Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts."

Transkript

1 Förmåner genom American Express GruppReseförsäkring för Gold Business Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services Europe Limited, England, (nedan kallat American Express) och som omfattar Gold Business Card-medlemmar samt Kortmedlemmens närmaste familj (närmare definierade som Försäkrade nedan). Försäkringen är utfärdad av ACE European Group Limited UK filial Sverige (nedan benämnt Försäkringsgivaren) och försäkringstagare och gruppföreträdare är American Express, som innehar alla rättigheter och skyldigheter i förhållande till Försäkringsgivaren. Försäkrad eller annan tredje part kan inte direkt rikta anspråk mot Försäkringsgivaren med hänvisning till försäkringsavtalet. American Express och Försäkringsgivaren ger dock Försäkrad rätt att anmäla anspråk om ersättning samt motta ersättning direkt från Försäkringsgivaren, i enlighet med informationen nedan i detta Försäkringsbesked. Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts. Förmånerna under gruppförsäkringen ingår automatiskt och kostnadsfritt för Dig som Kortmedlem. Du kan likväl när som helst meddela American Express eller Försäkringsgivaren om Du inte önskar ta del av Förmånerna och omfattas då inte av gruppförsäkringen. Notera att detta inte är ett försäkringsavtal utan endast en beskrivning av den gruppförsäkring American Express tecknat till förmån för Gold Business Card-medlemmar samt Kortmedlemmens närmaste familj (närmare definierade som Försäkrad nedan). Förmånerna kan från tid till annan förändras efter beslut av Försäkringsgivaren. Sådan förändring skall då meddelas Kortmedlem av American Express i enlighet med vad som anges nedan. Försäkrad definieras enligt följande: 1. Innehavare av ett giltigt American Express Gold Business Card utfärdat av den svenska filialen till American Express Services Europe Ltd, och som dessutom är folkbokförd i Norden (Kortmedlem). 2. Kortmedlemmens maka/make/sammanboende. Med sammanboende avses här, person som sammanbor med Kortmedlemmen under äktenskapsliknande förhållanden och är folkbokförd på samma adress. 3. Hemmavarande barn under 23 år. Make/maka/sammanboende och barn är Försäkrade även när de reser på egen hand under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda. Förmånerna omfattar följande försäkringsmoment: 1. Förseningsskydd 2. Resgodsförsening 3. Resgodsskydd för incheckat bagage 4. Flygkapning 5. Uppgradering av biljett 6. Hotellrumsgaranti 7. Självriskskydd 8. Ansvarsskydd (privatansvar) 9. Rättsskydd 10. Överfallsskydd 11. Läke-, rese- och merkostnadsersättning 12. Avbeställningsskydd 13. Reseolycksfall 14. Aktiv skadehjälp Försäkringen gäller från det att Försäkrad lämnar sin bostad eller arbetsplats i Norden för att påbörja den planerade resan, tills dess han eller hon återkommer till någon av dessa platser, dock längst 60 dagar. Försäkringen gäller under förutsättning att resan sker med allmänt färdmedel d.v.s. färdmedel med tillstånd att ta passagerare för luft-, mark-, eller sjötransport och att resan är debiterad direkt på Gold Business Card från American Express. När biljetten helt eller delvis är betald med bonuspoäng gäller inte försäkringen. 1. Förseningsskydd Försening vid färd till allmänt färdmedel p.g.a. trafikolycka. Försäkringen gäller då Försäkrad på väg till allmänt färdmedel försenas p.g.a. en trafikolycka (kollision, dikeskörning etc.). Medför förseningen en ofrivillig väntan på mer än 4 timmar på närmast lämpliga anslutning till den bestämda destinationen, har Försäkrad rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi med upp till kronor motuppvisande av originalkvitton. Inköpen/övernattningen skall göras på den ort där förseningen ägt rum och betalas, om möjligt med Gold Business Card. Försening allmänt färdmedel Har försening uppstått med allmänt färdmedel och förseningen medför en väntan på mer än 4 timmar på närmast lämpliga anslutning till den bestämda destinationen har Försäkrad rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi med upp till kronor mot uppvisande av originalkvitton. Detsamma gäller om den bokade avgången är inställd eller Försäkrad inte kommer med reserverat färdmedel p.g.a. överbokning och ingen alternativ transport kan erbjudas inom 4 timmar. Inköpen/övernattningen skall göras på den ort där förseningen ägt rum och betalas, om möjligt med Gold Business Card. Rätt till ersättning föreligger endast när förseningen berott på: - tekniskt fel - väderlekshinder, naturkatastrof - ingripande av myndighet som ej förorsakats av Försäkrad.

2 Flygförsening pga överbokning Försäkringen gäller då Försäkrad har eller försökt checka in i förhandsbokat flyg inom den angivna/officiella incheckningstiden och har ofrivilligt blivit nekad ombordstigning pga överbokning. Försäkrad har då rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost upp till kronor mellan den förhandsbokade och den faktiska avgångstiden. Utöver detta har Försäkrad täckning för logi inom 30 timmar mellan den förhandsbokade och den faktiska resetiden med upp till kronor om Försäkrad är mer än 6 timmar sen eller efter kl. 22:00. Ersättning lämnas inte om Försäkrad frivilligt stannar kvar mot kompensation från flygbolaget. Inköpen skall göras på den ort där förseningen ägt rum och betalas om möjligt med Gold Business Card. Ersättningen utbetalas till Försäkrad mot uppvisande av intyg från flygbolaget samt originalkvitton. Strejkskydd Försäkringen gäller om Försäkrads avresa till eller hemresa från utlandet blir försenad i mer än 24 timmar och förseningen beror på strejk eller fackliga åtgärder. Ersättningen utgår med upp till kronor för var och en av de Försäkrade som medföljer på resan, för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi. Kostnaderna skall betalas, om möjligt, med Gold Business Card. Ersättningen utgår endast om strejken eller de fackliga åtgärderna brutit ut efter det att resan påbörjats. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. Förutsättningen för att utbetalning skall ske är att Försäkrad lämnar färdbiljett samt transportbolagets intyg på förseningen samt originalkvitton på inköp vid förseningen. Polis- eller bärgningsrapport rörande trafikolycka skall kunna företes. Ersättning för merkostnader utbetalas till Försäkrad. Utgifter för telefon och liknande ersätts med upp till 250 kronor av nämnda ersättningsbelopp under förseningsskyddet samt strejkskyddet. 2. Resgodsförsening allmänt färdmedel Har Försäkrads incheckade eller polletterade bagage kommit på avvägar och därför inte kunnat lämnas ut på destinationen inom 6 timmar efter färdmedlets ankomst, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga inköp av kläder och toalettartiklar, med upp till kronor per Försäkrad. Har Försäkrad fortfarande efter 48 timmar inte återfått sitt bagage, lämnas ersättning med ytterligare kronor per Försäkrad för nödvändiga och skäliga inköp av kläder och toalettartiklar. Inköpen skall göras inom 4 dagar från ankomsten och betalas om möjligt med Gold Business Card från American Express. Ersättning lämnas ej för inköp gjorda efter mottagandet av bagaget. Resgodsförsening gäller ej på sista destination vid hemresa. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål tillsammans med originalkvitton samt transportbolagets rapport om förseningen sändas till Försäkringsgivaren. Ersättning för merkostnad för inköp utbetalas till Försäkrad mot uppvisande av originalkvitton. 3. Resgodsskydd för incheckat bagage Försäkringen gäller vid förlust av eller skada på privat lösegendom, under den tid som bagaget är incheckat och samtidigt i förvar hos det transporterande bolaget. Handbagage och dylikt omfattas ej av försäkringen. Maximal ersättning är kronor. Ersättning lämnas inte om motsvarande ersättning kan erhållas från annat håll. Begränsning Ersättning lämnas inte för: skada/förlust på fordon samt delar eller utrustning till sådan egendom skada/förlust på grund av nedsmutsning, haveri, brand eller katastrofskada skada/förlust som berott på tull eller annat myndighetsingripande skada/förlust som orsakats genom uppsåtlig handling skada/förlust som orsakats genom grov vårdslöshet. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast sändas till Försäkringsgivaren. Polisanmälan eller rapport från det transporterande bolaget skall bifogas. Försäkrad skall även lämna specificerade krav på ersättningsanspråk. Ersättning för förlust av eller skada på egendom utbetalas till Försäkrad. Ersättning utgår med belopp motsvarande godsets marknadsvärde. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde.

3 Försäkringsgivaren har rätt att avgöra om en skada skall ersättas kontant eller med egendom som är ny, begagnad eller reparerad. Kommer föremål som Försäkringsgivaren ersatt till rätta, skall Försäkrad genast lämna det till Försäkringsgivaren. Vill Försäkrad behålla föremålet får han göra det om han lämnat tillbaka den ersättning som utbetalts. 4. Flygkapning Försäkringen gäller om Försäkrad som privatperson involveras i en flygkapning och kapningen varar i mer än 24 timmar. Försäkringen täcker kostnader för en nära anhörigs resa till och uppehälle på platsen för flygkapningen. Ersättning utbetalas med totalt kronor som fördelas per dygn enligt följande: efter 24 timmar utbetalas kronor, och för varje påbörjat dygn ytterligare kronor i maximalt 5 dygn. en sker till Försäkrads nära anhörig. Med nära anhörig avses här Försäkrads make/ maka/sammanboende, mor, far, syskon och barn. 5. Uppgradering av biljett Om allmänt färdmedel är försenat mer än 4 timmar eller om den bokade avgången är inställd, eller om Försäkrad inte kommer med reserverat färdmedel pga överbokning, ersätter försäkringen merkostnaden för uppgradering av färdbiljetten till närmaste högre klass. Detta gäller också för annat transportbolag än det ursprungliga förutsatt att annat bolag accepterar originalbiljetten. Uppgraderingsbiljetten måste dock betalas med ett Gold Business Card från American Express. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk, originalbiljetter, samt ett intyg från det ursprungliga transportbolaget om förseningen skall snarast sändas till Försäkringsgivaren. Ersättning lämnas inte om motsvarande ersättning kan erhållas från annat håll. 6. Hotellrumsgaranti Försäkringen gäller om Försäkrad inte kan utnyttja ett i förväg bokat hotellrum, på grund av överbokning. Försäkringen ersätter merkostnader för att boka ett annat rum. Ersättning lämnas med upp till kronor mot uppvisande av originalkvitton. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål insändas till Försäkringsgivaren, åtföljt av bevis på bokningar, samt ett intyg från hotelledningen där överbokningen bekräftas. 7. Självriskskydd Försäkringen omfattar ersättning för självrisk på skada på Försäkrads hem eller bil under tiden som de är outnyttjade på grund av resa. Inträffar under utlandsresa en ersättningsbar skada i Försäkrads permanenta bostad i Sverige och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken dock högst kronor. Ersättning lämnas endast om bostaden under Försäkrads utlandsvistelse varit obebodd. Innan ersättning utbetalas enligt dessa villkor skall skadan vara reglerad enligt gällande hem-/villaförsäkringsvillkor. Inträffar under resa till utlandet en ersättningsbar skada på Försäkrads personbil och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken dock högst kronor. En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att bilen stått oanvänd hemma eller på betald parkeringsplats. skall snarast skickas till Försäkringsgivaren kompletterad med dokumentation som styrker självriskens storlek och att ersättningen skall utbetalas eller har utbetalats. Självriskskyddet gäller inte för: avdrag för slitage bonusförlust stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil skada som omfattas av bilens rättsskydds- eller maskinskadeförsäkring eller till maskinskadeförsäkringen hörande rätt till avbrottsersättning. Innan ersättning utbetalas enligt dessa villkor skall skada vara reglerad enligt gällande bilförsäkringsvillkor. 8. Ansvarsskydd för Försäkrad som privatperson Ansvarsskyddet gäller för Försäkrad som privatperson i egenskap av resenär. Ansvarsskyddet gäller när någon kräver att Försäkrad skall betala skadestånd för en personskada (maximalt ersättningsbelopp kronor) eller en sakskada (maximalt ersättningsbelopp kronor), som Försäkrad förorsakat annan under den tid Försäkrad omfattas av Ansvarsskydd enligt dessa villkor. Ansvarsskyddet gäller inte: till den del Försäkrad tagit på sig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt för skada som Försäkrad förorsakat sig själv eller medlem i sin egen familj för skada som Försäkrad uppsåtligen vållat för skada på egendom som Försäkrad hyrt eller lånat för förare eller brukare av motordrivet fordon Försäkrad skall låta Försäkringsgivaren utreda skadeståndsskyldigheten. Det förhållandet att Försäkrad medgivit skadeståndsskyldighet, godkänt ersättningsbelopp eller betalat ersättning, medför inte att ersättning enligt dessa villkor skall utges om inte Försäkringsgivaren godkänt åtgärden. Inleds rättegång skall Försäkrad genast underrätta Försäkringsgivaren. Har underrättelse inte skett bortfaller rätten till ersättning.

4 Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren, åtföljt av skriftliga bevis och övrigt som kan vara av betydelse vid bedömningen av skadan. Ersättning utges med belopp motsvarande det skadestånd som Försäkrad är skyldig att utge till den som drabbats av skadan med maximalt ovan angivna ersättningsbelopp. 9. Rättsskydd Försäkringen gäller för Försäkrad som privatperson i egenskap av resenär, i mål eller ärende där krav på betalning riktas mot Försäkrad eller om Försäkrad blir föremål för misstanke om brott. Ersättning utgår för Försäkrads nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som inte betalas av allmänna medel eller av motparten. Ersättningen är maximerad till kronor. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall senast inom 3 år från tvistens uppkomst eller från det att Försäkrad delgavs misstanke om brott sändas till Försäkringsgivaren. 10. Överfallsskydd Har Försäkrad under resa utsatts för övergrepp, misshandel eller annat uppsåtligt våld som lett till fysisk skada och den som begått handlingen är okänd eller saknar medel att utge skadestånd, utges ersättning till Försäkrad med upp till kronor. Ersättningsbeloppet fastställs efter reglerna i 5 kap. skadeståndslagen. Försäkringen gäller inte för skada som Försäkrad tillfogats: när Försäkrad var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, och det kan antas att den skadevållande handlingen har samband med sådan påverkan när Försäkrad utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas. Försäkringen gäller inte för förlust eller skada av resgods, värdeföremål och kontanter. Polisanmälan skall göras på den ort där övergreppet skedde. Intyg därom skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. Ersättning på grund av skada utbetalas till Försäkrad. 11. Läke-, rese- och merkostnadsersättning Blir Försäkrad sjuk eller råkar ut för olycksfall under utlandsresa, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader enligt nedanstående bestämmelser: Vård Ersättning lämnas för sådana kostnader som avser vård utförd av behörig läkare, sjukvård samt behandlingar som i förväg godkänts av Försäkringsgivaren, inom 60 dagar från sjukdomstillfället. Vid olycksfall lämnas ersättning för nämnda kostnader inom 3 år från olycksfallet. Kostnader för läkar- och sjukvård ersätts med upp till kronor. Annan försäkring och självrisk För vårdkostnader enligt ovan gäller en självrisk på kronor. Vidare ersätts endast kostnader som inte kan täckas av annan försäkring eller genom ersättning från staten. Resekostnader Krävs det av medicinska skäl att Försäkrad måste resa hem för att söka sjukvård i Norden lämnas ersättning för merkostnad för hemresan. Såväl nödvändigheten av hemresan som färdsättet skall vara föreskrivet av behörig och ojävig läkare och godkänd av Försäkringsgivaren. Avlider Försäkrad i utlandet betalar Försäkringsbolaget för transport av den avlidne till hemorten i Norden. Merkostnader för hemtransporten ersätts med upp till kronor. Bedömer behörig och ojävig läkare att tillståndet för Försäkrad är livshotande efter ett olycksfall, betalar Försäkringsgivaren kostnaderna för en anhörigs resa från Norden och åter jämte kostnader för kost och logi, med upp till kronor. Med nära anhörig person avses här, Försäkrads make/maka/sammanboende, mor, far, syskon och barn. Reseavbrott Tvingas Försäkrad avbryta sin resa på grund av att nära anhörig i Norden blivit allvarligt sjuk eller avlidit eller att väsentlig skada drabbat Försäkrads privata egendom i Norden genom en oförutsedd plötslig händelse lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för återresan till hemorten i Norden. Med nära anhörig person avses här, Försäkrads make/maka/ sammanboende, mor, far, syskon och barn. Försäkringen gäller inte för: olycksfall eller sjukdom som inträffat när Försäkrad var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, om Försäkrad inte kan visa att samband saknas mellan påverkan och sjukdom eller olycksfall kostnad för vård på grund av graviditet eller födsel kostnad för tandvård. Det lämnas ingen ersättning för vård-, rese- eller andra kostnader som beror på att vårdbehov förelåg redan då resan påbörjades. Ersättning lämnas inte om motsvarande ersättning kan erhållas från annat håll.

5 Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. När sjukhusvistelsen beräknas överstiga 5 dagar, skall Försäkrad omedelbart meddela detta till Försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren har då möjlighet att betala sjukvårdskostnaderna omedelbart. Anspråk på ersättning för kostnader skall styrkas med originalverifikationer. av ersättning sker till Försäkrad. 12. Avbeställningsskydd När försäkringen gäller: 1. Försäkringen gäller vid köp i Norden av en inte ombokningsbar resa/researrangemang. 2. Försäkringen gäller då resan är debiterad direkt på Gold Business Card från American Express, som ställts ut av den svenska filialen av American Express Services Europe Ltd. 3. Försäkringen upphör att gälla så snart resan påbörjats dvs. då Försäkrad lämnar sin bostad eller arbetsplats i Norden. När biljetten helt eller delvis är betald med bonuspoäng gäller inte försäkringen. Försäkringens omfattning Försäkringen gäller om Försäkrad före avresa tvingas avbeställa resan eller researrangemanget på grund av svårartat olycksfall, allvarligare akut sjukdom eller dödsfall och som drabbar: 1. Kortmedlemmen. 2. Kortmedlemmens make/maka/sammanboende samt hemmavarande barn under 23 år. 3. Någon av ovanstående personer närstående* person. *) Med närstående person avses make/maka/sammanboende, barn, föräldrar, svärföräldrar, syskon, eller annan person som har vårdnaden om någon inom denna personkrets. Ersättning Försäkringen ersätter beställningskostnader som debiterats till minst 50% direkt på svenskt Gold Business Card från American Express och inte återbetalas enligt fastställda avbeställningsbestämmelser. Det högsta ersättningsbeloppet är kronor per person, respektive kronor per resesällskap som omfattas av försäkringen. Med beställningskostnad avses kostnader för resan/ researrangemanget som betalats före avresan. För försäkringen gäller en självrisk på 10% av avbeställningsbeloppet, dock lägst 100 kronor. Tvingas Försäkrad på grund av sjukdom eller skada enligt ovan avbeställa resan, skall detta omgående anmälas till den anlitade reseyrån. Det åligger Försäkrad att styrka att giltigt förfall enligt dessa försäkringsvillkor föreligger, genom uppvisande av intyg från en opartisk läkare. Högsta ersättningsbelopp som kan utbetalas för ett och samma resetillfälle är kronor per person respektive kronor per resesällskap, även om resan betalas med flera American Express-Kort. Ersättning utbetalas inte för kostnader där ersättning kan erhållas från annan gällande försäkring. Försäkringen gäller endast om sjukdom eller skada enligt ovan är okänd vid beställning av resan eller researrangemanget. Försäkringen gäller ej vid sjukdom eller skada orsakad av: graviditet eller barnafödsel att resan beställts mot medicinska råd användandet av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel uppsåtlig handling grov vårdslöshet. 13. Reseolycksfall Försäkringen gäller vid olycksfall. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar Försäkrad ofrivilligt genom plötslig, yttre händelse som medför dödsfall eller bestående men. Försäkringen gäller även vid förfrysning, värmeslag och solsting. Ersättning Ersättning enligt nedan utgår om skada som täcks av denna försäkring medför dödsfall eller medicinsk invaliditet från 20% inom 3 år från olycksfallet. Dödsfall Under 18 år kronor år kronor Över 65 år kronor Medicinsk invaliditet från 20% Under 18 år upp till kronor år upp till kronor Över 65 år upp till kronor Vid invaliditet under 20% betalas ingen ersättning.

6 Begränsning Med olycksfall avses inte: skada som orsakats av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne skada som inträffat när försäkrad var påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska preparat, om inte Försäkrad kan visa att samband saknas mellan olycksfallet och denna påverkan. Var skadad kroppsdel inte fullt brukbar före olycksfallet frånräknas den tidigare invaliditetsgraden. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. skall vara åtföljd av skriftliga bevis, som läkarintyg och övrigt som kan vara av betydelse vid bedömning av skadan. görs till Försäkrad. Innan utbetalning sker regleras dock eventuell skuld till American Express Services Europe Limited från ersättningen. Vid dödsfall utbetalas ersättningen till Försäkrads laga arvingar. I första hand make/maka och barn, i andra hand övriga arvingar. Om annan person skall mottaga ersättning skall ett skriftligt förmånstagarförordnande insändas till Försäkringsgivaren. Blankett för detta kan beställas av Försäkringsgivaren. Kvitto från den person till vilken utbetalningen skett befriar från vidare ansvar. 14. Aktiv skadehjälp Vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall kan Försäkrad få hjälp redan på skadeplatsen. AXA Assistance organiserar och betalar för Försäkrads: flyttning till lämpligare sjukhus, i eller närmare hemlandet hemtransport efter behandling hemtransport vid dödsfall. Ersättning lämnas med upp till kronor i respektive fall. Den aktiva skadehjälpen erhålls från AXA Assistance telefon Naturkatastrof, krig och atomkärnprocess Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med: - jordskalv eller vulkanutbrott - atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt avfall - krig, invasion, krigsliknande händelser, inbördeskrig, myteri, revolution, uppror eller upplopp. Utbryter oroligheterna medan Försäkrad vistas i området, gäller försäkringen under den första månaden. Försäkringen gäller inte för resor som företas till område där oroligheter pågår vid tidpunkt för avresan. Försäkringen täcker inte förlust eller skada orsakat av eller till följd av direkta eller indirekta, verkliga eller påstådda, eller hot om avfyrning, spridning, läckage, utsläpp av eller exponering av riskabla biologiska, kemiska, kärnfysiska eller radioaktiva material, gas eller annan form för smitta/förorening. Generella begränsningar Försäkringen gäller ej för skada på grund av: 1. Dykning med dykar- och/eller grodmansutrustning. 2. Bergsbestigning. 3. Drakflygning eller fallskärmshoppning. 4. Särskild anordnad hastighetstävling med motordrivet fortskaffningsmedel. 5. Kapplöpning till häst. 6. Deltagande eller träning i sport på professionell nivå. 7. Egen brottslig handling. Försäkringen täcker inte kostnader som uppstått före det resan påbörjades. Försäkringen täcker inte förlust eller skada orsakat av eller till följd av direkta, eller indirekta, verkliga eller påstådda, eller hot om avfyrning, spridning, läckage, utsläpp av eller exponering av riskabla biologiska, kemiska, kärnfysiska eller radioaktiva material, gas eller annan form för smitta/förorening. Nedsättning av ersättningsbelopp Försäkrads rätt till ersättning kan nedsättas eller helt falla bort om hon eller han i bedrägligt syfte uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning, samt om Försäkrad i väsentligt hänseende åsidosatt sin informationsplikt enligt dessa villkor. Motsvarande gäller vid anspråk på ersättning som grundar sig i förhållanden som framkallats av Försäkrad med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Flygrisk Försäkringen gäller för passagerare men inte besättningsmedlemmar under transport med flygplan, helikopter eller liknande. Betalning av biljett med två eller flera American Express-Kort eller innehav av flera försäkringsbrev innebär inte rätt till ersättning mer än en gång för en och samma händelse och person. Ersättning betalas med det högsta beloppet. Ersättning skall betalas senast 30 dagar efter det att den Försäkrad fullgjort vad som åligger honom enligt dessa villkor.

7 Dubbelförsäkring Anspråk på ersättning vad avser förmåner under punkt 3 12 ersätts endast under förutsättning att anspråket inte kan hävdas enligt annan försäkring eller inte ersätts av staten. Överstiger ersättningsanspråket summan av vad annan försäkring eller staten är skyldig att utge täcks mellanskillnaden enligt dessa villkor, dock högst med de belopp som anges i dessa villkor. Försäkrad har dock inte rätt till högre ersättning än som sammanlagt svarar mot skadan. Preskription Den som gör anspråk på ersättning förlorar denna möjlighet om han eller hon inte anmäler skadan till Försäkringsgivaren inom 3 år från det att han eller hon fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har anspråket framställts till Försäkringsgivaren inom denna tid är dock fristen enligt ovan minst 6 månader räknat från den dag då Försäkringsgivaren tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. Konsumentförsäkringslagen/Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Konsumentförsäkringslagen, samt Försäkringsavtalslagen i tillämpliga delar. Giltighetstid för beskrivna förmåner Dessa förmåner är tillgängliga tills annat meddelats från Försäkringsgivaren eller American Express. Meddelande angående ändrade förmåner sändes av American Express i vanligt brev till Kortmedlemmens senast uppgivna adress. Dessa förmånsvillkor ersätter eventuella tidigare villkor som utställts till eller innehafts av Kortmedlemmen och som omfattar motsvarande Gold Business Card från American Express gruppförsäkring för Kortmedlem. Reklamationsärenden Den som inte godtar Försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få beslutet prövat i en skadenämnd. Försäkringsgivaren lämnar upplysning därom. Den som önskar har rätt att få sitt ärende prövat i: Allmänna Reklamationsnämnden Box Stockholm tel Den ersättningsberättigade har också rätt att få sitt ärende prövat i domstol, i första hand tingsrätt. Registrering av personuppgifter Försäkringsgivaren använder modern informationsteknik för behandling av de personuppgifter som du har lämnat och av andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Ändamålet är att behandla och ta ställning till anmälan, samt att ge god kundservice. Du har rätt att, i enlighet med gällande lag, få besked och information om Försäkringsgivarens behandling av de personuppgifter som rör dig. Du kan när som helst kontakta Försäkringsgivaren för att begära rättelse av felaktig uppgift. Försäkringstagare och gruppföreträdare American Express Services Europe Ltd, England, filial. Organisationsnummer (Bolagsverkets fi lialregister). American Express Services Europe Limited, säte London. Registrerat i The Registrar of Companies for England and Wales med nr Försäkringsgivare ACE European Group UK Limited filial Sverige (Försäkringsgivaren) Box S:t Eriksgatan 44 S Stockholm Org nr Försäkringsbolag under tillsyn av Finansinspektionen ACE European Group Limited Aktiebolag, registrerat i England, registernummer Huvudkontor: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, UK Mars 2005

Green Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Green Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Green Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Green Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express

Läs mer

Green Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Green Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Green Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Green Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Amexblue Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Amexblue Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Amexblue Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseolycksfallsförsäkring för Amexblue-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan

Läs mer

Amexblue Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Amexblue Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Amexblue Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseolycksfallsförsäkring för Amexblue-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Villkor gällande från 2011-01-01 Försäkringsgivare är Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. 1. Vem gäller försäkringen för?

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort Gällande från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring FOREX Bankkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsgivare är ERV

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2006 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringsvillkor för Forex Bankkort

Försäkringsvillkor för Forex Bankkort Försäkringsvillkor för Forex Bankkort Gäller fr o m 19 mars 2007 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt Forex Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort Gäller för resor bokade och betalda efter den 1april 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 1 Försäkringsvillkor Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15 Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15 september 2015 Allmänna Villkor Reseförsäkring för Fritidsresor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringsvillkor Visa Gold

Försäkringsvillkor Visa Gold Försäkringsvillkor Visa Gold Villkor gällande från 2011-01-01 (version 2) Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. Vem gäller försäkringen för? Försäkringstagare är Nordea

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA

Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA Försäkringens giltighetstid Gäller för resor bokade efter den 1 april 2009 tills vidare. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-02-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easycard. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easycard. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Förköpsinformation Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringar med First Card

Försäkringar med First Card Försäkringar med First Card Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd och allrisk Har du First Card kort eller Resekonto omfattas du av vår kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-05-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår Ersättningstabell för en Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Ett komplement till hemförsäkringens reseskydd Kan tecknas för de första 45 resdagarna Upplev världen med oss Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Villkor gällande fr o m 24 april 2008 Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet. Försäkringsförmånerna

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES Redcats Trygghetsförsäkring Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES En försäkring exklusivt för dig som betalar med Konto Du som har ett Konto hos Ellos, Jotex eller La Redoute har möjlighet att teckna

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Debit. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Debit. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Debit Gällande från 2017-07-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Debit Gällande från 2017-07-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. First Card. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. First Card. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION First Card Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. SZI06, 2015-11-20 Reseförsäkring KOMPLETT per resa Sida 1 av 6

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. SZI06, 2015-11-20 Reseförsäkring KOMPLETT per resa Sida 1 av 6 Sida 1 av 6 1. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor-, och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Produktinformation. Tjänstereseförsäkring

Produktinformation. Tjänstereseförsäkring Produktinformation Tjänstereseförsäkring Produktinformation Tjänstereseförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Tjänstereseförsäkring K 69. För försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Gäller resor betalda från den 1 april 2008 till och med den 30 september 2008.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Gold. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Gold. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Gold Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Gold Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1 1 GrundvillkorGRT40:1 Grundvillkorförtjänstereseförsäkring GrundvillkorförtjänstereseförsäkringGRT40:1 Gällerfrånochmed2010 08 01 Informationomförsäkringsbrev/bevisochvillkor Dettaförsäkringsvillkorutgörendelavförsäkringsavtalet

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Gäller resor betalda från den 1 maj 2009 till och med den 31 april 2010. 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer