Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts."

Transkript

1 Förmåner genom American Express GruppReseförsäkring för Gold Business Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services Europe Limited, England, (nedan kallat American Express) och som omfattar Gold Business Card-medlemmar samt Kortmedlemmens närmaste familj (närmare definierade som Försäkrade nedan). Försäkringen är utfärdad av ACE European Group Limited UK filial Sverige (nedan benämnt Försäkringsgivaren) och försäkringstagare och gruppföreträdare är American Express, som innehar alla rättigheter och skyldigheter i förhållande till Försäkringsgivaren. Försäkrad eller annan tredje part kan inte direkt rikta anspråk mot Försäkringsgivaren med hänvisning till försäkringsavtalet. American Express och Försäkringsgivaren ger dock Försäkrad rätt att anmäla anspråk om ersättning samt motta ersättning direkt från Försäkringsgivaren, i enlighet med informationen nedan i detta Försäkringsbesked. Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts. Förmånerna under gruppförsäkringen ingår automatiskt och kostnadsfritt för Dig som Kortmedlem. Du kan likväl när som helst meddela American Express eller Försäkringsgivaren om Du inte önskar ta del av Förmånerna och omfattas då inte av gruppförsäkringen. Notera att detta inte är ett försäkringsavtal utan endast en beskrivning av den gruppförsäkring American Express tecknat till förmån för Gold Business Card-medlemmar samt Kortmedlemmens närmaste familj (närmare definierade som Försäkrad nedan). Förmånerna kan från tid till annan förändras efter beslut av Försäkringsgivaren. Sådan förändring skall då meddelas Kortmedlem av American Express i enlighet med vad som anges nedan. Försäkrad definieras enligt följande: 1. Innehavare av ett giltigt American Express Gold Business Card utfärdat av den svenska filialen till American Express Services Europe Ltd, och som dessutom är folkbokförd i Norden (Kortmedlem). 2. Kortmedlemmens maka/make/sammanboende. Med sammanboende avses här, person som sammanbor med Kortmedlemmen under äktenskapsliknande förhållanden och är folkbokförd på samma adress. 3. Hemmavarande barn under 23 år. Make/maka/sammanboende och barn är Försäkrade även när de reser på egen hand under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda. Förmånerna omfattar följande försäkringsmoment: 1. Förseningsskydd 2. Resgodsförsening 3. Resgodsskydd för incheckat bagage 4. Flygkapning 5. Uppgradering av biljett 6. Hotellrumsgaranti 7. Självriskskydd 8. Ansvarsskydd (privatansvar) 9. Rättsskydd 10. Överfallsskydd 11. Läke-, rese- och merkostnadsersättning 12. Avbeställningsskydd 13. Reseolycksfall 14. Aktiv skadehjälp Försäkringen gäller från det att Försäkrad lämnar sin bostad eller arbetsplats i Norden för att påbörja den planerade resan, tills dess han eller hon återkommer till någon av dessa platser, dock längst 60 dagar. Försäkringen gäller under förutsättning att resan sker med allmänt färdmedel d.v.s. färdmedel med tillstånd att ta passagerare för luft-, mark-, eller sjötransport och att resan är debiterad direkt på Gold Business Card från American Express. När biljetten helt eller delvis är betald med bonuspoäng gäller inte försäkringen. 1. Förseningsskydd Försening vid färd till allmänt färdmedel p.g.a. trafikolycka. Försäkringen gäller då Försäkrad på väg till allmänt färdmedel försenas p.g.a. en trafikolycka (kollision, dikeskörning etc.). Medför förseningen en ofrivillig väntan på mer än 4 timmar på närmast lämpliga anslutning till den bestämda destinationen, har Försäkrad rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi med upp till kronor motuppvisande av originalkvitton. Inköpen/övernattningen skall göras på den ort där förseningen ägt rum och betalas, om möjligt med Gold Business Card. Försening allmänt färdmedel Har försening uppstått med allmänt färdmedel och förseningen medför en väntan på mer än 4 timmar på närmast lämpliga anslutning till den bestämda destinationen har Försäkrad rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi med upp till kronor mot uppvisande av originalkvitton. Detsamma gäller om den bokade avgången är inställd eller Försäkrad inte kommer med reserverat färdmedel p.g.a. överbokning och ingen alternativ transport kan erbjudas inom 4 timmar. Inköpen/övernattningen skall göras på den ort där förseningen ägt rum och betalas, om möjligt med Gold Business Card. Rätt till ersättning föreligger endast när förseningen berott på: - tekniskt fel - väderlekshinder, naturkatastrof - ingripande av myndighet som ej förorsakats av Försäkrad.

2 Flygförsening pga överbokning Försäkringen gäller då Försäkrad har eller försökt checka in i förhandsbokat flyg inom den angivna/officiella incheckningstiden och har ofrivilligt blivit nekad ombordstigning pga överbokning. Försäkrad har då rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost upp till kronor mellan den förhandsbokade och den faktiska avgångstiden. Utöver detta har Försäkrad täckning för logi inom 30 timmar mellan den förhandsbokade och den faktiska resetiden med upp till kronor om Försäkrad är mer än 6 timmar sen eller efter kl. 22:00. Ersättning lämnas inte om Försäkrad frivilligt stannar kvar mot kompensation från flygbolaget. Inköpen skall göras på den ort där förseningen ägt rum och betalas om möjligt med Gold Business Card. Ersättningen utbetalas till Försäkrad mot uppvisande av intyg från flygbolaget samt originalkvitton. Strejkskydd Försäkringen gäller om Försäkrads avresa till eller hemresa från utlandet blir försenad i mer än 24 timmar och förseningen beror på strejk eller fackliga åtgärder. Ersättningen utgår med upp till kronor för var och en av de Försäkrade som medföljer på resan, för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi. Kostnaderna skall betalas, om möjligt, med Gold Business Card. Ersättningen utgår endast om strejken eller de fackliga åtgärderna brutit ut efter det att resan påbörjats. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. Förutsättningen för att utbetalning skall ske är att Försäkrad lämnar färdbiljett samt transportbolagets intyg på förseningen samt originalkvitton på inköp vid förseningen. Polis- eller bärgningsrapport rörande trafikolycka skall kunna företes. Ersättning för merkostnader utbetalas till Försäkrad. Utgifter för telefon och liknande ersätts med upp till 250 kronor av nämnda ersättningsbelopp under förseningsskyddet samt strejkskyddet. 2. Resgodsförsening allmänt färdmedel Har Försäkrads incheckade eller polletterade bagage kommit på avvägar och därför inte kunnat lämnas ut på destinationen inom 6 timmar efter färdmedlets ankomst, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga inköp av kläder och toalettartiklar, med upp till kronor per Försäkrad. Har Försäkrad fortfarande efter 48 timmar inte återfått sitt bagage, lämnas ersättning med ytterligare kronor per Försäkrad för nödvändiga och skäliga inköp av kläder och toalettartiklar. Inköpen skall göras inom 4 dagar från ankomsten och betalas om möjligt med Gold Business Card från American Express. Ersättning lämnas ej för inköp gjorda efter mottagandet av bagaget. Resgodsförsening gäller ej på sista destination vid hemresa. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål tillsammans med originalkvitton samt transportbolagets rapport om förseningen sändas till Försäkringsgivaren. Ersättning för merkostnad för inköp utbetalas till Försäkrad mot uppvisande av originalkvitton. 3. Resgodsskydd för incheckat bagage Försäkringen gäller vid förlust av eller skada på privat lösegendom, under den tid som bagaget är incheckat och samtidigt i förvar hos det transporterande bolaget. Handbagage och dylikt omfattas ej av försäkringen. Maximal ersättning är kronor. Ersättning lämnas inte om motsvarande ersättning kan erhållas från annat håll. Begränsning Ersättning lämnas inte för: skada/förlust på fordon samt delar eller utrustning till sådan egendom skada/förlust på grund av nedsmutsning, haveri, brand eller katastrofskada skada/förlust som berott på tull eller annat myndighetsingripande skada/förlust som orsakats genom uppsåtlig handling skada/förlust som orsakats genom grov vårdslöshet. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast sändas till Försäkringsgivaren. Polisanmälan eller rapport från det transporterande bolaget skall bifogas. Försäkrad skall även lämna specificerade krav på ersättningsanspråk. Ersättning för förlust av eller skada på egendom utbetalas till Försäkrad. Ersättning utgår med belopp motsvarande godsets marknadsvärde. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde.

3 Försäkringsgivaren har rätt att avgöra om en skada skall ersättas kontant eller med egendom som är ny, begagnad eller reparerad. Kommer föremål som Försäkringsgivaren ersatt till rätta, skall Försäkrad genast lämna det till Försäkringsgivaren. Vill Försäkrad behålla föremålet får han göra det om han lämnat tillbaka den ersättning som utbetalts. 4. Flygkapning Försäkringen gäller om Försäkrad som privatperson involveras i en flygkapning och kapningen varar i mer än 24 timmar. Försäkringen täcker kostnader för en nära anhörigs resa till och uppehälle på platsen för flygkapningen. Ersättning utbetalas med totalt kronor som fördelas per dygn enligt följande: efter 24 timmar utbetalas kronor, och för varje påbörjat dygn ytterligare kronor i maximalt 5 dygn. en sker till Försäkrads nära anhörig. Med nära anhörig avses här Försäkrads make/ maka/sammanboende, mor, far, syskon och barn. 5. Uppgradering av biljett Om allmänt färdmedel är försenat mer än 4 timmar eller om den bokade avgången är inställd, eller om Försäkrad inte kommer med reserverat färdmedel pga överbokning, ersätter försäkringen merkostnaden för uppgradering av färdbiljetten till närmaste högre klass. Detta gäller också för annat transportbolag än det ursprungliga förutsatt att annat bolag accepterar originalbiljetten. Uppgraderingsbiljetten måste dock betalas med ett Gold Business Card från American Express. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk, originalbiljetter, samt ett intyg från det ursprungliga transportbolaget om förseningen skall snarast sändas till Försäkringsgivaren. Ersättning lämnas inte om motsvarande ersättning kan erhållas från annat håll. 6. Hotellrumsgaranti Försäkringen gäller om Försäkrad inte kan utnyttja ett i förväg bokat hotellrum, på grund av överbokning. Försäkringen ersätter merkostnader för att boka ett annat rum. Ersättning lämnas med upp till kronor mot uppvisande av originalkvitton. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål insändas till Försäkringsgivaren, åtföljt av bevis på bokningar, samt ett intyg från hotelledningen där överbokningen bekräftas. 7. Självriskskydd Försäkringen omfattar ersättning för självrisk på skada på Försäkrads hem eller bil under tiden som de är outnyttjade på grund av resa. Inträffar under utlandsresa en ersättningsbar skada i Försäkrads permanenta bostad i Sverige och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken dock högst kronor. Ersättning lämnas endast om bostaden under Försäkrads utlandsvistelse varit obebodd. Innan ersättning utbetalas enligt dessa villkor skall skadan vara reglerad enligt gällande hem-/villaförsäkringsvillkor. Inträffar under resa till utlandet en ersättningsbar skada på Försäkrads personbil och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken dock högst kronor. En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att bilen stått oanvänd hemma eller på betald parkeringsplats. skall snarast skickas till Försäkringsgivaren kompletterad med dokumentation som styrker självriskens storlek och att ersättningen skall utbetalas eller har utbetalats. Självriskskyddet gäller inte för: avdrag för slitage bonusförlust stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil skada som omfattas av bilens rättsskydds- eller maskinskadeförsäkring eller till maskinskadeförsäkringen hörande rätt till avbrottsersättning. Innan ersättning utbetalas enligt dessa villkor skall skada vara reglerad enligt gällande bilförsäkringsvillkor. 8. Ansvarsskydd för Försäkrad som privatperson Ansvarsskyddet gäller för Försäkrad som privatperson i egenskap av resenär. Ansvarsskyddet gäller när någon kräver att Försäkrad skall betala skadestånd för en personskada (maximalt ersättningsbelopp kronor) eller en sakskada (maximalt ersättningsbelopp kronor), som Försäkrad förorsakat annan under den tid Försäkrad omfattas av Ansvarsskydd enligt dessa villkor. Ansvarsskyddet gäller inte: till den del Försäkrad tagit på sig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt för skada som Försäkrad förorsakat sig själv eller medlem i sin egen familj för skada som Försäkrad uppsåtligen vållat för skada på egendom som Försäkrad hyrt eller lånat för förare eller brukare av motordrivet fordon Försäkrad skall låta Försäkringsgivaren utreda skadeståndsskyldigheten. Det förhållandet att Försäkrad medgivit skadeståndsskyldighet, godkänt ersättningsbelopp eller betalat ersättning, medför inte att ersättning enligt dessa villkor skall utges om inte Försäkringsgivaren godkänt åtgärden. Inleds rättegång skall Försäkrad genast underrätta Försäkringsgivaren. Har underrättelse inte skett bortfaller rätten till ersättning.

4 Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren, åtföljt av skriftliga bevis och övrigt som kan vara av betydelse vid bedömningen av skadan. Ersättning utges med belopp motsvarande det skadestånd som Försäkrad är skyldig att utge till den som drabbats av skadan med maximalt ovan angivna ersättningsbelopp. 9. Rättsskydd Försäkringen gäller för Försäkrad som privatperson i egenskap av resenär, i mål eller ärende där krav på betalning riktas mot Försäkrad eller om Försäkrad blir föremål för misstanke om brott. Ersättning utgår för Försäkrads nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som inte betalas av allmänna medel eller av motparten. Ersättningen är maximerad till kronor. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall senast inom 3 år från tvistens uppkomst eller från det att Försäkrad delgavs misstanke om brott sändas till Försäkringsgivaren. 10. Överfallsskydd Har Försäkrad under resa utsatts för övergrepp, misshandel eller annat uppsåtligt våld som lett till fysisk skada och den som begått handlingen är okänd eller saknar medel att utge skadestånd, utges ersättning till Försäkrad med upp till kronor. Ersättningsbeloppet fastställs efter reglerna i 5 kap. skadeståndslagen. Försäkringen gäller inte för skada som Försäkrad tillfogats: när Försäkrad var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, och det kan antas att den skadevållande handlingen har samband med sådan påverkan när Försäkrad utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas. Försäkringen gäller inte för förlust eller skada av resgods, värdeföremål och kontanter. Polisanmälan skall göras på den ort där övergreppet skedde. Intyg därom skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. Ersättning på grund av skada utbetalas till Försäkrad. 11. Läke-, rese- och merkostnadsersättning Blir Försäkrad sjuk eller råkar ut för olycksfall under utlandsresa, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader enligt nedanstående bestämmelser: Vård Ersättning lämnas för sådana kostnader som avser vård utförd av behörig läkare, sjukvård samt behandlingar som i förväg godkänts av Försäkringsgivaren, inom 60 dagar från sjukdomstillfället. Vid olycksfall lämnas ersättning för nämnda kostnader inom 3 år från olycksfallet. Kostnader för läkar- och sjukvård ersätts med upp till kronor. Annan försäkring och självrisk För vårdkostnader enligt ovan gäller en självrisk på kronor. Vidare ersätts endast kostnader som inte kan täckas av annan försäkring eller genom ersättning från staten. Resekostnader Krävs det av medicinska skäl att Försäkrad måste resa hem för att söka sjukvård i Norden lämnas ersättning för merkostnad för hemresan. Såväl nödvändigheten av hemresan som färdsättet skall vara föreskrivet av behörig och ojävig läkare och godkänd av Försäkringsgivaren. Avlider Försäkrad i utlandet betalar Försäkringsbolaget för transport av den avlidne till hemorten i Norden. Merkostnader för hemtransporten ersätts med upp till kronor. Bedömer behörig och ojävig läkare att tillståndet för Försäkrad är livshotande efter ett olycksfall, betalar Försäkringsgivaren kostnaderna för en anhörigs resa från Norden och åter jämte kostnader för kost och logi, med upp till kronor. Med nära anhörig person avses här, Försäkrads make/maka/sammanboende, mor, far, syskon och barn. Reseavbrott Tvingas Försäkrad avbryta sin resa på grund av att nära anhörig i Norden blivit allvarligt sjuk eller avlidit eller att väsentlig skada drabbat Försäkrads privata egendom i Norden genom en oförutsedd plötslig händelse lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för återresan till hemorten i Norden. Med nära anhörig person avses här, Försäkrads make/maka/ sammanboende, mor, far, syskon och barn. Försäkringen gäller inte för: olycksfall eller sjukdom som inträffat när Försäkrad var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, om Försäkrad inte kan visa att samband saknas mellan påverkan och sjukdom eller olycksfall kostnad för vård på grund av graviditet eller födsel kostnad för tandvård. Det lämnas ingen ersättning för vård-, rese- eller andra kostnader som beror på att vårdbehov förelåg redan då resan påbörjades. Ersättning lämnas inte om motsvarande ersättning kan erhållas från annat håll.

5 Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall snarast och utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. När sjukhusvistelsen beräknas överstiga 5 dagar, skall Försäkrad omedelbart meddela detta till Försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren har då möjlighet att betala sjukvårdskostnaderna omedelbart. Anspråk på ersättning för kostnader skall styrkas med originalverifikationer. av ersättning sker till Försäkrad. 12. Avbeställningsskydd När försäkringen gäller: 1. Försäkringen gäller vid köp i Norden av en inte ombokningsbar resa/researrangemang. 2. Försäkringen gäller då resan är debiterad direkt på Gold Business Card från American Express, som ställts ut av den svenska filialen av American Express Services Europe Ltd. 3. Försäkringen upphör att gälla så snart resan påbörjats dvs. då Försäkrad lämnar sin bostad eller arbetsplats i Norden. När biljetten helt eller delvis är betald med bonuspoäng gäller inte försäkringen. Försäkringens omfattning Försäkringen gäller om Försäkrad före avresa tvingas avbeställa resan eller researrangemanget på grund av svårartat olycksfall, allvarligare akut sjukdom eller dödsfall och som drabbar: 1. Kortmedlemmen. 2. Kortmedlemmens make/maka/sammanboende samt hemmavarande barn under 23 år. 3. Någon av ovanstående personer närstående* person. *) Med närstående person avses make/maka/sammanboende, barn, föräldrar, svärföräldrar, syskon, eller annan person som har vårdnaden om någon inom denna personkrets. Ersättning Försäkringen ersätter beställningskostnader som debiterats till minst 50% direkt på svenskt Gold Business Card från American Express och inte återbetalas enligt fastställda avbeställningsbestämmelser. Det högsta ersättningsbeloppet är kronor per person, respektive kronor per resesällskap som omfattas av försäkringen. Med beställningskostnad avses kostnader för resan/ researrangemanget som betalats före avresan. För försäkringen gäller en självrisk på 10% av avbeställningsbeloppet, dock lägst 100 kronor. Tvingas Försäkrad på grund av sjukdom eller skada enligt ovan avbeställa resan, skall detta omgående anmälas till den anlitade reseyrån. Det åligger Försäkrad att styrka att giltigt förfall enligt dessa försäkringsvillkor föreligger, genom uppvisande av intyg från en opartisk läkare. Högsta ersättningsbelopp som kan utbetalas för ett och samma resetillfälle är kronor per person respektive kronor per resesällskap, även om resan betalas med flera American Express-Kort. Ersättning utbetalas inte för kostnader där ersättning kan erhållas från annan gällande försäkring. Försäkringen gäller endast om sjukdom eller skada enligt ovan är okänd vid beställning av resan eller researrangemanget. Försäkringen gäller ej vid sjukdom eller skada orsakad av: graviditet eller barnafödsel att resan beställts mot medicinska råd användandet av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel uppsåtlig handling grov vårdslöshet. 13. Reseolycksfall Försäkringen gäller vid olycksfall. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar Försäkrad ofrivilligt genom plötslig, yttre händelse som medför dödsfall eller bestående men. Försäkringen gäller även vid förfrysning, värmeslag och solsting. Ersättning Ersättning enligt nedan utgår om skada som täcks av denna försäkring medför dödsfall eller medicinsk invaliditet från 20% inom 3 år från olycksfallet. Dödsfall Under 18 år kronor år kronor Över 65 år kronor Medicinsk invaliditet från 20% Under 18 år upp till kronor år upp till kronor Över 65 år upp till kronor Vid invaliditet under 20% betalas ingen ersättning.

6 Begränsning Med olycksfall avses inte: skada som orsakats av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne skada som inträffat när försäkrad var påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska preparat, om inte Försäkrad kan visa att samband saknas mellan olycksfallet och denna påverkan. Var skadad kroppsdel inte fullt brukbar före olycksfallet frånräknas den tidigare invaliditetsgraden. Skriftlig anmälan om ersättningsanspråk skall utan dröjsmål sändas till Försäkringsgivaren. skall vara åtföljd av skriftliga bevis, som läkarintyg och övrigt som kan vara av betydelse vid bedömning av skadan. görs till Försäkrad. Innan utbetalning sker regleras dock eventuell skuld till American Express Services Europe Limited från ersättningen. Vid dödsfall utbetalas ersättningen till Försäkrads laga arvingar. I första hand make/maka och barn, i andra hand övriga arvingar. Om annan person skall mottaga ersättning skall ett skriftligt förmånstagarförordnande insändas till Försäkringsgivaren. Blankett för detta kan beställas av Försäkringsgivaren. Kvitto från den person till vilken utbetalningen skett befriar från vidare ansvar. 14. Aktiv skadehjälp Vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall kan Försäkrad få hjälp redan på skadeplatsen. AXA Assistance organiserar och betalar för Försäkrads: flyttning till lämpligare sjukhus, i eller närmare hemlandet hemtransport efter behandling hemtransport vid dödsfall. Ersättning lämnas med upp till kronor i respektive fall. Den aktiva skadehjälpen erhålls från AXA Assistance telefon Naturkatastrof, krig och atomkärnprocess Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med: - jordskalv eller vulkanutbrott - atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt avfall - krig, invasion, krigsliknande händelser, inbördeskrig, myteri, revolution, uppror eller upplopp. Utbryter oroligheterna medan Försäkrad vistas i området, gäller försäkringen under den första månaden. Försäkringen gäller inte för resor som företas till område där oroligheter pågår vid tidpunkt för avresan. Försäkringen täcker inte förlust eller skada orsakat av eller till följd av direkta eller indirekta, verkliga eller påstådda, eller hot om avfyrning, spridning, läckage, utsläpp av eller exponering av riskabla biologiska, kemiska, kärnfysiska eller radioaktiva material, gas eller annan form för smitta/förorening. Generella begränsningar Försäkringen gäller ej för skada på grund av: 1. Dykning med dykar- och/eller grodmansutrustning. 2. Bergsbestigning. 3. Drakflygning eller fallskärmshoppning. 4. Särskild anordnad hastighetstävling med motordrivet fortskaffningsmedel. 5. Kapplöpning till häst. 6. Deltagande eller träning i sport på professionell nivå. 7. Egen brottslig handling. Försäkringen täcker inte kostnader som uppstått före det resan påbörjades. Försäkringen täcker inte förlust eller skada orsakat av eller till följd av direkta, eller indirekta, verkliga eller påstådda, eller hot om avfyrning, spridning, läckage, utsläpp av eller exponering av riskabla biologiska, kemiska, kärnfysiska eller radioaktiva material, gas eller annan form för smitta/förorening. Nedsättning av ersättningsbelopp Försäkrads rätt till ersättning kan nedsättas eller helt falla bort om hon eller han i bedrägligt syfte uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning, samt om Försäkrad i väsentligt hänseende åsidosatt sin informationsplikt enligt dessa villkor. Motsvarande gäller vid anspråk på ersättning som grundar sig i förhållanden som framkallats av Försäkrad med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Flygrisk Försäkringen gäller för passagerare men inte besättningsmedlemmar under transport med flygplan, helikopter eller liknande. Betalning av biljett med två eller flera American Express-Kort eller innehav av flera försäkringsbrev innebär inte rätt till ersättning mer än en gång för en och samma händelse och person. Ersättning betalas med det högsta beloppet. Ersättning skall betalas senast 30 dagar efter det att den Försäkrad fullgjort vad som åligger honom enligt dessa villkor.

7 Dubbelförsäkring Anspråk på ersättning vad avser förmåner under punkt 3 12 ersätts endast under förutsättning att anspråket inte kan hävdas enligt annan försäkring eller inte ersätts av staten. Överstiger ersättningsanspråket summan av vad annan försäkring eller staten är skyldig att utge täcks mellanskillnaden enligt dessa villkor, dock högst med de belopp som anges i dessa villkor. Försäkrad har dock inte rätt till högre ersättning än som sammanlagt svarar mot skadan. Preskription Den som gör anspråk på ersättning förlorar denna möjlighet om han eller hon inte anmäler skadan till Försäkringsgivaren inom 3 år från det att han eller hon fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har anspråket framställts till Försäkringsgivaren inom denna tid är dock fristen enligt ovan minst 6 månader räknat från den dag då Försäkringsgivaren tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. Konsumentförsäkringslagen/Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Konsumentförsäkringslagen, samt Försäkringsavtalslagen i tillämpliga delar. Giltighetstid för beskrivna förmåner Dessa förmåner är tillgängliga tills annat meddelats från Försäkringsgivaren eller American Express. Meddelande angående ändrade förmåner sändes av American Express i vanligt brev till Kortmedlemmens senast uppgivna adress. Dessa förmånsvillkor ersätter eventuella tidigare villkor som utställts till eller innehafts av Kortmedlemmen och som omfattar motsvarande Gold Business Card från American Express gruppförsäkring för Kortmedlem. Reklamationsärenden Den som inte godtar Försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få beslutet prövat i en skadenämnd. Försäkringsgivaren lämnar upplysning därom. Den som önskar har rätt att få sitt ärende prövat i: Allmänna Reklamationsnämnden Box Stockholm tel Den ersättningsberättigade har också rätt att få sitt ärende prövat i domstol, i första hand tingsrätt. Registrering av personuppgifter Försäkringsgivaren använder modern informationsteknik för behandling av de personuppgifter som du har lämnat och av andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Ändamålet är att behandla och ta ställning till anmälan, samt att ge god kundservice. Du har rätt att, i enlighet med gällande lag, få besked och information om Försäkringsgivarens behandling av de personuppgifter som rör dig. Du kan när som helst kontakta Försäkringsgivaren för att begära rättelse av felaktig uppgift. Försäkringstagare och gruppföreträdare American Express Services Europe Ltd, England, filial. Organisationsnummer (Bolagsverkets fi lialregister). American Express Services Europe Limited, säte London. Registrerat i The Registrar of Companies for England and Wales med nr Försäkringsgivare ACE European Group UK Limited filial Sverige (Försäkringsgivaren) Box S:t Eriksgatan 44 S Stockholm Org nr Försäkringsbolag under tillsyn av Finansinspektionen ACE European Group Limited Aktiebolag, registrerat i England, registernummer Huvudkontor: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, UK Mars 2005

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Gold Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Gold Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Gold Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Gold Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD Villkor gällande från 2013-02-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Parterna och försäkringsskyddet

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0123-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Villkor gällande fr o m 24 april 2008 Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet. Försäkringsförmånerna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

Försäkringsvillkor för SJ Prio MasterCard

Försäkringsvillkor för SJ Prio MasterCard Försäkringsvillkor för SJ Prio MasterCard Gällande från och med 1 maj 2010 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare använder

Läs mer

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Gällande från och med 1 juli 2013 TH-0120-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för Djurgårdskortet MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR

FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR Försäkringsvillkor FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare använder Kortet för att betala, och betalar minst 75 % av det totala beloppet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Black. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Black. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Black Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor Nordea Black Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0122-1 1.0 Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort

Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort Gäller fr o m 4 september 2010 Försäkringstagare är Nordea Finans AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren ERV Försäkringsaktiebolag (nedan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Villkor gällande från 2011-01-01 Försäkringsgivare är Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. 1. Vem gäller försäkringen för?

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-02-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2014

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2014 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2014 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-05-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer