Driftbudget för programområdet gymnasieskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftbudget för programområdet gymnasieskolan"

Transkript

1 Driftbudget för programområdet gymnasieskolan Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Gymnasieskola Verksamhetens intäkter ( + ) Verksamhetens kostnader ( - ) Nettokostnader Budgetförslagets beräkningar utgår från befolkningsprognosen Jämfört med den föregående befolkningsprognosen finns skillnader i antalet barn och elever: Antal elever 2012 Antal elever 2012 i gammal prognos i ny prognos Gymnasieskola Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2012 och Observera att inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2012 Budget I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som övriga Sverige och utomlands. 3. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. 4. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. 5. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Gul Gul Gul Gul Grön i regionen Gul Grön i regionen Gul Grön i regionen Gul Gul Gul Grön Grön Grön Grön Grön Grön Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

2 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelse överträffar förväntad nivå. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Måluppfyllelsen mäts genom årlig statistik och Våga Visa-enkäter, egna besök i verksamheten, Öppna Jämförelser med mera. Genom att samla alla uppgifter under rubrikerna ekonomi, prestationer samt kvalitet och resultat så finns ett pålitligt underlag då vi även väger in mjukare värden. Speciellt för i år är dock att Våga Visa-enkäten endast går att använda för Danderyds gymnasium, i övriga skolor skickades inte enkäten till eleverna och föräldrarna. Kostnaden per elev i Danderyd är ungefär kr lägre per elev jämfört med förortskommuner. Kostnaderna är 9 procent lägre jämfört med förväntade, uttryckta i de så kallade strukturkostnaderna 1. Enligt Öppna Jämförelser hade Danderyds-eleverna bäst genomsnittliga meritvärde i landet, 16,1 av maximala 20,0. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som övriga Sverige och utomlands. Danderyd har sedan några år samverkansavtal med länets övriga kommuner avseende förstahandsmottagning i gymnasieskolan. Samtliga program i samtliga kommunala skolor omfattas för första gången i skolvalet Sedan tidigare gäller att det är fritt att söka fristående gymnasieskolor. En handfull elever studerar utomlands på de svenska skolorna ibland annat London och Paris. Till höstterminen har 464 Danderyds-elever sökt gymnasieskola. Av dessa är 450 behöriga (3 augusti 2011). 431 elever är antagna i länet och i augusti övertas reservantagningen av gymnasieskolorna. Sannolikt är även flera elever antagna i skolor utanför länet. Med tanke på att det finns tomma platser bör alla behöriga elever kunna erbjudas en gymnasieplats. Skolor som antagit flest Danderyds-elever är Danderyds gymnasium 194 (45 %), Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm 79 (18 %). Eleverna har sökt till ungefär 50 skolor i huvudsak i Stockholms län, men några ligger utanför länet. Antalet obehöriga minskar successivt och individanpassade insatser görs för det fåtal elever som inte har en gymnasieplats vid höstterminens början. Danderyds gymnasium tar preliminärt emot 480 elever (3 augusti 2011). Av dessa kommer 194 (40 %) från Danderyds kommun. Skolan har dimensionerat antagningen till 484 platser, skolan har alltså lyckats fylla så gott som samtliga platser, vilket är mycket positivt då elevkullen minskat jämfört med föregående år och fler skolor startat. I länet är 18 procent av alla platser obesatta. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. För att uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling krävs att eleverna känner sig trygga, upplever att undervisningen håller hög kvalitet samt att de kan påverka innehållet i 1 Strukturkostnaden beräknas som de kostnader kommunen borde ha utifrån invånarnas utbildningsbakgrund, programval med mera. Avvikelsen beräknas därefter genom att jämföra Danderyds faktiska kostnader 2009 med den framtagna strukturkostnaden. Motsvarande beräkningar görs för många av kommunens verksamheter.

3 och har inflytande över sin utbildning. Resultaten visar att Danderyds gymnasium har god måluppfyllelse vad gäller att eleverna känner sig trygga men att det krävs förbättringar både när det gäller undervisningens kvalitet och elevernas inflytande över utbildningen. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Danderyds gymnasium har ett sämre genomsnittligt betygspoäng på både naturvetenskapsoch samhällsvetenskapsprogrammet 2010 jämfört med Skolan skriver i sin kvalitetsredovisning att sänkningen av betygsresultatet var väntad. Avgångsklass 2010 har under sina år i skolan presterat lägre än andra årskullar och deras ingångsvärden har också varit lägre. Alla elever på Danderyds gymnasium läser på högskoleförberedande program. 94 procent av eleverna i alla Danderyds gymnasieskolor fick behörighet till högskolan, vilket ger goda förutsättningar för fortsatta studier. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. (avser Danderyds gymnasium, Marina läroverket och VRG) Av de kommunala gymnasierna i landet redovisade tre kommuners gymnasieskolor i länet ett bättre genomsnittligt betygspoäng jämfört med Danderyds gymnasium, som hade 15,4. Genomsnittet för samtliga kommuner i riket var 14,0. De fristående skolorna i Danderyd visar också på goda studieresultat, med ett genomsnittligt betygspoäng för Viktor Rydbergs gymnasium på 18,3 och Marina läroverket på 16,0. Rikets alla friskolorhade ett genomsnittligt betygspoäng på 14,2. Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2012 samt för Våga Visa-enkäten 2011 besvarades av Danderyds gymnasium, Marina Läroverket och Mörby gymnasium. Det innebär att resultaten inte är rättvisande eftersom många Danderydselever går på Viktor Rydbergs gymnasium. Resultaten från 2010 redovisas i stället och resultaten för 2011 kommenteras i text i stället. Senaste Målnivå 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 utfall Alla elever känner sig trygga 97 % 100 % 100 % 100 % 2. Andelen elever som upplever 81 % 85 % 85 % 85 % att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 % 3. Andelen elever som upplever 65 % 70 % 70 % 70 % att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 % 4. Andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning ska öka till 85 % 81 % 85 % 85 % 85 %

4 5. Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet 6. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta Senaste utfall 2010 Målnivå 2012 Målnivå 2013 Målnivå ,4 16,5 16,6 16, kr per elev, 10 tkr längre än snittet Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Alla elever känner sig trygga Enligt kundundersökningen instämmer elever i hög grad i att de känner sig trygga och trivs på sina skolor. Andel elever på Danderyds Gymnasium som anger att de känner sig trygga på skolan är: 96 procent, Av skolans kvalitetsredovisning 2010 framgår det att av klasser i årskurs två är det 10 av 18 klasser som uppnår målet 100 procent. Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 % Kundundersökningen 2011 visar att endast 55 procent av eleverna på Danderyds gymnasium i åk 2 upplever att undervisningen håller hög kvalitet. Motsvarande siffra för 2010 var 74 procent. Vad denna skillnad beror på behöver analyseras. Vad gäller om det är stor variation på arbetssätten under lektionerna, så instämmer 50 procent i påståendet, vilket är en svag förbättring jämfört med Andelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 % 42 procent av eleverna anser att de får vara med att påverka innehållet i undervisningen. Det är en försämring jämfört med förra året då 58 procent av eleverna instämde i påståendet. Elevinflytande står kvar som ett prioriterat förbättringsområde för Danderyds gymnasium. Skolan uppger i sin kvalitetsredovisning att den arbetar långsiktigt och med helhetssyn för att dels utveckla arbetssätt som främjar elevinflytande och dels med att hjälpa elever mot ökad självständighet. Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet Enligt Öppna Jämförelser 2010 hade Danderyds-eleverna bäst genomsnittliga meritvärde i landet, 16,1 av maximala 20,0. Danderyds gymnasium har ett sämre genomsnittligt betygspoäng på båda programmen jämfört med 2009 och når inte upp till satt mål. Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga skolor i Danderyds kommun var år ,9. I riket var motsvarande siffra 14,0. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta Kostnaden per elev i Danderyd 2009 är ungefär kr lägre per elev jämfört med förortskommuner, vilket motsvarar 12 procent. Kostnaderna är 9 procent lägre jämfört med förvän-

5 tade, uttryckta i de så kallade strukturkostnaderna. Preliminärt är kostnaden 2010 per elev i Danderyd lägst i Stockholms län. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Barn- och utbildningsnämnden redovisade i januari till kommunstyrelsen de lägre kostnaderna av att ansluta till den länsgemensamma prislistan från och med höstterminen Beräkningarna visade att nämndens kostnader minskar med 1,3 miljoner kronor 2012 och 2,1 miljoner kronor Nämndens ram har minskats med motsvarande belopp i budgetdirektiven. I samband med gymnasieskolans stora förändringar är det extra svårt att förutse programval och kostnaderna för det. Reformerad gymnasieutbildning, Gy 11 Förändringarna i Gy 2011 innebär i korthet följande: Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad yrkesprogram - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs Lärlingsutbildning införs Nytt betygssystem Historia blir obligatoriskt ämne på alla program Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen Gemensamma priser i Stockholm län Danderyds kommun har samverkansavtal för gemensamma priser för den reformerade gymnasieskolan som startar höstterminen Prislistan är beräknad som ett genomsnitt av kommunernas nationella program, 17 st. I den reformerade gymnasieskolan finns alltså inga specialutformade program. Danderyds gymnasium har i den gamla gymnasieskolan många specialutformade program. Eftersom de är dyrare än nationella program blev intäktsminskningen för stor för gymnasiet om kommunen anslutit till den länsgemensamma prislistan även för den gamla gymnasieskolan. Under de närmaste åren kommer den gamla gymnasieskolan fasas ut och då har Danderyds gymnasium en speciell prislista för just dessa program. Uppräkning av programpriserna 2012 i den gamla gymnasieskolan blir 2,0 procent är första året för länsgemensamma priser. I juni 2011 beslutade Kommunförbundet Stockholms län (KSL) att rekommendera kommunerna att fastställa en modell för uppräkning av gymnasiepriserna. Modellen gäller från och med 2012 och utgår från ett konsumentprisindex, KPIX. Det vanligaste konsumentprisindexet förkortas KPI. Skillnaden är att KPIX exkluderar räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter. KSL har prövat olika index och kommit fram till att KPIX var det som speglar gymnasiekostnaderna bäst samt är aktuellt och accepterat. För 2012 beräknas uppräkningen vara 1,5 procent.

6 Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppräkning av programpriser för gymnasieprogram i den reformerade gymnasieskolan sker enligt KSL:s rekommendation. Enheternas synpunkter på det föreslagna indexet Danderyds gymnasium och produktionskontoret lämnar följande synpunkter: Att välja ett index är Produktionen i princip för. Problemet är att om indexet är lägre än de faktiska kostnadsökningarna för löner, hyror mm så innebär det ett förhållandevis stort effektiviseringskrav på gymnasieskolorna. Se några exempel på vad det skulle kunna innebära för Danderyds gymnasium Beräkning över effektiviseringskrav 2012 om högre löneökningar och ökningar övr. kostnader bland annat hyror än förväntad indexhöjning programpeng för gemensam prislista inom Stockholms län Effektiviseringskrav Prel. omslutning 2012 Danderyds gy kr Ökad intäkt om indexökning programpeng med 1,5 % kr Ökad kostnad om kostnadsökningar med 2,2 % kr kr Ökad kostnad om kostnadsökningar med 2,5 % kr kr Alternativt om endast lönerna ökar mer än indexuppräkningen : Effektiviseringskrav Prel kostnad löner inkl PO ( 70 %) kr Ökad intäkt för löner om indexuppräkning 1,5 % kr Ökad kostnad om löneökningar med 2,2 % kr kr Ökad kostnad om löneökningar med 2,5 % kr kr Övriga gymnasieskolor i Danderyd har givits möjlighet att lämna synpunkter men inte gjort det. Danderyds gymnasiums arbete med den reformerade gymnasieskolan m.m. Danderyds gymnasium står inför flera stora förändringar som infaller samtidigt under några år. Den reformerade gymnasieskolan ska successivt införas under tre år. Den gamla gymnasieskolan utfasas samtidigt och för gymnasiets del innebär det stora intäktsminskningar. Konkurrensen ökar om det minskande antalet gymnasieelever i länet. Utöver det så sker även andra viktiga nationella reformer i gymnasieskolan. Som exempel kan nämnas lärarlegitimation, ny betygsskala och ny skollag. Danderyds gymnasium beskriver i bilaga själv hur de arbetar med dessa frågor. Danderyds gymnasium blev nyligen omcertifierade till Investors in People (IIP), vilket förenklat kan beskrivas som ett kvalitetssäkringssystem: I utvärderingen stå bland annat: Utvärderingen av Danderyds gymnasium i Danderyds kommun är en förnyad utvärdering. Skolan erhöll sitt första IIP-godkännande i juni 2001, omcertifierades i december 2003 och november Detta blir alltså den fjärde certifieringen, något som bara ett fåtal organisationer genomfört i Sverige.

7 till budget 2012 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2010 och 2011 Antal barn/elever Utfall 2010 Budget Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2010 och 2011 Budget Utfall 2010 Belopp i tkr Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Inackorderingstillägg Intagning och uppföljning Intagningskansli Särskilt stöd Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Summa intäkter Summa nettokostnader till ersättningsnivåer 2012 för såväl den gamla gymnasieskolan som den reformerade gymnasieskolan redovisas nedan. Förvaltningen föreslår att ersättningsnivåerna fastställs av kommunfullmäktige. Utvecklingen 2013 och åren framåt Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2013 och 2014 Antal elever Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2013 och Belopp i tkr Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Inackorderingstillägg

8 Belopp i tkr Intagning och uppföljning Intagningskansli Särskilt stöd Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Summa intäkter Summa nettokostnader Prestationer och nyckeltal Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Antal Bokslut Budget Budgetförslag Kostnad Kostnad per folkbokförd elever i egen/annan kommuns gymnasieskolor Danderyd Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Förortskommuner uppg sakn Elever folkbokförda i komm., övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildn. i gymnasiet Danderyd 75 Förortskommuner 46 Andelen folkbokförda elever med fullföljd gymnasieutbildning (samtliga skolor) inom tre år, exkl. IV-program Danderyd Avser ,7 Ranking i riket Avser Betygspoäng, totalt i genomsnitt samtliga folkbokförda i samtliga gymnasieskolor) Danderyd 16,1 Bland de högsta i landet Bland de högsta i landet Bland de högsta i landet Bland de högsta i landet Förortskommuner 14,2 Samverkan med andra kommuner Gemensamt antagningskansli med gemensamt IT-baserat antagningssystem. Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med nio övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående tillsyn och kvalitetsfrågor Gemensam länsprislista för gymnasieutbildningarna från och med höstterminen 2011

9 Gemensam elevdatabas från och med 2012 som även kommer användas till utbetalning av skolpeng till samtliga skolor samt i uppföljningsansvaret. Nätverk av ekonomer angående peng och regler. Regionalt samarbete inom Kommunförbundet Stockholms län.

10 till ersättningsnivåer till Danderyds gymnasium, tillika interkommunal ersättning och ersättning till fristående gymnasieskolor Program och inriktningar i den "gamla" gymnasieskolan (Gy 94) Program Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Nationella program Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Nv snitt Matematikgymnasiet/Spetsutb ma Naturvetenskapsprogrammet, matematik distans Samhällsvet program för elever med Asperger Specialutformade program Internationell sam-natur Sam med journalistik och kommunikation Internationell ekonomi Internationell sam Sam med ekonomi och juridik Samhällsestet, bild och form eller teater Samhällsestet, musik Samhällsprogram med idrott och hälsa Naturestet, bild och form, eller teater Naturestet, musik Naturvetenskap med idrott och hälsa Naturvetenskap med internationell profil Natur med juridik eller ekonomi Natur med journalistik och kommunikation IV. Individuella programmet % momskompensation tillkommer till fristående gymnasieskolor För övriga nationella program ersätts fristående gymnasieskolor enligt riksprislistan

11 Program och inriktningar i den reformerade gymnasieskolan (Gy11) Med SV-pris menas att Skolverket fastställer ersättningsnivån Program och inriktningar Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa (BFFRI) Pedagogiskt arbete (BFPED) Socialt arbete (BFSOC) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Husbyggnad (BAHUS) Mark och anläggning (BAMAR) Måleri (BAMAL) Plåtslageri (BAPLA) Anläggningsfordon (BAANL) El- och energiprogrammet (EE) Automation (EEAUT) Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) Elteknik(EEELT) Energiteknik (EEENE) Säkerhetsgy. Kista: Skydd o säkerhet SV-pris SV-pris Fordons- och transportprogrammet (FT) Godshantering(FTGOD) Karosseri och lackering (FTKAR) Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) Personbil (FTPER) Transport (FTTRA) Handels- och administrationsprog. (HA) Administrativ service (HAADM) Handel och service (HAHAN) Hantverksprogrammet (HV) Finsnickeri (HVFIN) Florist (HVFLO) Frisör (HVFRI) Textil design (HVTEX) Övriga hantverk (Skolv. har koder) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell och konferens (HTHOT) Turism och resor (HTTUR) Industritekniska programmet (IN) Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) Processteknik (INPRO)

12 Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Program och inriktningar Produkt och maskinteknik (INPRK) Svetsteknik (INSVE) Botkyrka: Grafisk produktion SV-pris SV-pris Industritekniska gymn Tågia AB (INDRI) Naturbruksprogrammet (NB) Djur (NBDJU) Lantbruk (NBLAN) (Skog) Trädgård (NBTRA) Marina Läroverket Danderyd SV-pris SV-pris Restaurang- och livsmedelsprog. (RL) Bageri och konditori (RLBAG) Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) Kök och servering (RLKOK) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet (VFFAS) Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) Ventilationsteknik (VFVEN) VVS (VFVVS) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) (inga nationella inriktningar) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi (EKEKO) Juridik (EKJUR) Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning (ESBIL) Dans (ESDAN) Teater (ESTEA) Estetik och media (ESEST) Musik (ESMUS) Botkyrka: Nycirkus SV-pris SV-pris Botkyrka: Anim. foto, ljud SV-pris SV-pris Stockholm: Yrkesmusiker SV-pris SV-pris Stockholm: Yrkesdansare Lilla Akademin Musikgy (ESMUS) SV-pris SV-pris Humanistiska programmet (HU) Kultur (HUKUL) Språk (HUSPR) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap (NANAT) Naturvetenskap och samhälle (NANAS)

13 Program och inriktningar Belopp 2011 exkl moms 2012 exkl moms Danderyd: Matematisk specialisering SV-pris SV-pris Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskap (SASAM) Medier, inform. och kommunika. (SAMED) Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling (TEDES) Informations- och medieteknik (TEINF) Produktionsteknik (TEPRO) Samhällsbyggande och miljö (TESAM) Teknikvetenskap (TETEK) Nationellt godkända idrottsutbildningar Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott % momskompensation tillkommer till fristående gymnasieskolor

14 Bilaga: Danderyds Gymnasiums konsekvensanalys inför läsåret Antagningssiffror hösten 2011 För aktuella antagningssiffror Åk1, se excelfil 1 (situationen ) Det vi kan se är att vi fortfarande håller ställningarna vad gäller söktrycket till skolan. Dock önskar vi fler förstahandssökande än vad som nu är fallet. Vi skulle också önska en större andel Danderydselever som för tillfället endast uppgår till ca 40 % av totalen. Här önskar gymnasiet ett utökat sambete med Fribergaskolan och Mörbyskolan, vilket också är på gång med ett första strategimöte Dagy:s Ekonomiprogram samt Naturvetenskapsprogrammet är i särklass mest populärt bland ungdomarna. Det som är glädjande är också att våra nya anpassade nationella program med fördjupning Internationell, som bygger vidare på skolans tidigare specialutformade program med internationell inriktning med naturvetenskaplig respektive ekonomisk inriktning är de i särklass mest populära utbildningarna på skolan. Det är därför viktigt för Dagy att fortsätta med den internationella ansatsen inom dessa två program, där vi är riktigt starka och även står mycket väl i konkurrensen. Detta trots att internationalisering kostar, men vi måste fortsätta vara bra där vi vet att vi är riktigt bra! Vi gjorde ett tappert försök med att starta det humanistiska programmet på Dagy, men vi fick endast 3 förstahandssökande och var tvungna att stänga ner det programmet. Då det endast var 150 förstahandssökande till det humanistiska programmet i hela Stockholms län, så ser vi inga utsikter till att försöka med det igen till hösten Det vi också kan se är att vi har ett svagt sökandetryck vad gäller det nationella Estetiska programmet, varför skolledningen förordar att vi också stänger ner det programmet till hösten Dock fick vi trots dåliga förutsättningar riktigt bra med sökande till vår Särskilda variant Naturvetenskapsprogrammet med estetisk profil. Detta trots att eleverna var tvungna att söka ett program, som först i efterhand fick godkänt av Skolverket. Så det är här vi tänker satsa vad gäller estetiken på skolan. Detta tillsammans med utbudet på det individuella valet. Matematikspetsutbildningen måste också kommenteras. Trots vårt goda rykte i hela Sverige, torts våra fantastiska resultat, så får vi få sökande. Detta trots det stora upptagningsområde vi har. Här måste vi analysera varför vi inte får fler elever trots den höga kvaliteten i utbildningen. Vi måste också aktivt göra en insats för att locka fler tjejer till utbildningen. Från gymnasieantagningen kan det vara intressant med följande statistik, som ändå visar att Danderyds gymnasium står sig väl i konkurrensen. Sökande är det totala antalet sökande till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun. Det är färre sökande än förra året. Lediga platser av alla platser på nationella program är obesatta. Det motsvarar 20 % av totala antalet platser. Förra året var andelen obesatta platser 15 %. Fler skolor med fler studievägar och fler platser än tidigare år erbjuds sökande elever i år. Antalet sökande elever är därtill färre i år än tidigare med anledning av minskade årskullar.

15 Danderyds Gymnasium erbjuder läsåret följande program Nya gymnasiet utifrån GY2011 Teknikprogrammet med inriktningar (1 klass): Design och produktutveckling (20 elever) Informations- och medieteknik (12 elever) Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar (5 klasser): Naturvetenskap (2 klasser med 32 elever/klass) (Fördjupning Internationell 1 klass samt fördjupning Biokemi - Internationell 1 klass) Naturvetenskap och samhälle (1 klass med 32 elever) Spetsutbildning Matematikgymnasiet (1 klass med 30 elever. 15 mattespetselever i samläsning med 15 elever med fördjupning Fysik) Särskild variant NV med estetiska inriktningar Bild och Musik (1 klass med 30 elever. 15 Bild och 15 Musik) Estetiska programmet med inriktningar (1 klass): Musik (14 elever) Bild och formgivning med estetiska programfördjupningar (9 elever) Ekonomiprogrammet med inriktningar (6 klasser): Ekonomi ( 4 klasser med 32 elever/klass) (Fördjupning Internationell 2 klasser, fördjupning Marknadsföring 1 klass, fördjupning Hållbart samhälle och Redovisning och beskattning 1 klass) Juridik (2 klasser med 32 elever/klass) Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar (4 klasser): Medier, information och kommunikation (1 klass med 30 elever) Samhällsvetenskap (1 klass med 32 elever. Fördjupning Global.) Beteendevetenskap (1 klass med 32 elever) Samhällsvetenskap för elever med Aspergers syndrom ( 1 klass med 8 elever) Gymnasiesärskolan (2 klasser): Service och miljö (3 elever) Hotell och restaurang (3 elever) Gamla gymnasiet Nationella program Naturvetenskapsprogrammet Matematikspetsutbildningen Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapligt program för elever med Aspergers syndrom Specialutformade program Internationell Sam-Natur

16 Sam med journalistik och kommunikation Internationell ekonomi Internationell Sam Sam med juridik och ekonomi Samhällsestet med bild och form eller teater Samhällsestet med musik Samhällsprogram med idrott och hälsa Naturestet, bild och form eller teater Naturestet med musik Naturvetenskap med idrott och hälsa Naturvetenskap internationell Natur med juridik eller ekonomi Natur med journalistik och kommunikation Gy-sär Hotell och restaurang och Service och miljö. (För antalet elever se excelfil 1) Två gymnasiesystem parallellt fram t o m vt 2013 ger följande konsekvenser. Verksamhetsrelaterade: Elever tillhörande den sista kullen i dagens gymnasieskola som gör studieuppehåll kommer efter sitt uppehåll att hamna i det nya systemet. Parallella system för elevhantering närvaro, betyg, information osv har vi erfarenhet av från tidigare gymnasiereformer, men detta kommer att innebära mycket merjobb av alla i och med att alla medarbetare arbetar i två parallella system. GY11 kommer att kräva mycket av medarbetarna vad gäller kompetensutveckling av den nya skollagen, den nya gymnasieförordningen, nya ämnesplaner kursplaner, den nya betygsskalan och betyg och bedömning framförallt. Detta är kostnadsrivande för verksamheten. Läromedel måste införskaffas till de flesta nya ämnen vilket innebär ökade ämnesbudgeter och merkostnad för skolan. Förövrigt vad gäller ekonomi, se nedan. Minskade intäkter utifrån länsgemensam prislista och ekonomiska konsekvenser Det nya gymnasiet kräver nyinvesteringar på läromedelssidan, samt fortsatta medel för kompetensutveckling. Dessutom kommer vi att behöva ta kostnader för att lärare ska bli behöriga och få legitimation utifrån kraven på lärarlegitimation. I dagsläget är det ca 10 lärare som berörs. Här är det viktigt att avisera att det kommer att medföra ökade kostnader och ingen besparing är möjlig. Det som också är viktigt att belysa i detta sammanhang är att vi måste öka lönerna för lärarna utöver det avtal som kommer, utifrån det låga löneläget som lärarna på gymnasiet uppvisar i förhållande till Stockholm stad. I de nyrekryteringar som har ägt rum under våren och sommaren har vi varit tvungna att ge avsevärt högre löner än vad vi tänkt oss, för att överhuvudtaget få lärare. Detta blir ett problem då vi har anställda i huset med mångårdig anställning, samt med kompetens vi behöver, som nu tjänar lika mycket som de nya som kommer in. Här måste vi räkna med löneökningar om ca 3-4 % inför Vi har också regeringens önskan om satsning på lektorer. Något som vi på gymnasiet verkligen välkomnar. Detta kommer dock också att medföra ökade kostnader, då dessa lektorer kommer att få höjda löner inom befintlig budget. Här vore det värdefullt för nämnden att se

17 hur kommuner som Uppsala och Västerås försökt lösa detta, genom särskilda satsningar från utbildningsnämnderna. Uppsala har här en särskilt intressant modell. Till detta så kommer att vi måste satsa på 1:1 utifrån att grundskolan i Danderyd nu börjar med det, samt att våra konkurrenter gör det. Här ska vi tillsätta en utredning som skyndsamt kommer att få redovisa vilka ekonomiska konsekvenser införandet av en dator per elev kommer att medföra för Dagy. En strategisk IT-grupp har också tillsatts. Minskade intäkter är en realitet som vi måste försöka anpassa oss till, utifrån den nya länsgemensamma prislistan. Konsekvenser: Teknikprogrammet: Är nytt och här har vi bara det nya programmet kr Naturvetenskapsprogrammet: Tidigare ersättning: Naturvetenskap med idrott och hälsa:78360 kr; Naturvetenskap internationell: kr; Natur juridik/ekonomi: kr; Natur med journalistik och kommunikation: kr Ny ersättning: kr Ekonomiprogrammet: Tidigare ersättning: kr Ny ersättning: kr Estetiska programmet: Är nytt i ny nationell form, då skolan endast haft specialutformade tidigare som nu försvinner inom Samhällsvetenskap och estetik. Musik: kr Bild: kr Naturvetenskapliga programmet, särskild profil natur (fastställs av Skolverket och är i dagsläget kr, men vi väntar på besked om höjning av nivån.) Tidigare ersättning: Naturestet bild: kr musik: kr Ny ersättning: kr oavsett profil. Samhällsvetenskapliga programmet: Tidigare ersättning: Sam idrott och hälsa: kr; Sam internationell: kr Ny ersättning: kr Samhällsvetenskapliga programet Medier, information och kommunikation: Tidigare ersättning: kr Ny ersättning: kr Matematikspetsutbildning ingen skillnad här kr Utanför avtalet ligger Gy-sär och Samspecial med Asperger. Ersättning Asperger: kr per elev och Gy-sär kr. Jag har med hjälp från Birgitta Fresk på produktionskontoret gjort följande scenario tre år fram i tiden. Excelfil 1 är utifrån hur det ser ut i dag, tämligen realistisk och hur vi tänker till kommande läsår. Till dessa prognoser tillkommer Särskolan samt att Särskild variant naturestet just nu är tillsammans med naturvetarna. Jag har också lagt in lite avhopp bland eleverna. Detta innebär att med den nya elevpengen utifrån excelfil 1, realistisk prognos, så är prognosen vad gäller intäkter : kr : kr : kr Dvs en besparing på ca kr blir konsekvensen under dessa tre år. Detta samtidigt som vi får ökade kostnader enligt ovanstående resonemang.

18 Planering för en anpassning till lägre ersättningsnivåer enl KSL:s förslag. Under föregående punkt har vi redogjort för förhållandet kostnad och intäkt med egna prissättningen och den nya enligt KSL. Under infasningen av nya gymnasiet kommer den utbildningen i ett första steg kostnadsanpassas till KSL:s ersättningsnivå. Kostnaden under utfasningen av nuvarande ser vi i dagsläget inte någon enstaka enkel lösning på. Danderyds Gymnasium har under många år sökt och genomfört kostnadseffektiviseringar. Följande finns att ta ställning till under kommande år, en del står i ett direkt förhållande till efterfrågan av studieplatser. Följande finns på vår agenda: Fortgående ser vi över antalet valbara kurser samt kurser vi erbjuder inom det individuella valet och höjer det minsta antalet deltagare för att starta en kurs. Hur stora besparingar vi kommer att kunna göra i och med detta är i dagsläget inte klart. Dock måste vi behålla attraktiva kurser/ämnen, då det är en viktig konkurrensfördel, t.ex. små grupper i moderna språk. Säg att detta påverkar 2 lärartjänster, med en besparing på ca 1 miljon kr. Utifrån att vi minskar utbudet av estetiska kurser, utifrån GY11, samt minskat intresse från eleverna, så är prognosen en minskning av lärare här med 2, 0 tjänster, ca 1 miljon kr. Utifrån att ämnet Idrott och hälsa minskar i GY11, samt att våra specialutformade program försvinner så ser vi här en minskning av ca 2, 0 idrottslärartjänster, vilket ger en besparing på 1 miljon kr. En översyn av lärarnas tjänster måste också göras, samt en översyn av skolans stödverksamhet. Dock kommer ökade krav på särskilt stöd för eleverna i den nya skollagen, så detta måste analyseras noggrant framgent. En prognos på 2, 0 lärartjänster i besparing skulle dock kunna vara rimligt, besparing 1 miljon kr. En översyn av övriga medarbetare måste också göras. Via pensionering och naturlig avgång är en prognos om 2,0 tjänster rimlig. Besparing 1 miljon kr. Vi har redan gjort en minskning av 0,5 expeditionspersonal from ht kr besparing. Minskar antalet kurser eller det totala elevunderlaget kommer vi avskaffa paviljonger. Kostnadsbesparingen för detta kommer först året efter pga att avveckling och borttransport kostar ungefär lika mycket som paviljonghyran. Besparing ca 1 milj. Införa arbetsplatsförlagd arbetstid för lärarna. Finns lärare tillgängliga borde vi kunna utforma ett system där vi minimerar behovet av externa korttids vikarier. Besparing ca 250 tkr. Dock är det en fördel för Dagy att arbetsplatsförlagd tid ej föreligger då det är en sak vi kan konkurrera med, utifrån det låga löneläget. Vi har startat en process där vi ska belysa den digitala teknikens möjligheter i pedagogikens tjänst. Detta kan som ett resultat ge en framtida kostnadsminskning på läromedel. Dock får vi en kostnad för datorerna i 1.1 också. Men helt klart är att läromedelsbudgeten kommer att kunna minska på sikt. Dock sker en ökning framgent då det är en helt ny reformerad gymnasieskola som startar nu i höst med nya kurser och ämnen över hela linjen. Den OH kostnad som åläggs Danderyds Gymnasium från produktions och kommunledningsorganisationen vill vi genomlysa dels ur ett perspektiv där kostnad relateras till den nytta som skolan erhåller och dels ur perspektivet konkurrensneutralitet. Av skolans budget utgör OH kostnaden ca 10%. Minskar våra intäkter borde också utgifterna minska.

19 Hyressättningen borde ses över då gymnasiet har betalat ombyggnationer från elevpengen under många år och fastighetsförvaltaren trots detta inte sänkt hyran, vilket borde vara rimligt. Vad ingår egentligen i hyran och vad får Dagy ut av det. Här måste vi sätta till en utredning för att klargöra vad som ingår i hyran och vad som inte ingår. Danderyds Gymnasium har fonderade medel som 2010 uppgår till 17, 814 milj. Den ekonomiska situation som uppstår beror helt på att den ersättningsnivå som KSL:s prislista innebär inte täcker skolans kostnader för de aktiviteter som Dagy bedriver i undervisningen med bl.a. entreprenöriellt lärande, studiebesök, internationella engagemang, praktik utomlands, välutrustade laborationslokaler för att nämna några i dagens gymnasieskola. Detta innebär väldiga utmaningar framgent då skolan måste bromsa in rejält samtidigt som Dagy måste ge full gas framåt. Danderyds Gymnasium förlorar följande intäkter: ca 7,7 milj (nuv gymn med en årskurs sista ut) ca 8,2 milj (GY11 helt impelemnterat) Detta innebär en underfinansiering av skolans verksamhet under dessa år. Beslut som inte skolan kunnat påverka och som allvarligt kan äventyra varumärket om inte kvaliteten kan upprätthållas. Vi ser skolans fonderade medel som en resurs och möjlighet att kunna täcka underskottet som uppstår under utfasningen av nuvarande skolform. Kostnadsjämförelse mellan Danderyds Gymnasium och närliggande kommunala gymnasier. Uppgifterna är hämtade ur rapporten: Öppna jämförelser 2009 gymnasieskolorna.(skl)sifferunderlaget är ett 3-årigt medelvärde för åren Nettok/elev varav lokal går i kom egna gymn Danderyd ,6% Täby ,0% Nacka ,9% Sollentuna ,7% Solna ,4% Sthlm ,4% Sundbyberg ,8% Vallentuna ,5% Lidingö ,3% Österåker ,2% Danderyds Gymnasium bedriver en kostnadseffektiv verksamhet med resultat som är bland de absolut bästa i jmf med kommunala gymnasieskolor i landet. I ovanstående jmf har vi lägst nettokostnad/elev. Lägre ersättning medför att vi måste minska kostnaderna vilket kan påverka undervisningen negativt. I ett läge där ersättningen hamnar på en nivå där vi kan anta att vi på skolan inte längre kan känna nöjsamhet med elevernas resultat riskeras Danderyds Gymnasiums varumärke och goda rykte, vilket försämrar skolans konkurrenssituation. Danderyds Gymnasium är en mycket attraktiv gymnasieskola och har haft en rad inarbetade utbildningar som tex sam-internationell ekonomi ( sedan 16 år) som varit specialutformade för att passa de elever som söker oss. Detta vill vi inte och kan vi inte bara helt enkelt släppa, utan detta vill vi ta med oss in i det nya gymnasiet GY11, med start nu i höst. Utmaningen ligger i att kunna överföra de inarbetade varumärkena som våra utbildningar utgör till den nya gymnasieskolan, då de specialutformade programmen är borttagna.

20 Antalet sökande till Danderyds Gymnasium beror bla på årskullens storlek men till avgörande del på hur pass attraktiva våra utbildningar är. Hittills har vi klarat oss mycket bra och även nu till hösten 2011 fått en god tillströmning av ansökningar trots kullarnas varierande storlek. Det kommer framöver att vara av största betydelse att kunna attrahera de bästa pedagogerna och erbjuda de bästa utbildningarna för att klara oss i konkurrensen på utbildningsmarknaden. Detta kräver en lyhörd anpassning och utveckling av utbildningsutbudet som förvaltar och blickar framåt. Övrigt vad gäller personal på Dagy Vi ämnar tillsätta lektorer på Dagy from vt Vi har behöriga lektorer i Biologi, Kemi, Historia och Fysik. Vår intention är att också få lektorat i Matematik, Svenska, Engelska Moderna språk och Religion. Internt arbete pågår för att finna individuella lösningar vad gäller lärare som i dagsläget inte är behöriga, men tillsvidareanställda. Rörligheten i stort är mycket låg, vilket borgar för en stabil undervisningssituation på skolan och trygghet för eleverna. Dock har det skett en stor föryngring av kollegiet de senaste åren, nuvarande medelålder ca 44 år, och i kommande rekrytering är det också viktigt att tänka på att få in något äldre och mer livserfarna lärare. En översyn av skolans individuella val, valbara kurser och tjänsteplanering är på gång, vilket kommer att medföra personalneddragningar. En total översyn av övriga medarbetare pågår också, vilket också kommer att medföra personalminskningar. Ledningsorganisationen ses över och ett nytt förslag till ledningsorganisation kommer att presenteras under hösten, med start Det kommer att bli neddragningar inför inom de estetiska ämnena och Idrott och hälsa utifrån GY11, vilket också medför personalminskningar. Kort om hur vi på Dagy arbetar med de nya skolreformerna med start hösten GY11. All individuell kompetensutveckling kommer att ägas av skolledningen de närmaste åren för att vi ska kunna satsa ordentligt på allt det nya. Dagy har också infört en utökad konferenstid om en timme/vecka för att vi ska kunna prioritera ämneskonferenser utifrån bl.a. de nya ämnesplanerna och kunskapskraven som nu kommer. Det är också oerhört viktigt att tid ges till lärarna för att de ska kunna sätta sig in i det nya tänket kring betyg och bedömning och att vi där får en samsyn inom de olika ämnena på skolan. Vi kommer också sedan under våren att ta in en extern expert som kommer att föreläsa kring just betyg och bedömning med koppling till den nya betygsskalan för alla lärare på Dagy. Även programarbetslagen kommer att ha fler möten med fokus på GY11 och de nya programmen utifrån ett helhetsperspektiv. Nya skollagen. Här följer några exempel på vårt arbete. Vi har redan förberett oss och gjort om våra rutiner vad gäller de ökade kraven på åtgärdsprogram för elever med särskilda behov samt hur vår frånvarorapportering ska gå till, med kontakt med vårdnadshavare/förälder vid första ogiltiga frånvarotillfället. Vi kommer också att dela ut studieplaner till alla elever vid terminssluten, där den ogiltiga frånvaron kommer att redovisas. I och med detta ser vi också över våra rutiner kring frånvarorapporteringen och betonar vikten av att lärarna sköter denna viktiga uppgift. En arbetsgrupp har också tillsatts för att gå igenom hur de ökade kraven på mentorsuppdraget ska kunna implementeras på bästa sätt utifrån Dagy:s perspektiv. Rektor kommer också att vid upprepade tillfällen gå igenom olika nyheter på personalkonferenser, samt via rektorsbrev

21 kontinuerligt informera alla medarbetare. Vad gäller de ökade kraven vad gäller elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen (SYV) så står Dagy väl rustade med två kuratorer, tre SYV och två skolsköterskor. Kompetensutveckling av medarbetarna vad gäller den nya skollagen och elevhälsans roll är redan inbokad under en dag hösten Kvarsittning och försittning är inga metoder som vi kommer att utnyttja på Dagy i första hand. VFU och den nya lärarutbildningen. Eftersom det ställs ökade krav på handledningen i den nya lärarutbildningen, så pågår en inventering av hur många av våra lärare som får vara handledare i den nya utbildningen. Skolledningen anser att det är viktigt att vi får ett antal lärare per ämne, som kan vara handledare, då det är ett viktigt uppdrag som ålagts oss av staten. Vi ser gärna ett utökat samarbete med Stockholms universitet här. Lärarlegitimation. Alla lärare har fått lämna in sina examensbevis, samt alla lärare har fått ett intyg så att de from kan ansöka om sin legitimation. Skolledningen måste bevaka att så sker så att alla har gjort detta i god tid inför Genom den interna kartläggning som vi också gjort, så har det också framkommit fall som skolledningen inte tidigare känt till vad gäller obehöriga lärare. Dock är det inte många det rör sig om, ca 10 personer. Det måste emellertid också föras en vidare diskussion om vem som ska stå för kostnaderna som uppstår i och med den vidareutbildning som behövs för dessa tillsvidareanställda icke-behöriga personer. En individuell kompetensplan utarbetas också med respektive individ kring hur en lösning ska ske. Vi anser att det kommer att bli ett riktigt hundår för alla medarbetare med två parallella system igång, men vi anser att Dagy står väl rustade att möta alla nya reformer och vi ser med tillförsikt fram emot kommande läsår. Danderyds Gymnasium Anders Duvkär Wille Rönnholm Mike O Brien Rektor Planeringsansvarig Utvecklare

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 2015-12-18 Uppdaterad 2016-02-10 Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 Bilaga till rekommendation KSL/15/0059-5 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Samverkansavtalet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-01-08 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-06-27 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 2015-12-18 Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 Bilaga till rekommendation KSL/15/0059-5 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Samverkansavtalet utgör grunden... 3 Prislistans

Läs mer

2014-12-15 Uppdaterad 2015-02-10. Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2015

2014-12-15 Uppdaterad 2015-02-10. Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2015 2014-12-15 Uppdaterad 2015-02-10 Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2015 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Nytt samverkansavtal 2015... 3 Prislistans uppbyggnad...

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2015

Utbildningsutbud hösten 2015 1 (18) Utbildningsutbud hösten 2015 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls Studievägskod nationella program Skolverket har utarbetat studievägskoder för nationella program och särskilda varianter. Studievägskoden utgörs av program och inriktningskod. De två inledande bokstäverna

Läs mer

Datum 2014-10-13. Förstahandssökande Tot Totalt antal sökande som angivit valet som förstahandsalternativ S Antal obehöriga till det sökta valet

Datum 2014-10-13. Förstahandssökande Tot Totalt antal sökande som angivit valet som förstahandsalternativ S Antal obehöriga till det sökta valet 1 (8) INFORMATION GÄLLANDE ANTAGNINGSSTATISTIK Statistiken är en rapport efter respektive antagningstillfälle. Den avser utbildningar som Gymnasieantagningen i Kalmar genomför. För varje studieväg visas

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Joanna Ohlsson 08-523 060 66. joanna.ohlsson@sodertalje.se

Joanna Ohlsson 08-523 060 66. joanna.ohlsson@sodertalje.se 1 (3) 2015-10-30 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Joanna Ohlsson 08-523 060 66 joanna.ohlsson@sodertalje.se Utbildningsnämnden Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011. SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 2010-12-27 Daniel Bäckman Sidan 1 av 3 Dnr 2011/07 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gemeosaimima program priser för den nya gymnasieskolan

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Bilaga 2 Bilaga x Program Benämning BA Bygg och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Tumba Gymnasium BF Barn och fritidsprogrammet inr pedagogisk arbete, Tumba gymnasium EE El och energiprogrammet

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Plats Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen Tid Onsdagen den 30 mars kl 11:00-16:45 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

2015-09-16 Sida 1 Studievägskoder_ver42

2015-09-16 Sida 1 Studievägskoder_ver42 Studievägskoder nationella program Studievägskoden består av max nio tecken/positioner. En studievägskod beskriver program och inriktning. De två inledande positionerna i studievägskoden är programförkortningen

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieansökan 2012

Gymnasieansökan 2012 Gymnasieansökan 2012 Punkter för informationen Presentation Gymnasieelev och mentorer berättar GY11 Gymnasieprogrammen Examenskrav och högskolebehörighet Om gymnasieansökan Info om Överkalix gymnasium

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 0 212,8 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 122,5 192, Ekonomiprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där

De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där Vad kan ni om gymnasiet? 0 Jag kan ingenting 5 Jag kan medelmycket

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer