Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby"

Transkript

1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke Persson (C) Brita Larsson (FP) Tommy Hall (S) Arne Bertilsson, kommunchef Robert Odeberger, ekonomichef Göran Malmström, personalchef Åse Jönsson, förhandlingssekreterare Ingmar Tykesson, konsult Karin Kroon Gunnarsson, näringslivssamordnare Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef Lars Balkfors, teknisk chef Inger Bergfors, sekreterare Kjell-Åke Persson (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Bergfors Ordförande Nämnd Lars Ahlkvist (M) Kjell-Åke Persson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, Hörby kommun Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Inger Bergfors

2 (23) Innehållsförteckning 200 sid 3 Val av justeringspersoner 201 sid 4 Initiering av nya ärenden 202 sid 5 Angående förfrågan från Kommunal om byte av semesterdagstillägg mot ledig tid 203 sid 6 Motion om att möjligheten att starta sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras 204 sid 8 Medborgarförslag om mentorskap för nykomna invandrarkvinnor/flickor 205 sid 9 Information från Skåne Nordost 206 sid 10 Överföring av investeringsanslag 207 sid 11 Anställning av socialchef 208 sid 12 Angående Engströmsmarken 209 sid 13 Begäran om detaljplan, Lybyvägen 210 sid 14 Meddelanden 211 sid 15 Tematiskt tillägg för vindkraf6 till översiktsplanen Presentation av inkomna samrådsyttranden 212 sid 16 Information från besök i staden Peja i Kosovo 213 sid 17 Näringslivsstrategi för Hörby kommun sid 18 Anhållan om medel för inköp av juldekorationer och ökad driftsram för driften av dekorationerna 215 sid 19 Hastighetsplan för Hörby kommun 216 sid 21 Anhållan om medel för att fortsätta arbetet med utökning av pendlarparkering vid busstationen 217 sid 22 Läget i lärarnas avtalsförhandlingar 218 sid 23 Månadsrapporter

3 (23) 200 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden Lars Ahlkvist (M) justera dagens protokoll utses Kjell-Åke Persson (C).

4 (23) 201 Initiering av nya ärenden Ärenden tas upp vid lämpligt tillfälle vid dagens sammanträde. Följande ärenden initierades: Lars Ahlkvist (M): Arne Bertilsson: Begäran om detaljplan Lybyvägen Rapport från besöket i Kosovo Rekrytering av socialchef Överföring från KS investeringsanslag Information Engströmsmarken

5 (23) 202 Dnr 2012/168 Angående förfrågan från Kommunal om byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Arbetsutskottet beslutar att avstå från att i nuläget träffa något sådant avtal. Arbetsutskottet beslutar vidare att ge ledningsgruppen i uppdrag att se över semesterupplägget. Kommunal önskar en överenskommelse med arbetsgivaren om möjlighet för anställda att byta semesterdagstillägg mot ledig tid. Semesterbestämmelser enligt centralt kollektivavtal Enligt avtal Allmänna Bestämmelser (AB) utges till anställd med semester innevarande kalenderår ett semesterdagtillägg i samband med uttag av betald semesterdag. Tilläggets storlek är 0,605 % av månadslönen, ex 133 kr per semesterdag vid månadslön Antal betalda semesterdagar för den som är anställd helt kalenderår är 25 dagar, anställd som fyllt 40 år har rätt till 31 dagar samt anställd som fyllt 50 år har 32 dagar. Den som har rätt till mer än 20 dagar har rätt att spara överstigande dagar till kommande år, antal sparade dagar får uppgå till högst 40. Dessutom kan den som har mer än 25 semesterdagar omvandla sådana dagar till semestertimmar för uttag av ledighet del av dag. Även semestertimmar kan sparas till kommande år, dock högst 180 timmar. Kommunals önskemål Kommunal anser att de anställda som är i behov av ytterligare ledig tid ska få möjlighet att avstå semesterdagstilläggen och istället få värdet av dessa omräknat till extra lediga dagar. Förbundet hänvisar till bl. a. Kristianstads kommun som tecknat sådant lokalt kollektivavtal. Det avtalet är villkorat så att endast den som inte har några sparade dagar har möjlighet att ansöka om extra lediga dagar. Den anställde förbinder sig också att under året ta ut samtliga semesterdagar enligt AB + de extra lediga dagarna. Nuläge Hörby kommuns semesterskuld till de anställda uppgår till ca 19,5 milj. kr motsvarande ca sparade dagar och sparade timmar. Dessutom betalas varje år ut kontant ersättning för dagar som inte har kunnat tas ut och som inte får sparas. I februari 2012 utbetalades ersättning för 558 sådana dagar, kostnad ca kr. En omräkning av semesterdagstillägg till lediga dagar skulle ge den som har 25 semesterdagar ytterligare 3,29 lediga dagar, 31 dagar ger 4,07 dagar och 32 dagar 4,21 dagar. Det avtal Kristianstad har tecknat ger möjlighet till 4, resp 5 och 5 extra lediga dagar. Beslutsunderlag Skrivelse från personalavdelningen.

6 (23) 203 Dnr 2012/062 Motion om att möjligheten att starta sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det motionärerna yrkar på redan finns och erbjuds i kommunen genom ReSa-projektet. Reservation Tommy Hall (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till socialdemokraternas reservation i samband med att motionen behandlades i socialnämnden. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om möjligheten att starta sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras. Då Hörby kommun nu står i beredskap med att bygga upp en arbetsmarknadsenhet så yrkar socialdemokraterna och vänsterpartiet - att Hörby kommuns arbetsmarknadsansvarige i samarbete med ReSa projektet, näringslivssamordnare, praktikplatssamordnare, försäkringskassa och arbetsförmedlingen undersöker möjligheten att införa Sociala företag i Hörby kommun - att en kartläggning gällande finansieringsvägar och eventuella hinder skall göras som presenteras senast januari 2013 Motionen har remitterats till socialnämnden som vid sammanträde beslutat att som yttrande framföra att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att man bedömer att det motionärerna yrkar på redan finns och erbjuds i kommunen genom ReSa-projektet. Hörby kommun driver idag genom arbetsmarknadsenheten i Hörby kommun ett delfinansierat EU projekt med namnet EU-projekt ReSa, som står för Rehabilitering och Samordning. Där är ett av målen att öka samordningen mellan huvudaktörerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården och socialförvaltningen i Hörby kommun så att personer långt ifrån arbetsmarknaden inte faller mellan stolarna, utan stärks genom olika resurser för att nå självförsörjning.

7 (23) 203, forts. En metod som socialförvaltningen vill prova är att kommunen kan starta socialt företagande för målgruppen och implementera denna metod i den ordinarie verksamheten. Sociala företag handlar om företagande det företagande vars huvudsakliga mål är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och därmed integrera grupper som riskerar permanent utanförskap på arbetsmarknaden. Det handlar om företag vars medarbetare under lång tid kanske aldrig haft ett arbete att gå till. Det handlar om Empowerment Integration demokrati och Affärsverksamhet. Fyra byggstenar som utgör grunden för det sociala företagandet. Beslutsunderlag Motion från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Protokollsutdrag från socialnämnens sammanträde med bilagor. Yrkanden Vid arbetsutskottets överläggning yrkar Tommy Hall (S) bifall till motionen. Pelle Skerup (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner majoritet för bifall till ordförandens förslag.

8 (23) 204 Dnr 2011/319 Medborgarförslag om mentorskap för nykomna invandrarkvinnor/flickor Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till socialförvaltningens yttrande att man är positiv till förslaget om mentorskap och att det beaktas i det löpande arbetet under 2012 och att socialförvaltningen ser över möjligheterna att ansöka om externa medel för att kunna genomföra projektet. Lena Rossander har lämnat ett medborgarförslag med förslag att det i Hörby ska finnas någon form av mentors- eller kontaktprojekt som syftar på att nå invandrarkvinnor/flickor. Projektet ska vara ett frivilligt och ideellt arbete. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Lena Rossander. Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde med bilagor.

9 (23) 205 Information från Skåne Nordost Informationen godkänns. Kommunchef Arne Bertilsson informerar arbetsutskottet om nedanstående ärenden som skall behandlas på Skåne Nordosts styrelsemöte den 21 juni. 1. Höghastighetståg 2. Inkubatorverksamhet i nordöstra Skåne 3. Skåne Nordost framtid Skåne Nordost inriktning tillväxt och EU-kontor Koncentration på Utbildning. Infrastruktur och Arbetsmarknad Krav på tillväxtprojekt EU-kontor Skåne Nordost strategi och handlingsplan Permanent ordförande och vice ordförandeskap Program för prioriteringar för kommande fyra år beslutas och förankras i kommunerna Arbetsordning ändras

10 (23) 206 Överföring av investeringsanslag Arbetsutskottetföreslår kommunstyrelsen besluta överföra 400 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag till fastighetskontoret. Beloppet avser finansiera (Relacom är leverantör) fiberdragning i samband med flyttning av kabelintag i nya kommunhuset. Beloppet motsvarande 400 tkr avser nedlagt arbete 2011.

11 (23) 207 Anställning av socialchef Arbetsutskottet beslutar att anställa Peter Hansson som socialchef samt uppdrar åt kommunledningskontoret att träffa överenskommelse om tillträdesdag och övriga villkor. Kommunstyrelsen beslutade att bemyndiga arbetsutskottet att fatta beslut om anställning av socialchef. En rekryteringsprocess har ägt rum med stöd av rekryteringsföretag och intervjuer har skett.

12 (23) 208 Angående Engströmsmarken Informationen noteras. Kommunchef Arne Bertilsson informerar arbetsutskottet om att det nu finns ett utkast till exploateringsavtal för Engströmsmarken och att man träffat en exploatör i veckan. För att komma fram till rätt pris är det tänkt att man skall ta hjälp av mäklare för värdering.

13 (23) 209 Begäran om detaljplan, Lybyvägen Arbetsutskottet ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för område norr om Lybyvägen. Plangruppen föreslår att det upprättas detaljplan för område norr om Lybyvägen för möjlig placering av BoKlok hus.

14 (23) 210 Dnr 2012/008 Meddelanden Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna. Följande meddelanden redovisas: 1. Byggnadsnämnden Kungörelse detaljplan för del av Slagtofta 1:6. 2. Länsstyrelsen i Skåne län Beslut om tillstånd enligt lag om kulturminnen att utföra en arkeologisk undersökning inom fastigheten Råby 28:3. 3. AD-dom angående IVPA är framskjuten till 29 augusti.

15 (23) 211 Dnr 2011/070 Tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen Presentation av inkomna samrådsyttranden Informationen godkänns. Ärendet återupptas till hösten för beslut om det fortsatta arbetet. Vidare beslutas att anordna en busstur på Linderödsåsen för fullmäktiges ledamöter. Hörby kommun har arbetet fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft och kommunstyrelsen beslutade om utställning av förslaget. Samrådsförslaget har presenterats för allmänheten vid informationsmöte i Svensköp och kommunhuset i Hörby. Konsult Ingmar Tykesson redogör för inkomna yttranden. Beslutsunderlag. Redogörelse efter utställning av tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen.

16 (23) 212 Information från besök i staden Peja i Kosovo Informationen godkänns. Konsult Ingmar Tykesson informerar från besöket i staden Peja i Kosovo. Projekt som man vill arbeta med är avfallshantering och avloppsvattenrening.

17 (23) 213 Dnr 2012/169 Näringslivsstrategi för Hörby kommun Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade näringslivsstrategin för Hörby kommun Inledning Denna strategi är en revidering av den av kommunfullmäktige antagna näringslivsstrategin I en ständig föränderlig omvärld ska strategin vara ett levande dokument. Där av är strategin lagd på tre år, Därutöver läggs en årlig verksamhetsplan. Den reviderade strategin har processats i näringslivsrådet, kommunens ledningsgrupp samt med Svenskt Näringsliv Skåne. Beslutsunderlag Hörby kommuns Näringslivsstrategi

18 (23) 214 Dnr 2012/170 Anhållan om medel för inköp av juldekorationer och ökad driftsram för driften av dekorationerna Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att finansiera 120 tkr inom kommunstyrelsens medel till förfogande då inköpet kan ses som ett engångsinköp och att dekorationerna beräknas ha en längre ekonomisk livslängd. Vad gäller de ökade driftskostnaderna på 50 tkr årligen bör detta kunna inrymmas i ordinarie budget. Hörby kommun är i stort behov av att förnya juldekorationerna till centrum i framförallt huvudorten. De juldekorationer i form av kometer och ljusslingor som finns är i många delar mycket gammal och mycket är trasigt och har fått kasseras. Kometerna har tidigare monterats upp av köpmannaföreningen mot att kommunen stått för inköp av glödlampor. Köpmannaföreningen har klargjort att de inte längre vill fortsätta med det åtagandet. Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med näringslivssamordnaren har inventerat behoven och tagit fram ett förslag till utveckling/investeringsplan. Det konstateras att det inte finns utrymme på 120 tkr inom befintliga investeringsanslag. En lösning är att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att finansiera de 120 tkr inom kommunstyrelsens medel till förfogande då inköpet kan ses som ett engångsinköp och att dekorationerna beräknas ha en längre ekonomisk livslängd. Vad gäller de ökade driftskostnaderna på 50 tkr årligen bör detta kunna inrymmas i ordinarie budget Beslutsunderlag Förslag till utveckling/investeringsplan.

19 (23) 215 Dnr 2011/175 Hastighetsplan för Hörby kommun Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Hastigheten utanför skolor och förskolor i Hörby kommun bör vara 30 km/timmen. 2. Med denna förändring anta Hastighetsplanen. Den skall sen inarbetas i trafikplanen. Kommunen tog 2011 beslutet att genomföra en hastighetsrevision i och med incitamentet från Sveriges kommuner och lansting och Trafikverket genom verktyget Rätt fart i staden. Kommunen har under 2011 genomfört hastighetsöversyn i två etapper, först i Hörby, Osbyholm, Askeröd, Östraby, Önneköp, Svensköp, Södra Rörum, Ludvigsborg, Västerstad, Långaröd, Lyby och sedan i Ekastorps fritidsby, Funderseds fritidsby, Gammalstorp, Kylestorp, Satserup, Skogsbyn, Skäpperöd, Slagtofta, Södra Rörums fritidsby, Trulstorps fritidsby, Västantorps fritidsby och Äspinge. Hastighetsrevisionen som utmynnade i denna hastighetsplan, har till syfte att anslå nya högsta tillåtna hastigheter på Hörby kommuns gator och vägar inom tätbebyggt område. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera hastighetsplanen till tekniska nämnden för en noggrannare beredning och fördjupad dialog med medborgarna. beslutade att ge tekniska nämnden i uppdrag att samordna arbetet med trafikplan, hastighetsplan och översiktsplan. Tekniska kontoret har slagit samman de båda hastighetsplanerna till en samlad Hastighetsplan för Hörby kommun. Hastighetsplanen har reviderats i enlighet med inkomna yttranden. Tekniska nämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelse över komplettering till hastighetsplan för småorter i Hörby kommun och godkänna sammanslagen hastighetsplan för Hörby kommun och översända hastighetsplanen till kommunfullmäktige för fastställelse.

20 (23) 215, forts. Beslutsunderlag Hastighetplan för Hörby kommun. Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde

21 (23) 216 Dnr 2012/165 Anhållan om medel för att fortsätta arbetet med utökning av pendlarparkering vid busstationen Arbetsutskottet beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för att bygga pendlarparkeringen. Ekonomichefen får i uppdrag att lösa finansieringen. Tekniska nämnden har gett tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med utökning av pendlarparkering vid bussterminalen och anhålla om medel hos kommunstyrelsen för ombyggnaden. Arbetet med utbyggnad av pendlarparkeringen skulle kunna göras i samband med ombyggnaden av bussterminalen, vilket ger samordningsvinster. Sedan tidigare har bidrag beviljats från Skånetrafiken för ombyggnaden av bussterminaslen om 50 % av totalkostnaden. Kostnaden har tidigare beräknats till 700 tkr. Skånetrafiken har meddelat att det finns möjlighet att höja bidragstaket till en totalkostnad om 1 mkr under förutsättning att arbetet utförs under En budgetkalkyl har tagits fram för ombyggnaden av såväl bussterminal som pendlarparkering. Totalkostnaden för bussterminalen beräknas som tidigare till ca 700 tkr och för pendlarparkeringen beräknas kostnaden till ca 300 tkr. Tekniska kontoret anhåller hos kommunstyrelsen om 150 tkr för att kunna bygga pendlarparkeringen under Beslutsunderlag Skrivelse från tekniske chefen.

22 (23) 217 Läget i lärarnas avtalsförhandlingar Informationen noteras. Personalchef Göran Malmström informerar arbetsutskottet om läget i lärarnas avtalsförhandlingar. SKL och Lärarnas Samverkansorganisation har förhandlat i närmare fem månader. Ett slutbud har nu lämnats som båda lärarorganisationerna har avvisat.

23 (23) 218 Månadsrapporter Månadsrapporterna godkänns och läggs till handlingarna. Arbetsutskottet beslutar vidare uppmärksamma tekniska nämnden på att VA verksamheten inte är i balans. Ekonomikontoret har upprättat månadsrapporter för Hörby kommun, Kommunstyrelsen och UNIKOM Månadsrapport Hörby kommun Periodens resultat uppgår till 11,1 mkr, jämfört med periodens budget är det ett överskott med 3,5 mkr. I periodens resultat ingår jämförelsestörande post på 3,4 mkr som avser förlikning med Hörby Finans Fastighets AB. Månadsrapport kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på tkr den 31 maj. Överskottet beror på markförsäljning 3,2 mkr. Överförmyndare p.g.a. att en större andel arvoden för förmyndare utbetalts under perioden -215 tkr. Ökade kostnader för närtrafiken -734 tkr. Försäkringskostnader hanteras centralt och fördelas ut på förvaltningarna under hösten 951 tkr. Månadsrapport UNIKOM Periodens resultat visas ett överskott på 593 tkr som dels är högre intäkter för externt debiterade IT-kostnader och dels är lägre kostnader för telefonväxeln.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-09 1(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-09 1(23) 2012-05-09 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 281 292 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 281 292 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-10-03 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Pelle Skerup (M) ordförande Kjell-Åke Persson (C) Brita

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby 2012-08-22 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Brita

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby

Kommunförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby 2012-01-18 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke Persson (C) Brita Larsson (FP) Tommy Hall

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 309 324 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 309 324 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-11-07 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 10.25. Ajournering kl. 10.10 10.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl arbetsutskott 2011-10-12 1 (14) Plats och tid Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl 08.30-12.15 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen kl. 09.00-09.30, 09.40-10.15 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer