Hospitality Technology -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hospitality Technology -"

Transkript

1 Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hospitality Technology - Konsten att anamma dagens självklara, idag. Datum: Godkänd den: Kurs: MÅ1437, Självständigt arbete Betyg: Författare: Christofer Beskow, Karolina Björklund och Jonas Schenkel Handledare: Cecilia Lundqvist Examinator: PhD Richard Tellström

2 Örebro Universitet Självständigt arbete Restaurang- och hotellhögskolan Kurs: MÅ1437, Självständigt arbete Titel: Hospitality Technology - Konsten att anamma dagens självklara, idag. Författare: Christofer Beskow, Karolina Björklund och Jonas Schenkel Handledare: Cecilia Lundqvist Examinator: PhD Richard Tellström Sammanfattning I hospitalitybranschen arbetas det intensivt med att erbjuda sina gäster så bra upplevelser som möjligt. Nya teknologiska lösningar som påverkar gästers interaktion med branschen utvecklas ständigt, samtidigt som människors levnadsvanor blir allt mer integrerade med det teknologiska. Flera undersökningar visar att just teknologi inkorporerad i hospitalitybranschen är en bidragande faktor för en förhöjd gästupplevelse, men trots det är det få inom branschen som väljer att anamma den. Tron om att den typen av investeringar är allt för kostsamma, okunskap om att teknologin finns och en allt för konservativ syn är tänkbara förklaringar till att stora delar av branschen halkar efter. I uppsatsen redogörs för några i världen pågående trender och en litteraturstudie genomförs för att undersöka hur teknologi kan användas för att förhöja gästupplevelsen inom hospitalitybranschen med hänsyn till dessa trender. Uppsatsen diskuterar hur branschen är på väg att förändras och föreslår ett par exempel för hur ditt varumärke kan hänga med i utvecklingen redan idag. Nyckelord: Customer Experience, Customer Satisfaction, Innovation, Self Service, Service Encounter.

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 Service, servicemöte och upplevelse... 4 Teknologi och trender... 5 Teknologi som service och upplevelse... 6 SYFTE... 7 METOD OCH MATERIAL... 7 Vetenskaplig insamling... 7 Inklusionskriterier... 7 Exklusionskriterier... 7 Definitioner... 8 Urval... 8 Dataanalys... 8 RESULTAT... 9 Smartphones och appar... 9 Gästupplevelsen med teknologi Teknologins utveckling DISKUSSION Resultatdiskussion Time compressure Digital lifestyle Unwired Metod och materialdiskussion SLUTSATS REFERENSLISTA BILAGA 1: SÖKMATRISER BILAGA 2: ARTIKELMATRISER

4 Inledning Tänk dig att du går in på ett hotell, knappar in en kod på väggen och ut kommer ditt nyckelkort. Eller att; när du närmar dig hotellet får du ett välkomstmeddelande på din smartphone. Densamma är även din rumsnyckel och ditt verktyg för att beställa roomservice, boka bord och läsa om aktuella evenemang i staden. Denna uppsats ger hospitalitybranschen en beskrivning av den livsstil som många människor har, samt en djupare inblick i tre viktiga trender och de förväntningar som gäster ställer på investeringar i teknologi av branschen idag. Bakgrund Bakgrunden redogör inledningsvis för ett par begreppsdefinitioner som rör service, servicemöte och upplevelser. Därefter ses några i världen pågående trender kopplade till teknologi över, för att avslutningsvis integrera de bägge aspekterna med varandra. Service, servicemöte och upplevelse. God service är en nyckel till framgång (Hanefors, 2010; Page, 1991; Steele, 2001) och Mossberg och Gustafsson (2008) menar därför att servicemötet, det vill säga interaktionen mellan den anställde och gästen, är viktigt. För företag som dagligen genomgår ett stort antal servicemöten är god förståelse för hantering av dessa ett måste påpekar Bitner, Brown och Meuter (2000). En faktor som påverkar hur service upplevs är förmågan att vara flexibel och anpassningsbar utefter en gästs önskemål, fortsätter de. Att kunna individanpassa tjänster ger ett företag försprång, framförallt om det kan göras i realtid (Bitner et al., 2000). Ytterligare aspekter som påverkar service är huruvida personalen är kompetent och att det som utlovas faktiskt levereras, samtidigt som påtagliga faktorer som faciliteter och teknik även spelar in (Hanefors, 2010). För att överträffa en gästs förväntningar krävs något extraordinärt, menar Xu och Chan (2010) och uttrycker samtidigt att traditionell service idag enbart uppfyller en gästs fundamentala behov. När gästens förväntningar överträffas upplever denne just god service och skapar på så sätt en upplevelse (Hanefors, 2010). En upplevelse beskrivs även som en aktiv dynamisk process där känsla av nöje och mening är integrerade komponenter och som alltid är sammanflätad med livstillfredsställelse (Mossberg, 2003). Ett annat sätt att klassificera en upplevelse är ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv (Nagasawa, 2008). För att skapa en upplevelse gäller det att i marknadsföringen stimulera 4

5 gästens fem sinnen, beröra känslomässiga och kreativa aspekter samt tilltala gästens livsstil (Nagasawa, 2008). En gästs upplevda värde av en kommersiell produkt skapas över tid, menar Frow och Payne (2007), samtidigt som relationen mellan företaget och gästen utvecklas. I en undersökning framkommer det att gästens upplevelse är en nyckelfaktor när det gäller att bygga lojalitet gentemot varumärken, servicekanaler och tjänster (Verhoef, P. C., Lemon, K. N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M. & Schlesinger, L. A., 2009). Teknologi och trender Tre, i världen, pågående trender är digital lifestyle, time compressure och unwired (Tchong, 2013). Allt fler människor får tillgång till internet (World Bank, 2011), vilket för många aktörer innebär slutet av sin era; skivindustrin, bokhandlare med flera raderas ut eller ersätts av digitala motsvarigheter (McIntyre, 2009). Time compressure betyder att aktörer i dagens samhälle upplever att de har allt mer ont om tid, resonerar Johansson (2011). Människor strävar efter att saker skall gå fort och tid köps ofta i form av snabbmat, städhjälp, och tidseffektiva resor, menar författaren. Många företag för liknande resonemang och investerar i teknologi för att komprimera tid (Sasvari, 2011). Med unwired menas att mycket av det som görs sker trådlöst; mobiltelefoner används till bokningar, bankärenden och uppkoppling till sociala medier (Johansson, 2011) samt som rumsnyckel och betalning på hotell (Assa Abloy, 2013). Teknologin utvecklas hela tiden och det som ses som nytt och innovativt idag kan många gånger vara omodernt ett år senare (Kim, 2003; Taylor & Taylor, 2012). I takt med att utvecklingen fortsätter och allt fler människor anpassar sig till dessa trender, kommer förväntningarna och kraven på aktörerna i hospitalitybranschen att öka (Haverblad, 2004). Samtidigt är den snabba utvecklingen ett gyllene tillfälle för de företag som är observanta och ligger i framkant att överta marknadsandelar från deras konkurrenter (Schmitt, 2003). L2 (2012) visar att det finns en tydlig korrelation mellan ett högt digitalt IQ 1 och finansiella framgångar inom hotellbranschen. Faktorer som påverkar ett digitalt IQ är bland andra hemsidans användarvänlighet, mobilanpassning samt förekomsten på sociala medier (L2, 2012). Antalet gäster som gör bokningar via internet ökar varje år och liknande tendenser som ställer teknologiska krav råder inom flera branschområden, däribland integration mellan olika bokningssystem, och automatiserade funktioner som kan lagra och komma åt data om gästen och dennes preferenser (Wang & Wang, 2009). 1 Digitalt IQ Globalt riktmärke för varumärkens digitala uppträdanden och utföranden. 5

6 Teknologi som service och upplevelse Teknologin har revolutionerat interaktionen mellan företag och gäster, och därmed även sättet som tjänster och service levereras och upplevs (Xin, Yang & Rohit, 2011). Användande av teknologi på ett effektivt sätt kan förhöja gästupplevelsen menar Bitner et al. (2000), samt att teknologisk innovation som ger gäster nya lösningsmöjligheter förmedlar just denna känsla. En teknisk lösnings innovativa prägel försvinner dock tidvis, i takt med att nyare lösningar etableras på marknaden, menar Schmitt (2003). Därför gäller det att kontinuerligt se över och förnya sitt utbud, fortsätter författaren. Ett femstjärnigt hotell som möjliggjorde beställning av roomservice via ipad och därigenom ökade omsättningen med 13%, exemplifierar detta (Renard International, 2012). Att helt och hållet förlita sig på teknologi kan vara en nackdel, enligt Bitner et al. (2000). En gäst som i ett servicemöte tvingas kommunicera med teknologi, samtidigt som alternativet för personkontakt saknas, kommer sannolikt ha en negativ upplevelse, förklarar de. Om en gäst istället frivilligt väljer den teknologi som tillhandahålls, är det sannolikt att gästen värderar upplevelsen positivt (Xin et al., 2011). Exempelvis erbjöds gäster på ett hotell alternativet att checka in och ut via ipad. Kötiderna reducerades och hotellet gick från 107:e till femte plats inom koncernen i fråga gästnöjdhet, på ett par veckor (InformationWeek, 2012). På CitizenM har den traditionella hotellreceptionen ersätts med ett antal självbetjäningsstationer och receptionisten mot en värd, som välkomnar hotellets gäster vid entrén (CitizenM, 2013). Värden kan lägga fullt fokus på interaktionen med gästen, samtidigt som köer undgås (Johansson, 2012, muntlig uppgift). En traditionell hotellincheckning tar i genomsnitt tio minuter medan en incheckning via självbetjäningsteknologi (SST) tar mindre än en minut (Beck, 2011). Personalbehovet blir mindre och kostnadsbesparingarna ökar då in- och utcheckningsprocessen effektiviseras (Johansson, 2012, muntlig uppgift). Den mobila teknologi som höjer en upplevelse mest bland hotellgäster är applikationer som informerar om hotellets omgivning, såsom sevärdheter, restauranger och aktuella händelser (Verma, Stock & McCarthy, 2012). Broschyrer med sådan information blir ständigt daterade säger en hotelldirektör och menar att dennes verksamhet årligen sparar uppemot USD i tryckkostnader sedan de övergick till digitalt format (Horner, 2012). Många servicefunktioner, som tidigare kunde vara en stor investering, möjliggörs med dagens teknologi till en relativt låg kostnad (Enz, 2010). 6

7 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag i hospitalitybranschen kan använda teknologi för att förhöja gästupplevelser. Metod och Material I uppsatsen utfördes en litteraturstudie, där fem vetenskapliga artiklar i ämnet studerades och diskuterades utifrån uppsatsens syfte. Det samlade materialet ställdes sedan mot teorier och information från branschpress, samt tidigare publicerad litteratur om den del av verkligheten som studerades. Fram växte ett teoribygge i syfte att utforska verkligheten så som den har beskrivits av olika branschrelaterade personer med stöd av den vetenskapliga forskning som har bedrivits på området. Detta tillvägagångssätt har stöd i Patel och Davidssons (2003) diskussioner kring relationen mellan teori och empiri. Vetenskaplig insamling Artiklarna som analyserades hämtades från databasen Summon och är publicerade i följande tidskrifter: Cornell Hospitality Proceedings, Journal of Hospitality & Tourism Research, Journal of Travel Research, The Journal of Applied Business and Economics och Worldwide Hospitality and Tourism Themes. De sökord som använts vid insamling av artiklar är: Hospitality, Social Media, Hotel, Innovations, User, Solutions och Technology. Sökorden kombinerades sedan (Bilaga 1). Inklusionskriterier Vetenskapliga artiklar innehållande utvalda sökord. Vetenskapliga artiklar i fulltext. Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Exklusionskriterier Ej vetenskapligt granskade artiklar. Information gällande innovationsutveckling i stort. Information gällande säljdrivande aktiviteter genom mjukvara såsom social media. 7

8 Information av numerisk form äldre än Publicerade böcker. Definitioner Gäst En person som tar emot värdskap (wikipedia.org, 2013). Gästupplevelse En känsla hos gästen av aktivitet och medvetande, klar fokusering, personlig kontroll och medvetenhet om kraft, glädje och uppskattning (Hanefors & Mossberg, 2007). Hospitality Mänskligt utbyte som karakteriseras av tillfällighet, frivillighet, ömsesidig nytta och bygger på specifika produkter och tjänster (Brotherton, 1999). Sociala media Webbplatser och applikationer som gör det möjligt för användare att skapa och dela innehåll eller att delta i sociala nätverk (Oxforddictionaries, 2013). Teknologi Ett system som använder kunskap och organisation för att producera föremål och tekniker för att uppnå specifika mål (Volti, 2006). Urval Syftet med uppsatsen var att undersöka hur företag i hospitalitybranschen kan använda teknologi för att förhöja gästupplevelsen. Vid val av artiklar studerades först titeln, stämde den överens med syftet undersöktes även sammanfattningen. Om denna fyllde givna kriterier och gav ytterligare en dimension på problematiken lästes hela artikeln. Fem artiklar arbetades på detta sätt fram som sammantaget skapade en bred och djup bild av ämnet. Att endast använda sig av vetenskapliga artiklar var ett grundkriterium för denna uppsats. De senaste rönen återfinns oftast i artiklar och rapporter enligt Patel & Davidsson, (2003) medan böcker framförallt behandlar teorier och modeller sammanställda till en helhet. Dataanalys De artiklar som ansågs mest relevanta för uppsatsens syfte lästes utförligt. Innehållet systematiserades, komprimerades och bearbetades för att kunna besvara de frågor som ställts. Datainsamlingen var av kvalitativ art beskrivet som; tolkningen av textmaterialet samt de tankar som rör hela problemområdet, av Patel och Davidsson (2003). Fem artiklar sammanställdes efter diskussion och planering i en artikelmatris (Bilaga 2). 8

9 Resultat Dagens snabba utveckling inom teknologisk hårdvara och mjukvara uppmanar aktörer inom hospitalitybranschen att se till nya lösningar och ständigt förnya sig för att ligga i framkant genom nya satsningar (Withiam, 2012). Ämnet berör och påverkar branschen och dess möjlighet till utveckling, samt enskilda aktörers chans att nå bättre försäljningsresultat menar författaren. Andra fördelar är en förhöjd gästupplevelse, snabbare vinst vid nyinvesteringar samt ett hållbarhets- och miljötänk för både personal och gäster (Withiam, 2012). Samtidigt menar Singh och Munjal (2012) att hospitalitybranschen är dålig på att investera jämfört med andra branscher. Författarna visar hur satsningar inom teknologi kan öka intäkterna inom flera avdelningar på exempelvis ett hotell, och med ökade effektiviseringsvinster är investeringar i ny teknik både nödvändiga och snabbt intjänade. Smartphones och appar Wang, Park och Fesenmeier (2012) beskriver möjligheterna med appar anpassade för hospitalitybranschen, som kan höja gästers upplevelse under en resa. Apparna ändrar deras tillvägagångssätt och möjliggör gästerna att själva lösa problem och frågeställningar som tidigare krävde personal, menar författarna. En fråga som Kim, Christodoulidou och Brewer (2012) diskuterar är hur gäster kan bli mer benägna att ta till sig den nya teknologin. Faktorer såsom ålder, tidigare teknikvana och gästens kunskap om fördelarna med användandet av SST påverkar deras villighet att använda teknologin menar de. Som exempel beskriver författarna en hotellgäst som ges möjligheten att med hjälp av en kort och tydlig beskrivning kunna checka ut på egen hand, för att på så sätt spara tid. Gästen förstår här sin roll och sannolikheten för användandet av SST ökar därmed (Kim et al., 2012). Tre faktorer som ett hotell ofta glömmer i utformandet av en app är att sätta gästen i centrum, fokus på gästens engagemang och eventuella samarbetspartners, menar Withiam (2012). Vidare beskriver författaren om hur en gästs förväntningar idag har förändrats på grund av innovationer inom den nya tekniken. Thus, hotel apps need to focus on the guest, more than on the brand, to create value. (Withiam, 2012, s.14). Med en app kan ett hotell skapa mervärde för en gäst, om fokus ligger på gästupplevelsen (Withiam, 2012). Teknologin kan, om rätt använd, möjliggöra för personalen att öka gästupplevelsen (Kim et al., 2012). Att snabbt kunna uppdatera sig med hjälp av teknologi är viktigt för dagens gäster menar Singh och Munjal (2012). Detta kan vara ett sätt för en organisation, resonerar författarna, att 9

10 meddela förändringar och bekräfta bokningar inom mycket korta tidsperioder något som sparar tid för gästen och kan leda till förändringar i till exempel en resa. Även Wang et al. (2012) påvisar detta som en faktor som kan leda till ökad gästnöjdhet. I deras artikel exemplifieras en resenärs användande av appen Flight Update Pro, som från ett försenat flyg kunde undvika att missa sitt anslutande flyg, tack vare tillgång till direkt och uppdaterad information i smartphonen. Withiam (2012) förklarar att en app som snabbt levererar aktuell och uppdaterad information inte alltid räcker, utan att de bästa apparna ur ett gästperspektiv är de som erbjuder flera funktioner. Till exempel kan en rumsbokningsapp för ett hotell även erbjuda en lokalguide eller kontakt med concierge, föreslår han. Variationerna i de appar som erbjuds ger olika gästupplevelser, menar Wang et al. (2012) och beskriver olika fördelar gäster upplever vid användandet av sin smartphone under en resa. Den främsta fördelen är, enligt författarna, behovet av information som genom användandet av en app finns lättillgänglig och uppdaterad. Beroende på appens utformning och funktioner blir gästupplevelsen olika stor, men gemensamt för apparna är möjligheten att de kan tillföra något och ökar servicegraden (Wang et al., 2012). Gästupplevelsen med teknologi Med hjälp av teknologi kan företag lagra information om gäster, såsom konsumtionsval och preferenser (Kim et al., 2012). När en gäst återkommer kan exempelvis samma typ av kaffe som valdes tidigare föreslås, varpå gästen sannolikt upplever situationen som trevlig och minnesvärd och därför gärna återkommer (Kim et al., 2012). Restauranger där satsningar på teknologiska lösningar gjorts, har ett relativt sett stort antal återkommande gäster och företag som satsar på och effektivt använder teknologiska lösningar får störst effekt på gästupplevelsen (Koutroumanis, 2011). Även Withiam (2012) menar att stärkt lojalitet och ökad gästupplevelse är direkta effekter vid satsningar på ny teknologi i hospitalitybranschen. Just möjligheten att öka lojaliteten hos en gäst genom användandet av teknologi i kombination med det personliga mötet med personal är en faktor som borde öka branschens intresse för satsningar inom området, menar Kim et al. (2012). Den tidigare tanken kring god service och ökat värdskap genom det personliga mötet kan idag till viss del ersättas av teknologiska lösningar, förklarar författarna. Effektiviseringar för både gäst och värd, tidsbesparing, känslan av kontroll och större möjlighet till konfidentiell hantering är här positiva följder (Kim et al., 2012). 10

11 För en ökad gästupplevelse behöver branschen se till mer än ekonomisk vinst och tidseffektivisering (Withiam, 2012). Vikten av att vara medveten om att gästen inte bara ser det ekonomiska värdet på en produkt, utan värderar upplevelsen högre är en viktig aspekt för hospitalitybranschen (Withiam, 2012). Även Wang et al. (2012) talar om hur gästupplevelser värderas utifrån mer än bara upplevelsen i sig. En gäst kan förändra sin inställning till ett företag genom den service de erbjuder via teknologi och att snabbhet och riktighet värderas högst, menar de. Ett exempel visas via en familjs besök på Walt Disney World, som tack vare appen Lines kunde organisera vistelsen på nöjeslandet och enkelt undvika onödigt köande till populära attraktioner tack vare real information i mobilen (Wang et al., 2012). Teknologins utveckling Inom hospitalitybranschen finns flera aspekter att ta till vara på när ny teknik ska implementeras och utvärderas (Koutroumanis, 2011). Även om en investering i ny teknologi är kostsam för ett företag, menar Koutroumanis (2011) att det idag inte går att bortse från alla de fördelar en organisation kan uppnå med en sådan investering. Författaren visar i sin undersökning att en mindre aktör, med sämre möjlighet till kostsamma investeringar, ändå kan ta tillvara på innovationer genom att följa utvecklingen på internet och välja kostnadseffektiva serviceinvesteringar för att nå fler marknadsandelar. Utvecklingen inom branschen är starkt beroende av de satsningar som görs på teknologiska innovationer (Koutroumanis, 2011). It is evident through the literature reviewed that technology has played, plays, and will continue to play a key strategic role in the growth and progression of the hospitality industry. (Koutroumanis, 2011, sid 78). Ett ökat samarbete mellan teknikbranschen och hospitalitybranschen kan även snabba på utveckling och minska investeringskostnaden för båda branscher (Withiam, 2012). En orsak till att hospitalitybranschen inte vill satsa på ny teknik och därför ses som late-adapters förklaras av Singh och Munjal (2012) som en rädsla för att den minskar den personliga kontakten med en gäst och tron att gästupplevelsen då förändras till det sämre. Författarna talar om hur motsatt effekt ofta istället uppstår vid satsningar på lösningar inom hotellbranschen och hur gästerna efterfrågar och välkomnar just denna utveckling. Ett av de främsta målen inom nästa femårsperiod för hotellbranschen är att kunna erbjuda ny innovation inom just IT-området (Singh och Munjal, 2012). 11

12 Diskussion I detta avsnitt diskuteras resultatet av hur ett företag i hospitalitybranschen kan arbeta med teknologi för att förhöja gästupplevelsen. Därefter förs en diskussion kring de metod- och materialval som gjorts i studien. Resultatdiskussion God service är centralt för hospitalitybranschen menar författarna Hanefors (2010), Page (1991) och Steele (2001). I dag kan hospitalitybranschen till viss del även ersätta den tidigare tanken om god service och gott värdskap genom det personliga mötet med teknologiska lösningar (Kim et al., 2012). Inom hospitalitybranschen finns det ett motstånd och en rädsla för denna tanke, vilket gör branschen till late-adapters (Singh och Munjal, 2012). Saken är den att traditionell service idag enbart uppfyller en gästs fundamentala behov menar Xu & Chan, (2010) och för att överträffa gästens förväntningar krävs något extraordinärt. En nyckelfaktor för att bygga lojalitet gentemot företagen är gästupplevelsen (Verhoef, et.al., 2009). Användandet av teknologi kan på ett effektivt sätt höja gästupplevelsen menar Bitner et al. (2000). Tillsammans med tre i världen tydliga trender; time compressure, digital lifestyle och unwired (Tchong, 2013) utforskar denna uppsats detta vidare. Time compressure Dagens gäster förväntar sig effektivitet när de handlar, köper mat, reser och bor, då de upplever att de har ont om tid (Johansson, 2011). Med hjälp av teknologiska lösningar uppnås denna förväntan om tidsbesparing och effektivitet (Kim et al., 2012), vilket i sin tur leder till ökad gästnöjdhet (Koutroumanis, 2011). Gäster överlag är för ett ökat teknologianvändande om de ser självnyttan, som till exempel kan vara i form av tidsvinst (Bitner et al., 2000). Service handlar om att möta gästens förväntningar och i en studie diskuteras av Kim et al. (2012) hur företag kan möta dessa förväntningar genom att lagra information baserad på de val gästen gjort under sin vistelse. På så sätt har företaget möjlighet att serva gästen utefter tidigare val vid nästa möte och vara ett steg före dennes förväntningar. Frow och Payne (2007), som menar att värdet av en kommersiell produkt skapas över tid samtidigt som relationen mellan företaget och gästen utvecklas, stöder denna diskussion. Att satsa på 12

13 teknologi som gör din organisation mer effektiv i arbetet att möta gästens förväntningar är både nödvändigt och snabbt åter intjänat visar Singh och Munjal (2012). En av Kim et al., (2012) undersökt produkt för att möta gästers önskemål av time compressure är självincheckningsautomater, där de fann att ålder och teknikvana spelar roll för användandet av produkten. Bitner et al. (2000) menar att om en gäst i ett servicemöte tvingas kommunicera med teknologi och alternativet för personkontakt saknas, är risken stor att upplevelsen blir negativ. Samtidigt visar Xin et al. (2011) att frivilligt användande av teknologi har en positiv inverkan på gästupplevelsen. Som exempel återges situationen där en gäst kan välja att själv checka ut från ett hotell, utan kontakt med personal. Är tillvägagångssättet då klart och tydligt och vinsten till exempel tidsbesparing, är sannolikheten att användandet av SST ökar (Kim et al., 2012). Annan teknologi som kan användas för att spara tid och möta gästens förväntan och önskan om upplevelse är via smartphone och läsplatta menar Wang et al. (2012). Deras studie tar upp användandet av olika appar som hjälper gästen att lösa problem eller få information, där det tidigare krävdes personal. Ett exempel på detta är hur en familj under ett besök på Walt Disney World fick en bra upplevelse då de med hjälp av appen Lines kunde organisera vistelsen och undvika köande (Wang et al., 2012). Digital lifestyle Allt fler människor i världen får tillgång till internet (World Bank, 2011). I takt med att utvecklingen fortsätter och fler människor anpassar sig till denna trend, kommer förväntningarna och kraven på företagen i hospitalitybranschen att stiga (Haverblad, 2004). Teknologi har kommit att revolutionera interaktionen mellan företag och gäster, och därmed även sättet som tjänster och service levereras och upplevs (Xin et al., 2011). Antalet gäster som bokar via internet ökar varje år (Wang & Wang, 2009) och faktorer som påverkar resultatet av antalet bokningar är bland andra en hemsidas användarvänlighet, mobilanpassning och förekomsten på sociala medier (L2, 2012). Även appar spelar här en central roll idag; med en app som ger mer än aktuell och uppdaterad information, upplever gästen ett större mervärde (Withiam, 2012). En studie skriven av Nagasawa, (2008) visar att för att skapa en upplevelse måste du stimulera gästens fem sinnen, beröra känslomässiga och kreativa aspekter samt tilltala gästens livsstil. Withiam, (2012) påvisar att mönstret kring digital lifestyle skapar en förväntan från gästen om att appen helst ska möjliggöra flera 13

14 funktioner såsom bokning, lokalguide och kontakt med concierge. Främst ska appen enligt Wang et al., (2012) vara lättillgänglig och innehålla uppdaterad information. Att snabbt kunna uppdatera sig med hjälp av teknologin är viktigt för dagens gäster menar Singh och Munjal (2012). Unwired Gäster idag är vana att kunna utföra tjänster trådlöst, såsom bankärenden och bokningar (Johansson, 2011). Denna trend medför en rad möjligheter för hospitalitybranschen, exempelvis kan du använda din smartphone både till att betala ditt rum och som rumsnyckel på hotell (Assa Abloy, 2013). Den snabba utvecklingen av nya produkter och tjänster av denna typ är ett gyllene tillfälle för de företag som är observanta och ligger i framkant att överta marknadsandelar från deras konkurrenter (Schmitt, 2003). Ett exempel på det är ett femstjärnigt hotell som möjliggjorde beställning av roomservice via ipad och därmed ökade omsättningen med 13 % (Renard International, 2012). Ett annat exempel på unwired som också knyter an till trenden time compressure finns i en artikel från InformationWeek, (2012). Ett hotell erbjuder sina gäster alternativet att checka in och ut via ipad, varpå kötiderna reducerades och hotellet gick på kort tid från 107:e till femte plats inom koncernen i fråga gästnöjdhet, skriver tidningen. Den mobila teknologi som höjer upplevelsen mest bland hotellgäster är applikationer som informerar om hotellets omgivning (Verma et al., 2012). Broschyrer med motsvarande information blir ständigt daterade säger en hotelldirektör och menar därför att dennes verksamhet årligen sparar uppemot USD i tryckkostnader i och med digitaliseringen (Horner, 2012). Även om en investering i ny teknologi är kostsam för ett företag enligt en studie av Koutroumanis (2011), så går det idag inte att bortse från alla de fördelar en organisation kan uppnå med en investering i teknologi. Enz (2010) menar även att många servicehöjande funktioner, som tidigare kunde vara en stor investering, möjliggörs med dagens teknologi till en relativt låg kostnad. Viktigt är att företagen börjar inse att gäster idag är beredda att betala mer för en upplevelse än tjänsten i sig (Withiam, 2012). Även för en mindre aktör finns det marknadsandelar att vinna genom att arbeta med internet och små serviceinvesteringar (Koutroumanis, 2011). Teknologi förhöjer gästupplevelsen (Bitner et al., 2000) och författarna Singh och Munjal (2012) menar till och med att de främsta målen inom nästa femårsperiod för hotellbranschen är att kunna erbjuda ny innovation inom just IT-området. 14

15 Metod och materialdiskussion Denna litteraturstudie är baserad på fem vetenskapliga artiklar som sökts fram via en databas. Med syftet som utgångspunkt valdes nyckelord ut som kombinerades för att optimera sökresultatet. Digitalt och på utskrift lästes sammanfattningar och 20 artiklar som valdes ut lästes i sin helhet i utskriven form. Fem av dessa representerar urvalet och specificeras i Bilaga 1. Artiklarna belyser på olika sätt hur aktörer inom hospitalitybranschen kan skapa konkurrensfördelar med hjälp av teknologi. De lyfter fram både kritiska och positiva sidor, men framförallt har de olika vinklar kring ämnet vilket ger studien djup och bredd. En nackdel som konstaterades var att när det talas om teknologi och innovation så är exemplen i artiklarna rätt snart daterade. Författarna till denna uppsats ställdes inför valet av hur gammal kan en artikel i detta ämne vara? Artiklar av äldre datum som användes har nyttjats i de delar där det talas om mönster som fortfarande anses aktuella, med stöd i de andra artiklarna som återfinns i denna studie. Som en konsekvens av ovan nämnda ansåg uppsatsförfattarna att det var av vikt att ta in trender som vid materialinsamlingstillfället endast publicerats i branschpress och därför kan anses mindre tillförlitliga. Dessa granskades kritiskt och ställdes mot etablerade teorier från vetenskapligt granskade artiklar. Bakgrunden består även av facklitteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnet hospitality i stort och belyser syftet till denna studie ur olika synvinklar. Slutsats Hospitalitybranschen är hopplöst efter när det kommer till att göra investeringar i teknologi, trots undersökningar som påvisar alla dess fördelar. Då gästernas livsstil är tidsoptimerande, digital och trådlös måste vi inse att förväntningarna på hospitalitybranschen har förändrats. Uppsatsen visar att investeringar i teknologi skapar upplevelser för gästen och ökar dennes lojalitet. Samtidigt är det ett sätt att effektivisera servicen med förtjänst för både företag och gäst. Receptet är att investera i teknologi men inte släppa på det personliga mötet. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka teknologi och de mervärden den kan skapa i form av upplevelse. Förslag på djupare fortsättningsstudier baserat på denna litteraturstudie är teknologi och vinst samt teknologi och lojalitet. 15

16 Referenslista Assa Abloy (2013). Seos powering mobile access. Hämtad från Beck, A. (2011). Can Technology Improve Guest Service Quality in Hotels? Hämtad från Bitner, M. J.; Brown, S. W. & Meuter, M. L. (2000). Technology infusion in service encounters. Journal of the Academy of Marketing Science, 28.1, Brotherton, B. (1999). Towards a definitive view of the nature of hospitality and hospitality management. Manchester, UK: Manchester Metropolitan University. CitizenM (2013). CitizenM Hotel London Bankside. Hämtad från Enz, C. (2010). Handbook of Applied Hospitality Strategy. California, US: Sage Publications. Frow, P. & Payne, A. (2007). Towards the perfect customer experience. Journal of Brand Management, 15.2, Hanefors, M. (2010). Värdskap: inom turism och resande. Lund: Studentlitteratur AB. Hanefors, M. & Mossberg, L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. Lund: Studentlitteratur AB. Haverblad, A. (2004). IT Service Management i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB. Horner, T. (2012). TOP Hotel Technology Trends in Hämtad från InformationWeek (2012). 20 Great Ideas to Steal. Artikel utan författare, 1343, 49. Johansson, A. (2011). Så här påverkas hotellen av förändringarna i världen. Hämtad från Johansson, A. (2012). Egna anteckningar från föreläsning med föreläsare A. Johansson, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, för kurs MÅ1020,

17 Kim, B. (2003). Managing the transition of technology life cycle. Technovation, 23.5, 371. Kim, J. S.; Christodoulidou, N. & Brewer, P. (2012). Impact of Individual Differences and Consumers' Readiness on Likelihood of Using Self-Service Technologies at Hospitality Settings. Journal of Hospitality & Tourism Research 2012, 36, 85. Koutroumanis, A. (2011), Technology's Effect on Hotels and Restaurants: Building a Strategic Competitive Advantage, The Journal of Applied Business and Economics, 12.1, 72. L2 (2012). L2 Digital IQ Index: Hotels. Hämtad från McIntyre, C. (2009). Diminishing varieties of active and creative retail experience: The end of the music shop? Journal of Retailing and Consumer Services, 16.6, Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser från OK till WOW! Lund: Studentlitteratur AB. Mossberg, L. & Gustafsson, I. B. (2008). Service på restaurang. Lund: Studentlitteratur AB. Nagasawa, S. (2008). Customer experience management, The TQM Journal, 20.4, Oxforddictionaries (2013). Social Media. Hämtad från Page, G.W. (1991). Service Is the Key to Success, American Agent & Broker, 63.3, 32. Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. Renard International (2012). Top Hotel Technology Trends Hämtad från Sasvari, P. (2011). The state of information and communication technology in Hungary: a comparative analysis. Informatica, 35.2, 239. Schmitt, B. H. (2003). Customer Experience Management. A revolutionary approach to connecting with your customers. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc. Singh, A. & Munjal, S. (2012). Issues and concerns in technology decisions: the hotel operator s perspective. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 4.2,

18 Steele, T. (2001). Quality of service is the key to success: COMPETITIVE FACTORS by Tim Steele: While the big banks consolidate, new niche areas continue to offer opportunities for smaller operators who know their markets. Artikel i Financial Times, s. 2, 7 juni. Taylor, M. & Taylor, A. (2012). The technology life cycle: Conceptualization and managerial implications. International Journal of Production Economics, 140.1, 541. Tchong, M. (2013). Innovation Workshop. Hämtad från Verhoef, P. C.; Lemon, K. N.; Parasuraman, A.; Roggeveen, A.; Tsiros, M. & Schlesinger, L. A. (2009). Customer Experience Creation: Determinants, Dynamics and Management Strategies, Journal of Retailing, 85.1, Verma R.; Stock, D. & McCarthy, L. (2012). Customer Preferences for Online: Social Media, and Mobile Innovations in the Hospitality Industry. Cornell Hospitality Quarterly 2012, 53: 183. Volti, R. (2006). Society and technological change. New York: Worth. Wang, D.; Park, S. & Fesenmaier, D. R. (2012). The Role of Smartphones in Mediating the Touristic Experience. Journal of Travel Research 2012, 51, Wang, J. & Wang, J. (2009). Issues, challenges, and trends, that facing hospitality industry. Management Science and Engineering, 3. 4, Wikipedia (2013). Guest. Hämtad från Withiam, G. (2012). Cornell Hospitality Research Summit 2012: Moving the Hospitality Industry Forward with Social Media and Technology. Cornell Hospitality Proceedings, 4.7, World Bank (2011). Internet usage. Hämtad från Xin, D. D.; Yang, H. & Rohit, V. (2011). Customer experience in online financial services. Journal of Service Management, 22.3, Xu, J. & Chan, A. (2010). Service Experience and Package Tours. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15.2,

19 Sökmatriser Bilaga 1 Datum Databas Sökord Antal Summon 1. Summon Summon Hospitality 2. Social Media 3. Social Media ref. Summon 4. Hotel Summon 5. Innovations Ko mbi - nati on Antal referenser i kombinati on Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Använda artiklar Summon 6. User

20 Datum Databas Sökord Antal ref. Ko mbi Antal referenser Antal lästa Antal lästa Använda artiklar - nati on i kombinati on abstract artiklar Summon Hospitality Summon Hospitality +Solutions Summon Hospitality +Technolog y Summon Hospitality +Solutions +Technolog y Summon 5. Hospitality Solution titlecombin ed(technolo gy)

21 Artikelmatriser Bilaga 2 Withiam, G. (2012). Cornell Hospitality Research Summit 2012: Moving the Hospitality Industry Forward with Social Media and Technology. Cornell Hospitality Proceedings, 4.7, Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion Genomförandet av en Hospitalitybranschen måste Diskussion: tvådagars Summit fokusera mer på Möjligheten för med över 230 teknologiska lösningar för användandet av olika deltagare från 21 dagens gäster, skapa strategier och länder, där dessa attraktiva och analysmodeller. frågor diskuterades. användarvänliga appar samt 80 olika vikten av att filtrera all den presentationer lades information som finns fram. tillgänglig via Internet och Sociala medier. Att redogöra för hur Hospitalitybranschen kan använda Sociala medier och mobila tekniska lösningar för att möta gästernas krav och skapa bättre upplevelser för dem. Konklusion: Mobilen som ett verktyg för att öka gästens möjlighet till en bättre upplevelse, samt ge branschen verktyg till detsamma. Wang, D.; Park, S. & Fesenmaier, D. R. (2012). The Role of Smartphones in Mediating the Touristic Experience. Journal of Travel Research 2012, 51, Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion Analys av gästbetyg Diskussion: på reserelaterade Författarna diskuterar appar. resultatet av den stora Innehållsanalys av potential som finns i 202 positiva betyg, teknologin och vad båda kvalitativa och branschen har kvantitativa metoder möjlighet att erbjuda har använts. sina gäster. Att redogöra för turistens perspektiv utifrån användandet av smartphones för att öka upplevelsen. Hur stor påverkan dessa har för resandet samt möjliggörandet av fler och mer upplevelser. Olika scenarier som inträffat under resor beskrivs och analyseras utifrån turistens perspektiv. De berättelser som beskrivs och analyseras i artikeln belyser hur stor roll användandet av smartphones påverkar turistens resande och vilka möjligheter detta kan leda till i form av informationsinhämtning, uppdatering och upplevelsen överlag. Konklusion: De gäster som genom aktivt användande av sina smartphones har möjlighet till större och bättre upplevelser under sina resor. Smartphones kan förändra gästens beteende och resans utformning.

22 Kim, J. S.; Christodoulidou, N. & Brewer, P. (2012). Impact of Individual Differences and Consumers' Readiness on Likelihood of Using Self-Service Technologies at Hospitality Settings. Journal of Hospitality & Tourism Research 2012, 36, 85. Att undersöka hur Hospitalitybranschen måste se till gästernas benägenhet för att använda självservice tekniken. samt Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion Strukturell Diskussion: ekvationsmodellering Möjligheten för användes för att användandet av olika sammanställa själv service maskiner undersökningsresultat inom et av 614 deltagare. Hospitalitybranschen. Vilka faktorer som kan påverka deras intresse att använda ovan nämnd innovation. Forskningen visade att yttre faktorer såsom klargörandet av vilken roll gästen fick samt tillgängligheten hos teknologin spelade störst roll för en gäst vid accepterande av den nya innovationen. Även inre motivation behövs för att påvisa för en gäst nyttan av den nya teknologin. En yngre gäst, samt de som inte värderade kontakt med en värd som en viktig faktor i serviceupplevelsen, hade lättare att ta till sig och använda teknologin.

23 Singh, A. & Munjal, S. (2012). Issues and concerns in technology decisions: the hotel operator s perspective. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 4.2, Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion Att undersöka och redogöra för hur hotell, både globala organisationer och specifikt indiska sådana kan använda och implementera ny Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer med hotellchefer på fem stora internationella hotell, alla belägna i Forskningen visar på vilka svårigheter och lösningar en organisation står inför när det gäller utveckling och genomförandet av ny teknologi, samt vikten av att man ständigt arbetar Diskussion: Möjligheten för användandet av teknologiska. Konklusion: Den strategiska vikten teknologi i sin Indien samt litteratur med frågan för att nå av att arbeta med organisation. i ämnet. framgång. Även exempel teknologi inom ett på hur dessa lösningar kan hotell. se ut. Koutroumanis, A. (2011), Technology's Effect on Hotels and Restaurants: Building a Strategic Competitive Advantage, The Journal of Applied Business and Economics, 12.1, 72. Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion En detaljerad Studien visar på vilken stor Diskussion: undersökning av den roll teknologiska Författarna diskuterar litteratur som innovationer har påverkat resultatet av att det beskriver teknologins och fortfarande påverkar inom litteraturen finns framfart inom branschens utveckling. få negativa aspekter branschen samt en Dessutom villigheten i med investeringar inom strategisk branschen att fortsätta teknologi. Kostnaden är analysmetod för utveckla detta för att skapa den enda nackdel som utvärdering av de större gästupplevelse och nämns, medan möjligheter som finns marknadsfördelar. fördelarna är flertalet. för att kunna nå fördelar genom användandet av teknologi. Att undersöka och redogöra för den teknologiska utvecklingens roll och påverkan på hotell- och restaurangbranschen. Konklusion: Teknologisk innovation formar branschen idag och kommer fortsätta så i framtiden.

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Laptop Access System för trådlöst internet och effektiv

Laptop Access System för trådlöst internet och effektiv system för trådlös internetförbindelse & effektiv hotelldrift Laptop Access System för trådlöst internet och effektiv hotelldrift Laptop Access System är en modern tjänst för hotell som ger dina gäster

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Hotellrecensioner Betydelsen av respons på gästenkäter och sociala medier

Hotellrecensioner Betydelsen av respons på gästenkäter och sociala medier Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet Hotellrecensioner Betydelsen av respons på gästenkäter och sociala medier Datum: 11 juni 2014 Kursnamn: Självständigt arbete/ Examensarbete Kursnummer:

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Revenue Management och Customer Relationship Management

Revenue Management och Customer Relationship Management Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Revenue Management och Customer Relationship Management Samarbete och konflikter som uppstår när de ska locka till sig gäster Datum: 2013-02-22 Kurs:

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Hotellbranschen Fördelaktig marknadsföring i dagens samhälle

Hotellbranschen Fördelaktig marknadsföring i dagens samhälle Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotellbranschen Fördelaktig marknadsföring i dagens samhälle Datum: 2013-02-22 Kurs: Måltidskunskap och värdskap B, MÅ1437 Författare: Henning Gräns,

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation. 4 6 oktober Boston, USA

Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation. 4 6 oktober Boston, USA Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation 4 6 oktober Boston, USA SWEDMA arrangerar tillsammans med Postnord sedan flera år en resa till USA och den årliga DMA-konferensen. Nu har

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf Ny teknologi Möjligheter för oss i mötesindustrin Kristina Landeström and Joachim Lerulf Det var inte så länge sedan... Meetings and Conventions - A study of mega-trends shaping our industry Globalisation

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ.

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Började arbeta med digitala kanaler 1998 på företaget MacMeckarna som var ett utbildningsföretag inom digital medieproduktion. Har arbetat

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser.

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser. Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga er. För beställning eller frågor kontakta EÅ Data AB på 08 55 67 17 44, välj 1 eller New Horizons direkt på 020 63

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer