls till registret enligt anvisningarna för förtroendevalda. Medlemmarna är förtroendevalda och de anmäls till registret enligt anvisningarna för förtroendevalda. Valbestyrelsen sköter om hem- och anstaltsröstningar. Staten väljer medlemmarna till länens centralnämnder, hör inte till kommunen, är inte förtroendevalda. Valbiträden/valförrättare Förutom valnämnden fungerar på valförrättningsställena valbiträden (59400) och valarbetare (74692), som till exempel hjälper till vid rösträkningen. Anställningarna för valbiträdena och valarbetarna som inte hör till valnämnden är bisysslor som omfattas av KomPL (är inte förtroendevalda). Om personen har en annan anställning i kommunen kan de valbiträdes och valarbetares arvoden som omfattas av KomPL meddelas som tillägg till de löner som den anställda får från sin ordinarie anställning Om ett valbiträde och en valarbetare som omfattas av KomPL inte har någon annan kommunal anställning anmäls anställningarna separat.