Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?"

Transkript

1 Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS

2 Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen som ansvarar för kulturen, ibland regionen eller regionförbundet. I den här broschyren följer vi Kulturrådets princip och skriver genomgående landsting. På Kulturrådets hemsida hittar du aktuell information om huvudman i din region. 7: Landstinget 1 ansvarar för att Norrbottens län 2 Västerbottens län 3 Västernorrlands län 4 Jämtlands län 5 Gävleborts län 6 Dalarnas län 7 Värmlands län 8 Örebros län 9 Västmanlands län 10 Uppsalas län 11 Stockholms län 12 Södermanlands län 13 Västa Götalands län 14 Östergötlands län 15 Jönköpings län 16 Hallands län 17 Kronobergs län 18 Kalmars län 19 Skånes län 20 Blekinges län 21 Gotlands län den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2 3

3 De nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. (Kulturutredningen Tid för kultur, prop. 2009/10:3) Kulturpropositionen 1974 lade grunden för en bred och stark kulturell infrastruktur och slog fast de kulturpolitiska målen. De revideras något i 2009 års kulturproposition men är i princip desamma. I Kulturutredningen finns en längre beskrivning av regeringens resonemang. Professionella kulturlivet både institutioner och oberoende professionella kulturskapare, t ex författare, filmskapare, bildkonstnärer, musiker Vem är vem? i den regionala kulturpolitiken Civilsamhället studieförbund, folkbildning, arrangörer och andra ideella organisationer Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Regional museiverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Regional arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Hemslöjdsfrämjande verksamhet samt Regional biblioteksverksamhet (inklusive litteratur och läsfrämjande) De som bestämmer delat ansvar mellan tjänstemän och politiker på statlig, regional och kommunal nivå Regional kulturverksamhet med statligt stöd delas in i 7 områden: 4 5

4 Budgetera för arvodering Kulturpolitik genom KLYS klys är en stark röst i den nationella kulturpolitiken. Genom våra 15 medlemsorganisationer når och representerar vi cirka kulturskapare. Hela KLYSperspektivet vårt arbete handlar om att söka och driva de frågor som är gemensamma för alla professionella kulturskapare, oavsett konstområde. Vi kallar det för klys-perspektivet. Det handlar just om att gå samman det konstområdesövergripande är styrkan och kraften i förändringsarbetet. *** Sedan länge har vi drivit frågan om vem som representerar det professionella kulturlivet, och hur det kan involveras i arbetet med regionens kulturplaner. I och med den nya samverkansmodellen som den här broschyren handlar om har en ny kulturpolitisk karta målats upp. En karta där samverkan och dialog på alla plan är satt i fokus: mellan stat, region och kommun, och där också det professionella kulturlivet och civilsamhället ska delta i samråd när kulturplanen ska tas fram. Vi arbetar för formaliserad dialog. Med detta menar vi ett samråd där det finns kontinuitet och långsiktiga strategier för att involvera professionella kulturskapare i kulturplanens skrivande, genomförande och uppföljning. Vi ser samverkansmodellen som en tydlig uppmaning till detta. klys verkar för att dessa samråd ska arvoderas och att det budgeteras för dem i kulturplanen. klys är också en remissinstans och vi lämnar yttranden över alla regionala kulturplaner. Vårt mål är att diskussionen om kulturskapares villkor ska få stort genomslag även regionalt. Genom vårt konstområdesövergripande arbetssätt och samlade kunskaper har vi mycket goda förutsättningar för att bidra till samverkansmodellens genomförande på bästa sätt. KLYS fyra konstområden ord Sveriges Författarförbund Sveriges Dramatikerförbund Svenska Journalistförbundet Sveriges Läromedelsförfattares Förbund TON Föreningen Svenska Tonsättare SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare Federationen Svenska Musiker: Sveriges Yrkesmusikerförbund, Svenska Musikerförbundet bild/form Konstnärernas Riksorganisation Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare Svenska Tecknare Svenska Fotografers Förbund scen/film Teaterförbundet Svenska Regissörsföreningen Oberoende Filmares Förbund Unionen, Fackklubben vid SR, Svt och UR 6 7 7

5 Samverkansmodellen & anslagsfördelning DÅ Regeringens prioriteringar NU Regeringens prioriteringar Framtidens kultur Riksarkivet kultur rådet Nämnden för hemslöjdsfrågor Statens konstråd Kulturrådet Landstinget Kulturrådets samverkansråd Boverket Riksantikvarieämbetet svenska Filmi nstitutet Allmänna arvsfonden Varje regional kulturverksamhet fick söka statligt stöd på egen hand, och medfinansiering av landsting och kommun krävdes. Vem bestämmer om pengarna? De nationella kulturpolitiska målen är förstås riktlinjer för fördelningen av statligt kulturstöd. Tidigare fick varje verksamhet (t ex länsteatrar, länsmusik och berättarfestivaler) söka stöd på egen hand från olika myndigheter. 2011* påbörjades något som kallas kultursamverkansmodellen, eller bara samverkansmodellen. Nu fördelas istället det statliga stödet som en pott till landstingen, som i sin tur fördelar medlen till regional kulturverksamhet. Som beslutsunderlag använder * Kultursamverkansmodellen påbörjades vid årsskiftet 2010/11 och implementerades snabbt över hela landet. Hösten 2013 är 20 av 21 regioner med. Istället för anslag från många olika myndigheter direkt till verksamheterna samlas de statliga anslagen hos Kulturrådet som betalar ut dem som en pott till landstinget. Alla nivåer har fortsatt delat ansvar. Kulturrådet en kulturplan som respektive landsting ansvarar för att ta fram. Till sin hjälp vid beredning och beslut har Kulturrådet ett Samverkansråd, bestående av olika myndigheter och organisationer, som bevakar sina respektive kulturpolitiska områden. Kulturrådets Samverkansråd består av Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet. 8 9

6 Samverkansmodellen har med andra ord omfördelat en stor del av beredning och beslut om stöd och satsningar till politiker och tjänstemän på regional nivå. Detta möjliggör ett helhetsgrepp för regionen med större frihet och ökat utrymme för regional variation, men också mer administration på regional nivå. De pengar som finns i samverkansmodellen är ämnade för regional kulturverksamhet både för institutionerna och för annan regional kulturverksamhet. Inga nya medel har dock anslagits, det finns varken mer eller mindre pengar nu jämfört med tidigare. Pengar till kultur finns på många olika nivåer (stat, region, kommun) och det finns även fortsättningsvis andra pengar utanför modellen. Samverkansmodellen hanterar inte stipendier och stöd till fria grupper och enskilda konstnärer. Dessa söks och fördelas som tidigare. *** Finansiering till satsningar inom Skapande skolaoch till kulturella och kreativa näringar (dvs företagande och tillväxt inom den kreativa sektorn) ingår inte heller i potten för samverkansmodellen, men beskrivs ändå i många kulturplaner. Eftersom den regionala kulturen omfattar mer än enbart de medel som finns inom samverkansmodellen väljer flera regioner att beskriva hela sin kulturpolitik i sin kulturplan, dvs även den kulturverksamhet som ligger utanför samverkansmodellen. Vadå kulturplan? Som en följd av kultursamverkansmodellen ska nu alltså varje landsting upprätta en kulturplan. Kulturplanen är ett strategiskt dokument som beskriver både planerade kultursatsningar och befintlig kulturverksamhet i regionen. Den innehåller också en ekonomisk plan vilket gör den till ett kraftfullt styrdokument för regionens kultur politik. Kulturplanen är flerårig, två, tre eller fyra år och revideras årligen inför kommande års anslag från Kulturrådet. Vad innehåller kulturplanen? I kulturplanen presenterar varje region hur länets invånare ska få god tillgång till kultur inom de sju verksamhetsområdena (se sid 11). De regionala kulturpolitiska målen ska såklart kopplas till de nationella målen. Ett av dem är att främja konstnärlig kvalitet och förnyelse. Tidigare har konstnärspolitiken främst varit ett statligt ansvar men i rapporten Spela samman (SOU 2010:11) sades att det statliga stödet till regional kulturverksamhet bland annat bör syfta till att ge kulturskapare i hela landet bättre möjligheter att arbeta och utveckla sitt konstnärskap. Konstnärspolitiken har alltså blivit en del av den regionala kulturpolitiken. Det innebär att kulturplanen också bör sätta fokus på professionella kulturskapares villkor. Kulturplanen måste även innehålla information om: kulturpolitiskt prioriterade områden så som barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, nationella minoriteter, internationellt och interkulturellt arbete hur de regionala förutsättningarna för länets kulturverksamhet ser ut, tex kulturell infrastruktur ekonomiska utgångspunkter en beskrivning av arbetsmetoden för regionala kulturplanen Ansökan om medel sker varje år

7 Regional konstnärspolitik = kulturskaparens villkor Det är det här Vilka skapar kulturplanen? som är grejen Kulturplanen ska tas fram av landstinget i sam- dialogen! verkan med kommunerna och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Det står reglerat i förordningen (se sid 3 )och är den största skillnaden jämfört med tidigare politik. Länets professionella kulturliv är ju inte bara de som verkar vid de regionala institutionerna utan även de fria professionella kulturskaparna (tex författare, filmskapare och bildkonstnärer). Dessa personer, som varje dag arbetar med kultur och konstnärliga uttryck, är experter på sitt konstområde och kan bidra med mycket värdefull kunskap om hur kulturverksamheten mår i regionen, vad som kan utvecklas, vad som kan berika kulturlivet mm. Då blir inte bara den färdiga kulturplanen och dess prioriteringar intressant, utan i högsta grad också vem som deltar i samtalet när kulturplanen ska skrivas och därmed bestämmer om den framtida kulturen i regionen. Vi är övertygade om att när kulturplanen skrivs med utgångspunkt från en mängd olika kulturskapares erfarenheter fås ett bredare perspektiv och en djupare insikt i kulturens förutsättningar i regionen. kulturplanens årscykel Att vara med och påverka sin regions kulturplan är en ypperlig möjlighet att påverka framtidens kultur. Det är viktigt att alla röster hörs Vilka beslutar om kulturplanen? i dialogen. När dialogen är klar sker vanligtvis en remissomgång. Det här är en av möjligheterna att framföra sina synpunkter på planen. klys lämnar vanligen remissyttranden över samtliga kulturplaner. Planen justeras efter remissomgången och ska sedan godkännas av den regionala politiska nivån. I början av november skickas kulturplanen in till Kulturrådet för beredning. Beredningen innebär att kulturplanen handläggs av experter från alla olika konstområden på Kulturrådet samt det Samverkansråd av myndigheter (se sid 9) som var och en bevakar sitt område i respektive kulturplan. I beredningen kontrolleras att kulturplanen är i linje med de kulturpolitiska målen och övriga riktlinjer för statliga medel i regional kulturverksamhet. Som en del av beredningen innan beslut har klys årligen lämnat synpunkter även på de slutliga kulturplanerna. Beslut tas sedan av Kulturrådets styrelse i slutet av januari. Besluten om kulturplanen kan innehålla krav på kompletteringar. Vi ser att kulturplanerna blir viktiga styrdokument. Det är därför extra viktigt att de ger hela bilden av kulturen i länet. Det fria kulturlivet måste också lyftas och synliggöras, jämte inventeringen av de regional verksamheterna. Att synliggöra all kultur tycker vi är bra! februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december januari Samråd och dialog Här! Störst chans att påverka! Remissomgång Politisk beredning, godkännande på regional politisk nivå Start nov: Inlämning av kulturplaner till Kulturrådet SLUT JAN: Kulturrådet beslutar

8 Ställ gärna frågan om arvodering och budget Vem representerar det till ditt landsting. professionella kulturlivet? Du bör vara yrkesverksam kulturskapare och ha förmåga att tänka konstområdesövergripande. Med konstområdesövergripande menas att du i det här sammanhanget arbetar för kulturskaparna i stort och inte bara för dig själv och ditt eget konstområde även om varje kulturskapares erfarenhet grundas i det egna området. Du bör också ha ett brett kulturpolitiskt intresse. Det spelar ingen roll om du är anställd eller fri yrkesverksam kulturskapare. Att vara kulturskapare och medverka i dialogen kring kulturens framtid i regionen är ett ypperligt sätt att vara med och påverka dina egna yrkesvillkor. Förbered dig genom att läsa igenom aktuell kulturplan och titta gärna på vad som har hänt med kulturplansarbetet i andra regioner. På klys webb finns checklista över läsning, tendensmaterial och våra remissyttranden över kulturplanerna. Dokumentation och återkoppling Under ett samrådsmöte bör det finnas någon som dokumenterar. Återkoppla till dina kollegor i regionen, till din medlemsorganisation och skicka gärna en rapport till oss på klys också. Din egen medlemsorganisation finns också till hands för dig i frågor som rör din konstart. Arvodering Naturligtvis ska deltagande i samrådet arvoderas, eftersom du bidrar med dina yrkeserfarenheter och går miste om potentiell arbetsinkomst. Det måste också budgeteras för i kulturplanen. I broschyren Att ta betalt och på klys.se hittar du våra rekommendationer. TIPS! Att bidra till ett fruktbart samarbetsklimat Arbeta utifrån utgångspunkten att du deltar som expert för hela ditt konstområde. Med Klys-perspektivet som metod tillsammans med företrädare för andra konstområden får ni större legitimitet att bidra. Bygg på era gemensamma erfarenheter Det är viktigt att samrådet inte kommer att handla om fördelning av bidrag och anslag, eftersom det då finns en risk att enskilda projekt eller konstområden spelas ut mot varandra. Vi rekommenderar att inte ingå i referensgrupper med uppdrag att besluta om pengar till andra kulturskapare eller konstområden. Själva besluten ska politiker fatta. tre mycket viktiga frågor som Klys bevakar i den nationella kulturpolitiken är Kulturens egenvärde, Konstnärlig kvalitet och förnyelse och Principen om armlängds avstånd. Frågorna behöver diskuteras och omsättas även i den regionala kulturpolitiken och gärna i kulturplanen. Grundläggande värden Hur balanserar kulturplanen kulturens egenvärde och aspektpolitik? Hur diskuteras kulturpolitiska mål om konstnärlig kvalitet och förnyelse? Hur arbetar landstinget med principen om armlängds avstånd? Har både institutioner och det fria kulturlivet fått bidra i dialogen? Finns en regional policy vad gäller uppdrag med rimliga avtal och ersättning till kulturskapare? Hur arbetar landstinget för att främja kulturell mångfald? Kulturskapares villkor = konstnärspolitik Finns det kartläggningar om vilka förutsättningar som skulle behövas för att professionella kulturskapare inom alla konstområden skulle kunna verka i landstinget? Satsar landstinget på kompetensutveckling och vidareutbildning för att stödja de redan yrkesverksamma som vill vara kvar i landstinget? Hur diskuterar och synliggör regionen skillnaden i villkor mellan yrkesutövande och ideella utövare? Hur diskuteras det nödvändiga samspelet mellan bredd och spets, där det ena inte gynnas på bekostnad av det andra? Kulturell infrastruktur Hur ser utbudet av lokaler för mötesplatser och arbetsplatser ut (replokaler, verkstäder, träningslokaler, inspelningsstudios etc)? Hur kan samspelet mellan institutioner och den fria sektorn utvecklas genom målsättningar i kulturplanen? Vilka och hur långsiktiga stödfunktioner finns för professionella kulturskapare i form av stipendier, verksamhetsbidrag, uppdragsförmedling, företagslotsar och liknande? Vilka interregionala satsningar kan stärka kulturskapares arbetsmarknad? Vilka internationella insatser och samarbeten deltar landstinget i? 14 15

9 Headhuntad för samråd Waldemar Swiergiel Trombonist, kompositör och pedagog,medlem i SKAP Utan kulturskaparna finns det ingen kultur Jag är generellt intresserad av kulturpolitiska frågor och har en bred erfarenhet från både fackliga och andra förtroendeuppdrag, kanske var det därför klys frågade om jag ville ingå som representant för tonområdet och de fria kulturskaprna i Västernorrland/Jämtlands samråd, säger Waldemar. *** Fram till oktober 2013 har Landstinget i Västernorrland och Regionförbundet Jämtland haft tre gemensamma samråd med en grupp professionella kulturskapare från flera konstområden. Sedan samverkansmodellen infördes säger sig Waldemar ha märkt en rejäl attitydförändring gentemot de fria kulturskaparna. I och med kulturplanen så finns det svart på vitt att våra åsikter ska beaktas, säger Waldemar. Det betyder ju också att utan kulturskaparna finns det ingen kultur! Vi är viktiga för regionen. Jag har stora förhoppningar på samråden och jag ser en god vilja att möta oss kulturskapare. Att mötena är arvoderade är också ett bevis på att en attitydförändring skett menar Waldemar, och framhåller vikten av att ha återkommande fysiska möten. Det blir verklighetsbaserat och långsiktigt på ett annat sätt än att bara skicka skrivelser och mejl. I Facebook-gruppen Hur är det att verka som professionell kulturskapare i Jämtland som Waldemar skapat ställer han frågor inför samråd och andra debattforum, och kan ta del av sina kollegors tankar och kunskap. Gruppen har över 100 kulturskapare som medlemmar. Sen återkopplar jag i gruppen om hur möten har gått och om nya frågor uppkommit. Jag har fått stor respons, Facebook är ett bra komplement. Vi fria kulturskapare har ju inte samma naturliga fysiska mötesplatser som till exempel de på institutionerna. Vad är dina erfarenheter hittills av samrådet? För oss kulturskapare är det viktigt att få en inblick i hela den komplexa politiska sfären med beslutsgångar, remisser, debatter och så vidare. Idén med samråd mellan flera konstområden är så bra just för att den låter oss lära av och berika varandra: Vi kulturskapare lär oss om det komplexa i de politiska strukturerna, och politikerna får insikt om våra arbetsvillkor, resurser och vår kompetens och drivkrafter. Hur ser ett perfekt samråd ut? Vi är på god väg dit! Det finns till exempel en bra blandning av representanter från de olika konstområdena och det finns en långsiktighet i arbetet som gör att det känns fruktbar. Nästa steg skulle vara att hitta bättre former för att sprida resultaten av samråden vidare ut till allmänhet och media. Intervjuer Annica Sandh 16 17

10 Mer verkstad om kulturstrategen får bestämma! Petra Carlsson Nordin kulturstrateg vid regionförbundet Östsam Kulturstrateg står det på Petra Nordin Carlssons dörr på Regionförbundet Östsam. Östsam lämnade in sin första kulturplan i november 2011 och gick in i modellen *** Det innebär att vi är i början av processen med att hitta former för samråd, berättar Petra. Den 25 mars 2013 hade vi vår första formella samrådsträff. Sex kulturskapare från olika konstområden med starkt engagemang för kulturfrågor och med gedigen erfarenhet av att verka i Östergötland. Första träffen ägnades åt att prata om formerna och att genom workshopövningar hitta vilka frågor som är viktigast att jobba med i nuläget. Vilka tips har du till kulturskapare som inbjuds till samråd? Läs på innan hur systemet fungerar, läs ordentligt om samverkansmodellen och kulturplanen så att du är förberedd. Sätt dig in i vilka tjänstemän, politiker eller andra konsulenter Ensam är inte stark i politiken som jobbar med de frågor du är intresserad av. Och viktigast av allt liera dig och gå samman med andra. Ensam är inte stark i politiken! Östergötland är ett institutionsstarkt län där institutionerna av tradition redan har upparbetade kanaler till kommunerna, tjänstemännen, politikerna med flera. De fria kulturskaparna har inte samma upparbetade strukturer. Det blir därför viktigt med samråden. Det visste vi redan innan men vi kom fram till att vi ville hitta en rådsform för att föra mer konkret dialog även med dessa kulturskapare. Det har vi börjat med nu under Vi har haft dialoger tidigare genom mötesforum och liknande så vi hade redan en ganska bra bild av vilka frågor som är på tapeten. Nu kan vi ta tag i de frågorna och få mer verkstad! säger Petra. Vi tjänstemän kan hjälpa till genom att vara en sorts mäklare och förmedla kontakter mellan kulturskapare och politiker, jobba för samarbeten mellan institutionerna och de fria kulturskaparna och så vidare. Det är en ny roll för oss tjänstemän men en spännande roll! Hur ser det perfekta samrådet ut? Jag skulle önska att de fria kulturskaparna som grupp känner att de har mandat från sina egna led att föra fram åsikter och driva frågor inom samrådet. Efter samrådet ska de kunna återkoppla och förmedla utvecklingen av kulturpolitiken. Den typen av växelverkan skulle vara optimal. Det skulle också vara toppen om vi hittade tydliga frågor inom samrådet och att vi kan kanalisera dem till rätt instanser oavsett om det är civilsamhället, politikerna eller institutionerna. Det perfekta samrådsarbetet har ett flow mellan alla som är involverade i modellen

11 11 svåra ord Det kan bli många och långa begrepp när det pratas politik. Här utvecklar vi några av de vanligaste krångligheterna. 1 klys-perspektivet betyder kort sagt att tänka konstområdesövergripande, och hitta de gemensamma frågeställningarna som förbättrar förutsättningarna att verka för alla professionella kulturskapare. klys omfattar konstområdena ord, ton, bild/ form och scen/film. Att tänka övergripande och se till alla konstarter är styrkan i det kulturpolitiska arbetet som vi bedriver nationellt. Att arbeta så även regionalt ökar representativiteten och bidrar till att diskussionen blir mer konstruktiv. 2 konstnärligt yrkesverksam är den kulturskapare som verkar professionellt och som har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart. Det är alltså inte sysselsättningsgraden som avgör vem som är yrkesverksam. klys 15 medlemsorganisationer och centrumbildningarna har något olika kriterier för respektive yrkesgrupp, liksom Konstnärsnämnden och AF Kultur Media. Det finns många sätt att uttrycka vem som är professionell kulturskapare. Oavsett vilket uttryck som används avses de personer som på professionell basis skapar och utövar olika konstnärliga uttryck. 3 konstnärlig kvalitet Begreppet kvalitet är ett dynamiskt och vittförgrenat begrepp som aldrig kommer att få en fast definition. På alla nivåer används olika kvalitetskriterier som verktyg för beslut och prioriteringar. klys anser att kvalitetsbegreppet med fördel kan problematiseras. Centralistiska och traditionella uppfattningar om vad kvalitet är kan ta sig oönskade diskriminerande uttryck som missgynnar mångfald och konstnärlig frihet. Det måste ständigt föras en diskussion kring ur vilka aspekter kvalitet ska bedömas. 4konstnärlig förnyelse utgör en förutsättning för kulturell förnyelse. En seriöst menad kulturpolitik måste ta avstamp i en högre värdering av det konstnärliga arbetet i Sverige. Kulturpolitikens uppgift att möjliggöra konstnärlig förnyelse handlar därmed till stor del om de grundläggande ekonomiska och sociala villkoren för de konstnärliga yrkesutövarna. Samhällets insatser måste garantera både enskilda och grupper av kulturarbetare möjligheter att under en viss tid kunna inrikta sig på experiment och förnyelse. klys betonar att konstnärlig förnyelse inte enbart handlar om några speciella experiment i en smal sektor av verksamheten, utan utgör en grund för hela den konstnärliga verksamheten för varje enskild konstnär. 5principen om armlängds avstånd betyder att politiker inte ska lägga sig i innehållet i konstnärlig verksamhet eller göra en konstnärlig bedömning av den. Den bedömningen ska istället göras av personer med konstnärlig kompetens. Politikerna ska alltså befinna sig på armlängds avstånd. Det här är en oerhört viktig princip och måste upprätthållas inom alla konstområden. Politikerna ska besluta om storleken på anslagen men aldrig ha inflytande över hur de fördelas. 6kulturpolitik är den struktur nationella, regionala och lokala som finns för att beskriva och utveckla kulturlivet, såväl kulturarv som samtida konst och såväl ekonomiskt som ideologiskt. Kulturpolitiken har i första hand ett samhälls- och medborgarperspektiv

12 7konstnärspolitik är den politik som fokuserar på de yrkesverksamma kulturskaparnas förutsättningar att verka och få ersättning för sitt arbete. En stark satsning på konstnärspolitiken innebär en vitalisering av hela kulturlivet. Med en tryggare ekonomisk bas kan professionella kulturskapare få möjlighet att fullt ut utveckla sitt konstnärskap. klys vill se en stark konstnärspolitik. När villkoren för den professionella kulturen förbättras kommer den kulturella aktiviteten att öka. Kulturen blir då en ännu starkare dynamisk kraft i samhället. 8professionella kulturlivet och civilsamhället i kultur Politiken I regionaliseringen av kulturpolitiken har det definierats att det professionella kulturlivet och civilsamhället är centrala aktörer jämte politiker och tjänstemän på regional och kommunal nivå. Så här lyder Kulturrådets definition: I begreppet professionellt kulturliv ingår enskilda, yrkesverksamma kulturskapare som författare, översättare, musiker, komponister, konsthantverkare, filmare, dramatiker, regissörer, skådespelare, dansare, bild- och formkonstnärer och koreografer. Med professionell åsyftas en person som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt kulturområde. I professionellt kulturliv inbegrips också konst- och kulturproducerande institutioner och organisationer. 10 kulturens egenvärde är ett viktigt begrepp och avser kultur för kulturens skull. Att det konstnärliga uttrycket är ett mål i sig, och inte i första hand ska tillföra något till andra områden. Kultur ska skapas i sin egen rätt. Först därefter kan det komma till nytta. Det hindrar naturligtvis inte att vi sprider eller tar del av kultur för att vi mår bra av det eller för att det skapararbetstillfällen. Att gynna det egna skapandet eller tex ungdomars delaktighet för med sig många goda effekter. Men det de gör konst, bild, teater, musik osv är självständig och oberoende, kultur för kulturens skull. 11 aspektpolitik dvs samspelet mellan kultur och andra politikområden var ett begrepp som lyftes starkt i Kulturutredningen Där fokuserades på utbildning, regional tillväxt, hälsa och miljö, och frågan Hur kan kulturen användas inom dessa områden? ställdes. Enligt klys kan kulturen inte skapas utifrån andra områdens behov. En diskussion om kulturskaparens roll i samhället måste föras. Om de som producerar konsten inte kan arbeta under rimliga livsvillkor kommer kulturlivet att utarmas. Aspektpolitiken har därmed en viktig koppling till konstnärspolitiken. 9professionell eller yrkesverksam kulturskapare är de uttryck klys använder för att beteckna konstnärligt yrkesverksamma, oavsett konstområde. Många regionala kulturplaner använder omväxlande kulturutövare, kulturarbetare eller konstnär. Ordet kulturaktör förekommer också ibland för att beteckna enskilda näringsidkande personer inom konstnärliga och kreativa näringar, ibland som samlingsbegrepp för både institutioner, det fria professionella kulturlivet och det civila samhällets organisationer. Har du fler begrepp som du vill få beskrivna med Klys-glasögon? Tipsa oss gärna! 22 23

13 HIMLEN, form: eva lindeberg En liten skrift om samverkansmodellen och samråd med det professionella kulturlivet. På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och pressmeddelanden...samt kommenterar aktuella kultur- och konstnärsfrågor. Välkommen att delta i debatten! KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd är en politiskt obunden, ideell organisation. Genom våra 15 medlemsorganisationer utgör vi en samlad röst för cirka kulturskapare inom ord, ton, bild/form och scen/film. 24

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

KLYS synpunkter på remissversionen av Landstinget Sörmlands kulturhandlingsplan för 2016

KLYS synpunkter på remissversionen av Landstinget Sörmlands kulturhandlingsplan för 2016 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

KLYS. Synpunkter från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd på remissutgåva av Regional kulturplan för Dalarna 2012-05- 07

KLYS. Synpunkter från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd på remissutgåva av Regional kulturplan för Dalarna 2012-05- 07 KLYS Synpunkter från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd på remissutgåva av Regional kulturplan för Dalarna 2012-05- 07 Bakgrund KLYS önskar yttra sig över remissutgåvan av Kulturplanen

Läs mer

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Stockholm den 4 juni 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Presentation KLYS Konstnärliga och

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

KLYS prioriteringar när det gäller konstnärspolitiska åtgärder

KLYS prioriteringar när det gäller konstnärspolitiska åtgärder Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen o KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen Part Norrbottens läns landsting/kultur och Utbildning,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

om förslag till kulturstöd

om förslag till kulturstöd KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS bidrag till Stockholms stads samråd om förslag till kulturstöd Diarienummer 1.1/3248/2011 KLYS 2011-10-03 Innehåll KLYS bidrag till Stockholms

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-06-03 Dnr 14-50/2010 Ert dnr Ku2010/292/KV YTTRANDE Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Konstnärsnämnden

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Kommittédirektiv Konstnärernas villkor Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Dir. 2016:93 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Sammanställd av Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, och Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. 1 Mötesplatsen för fjärde gången störst

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Östergötland 2016-2019 (Dnr RUN 2015-189)

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Östergötland 2016-2019 (Dnr RUN 2015-189) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 3

Innehåll. Sammanfattning... 3 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund... 5 1.1 Kultursamverkansmodellen... 5 1.2 Mål och syfte med kultursamverkansmodellen... 6 1.3 Nuvarande reglering av kultursamverkansmodellen... 7 1.3.1 Särskilda

Läs mer

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan.

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan. KULTURRÅDET BESLUT 2014-01-29 32014:16 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Part Region Västerbotten, org.nr 222000-2436,

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2017-06-07 Sida 1 (7) Dnr Dnr: LD 17/01174 Falun 2017-05-16 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för

Läs mer

Regional tendensrapport 2015

Regional tendensrapport 2015 KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd Regional tendensrapport 2015 En genomgång av regionala kulturplaner för perioden Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare 2015-12-10 Regional

Läs mer

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Betalt på internet Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Rapport från Kulturskaparna kulturskaparna.com 10 mars 2010 1 Innehåll 1

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen

Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen K m mm mmmm m mmm. -j R j ^ f T UL1 Ulf KAUt I BESLUT 2012-01-24 S 2012:15 Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen Part Landstinget

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Ärende Fördelrririg av vissa statsbidrag till regional Imlfru^erksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelrririg av vissa statsbidrag till regional Imlfru^erksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:16 Ärende Fördelrririg av vissa statsbidrag till regional Imlfru^erksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Landstinget Västmanland, org.m. 232100-0172,

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

KLYS synpunkter på remissutgåvan av regional kulturplan för Region Blekinge 2015-2017

KLYS synpunkter på remissutgåvan av regional kulturplan för Region Blekinge 2015-2017 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015 Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet Karlstad 3 mars 2015 Kvalitet När man har pratat om kvalitet i kulturpolitiken har det oftast handlat om konstnärlig kvalitet. Kulturpolitiken har dock inte definierat

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen Kl Ti IDDÅ PiF^T BESLUT 2012-01-24 S 2012:13 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen Part Landstinget Sörmland Kultur och utbildning,

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15

2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15 2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15 Hösten 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Beslutet innebar bl.a. att det infördes en ny

Läs mer

KLYS synpunkter på remissversion av regional kulturplan för Region Örebro län 2016-2019

KLYS synpunkter på remissversion av regional kulturplan för Region Örebro län 2016-2019 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

KULTUR I HELA LANDET.

KULTUR I HELA LANDET. KULTUR I HELA LANDET. BALANSRAPPORT #1 2018 Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Regional tendensrapport 2014

Regional tendensrapport 2014 KLYS Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

KLYS synpunkter över delbetänkandet Regional indelning - tre nya län SOU 2016:48

KLYS synpunkter över delbetänkandet Regional indelning - tre nya län SOU 2016:48 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Utvärdering av kultursamverkansmodellen Tre slutsatser Den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark,

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer