Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby"

Transkript

1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke Persson (C) Brita Larsson (FP) Tommy Hall (S) Arne Bertilsson, kommunchef Robert Odeberger, ekonomichef Göran Malmström, personalchef Åse Jönsson, förhandlingssekreterare Ingmar Tykesson, konsult Karin Kroon Gunnarsson, näringslivssamordnare Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef Lars Balkfors, teknisk chef Inger Bergfors, sekreterare Kjell-Åke Persson (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Bergfors Ordförande Nämnd Lars Ahlkvist (M) Kjell-Åke Persson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, Hörby kommun Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Inger Bergfors

2 (23) Innehållsförteckning 200 sid 3 Val av justeringspersoner 201 sid 4 Initiering av nya ärenden 202 sid 5 Angående förfrågan från Kommunal om byte av semesterdagstillägg mot ledig tid 203 sid 6 Motion om att möjligheten att starta sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras 204 sid 8 Medborgarförslag om mentorskap för nykomna invandrarkvinnor/flickor 205 sid 9 Information från Skåne Nordost 206 sid 10 Överföring av investeringsanslag 207 sid 11 Anställning av socialchef 208 sid 12 Angående Engströmsmarken 209 sid 13 Begäran om detaljplan, Lybyvägen 210 sid 14 Meddelanden 211 sid 15 Tematiskt tillägg för vindkraf6 till översiktsplanen Presentation av inkomna samrådsyttranden 212 sid 16 Information från besök i staden Peja i Kosovo 213 sid 17 Näringslivsstrategi för Hörby kommun sid 18 Anhållan om medel för inköp av juldekorationer och ökad driftsram för driften av dekorationerna 215 sid 19 Hastighetsplan för Hörby kommun 216 sid 21 Anhållan om medel för att fortsätta arbetet med utökning av pendlarparkering vid busstationen 217 sid 22 Läget i lärarnas avtalsförhandlingar 218 sid 23 Månadsrapporter

3 (23) 200 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden Lars Ahlkvist (M) justera dagens protokoll utses Kjell-Åke Persson (C).

4 (23) 201 Initiering av nya ärenden Ärenden tas upp vid lämpligt tillfälle vid dagens sammanträde. Följande ärenden initierades: Lars Ahlkvist (M): Arne Bertilsson: Begäran om detaljplan Lybyvägen Rapport från besöket i Kosovo Rekrytering av socialchef Överföring från KS investeringsanslag Information Engströmsmarken

5 (23) 202 Dnr 2012/168 Angående förfrågan från Kommunal om byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Arbetsutskottet beslutar att avstå från att i nuläget träffa något sådant avtal. Arbetsutskottet beslutar vidare att ge ledningsgruppen i uppdrag att se över semesterupplägget. Kommunal önskar en överenskommelse med arbetsgivaren om möjlighet för anställda att byta semesterdagstillägg mot ledig tid. Semesterbestämmelser enligt centralt kollektivavtal Enligt avtal Allmänna Bestämmelser (AB) utges till anställd med semester innevarande kalenderår ett semesterdagtillägg i samband med uttag av betald semesterdag. Tilläggets storlek är 0,605 % av månadslönen, ex 133 kr per semesterdag vid månadslön Antal betalda semesterdagar för den som är anställd helt kalenderår är 25 dagar, anställd som fyllt 40 år har rätt till 31 dagar samt anställd som fyllt 50 år har 32 dagar. Den som har rätt till mer än 20 dagar har rätt att spara överstigande dagar till kommande år, antal sparade dagar får uppgå till högst 40. Dessutom kan den som har mer än 25 semesterdagar omvandla sådana dagar till semestertimmar för uttag av ledighet del av dag. Även semestertimmar kan sparas till kommande år, dock högst 180 timmar. Kommunals önskemål Kommunal anser att de anställda som är i behov av ytterligare ledig tid ska få möjlighet att avstå semesterdagstilläggen och istället få värdet av dessa omräknat till extra lediga dagar. Förbundet hänvisar till bl. a. Kristianstads kommun som tecknat sådant lokalt kollektivavtal. Det avtalet är villkorat så att endast den som inte har några sparade dagar har möjlighet att ansöka om extra lediga dagar. Den anställde förbinder sig också att under året ta ut samtliga semesterdagar enligt AB + de extra lediga dagarna. Nuläge Hörby kommuns semesterskuld till de anställda uppgår till ca 19,5 milj. kr motsvarande ca sparade dagar och sparade timmar. Dessutom betalas varje år ut kontant ersättning för dagar som inte har kunnat tas ut och som inte får sparas. I februari 2012 utbetalades ersättning för 558 sådana dagar, kostnad ca kr. En omräkning av semesterdagstillägg till lediga dagar skulle ge den som har 25 semesterdagar ytterligare 3,29 lediga dagar, 31 dagar ger 4,07 dagar och 32 dagar 4,21 dagar. Det avtal Kristianstad har tecknat ger möjlighet till 4, resp 5 och 5 extra lediga dagar. Beslutsunderlag Skrivelse från personalavdelningen.

6 (23) 203 Dnr 2012/062 Motion om att möjligheten att starta sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det motionärerna yrkar på redan finns och erbjuds i kommunen genom ReSa-projektet. Reservation Tommy Hall (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till socialdemokraternas reservation i samband med att motionen behandlades i socialnämnden. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om möjligheten att starta sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras. Då Hörby kommun nu står i beredskap med att bygga upp en arbetsmarknadsenhet så yrkar socialdemokraterna och vänsterpartiet - att Hörby kommuns arbetsmarknadsansvarige i samarbete med ReSa projektet, näringslivssamordnare, praktikplatssamordnare, försäkringskassa och arbetsförmedlingen undersöker möjligheten att införa Sociala företag i Hörby kommun - att en kartläggning gällande finansieringsvägar och eventuella hinder skall göras som presenteras senast januari 2013 Motionen har remitterats till socialnämnden som vid sammanträde beslutat att som yttrande framföra att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att man bedömer att det motionärerna yrkar på redan finns och erbjuds i kommunen genom ReSa-projektet. Hörby kommun driver idag genom arbetsmarknadsenheten i Hörby kommun ett delfinansierat EU projekt med namnet EU-projekt ReSa, som står för Rehabilitering och Samordning. Där är ett av målen att öka samordningen mellan huvudaktörerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården och socialförvaltningen i Hörby kommun så att personer långt ifrån arbetsmarknaden inte faller mellan stolarna, utan stärks genom olika resurser för att nå självförsörjning.

7 (23) 203, forts. En metod som socialförvaltningen vill prova är att kommunen kan starta socialt företagande för målgruppen och implementera denna metod i den ordinarie verksamheten. Sociala företag handlar om företagande det företagande vars huvudsakliga mål är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och därmed integrera grupper som riskerar permanent utanförskap på arbetsmarknaden. Det handlar om företag vars medarbetare under lång tid kanske aldrig haft ett arbete att gå till. Det handlar om Empowerment Integration demokrati och Affärsverksamhet. Fyra byggstenar som utgör grunden för det sociala företagandet. Beslutsunderlag Motion från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Protokollsutdrag från socialnämnens sammanträde med bilagor. Yrkanden Vid arbetsutskottets överläggning yrkar Tommy Hall (S) bifall till motionen. Pelle Skerup (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner majoritet för bifall till ordförandens förslag.

8 (23) 204 Dnr 2011/319 Medborgarförslag om mentorskap för nykomna invandrarkvinnor/flickor Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till socialförvaltningens yttrande att man är positiv till förslaget om mentorskap och att det beaktas i det löpande arbetet under 2012 och att socialförvaltningen ser över möjligheterna att ansöka om externa medel för att kunna genomföra projektet. Lena Rossander har lämnat ett medborgarförslag med förslag att det i Hörby ska finnas någon form av mentors- eller kontaktprojekt som syftar på att nå invandrarkvinnor/flickor. Projektet ska vara ett frivilligt och ideellt arbete. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Lena Rossander. Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde med bilagor.

9 (23) 205 Information från Skåne Nordost Informationen godkänns. Kommunchef Arne Bertilsson informerar arbetsutskottet om nedanstående ärenden som skall behandlas på Skåne Nordosts styrelsemöte den 21 juni. 1. Höghastighetståg 2. Inkubatorverksamhet i nordöstra Skåne 3. Skåne Nordost framtid Skåne Nordost inriktning tillväxt och EU-kontor Koncentration på Utbildning. Infrastruktur och Arbetsmarknad Krav på tillväxtprojekt EU-kontor Skåne Nordost strategi och handlingsplan Permanent ordförande och vice ordförandeskap Program för prioriteringar för kommande fyra år beslutas och förankras i kommunerna Arbetsordning ändras

10 (23) 206 Överföring av investeringsanslag Arbetsutskottetföreslår kommunstyrelsen besluta överföra 400 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag till fastighetskontoret. Beloppet avser finansiera (Relacom är leverantör) fiberdragning i samband med flyttning av kabelintag i nya kommunhuset. Beloppet motsvarande 400 tkr avser nedlagt arbete 2011.

11 (23) 207 Anställning av socialchef Arbetsutskottet beslutar att anställa Peter Hansson som socialchef samt uppdrar åt kommunledningskontoret att träffa överenskommelse om tillträdesdag och övriga villkor. Kommunstyrelsen beslutade att bemyndiga arbetsutskottet att fatta beslut om anställning av socialchef. En rekryteringsprocess har ägt rum med stöd av rekryteringsföretag och intervjuer har skett.

12 (23) 208 Angående Engströmsmarken Informationen noteras. Kommunchef Arne Bertilsson informerar arbetsutskottet om att det nu finns ett utkast till exploateringsavtal för Engströmsmarken och att man träffat en exploatör i veckan. För att komma fram till rätt pris är det tänkt att man skall ta hjälp av mäklare för värdering.

13 (23) 209 Begäran om detaljplan, Lybyvägen Arbetsutskottet ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för område norr om Lybyvägen. Plangruppen föreslår att det upprättas detaljplan för område norr om Lybyvägen för möjlig placering av BoKlok hus.

14 (23) 210 Dnr 2012/008 Meddelanden Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna. Följande meddelanden redovisas: 1. Byggnadsnämnden Kungörelse detaljplan för del av Slagtofta 1:6. 2. Länsstyrelsen i Skåne län Beslut om tillstånd enligt lag om kulturminnen att utföra en arkeologisk undersökning inom fastigheten Råby 28:3. 3. AD-dom angående IVPA är framskjuten till 29 augusti.

15 (23) 211 Dnr 2011/070 Tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen Presentation av inkomna samrådsyttranden Informationen godkänns. Ärendet återupptas till hösten för beslut om det fortsatta arbetet. Vidare beslutas att anordna en busstur på Linderödsåsen för fullmäktiges ledamöter. Hörby kommun har arbetet fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft och kommunstyrelsen beslutade om utställning av förslaget. Samrådsförslaget har presenterats för allmänheten vid informationsmöte i Svensköp och kommunhuset i Hörby. Konsult Ingmar Tykesson redogör för inkomna yttranden. Beslutsunderlag. Redogörelse efter utställning av tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen.

16 (23) 212 Information från besök i staden Peja i Kosovo Informationen godkänns. Konsult Ingmar Tykesson informerar från besöket i staden Peja i Kosovo. Projekt som man vill arbeta med är avfallshantering och avloppsvattenrening.

17 (23) 213 Dnr 2012/169 Näringslivsstrategi för Hörby kommun Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade näringslivsstrategin för Hörby kommun Inledning Denna strategi är en revidering av den av kommunfullmäktige antagna näringslivsstrategin I en ständig föränderlig omvärld ska strategin vara ett levande dokument. Där av är strategin lagd på tre år, Därutöver läggs en årlig verksamhetsplan. Den reviderade strategin har processats i näringslivsrådet, kommunens ledningsgrupp samt med Svenskt Näringsliv Skåne. Beslutsunderlag Hörby kommuns Näringslivsstrategi

18 (23) 214 Dnr 2012/170 Anhållan om medel för inköp av juldekorationer och ökad driftsram för driften av dekorationerna Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att finansiera 120 tkr inom kommunstyrelsens medel till förfogande då inköpet kan ses som ett engångsinköp och att dekorationerna beräknas ha en längre ekonomisk livslängd. Vad gäller de ökade driftskostnaderna på 50 tkr årligen bör detta kunna inrymmas i ordinarie budget. Hörby kommun är i stort behov av att förnya juldekorationerna till centrum i framförallt huvudorten. De juldekorationer i form av kometer och ljusslingor som finns är i många delar mycket gammal och mycket är trasigt och har fått kasseras. Kometerna har tidigare monterats upp av köpmannaföreningen mot att kommunen stått för inköp av glödlampor. Köpmannaföreningen har klargjort att de inte längre vill fortsätta med det åtagandet. Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med näringslivssamordnaren har inventerat behoven och tagit fram ett förslag till utveckling/investeringsplan. Det konstateras att det inte finns utrymme på 120 tkr inom befintliga investeringsanslag. En lösning är att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att finansiera de 120 tkr inom kommunstyrelsens medel till förfogande då inköpet kan ses som ett engångsinköp och att dekorationerna beräknas ha en längre ekonomisk livslängd. Vad gäller de ökade driftskostnaderna på 50 tkr årligen bör detta kunna inrymmas i ordinarie budget Beslutsunderlag Förslag till utveckling/investeringsplan.

19 (23) 215 Dnr 2011/175 Hastighetsplan för Hörby kommun Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Hastigheten utanför skolor och förskolor i Hörby kommun bör vara 30 km/timmen. 2. Med denna förändring anta Hastighetsplanen. Den skall sen inarbetas i trafikplanen. Kommunen tog 2011 beslutet att genomföra en hastighetsrevision i och med incitamentet från Sveriges kommuner och lansting och Trafikverket genom verktyget Rätt fart i staden. Kommunen har under 2011 genomfört hastighetsöversyn i två etapper, först i Hörby, Osbyholm, Askeröd, Östraby, Önneköp, Svensköp, Södra Rörum, Ludvigsborg, Västerstad, Långaröd, Lyby och sedan i Ekastorps fritidsby, Funderseds fritidsby, Gammalstorp, Kylestorp, Satserup, Skogsbyn, Skäpperöd, Slagtofta, Södra Rörums fritidsby, Trulstorps fritidsby, Västantorps fritidsby och Äspinge. Hastighetsrevisionen som utmynnade i denna hastighetsplan, har till syfte att anslå nya högsta tillåtna hastigheter på Hörby kommuns gator och vägar inom tätbebyggt område. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera hastighetsplanen till tekniska nämnden för en noggrannare beredning och fördjupad dialog med medborgarna. beslutade att ge tekniska nämnden i uppdrag att samordna arbetet med trafikplan, hastighetsplan och översiktsplan. Tekniska kontoret har slagit samman de båda hastighetsplanerna till en samlad Hastighetsplan för Hörby kommun. Hastighetsplanen har reviderats i enlighet med inkomna yttranden. Tekniska nämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelse över komplettering till hastighetsplan för småorter i Hörby kommun och godkänna sammanslagen hastighetsplan för Hörby kommun och översända hastighetsplanen till kommunfullmäktige för fastställelse.

20 (23) 215, forts. Beslutsunderlag Hastighetplan för Hörby kommun. Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde

21 (23) 216 Dnr 2012/165 Anhållan om medel för att fortsätta arbetet med utökning av pendlarparkering vid busstationen Arbetsutskottet beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för att bygga pendlarparkeringen. Ekonomichefen får i uppdrag att lösa finansieringen. Tekniska nämnden har gett tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med utökning av pendlarparkering vid bussterminalen och anhålla om medel hos kommunstyrelsen för ombyggnaden. Arbetet med utbyggnad av pendlarparkeringen skulle kunna göras i samband med ombyggnaden av bussterminalen, vilket ger samordningsvinster. Sedan tidigare har bidrag beviljats från Skånetrafiken för ombyggnaden av bussterminaslen om 50 % av totalkostnaden. Kostnaden har tidigare beräknats till 700 tkr. Skånetrafiken har meddelat att det finns möjlighet att höja bidragstaket till en totalkostnad om 1 mkr under förutsättning att arbetet utförs under En budgetkalkyl har tagits fram för ombyggnaden av såväl bussterminal som pendlarparkering. Totalkostnaden för bussterminalen beräknas som tidigare till ca 700 tkr och för pendlarparkeringen beräknas kostnaden till ca 300 tkr. Tekniska kontoret anhåller hos kommunstyrelsen om 150 tkr för att kunna bygga pendlarparkeringen under Beslutsunderlag Skrivelse från tekniske chefen.

22 (23) 217 Läget i lärarnas avtalsförhandlingar Informationen noteras. Personalchef Göran Malmström informerar arbetsutskottet om läget i lärarnas avtalsförhandlingar. SKL och Lärarnas Samverkansorganisation har förhandlat i närmare fem månader. Ett slutbud har nu lämnats som båda lärarorganisationerna har avvisat.

23 (23) 218 Månadsrapporter Månadsrapporterna godkänns och läggs till handlingarna. Arbetsutskottet beslutar vidare uppmärksamma tekniska nämnden på att VA verksamheten inte är i balans. Ekonomikontoret har upprättat månadsrapporter för Hörby kommun, Kommunstyrelsen och UNIKOM Månadsrapport Hörby kommun Periodens resultat uppgår till 11,1 mkr, jämfört med periodens budget är det ett överskott med 3,5 mkr. I periodens resultat ingår jämförelsestörande post på 3,4 mkr som avser förlikning med Hörby Finans Fastighets AB. Månadsrapport kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på tkr den 31 maj. Överskottet beror på markförsäljning 3,2 mkr. Överförmyndare p.g.a. att en större andel arvoden för förmyndare utbetalts under perioden -215 tkr. Ökade kostnader för närtrafiken -734 tkr. Försäkringskostnader hanteras centralt och fördelas ut på förvaltningarna under hösten 951 tkr. Månadsrapport UNIKOM Periodens resultat visas ett överskott på 593 tkr som dels är högre intäkter för externt debiterade IT-kostnader och dels är lägre kostnader för telefonväxeln.

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-15 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 36 Plats och tid Hos kommunalrådet Kent Larsson, Grästorp, kl 11.00 16.00 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens

Läs mer