Driftbudget för programområdet gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftbudget för programområdet gymnasieskolan"

Transkript

1 Driftbudget för programområdet gymnasieskolan Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Gymnasieskola Verksamhetens intäkter ( + ) Verksamhetens kostnader ( - ) Nettokostnader Budgetförslagets beräkningar utgår från befolkningsprognosen Jämfört med den föregående befolkningsprognosen finns skillnader i antalet barn och elever: Antal elever 2012 Antal elever 2012 i gammal prognos i ny prognos Gymnasieskola Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2012 och Observera att inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2012 Budget I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som övriga Sverige och utomlands. 3. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. 4. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. 5. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Gul Gul Gul Gul Grön i regionen Gul Grön i regionen Gul Grön i regionen Gul Gul Gul Grön Grön Grön Grön Grön Grön Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

2 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelse överträffar förväntad nivå. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Måluppfyllelsen mäts genom årlig statistik och Våga Visa-enkäter, egna besök i verksamheten, Öppna Jämförelser med mera. Genom att samla alla uppgifter under rubrikerna ekonomi, prestationer samt kvalitet och resultat så finns ett pålitligt underlag då vi även väger in mjukare värden. Speciellt för i år är dock att Våga Visa-enkäten endast går att använda för Danderyds gymnasium, i övriga skolor skickades inte enkäten till eleverna och föräldrarna. Kostnaden per elev i Danderyd är ungefär kr lägre per elev jämfört med förortskommuner. Kostnaderna är 9 procent lägre jämfört med förväntade, uttryckta i de så kallade strukturkostnaderna 1. Enligt Öppna Jämförelser hade Danderyds-eleverna bäst genomsnittliga meritvärde i landet, 16,1 av maximala 20,0. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som övriga Sverige och utomlands. Danderyd har sedan några år samverkansavtal med länets övriga kommuner avseende förstahandsmottagning i gymnasieskolan. Samtliga program i samtliga kommunala skolor omfattas för första gången i skolvalet Sedan tidigare gäller att det är fritt att söka fristående gymnasieskolor. En handfull elever studerar utomlands på de svenska skolorna ibland annat London och Paris. Till höstterminen har 464 Danderyds-elever sökt gymnasieskola. Av dessa är 450 behöriga (3 augusti 2011). 431 elever är antagna i länet och i augusti övertas reservantagningen av gymnasieskolorna. Sannolikt är även flera elever antagna i skolor utanför länet. Med tanke på att det finns tomma platser bör alla behöriga elever kunna erbjudas en gymnasieplats. Skolor som antagit flest Danderyds-elever är Danderyds gymnasium 194 (45 %), Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm 79 (18 %). Eleverna har sökt till ungefär 50 skolor i huvudsak i Stockholms län, men några ligger utanför länet. Antalet obehöriga minskar successivt och individanpassade insatser görs för det fåtal elever som inte har en gymnasieplats vid höstterminens början. Danderyds gymnasium tar preliminärt emot 480 elever (3 augusti 2011). Av dessa kommer 194 (40 %) från Danderyds kommun. Skolan har dimensionerat antagningen till 484 platser, skolan har alltså lyckats fylla så gott som samtliga platser, vilket är mycket positivt då elevkullen minskat jämfört med föregående år och fler skolor startat. I länet är 18 procent av alla platser obesatta. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. För att uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling krävs att eleverna känner sig trygga, upplever att undervisningen håller hög kvalitet samt att de kan påverka innehållet i 1 Strukturkostnaden beräknas som de kostnader kommunen borde ha utifrån invånarnas utbildningsbakgrund, programval med mera. Avvikelsen beräknas därefter genom att jämföra Danderyds faktiska kostnader 2009 med den framtagna strukturkostnaden. Motsvarande beräkningar görs för många av kommunens verksamheter.

3 och har inflytande över sin utbildning. Resultaten visar att Danderyds gymnasium har god måluppfyllelse vad gäller att eleverna känner sig trygga men att det krävs förbättringar både när det gäller undervisningens kvalitet och elevernas inflytande över utbildningen. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Danderyds gymnasium har ett sämre genomsnittligt betygspoäng på både naturvetenskapsoch samhällsvetenskapsprogrammet 2010 jämfört med Skolan skriver i sin kvalitetsredovisning att sänkningen av betygsresultatet var väntad. Avgångsklass 2010 har under sina år i skolan presterat lägre än andra årskullar och deras ingångsvärden har också varit lägre. Alla elever på Danderyds gymnasium läser på högskoleförberedande program. 94 procent av eleverna i alla Danderyds gymnasieskolor fick behörighet till högskolan, vilket ger goda förutsättningar för fortsatta studier. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. (avser Danderyds gymnasium, Marina läroverket och VRG) Av de kommunala gymnasierna i landet redovisade tre kommuners gymnasieskolor i länet ett bättre genomsnittligt betygspoäng jämfört med Danderyds gymnasium, som hade 15,4. Genomsnittet för samtliga kommuner i riket var 14,0. De fristående skolorna i Danderyd visar också på goda studieresultat, med ett genomsnittligt betygspoäng för Viktor Rydbergs gymnasium på 18,3 och Marina läroverket på 16,0. Rikets alla friskolorhade ett genomsnittligt betygspoäng på 14,2. Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2012 samt för Våga Visa-enkäten 2011 besvarades av Danderyds gymnasium, Marina Läroverket och Mörby gymnasium. Det innebär att resultaten inte är rättvisande eftersom många Danderydselever går på Viktor Rydbergs gymnasium. Resultaten från 2010 redovisas i stället och resultaten för 2011 kommenteras i text i stället. Senaste Målnivå 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 utfall Alla elever känner sig trygga 97 % 100 % 100 % 100 % 2. Andelen elever som upplever 81 % 85 % 85 % 85 % att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 % 3. Andelen elever som upplever 65 % 70 % 70 % 70 % att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 % 4. Andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning ska öka till 85 % 81 % 85 % 85 % 85 %

4 5. Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet 6. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta Senaste utfall 2010 Målnivå 2012 Målnivå 2013 Målnivå ,4 16,5 16,6 16, kr per elev, 10 tkr längre än snittet Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Alla elever känner sig trygga Enligt kundundersökningen instämmer elever i hög grad i att de känner sig trygga och trivs på sina skolor. Andel elever på Danderyds Gymnasium som anger att de känner sig trygga på skolan är: 96 procent, Av skolans kvalitetsredovisning 2010 framgår det att av klasser i årskurs två är det 10 av 18 klasser som uppnår målet 100 procent. Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 % Kundundersökningen 2011 visar att endast 55 procent av eleverna på Danderyds gymnasium i åk 2 upplever att undervisningen håller hög kvalitet. Motsvarande siffra för 2010 var 74 procent. Vad denna skillnad beror på behöver analyseras. Vad gäller om det är stor variation på arbetssätten under lektionerna, så instämmer 50 procent i påståendet, vilket är en svag förbättring jämfört med Andelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 % 42 procent av eleverna anser att de får vara med att påverka innehållet i undervisningen. Det är en försämring jämfört med förra året då 58 procent av eleverna instämde i påståendet. Elevinflytande står kvar som ett prioriterat förbättringsområde för Danderyds gymnasium. Skolan uppger i sin kvalitetsredovisning att den arbetar långsiktigt och med helhetssyn för att dels utveckla arbetssätt som främjar elevinflytande och dels med att hjälpa elever mot ökad självständighet. Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet Enligt Öppna Jämförelser 2010 hade Danderyds-eleverna bäst genomsnittliga meritvärde i landet, 16,1 av maximala 20,0. Danderyds gymnasium har ett sämre genomsnittligt betygspoäng på båda programmen jämfört med 2009 och når inte upp till satt mål. Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga skolor i Danderyds kommun var år ,9. I riket var motsvarande siffra 14,0. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta Kostnaden per elev i Danderyd 2009 är ungefär kr lägre per elev jämfört med förortskommuner, vilket motsvarar 12 procent. Kostnaderna är 9 procent lägre jämfört med förvän-

5 tade, uttryckta i de så kallade strukturkostnaderna. Preliminärt är kostnaden 2010 per elev i Danderyd lägst i Stockholms län. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Barn- och utbildningsnämnden redovisade i januari till kommunstyrelsen de lägre kostnaderna av att ansluta till den länsgemensamma prislistan från och med höstterminen Beräkningarna visade att nämndens kostnader minskar med 1,3 miljoner kronor 2012 och 2,1 miljoner kronor Nämndens ram har minskats med motsvarande belopp i budgetdirektiven. I samband med gymnasieskolans stora förändringar är det extra svårt att förutse programval och kostnaderna för det. Reformerad gymnasieutbildning, Gy 11 Förändringarna i Gy 2011 innebär i korthet följande: Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad yrkesprogram - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs Lärlingsutbildning införs Nytt betygssystem Historia blir obligatoriskt ämne på alla program Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen Gemensamma priser i Stockholm län Danderyds kommun har samverkansavtal för gemensamma priser för den reformerade gymnasieskolan som startar höstterminen Prislistan är beräknad som ett genomsnitt av kommunernas nationella program, 17 st. I den reformerade gymnasieskolan finns alltså inga specialutformade program. Danderyds gymnasium har i den gamla gymnasieskolan många specialutformade program. Eftersom de är dyrare än nationella program blev intäktsminskningen för stor för gymnasiet om kommunen anslutit till den länsgemensamma prislistan även för den gamla gymnasieskolan. Under de närmaste åren kommer den gamla gymnasieskolan fasas ut och då har Danderyds gymnasium en speciell prislista för just dessa program. Uppräkning av programpriserna 2012 i den gamla gymnasieskolan blir 2,0 procent är första året för länsgemensamma priser. I juni 2011 beslutade Kommunförbundet Stockholms län (KSL) att rekommendera kommunerna att fastställa en modell för uppräkning av gymnasiepriserna. Modellen gäller från och med 2012 och utgår från ett konsumentprisindex, KPIX. Det vanligaste konsumentprisindexet förkortas KPI. Skillnaden är att KPIX exkluderar räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter. KSL har prövat olika index och kommit fram till att KPIX var det som speglar gymnasiekostnaderna bäst samt är aktuellt och accepterat. För 2012 beräknas uppräkningen vara 1,5 procent.

6 Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppräkning av programpriser för gymnasieprogram i den reformerade gymnasieskolan sker enligt KSL:s rekommendation. Enheternas synpunkter på det föreslagna indexet Danderyds gymnasium och produktionskontoret lämnar följande synpunkter: Att välja ett index är Produktionen i princip för. Problemet är att om indexet är lägre än de faktiska kostnadsökningarna för löner, hyror mm så innebär det ett förhållandevis stort effektiviseringskrav på gymnasieskolorna. Se några exempel på vad det skulle kunna innebära för Danderyds gymnasium Beräkning över effektiviseringskrav 2012 om högre löneökningar och ökningar övr. kostnader bland annat hyror än förväntad indexhöjning programpeng för gemensam prislista inom Stockholms län Effektiviseringskrav Prel. omslutning 2012 Danderyds gy kr Ökad intäkt om indexökning programpeng med 1,5 % kr Ökad kostnad om kostnadsökningar med 2,2 % kr kr Ökad kostnad om kostnadsökningar med 2,5 % kr kr Alternativt om endast lönerna ökar mer än indexuppräkningen : Effektiviseringskrav Prel kostnad löner inkl PO ( 70 %) kr Ökad intäkt för löner om indexuppräkning 1,5 % kr Ökad kostnad om löneökningar med 2,2 % kr kr Ökad kostnad om löneökningar med 2,5 % kr kr Övriga gymnasieskolor i Danderyd har givits möjlighet att lämna synpunkter men inte gjort det. Danderyds gymnasiums arbete med den reformerade gymnasieskolan m.m. Danderyds gymnasium står inför flera stora förändringar som infaller samtidigt under några år. Den reformerade gymnasieskolan ska successivt införas under tre år. Den gamla gymnasieskolan utfasas samtidigt och för gymnasiets del innebär det stora intäktsminskningar. Konkurrensen ökar om det minskande antalet gymnasieelever i länet. Utöver det så sker även andra viktiga nationella reformer i gymnasieskolan. Som exempel kan nämnas lärarlegitimation, ny betygsskala och ny skollag. Danderyds gymnasium beskriver i bilaga själv hur de arbetar med dessa frågor. Danderyds gymnasium blev nyligen omcertifierade till Investors in People (IIP), vilket förenklat kan beskrivas som ett kvalitetssäkringssystem: I utvärderingen stå bland annat: Utvärderingen av Danderyds gymnasium i Danderyds kommun är en förnyad utvärdering. Skolan erhöll sitt första IIP-godkännande i juni 2001, omcertifierades i december 2003 och november Detta blir alltså den fjärde certifieringen, något som bara ett fåtal organisationer genomfört i Sverige.

7 till budget 2012 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2010 och 2011 Antal barn/elever Utfall 2010 Budget Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2010 och 2011 Budget Utfall 2010 Belopp i tkr Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Inackorderingstillägg Intagning och uppföljning Intagningskansli Särskilt stöd Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Summa intäkter Summa nettokostnader till ersättningsnivåer 2012 för såväl den gamla gymnasieskolan som den reformerade gymnasieskolan redovisas nedan. Förvaltningen föreslår att ersättningsnivåerna fastställs av kommunfullmäktige. Utvecklingen 2013 och åren framåt Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2013 och 2014 Antal elever Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2013 och Belopp i tkr Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Inackorderingstillägg

8 Belopp i tkr Intagning och uppföljning Intagningskansli Särskilt stöd Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Summa intäkter Summa nettokostnader Prestationer och nyckeltal Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Antal Bokslut Budget Budgetförslag Kostnad Kostnad per folkbokförd elever i egen/annan kommuns gymnasieskolor Danderyd Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Förortskommuner uppg sakn Elever folkbokförda i komm., övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildn. i gymnasiet Danderyd 75 Förortskommuner 46 Andelen folkbokförda elever med fullföljd gymnasieutbildning (samtliga skolor) inom tre år, exkl. IV-program Danderyd Avser ,7 Ranking i riket Avser Betygspoäng, totalt i genomsnitt samtliga folkbokförda i samtliga gymnasieskolor) Danderyd 16,1 Bland de högsta i landet Bland de högsta i landet Bland de högsta i landet Bland de högsta i landet Förortskommuner 14,2 Samverkan med andra kommuner Gemensamt antagningskansli med gemensamt IT-baserat antagningssystem. Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med nio övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående tillsyn och kvalitetsfrågor Gemensam länsprislista för gymnasieutbildningarna från och med höstterminen 2011

9 Gemensam elevdatabas från och med 2012 som även kommer användas till utbetalning av skolpeng till samtliga skolor samt i uppföljningsansvaret. Nätverk av ekonomer angående peng och regler. Regionalt samarbete inom Kommunförbundet Stockholms län.

10 till ersättningsnivåer till Danderyds gymnasium, tillika interkommunal ersättning och ersättning till fristående gymnasieskolor Program och inriktningar i den "gamla" gymnasieskolan (Gy 94) Program Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Nationella program Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Nv snitt Matematikgymnasiet/Spetsutb ma Naturvetenskapsprogrammet, matematik distans Samhällsvet program för elever med Asperger Specialutformade program Internationell sam-natur Sam med journalistik och kommunikation Internationell ekonomi Internationell sam Sam med ekonomi och juridik Samhällsestet, bild och form eller teater Samhällsestet, musik Samhällsprogram med idrott och hälsa Naturestet, bild och form, eller teater Naturestet, musik Naturvetenskap med idrott och hälsa Naturvetenskap med internationell profil Natur med juridik eller ekonomi Natur med journalistik och kommunikation IV. Individuella programmet % momskompensation tillkommer till fristående gymnasieskolor För övriga nationella program ersätts fristående gymnasieskolor enligt riksprislistan

11 Program och inriktningar i den reformerade gymnasieskolan (Gy11) Med SV-pris menas att Skolverket fastställer ersättningsnivån Program och inriktningar Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa (BFFRI) Pedagogiskt arbete (BFPED) Socialt arbete (BFSOC) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Husbyggnad (BAHUS) Mark och anläggning (BAMAR) Måleri (BAMAL) Plåtslageri (BAPLA) Anläggningsfordon (BAANL) El- och energiprogrammet (EE) Automation (EEAUT) Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) Elteknik(EEELT) Energiteknik (EEENE) Säkerhetsgy. Kista: Skydd o säkerhet SV-pris SV-pris Fordons- och transportprogrammet (FT) Godshantering(FTGOD) Karosseri och lackering (FTKAR) Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) Personbil (FTPER) Transport (FTTRA) Handels- och administrationsprog. (HA) Administrativ service (HAADM) Handel och service (HAHAN) Hantverksprogrammet (HV) Finsnickeri (HVFIN) Florist (HVFLO) Frisör (HVFRI) Textil design (HVTEX) Övriga hantverk (Skolv. har koder) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell och konferens (HTHOT) Turism och resor (HTTUR) Industritekniska programmet (IN) Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) Processteknik (INPRO)

12 Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Program och inriktningar Produkt och maskinteknik (INPRK) Svetsteknik (INSVE) Botkyrka: Grafisk produktion SV-pris SV-pris Industritekniska gymn Tågia AB (INDRI) Naturbruksprogrammet (NB) Djur (NBDJU) Lantbruk (NBLAN) (Skog) Trädgård (NBTRA) Marina Läroverket Danderyd SV-pris SV-pris Restaurang- och livsmedelsprog. (RL) Bageri och konditori (RLBAG) Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) Kök och servering (RLKOK) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet (VFFAS) Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) Ventilationsteknik (VFVEN) VVS (VFVVS) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) (inga nationella inriktningar) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi (EKEKO) Juridik (EKJUR) Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning (ESBIL) Dans (ESDAN) Teater (ESTEA) Estetik och media (ESEST) Musik (ESMUS) Botkyrka: Nycirkus SV-pris SV-pris Botkyrka: Anim. foto, ljud SV-pris SV-pris Stockholm: Yrkesmusiker SV-pris SV-pris Stockholm: Yrkesdansare Lilla Akademin Musikgy (ESMUS) SV-pris SV-pris Humanistiska programmet (HU) Kultur (HUKUL) Språk (HUSPR) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap (NANAT) Naturvetenskap och samhälle (NANAS)

13 Program och inriktningar Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Danderyd: Matematisk specialisering SV-pris SV-pris Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskap (SASAM) Medier, inform. och kommunika. (SAMED) Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling (TEDES) Informations- och medieteknik (TEINF) Produktionsteknik (TEPRO) Samhällsbyggande och miljö (TESAM) Teknikvetenskap (TETEK) Nationellt godkända idrottsutbildningar Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott % momskompensation tillkommer till fristående gymnasieskolor

14 Bilaga: Danderyds Gymnasiums konsekvensanalys inför läsåret Antagningssiffror hösten 2011 För aktuella antagningssiffror Åk1, se excelfil 1 (situationen ) Det vi kan se är att vi fortfarande håller ställningarna vad gäller söktrycket till skolan. Dock önskar vi fler förstahandssökande än vad som nu är fallet. Vi skulle också önska en större andel Danderydselever som för tillfället endast uppgår till ca 40 % av totalen. Här önskar gymnasiet ett utökat sambete med Fribergaskolan och Mörbyskolan, vilket också är på gång med ett första strategimöte Dagy:s Ekonomiprogram samt Naturvetenskapsprogrammet är i särklass mest populärt bland ungdomarna. Det som är glädjande är också att våra nya anpassade nationella program med fördjupning Internationell, som bygger vidare på skolans tidigare specialutformade program med internationell inriktning med naturvetenskaplig respektive ekonomisk inriktning är de i särklass mest populära utbildningarna på skolan. Det är därför viktigt för Dagy att fortsätta med den internationella ansatsen inom dessa två program, där vi är riktigt starka och även står mycket väl i konkurrensen. Detta trots att internationalisering kostar, men vi måste fortsätta vara bra där vi vet att vi är riktigt bra! Vi gjorde ett tappert försök med att starta det humanistiska programmet på Dagy, men vi fick endast 3 förstahandssökande och var tvungna att stänga ner det programmet. Då det endast var 150 förstahandssökande till det humanistiska programmet i hela Stockholms län, så ser vi inga utsikter till att försöka med det igen till hösten Det vi också kan se är att vi har ett svagt sökandetryck vad gäller det nationella Estetiska programmet, varför skolledningen förordar att vi också stänger ner det programmet till hösten Dock fick vi trots dåliga förutsättningar riktigt bra med sökande till vår Särskilda variant Naturvetenskapsprogrammet med estetisk profil. Detta trots att eleverna var tvungna att söka ett program, som först i efterhand fick godkänt av Skolverket. Så det är här vi tänker satsa vad gäller estetiken på skolan. Detta tillsammans med utbudet på det individuella valet. Matematikspetsutbildningen måste också kommenteras. Trots vårt goda rykte i hela Sverige, torts våra fantastiska resultat, så får vi få sökande. Detta trots det stora upptagningsområde vi har. Här måste vi analysera varför vi inte får fler elever trots den höga kvaliteten i utbildningen. Vi måste också aktivt göra en insats för att locka fler tjejer till utbildningen. Från gymnasieantagningen kan det vara intressant med följande statistik, som ändå visar att Danderyds gymnasium står sig väl i konkurrensen. Sökande är det totala antalet sökande till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun. Det är färre sökande än förra året. Lediga platser av alla platser på nationella program är obesatta. Det motsvarar 20 % av totala antalet platser. Förra året var andelen obesatta platser 15 %. Fler skolor med fler studievägar och fler platser än tidigare år erbjuds sökande elever i år. Antalet sökande elever är därtill färre i år än tidigare med anledning av minskade årskullar.

15 Danderyds Gymnasium erbjuder läsåret följande program Nya gymnasiet utifrån GY2011 Teknikprogrammet med inriktningar (1 klass): Design och produktutveckling (20 elever) Informations- och medieteknik (12 elever) Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar (5 klasser): Naturvetenskap (2 klasser med 32 elever/klass) (Fördjupning Internationell 1 klass samt fördjupning Biokemi - Internationell 1 klass) Naturvetenskap och samhälle (1 klass med 32 elever) Spetsutbildning Matematikgymnasiet (1 klass med 30 elever. 15 mattespetselever i samläsning med 15 elever med fördjupning Fysik) Särskild variant NV med estetiska inriktningar Bild och Musik (1 klass med 30 elever. 15 Bild och 15 Musik) Estetiska programmet med inriktningar (1 klass): Musik (14 elever) Bild och formgivning med estetiska programfördjupningar (9 elever) Ekonomiprogrammet med inriktningar (6 klasser): Ekonomi ( 4 klasser med 32 elever/klass) (Fördjupning Internationell 2 klasser, fördjupning Marknadsföring 1 klass, fördjupning Hållbart samhälle och Redovisning och beskattning 1 klass) Juridik (2 klasser med 32 elever/klass) Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar (4 klasser): Medier, information och kommunikation (1 klass med 30 elever) Samhällsvetenskap (1 klass med 32 elever. Fördjupning Global.) Beteendevetenskap (1 klass med 32 elever) Samhällsvetenskap för elever med Aspergers syndrom ( 1 klass med 8 elever) Gymnasiesärskolan (2 klasser): Service och miljö (3 elever) Hotell och restaurang (3 elever) Gamla gymnasiet Nationella program Naturvetenskapsprogrammet Matematikspetsutbildningen Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapligt program för elever med Aspergers syndrom Specialutformade program Internationell Sam-Natur

16 Sam med journalistik och kommunikation Internationell ekonomi Internationell Sam Sam med juridik och ekonomi Samhällsestet med bild och form eller teater Samhällsestet med musik Samhällsprogram med idrott och hälsa Naturestet, bild och form eller teater Naturestet med musik Naturvetenskap med idrott och hälsa Naturvetenskap internationell Natur med juridik eller ekonomi Natur med journalistik och kommunikation Gy-sär Hotell och restaurang och Service och miljö. (För antalet elever se excelfil 1) Två gymnasiesystem parallellt fram t o m vt 2013 ger följande konsekvenser. Verksamhetsrelaterade: Elever tillhörande den sista kullen i dagens gymnasieskola som gör studieuppehåll kommer efter sitt uppehåll att hamna i det nya systemet. Parallella system för elevhantering närvaro, betyg, information osv har vi erfarenhet av från tidigare gymnasiereformer, men detta kommer att innebära mycket merjobb av alla i och med att alla medarbetare arbetar i två parallella system. GY11 kommer att kräva mycket av medarbetarna vad gäller kompetensutveckling av den nya skollagen, den nya gymnasieförordningen, nya ämnesplaner kursplaner, den nya betygsskalan och betyg och bedömning framförallt. Detta är kostnadsrivande för verksamheten. Läromedel måste införskaffas till de flesta nya ämnen vilket innebär ökade ämnesbudgeter och merkostnad för skolan. Förövrigt vad gäller ekonomi, se nedan. Minskade intäkter utifrån länsgemensam prislista och ekonomiska konsekvenser Det nya gymnasiet kräver nyinvesteringar på läromedelssidan, samt fortsatta medel för kompetensutveckling. Dessutom kommer vi att behöva ta kostnader för att lärare ska bli behöriga och få legitimation utifrån kraven på lärarlegitimation. I dagsläget är det ca 10 lärare som berörs. Här är det viktigt att avisera att det kommer att medföra ökade kostnader och ingen besparing är möjlig. Det som också är viktigt att belysa i detta sammanhang är att vi måste öka lönerna för lärarna utöver det avtal som kommer, utifrån det låga löneläget som lärarna på gymnasiet uppvisar i förhållande till Stockholm stad. I de nyrekryteringar som har ägt rum under våren och sommaren har vi varit tvungna att ge avsevärt högre löner än vad vi tänkt oss, för att överhuvudtaget få lärare. Detta blir ett problem då vi har anställda i huset med mångårdig anställning, samt med kompetens vi behöver, som nu tjänar lika mycket som de nya som kommer in. Här måste vi räkna med löneökningar om ca 3-4 % inför Vi har också regeringens önskan om satsning på lektorer. Något som vi på gymnasiet verkligen välkomnar. Detta kommer dock också att medföra ökade kostnader, då dessa lektorer kommer att få höjda löner inom befintlig budget. Här vore det värdefullt för nämnden att se

17 hur kommuner som Uppsala och Västerås försökt lösa detta, genom särskilda satsningar från utbildningsnämnderna. Uppsala har här en särskilt intressant modell. Till detta så kommer att vi måste satsa på 1:1 utifrån att grundskolan i Danderyd nu börjar med det, samt att våra konkurrenter gör det. Här ska vi tillsätta en utredning som skyndsamt kommer att få redovisa vilka ekonomiska konsekvenser införandet av en dator per elev kommer att medföra för Dagy. En strategisk IT-grupp har också tillsatts. Minskade intäkter är en realitet som vi måste försöka anpassa oss till, utifrån den nya länsgemensamma prislistan. Konsekvenser: Teknikprogrammet: Är nytt och här har vi bara det nya programmet kr Naturvetenskapsprogrammet: Tidigare ersättning: Naturvetenskap med idrott och hälsa:78360 kr; Naturvetenskap internationell: kr; Natur juridik/ekonomi: kr; Natur med journalistik och kommunikation: kr Ny ersättning: kr Ekonomiprogrammet: Tidigare ersättning: kr Ny ersättning: kr Estetiska programmet: Är nytt i ny nationell form, då skolan endast haft specialutformade tidigare som nu försvinner inom Samhällsvetenskap och estetik. Musik: kr Bild: kr Naturvetenskapliga programmet, särskild profil natur (fastställs av Skolverket och är i dagsläget kr, men vi väntar på besked om höjning av nivån.) Tidigare ersättning: Naturestet bild: kr musik: kr Ny ersättning: kr oavsett profil. Samhällsvetenskapliga programmet: Tidigare ersättning: Sam idrott och hälsa: kr; Sam internationell: kr Ny ersättning: kr Samhällsvetenskapliga programet Medier, information och kommunikation: Tidigare ersättning: kr Ny ersättning: kr Matematikspetsutbildning ingen skillnad här kr Utanför avtalet ligger Gy-sär och Samspecial med Asperger. Ersättning Asperger: kr per elev och Gy-sär kr. Jag har med hjälp från Birgitta Fresk på produktionskontoret gjort följande scenario tre år fram i tiden. Excelfil 1 är utifrån hur det ser ut i dag, tämligen realistisk och hur vi tänker till kommande läsår. Till dessa prognoser tillkommer Särskolan samt att Särskild variant naturestet just nu är tillsammans med naturvetarna. Jag har också lagt in lite avhopp bland eleverna. Detta innebär att med den nya elevpengen utifrån excelfil 1, realistisk prognos, så är prognosen vad gäller intäkter : kr : kr : kr Dvs en besparing på ca kr blir konsekvensen under dessa tre år. Detta samtidigt som vi får ökade kostnader enligt ovanstående resonemang.

18 Planering för en anpassning till lägre ersättningsnivåer enl KSL:s förslag. Under föregående punkt har vi redogjort för förhållandet kostnad och intäkt med egna prissättningen och den nya enligt KSL. Under infasningen av nya gymnasiet kommer den utbildningen i ett första steg kostnadsanpassas till KSL:s ersättningsnivå. Kostnaden under utfasningen av nuvarande ser vi i dagsläget inte någon enstaka enkel lösning på. Danderyds Gymnasium har under många år sökt och genomfört kostnadseffektiviseringar. Följande finns att ta ställning till under kommande år, en del står i ett direkt förhållande till efterfrågan av studieplatser. Följande finns på vår agenda: Fortgående ser vi över antalet valbara kurser samt kurser vi erbjuder inom det individuella valet och höjer det minsta antalet deltagare för att starta en kurs. Hur stora besparingar vi kommer att kunna göra i och med detta är i dagsläget inte klart. Dock måste vi behålla attraktiva kurser/ämnen, då det är en viktig konkurrensfördel, t.ex. små grupper i moderna språk. Säg att detta påverkar 2 lärartjänster, med en besparing på ca 1 miljon kr. Utifrån att vi minskar utbudet av estetiska kurser, utifrån GY11, samt minskat intresse från eleverna, så är prognosen en minskning av lärare här med 2, 0 tjänster, ca 1 miljon kr. Utifrån att ämnet Idrott och hälsa minskar i GY11, samt att våra specialutformade program försvinner så ser vi här en minskning av ca 2, 0 idrottslärartjänster, vilket ger en besparing på 1 miljon kr. En översyn av lärarnas tjänster måste också göras, samt en översyn av skolans stödverksamhet. Dock kommer ökade krav på särskilt stöd för eleverna i den nya skollagen, så detta måste analyseras noggrant framgent. En prognos på 2, 0 lärartjänster i besparing skulle dock kunna vara rimligt, besparing 1 miljon kr. En översyn av övriga medarbetare måste också göras. Via pensionering och naturlig avgång är en prognos om 2,0 tjänster rimlig. Besparing 1 miljon kr. Vi har redan gjort en minskning av 0,5 expeditionspersonal from ht kr besparing. Minskar antalet kurser eller det totala elevunderlaget kommer vi avskaffa paviljonger. Kostnadsbesparingen för detta kommer först året efter pga att avveckling och borttransport kostar ungefär lika mycket som paviljonghyran. Besparing ca 1 milj. Införa arbetsplatsförlagd arbetstid för lärarna. Finns lärare tillgängliga borde vi kunna utforma ett system där vi minimerar behovet av externa korttids vikarier. Besparing ca 250 tkr. Dock är det en fördel för Dagy att arbetsplatsförlagd tid ej föreligger då det är en sak vi kan konkurrera med, utifrån det låga löneläget. Vi har startat en process där vi ska belysa den digitala teknikens möjligheter i pedagogikens tjänst. Detta kan som ett resultat ge en framtida kostnadsminskning på läromedel. Dock får vi en kostnad för datorerna i 1.1 också. Men helt klart är att läromedelsbudgeten kommer att kunna minska på sikt. Dock sker en ökning framgent då det är en helt ny reformerad gymnasieskola som startar nu i höst med nya kurser och ämnen över hela linjen. Den OH kostnad som åläggs Danderyds Gymnasium från produktions och kommunledningsorganisationen vill vi genomlysa dels ur ett perspektiv där kostnad relateras till den nytta som skolan erhåller och dels ur perspektivet konkurrensneutralitet. Av skolans budget utgör OH kostnaden ca 10%. Minskar våra intäkter borde också utgifterna minska.

19 Hyressättningen borde ses över då gymnasiet har betalat ombyggnationer från elevpengen under många år och fastighetsförvaltaren trots detta inte sänkt hyran, vilket borde vara rimligt. Vad ingår egentligen i hyran och vad får Dagy ut av det. Här måste vi sätta till en utredning för att klargöra vad som ingår i hyran och vad som inte ingår. Danderyds Gymnasium har fonderade medel som 2010 uppgår till 17, 814 milj. Den ekonomiska situation som uppstår beror helt på att den ersättningsnivå som KSL:s prislista innebär inte täcker skolans kostnader för de aktiviteter som Dagy bedriver i undervisningen med bl.a. entreprenöriellt lärande, studiebesök, internationella engagemang, praktik utomlands, välutrustade laborationslokaler för att nämna några i dagens gymnasieskola. Detta innebär väldiga utmaningar framgent då skolan måste bromsa in rejält samtidigt som Dagy måste ge full gas framåt. Danderyds Gymnasium förlorar följande intäkter: ca 7,7 milj (nuv gymn med en årskurs sista ut) ca 8,2 milj (GY11 helt impelemnterat) Detta innebär en underfinansiering av skolans verksamhet under dessa år. Beslut som inte skolan kunnat påverka och som allvarligt kan äventyra varumärket om inte kvaliteten kan upprätthållas. Vi ser skolans fonderade medel som en resurs och möjlighet att kunna täcka underskottet som uppstår under utfasningen av nuvarande skolform. Kostnadsjämförelse mellan Danderyds Gymnasium och närliggande kommunala gymnasier. Uppgifterna är hämtade ur rapporten: Öppna jämförelser 2009 gymnasieskolorna.(skl)sifferunderlaget är ett 3-årigt medelvärde för åren Nettok/elev varav lokal går i kom egna gymn Danderyd ,6% Täby ,0% Nacka ,9% Sollentuna ,7% Solna ,4% Sthlm ,4% Sundbyberg ,8% Vallentuna ,5% Lidingö ,3% Österåker ,2% Danderyds Gymnasium bedriver en kostnadseffektiv verksamhet med resultat som är bland de absolut bästa i jmf med kommunala gymnasieskolor i landet. I ovanstående jmf har vi lägst nettokostnad/elev. Lägre ersättning medför att vi måste minska kostnaderna vilket kan påverka undervisningen negativt. I ett läge där ersättningen hamnar på en nivå där vi kan anta att vi på skolan inte längre kan känna nöjsamhet med elevernas resultat riskeras Danderyds Gymnasiums varumärke och goda rykte, vilket försämrar skolans konkurrenssituation. Danderyds Gymnasium är en mycket attraktiv gymnasieskola och har haft en rad inarbetade utbildningar som tex sam-internationell ekonomi ( sedan 16 år) som varit specialutformade för att passa de elever som söker oss. Detta vill vi inte och kan vi inte bara helt enkelt släppa, utan detta vill vi ta med oss in i det nya gymnasiet GY11, med start nu i höst. Utmaningen ligger i att kunna överföra de inarbetade varumärkena som våra utbildningar utgör till den nya gymnasieskolan, då de specialutformade programmen är borttagna.

20 Antalet sökande till Danderyds Gymnasium beror bla på årskullens storlek men till avgörande del på hur pass attraktiva våra utbildningar är. Hittills har vi klarat oss mycket bra och även nu till hösten 2011 fått en god tillströmning av ansökningar trots kullarnas varierande storlek. Det kommer framöver att vara av största betydelse att kunna attrahera de bästa pedagogerna och erbjuda de bästa utbildningarna för att klara oss i konkurrensen på utbildningsmarknaden. Detta kräver en lyhörd anpassning och utveckling av utbildningsutbudet som förvaltar och blickar framåt. Övrigt vad gäller personal på Dagy Vi ämnar tillsätta lektorer på Dagy from vt Vi har behöriga lektorer i Biologi, Kemi, Historia och Fysik. Vår intention är att också få lektorat i Matematik, Svenska, Engelska Moderna språk och Religion. Internt arbete pågår för att finna individuella lösningar vad gäller lärare som i dagsläget inte är behöriga, men tillsvidareanställda. Rörligheten i stort är mycket låg, vilket borgar för en stabil undervisningssituation på skolan och trygghet för eleverna. Dock har det skett en stor föryngring av kollegiet de senaste åren, nuvarande medelålder ca 44 år, och i kommande rekrytering är det också viktigt att tänka på att få in något äldre och mer livserfarna lärare. En översyn av skolans individuella val, valbara kurser och tjänsteplanering är på gång, vilket kommer att medföra personalneddragningar. En total översyn av övriga medarbetare pågår också, vilket också kommer att medföra personalminskningar. Ledningsorganisationen ses över och ett nytt förslag till ledningsorganisation kommer att presenteras under hösten, med start Det kommer att bli neddragningar inför inom de estetiska ämnena och Idrott och hälsa utifrån GY11, vilket också medför personalminskningar. Kort om hur vi på Dagy arbetar med de nya skolreformerna med start hösten GY11. All individuell kompetensutveckling kommer att ägas av skolledningen de närmaste åren för att vi ska kunna satsa ordentligt på allt det nya. Dagy har också infört en utökad konferenstid om en timme/vecka för att vi ska kunna prioritera ämneskonferenser utifrån bl.a. de nya ämnesplanerna och kunskapskraven som nu kommer. Det är också oerhört viktigt att tid ges till lärarna för att de ska kunna sätta sig in i det nya tänket kring betyg och bedömning och att vi där får en samsyn inom de olika ämnena på skolan. Vi kommer också sedan under våren att ta in en extern expert som kommer att föreläsa kring just betyg och bedömning med koppling till den nya betygsskalan för alla lärare på Dagy. Även programarbetslagen kommer att ha fler möten med fokus på GY11 och de nya programmen utifrån ett helhetsperspektiv. Nya skollagen. Här följer några exempel på vårt arbete. Vi har redan förberett oss och gjort om våra rutiner vad gäller de ökade kraven på åtgärdsprogram för elever med särskilda behov samt hur vår frånvarorapportering ska gå till, med kontakt med vårdnadshavare/förälder vid första ogiltiga frånvarotillfället. Vi kommer också att dela ut studieplaner till alla elever vid terminssluten, där den ogiltiga frånvaron kommer att redovisas. I och med detta ser vi också över våra rutiner kring frånvarorapporteringen och betonar vikten av att lärarna sköter denna viktiga uppgift. En arbetsgrupp har också tillsatts för att gå igenom hur de ökade kraven på mentorsuppdraget ska kunna implementeras på bästa sätt utifrån Dagy:s perspektiv. Rektor kommer också att vid upprepade tillfällen gå igenom olika nyheter på personalkonferenser, samt via rektorsbrev

21 kontinuerligt informera alla medarbetare. Vad gäller de ökade kraven vad gäller elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen (SYV) så står Dagy väl rustade med två kuratorer, tre SYV och två skolsköterskor. Kompetensutveckling av medarbetarna vad gäller den nya skollagen och elevhälsans roll är redan inbokad under en dag hösten Kvarsittning och försittning är inga metoder som vi kommer att utnyttja på Dagy i första hand. VFU och den nya lärarutbildningen. Eftersom det ställs ökade krav på handledningen i den nya lärarutbildningen, så pågår en inventering av hur många av våra lärare som får vara handledare i den nya utbildningen. Skolledningen anser att det är viktigt att vi får ett antal lärare per ämne, som kan vara handledare, då det är ett viktigt uppdrag som ålagts oss av staten. Vi ser gärna ett utökat samarbete med Stockholms universitet här. Lärarlegitimation. Alla lärare har fått lämna in sina examensbevis, samt alla lärare har fått ett intyg så att de from kan ansöka om sin legitimation. Skolledningen måste bevaka att så sker så att alla har gjort detta i god tid inför Genom den interna kartläggning som vi också gjort, så har det också framkommit fall som skolledningen inte tidigare känt till vad gäller obehöriga lärare. Dock är det inte många det rör sig om, ca 10 personer. Det måste emellertid också föras en vidare diskussion om vem som ska stå för kostnaderna som uppstår i och med den vidareutbildning som behövs för dessa tillsvidareanställda icke-behöriga personer. En individuell kompetensplan utarbetas också med respektive individ kring hur en lösning ska ske. Vi anser att det kommer att bli ett riktigt hundår för alla medarbetare med två parallella system igång, men vi anser att Dagy står väl rustade att möta alla nya reformer och vi ser med tillförsikt fram emot kommande läsår. Danderyds Gymnasium Anders Duvkär Wille Rönnholm Mike O Brien Rektor Planeringsansvarig Utvecklare

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-10-15 Tid 2012-10-23, Kl 19:00 Plats Tullinge gymnasium, matsalen, Alfred Nobels Allé 206, Tullinge Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl.

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 19 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 2,11(+c// 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag 22 april 1999 1.2 Skolverket redovisning den 25 november 1998 samt synpunkter på förslaget 1.3 Uppdraget genomförande 1.4 Generella

Läs mer

Granskningsrapport avseende Betygsutveckling i några gymnasieskolor.

Granskningsrapport avseende Betygsutveckling i några gymnasieskolor. Granskningsrapport avseende Betygsutveckling i några gymnasieskolor. Projektledare: Kaj Oldrup Foto: Pernilla Lindblad. Från utsparken Malmö Latin 2008. Beslutad av revisorskollegiet 2008-10-21 Postadress:

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.1 Förskola... 3 1.2 Ungdom och skola... 4 1.3 Verksamheter för äldre och personer

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer