Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?"

Transkript

1 Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS

2 Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen som ansvarar för kulturen, ibland regionen eller regionförbundet. I den här broschyren följer vi Kulturrådets princip och skriver genomgående landsting. På Kulturrådets hemsida hittar du aktuell information om huvudman i din region. 7: Landstinget 1 ansvarar för att Norrbottens län 2 Västerbottens län 3 Västernorrlands län 4 Jämtlands län 5 Gävleborts län 6 Dalarnas län 7 Värmlands län 8 Örebros län 9 Västmanlands län 10 Uppsalas län 11 Stockholms län 12 Södermanlands län 13 Västa Götalands län 14 Östergötlands län 15 Jönköpings län 16 Hallands län 17 Kronobergs län 18 Kalmars län 19 Skånes län 20 Blekinges län 21 Gotlands län den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2 3

3 De nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. (Kulturutredningen Tid för kultur, prop. 2009/10:3) Kulturpropositionen 1974 lade grunden för en bred och stark kulturell infrastruktur och slog fast de kulturpolitiska målen. De revideras något i 2009 års kulturproposition men är i princip desamma. I Kulturutredningen finns en längre beskrivning av regeringens resonemang. Professionella kulturlivet både institutioner och oberoende professionella kulturskapare, t ex författare, filmskapare, bildkonstnärer, musiker Vem är vem? i den regionala kulturpolitiken Civilsamhället studieförbund, folkbildning, arrangörer och andra ideella organisationer Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Regional museiverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Regional arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Hemslöjdsfrämjande verksamhet samt Regional biblioteksverksamhet (inklusive litteratur och läsfrämjande) De som bestämmer delat ansvar mellan tjänstemän och politiker på statlig, regional och kommunal nivå Regional kulturverksamhet med statligt stöd delas in i 7 områden: 4 5

4 Budgetera för arvodering Kulturpolitik genom KLYS klys är en stark röst i den nationella kulturpolitiken. Genom våra 15 medlemsorganisationer når och representerar vi cirka kulturskapare. Hela KLYSperspektivet vårt arbete handlar om att söka och driva de frågor som är gemensamma för alla professionella kulturskapare, oavsett konstområde. Vi kallar det för klys-perspektivet. Det handlar just om att gå samman det konstområdesövergripande är styrkan och kraften i förändringsarbetet. *** Sedan länge har vi drivit frågan om vem som representerar det professionella kulturlivet, och hur det kan involveras i arbetet med regionens kulturplaner. I och med den nya samverkansmodellen som den här broschyren handlar om har en ny kulturpolitisk karta målats upp. En karta där samverkan och dialog på alla plan är satt i fokus: mellan stat, region och kommun, och där också det professionella kulturlivet och civilsamhället ska delta i samråd när kulturplanen ska tas fram. Vi arbetar för formaliserad dialog. Med detta menar vi ett samråd där det finns kontinuitet och långsiktiga strategier för att involvera professionella kulturskapare i kulturplanens skrivande, genomförande och uppföljning. Vi ser samverkansmodellen som en tydlig uppmaning till detta. klys verkar för att dessa samråd ska arvoderas och att det budgeteras för dem i kulturplanen. klys är också en remissinstans och vi lämnar yttranden över alla regionala kulturplaner. Vårt mål är att diskussionen om kulturskapares villkor ska få stort genomslag även regionalt. Genom vårt konstområdesövergripande arbetssätt och samlade kunskaper har vi mycket goda förutsättningar för att bidra till samverkansmodellens genomförande på bästa sätt. KLYS fyra konstområden ord Sveriges Författarförbund Sveriges Dramatikerförbund Svenska Journalistförbundet Sveriges Läromedelsförfattares Förbund TON Föreningen Svenska Tonsättare SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare Federationen Svenska Musiker: Sveriges Yrkesmusikerförbund, Svenska Musikerförbundet bild/form Konstnärernas Riksorganisation Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare Svenska Tecknare Svenska Fotografers Förbund scen/film Teaterförbundet Svenska Regissörsföreningen Oberoende Filmares Förbund Unionen, Fackklubben vid SR, Svt och UR 6 7 7

5 Samverkansmodellen & anslagsfördelning DÅ Regeringens prioriteringar NU Regeringens prioriteringar Framtidens kultur Riksarkivet kultur rådet Nämnden för hemslöjdsfrågor Statens konstråd Kulturrådet Landstinget Kulturrådets samverkansråd Boverket Riksantikvarieämbetet svenska Filmi nstitutet Allmänna arvsfonden Varje regional kulturverksamhet fick söka statligt stöd på egen hand, och medfinansiering av landsting och kommun krävdes. Vem bestämmer om pengarna? De nationella kulturpolitiska målen är förstås riktlinjer för fördelningen av statligt kulturstöd. Tidigare fick varje verksamhet (t ex länsteatrar, länsmusik och berättarfestivaler) söka stöd på egen hand från olika myndigheter. 2011* påbörjades något som kallas kultursamverkansmodellen, eller bara samverkansmodellen. Nu fördelas istället det statliga stödet som en pott till landstingen, som i sin tur fördelar medlen till regional kulturverksamhet. Som beslutsunderlag använder * Kultursamverkansmodellen påbörjades vid årsskiftet 2010/11 och implementerades snabbt över hela landet. Hösten 2013 är 20 av 21 regioner med. Istället för anslag från många olika myndigheter direkt till verksamheterna samlas de statliga anslagen hos Kulturrådet som betalar ut dem som en pott till landstinget. Alla nivåer har fortsatt delat ansvar. Kulturrådet en kulturplan som respektive landsting ansvarar för att ta fram. Till sin hjälp vid beredning och beslut har Kulturrådet ett Samverkansråd, bestående av olika myndigheter och organisationer, som bevakar sina respektive kulturpolitiska områden. Kulturrådets Samverkansråd består av Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet. 8 9

6 Samverkansmodellen har med andra ord omfördelat en stor del av beredning och beslut om stöd och satsningar till politiker och tjänstemän på regional nivå. Detta möjliggör ett helhetsgrepp för regionen med större frihet och ökat utrymme för regional variation, men också mer administration på regional nivå. De pengar som finns i samverkansmodellen är ämnade för regional kulturverksamhet både för institutionerna och för annan regional kulturverksamhet. Inga nya medel har dock anslagits, det finns varken mer eller mindre pengar nu jämfört med tidigare. Pengar till kultur finns på många olika nivåer (stat, region, kommun) och det finns även fortsättningsvis andra pengar utanför modellen. Samverkansmodellen hanterar inte stipendier och stöd till fria grupper och enskilda konstnärer. Dessa söks och fördelas som tidigare. *** Finansiering till satsningar inom Skapande skolaoch till kulturella och kreativa näringar (dvs företagande och tillväxt inom den kreativa sektorn) ingår inte heller i potten för samverkansmodellen, men beskrivs ändå i många kulturplaner. Eftersom den regionala kulturen omfattar mer än enbart de medel som finns inom samverkansmodellen väljer flera regioner att beskriva hela sin kulturpolitik i sin kulturplan, dvs även den kulturverksamhet som ligger utanför samverkansmodellen. Vadå kulturplan? Som en följd av kultursamverkansmodellen ska nu alltså varje landsting upprätta en kulturplan. Kulturplanen är ett strategiskt dokument som beskriver både planerade kultursatsningar och befintlig kulturverksamhet i regionen. Den innehåller också en ekonomisk plan vilket gör den till ett kraftfullt styrdokument för regionens kultur politik. Kulturplanen är flerårig, två, tre eller fyra år och revideras årligen inför kommande års anslag från Kulturrådet. Vad innehåller kulturplanen? I kulturplanen presenterar varje region hur länets invånare ska få god tillgång till kultur inom de sju verksamhetsområdena (se sid 11). De regionala kulturpolitiska målen ska såklart kopplas till de nationella målen. Ett av dem är att främja konstnärlig kvalitet och förnyelse. Tidigare har konstnärspolitiken främst varit ett statligt ansvar men i rapporten Spela samman (SOU 2010:11) sades att det statliga stödet till regional kulturverksamhet bland annat bör syfta till att ge kulturskapare i hela landet bättre möjligheter att arbeta och utveckla sitt konstnärskap. Konstnärspolitiken har alltså blivit en del av den regionala kulturpolitiken. Det innebär att kulturplanen också bör sätta fokus på professionella kulturskapares villkor. Kulturplanen måste även innehålla information om: kulturpolitiskt prioriterade områden så som barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, nationella minoriteter, internationellt och interkulturellt arbete hur de regionala förutsättningarna för länets kulturverksamhet ser ut, tex kulturell infrastruktur ekonomiska utgångspunkter en beskrivning av arbetsmetoden för regionala kulturplanen Ansökan om medel sker varje år

7 Regional konstnärspolitik = kulturskaparens villkor Det är det här Vilka skapar kulturplanen? som är grejen Kulturplanen ska tas fram av landstinget i sam- dialogen! verkan med kommunerna och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Det står reglerat i förordningen (se sid 3 )och är den största skillnaden jämfört med tidigare politik. Länets professionella kulturliv är ju inte bara de som verkar vid de regionala institutionerna utan även de fria professionella kulturskaparna (tex författare, filmskapare och bildkonstnärer). Dessa personer, som varje dag arbetar med kultur och konstnärliga uttryck, är experter på sitt konstområde och kan bidra med mycket värdefull kunskap om hur kulturverksamheten mår i regionen, vad som kan utvecklas, vad som kan berika kulturlivet mm. Då blir inte bara den färdiga kulturplanen och dess prioriteringar intressant, utan i högsta grad också vem som deltar i samtalet när kulturplanen ska skrivas och därmed bestämmer om den framtida kulturen i regionen. Vi är övertygade om att när kulturplanen skrivs med utgångspunkt från en mängd olika kulturskapares erfarenheter fås ett bredare perspektiv och en djupare insikt i kulturens förutsättningar i regionen. kulturplanens årscykel Att vara med och påverka sin regions kulturplan är en ypperlig möjlighet att påverka framtidens kultur. Det är viktigt att alla röster hörs Vilka beslutar om kulturplanen? i dialogen. När dialogen är klar sker vanligtvis en remissomgång. Det här är en av möjligheterna att framföra sina synpunkter på planen. klys lämnar vanligen remissyttranden över samtliga kulturplaner. Planen justeras efter remissomgången och ska sedan godkännas av den regionala politiska nivån. I början av november skickas kulturplanen in till Kulturrådet för beredning. Beredningen innebär att kulturplanen handläggs av experter från alla olika konstområden på Kulturrådet samt det Samverkansråd av myndigheter (se sid 9) som var och en bevakar sitt område i respektive kulturplan. I beredningen kontrolleras att kulturplanen är i linje med de kulturpolitiska målen och övriga riktlinjer för statliga medel i regional kulturverksamhet. Som en del av beredningen innan beslut har klys årligen lämnat synpunkter även på de slutliga kulturplanerna. Beslut tas sedan av Kulturrådets styrelse i slutet av januari. Besluten om kulturplanen kan innehålla krav på kompletteringar. Vi ser att kulturplanerna blir viktiga styrdokument. Det är därför extra viktigt att de ger hela bilden av kulturen i länet. Det fria kulturlivet måste också lyftas och synliggöras, jämte inventeringen av de regional verksamheterna. Att synliggöra all kultur tycker vi är bra! februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december januari Samråd och dialog Här! Störst chans att påverka! Remissomgång Politisk beredning, godkännande på regional politisk nivå Start nov: Inlämning av kulturplaner till Kulturrådet SLUT JAN: Kulturrådet beslutar

8 Ställ gärna frågan om arvodering och budget Vem representerar det till ditt landsting. professionella kulturlivet? Du bör vara yrkesverksam kulturskapare och ha förmåga att tänka konstområdesövergripande. Med konstområdesövergripande menas att du i det här sammanhanget arbetar för kulturskaparna i stort och inte bara för dig själv och ditt eget konstområde även om varje kulturskapares erfarenhet grundas i det egna området. Du bör också ha ett brett kulturpolitiskt intresse. Det spelar ingen roll om du är anställd eller fri yrkesverksam kulturskapare. Att vara kulturskapare och medverka i dialogen kring kulturens framtid i regionen är ett ypperligt sätt att vara med och påverka dina egna yrkesvillkor. Förbered dig genom att läsa igenom aktuell kulturplan och titta gärna på vad som har hänt med kulturplansarbetet i andra regioner. På klys webb finns checklista över läsning, tendensmaterial och våra remissyttranden över kulturplanerna. Dokumentation och återkoppling Under ett samrådsmöte bör det finnas någon som dokumenterar. Återkoppla till dina kollegor i regionen, till din medlemsorganisation och skicka gärna en rapport till oss på klys också. Din egen medlemsorganisation finns också till hands för dig i frågor som rör din konstart. Arvodering Naturligtvis ska deltagande i samrådet arvoderas, eftersom du bidrar med dina yrkeserfarenheter och går miste om potentiell arbetsinkomst. Det måste också budgeteras för i kulturplanen. I broschyren Att ta betalt och på klys.se hittar du våra rekommendationer. TIPS! Att bidra till ett fruktbart samarbetsklimat Arbeta utifrån utgångspunkten att du deltar som expert för hela ditt konstområde. Med Klys-perspektivet som metod tillsammans med företrädare för andra konstområden får ni större legitimitet att bidra. Bygg på era gemensamma erfarenheter Det är viktigt att samrådet inte kommer att handla om fördelning av bidrag och anslag, eftersom det då finns en risk att enskilda projekt eller konstområden spelas ut mot varandra. Vi rekommenderar att inte ingå i referensgrupper med uppdrag att besluta om pengar till andra kulturskapare eller konstområden. Själva besluten ska politiker fatta. tre mycket viktiga frågor som Klys bevakar i den nationella kulturpolitiken är Kulturens egenvärde, Konstnärlig kvalitet och förnyelse och Principen om armlängds avstånd. Frågorna behöver diskuteras och omsättas även i den regionala kulturpolitiken och gärna i kulturplanen. Grundläggande värden Hur balanserar kulturplanen kulturens egenvärde och aspektpolitik? Hur diskuteras kulturpolitiska mål om konstnärlig kvalitet och förnyelse? Hur arbetar landstinget med principen om armlängds avstånd? Har både institutioner och det fria kulturlivet fått bidra i dialogen? Finns en regional policy vad gäller uppdrag med rimliga avtal och ersättning till kulturskapare? Hur arbetar landstinget för att främja kulturell mångfald? Kulturskapares villkor = konstnärspolitik Finns det kartläggningar om vilka förutsättningar som skulle behövas för att professionella kulturskapare inom alla konstområden skulle kunna verka i landstinget? Satsar landstinget på kompetensutveckling och vidareutbildning för att stödja de redan yrkesverksamma som vill vara kvar i landstinget? Hur diskuterar och synliggör regionen skillnaden i villkor mellan yrkesutövande och ideella utövare? Hur diskuteras det nödvändiga samspelet mellan bredd och spets, där det ena inte gynnas på bekostnad av det andra? Kulturell infrastruktur Hur ser utbudet av lokaler för mötesplatser och arbetsplatser ut (replokaler, verkstäder, träningslokaler, inspelningsstudios etc)? Hur kan samspelet mellan institutioner och den fria sektorn utvecklas genom målsättningar i kulturplanen? Vilka och hur långsiktiga stödfunktioner finns för professionella kulturskapare i form av stipendier, verksamhetsbidrag, uppdragsförmedling, företagslotsar och liknande? Vilka interregionala satsningar kan stärka kulturskapares arbetsmarknad? Vilka internationella insatser och samarbeten deltar landstinget i? 14 15

9 Headhuntad för samråd Waldemar Swiergiel Trombonist, kompositör och pedagog,medlem i SKAP Utan kulturskaparna finns det ingen kultur Jag är generellt intresserad av kulturpolitiska frågor och har en bred erfarenhet från både fackliga och andra förtroendeuppdrag, kanske var det därför klys frågade om jag ville ingå som representant för tonområdet och de fria kulturskaprna i Västernorrland/Jämtlands samråd, säger Waldemar. *** Fram till oktober 2013 har Landstinget i Västernorrland och Regionförbundet Jämtland haft tre gemensamma samråd med en grupp professionella kulturskapare från flera konstområden. Sedan samverkansmodellen infördes säger sig Waldemar ha märkt en rejäl attitydförändring gentemot de fria kulturskaparna. I och med kulturplanen så finns det svart på vitt att våra åsikter ska beaktas, säger Waldemar. Det betyder ju också att utan kulturskaparna finns det ingen kultur! Vi är viktiga för regionen. Jag har stora förhoppningar på samråden och jag ser en god vilja att möta oss kulturskapare. Att mötena är arvoderade är också ett bevis på att en attitydförändring skett menar Waldemar, och framhåller vikten av att ha återkommande fysiska möten. Det blir verklighetsbaserat och långsiktigt på ett annat sätt än att bara skicka skrivelser och mejl. I Facebook-gruppen Hur är det att verka som professionell kulturskapare i Jämtland som Waldemar skapat ställer han frågor inför samråd och andra debattforum, och kan ta del av sina kollegors tankar och kunskap. Gruppen har över 100 kulturskapare som medlemmar. Sen återkopplar jag i gruppen om hur möten har gått och om nya frågor uppkommit. Jag har fått stor respons, Facebook är ett bra komplement. Vi fria kulturskapare har ju inte samma naturliga fysiska mötesplatser som till exempel de på institutionerna. Vad är dina erfarenheter hittills av samrådet? För oss kulturskapare är det viktigt att få en inblick i hela den komplexa politiska sfären med beslutsgångar, remisser, debatter och så vidare. Idén med samråd mellan flera konstområden är så bra just för att den låter oss lära av och berika varandra: Vi kulturskapare lär oss om det komplexa i de politiska strukturerna, och politikerna får insikt om våra arbetsvillkor, resurser och vår kompetens och drivkrafter. Hur ser ett perfekt samråd ut? Vi är på god väg dit! Det finns till exempel en bra blandning av representanter från de olika konstområdena och det finns en långsiktighet i arbetet som gör att det känns fruktbar. Nästa steg skulle vara att hitta bättre former för att sprida resultaten av samråden vidare ut till allmänhet och media. Intervjuer Annica Sandh 16 17

10 Mer verkstad om kulturstrategen får bestämma! Petra Carlsson Nordin kulturstrateg vid regionförbundet Östsam Kulturstrateg står det på Petra Nordin Carlssons dörr på Regionförbundet Östsam. Östsam lämnade in sin första kulturplan i november 2011 och gick in i modellen *** Det innebär att vi är i början av processen med att hitta former för samråd, berättar Petra. Den 25 mars 2013 hade vi vår första formella samrådsträff. Sex kulturskapare från olika konstområden med starkt engagemang för kulturfrågor och med gedigen erfarenhet av att verka i Östergötland. Första träffen ägnades åt att prata om formerna och att genom workshopövningar hitta vilka frågor som är viktigast att jobba med i nuläget. Vilka tips har du till kulturskapare som inbjuds till samråd? Läs på innan hur systemet fungerar, läs ordentligt om samverkansmodellen och kulturplanen så att du är förberedd. Sätt dig in i vilka tjänstemän, politiker eller andra konsulenter Ensam är inte stark i politiken som jobbar med de frågor du är intresserad av. Och viktigast av allt liera dig och gå samman med andra. Ensam är inte stark i politiken! Östergötland är ett institutionsstarkt län där institutionerna av tradition redan har upparbetade kanaler till kommunerna, tjänstemännen, politikerna med flera. De fria kulturskaparna har inte samma upparbetade strukturer. Det blir därför viktigt med samråden. Det visste vi redan innan men vi kom fram till att vi ville hitta en rådsform för att föra mer konkret dialog även med dessa kulturskapare. Det har vi börjat med nu under Vi har haft dialoger tidigare genom mötesforum och liknande så vi hade redan en ganska bra bild av vilka frågor som är på tapeten. Nu kan vi ta tag i de frågorna och få mer verkstad! säger Petra. Vi tjänstemän kan hjälpa till genom att vara en sorts mäklare och förmedla kontakter mellan kulturskapare och politiker, jobba för samarbeten mellan institutionerna och de fria kulturskaparna och så vidare. Det är en ny roll för oss tjänstemän men en spännande roll! Hur ser det perfekta samrådet ut? Jag skulle önska att de fria kulturskaparna som grupp känner att de har mandat från sina egna led att föra fram åsikter och driva frågor inom samrådet. Efter samrådet ska de kunna återkoppla och förmedla utvecklingen av kulturpolitiken. Den typen av växelverkan skulle vara optimal. Det skulle också vara toppen om vi hittade tydliga frågor inom samrådet och att vi kan kanalisera dem till rätt instanser oavsett om det är civilsamhället, politikerna eller institutionerna. Det perfekta samrådsarbetet har ett flow mellan alla som är involverade i modellen

11 11 svåra ord Det kan bli många och långa begrepp när det pratas politik. Här utvecklar vi några av de vanligaste krångligheterna. 1 klys-perspektivet betyder kort sagt att tänka konstområdesövergripande, och hitta de gemensamma frågeställningarna som förbättrar förutsättningarna att verka för alla professionella kulturskapare. klys omfattar konstområdena ord, ton, bild/ form och scen/film. Att tänka övergripande och se till alla konstarter är styrkan i det kulturpolitiska arbetet som vi bedriver nationellt. Att arbeta så även regionalt ökar representativiteten och bidrar till att diskussionen blir mer konstruktiv. 2 konstnärligt yrkesverksam är den kulturskapare som verkar professionellt och som har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart. Det är alltså inte sysselsättningsgraden som avgör vem som är yrkesverksam. klys 15 medlemsorganisationer och centrumbildningarna har något olika kriterier för respektive yrkesgrupp, liksom Konstnärsnämnden och AF Kultur Media. Det finns många sätt att uttrycka vem som är professionell kulturskapare. Oavsett vilket uttryck som används avses de personer som på professionell basis skapar och utövar olika konstnärliga uttryck. 3 konstnärlig kvalitet Begreppet kvalitet är ett dynamiskt och vittförgrenat begrepp som aldrig kommer att få en fast definition. På alla nivåer används olika kvalitetskriterier som verktyg för beslut och prioriteringar. klys anser att kvalitetsbegreppet med fördel kan problematiseras. Centralistiska och traditionella uppfattningar om vad kvalitet är kan ta sig oönskade diskriminerande uttryck som missgynnar mångfald och konstnärlig frihet. Det måste ständigt föras en diskussion kring ur vilka aspekter kvalitet ska bedömas. 4konstnärlig förnyelse utgör en förutsättning för kulturell förnyelse. En seriöst menad kulturpolitik måste ta avstamp i en högre värdering av det konstnärliga arbetet i Sverige. Kulturpolitikens uppgift att möjliggöra konstnärlig förnyelse handlar därmed till stor del om de grundläggande ekonomiska och sociala villkoren för de konstnärliga yrkesutövarna. Samhällets insatser måste garantera både enskilda och grupper av kulturarbetare möjligheter att under en viss tid kunna inrikta sig på experiment och förnyelse. klys betonar att konstnärlig förnyelse inte enbart handlar om några speciella experiment i en smal sektor av verksamheten, utan utgör en grund för hela den konstnärliga verksamheten för varje enskild konstnär. 5principen om armlängds avstånd betyder att politiker inte ska lägga sig i innehållet i konstnärlig verksamhet eller göra en konstnärlig bedömning av den. Den bedömningen ska istället göras av personer med konstnärlig kompetens. Politikerna ska alltså befinna sig på armlängds avstånd. Det här är en oerhört viktig princip och måste upprätthållas inom alla konstområden. Politikerna ska besluta om storleken på anslagen men aldrig ha inflytande över hur de fördelas. 6kulturpolitik är den struktur nationella, regionala och lokala som finns för att beskriva och utveckla kulturlivet, såväl kulturarv som samtida konst och såväl ekonomiskt som ideologiskt. Kulturpolitiken har i första hand ett samhälls- och medborgarperspektiv

12 7konstnärspolitik är den politik som fokuserar på de yrkesverksamma kulturskaparnas förutsättningar att verka och få ersättning för sitt arbete. En stark satsning på konstnärspolitiken innebär en vitalisering av hela kulturlivet. Med en tryggare ekonomisk bas kan professionella kulturskapare få möjlighet att fullt ut utveckla sitt konstnärskap. klys vill se en stark konstnärspolitik. När villkoren för den professionella kulturen förbättras kommer den kulturella aktiviteten att öka. Kulturen blir då en ännu starkare dynamisk kraft i samhället. 8professionella kulturlivet och civilsamhället i kultur Politiken I regionaliseringen av kulturpolitiken har det definierats att det professionella kulturlivet och civilsamhället är centrala aktörer jämte politiker och tjänstemän på regional och kommunal nivå. Så här lyder Kulturrådets definition: I begreppet professionellt kulturliv ingår enskilda, yrkesverksamma kulturskapare som författare, översättare, musiker, komponister, konsthantverkare, filmare, dramatiker, regissörer, skådespelare, dansare, bild- och formkonstnärer och koreografer. Med professionell åsyftas en person som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt kulturområde. I professionellt kulturliv inbegrips också konst- och kulturproducerande institutioner och organisationer. 10 kulturens egenvärde är ett viktigt begrepp och avser kultur för kulturens skull. Att det konstnärliga uttrycket är ett mål i sig, och inte i första hand ska tillföra något till andra områden. Kultur ska skapas i sin egen rätt. Först därefter kan det komma till nytta. Det hindrar naturligtvis inte att vi sprider eller tar del av kultur för att vi mår bra av det eller för att det skapararbetstillfällen. Att gynna det egna skapandet eller tex ungdomars delaktighet för med sig många goda effekter. Men det de gör konst, bild, teater, musik osv är självständig och oberoende, kultur för kulturens skull. 11 aspektpolitik dvs samspelet mellan kultur och andra politikområden var ett begrepp som lyftes starkt i Kulturutredningen Där fokuserades på utbildning, regional tillväxt, hälsa och miljö, och frågan Hur kan kulturen användas inom dessa områden? ställdes. Enligt klys kan kulturen inte skapas utifrån andra områdens behov. En diskussion om kulturskaparens roll i samhället måste föras. Om de som producerar konsten inte kan arbeta under rimliga livsvillkor kommer kulturlivet att utarmas. Aspektpolitiken har därmed en viktig koppling till konstnärspolitiken. 9professionell eller yrkesverksam kulturskapare är de uttryck klys använder för att beteckna konstnärligt yrkesverksamma, oavsett konstområde. Många regionala kulturplaner använder omväxlande kulturutövare, kulturarbetare eller konstnär. Ordet kulturaktör förekommer också ibland för att beteckna enskilda näringsidkande personer inom konstnärliga och kreativa näringar, ibland som samlingsbegrepp för både institutioner, det fria professionella kulturlivet och det civila samhällets organisationer. Har du fler begrepp som du vill få beskrivna med Klys-glasögon? Tipsa oss gärna! 22 23

13 HIMLEN, form: eva lindeberg En liten skrift om samverkansmodellen och samråd med det professionella kulturlivet. På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och pressmeddelanden...samt kommenterar aktuella kultur- och konstnärsfrågor. Välkommen att delta i debatten! KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd är en politiskt obunden, ideell organisation. Genom våra 15 medlemsorganisationer utgör vi en samlad röst för cirka kulturskapare inom ord, ton, bild/form och scen/film. 24

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Regional tendensrapport 2014

Regional tendensrapport 2014 KLYS Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kultur och kreativitet Anne Hederén 2015-04-28 Dnr: RUN 2015-158 Regionutvecklingsnämnden Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 Bakgrund Föreligger förslag till regional Kulturplan

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen

KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen 2. KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen Inför seminariet Kultur utan konstnärer? på Kulturhuset onsdag 18 mars 2009 har KLYS bett sina

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

KULTURDIALOG Om den nya samverkansmodellen för kulturområdet Tisdagen den 27 april på hotell Lerdalshöjden i Rättvik

KULTURDIALOG Om den nya samverkansmodellen för kulturområdet Tisdagen den 27 april på hotell Lerdalshöjden i Rättvik KULTURDIALOG Om den nya samverkansmodellen för kulturområdet Tisdagen den 27 april på hotell Lerdalshöjden i Rättvik Åsa Nyman, Kulturchef Landstinget Dalarna, hälsar välkommen till dagen. Syftet för dagen

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan

Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan Fastställd 11 november 2011 Förord Östergötland är ett starkt, vitalt och spännande kulturlän. Kulturplanen beskriver

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse SVENSKA YTTRANDE MUSIKERFÖRBUNDET 2009-05-17 och SYMF, Kulturdepartementet Sveriges Yrkesmusikerförbund 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2009:16 av Kulturutredningen Presentation Följande är ett gemensamt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 23 november i Tändstickspalatset, Stockholm Inledning. Alla hälsades välkomna, deltagarna presenterade sig och berättade om

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG FÖRORD I regleringsbrevet för 2013 fick Statens kulturråd i uppgift att följa upp och redovisa fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer