SÄLBLADET. Nr Legitimation = Förskrivningsrätt!?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLBLADET. Nr 3 2013. Legitimation = Förskrivningsrätt!?"

Transkript

1 SÄLBLADET Nr Legitimation = Förskrivningsrätt!?

2 Redaktören har ordet... Klarar sig Sverige utan sina Äldre Läkare? Den tidigare norske statsministern Kåre Wiloch, 84, intervjuades för en tid sedan i TV av Fredrik Skavlan, som frågade: Är du vid din ålder fortfarande aktiv inom politiken? Och svaret blev: Om man har uppnått en stor erfarenhet genom mångårigt arbete, så vore det väl synd att inte dela med sig. Han fokuserade där på mentorskapet, en stor och väldigt försummad del av vad som borde vara äldre läkares uppgifter. När nu en stor del av läkarkåren, kanske ungefär en tredjedel, arbetar aktivt efter 65 års ålder, så kan detta i bästa fall innebära inte bara nödlösningar i uppenbara bristsituationer, t ex i primärvården, utan faktiskt en kvalitetsökning i den svenska sjukvården genom att erfarenhet omsätts både i arbete och i handledarfunktion. Läkarförbundet, där SÄL ingår, tills vidare som en intresseförening, har utan tvekan ett stort ansvar för att SÄLs medlemmar ska kunna fortsätta att göra dessa samhällsnyttiga insatser utan onödiga inskränkningar. Det gäller också alla de kollegor som gör akuta insatser på sin fritid och alla som utan att ha anställning som formellt yrkesverksamma gör insatser av samma slag. Legitimationen som läkare gäller livet ut eller tills den upphävs av särskilda skäl. En rättighet som måste vara direkt kopplad till legitimationen är rättigheten att förskriva läkemedel. I allt detta förväntar vi oss fullt stöd från Läkarförbundet. Känner då alla äldre läkare att de har detta stöd? Som Christina Fabian skriver i detta nummer verkar förbundets fullmäktige vara en cementkloss, i det närmaste omöjlig att rubba när det gäller rimlig mandatfördelning och plats för egna SÄL-mandat. En plats för SÄL i Centralstyrelsen kan däremot vara möjlig genom att enskilda och föreningar kan nominera lämpliga personer. Nu nominerar SÄL tillsammans med Stockholms läkarförening SÄLs ordförande Gunnar Sandberg till Centralstyrelsen. Det skulle vara en viktig praktisk och även symbolisk framgång, som vi hoppas mycket på. Läkarförbundet har avvisat SÄLs begäran att förbundet ska göra en kartläggning av hur många läkare över 65 år som yrkesarbetar, i vilken omfattning och i vilka specialiteter. Det är svårt att förstå förbundets skäl till denna hållning. Från vår sida anser vi att kartläggningen är så viktig att vi är beredda att själva genom en enkel postenkät ställa sådana frågor till ett representativt urval av äldre läkare och bearbeta svaren under förutsättning att förbundet står för portokostnaden. Genom att en ökande andel idag yrkesarbetar och erlägger full medlemsavgift till förbundet är en sådan begäran rimlig. Med detta SÄLblad följer vi upp föregående nummers fackliga innehåll om frivilliga läkarinsatser och tar också upp den andra huvudfrågan som berör äldre läkares arbetssituation förskrivningsrätten. Här gör avgående ordföranden i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) Mikael Rolfs, med erfarenhet av läkemedelsfrågor, i intervju på sid 16 en ganska nedslående bedömning när det gäller Socialstyrelsens och framför allt SKL:s inställning till förskrivningsrätten framöver, medan förbundsledningen helhjärtat stödjer SÄLs linje (se t ex intervju med Marie Wedin i SÄLbladet nr ). För SÄLs inställning redogör Gunnar Sandberg utförligt i sin ledare i detta nummer. Men allt i SÄLbladet handlar nu inte om fackliga frågor. Vi har också inbjudan till SÄLs höstmöte i Borgholm med program och anmälningsblanketter. Och initiativtagaren till mötet, Anita Bråkenhielm, skriver nu också en tillbakablick som hon kallar Mina SÄL-minnen. Och SÄLs verksamhetsrapport 2012 och bokrecension och klurigt korsord och reserapport med underbara bilder. Och så på Sista Sidan en rykande aktuell krönika av Sjukhusläkarens etterspruta Dr Snake. Kort sagt: ett nytt späckat nummer av SÄLbladet. När du läser detta har våren gjort sitt intåg, och vi har bara en vecka tills vi har chans att träffas på SÄL-mötet i Stockholm på Sophiahemmet. Bästa vårhälsningar från redaktionen Ingvar Gustafson redaktör för SÄLbladet Storängsgatan 3 A, Växjö / OBS: SÄLs sekreterare Lennart Rinder har ny e-postadress: SÄLBLADET Medlemstidning för föreningen Sveriges Äldre Läkare (SÄL) - en delförening inom Sveriges Läkarförbund för läkare 65 år och äldre. Redaktion: Ingvar Gustafson, redaktör Lennart Rinder, SÄLs sekreterare Grafisk form: AB Norrmalmstryckeriet, P. Åkesson Tryck: AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna Framsidan, foto: Jan-Michael Breider SÄLbladet utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationspris för andra än SÄL-medlemmar: 200 kr/år (kontakta redaktionen). SÄLs hemsida (webbredaktör Ingvar Gustafson) 2

3 Ledaren Onödig byråkrati hindrar ideella läkarinsatser Gunnar Sandberg, SÄLs ordförande Sjukvårdens resurser är hårt ansträngda och än större utmaningar väntar framöver, vilket inte minst framgår av den utredning som Framtidskommissionen nyligen presenterat. Därför borde läkares frivilliga insatser värdesättas och värnas, eftersom de avlastar den offentligt finansierade sjukvården. Men i dag ställs allt hårdare krav på journalföring, kvalitetssystem och tillsyn, som begränsar läkares möjligheter att göra insatser som tävlingsläkare för idrottslaget, för grannarna på landet eller krassliga släktingar. Till och med rätten att göra livräddande insatser för en medmänniska som drabbas av plötslig sjukdom eller skada har ifrågasatts. De ökade kraven på styrning och reglering har under senare tid i synnerhet riktats mot pensionerade läkares möjligheter att förskriva läkemedel, vilket är märkligt med tanke på Framtidskommissionens devis fler måste arbeta längre. Den offentliga debatten om sjukvården har under senare år dominerats av resursbrist, vårdplatsbrist, extrem ekonomistyrning och kaosskapande omorganisationer. Allt detta drabbar patienterna. Samtidigt står Sveriges sjukvård inför en stor utmaning; en åldrande befolkning och ökade sjukvårdsbehov. Ett av de stora problemen i dagens sjukvård är läkarbristen inom flera medicinska specialiteter. Primärvård, psykiatri, geriatrik, laboratoriemedicin och röntgen är bara några exempel. För patienterna innebär detta många läkarbyten med bristande säkerhet och kvalitet i vården. Den svenska läkarutbildningen har byggts ut under senare år men utbildningen är lång. Läkare som kommer från andra länder hjälper upp läget men ställer också krav på samhället att tillhandahålla utbildning och anpassning till språk och svenska förhållanden. Bristen på erfarna specialister som kan utbilda och handleda läkare under utbildning är idag närmast skriande. Äldre läkare med lång erfarenhet är därför ytterst värdefulla för den svenska sjukvården. Arbetet med patienter och att stötta och hjälpa människor är en viktig drivkraft för de flesta läkare. Ofta är de också beredda att ställa upp även på frivillig basis i olika sammanhang. Detta gäller i hög grad också äldre läkare med lång erfarenhet och drivkraft att följa den medicinska utvecklingen. Det är i det perspektivet man bör se läkarens rätt att förskriva läkemedel på fritiden och efter pensionen. Genom ideella insatser för släkt och vänner, grannar och idrottsföreningar kan läkare avlasta den offentliga sjukvården. Flera hinder har rests mot läkares möjligheter till ideella insatser. Socialstyrelsens tolkning av gällande lagstiftning försvårar i praktiken läkares frivilligarbete, bland annat ställs krav på att vara registrerad som vårdgivare, ha en verksamhetschef och ett dokumenterat kvalitetssystem. Äldre läkares förskrivningsrätt har ifrågasatts från politiskt håll. Den tekniska utvecklingen med införande av elektronisk receptförskrivning knuten till olika journalsystem omöjliggör för läkare utanför sin arbetsplats på sjukhus eller vårdcentral att skriva ut läkemedel om pappersrecepten och telefonrecepten försvinner. Detta skulle hindra läkare att skriva recept på sin fritid och omöjliggöra för pensionerade läkare att överhuvudtaget förskriva läkemedel om läkaren inte samtidigt är yrkesverksam. Idag arbetar en betydande del av alla läkare över 65 år, ibland heltid men oftast deltid, alltifrån ett antal veckor per år till heltid. Många läkare är dessutom på frivillig basis knutna till olika sjukvårdsverksamheter och deltar i forskning, utvecklingsarbete och undervisning, ofta som mentorer eller handledare utan något egentligt anställningsförhållande. Att begränsa förskrivningsrätten till de veckor och månader som läkaren har ett anställningsförhållande skulle bli administrativt komplicerat och också fullständigt onödigt. Förskrivningsrätt för receptbelagda läkemedel följer av legitimationen. Den legitimerade läkarens skyldigheter måste vi hela tiden förhålla oss till och handla efter (Patientsäkerhetslagen, kapitel 6). Det är oerhört viktigt att handla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Åtgärder mot läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt är rimliga och nödvändiga. Den statliga myndigheten HSAN kan på anmälan från Socialstyrelsen utfärda prövotid, dra in förskrivningsrätt och ytterst återkalla legitimationen för dem som på olika sätt missköter sig i sin yrkesutövning. Men att pensionerade läkare trots sin legitimation skulle stängas av från förskrivningsrätten är däremot ren och skär åldersdiskriminering. Adekvat läkemedelsförskrivning kan mycket väl vara ett frivilligt åtagande som den legitimerade läkaren av ideella skäl utnyttjar under ansvar och ska inte behöva vara knutet endast till en anställning eller registrerad privat läkarverksamhet. Pappersrecepten kommer att försvinna och säkert också telefonrecepten. Men tekniskt är det lätt att knyta en fritidsförskrivande eller pensionerad läkare till ett elektroniskt förskrivningssystem. Det sker redan på flera ställen i Sverige. Genom elektroniskt förskrivningssystem är det också enkelt för tillsynsmyndigheten att följa upp förskrivningarna. Nu utvecklas system där all förskrivning automatiskt skapar en journalhandling. Detta är möjligt tack vare det pågående införandet av Nationell ordinationsdatabas (NOD) i kombination med utveckling av nya tekniska applikationer och därmed kan kravet på journalföring uppfyllas. Legitimerade läkare kan och vill göra väsentliga samhällsinsatser långt efter det att de har lämnat den traditionella anställningen eller läkarpraktiken, givet att de underhåller och utvecklar sin kompetens genom adekvat fortbildning. Gunnar Sandberg, ordförande i SÄL Se även intervjun med Mikael Rolfs på sidan 16 3

4 Facklig information våren 2013 Christina Fabian I den rapport, som den av regeringen tillsatta Framtidskommissionen nyligen offentliggjorde, betonas behovet av äldre arbetskraft i den nära framtiden! Det finns alltså starkt politiskt stöd för att läkare utövar sitt yrke även i högre åldrar. Detta innebär enligt SÄL att ideella, frivilliga läkarinsatser bör kunna fortsätta inkluderande rätten att förskriva läkemedel. Idag arbetar många äldre läkare vidare efter 65. Vid min egen 50 åriga kursträff i januari arbetade 19 av de 28 närvarande! Denna trend medför att läkarförbundet kommer att få alltfler äldre läkare som aktiva medlemmar, och därmed krävs större fokus på frågor rörande oss. Ett behov av att kartlägga antalet yrkesarbetande äldre finns. Detta har vi bl a genom en motion uppmärksammat förbundet på. Vid ett möte som Gunnar och jag nyligen hade med förbundsledningen framgick att SÄL, som är en intresseförening i förbundet, med stor sannolik inte kommer att få egen representation i centralstyrelsen eller i fullmäktige i år. En ny organisationsutredning ska presenteras vid läkarförbundets fullmäktigemöte i vår, och liksom tidigare liknande utredningar förväntas inte heller denna kunna förändra den cementerade organisation som idag rådet. SÄL arbetar intensivt vidare med denna fråga och på sikt kanske vi går från intresse- till yrkesförening? Tillsvidare kan vi agera via våra yrkes- eller lokalföreningar för att på så sätt ge SÄL mer inflytande centralt. Vi kan också räkna med att kunna delta i relevanta arbetsgrupper inom förbundet. Vid mötet tog vi också upp behovet av fortbildning för oss äldre läkare. Kanske det nybildade LIPUS AB (tidigare IPULS) kan ordna utbildningar för oss äldre vare sig vi arbetar eller ej. Vi är ju läkare livet ut. Dessa utbildningar bör naturligtvis betalas av arbetsgivare eller vara avdragsgilla! SÄL har svarat på läkarförbundets remiss angående fortbildning: Fortbildning i dialog- en metod att förstärka läkarnas möjligheter till god fortbildning. Se vårt remissvar på vår hemsida! En intressant fråga för förbundet och SÄL att bevaka är hur möjligheten ser ut för läkare inom olika specialiteter att arbeta efter år. Det ska inte bara vara inom bristspecialiteterna man har möjlighet att arbeta vidare. Vi måste tillvarata all den kompetens och erfarenhet som finns inom vårt yrke för dem av oss som väljer att fortsätta arbeta! För att vi ska kunna stärka vårt inflytande i Läkarförbundet måste det vara naturligt för läkare efter 65 år att vara medlemmar i SÄL! Vi kanske ska ha medlemmar från 60 år som ska kunna vara med och utforma äldres möjlighet att stanna kvar i yrket? T.ex. andra arbetsuppgifter, deltidsarbete? För att ytterligare fokusera på de fackliga frågorna har SÄL tillsatt en facklig arbetsgrupp bestående av undertecknad samt Henning Höjer och Marianne Ors. Hör gärna av er med synpunkter till oss! Hjälp till att sprida information om SÄL! Rekrytera medlemmar! Christina Fabian, vice ordförande SÄL 4

5 Sveriges Äldre Läkare SÄL Verksamhetsberättelse för arbetsåret 2012 År 2012 blev det första helåret för SÄL under namnet Sveriges Äldre Läkare, men alltfort som intresseförening inom Sveriges läkarförbund och med en starkare facklig profil än tidigare. Styrelsens ordförande har varit Gunnar Sandberg och vice ordförande Christina Fabian, skattmästare Henning Höjer, sekreterare Lennart Rinder och redaktör Ingvar Gustafson. Övriga ledamöter har varit Marianne Ors (nyval vid årsmötet 2012) och Stephan Palmstierna. Reseansvarige i styrelsen Johan Waldenström avled den 1 december Revisorer har varit Per G. Swartling, sammankallande, och Gitten Cederblad med Sven Lindgren som suppleant Valberedning har varit Olof Edhag, sammankallande, Per-Henrik Magnusson (nyval vid årsmötet 2012) och Anders Biörklund med Lars Hakelius som suppleant. Medlemsantalet var vid årets slut ( ) varav 231 (193) är 85 + och därmed avgiftsbefriade. Detta innebär all time high, men samtidigt är det en tydlig tendens att andelen nyblivna 65-åringar som väljer att bli SÄL-medlemmar sjunker, vilket dock inte kortsiktigt påverkat det totala medlemsantalet. SÄL har två regionala avdelningar: Skåne-SÄL (ca 350 medlemmar, ordförande Stephan Palmstierna, konstituerad 2001) och Väst-SÄL (ca 250 medlemmar, ordförande Karl-Henrik Leissner, konstituerad 2005), som båda bedriver en livlig verksamhet med föredrag och utflykter m.m. De regionala avdelningarnas ordföranden adjungeras till styrelsens reguljära sammanträden. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden: 10 januari i Stockholm, 3 maj i Malmö i anslutning till vår-/årsmötet därstädes (och konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmötet 5 maj), 24 augusti i Marstrand i anslutning till höstmötet och ett telefonsammanträde 5 november. Styrelsen har i alltmer ökande utsträckning löpande kontakter via e-post och telefon. Årsmötet hölls i Malmö 5 maj med ca 225 röstberättigade deltagare i anslutning till vårmötet därstädes. - Till nya hedersledamöter i SÄL kallades då mångåriga styrelsemedlemmen och ordföranden Barbro Westerholm och avgående skattmästaren Per-Henrik Magnusson. Vårmötet arrangerades i Malmö 4-6 maj med 301 deltagare; organisationskommittén leddes av Christer Carlsson. Höstmötet, ett sensommarmöte i Marstrand augusti, samlade 162 deltagare; arrangörsgruppen leddes av Karl-Henrik Leissner. Båda mötena höll sedvanligt högsta vetenskapligt-professionella klass mycket god fortbildning - (Nobelpristagaren Arvid Carlsson medverkade som föreläsare vid Marstrandsmötet) och ypperlig socialt-kulturell nivå och var synnerligen uppskattade av deltagarna. Medlemstidningen SÄLbladet har utkommit med sedvanliga två enkelnummer och ett dubbelnummer. Redaktionen lägger ner ett omfattande arbete på att skapa tidningens innehåll och layout. SÄL har som intresseförening inom Läkarförbundet en hemsida med adressen som nu utvecklats väsentligt och erbjuder läsaren bred information om SÄLs roll och aktiviteter. SÄLs utlandsresor har även under 2012 lockat till en rad full- och ibland överbokade reseäventyr, t.o.m. så långt bort som Sydamerika. Medlemsavgiften har oförändrat varit 200:-. Styrelsen har intensifierat medlemsrekryteringen och marknadsföringen genom att förbättra inbjudningsbrev, använda e-post, få in en uppmärksammad artikel om äldre läkare i Läkartidningen och en serie miniannonser i Läkartidningen och Sjukhusläkaren samt pröva att även rikta sig till förbundsmedlemmar som fyllt 70 (utöver grupperna 65 och 68). Styrelsen har starkt ökat sina insatser vad avser fackliga frågor av betydelse för äldre läkare: den fria förskrivningsrätten, behoven av fortbildning (deltagande i grupperingar inom Läkarförbundet) och skrivelser till Centralstyrelsen med krav på att SÄL erhåller mandat i fullmäktige och adjungeras till CS och allmänt får det inflytande i förbundet som följer av den höga yrkesverksamhetsgraden efter 67. Enligt praxis har SÄL ett mandat från Sjukhusläkarföreningen i fullmäktige och är genom sekreteraren adjungerat till Stockholms läkarförenings styrelse, och har därigenom t.ex. kunnat få fram motioner i frågor som särskilt berör äldre läkare: anställningsvillkor inkl. fortbildningen, pensioner m.m., som i regel mottagits positivt. Men SÄLs medverkan i förbundet måste således bli mycket tydligare genom egna mandat i fullmäktige etc. Stockholm den 14 januari 2013 Gunnar Sandberg Christina Fabian Lennart Rinder ordförande vice ordförande sekreterare Henning Höjer Ingvar Gustafson Marianne Ors skattmästare redaktör Stephan Palmstierna 5

6 Debatt Frivilliga läkarinsatser vad får man (inte) göra? vad bör man göra? Ingvar Gustafson I förra numret av SÄLbladet tog vi upp den fråga, som hade aktualiserats sommaren 2012 av Röda Kors-sjuksköterskan Kristian Åslund genom en artikel i Svenska Dagbladet 19 juli ( Frivilligt engagemang slås ut ). Socialstyrelsen hade då fastslagit att all legitimerad personal skall anses vara yrkesutövande även på sin fritid, varvid Röda Korset ansåg sig tvingade att stoppa sina sjuksköterskor och läkare från att delta i olycksfallsberedskap på frivillig basis. RK ansåg att den statliga myndigheten diskriminerade legitimerad personal genom att begränsa deras möjligheter att agera på sin fritid, och att samhället därigenom gick miste om de många personer som vill engagera sig frivilligt. I repliken i SvD 22 juli svarar Socialstyrelsen genom avdelningschef Anders Printz genom att hänvisa till utredningen 2011, att alla sjukvårdsinsatser måste dokumenteras, medan enkla första-hjälpen-insatser inte hade det kravet och kunde utföras av både legitimerad och icke-legitimerad personal. Diskussioner har sedan dess pågått mellan RK och Soc.styrelsen om var gränsen ska gå mellan vård och första-hjälpen, och RK har åter tillåtit sin personal att delta i olycksfallsberedskapen så länge de ägnar sig åt ren första-hjälp och inte gör några medicinska bedömningar som hör hemma inom vården (Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Svenska Röda Korset). I SÄLbladet (nr ) ställde kirurgen Eibert Einarsson frågan hur han som frivillig tävlingsläkare på ridtävlingar påverkades av Socialstyrelsens regler. Fick han nu bara sätta plåster, och hur skulle han kunna undvika att göra medicinska bedömningar om en ryttare skadades? Eller skulle han bara stå och titta på tills ambulansen kom? SÄL inser att detta är en ytterst väsentlig fråga, inte bara för pensionerade läkare, inte heller bara för äldre läkare utan för läkare generellt, inte minst därför att det i praktiken är helt orimligt att som läkare dra en gräns mellan situationer där insatser kan göras utan att det krävs medicinsk bedömning och situationer där det medicinska kunnandet ska tas i anspråk. Vad ska en läkare göra utan en medicinsk bedömning? Och Lennart Rinders intervju med juristen Anders Alexandersson gav då det måhända något överraskande beskedet att det nästan i samtliga konkreta exempel på situationer där läkare kan tillfrågas på fritiden krävs inte bara dokumentation (i brandsäkert kassaskåp) utan Hela paketet : Anmäla sig till ett vårdgivarregister, skaffa sig ett dokumenterat kvalitetssystem, ha en patientförsäkring. Föga oväntat har ett antal Sälar ringt, mejlat och skrivit brev till redaktionen sedan förra SÄLbladet. De flesta är starkt kritiska, inte minst till att lekmän (jurister) anser sig veta bättre hur man ska bedöma vård kontra första hjälpen-insatser. Några menar att man bara ska strunta i Socialstyrelsen och agera som vanligt. Att det inte har blivit en folkstorm kan bero på att vår ordförande Gunnar Sandberg i sin ledare i någon mån avdramatiserade det hela genom att framhålla att SÄL avser att arbeta vidare i Läkarförbundet och att presentera förslag till pragmatiska lösningar för Socialstyrelsen och den nya tillsynsmyndigheten - och Socialdepartementet. Liksom troligen de flesta läkare menar Gunnar att i en nödsituation är det de praktiska insatserna som är de viktiga och att de formella kraven blir mindre, men att vi får räkna med att bli granskade i efterhand Några exempel på läsvärda reaktioner från läsekretsen presenteras nedan. Kirurgen Anders Holmström i Lidingö, med bl a erfarenhet från fältarbete i Kambodja på 70-talet och i Afghanistan på senare år, t.o.m. som 69-åring, skriver och berättar att han redan i somras efter den ovannämnda Vård eller första-hjälpen? (Afghanistan) artikeln i SvD skrev till Socialstyrelsen och berättade om ett fall som hade inträffat högt uppe i Himalaya samma dag. Anders hade blivit uppringd på satellittelefon av en militär icke-legitimerad sjukvårdare som i sin grupp hade en person som på drygt m höjd drabbats av höghöjdssjuka med illamående och huvudvärk (Till saken hör att Anders själv hade varit expeditionsläkare på klätterexpeditioner i Himalaya). Sjukvårdaren ville ha råd om hur han skulle hantera situationen. Vis av sin nya kunskap (trodde han) om att icke-legitimerad personal 6

7 DEBATT fick utföra första-hjälpen-insatser gav han råd i telefon. Och så frågade han i brevet till Socialstyrelsen: Är det så det ska gå till att man har en icke-legitimerad som språkrör när man ger medicinska råd? Men svaret blev detta från Socialstyrelsens jurist: Det finns ingen tydlig gränsdragning när det gäller svaret på din fråga. Som princip bedömer jag att det finns ett visst utrymme för dig som legitimerad att ge allmän information om vilka medicinska åtgärder som vanligen brukar tillämpas vid olika symtom, så länge informationen inte blir individualiserad så att det blir en individuellt anpassad behandlingsåtgärd till en enskild person med denna persons unika/personliga förhållanden. Var någonstans gränsen går, då den legitimerade kan anses ha gett en person en individualiserad information/råd/behandling, får bedömas från fall till fall. Ur detta perspektiv har det inte heller någon avgörande betydelse om den allmänna informationen ges direkt till personen eller till ett ombud utan bedömningen får göras i ett och samma sammanhang. Och Anders Holmström skriver nu till SÄLbladet: Igår damp SÄLbladet ner i brevlådan. Jag läste med mycket stort intresse både ledarspalten och intervjun med juristen Alexandersson. Det upprörde mina känslor kraftfullt. Normalt sett är jag inte en som skickar inlägg och insändare, men i somras gjorde jag ett undantag med anledning av skriftväxlingen i Svenska Dagbladet 19 och 22 juli. Det var spännande att läsa att en jurist bedömer att det finns ett visst utrymme för dig som legitimerad att ge allmän information så länge inte informationen blir individualiserad Det känns fantastiskt att få denne medicinske lekmans tillstånd att utöva mitt yrke som legitimerad läkare. Under min tid som läkare har jag lärt mig att ta ansvar och fatta många gånger svåra beslut utan att någonsin haft tanke på att rådfråga en jurist. I stället har jag rådfrågat mitt samvete och omdöme samt naturligtvis om så varit möjligt råd från erfarna kollegor. Och i sitt brev skriver Socialstyrelsens jurist att var gränserna går får bedömas från fall till fall. Vem ska göra denna bedömning? Läkaren eller juristen? Det är en kärnfråga! Infektionsspecialisten Stig Cronberg, artikelförfattare och debattör i SÄLbladet, senast i nr , har skrivit ett långt inlägg under rubriken Frivilliga läkarinsatser är nödvändiga. En del av det långa brevet följer nedan: Senaste numret av Sälbladet innehåller en spännande och läsvärd diskussion om den pensionerade läkarens frivilliga läkarinsatser. Den belyser motsatsen mellan den skriftlärde bokstavstroende och Dag Hammarskölds strävan att lyfta blicken mot horisonten för att finna sin rätta väg när man vandrar i fjällen. Det är bra att veta vad regelverket föreskriver men det är viktigare att göra sitt bästa i den situation man befinner sig. De läkarinsatser det gäller krävs av alla läkare och gäller inte enbart för dem som är pensionerade. Själv har jag av och till haft anledning att ingripa både i Sverige och under utlandsresor. Jag skall ta upp några av de senare. Turkisk kvinna får störtblödning på tåg genom Tyskland Befinner mig på expresståg i Tyskland på genomresa från infektionsläkarkongress i Florens till Hamburg och tågbyte där till Köpenhamn och Sverige. Så kallar högtalaren på tyska: Finns det någon läkare ombord, kom till vagn 22. Från min förstaklassvagn skyndar jag mig dit. En turkisk kvinna, bosatt i Danmark, har fått en störtblödning och blivit svimfärdig. Maken berättar för mig på danska att hon är gravid och fått en kraftig blödning. Kvinnan är blek, kallsvettig och yr. Hon är mjuk i buken och har snabb tunn puls. För maken berättar jag att jag misstänker missfall och att hon bör komma till sjukhus för undersökning. Detta förklarar jag för konduktören på tyska. Han uppger att tåget ankommer Fulda om 25 minuter. Jag säger att det bör kunna klara sig till dess, men att man bör beställa ambulans till plattformen som kan köra henne till sjukhus och att maken och de två barnen bör följa med så att familjen är samlad. Sittplatserna makas undan så att kvinnan inte behöver sitta utan kan läggas upp med höjd fotända. Hon förbättras då. Tåget anländer till Fulda. Ambulansmännen kommer upp på tåget, men ser något handfallna ut, då gången är belamrad med ryggsäckar, väskor och ungdomar. Båren går inte att använda utan jag tar och lyfter upp den inte alltför tunga kvinnan och bär henne med sänkt huvud balanserande med stora steg över alla hindren och ner på plattformen. Där lägger jag henne på båren och uppmanar ambulansmännen köra henne till Frauenklinik för störtblödning och troligen missfall. Maken och de två barnen bör följa med så att familjen hålls samman. Så måste jag skynda mig upp på tåget igen. I Tyskland är man alltid mycket punktlig. Så kör tåget igång igen och jag går och sätter mig på min bekväma sittplats. Någon journal blev det aldrig tillfälle för mig att skriva. Ingen visste riktigt vem jag var och inte heller visste jag vad den turkiska kvinnan hette. Allt måste ske så snabbt, men jag minns fortfarande idag varje detalj och jag kände mig tillfredsställd när jag satte mig på min plats igen. Plötslig medvetandeförlust hos man omedelbart före flygavgång i Zimbabwe Just satt mig på min plats på en jumbojet från Harare i Zimbabwe för att flyga till London. Man kallar på läkare. Tar ett stort kliv över en somalisk kvinna som satt bredvid. En ung man ligger medvetslös på golvet. Flygvärdinnan plockade fram utrustning för hjärtåterupplivning. Jag konstaterar att den unge mannen är medvetslös men andas och har regelbunden puls. Dämpar ner paniken. Föreslår cerebral malaria, intoxikation eller epilepsi. Får förfrågan om mannen skall tas ur planet eller om han kan flyga till London. Svarar att han inte får följa med till London utan bör transporteras till sjukhus i Harare. Han hämtas och bärs ut. Sedan kör planet ut och lyfter. Senare när vi var i luften kom man och bad mig göra en anteckning om händelsen och meddela mitt namn och adress. Samtidigt överräckte man en flaska champagne som tacksamhet. Hade vi varit i luften tror jag knappast att jag skulle vilja landa planet för att sätta av honom utan försökt klara 14-timmars flygningen till London. 7

8 Fjorton timmars väntan på akuten är vad man får räkna med i Sverige, liksom vårdgarantins 3 månaders regel innebär att den tänkta maximitiden för att få läkarbesök i praktiken också blivit minimitid, ungefär som att hastighetsbegränsningar i praktiken blivit lägsta accepterade hastighet. DEBATT En medalj för tapperhet i fält I dessa fall och flera andra kände jag mig nöjd med att kunna ställa upp. För de inblandade lekmännen är det oerhört svårt att ta ställning. De har hela tiden känsla av att ha gjort för mycket eller för litet. För mig som läkare handlar det enbart om erfarenhet och sunt förnuft. Naturligtvis ligger det i sakens natur att det kan bli felbedömningar och att man saknar nödvändig utrustning eller medicinering, men som regel är det enkla åtgärder som är det enda som behövs. Skulle man få en anmälan och straffas är det endast att ta detta som en medalj för tapperhet i fält. Självklart kan man inte kunna alla olika länders lagstiftning i huvudet, men principerna är de samma. Det märkvärdiga är att man med kort introduktion kan fungera som överläkare i Arabien och som provinsialläkare på savannen. Stig Cronberg Eller som en annan vis man har uttryckt det: Kan det egentligen sägas bättre? Förre barnhälsovårdsläkaren Göran Aurelius i Sollentuna berättar en liknande självupplevd historia med frivilligt ingripande i en akutsituation: Drama i det blå Efter en vecka på Madeira har vi fem timmars flygresa hem till Sverige. Avslappnad och litet morgontrött efter tidig incheckning njuter jag flygvärdinnans kaffe när plötsligt en uppfordrande röst i högtalaren gör mig klarvaken. -Finns det någon läkare på planet? I det läget kan man förhålla sig på olika sätt. En ung läkare, särskilt om han arbetar på en akutmottagning eller intensivvårdsavdelning, kan tänkas uppskatta möjligheten att få använda sina nyvunna kunskaper till att hjälpa en nödställd människa. Han trycker då genast på knappen betjäning ovanför sin sittplats, och en tacksam flygvärdinna skyndar fram och för honom till den sjuka. Som barnläkare och pensionär sedan drygt tio år har mina kunskaper i vuxenmedicin passerat bäst-före-datum för decennier sedan. Hörseln är skraltig och någon ansvarsförsäkring har jag inte haft anledning behålla. Allt sammantaget övertygar mig om att jag skall se vad som händer i förhoppningen att någon yngre träder fram. Under tiden surrar Hippokrates någonstans i mitt undermedvetna. Läkaren måste i en nödsituation ge erforderlig behandling som en humanitär plikt, med mindre han är säker på att andra kan och är villiga att ge sådan hjälp. Alltså plikt och måste! Jag vet ju det. Dröjer ändå. Våndas. Jag ser mig om. Ingen har stigit upp längre fram i planet, ingen heller åt andra hållet. Längst bak rör sig kabinpersonalen oroligt kring en flygplansstol. Jag trycker på knappen. Bakom gruppen av upprörda flygvärdinnor finner jag en vithårig dam. Hon sitter hopsjunken i stolen vid mittgången och andas tungt. När jag hälsar på henne reagerar hon inte. I blicken finns oro och ångest. Händerna far runt på blusen, munnen, karmstödet. -Tack för att du kom, säger en åldrig make. -Det började strax efter starten. Hon har haft en hjärtinfarkt och har medicin; tog en tablett Nitromex och en Sobril innan vi gick ombord. Jag tar hennes puls. Den verkar regelbunden. Med stetoskopet som flygvärdinnan fått fram hör jag avlägsna hjärtljud men de drunknar i planets motorljud. Med kabinpersonalens hjälp lyckas jag anlägga en blodtrycksmanschett som hon motsträvigt försöker dra bort. Det får bli ett palpatoriskt blodtryck. Pulsen försvinner snällt och återkommer runt 140 mmhg. Bra tryck alltså. Alltid något! Vi är nu omgivna av intresserade medpassagerare. Några kommenterar verksamheten: -Behöver hon inte ligga ned?, -Hon måste få dricka något! -De borde inte ha följt med det här planet! Först efter en vänlig men bestämd uppmaning från flygvärdinnorna drar sig gruppen tillbaka till sina platser. Det kan vara en infarkt igen, tänker jag, även om hon inte verkar ha ont. Mycket gamla kan visst reagera bara med andningsbesvär när de har infarkt. Men hon är så orolig, plockig och förvirrad. Vore det en infarkt borde man väl ändå få en viss kontakt med henne? Har hon en akut konfusion? Utlöst av vad? Flygresan, miljöbytet, någon medicin, en infektion? -Men hon har varit frisk på Madeira, säger maken! Vad skall jag göra? Måste vi vända om och få henne till intensivvården i Funchal? Det är ett stort beslut och det är jag som måste ta det! Jätteknepigt! Timmars försening 8

9 för alla som vill hem! Och kostnaden för flygbolaget! Och för resebyrån, om det blir ersättningskrav! Tankarna surrar i mitt huvud. -Jag måste bestämma mig nu! Hur mycket skall jag säga till kabinpersonalen? Jag kan ju inte diskutera symtombild och möjliga diagnoser med dem. Och om jag ringer sjukhuset i Funchal och diskuterar med läkarna där blir det ändå till sist jag som har avgörandet. Om vi istället fortsätter, måste vi klara henne i tre timmar så att de kan hämta henne i ambulans när vi kommer fram till Arlanda. Under tiden får vi inrikta oss på hennes andningsbesvär. Jag måste ta saken i egna händer och uppträda lugnt och vederhäftigt som det anstår en läkare! -Få fram en syrgastub, ber jag flygvärdinnan. Och till maken: - Ge Alice ytterligare en Nitromex och en Sobril. I planet finns fyra små syrgastuber. En i taget kopplas med slang och ansiktsmask till Alice, som efter milt motstånd accepterar behandlingen. Efterhand blir hennes läppfärg bättre och hon verkar mindre orolig. Ibland tittar hon upp och svarar på tilltal. På min inrådan kontaktar stewarden Arlanda där man beställer en ambulans. Maken får en remiss till läkarna på akutmottagningen på Karolinska med min rapport om händelserna och behandlingen. När planet landat har Alice återhämtat sig så pass att hon kan ställa sig upp på vingliga ben. Vi hjälper henne över till den väntande ambulansen. Flygvärdinnorna tackar DEBATT Läkaren måste i en nödsituation ge erforderlig behandling som en humanitär plikt, med mindre han är säker på att andra kan och är villiga att ge sådan hjälp Hippokrates mig och trycker några vinflaskor i min famn.. Det går en tid. Ingenting hörs vare sig från flygbolag, resebyrå eller från Alice. En månad senare ringer det på dörren och ett bud överlämnar en blomsterbukett. Den är från sjuklingen på flygplanet. Hjärtligt tack för god hjälp på flygresan! Alice och Bengt. Blommorna ger mig anledning att ringa upp dem och fråga hur det gått. -Jodå, säger Bengt. På akuten tog de ekg och många blodprover men allt var normalt. Läkarna sade att hon kanske haft en infektion. Hon fick stanna på sjukhuset över natten och har mått bra sedan dess. Med den upplösningen på dramat, tänker jag när jag lagt på luren, hade det allt sett snyggt ut om jag hade beordrat flygplanet tillbaka till Funchal! Lärdom: Till nästa flygtur skall jag ha förnyat min ansvarsförsäkring! Göran Aurelius En riktigt imponerande insats, tycker redaktören. Till och med journalföringen, som med ovanstående redogörelse + den skrivna remissen måste tillfredsställa den mest inbitne paragrafryttare. Precis så ska man naturligtvis göra: Skriva ner vad man har varit med om och vilka åtgärder man har vidtagit. Inlägg från läsekretsen i denna och andra frågor är välkomna och kommer i mån av plats att publiceras i SÄLbladet. Erfarna, äldre läkare sökes! Ni är nu och i framtiden en viktig resurs utan vilken Sveriges sjukvård haltar. Vi behöver många flera duktiga kollegor till våra uppdrag runtom i landet, både primärvård och sjukhus. Du kan göra en insats samtidigt som Du kan se andra delar av landet, alltifrån enstaka veckor till längre uppdrag. Vi bokar för sommaren och hösten redan nu! Koncernen Skandinavisk Hälsovård, bemanningsföretagen med personlig service. Koncernen innefattar läkarbemanningsföretagen Skandinavisk Hälsovård AB, Doc Care AB och Svensk Närsjukvård AB samt sköterskebemanningsföretaget Ofelia Vård AB. Kontakta oss: Skandinavisk Hälsovård Telefon: Maila: Doc Care Telefon: Maila: 9

10 Tillbakablick SÄL-minnen Anita Bråkenhielm Anita Bråkenhielm, f. Ohlander, är specialist i obstetrik och gynekologi och har efter en 20-årig verksamhet som läkare varit politiker (6 år i landstinget i Jönköping, 9 år som riksdagsledamot) och ämbetskvinna (landshövding i Kristianstads län och i Kalmar län ) Hon har haft mängder med förtroendeuppdrag och suttit i en lång rad styrelser, på senare tid bl a Sophiahemmet och Silviahemmet (tillsammans med bl a Drottning Silvia). Anita har i ett tidigare nummer av SÄLbladet (Medlemsblad) gjort en tillbakablick av sitt aktiva yrkesliv. Nu skriver hon om sina minnen från tiden i SÄLs styrelse ( ) som nu avslutas med arrangerandet av SÄLs höstmöte År 2001 fick jag som landshövding i Kalmar län hälsa välkommen till SÄL-mötet i Kalmar. Det var min första kontakt med SÄL. Kanske var det som möjlig framtida SÄL jag fick äran? Men har vi förresten någon annan gång haft landshövdingen som välkomsttalare? Det kanske var SÄL som ärades?? Skämt åsido visste jag redan då att jag tänkte bli SÄL så fort jag fyllt 65. Slutat mitt aktiva yrkesliv som läkare hade jag gjort redan 1979 då jag ramlade in i politiken. Så länge jag satt i riksdagen kunde jag ta sommarvikariat på min gamla tjänst som specialistläkare i gynekologi vid Vetlanda Vårdcentral. Men när jag 1990, vid 53 års ålder, utnämndes till landshövding i Kristianstad blev det definitivt. I Kristianstad lärde jag känna Nils Tryding och hans fantastiska konstresor. Det var därför framförallt möjligheten att vara med på SÄL-resor som lockade när jag så småningom uppnådde pensionsåldern. Och det gjorde jag i Kalmar, som blev något av en hemkomst till gamla jaktmarker sedan man avskaffat mina kära skånska län. Jag var ju från början obotlig smålänning och hade ett förflutet på Kalmar lasarett och en gammal klockarkärlek till staden. Och resor har det blivit. Min make och jag har med SÄL varit i Italien, Egypten, Schweiz och Tyskland, några gånger med Nils Tryding som oförliknelig guide till det gottaste på fascinerande museer. Men också SÄL-mötena har varit mycket spännande. De har för mig på ett särskilt sätt återknutit kontakten med det gamla yrket. Efter tjugofem års uppehåll började jag åter läsa Läkartidningen och Dagens Medicin och skaffa mig en viss medicinsk allmänbildning det fanns ju en gammal grundkunskap att bygga på. SÄL gav ett nyväckt intresse för vad som rör sig inom den moderna läkekonsten. Då jag kom med hette ordföranden Hans Rundcrantz. Han hade satt sig i respekt redan 1962 i Växjö då han spolade mina bihålor. Jag vet inte hur det gick till, men mycket snabbt hamnade jag i styrelsen. Jag hade ju onekligen med min brokiga bakgrund betydande styrelsevana, om än inom andra områden. Det har varit myndigheter och statliga utredningar allt från Räddningsverket, Fiskeriverket, Apoteksbolaget och utredningar om abortfrågan, veterinärväsendet och vapenexporten. Men också stiftelser och ideella föreningar. På senare år har flera av uppdragen haft medicinsk anknytning. Jag har varit styrelseordförande i högskolestyrelsen på Sophiahemmet, sedan i sjukhusets styrelse och slutligen i den ideella förenigen Sophiahemmet. Samt vice ordförande i Stiftelsen Silviahemmet och i det då nybildade Svenskt demenscentrum. Så lite anknytning till det gamla yrket har funnits i förtroendeuppdragen framför allt under senare år.. Men i SÄL-styrelsen har det nog ändå varit allmänna styrelseerfarenheten som gjort att jag kunnat bidra med något. T.ex. i arbetet med de nya stadgarna och i diskussionerna om organisationsformer. Det har kanske också varit i egenskap av - som en ung man jag tycker mycket om en gång kallade mig- vis gumma med fötterna på jorden. Bland annat har jag, på förekommen anledning, stadigt krävt att till de medicinskt bildande seminarierna och föreläsningsprogrammen anmälda bidrag ska vara sådana som jag kan begripa. Inte för mycket egendomliga grafer och konstiga bokstäver eller nanoresonemang avsedda för kvalificerade forskningsmiljöer. De medföljande som inte själva är Sälar ska ju också ha en chans. Och då har jag känt mig som en mittemellanfigur som kunnat bevaka detta. Det visserligen mycket nyttiga fortbildandet ska ju också vara nöjsamt och begripligt för alla. Många lysande föreläsningar, inte minst med anknytning till globala mänskliga problemområden, har det blivit. Men också 10

11 TILLBAKABLICK vardagsnära medicinsk upplysning om nya förhoppningar och nya vägar att bota och läka. Jag känner också att jag bidragit till att visa att SÄL-möten kan man lägga ute i landet. Det går att arrangera trevliga program inte bara på de respektingivande universitetsorterna. Inte minst i mitt hemland Småland. Växjö och Eksjö kändes lite som mina verk. Även om jag inte bidrog med mer än att föreslå orterna och skaffa fram de trevliga människor som ordnade mötena. Att dessa sedan blivit närmast oumbärliga Sälar är ju ännu roligare. Vad vore SÄLbladet i dag utan Ingvar Gustafson, eldsjäl från Växjö? Och Eksjögänget hör numera till de trognaste mötesbesökarna, även de som inte sopar tennisbanorna med sina motståndare! SÄL var ju från början framför allt en social och efterhand i allt högre grad fortbildande verksamhet. Men med all rierande medicine kandidaten Anita Ohlander. Men det får bli en annan gång. Kommittén för SÄL-mötet i Borgholm med krafter från både Borgholm och Kalmar är i full gång sedan hösten 2012 och vi har haft mycket trevligt under den tid vi planerat program, utflykter och underhållning. Öland kan ju verkligen bjuda på mycket vad gäller fina utflyktsmål och underhållande guider. Vetenskap och lärdom finns både i Kalmar och hos engagerade sommarölänningar från andra håll. Kvalificerade konferensmöjligheter bjuds till i september gynnsamma eftersäsongspriser. Dessutom med havsutsikt och kajplats för den som vill ta segelbåten till SÄL-möte. Eller varför inte husbilen, den är också välkommen. Kommunen bjuder på tennishallen och golfen kommer att spelas på en av Sveriges finaste banor. Ni hittar hela programmet och anmälningsblanketten på annat håll i tidningen! Välkomna! Efter dryga tio år som aktiv SÄL ska jag sedan bara avnjuta programmen, resorna och gemenskapen. Under kanske tio år till, vem vet? Anita Bråkenhielm rätt har SÄLs uppgift alltmer blivit att bevaka de fackliga frågorna. Läkare är i allt större utsträckning yrkesverksamma, åtminstone på deltid, till och med efter de 67 år som vår statsminister antytt som lämplig pensionsålder. Och det har blivit allt snårigare i djungeln av formalia av ekonomisk och juridisk karaktär. Dessa frågor sköts mycket bättre av andra än av mig. Visserligen var jag en gång aktiv i Läkarförbundet men det är fyrtio år sedan! Därför kändes det för mig rätt att lämna SÄLs styrelse SÄL vid Läkarförbundets fullmäktige maj Som bekant är fullmäktige (FM) Läkarförbundets högsta beslutande organ. Gunnar Sandberg är delegat på vårt lånemandat från Sjukhusläkarna. Möjligen kan någon mer ur styrelsen delta i ersättarposition. på vårmötet 2012 i Malmö. Nu får jag i alla fall avsluta det mera aktiva deltagandet med att själv vara med om att arrangera ett SÄL-möte. Med särskild glädje kan jag därmed visa upp min nuvarande hemstad Borgholm. En ort där det, precis som vid det fina mötet i Arvidsjaur för ett par år sedan, inte ens finns ett sjukhus, bara en vårdcentral! Detta sedan Ölandsbron för fyrtio år sedan gjorde det fina gamla odelade lasarettet i Borgholm umbärligt. Jag skulle kunna berätta härliga historier om vad som hände i Borgholm när kirurgkliniken i Kalmar 1961 hastigt besvarade ett nödrop från Borgholm med att skicka dit den unga vika- Nominering av Gunnar Sandberg som ledamot av Centralstyrelsen görs till valberedningen av SÄL och Stockholms läkarförening. Möjligen kan detta få stöd under själva mötet också av andra. Motion inlämnas av SÄL tillsammans med Stockholms läkarförening med yrkande att förbundsledningen vidtar åtgärder för att bekämpa det byråkratiska krånglet vid läkares ideella, frivilliga läkarinsatser på vår fritid och av Stockholms läkarförening med yrkande att SÄL-representant adjungeras till Centralstyrelsen. 11

12 HÖSTENS SÄLMÖTE I BORGHOLM Välkommen till höstljumma Öland 6-8 september 2013 Foto: stock.xchng (SXC) Kanske har du varit på Öland under den otroligt intensiva turistsommaren? Nu får du chans att uppleva det motsatta, och den öländska vackra hösten. Eller så har du kanske aldrig varit på solens och vindarnas ö? Ta i så fall chansen nu! Vi håller höstens SÄL-möte på anrika Strand Hotell med plats för upp till drygt 300 konferensgäster. Hotellet är centralt beläget vid hamnen i Borgholm och har 122 rum, många med underbar utsikt över de vackra solnedgångarna i Kalmarsund. Naturligtvis finns det även andra boendealternativ i Borgholm. Mer om det kan du läsa längre fram. Det blir ett par septemberdagar med möjlighet till härligt umgänge, innehållsrika föredrag, paneldebatt, mingel, flera utflykter, samt inte minst god mat och dryck! Strand Hotell Vidare ges sedvanligt tillfälle till både golf- och tennisturnering. Tennis i Borgholms tennishall och golf på Ekerum Golf & Resort, en av landets allra främsta och vackraste banor. Har du lust finns det även bra möjligheter att komma en dag tidigare, eller stanna en dag efter höstmötet. Hotellen erbjuder ofta extra billiga alternativ om du förlänger din vistelse åt ena eller andra hållet! Bifogat i tidningen finns anmälningsblankett, utflyktsfakta och även mötesprogrammet. Låt oss nu i korthet berätta om vad dagarna kommer att innehålla. Fredag 6 september Det här är ankomstdagen för de flesta. De som väljer tennis- eller golfturnering kommer naturligtvis tidigt på fredagen, eller t.o.m. dagen före, eftersom deras utmaningar börjar redan kring lunchtid. Golfen har t.ex. första start redan kl Ska du inte tävla? Då checkar du bara in på ditt valda boende i god tid före klockan 19.00, för då börjar nämligen minglet på Strand Hotell. Därefter går vi in och avnjuter den så kallade Get together-buffén med kvällsunderhållning. Lördag 7 september Mötesdagen startar kl på Strand Hotell med välkomsttal av Borgholms kommunalråd Lisbeth Lennartsson. Därefter blir det under förmiddagen bl.a. föredrag om Prostatasjukdomar, Läkemedel hos äldre och kåseri kring Axel Munthes ögonsjukdomar. Därpå intas lunch och efter den blir det paneldiskussion kring ämnet Vart tog patienten vägen och vem bryr sig? Diskussionen leds av den kände journalisten och författaren Ulf Wickbom. Medverkande professioner är professor, överläkare, journalist/patient, socialchef och landstingsråd. Diskussionen följs sedan av att utredaren Johan Assarsson redovisar Patientmaktutredningen. Mötesdagen avslutas med ett underhållande föredrag av marinarkeologen Lars Einarsson med titeln: Sjunkna skepp i Öländska farvatten. Vi får nog höra en hel del om det nyligen upptäckta fartyget Mars norr om Öland Lördagen avrundas på kvällen kl med bankett och dans till levande musik. 12

13 HÖSTENS SÄLMÖTE I BORGHOLM Söndag 8 september Avslutningsdagen kan du välja en av tre spännande och guidade Öländska utflykter, inklusive avslutande lunch. Bussutflykterna beräknas vara åter senast kl Här nedan ser du alternativen. Utflykt 1 En resa längs den Öländska stenkusten Följ med på en unik bussresa norrut, längs den lilla smala västra kustvägen. Vi åker så att säga på ytterkanten av Öland, och guidas under resan av den underhållande, äter på Sandviks Fisk- och Hamnkök. Återfärden till Strand Hotell sker via stora vägen, d.v.s. betydligt snabbare än den smala kustvägen... Vi har ett maximerat antal deltagare på 50 personer till den här unika och guidade bussutflykten som startar kl från Strand Hotell. Så först till kvarn... Anmälan via den bifogade anmälningsblanketten. Utflykt 2 VIDA Museum och Konsthall Den här utflykten sker med eget fordon. Det vill säga du kör själv de tio kilometrarna längs väg 136 till museet, Stenkusten och ytterst kunnige geologen Jan Mikaelsson med rötter i Linnéuniversitetet. Vi fascineras av Ölands anmärkningsvärda geologiska historia, lär oss allt om märkliga skurkvarnar och trilobiter Vi kör på den smala och urgamla kustvägen från Äleklinta via de gamla fiskelägena Djupvik och Sandvik, som blivit mycket populära sommarvisten. Gammal bebyggelse kompletteras med ibland spektakulära och nya dyra sommarparadis. Öländska Tomas Buss lovar att vår stora buss ska kunna ta sig fram längs den bitvis gropiga grusvägen. Ingen fara, det går inte fort! Vida Museum och Konsthall där vi ses kl (riktning mot Ölandsbron). VIDA ligger granne med Halltorps Gästgiveri. På VIDA blir vi guidade av makarna Barbro och Börge Kamras som äger och driver museet som öppnades Museet består av c:a kvm golvyta fördelat på fem konsthallar, varav två där man visar spännande utställningar av samtida konst. De övriga tre är museiavdelningar med verk av Ulf Trotzig och de båda världsberömda glaskonstnärerna Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien. Efter guidningen får vi gå runt på fri hand i de stora hallarna och njuta av all konst. I entrén till VIDA finns också en mycket fin museibutik, där du bland annat kan handla glaskonst, grafik, smycken m.m. och Gunilla Ponténs kläder. När vi sett oss mätta på konsten hos VIDA tar vi en tre minuters promenad över till grannhuset, Halltorps Gästgiveri, för lunch. Efter lunchen är det fri hemfärd. Maximerat antal deltagare 50. Anmälan sker via den bifogade blanketten. Skulle du inte ha eget fordon, men ändå gärna vill se VIDA, hör av dig i god tid så ordnar vi transport. Utflykt 3 Stadsvandring Startar från Strand Hotell kl och går genom Borgholms välordnade gatsystem som, enligt vår guide Leo Blåeld och Blå jungfrun Vi avslutar den geologiska utflykten med att bussen får tillstånd att köra ner i Gillberga stenbrott. Det är Ölands största kalkstensbrott som fortfarande är i drift. Där nere är det plant och inte ansträngande att röra sig till fots. Gillberga är möjligen också ett blivande Öländskt Dalhalla Efter besöket i stenbrottet väntar lunchen på oss i Sandviks hamn, som bara ligger några kilometer bort. Vi Drottning Victorias vilohem 13

SÄLBLADET. Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund. Nobelpristagare. på SÄL-möte i Marstrand

SÄLBLADET. Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund. Nobelpristagare. på SÄL-möte i Marstrand SÄLBLADET Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund Nobelpristagare på SÄL-möte i Marstrand Redaktören har ordet... Nu vill SÄL ut i debatten! Ledaren Frivilliga

Läs mer

SÄLs mötesorter 2014 2015

SÄLs mötesorter 2014 2015 SÄLBLADET Nr 3 2014 SÄLs mötesorter 2014 2015 1 Redaktören har ordet... SÄL och vår Det är något speciellt med tidiga vårdagar. Alltså när solen värmer men gräsmattorna är gröna av mossa och inte gräs,

Läs mer

SÄLBLADET. SÄLs ordförande klättrar på maktlistan. Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund

SÄLBLADET. SÄLs ordförande klättrar på maktlistan. Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund SÄLBLADET Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund I detta nummer bl.a.: Ledaren om åldersdiskriminering 3 SÄLs ordförande klättrar på maktlistan Facklig

Läs mer

RESOR ALLA RESMÅLEN 2014-2015 HEIDI STENSMYREN: FORTBILDNINGEN TILL ÄLDRE LÄKARE MÅSTE SÄKRAS. Nr 4 2014. ömsar skinn till Seniora Läkare

RESOR ALLA RESMÅLEN 2014-2015 HEIDI STENSMYREN: FORTBILDNINGEN TILL ÄLDRE LÄKARE MÅSTE SÄKRAS. Nr 4 2014. ömsar skinn till Seniora Läkare ömsar skinn till Seniora Läkare Nu byter vi namn Nr 4 2014 Utgiven av Sveriges Äldre Läkares förening Att arbeta efter 65 år Sidorna 4-7 Foto: Stefan Nilsson HEIDI STENSMYREN: FORTBILDNINGEN TILL ÄLDRE

Läs mer

SÄLBLADET. Tryding i sitt esse! Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund. I detta nummer bl.a.

SÄLBLADET. Tryding i sitt esse! Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund. I detta nummer bl.a. SÄLBLADET Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund Tryding i sitt esse! I detta nummer bl.a.: Ledaren: Medicinsk-etiska frågor Facklig information Höstmötet

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg

nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg Ledare Team-Protos är verklighet nu Distriktsläkarföreningens styrelse har sedan drygt fyra år arbetat

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Distriktsläkaren Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Spännande aktuella fackliga frågor tt som nytillträdd ordförande i Svenska

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö

Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 91 Maj 2013 Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö Huvudvärksdagbok 5 Amanda 6 Migränmotor på högvarv 8 Migrän - en osynlig sjukdom 10 CGRP och dess receptor

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

SÄLbladet har det senaste året rapporterat om ett

SÄLbladet har det senaste året rapporterat om ett Nr 1-2 2014.R s.r s Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.R s Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

nr 6 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Skärgårdsdoktorn en uppskattad verksamhet vid Djurö vårdcentral

nr 6 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Skärgårdsdoktorn en uppskattad verksamhet vid Djurö vårdcentral nr 6 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Skärgårdsdoktorn en uppskattad verksamhet vid Djurö vårdcentral Ledare Vidareutveckling av tankarna i Protos I detta nummer av Distriktsläkaren kan man läsa

Läs mer

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen TIDSKRIFT FÖR DRYGT 19.000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR3/2010 TEMA KIRURGI Han öppnar dörren för hela världen Åke Andrén Sandberg Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta Patienter

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta

Läs mer

Äntligen! Utskrattad och utskälld. Sjukhusen som fått flest viten. OFFENSIV MOT SJUKVÅRDENS ÖVERBELÄGGNINGAR Sidorna 16-31 EXTRA LADDAT JUL- NUMMER!

Äntligen! Utskrattad och utskälld. Sjukhusen som fått flest viten. OFFENSIV MOT SJUKVÅRDENS ÖVERBELÄGGNINGAR Sidorna 16-31 EXTRA LADDAT JUL- NUMMER! Bonustema: Hygien Sidorna 58-63 Ledaren: Lär av Danmark Sidan 4 Dr Snake Sidan 6 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN Uppknäppt på Nyköpings lasarett Sidan

Läs mer

Njurfunk. Sommarveckan - ger njursjuka barn och ungdomar och deras familjer gemenskap och erfarenhetsutbyte. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Sommarveckan - ger njursjuka barn och ungdomar och deras familjer gemenskap och erfarenhetsutbyte. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Sommarveckan - ger njursjuka barn och ungdomar och deras familjer gemenskap och erfarenhetsutbyte Nummer 3, 2009 Årgång 36 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Om författaren Lisa Magnusson är frilansjournalist och samhällsdebattör.

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Tandvård till papperslösa

Tandvård till papperslösa Tandvård till papperslösa Vad säger lagen och hur fungerar det i praktiken? Idakajsa Sand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Lena Karlsson Handledare Leg. Tandhygienist Institutionen

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer