SÄLBLADET. Nr Legitimation = Förskrivningsrätt!?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLBLADET. Nr 3 2013. Legitimation = Förskrivningsrätt!?"

Transkript

1 SÄLBLADET Nr Legitimation = Förskrivningsrätt!?

2 Redaktören har ordet... Klarar sig Sverige utan sina Äldre Läkare? Den tidigare norske statsministern Kåre Wiloch, 84, intervjuades för en tid sedan i TV av Fredrik Skavlan, som frågade: Är du vid din ålder fortfarande aktiv inom politiken? Och svaret blev: Om man har uppnått en stor erfarenhet genom mångårigt arbete, så vore det väl synd att inte dela med sig. Han fokuserade där på mentorskapet, en stor och väldigt försummad del av vad som borde vara äldre läkares uppgifter. När nu en stor del av läkarkåren, kanske ungefär en tredjedel, arbetar aktivt efter 65 års ålder, så kan detta i bästa fall innebära inte bara nödlösningar i uppenbara bristsituationer, t ex i primärvården, utan faktiskt en kvalitetsökning i den svenska sjukvården genom att erfarenhet omsätts både i arbete och i handledarfunktion. Läkarförbundet, där SÄL ingår, tills vidare som en intresseförening, har utan tvekan ett stort ansvar för att SÄLs medlemmar ska kunna fortsätta att göra dessa samhällsnyttiga insatser utan onödiga inskränkningar. Det gäller också alla de kollegor som gör akuta insatser på sin fritid och alla som utan att ha anställning som formellt yrkesverksamma gör insatser av samma slag. Legitimationen som läkare gäller livet ut eller tills den upphävs av särskilda skäl. En rättighet som måste vara direkt kopplad till legitimationen är rättigheten att förskriva läkemedel. I allt detta förväntar vi oss fullt stöd från Läkarförbundet. Känner då alla äldre läkare att de har detta stöd? Som Christina Fabian skriver i detta nummer verkar förbundets fullmäktige vara en cementkloss, i det närmaste omöjlig att rubba när det gäller rimlig mandatfördelning och plats för egna SÄL-mandat. En plats för SÄL i Centralstyrelsen kan däremot vara möjlig genom att enskilda och föreningar kan nominera lämpliga personer. Nu nominerar SÄL tillsammans med Stockholms läkarförening SÄLs ordförande Gunnar Sandberg till Centralstyrelsen. Det skulle vara en viktig praktisk och även symbolisk framgång, som vi hoppas mycket på. Läkarförbundet har avvisat SÄLs begäran att förbundet ska göra en kartläggning av hur många läkare över 65 år som yrkesarbetar, i vilken omfattning och i vilka specialiteter. Det är svårt att förstå förbundets skäl till denna hållning. Från vår sida anser vi att kartläggningen är så viktig att vi är beredda att själva genom en enkel postenkät ställa sådana frågor till ett representativt urval av äldre läkare och bearbeta svaren under förutsättning att förbundet står för portokostnaden. Genom att en ökande andel idag yrkesarbetar och erlägger full medlemsavgift till förbundet är en sådan begäran rimlig. Med detta SÄLblad följer vi upp föregående nummers fackliga innehåll om frivilliga läkarinsatser och tar också upp den andra huvudfrågan som berör äldre läkares arbetssituation förskrivningsrätten. Här gör avgående ordföranden i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) Mikael Rolfs, med erfarenhet av läkemedelsfrågor, i intervju på sid 16 en ganska nedslående bedömning när det gäller Socialstyrelsens och framför allt SKL:s inställning till förskrivningsrätten framöver, medan förbundsledningen helhjärtat stödjer SÄLs linje (se t ex intervju med Marie Wedin i SÄLbladet nr ). För SÄLs inställning redogör Gunnar Sandberg utförligt i sin ledare i detta nummer. Men allt i SÄLbladet handlar nu inte om fackliga frågor. Vi har också inbjudan till SÄLs höstmöte i Borgholm med program och anmälningsblanketter. Och initiativtagaren till mötet, Anita Bråkenhielm, skriver nu också en tillbakablick som hon kallar Mina SÄL-minnen. Och SÄLs verksamhetsrapport 2012 och bokrecension och klurigt korsord och reserapport med underbara bilder. Och så på Sista Sidan en rykande aktuell krönika av Sjukhusläkarens etterspruta Dr Snake. Kort sagt: ett nytt späckat nummer av SÄLbladet. När du läser detta har våren gjort sitt intåg, och vi har bara en vecka tills vi har chans att träffas på SÄL-mötet i Stockholm på Sophiahemmet. Bästa vårhälsningar från redaktionen Ingvar Gustafson redaktör för SÄLbladet Storängsgatan 3 A, Växjö / OBS: SÄLs sekreterare Lennart Rinder har ny e-postadress: SÄLBLADET Medlemstidning för föreningen Sveriges Äldre Läkare (SÄL) - en delförening inom Sveriges Läkarförbund för läkare 65 år och äldre. Redaktion: Ingvar Gustafson, redaktör Lennart Rinder, SÄLs sekreterare Grafisk form: AB Norrmalmstryckeriet, P. Åkesson Tryck: AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna Framsidan, foto: Jan-Michael Breider SÄLbladet utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationspris för andra än SÄL-medlemmar: 200 kr/år (kontakta redaktionen). SÄLs hemsida (webbredaktör Ingvar Gustafson) 2

3 Ledaren Onödig byråkrati hindrar ideella läkarinsatser Gunnar Sandberg, SÄLs ordförande Sjukvårdens resurser är hårt ansträngda och än större utmaningar väntar framöver, vilket inte minst framgår av den utredning som Framtidskommissionen nyligen presenterat. Därför borde läkares frivilliga insatser värdesättas och värnas, eftersom de avlastar den offentligt finansierade sjukvården. Men i dag ställs allt hårdare krav på journalföring, kvalitetssystem och tillsyn, som begränsar läkares möjligheter att göra insatser som tävlingsläkare för idrottslaget, för grannarna på landet eller krassliga släktingar. Till och med rätten att göra livräddande insatser för en medmänniska som drabbas av plötslig sjukdom eller skada har ifrågasatts. De ökade kraven på styrning och reglering har under senare tid i synnerhet riktats mot pensionerade läkares möjligheter att förskriva läkemedel, vilket är märkligt med tanke på Framtidskommissionens devis fler måste arbeta längre. Den offentliga debatten om sjukvården har under senare år dominerats av resursbrist, vårdplatsbrist, extrem ekonomistyrning och kaosskapande omorganisationer. Allt detta drabbar patienterna. Samtidigt står Sveriges sjukvård inför en stor utmaning; en åldrande befolkning och ökade sjukvårdsbehov. Ett av de stora problemen i dagens sjukvård är läkarbristen inom flera medicinska specialiteter. Primärvård, psykiatri, geriatrik, laboratoriemedicin och röntgen är bara några exempel. För patienterna innebär detta många läkarbyten med bristande säkerhet och kvalitet i vården. Den svenska läkarutbildningen har byggts ut under senare år men utbildningen är lång. Läkare som kommer från andra länder hjälper upp läget men ställer också krav på samhället att tillhandahålla utbildning och anpassning till språk och svenska förhållanden. Bristen på erfarna specialister som kan utbilda och handleda läkare under utbildning är idag närmast skriande. Äldre läkare med lång erfarenhet är därför ytterst värdefulla för den svenska sjukvården. Arbetet med patienter och att stötta och hjälpa människor är en viktig drivkraft för de flesta läkare. Ofta är de också beredda att ställa upp även på frivillig basis i olika sammanhang. Detta gäller i hög grad också äldre läkare med lång erfarenhet och drivkraft att följa den medicinska utvecklingen. Det är i det perspektivet man bör se läkarens rätt att förskriva läkemedel på fritiden och efter pensionen. Genom ideella insatser för släkt och vänner, grannar och idrottsföreningar kan läkare avlasta den offentliga sjukvården. Flera hinder har rests mot läkares möjligheter till ideella insatser. Socialstyrelsens tolkning av gällande lagstiftning försvårar i praktiken läkares frivilligarbete, bland annat ställs krav på att vara registrerad som vårdgivare, ha en verksamhetschef och ett dokumenterat kvalitetssystem. Äldre läkares förskrivningsrätt har ifrågasatts från politiskt håll. Den tekniska utvecklingen med införande av elektronisk receptförskrivning knuten till olika journalsystem omöjliggör för läkare utanför sin arbetsplats på sjukhus eller vårdcentral att skriva ut läkemedel om pappersrecepten och telefonrecepten försvinner. Detta skulle hindra läkare att skriva recept på sin fritid och omöjliggöra för pensionerade läkare att överhuvudtaget förskriva läkemedel om läkaren inte samtidigt är yrkesverksam. Idag arbetar en betydande del av alla läkare över 65 år, ibland heltid men oftast deltid, alltifrån ett antal veckor per år till heltid. Många läkare är dessutom på frivillig basis knutna till olika sjukvårdsverksamheter och deltar i forskning, utvecklingsarbete och undervisning, ofta som mentorer eller handledare utan något egentligt anställningsförhållande. Att begränsa förskrivningsrätten till de veckor och månader som läkaren har ett anställningsförhållande skulle bli administrativt komplicerat och också fullständigt onödigt. Förskrivningsrätt för receptbelagda läkemedel följer av legitimationen. Den legitimerade läkarens skyldigheter måste vi hela tiden förhålla oss till och handla efter (Patientsäkerhetslagen, kapitel 6). Det är oerhört viktigt att handla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Åtgärder mot läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt är rimliga och nödvändiga. Den statliga myndigheten HSAN kan på anmälan från Socialstyrelsen utfärda prövotid, dra in förskrivningsrätt och ytterst återkalla legitimationen för dem som på olika sätt missköter sig i sin yrkesutövning. Men att pensionerade läkare trots sin legitimation skulle stängas av från förskrivningsrätten är däremot ren och skär åldersdiskriminering. Adekvat läkemedelsförskrivning kan mycket väl vara ett frivilligt åtagande som den legitimerade läkaren av ideella skäl utnyttjar under ansvar och ska inte behöva vara knutet endast till en anställning eller registrerad privat läkarverksamhet. Pappersrecepten kommer att försvinna och säkert också telefonrecepten. Men tekniskt är det lätt att knyta en fritidsförskrivande eller pensionerad läkare till ett elektroniskt förskrivningssystem. Det sker redan på flera ställen i Sverige. Genom elektroniskt förskrivningssystem är det också enkelt för tillsynsmyndigheten att följa upp förskrivningarna. Nu utvecklas system där all förskrivning automatiskt skapar en journalhandling. Detta är möjligt tack vare det pågående införandet av Nationell ordinationsdatabas (NOD) i kombination med utveckling av nya tekniska applikationer och därmed kan kravet på journalföring uppfyllas. Legitimerade läkare kan och vill göra väsentliga samhällsinsatser långt efter det att de har lämnat den traditionella anställningen eller läkarpraktiken, givet att de underhåller och utvecklar sin kompetens genom adekvat fortbildning. Gunnar Sandberg, ordförande i SÄL Se även intervjun med Mikael Rolfs på sidan 16 3

4 Facklig information våren 2013 Christina Fabian I den rapport, som den av regeringen tillsatta Framtidskommissionen nyligen offentliggjorde, betonas behovet av äldre arbetskraft i den nära framtiden! Det finns alltså starkt politiskt stöd för att läkare utövar sitt yrke även i högre åldrar. Detta innebär enligt SÄL att ideella, frivilliga läkarinsatser bör kunna fortsätta inkluderande rätten att förskriva läkemedel. Idag arbetar många äldre läkare vidare efter 65. Vid min egen 50 åriga kursträff i januari arbetade 19 av de 28 närvarande! Denna trend medför att läkarförbundet kommer att få alltfler äldre läkare som aktiva medlemmar, och därmed krävs större fokus på frågor rörande oss. Ett behov av att kartlägga antalet yrkesarbetande äldre finns. Detta har vi bl a genom en motion uppmärksammat förbundet på. Vid ett möte som Gunnar och jag nyligen hade med förbundsledningen framgick att SÄL, som är en intresseförening i förbundet, med stor sannolik inte kommer att få egen representation i centralstyrelsen eller i fullmäktige i år. En ny organisationsutredning ska presenteras vid läkarförbundets fullmäktigemöte i vår, och liksom tidigare liknande utredningar förväntas inte heller denna kunna förändra den cementerade organisation som idag rådet. SÄL arbetar intensivt vidare med denna fråga och på sikt kanske vi går från intresse- till yrkesförening? Tillsvidare kan vi agera via våra yrkes- eller lokalföreningar för att på så sätt ge SÄL mer inflytande centralt. Vi kan också räkna med att kunna delta i relevanta arbetsgrupper inom förbundet. Vid mötet tog vi också upp behovet av fortbildning för oss äldre läkare. Kanske det nybildade LIPUS AB (tidigare IPULS) kan ordna utbildningar för oss äldre vare sig vi arbetar eller ej. Vi är ju läkare livet ut. Dessa utbildningar bör naturligtvis betalas av arbetsgivare eller vara avdragsgilla! SÄL har svarat på läkarförbundets remiss angående fortbildning: Fortbildning i dialog- en metod att förstärka läkarnas möjligheter till god fortbildning. Se vårt remissvar på vår hemsida! En intressant fråga för förbundet och SÄL att bevaka är hur möjligheten ser ut för läkare inom olika specialiteter att arbeta efter år. Det ska inte bara vara inom bristspecialiteterna man har möjlighet att arbeta vidare. Vi måste tillvarata all den kompetens och erfarenhet som finns inom vårt yrke för dem av oss som väljer att fortsätta arbeta! För att vi ska kunna stärka vårt inflytande i Läkarförbundet måste det vara naturligt för läkare efter 65 år att vara medlemmar i SÄL! Vi kanske ska ha medlemmar från 60 år som ska kunna vara med och utforma äldres möjlighet att stanna kvar i yrket? T.ex. andra arbetsuppgifter, deltidsarbete? För att ytterligare fokusera på de fackliga frågorna har SÄL tillsatt en facklig arbetsgrupp bestående av undertecknad samt Henning Höjer och Marianne Ors. Hör gärna av er med synpunkter till oss! Hjälp till att sprida information om SÄL! Rekrytera medlemmar! Christina Fabian, vice ordförande SÄL 4

5 Sveriges Äldre Läkare SÄL Verksamhetsberättelse för arbetsåret 2012 År 2012 blev det första helåret för SÄL under namnet Sveriges Äldre Läkare, men alltfort som intresseförening inom Sveriges läkarförbund och med en starkare facklig profil än tidigare. Styrelsens ordförande har varit Gunnar Sandberg och vice ordförande Christina Fabian, skattmästare Henning Höjer, sekreterare Lennart Rinder och redaktör Ingvar Gustafson. Övriga ledamöter har varit Marianne Ors (nyval vid årsmötet 2012) och Stephan Palmstierna. Reseansvarige i styrelsen Johan Waldenström avled den 1 december Revisorer har varit Per G. Swartling, sammankallande, och Gitten Cederblad med Sven Lindgren som suppleant Valberedning har varit Olof Edhag, sammankallande, Per-Henrik Magnusson (nyval vid årsmötet 2012) och Anders Biörklund med Lars Hakelius som suppleant. Medlemsantalet var vid årets slut ( ) varav 231 (193) är 85 + och därmed avgiftsbefriade. Detta innebär all time high, men samtidigt är det en tydlig tendens att andelen nyblivna 65-åringar som väljer att bli SÄL-medlemmar sjunker, vilket dock inte kortsiktigt påverkat det totala medlemsantalet. SÄL har två regionala avdelningar: Skåne-SÄL (ca 350 medlemmar, ordförande Stephan Palmstierna, konstituerad 2001) och Väst-SÄL (ca 250 medlemmar, ordförande Karl-Henrik Leissner, konstituerad 2005), som båda bedriver en livlig verksamhet med föredrag och utflykter m.m. De regionala avdelningarnas ordföranden adjungeras till styrelsens reguljära sammanträden. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden: 10 januari i Stockholm, 3 maj i Malmö i anslutning till vår-/årsmötet därstädes (och konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmötet 5 maj), 24 augusti i Marstrand i anslutning till höstmötet och ett telefonsammanträde 5 november. Styrelsen har i alltmer ökande utsträckning löpande kontakter via e-post och telefon. Årsmötet hölls i Malmö 5 maj med ca 225 röstberättigade deltagare i anslutning till vårmötet därstädes. - Till nya hedersledamöter i SÄL kallades då mångåriga styrelsemedlemmen och ordföranden Barbro Westerholm och avgående skattmästaren Per-Henrik Magnusson. Vårmötet arrangerades i Malmö 4-6 maj med 301 deltagare; organisationskommittén leddes av Christer Carlsson. Höstmötet, ett sensommarmöte i Marstrand augusti, samlade 162 deltagare; arrangörsgruppen leddes av Karl-Henrik Leissner. Båda mötena höll sedvanligt högsta vetenskapligt-professionella klass mycket god fortbildning - (Nobelpristagaren Arvid Carlsson medverkade som föreläsare vid Marstrandsmötet) och ypperlig socialt-kulturell nivå och var synnerligen uppskattade av deltagarna. Medlemstidningen SÄLbladet har utkommit med sedvanliga två enkelnummer och ett dubbelnummer. Redaktionen lägger ner ett omfattande arbete på att skapa tidningens innehåll och layout. SÄL har som intresseförening inom Läkarförbundet en hemsida med adressen som nu utvecklats väsentligt och erbjuder läsaren bred information om SÄLs roll och aktiviteter. SÄLs utlandsresor har även under 2012 lockat till en rad full- och ibland överbokade reseäventyr, t.o.m. så långt bort som Sydamerika. Medlemsavgiften har oförändrat varit 200:-. Styrelsen har intensifierat medlemsrekryteringen och marknadsföringen genom att förbättra inbjudningsbrev, använda e-post, få in en uppmärksammad artikel om äldre läkare i Läkartidningen och en serie miniannonser i Läkartidningen och Sjukhusläkaren samt pröva att även rikta sig till förbundsmedlemmar som fyllt 70 (utöver grupperna 65 och 68). Styrelsen har starkt ökat sina insatser vad avser fackliga frågor av betydelse för äldre läkare: den fria förskrivningsrätten, behoven av fortbildning (deltagande i grupperingar inom Läkarförbundet) och skrivelser till Centralstyrelsen med krav på att SÄL erhåller mandat i fullmäktige och adjungeras till CS och allmänt får det inflytande i förbundet som följer av den höga yrkesverksamhetsgraden efter 67. Enligt praxis har SÄL ett mandat från Sjukhusläkarföreningen i fullmäktige och är genom sekreteraren adjungerat till Stockholms läkarförenings styrelse, och har därigenom t.ex. kunnat få fram motioner i frågor som särskilt berör äldre läkare: anställningsvillkor inkl. fortbildningen, pensioner m.m., som i regel mottagits positivt. Men SÄLs medverkan i förbundet måste således bli mycket tydligare genom egna mandat i fullmäktige etc. Stockholm den 14 januari 2013 Gunnar Sandberg Christina Fabian Lennart Rinder ordförande vice ordförande sekreterare Henning Höjer Ingvar Gustafson Marianne Ors skattmästare redaktör Stephan Palmstierna 5

6 Debatt Frivilliga läkarinsatser vad får man (inte) göra? vad bör man göra? Ingvar Gustafson I förra numret av SÄLbladet tog vi upp den fråga, som hade aktualiserats sommaren 2012 av Röda Kors-sjuksköterskan Kristian Åslund genom en artikel i Svenska Dagbladet 19 juli ( Frivilligt engagemang slås ut ). Socialstyrelsen hade då fastslagit att all legitimerad personal skall anses vara yrkesutövande även på sin fritid, varvid Röda Korset ansåg sig tvingade att stoppa sina sjuksköterskor och läkare från att delta i olycksfallsberedskap på frivillig basis. RK ansåg att den statliga myndigheten diskriminerade legitimerad personal genom att begränsa deras möjligheter att agera på sin fritid, och att samhället därigenom gick miste om de många personer som vill engagera sig frivilligt. I repliken i SvD 22 juli svarar Socialstyrelsen genom avdelningschef Anders Printz genom att hänvisa till utredningen 2011, att alla sjukvårdsinsatser måste dokumenteras, medan enkla första-hjälpen-insatser inte hade det kravet och kunde utföras av både legitimerad och icke-legitimerad personal. Diskussioner har sedan dess pågått mellan RK och Soc.styrelsen om var gränsen ska gå mellan vård och första-hjälpen, och RK har åter tillåtit sin personal att delta i olycksfallsberedskapen så länge de ägnar sig åt ren första-hjälp och inte gör några medicinska bedömningar som hör hemma inom vården (Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Svenska Röda Korset). I SÄLbladet (nr ) ställde kirurgen Eibert Einarsson frågan hur han som frivillig tävlingsläkare på ridtävlingar påverkades av Socialstyrelsens regler. Fick han nu bara sätta plåster, och hur skulle han kunna undvika att göra medicinska bedömningar om en ryttare skadades? Eller skulle han bara stå och titta på tills ambulansen kom? SÄL inser att detta är en ytterst väsentlig fråga, inte bara för pensionerade läkare, inte heller bara för äldre läkare utan för läkare generellt, inte minst därför att det i praktiken är helt orimligt att som läkare dra en gräns mellan situationer där insatser kan göras utan att det krävs medicinsk bedömning och situationer där det medicinska kunnandet ska tas i anspråk. Vad ska en läkare göra utan en medicinsk bedömning? Och Lennart Rinders intervju med juristen Anders Alexandersson gav då det måhända något överraskande beskedet att det nästan i samtliga konkreta exempel på situationer där läkare kan tillfrågas på fritiden krävs inte bara dokumentation (i brandsäkert kassaskåp) utan Hela paketet : Anmäla sig till ett vårdgivarregister, skaffa sig ett dokumenterat kvalitetssystem, ha en patientförsäkring. Föga oväntat har ett antal Sälar ringt, mejlat och skrivit brev till redaktionen sedan förra SÄLbladet. De flesta är starkt kritiska, inte minst till att lekmän (jurister) anser sig veta bättre hur man ska bedöma vård kontra första hjälpen-insatser. Några menar att man bara ska strunta i Socialstyrelsen och agera som vanligt. Att det inte har blivit en folkstorm kan bero på att vår ordförande Gunnar Sandberg i sin ledare i någon mån avdramatiserade det hela genom att framhålla att SÄL avser att arbeta vidare i Läkarförbundet och att presentera förslag till pragmatiska lösningar för Socialstyrelsen och den nya tillsynsmyndigheten - och Socialdepartementet. Liksom troligen de flesta läkare menar Gunnar att i en nödsituation är det de praktiska insatserna som är de viktiga och att de formella kraven blir mindre, men att vi får räkna med att bli granskade i efterhand Några exempel på läsvärda reaktioner från läsekretsen presenteras nedan. Kirurgen Anders Holmström i Lidingö, med bl a erfarenhet från fältarbete i Kambodja på 70-talet och i Afghanistan på senare år, t.o.m. som 69-åring, skriver och berättar att han redan i somras efter den ovannämnda Vård eller första-hjälpen? (Afghanistan) artikeln i SvD skrev till Socialstyrelsen och berättade om ett fall som hade inträffat högt uppe i Himalaya samma dag. Anders hade blivit uppringd på satellittelefon av en militär icke-legitimerad sjukvårdare som i sin grupp hade en person som på drygt m höjd drabbats av höghöjdssjuka med illamående och huvudvärk (Till saken hör att Anders själv hade varit expeditionsläkare på klätterexpeditioner i Himalaya). Sjukvårdaren ville ha råd om hur han skulle hantera situationen. Vis av sin nya kunskap (trodde han) om att icke-legitimerad personal 6

7 DEBATT fick utföra första-hjälpen-insatser gav han råd i telefon. Och så frågade han i brevet till Socialstyrelsen: Är det så det ska gå till att man har en icke-legitimerad som språkrör när man ger medicinska råd? Men svaret blev detta från Socialstyrelsens jurist: Det finns ingen tydlig gränsdragning när det gäller svaret på din fråga. Som princip bedömer jag att det finns ett visst utrymme för dig som legitimerad att ge allmän information om vilka medicinska åtgärder som vanligen brukar tillämpas vid olika symtom, så länge informationen inte blir individualiserad så att det blir en individuellt anpassad behandlingsåtgärd till en enskild person med denna persons unika/personliga förhållanden. Var någonstans gränsen går, då den legitimerade kan anses ha gett en person en individualiserad information/råd/behandling, får bedömas från fall till fall. Ur detta perspektiv har det inte heller någon avgörande betydelse om den allmänna informationen ges direkt till personen eller till ett ombud utan bedömningen får göras i ett och samma sammanhang. Och Anders Holmström skriver nu till SÄLbladet: Igår damp SÄLbladet ner i brevlådan. Jag läste med mycket stort intresse både ledarspalten och intervjun med juristen Alexandersson. Det upprörde mina känslor kraftfullt. Normalt sett är jag inte en som skickar inlägg och insändare, men i somras gjorde jag ett undantag med anledning av skriftväxlingen i Svenska Dagbladet 19 och 22 juli. Det var spännande att läsa att en jurist bedömer att det finns ett visst utrymme för dig som legitimerad att ge allmän information så länge inte informationen blir individualiserad Det känns fantastiskt att få denne medicinske lekmans tillstånd att utöva mitt yrke som legitimerad läkare. Under min tid som läkare har jag lärt mig att ta ansvar och fatta många gånger svåra beslut utan att någonsin haft tanke på att rådfråga en jurist. I stället har jag rådfrågat mitt samvete och omdöme samt naturligtvis om så varit möjligt råd från erfarna kollegor. Och i sitt brev skriver Socialstyrelsens jurist att var gränserna går får bedömas från fall till fall. Vem ska göra denna bedömning? Läkaren eller juristen? Det är en kärnfråga! Infektionsspecialisten Stig Cronberg, artikelförfattare och debattör i SÄLbladet, senast i nr , har skrivit ett långt inlägg under rubriken Frivilliga läkarinsatser är nödvändiga. En del av det långa brevet följer nedan: Senaste numret av Sälbladet innehåller en spännande och läsvärd diskussion om den pensionerade läkarens frivilliga läkarinsatser. Den belyser motsatsen mellan den skriftlärde bokstavstroende och Dag Hammarskölds strävan att lyfta blicken mot horisonten för att finna sin rätta väg när man vandrar i fjällen. Det är bra att veta vad regelverket föreskriver men det är viktigare att göra sitt bästa i den situation man befinner sig. De läkarinsatser det gäller krävs av alla läkare och gäller inte enbart för dem som är pensionerade. Själv har jag av och till haft anledning att ingripa både i Sverige och under utlandsresor. Jag skall ta upp några av de senare. Turkisk kvinna får störtblödning på tåg genom Tyskland Befinner mig på expresståg i Tyskland på genomresa från infektionsläkarkongress i Florens till Hamburg och tågbyte där till Köpenhamn och Sverige. Så kallar högtalaren på tyska: Finns det någon läkare ombord, kom till vagn 22. Från min förstaklassvagn skyndar jag mig dit. En turkisk kvinna, bosatt i Danmark, har fått en störtblödning och blivit svimfärdig. Maken berättar för mig på danska att hon är gravid och fått en kraftig blödning. Kvinnan är blek, kallsvettig och yr. Hon är mjuk i buken och har snabb tunn puls. För maken berättar jag att jag misstänker missfall och att hon bör komma till sjukhus för undersökning. Detta förklarar jag för konduktören på tyska. Han uppger att tåget ankommer Fulda om 25 minuter. Jag säger att det bör kunna klara sig till dess, men att man bör beställa ambulans till plattformen som kan köra henne till sjukhus och att maken och de två barnen bör följa med så att familjen är samlad. Sittplatserna makas undan så att kvinnan inte behöver sitta utan kan läggas upp med höjd fotända. Hon förbättras då. Tåget anländer till Fulda. Ambulansmännen kommer upp på tåget, men ser något handfallna ut, då gången är belamrad med ryggsäckar, väskor och ungdomar. Båren går inte att använda utan jag tar och lyfter upp den inte alltför tunga kvinnan och bär henne med sänkt huvud balanserande med stora steg över alla hindren och ner på plattformen. Där lägger jag henne på båren och uppmanar ambulansmännen köra henne till Frauenklinik för störtblödning och troligen missfall. Maken och de två barnen bör följa med så att familjen hålls samman. Så måste jag skynda mig upp på tåget igen. I Tyskland är man alltid mycket punktlig. Så kör tåget igång igen och jag går och sätter mig på min bekväma sittplats. Någon journal blev det aldrig tillfälle för mig att skriva. Ingen visste riktigt vem jag var och inte heller visste jag vad den turkiska kvinnan hette. Allt måste ske så snabbt, men jag minns fortfarande idag varje detalj och jag kände mig tillfredsställd när jag satte mig på min plats igen. Plötslig medvetandeförlust hos man omedelbart före flygavgång i Zimbabwe Just satt mig på min plats på en jumbojet från Harare i Zimbabwe för att flyga till London. Man kallar på läkare. Tar ett stort kliv över en somalisk kvinna som satt bredvid. En ung man ligger medvetslös på golvet. Flygvärdinnan plockade fram utrustning för hjärtåterupplivning. Jag konstaterar att den unge mannen är medvetslös men andas och har regelbunden puls. Dämpar ner paniken. Föreslår cerebral malaria, intoxikation eller epilepsi. Får förfrågan om mannen skall tas ur planet eller om han kan flyga till London. Svarar att han inte får följa med till London utan bör transporteras till sjukhus i Harare. Han hämtas och bärs ut. Sedan kör planet ut och lyfter. Senare när vi var i luften kom man och bad mig göra en anteckning om händelsen och meddela mitt namn och adress. Samtidigt överräckte man en flaska champagne som tacksamhet. Hade vi varit i luften tror jag knappast att jag skulle vilja landa planet för att sätta av honom utan försökt klara 14-timmars flygningen till London. 7

8 Fjorton timmars väntan på akuten är vad man får räkna med i Sverige, liksom vårdgarantins 3 månaders regel innebär att den tänkta maximitiden för att få läkarbesök i praktiken också blivit minimitid, ungefär som att hastighetsbegränsningar i praktiken blivit lägsta accepterade hastighet. DEBATT En medalj för tapperhet i fält I dessa fall och flera andra kände jag mig nöjd med att kunna ställa upp. För de inblandade lekmännen är det oerhört svårt att ta ställning. De har hela tiden känsla av att ha gjort för mycket eller för litet. För mig som läkare handlar det enbart om erfarenhet och sunt förnuft. Naturligtvis ligger det i sakens natur att det kan bli felbedömningar och att man saknar nödvändig utrustning eller medicinering, men som regel är det enkla åtgärder som är det enda som behövs. Skulle man få en anmälan och straffas är det endast att ta detta som en medalj för tapperhet i fält. Självklart kan man inte kunna alla olika länders lagstiftning i huvudet, men principerna är de samma. Det märkvärdiga är att man med kort introduktion kan fungera som överläkare i Arabien och som provinsialläkare på savannen. Stig Cronberg Eller som en annan vis man har uttryckt det: Kan det egentligen sägas bättre? Förre barnhälsovårdsläkaren Göran Aurelius i Sollentuna berättar en liknande självupplevd historia med frivilligt ingripande i en akutsituation: Drama i det blå Efter en vecka på Madeira har vi fem timmars flygresa hem till Sverige. Avslappnad och litet morgontrött efter tidig incheckning njuter jag flygvärdinnans kaffe när plötsligt en uppfordrande röst i högtalaren gör mig klarvaken. -Finns det någon läkare på planet? I det läget kan man förhålla sig på olika sätt. En ung läkare, särskilt om han arbetar på en akutmottagning eller intensivvårdsavdelning, kan tänkas uppskatta möjligheten att få använda sina nyvunna kunskaper till att hjälpa en nödställd människa. Han trycker då genast på knappen betjäning ovanför sin sittplats, och en tacksam flygvärdinna skyndar fram och för honom till den sjuka. Som barnläkare och pensionär sedan drygt tio år har mina kunskaper i vuxenmedicin passerat bäst-före-datum för decennier sedan. Hörseln är skraltig och någon ansvarsförsäkring har jag inte haft anledning behålla. Allt sammantaget övertygar mig om att jag skall se vad som händer i förhoppningen att någon yngre träder fram. Under tiden surrar Hippokrates någonstans i mitt undermedvetna. Läkaren måste i en nödsituation ge erforderlig behandling som en humanitär plikt, med mindre han är säker på att andra kan och är villiga att ge sådan hjälp. Alltså plikt och måste! Jag vet ju det. Dröjer ändå. Våndas. Jag ser mig om. Ingen har stigit upp längre fram i planet, ingen heller åt andra hållet. Längst bak rör sig kabinpersonalen oroligt kring en flygplansstol. Jag trycker på knappen. Bakom gruppen av upprörda flygvärdinnor finner jag en vithårig dam. Hon sitter hopsjunken i stolen vid mittgången och andas tungt. När jag hälsar på henne reagerar hon inte. I blicken finns oro och ångest. Händerna far runt på blusen, munnen, karmstödet. -Tack för att du kom, säger en åldrig make. -Det började strax efter starten. Hon har haft en hjärtinfarkt och har medicin; tog en tablett Nitromex och en Sobril innan vi gick ombord. Jag tar hennes puls. Den verkar regelbunden. Med stetoskopet som flygvärdinnan fått fram hör jag avlägsna hjärtljud men de drunknar i planets motorljud. Med kabinpersonalens hjälp lyckas jag anlägga en blodtrycksmanschett som hon motsträvigt försöker dra bort. Det får bli ett palpatoriskt blodtryck. Pulsen försvinner snällt och återkommer runt 140 mmhg. Bra tryck alltså. Alltid något! Vi är nu omgivna av intresserade medpassagerare. Några kommenterar verksamheten: -Behöver hon inte ligga ned?, -Hon måste få dricka något! -De borde inte ha följt med det här planet! Först efter en vänlig men bestämd uppmaning från flygvärdinnorna drar sig gruppen tillbaka till sina platser. Det kan vara en infarkt igen, tänker jag, även om hon inte verkar ha ont. Mycket gamla kan visst reagera bara med andningsbesvär när de har infarkt. Men hon är så orolig, plockig och förvirrad. Vore det en infarkt borde man väl ändå få en viss kontakt med henne? Har hon en akut konfusion? Utlöst av vad? Flygresan, miljöbytet, någon medicin, en infektion? -Men hon har varit frisk på Madeira, säger maken! Vad skall jag göra? Måste vi vända om och få henne till intensivvården i Funchal? Det är ett stort beslut och det är jag som måste ta det! Jätteknepigt! Timmars försening 8

9 för alla som vill hem! Och kostnaden för flygbolaget! Och för resebyrån, om det blir ersättningskrav! Tankarna surrar i mitt huvud. -Jag måste bestämma mig nu! Hur mycket skall jag säga till kabinpersonalen? Jag kan ju inte diskutera symtombild och möjliga diagnoser med dem. Och om jag ringer sjukhuset i Funchal och diskuterar med läkarna där blir det ändå till sist jag som har avgörandet. Om vi istället fortsätter, måste vi klara henne i tre timmar så att de kan hämta henne i ambulans när vi kommer fram till Arlanda. Under tiden får vi inrikta oss på hennes andningsbesvär. Jag måste ta saken i egna händer och uppträda lugnt och vederhäftigt som det anstår en läkare! -Få fram en syrgastub, ber jag flygvärdinnan. Och till maken: - Ge Alice ytterligare en Nitromex och en Sobril. I planet finns fyra små syrgastuber. En i taget kopplas med slang och ansiktsmask till Alice, som efter milt motstånd accepterar behandlingen. Efterhand blir hennes läppfärg bättre och hon verkar mindre orolig. Ibland tittar hon upp och svarar på tilltal. På min inrådan kontaktar stewarden Arlanda där man beställer en ambulans. Maken får en remiss till läkarna på akutmottagningen på Karolinska med min rapport om händelserna och behandlingen. När planet landat har Alice återhämtat sig så pass att hon kan ställa sig upp på vingliga ben. Vi hjälper henne över till den väntande ambulansen. Flygvärdinnorna tackar DEBATT Läkaren måste i en nödsituation ge erforderlig behandling som en humanitär plikt, med mindre han är säker på att andra kan och är villiga att ge sådan hjälp Hippokrates mig och trycker några vinflaskor i min famn.. Det går en tid. Ingenting hörs vare sig från flygbolag, resebyrå eller från Alice. En månad senare ringer det på dörren och ett bud överlämnar en blomsterbukett. Den är från sjuklingen på flygplanet. Hjärtligt tack för god hjälp på flygresan! Alice och Bengt. Blommorna ger mig anledning att ringa upp dem och fråga hur det gått. -Jodå, säger Bengt. På akuten tog de ekg och många blodprover men allt var normalt. Läkarna sade att hon kanske haft en infektion. Hon fick stanna på sjukhuset över natten och har mått bra sedan dess. Med den upplösningen på dramat, tänker jag när jag lagt på luren, hade det allt sett snyggt ut om jag hade beordrat flygplanet tillbaka till Funchal! Lärdom: Till nästa flygtur skall jag ha förnyat min ansvarsförsäkring! Göran Aurelius En riktigt imponerande insats, tycker redaktören. Till och med journalföringen, som med ovanstående redogörelse + den skrivna remissen måste tillfredsställa den mest inbitne paragrafryttare. Precis så ska man naturligtvis göra: Skriva ner vad man har varit med om och vilka åtgärder man har vidtagit. Inlägg från läsekretsen i denna och andra frågor är välkomna och kommer i mån av plats att publiceras i SÄLbladet. Erfarna, äldre läkare sökes! Ni är nu och i framtiden en viktig resurs utan vilken Sveriges sjukvård haltar. Vi behöver många flera duktiga kollegor till våra uppdrag runtom i landet, både primärvård och sjukhus. Du kan göra en insats samtidigt som Du kan se andra delar av landet, alltifrån enstaka veckor till längre uppdrag. Vi bokar för sommaren och hösten redan nu! Koncernen Skandinavisk Hälsovård, bemanningsföretagen med personlig service. Koncernen innefattar läkarbemanningsföretagen Skandinavisk Hälsovård AB, Doc Care AB och Svensk Närsjukvård AB samt sköterskebemanningsföretaget Ofelia Vård AB. Kontakta oss: Skandinavisk Hälsovård Telefon: Maila: Doc Care Telefon: Maila: 9

10 Tillbakablick SÄL-minnen Anita Bråkenhielm Anita Bråkenhielm, f. Ohlander, är specialist i obstetrik och gynekologi och har efter en 20-årig verksamhet som läkare varit politiker (6 år i landstinget i Jönköping, 9 år som riksdagsledamot) och ämbetskvinna (landshövding i Kristianstads län och i Kalmar län ) Hon har haft mängder med förtroendeuppdrag och suttit i en lång rad styrelser, på senare tid bl a Sophiahemmet och Silviahemmet (tillsammans med bl a Drottning Silvia). Anita har i ett tidigare nummer av SÄLbladet (Medlemsblad) gjort en tillbakablick av sitt aktiva yrkesliv. Nu skriver hon om sina minnen från tiden i SÄLs styrelse ( ) som nu avslutas med arrangerandet av SÄLs höstmöte År 2001 fick jag som landshövding i Kalmar län hälsa välkommen till SÄL-mötet i Kalmar. Det var min första kontakt med SÄL. Kanske var det som möjlig framtida SÄL jag fick äran? Men har vi förresten någon annan gång haft landshövdingen som välkomsttalare? Det kanske var SÄL som ärades?? Skämt åsido visste jag redan då att jag tänkte bli SÄL så fort jag fyllt 65. Slutat mitt aktiva yrkesliv som läkare hade jag gjort redan 1979 då jag ramlade in i politiken. Så länge jag satt i riksdagen kunde jag ta sommarvikariat på min gamla tjänst som specialistläkare i gynekologi vid Vetlanda Vårdcentral. Men när jag 1990, vid 53 års ålder, utnämndes till landshövding i Kristianstad blev det definitivt. I Kristianstad lärde jag känna Nils Tryding och hans fantastiska konstresor. Det var därför framförallt möjligheten att vara med på SÄL-resor som lockade när jag så småningom uppnådde pensionsåldern. Och det gjorde jag i Kalmar, som blev något av en hemkomst till gamla jaktmarker sedan man avskaffat mina kära skånska län. Jag var ju från början obotlig smålänning och hade ett förflutet på Kalmar lasarett och en gammal klockarkärlek till staden. Och resor har det blivit. Min make och jag har med SÄL varit i Italien, Egypten, Schweiz och Tyskland, några gånger med Nils Tryding som oförliknelig guide till det gottaste på fascinerande museer. Men också SÄL-mötena har varit mycket spännande. De har för mig på ett särskilt sätt återknutit kontakten med det gamla yrket. Efter tjugofem års uppehåll började jag åter läsa Läkartidningen och Dagens Medicin och skaffa mig en viss medicinsk allmänbildning det fanns ju en gammal grundkunskap att bygga på. SÄL gav ett nyväckt intresse för vad som rör sig inom den moderna läkekonsten. Då jag kom med hette ordföranden Hans Rundcrantz. Han hade satt sig i respekt redan 1962 i Växjö då han spolade mina bihålor. Jag vet inte hur det gick till, men mycket snabbt hamnade jag i styrelsen. Jag hade ju onekligen med min brokiga bakgrund betydande styrelsevana, om än inom andra områden. Det har varit myndigheter och statliga utredningar allt från Räddningsverket, Fiskeriverket, Apoteksbolaget och utredningar om abortfrågan, veterinärväsendet och vapenexporten. Men också stiftelser och ideella föreningar. På senare år har flera av uppdragen haft medicinsk anknytning. Jag har varit styrelseordförande i högskolestyrelsen på Sophiahemmet, sedan i sjukhusets styrelse och slutligen i den ideella förenigen Sophiahemmet. Samt vice ordförande i Stiftelsen Silviahemmet och i det då nybildade Svenskt demenscentrum. Så lite anknytning till det gamla yrket har funnits i förtroendeuppdragen framför allt under senare år.. Men i SÄL-styrelsen har det nog ändå varit allmänna styrelseerfarenheten som gjort att jag kunnat bidra med något. T.ex. i arbetet med de nya stadgarna och i diskussionerna om organisationsformer. Det har kanske också varit i egenskap av - som en ung man jag tycker mycket om en gång kallade mig- vis gumma med fötterna på jorden. Bland annat har jag, på förekommen anledning, stadigt krävt att till de medicinskt bildande seminarierna och föreläsningsprogrammen anmälda bidrag ska vara sådana som jag kan begripa. Inte för mycket egendomliga grafer och konstiga bokstäver eller nanoresonemang avsedda för kvalificerade forskningsmiljöer. De medföljande som inte själva är Sälar ska ju också ha en chans. Och då har jag känt mig som en mittemellanfigur som kunnat bevaka detta. Det visserligen mycket nyttiga fortbildandet ska ju också vara nöjsamt och begripligt för alla. Många lysande föreläsningar, inte minst med anknytning till globala mänskliga problemområden, har det blivit. Men också 10

11 TILLBAKABLICK vardagsnära medicinsk upplysning om nya förhoppningar och nya vägar att bota och läka. Jag känner också att jag bidragit till att visa att SÄL-möten kan man lägga ute i landet. Det går att arrangera trevliga program inte bara på de respektingivande universitetsorterna. Inte minst i mitt hemland Småland. Växjö och Eksjö kändes lite som mina verk. Även om jag inte bidrog med mer än att föreslå orterna och skaffa fram de trevliga människor som ordnade mötena. Att dessa sedan blivit närmast oumbärliga Sälar är ju ännu roligare. Vad vore SÄLbladet i dag utan Ingvar Gustafson, eldsjäl från Växjö? Och Eksjögänget hör numera till de trognaste mötesbesökarna, även de som inte sopar tennisbanorna med sina motståndare! SÄL var ju från början framför allt en social och efterhand i allt högre grad fortbildande verksamhet. Men med all rierande medicine kandidaten Anita Ohlander. Men det får bli en annan gång. Kommittén för SÄL-mötet i Borgholm med krafter från både Borgholm och Kalmar är i full gång sedan hösten 2012 och vi har haft mycket trevligt under den tid vi planerat program, utflykter och underhållning. Öland kan ju verkligen bjuda på mycket vad gäller fina utflyktsmål och underhållande guider. Vetenskap och lärdom finns både i Kalmar och hos engagerade sommarölänningar från andra håll. Kvalificerade konferensmöjligheter bjuds till i september gynnsamma eftersäsongspriser. Dessutom med havsutsikt och kajplats för den som vill ta segelbåten till SÄL-möte. Eller varför inte husbilen, den är också välkommen. Kommunen bjuder på tennishallen och golfen kommer att spelas på en av Sveriges finaste banor. Ni hittar hela programmet och anmälningsblanketten på annat håll i tidningen! Välkomna! Efter dryga tio år som aktiv SÄL ska jag sedan bara avnjuta programmen, resorna och gemenskapen. Under kanske tio år till, vem vet? Anita Bråkenhielm rätt har SÄLs uppgift alltmer blivit att bevaka de fackliga frågorna. Läkare är i allt större utsträckning yrkesverksamma, åtminstone på deltid, till och med efter de 67 år som vår statsminister antytt som lämplig pensionsålder. Och det har blivit allt snårigare i djungeln av formalia av ekonomisk och juridisk karaktär. Dessa frågor sköts mycket bättre av andra än av mig. Visserligen var jag en gång aktiv i Läkarförbundet men det är fyrtio år sedan! Därför kändes det för mig rätt att lämna SÄLs styrelse SÄL vid Läkarförbundets fullmäktige maj Som bekant är fullmäktige (FM) Läkarförbundets högsta beslutande organ. Gunnar Sandberg är delegat på vårt lånemandat från Sjukhusläkarna. Möjligen kan någon mer ur styrelsen delta i ersättarposition. på vårmötet 2012 i Malmö. Nu får jag i alla fall avsluta det mera aktiva deltagandet med att själv vara med om att arrangera ett SÄL-möte. Med särskild glädje kan jag därmed visa upp min nuvarande hemstad Borgholm. En ort där det, precis som vid det fina mötet i Arvidsjaur för ett par år sedan, inte ens finns ett sjukhus, bara en vårdcentral! Detta sedan Ölandsbron för fyrtio år sedan gjorde det fina gamla odelade lasarettet i Borgholm umbärligt. Jag skulle kunna berätta härliga historier om vad som hände i Borgholm när kirurgkliniken i Kalmar 1961 hastigt besvarade ett nödrop från Borgholm med att skicka dit den unga vika- Nominering av Gunnar Sandberg som ledamot av Centralstyrelsen görs till valberedningen av SÄL och Stockholms läkarförening. Möjligen kan detta få stöd under själva mötet också av andra. Motion inlämnas av SÄL tillsammans med Stockholms läkarförening med yrkande att förbundsledningen vidtar åtgärder för att bekämpa det byråkratiska krånglet vid läkares ideella, frivilliga läkarinsatser på vår fritid och av Stockholms läkarförening med yrkande att SÄL-representant adjungeras till Centralstyrelsen. 11

12 HÖSTENS SÄLMÖTE I BORGHOLM Välkommen till höstljumma Öland 6-8 september 2013 Foto: stock.xchng (SXC) Kanske har du varit på Öland under den otroligt intensiva turistsommaren? Nu får du chans att uppleva det motsatta, och den öländska vackra hösten. Eller så har du kanske aldrig varit på solens och vindarnas ö? Ta i så fall chansen nu! Vi håller höstens SÄL-möte på anrika Strand Hotell med plats för upp till drygt 300 konferensgäster. Hotellet är centralt beläget vid hamnen i Borgholm och har 122 rum, många med underbar utsikt över de vackra solnedgångarna i Kalmarsund. Naturligtvis finns det även andra boendealternativ i Borgholm. Mer om det kan du läsa längre fram. Det blir ett par septemberdagar med möjlighet till härligt umgänge, innehållsrika föredrag, paneldebatt, mingel, flera utflykter, samt inte minst god mat och dryck! Strand Hotell Vidare ges sedvanligt tillfälle till både golf- och tennisturnering. Tennis i Borgholms tennishall och golf på Ekerum Golf & Resort, en av landets allra främsta och vackraste banor. Har du lust finns det även bra möjligheter att komma en dag tidigare, eller stanna en dag efter höstmötet. Hotellen erbjuder ofta extra billiga alternativ om du förlänger din vistelse åt ena eller andra hållet! Bifogat i tidningen finns anmälningsblankett, utflyktsfakta och även mötesprogrammet. Låt oss nu i korthet berätta om vad dagarna kommer att innehålla. Fredag 6 september Det här är ankomstdagen för de flesta. De som väljer tennis- eller golfturnering kommer naturligtvis tidigt på fredagen, eller t.o.m. dagen före, eftersom deras utmaningar börjar redan kring lunchtid. Golfen har t.ex. första start redan kl Ska du inte tävla? Då checkar du bara in på ditt valda boende i god tid före klockan 19.00, för då börjar nämligen minglet på Strand Hotell. Därefter går vi in och avnjuter den så kallade Get together-buffén med kvällsunderhållning. Lördag 7 september Mötesdagen startar kl på Strand Hotell med välkomsttal av Borgholms kommunalråd Lisbeth Lennartsson. Därefter blir det under förmiddagen bl.a. föredrag om Prostatasjukdomar, Läkemedel hos äldre och kåseri kring Axel Munthes ögonsjukdomar. Därpå intas lunch och efter den blir det paneldiskussion kring ämnet Vart tog patienten vägen och vem bryr sig? Diskussionen leds av den kände journalisten och författaren Ulf Wickbom. Medverkande professioner är professor, överläkare, journalist/patient, socialchef och landstingsråd. Diskussionen följs sedan av att utredaren Johan Assarsson redovisar Patientmaktutredningen. Mötesdagen avslutas med ett underhållande föredrag av marinarkeologen Lars Einarsson med titeln: Sjunkna skepp i Öländska farvatten. Vi får nog höra en hel del om det nyligen upptäckta fartyget Mars norr om Öland Lördagen avrundas på kvällen kl med bankett och dans till levande musik. 12

13 HÖSTENS SÄLMÖTE I BORGHOLM Söndag 8 september Avslutningsdagen kan du välja en av tre spännande och guidade Öländska utflykter, inklusive avslutande lunch. Bussutflykterna beräknas vara åter senast kl Här nedan ser du alternativen. Utflykt 1 En resa längs den Öländska stenkusten Följ med på en unik bussresa norrut, längs den lilla smala västra kustvägen. Vi åker så att säga på ytterkanten av Öland, och guidas under resan av den underhållande, äter på Sandviks Fisk- och Hamnkök. Återfärden till Strand Hotell sker via stora vägen, d.v.s. betydligt snabbare än den smala kustvägen... Vi har ett maximerat antal deltagare på 50 personer till den här unika och guidade bussutflykten som startar kl från Strand Hotell. Så först till kvarn... Anmälan via den bifogade anmälningsblanketten. Utflykt 2 VIDA Museum och Konsthall Den här utflykten sker med eget fordon. Det vill säga du kör själv de tio kilometrarna längs väg 136 till museet, Stenkusten och ytterst kunnige geologen Jan Mikaelsson med rötter i Linnéuniversitetet. Vi fascineras av Ölands anmärkningsvärda geologiska historia, lär oss allt om märkliga skurkvarnar och trilobiter Vi kör på den smala och urgamla kustvägen från Äleklinta via de gamla fiskelägena Djupvik och Sandvik, som blivit mycket populära sommarvisten. Gammal bebyggelse kompletteras med ibland spektakulära och nya dyra sommarparadis. Öländska Tomas Buss lovar att vår stora buss ska kunna ta sig fram längs den bitvis gropiga grusvägen. Ingen fara, det går inte fort! Vida Museum och Konsthall där vi ses kl (riktning mot Ölandsbron). VIDA ligger granne med Halltorps Gästgiveri. På VIDA blir vi guidade av makarna Barbro och Börge Kamras som äger och driver museet som öppnades Museet består av c:a kvm golvyta fördelat på fem konsthallar, varav två där man visar spännande utställningar av samtida konst. De övriga tre är museiavdelningar med verk av Ulf Trotzig och de båda världsberömda glaskonstnärerna Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien. Efter guidningen får vi gå runt på fri hand i de stora hallarna och njuta av all konst. I entrén till VIDA finns också en mycket fin museibutik, där du bland annat kan handla glaskonst, grafik, smycken m.m. och Gunilla Ponténs kläder. När vi sett oss mätta på konsten hos VIDA tar vi en tre minuters promenad över till grannhuset, Halltorps Gästgiveri, för lunch. Efter lunchen är det fri hemfärd. Maximerat antal deltagare 50. Anmälan sker via den bifogade blanketten. Skulle du inte ha eget fordon, men ändå gärna vill se VIDA, hör av dig i god tid så ordnar vi transport. Utflykt 3 Stadsvandring Startar från Strand Hotell kl och går genom Borgholms välordnade gatsystem som, enligt vår guide Leo Blåeld och Blå jungfrun Vi avslutar den geologiska utflykten med att bussen får tillstånd att köra ner i Gillberga stenbrott. Det är Ölands största kalkstensbrott som fortfarande är i drift. Där nere är det plant och inte ansträngande att röra sig till fots. Gillberga är möjligen också ett blivande Öländskt Dalhalla Efter besöket i stenbrottet väntar lunchen på oss i Sandviks hamn, som bara ligger några kilometer bort. Vi Drottning Victorias vilohem 13

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Påföljder av felaktigt förfarande-case presentation Kerstin Gudmundson, Inspektör IVO avdelning öst, Stockholm, Sweden Leg läkare AA BAKGRUND

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nr 1 Motion angående arvodering och principer för lönesättning av fackliga förtroendemän

Nr 1 Motion angående arvodering och principer för lönesättning av fackliga förtroendemän Nr 1 Motion angående arvodering och principer för lönesättning av fackliga förtroendemän Det är ofta ett problem att rekrytera företrädare till fackliga förtroendeposter. Den framtida rekryteringen till

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Lex Maria och den nya lagstiftningen Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Varför en ny lag? 100 000 patienter skadas varje år i vården Nuvarande regelverk inte tillräckligt Åtgärder riktade

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds?

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Benny.Eklund@lul.se Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Vi beslutade om några tjänster Boka, avboka tider Lista sig i primärvården Begära förnyelse av recept Begära förlängning av sjukskrivning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Medlemsbrev april 2015

Medlemsbrev april 2015 Medlemsbrev april 2015 Hej alla glada Utlandsstudenter! Först och främst vill jag hälsa er alla välkomna till ett nytt Utlandsår som fått en ny styrelse med mycket energi och nya kreativa idéer. Vill börja

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela oss

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer