Verksamhetsberättelse 2007/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007/08"

Transkript

1 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamhetsberättelsen avser Föreningen Sveriges Energirådgivares, EnergiRådgivarnas, verksamhetsår från maj 2007 till januari Styrelsen för EnergiRådgivarna avger här följande verksamhetsberättelse: Föredrag/konferenser Vi har deltagit som föreläsare på ett antal konferenser under året, bland annat arrangemang av: Årsmöte Kylentreprenörernas förening april 2007 Svensk Fjärrvärme, medlemsmöte april 2007 Svensk Fjärrvärme teknikdag i Uppsala okt 2007 Årsmöte VVS-inspektörerna oktober 2007 Årsmöte Svenska solskyddsförbundet nov 2007 Årsmöte Svensk Ventilation Nacka kommun, frukostmöte med Miljöförvaltningen, mars 2007 Seminarium SveBio mars 2007 Möte om EnergiEffektiviseringsFöretagen Wien, Österrike oktober 2007 Tekniska museet Stockholm, möte inför utställning om energi, februari 2007 Seminarier om energideklarering Vi har i samarbete med Energimyndigheten och Fastighetsägarna Sverige genomfört fyra välbesökta seminarier på temat Energideklarering. Seminarierna hölls i Luleå, Norrköping, Jönköping och Kalmar. Energimyndighetens energismartkampanj Vi deltagit i flera möten inför starten av kampanjen. Vi har lämnat förslag på hur föreningen (bl a via EnergiEffektiviseringsFöretagen skulle kunna bistå Energimyndigheten under kampanjen. Vi har inte fått någon respons från Energimyndigheten och därför inte deltagit i kampanjen. Energitinget 2008 Den mars 2008 arrangerar föreningen en session på Energitinget. Vi kommer också att ha en monter tillsammans med EnergiEffektiviseringsFöretagen. Boverkets energiråd Vi har deltagit i möte för Boverkets energiråd och framfört synpunkter på utformningen av systemet för energideklarationer. Mötet var i januari Informationsskrift företag Vår avdelning EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram textunderlag för en faktasammanställning som kommunala energirådgivare kan använda när de vänder sig till företag. Arbetet har skett i samarbete med Energimyndigheten och de branschorganisationer som deltar i EEF. Materialet trycks under Energirådgivarna verksamhetsberättelse 2007/08 1

2 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Hemsidan Vi har fortsatt att uppdatera hemsidan under året. Förutom information om föreningen (stadgar, styrelse mm) så har vi lagt ut seminarier mm som kan vara intressanta för våra medlemmar. Vi har också under året lagt till en nyhetsbevakning som uppdateras dagligen och är tillgänglig för alla, för att alla medlemmar direkt ska kunna få de senaste nyheterna inom energiområdet. Besöksstatistik: Strategi/handlingsplan Uppdateras och diskuteras kontinuerligt i styrelsen. Broschyr Vi har tagit fram en broschyr för föreningen för att dela ut till dem som vill bli medlemmar. Dialog Vår medlemstidning Dialog har under 2007 utkommit med fem nummer. Artiklar Energi&Miljö Vi har, som tidigare år, en sida reserverad för oss i varje nummer av branschtidningen Energi&Miljö. Styrelsens medlemmar har turats om att skiva artiklarna. Dagens Nyheter Vi deltar varje fredag i DNs bostadsbilaga med svar på energifrågor från läsarna. Vi har deltagit i DNs klimatpanel under december Tidningen Kyla Artikel i nr Västerbottenkuriren Vi har haft en debattartikel under rubriken En ny basindustri för Sverige. 2 Energirådgivarna verksamhetsberättelse 2007/08

3 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Möten Styrelsen har under perioden arbetat med att träffa andra organisationer myndigheter inom energiområdet. Syftet är att hitta nya vägar till samarbete som kan gagna både oss och våra samarbetspartners. Möten har hållits med: Energimyndigheten, Svensk Fjärrvärme, Näringsdepartementet, Etik &Energi (energiprojekt inom svenska kyrkan) VVS tekniska föreningen. Utbildning diplomerad energivägledare Vid tre tillfällen i jan, mars och okt 2007 har 32 personer deltagit i diplomeringskursen. Remissvar Under perioden har vi svarat på följande remiss: Förordning om kommunal energirådgivning. Experter i utredning Vi har under året medverkat i den så kallade expertgruppen till Energieffektiviseringsutredningen. De utreder hur direktivet om energieffektivisering och energitjänster ska implementeras i Sverige. Arbetet har inneburit ca fem heldagsmöten samt förberedelser och skriftliga synpunkter på textförslag. Referensgrupp Stockholms stad Vi har under året suttit med i Stockholms stads Energicentrums referensgrupp. Energicentrum ska hjälpa förvaltningar inom staden med råd i energifrågor. Styrelsens sammansättning Styrelsen sammansättning har under året varit: Ordförande Lotta Bångens, Aton teknikkonsult AB Vice ordförande Hans Nilsson, FourFact Kassör Johan Schön, Räddningsverket, Rosersberg Ledamot Jesper Peterson, Borås kommun Sekreterare David Däldehög, Jämtkraft Ledamot Maria Perzon, Bengt Dahlgren Ledamot Magnus Everitt, Svensk Ventilation Suppleant Roland Jonsson, VVS Företagen Suppleant Ingela Brandén, Länsstyrelsen Östersund Suppleant Jan Berglund, Svensk Fjärrvärme Revisor Anders Schöldström Styrelsemöten Under perioden juni 2007 till feb 2008 har vi haft sju ordinarie styrelsemöten. Energirådgivarna verksamhetsberättelse 2007/08 3

4 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Medlemsutveckling Antal enskilda medlemmar i föreningen är ca 490 stycken och utöver dessa finns 8 kommunmedlemskap samt 7 företagsmedlemmar. Energieffektiviseringsföretagen har tio branschorganisationer som medlemmar och 25 företagsmedlemmar (utöver ovanstående 7). Antal enskilda medlemskap är ungefär på samma nivå som tidigare år, så även företags- och kommunmedlemsskap. Antal medlemmar inom EnergiEffektiviseringsFöretagen har ökat. Ekonomi för kalenderåret 2007 Årets resultat visar ett underskott med kronor. Dock är föreningens, med tidigare års goda resultat, likvid mycket god då vi har ett eget kapital på kronor. Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse för året finns under medlemssidorna på Gällande föreningens ekonomi så har vi åter haft ett gott år men med ökade kostnader för det administrativa arbetet, förnyelse av våra medlemsregister, förnyelser av hemsidan m.m. Kursverksamheten har i vanlig ordning gått bra trots att vi inte kört på fullfart. Kongressen för 2007 gav ingen större vinst till föreningen på grund av det låga deltagandet vi hade. Energieffektiviseringsföretagen har inte lyckats värva det antal medlemsföretag som förväntat under år 2007 och haft ett tyngre år med ett underskott på kronor. Detta underskott tas från föregående år överskott på kronor. Dock så har arbetet gått bra och framtidsutsikterna är mycket goda för EEF. För kommande år räknar vi med en likvärdig situation bortsett från att EEF kommer att gå bättre rent ekonomiskt. Vi kommer fortfarande ha en hög administrativ kostnad och tror på att kunna ge våra medlemmar en bra service genom att fortsätta utveckla vår hemsida. Medlemsavgifter Förslag till avgifter för 2008 TYP Serviceavgift Medlemsavgift Faktureringsavgift TOTALT Moms Summa inkl ev moms Enskild Kommun Företag 1 (S) Företag (M) Företag (L) EEF 2 (S) EEF (M) EEF (L) (S) Omsättning <10 MSEK, (M) Omsättning MSEK, (L) Omsättning > 50 MSEK EEF =EnergiEffektiviseringsFöretag 1 Företagsmedlemsskap innnebär vissa förmåner (specificeras av styrelsen) 2 EEF:are som är medlem i grundarorganisation får en rabatt motsvarande S 2000 kr, M kr och L kr på totalsumman exkl. moms. 4 Energirådgivarna verksamhetsberättelse 2007/08

5 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Budgetförslag 2008: Intäkter Medlemsavgifter Serviceavgifter Övriga intäkter Intäkter kurser, kongress etc Summa intäkter: Budgeterade belopp, SEK ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Kostnader Budgeterade belopp, SEK Styrelsearvoden ,00 kr Övriga styrelsearvoden 5 000,00 kr Administrativa tjänster ,00 kr Porto, telefon, kontorsmaterial m.m ,00 kr Utskick och marknadsföring ,00 kr Styrelsemöten, medverkan möten, uppvaktning, projekt, oförutsett ,00 kr Hemsidan och matrikel ,00 kr Bokslut m.m ,00 kr Övriga kostnader ,00 kr Värvningskostnader ,00 kr Kostnaderför kurser, kongress m.m ,00 kr Summa kostnader ,00 kr Budgeterat resultat ,00 kr EEF Intäkter Medlemsavgifter Serviceavgifter Övriga intäkter Summa intäkter: Kostnader Kostnader för trycksaker, möten m.m. Summa kostnader Budgeterat resultat: Budgeterade belopp, SEK ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Budgeterade belopp, SEK ,00 kr ,00 kr ,00 kr För styrelsen i Energirådgivarna Lotta Bångens Hans Nilsson Johan Schön David Däldehög Jesper Peterson Maria Perzon Energirådgivarna verksamhetsberättelse 2007/08 5

6 EnergiRådgivarna Period: Balansrapport IB Förändring UB Tillgångar Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar , ,00 0, Kundfordringar gamla 3 125, ,00 0, Kundfordringar Slussen 0, , , Avräkning skatter och avg 2 309,00 117, , Momsfordran , , , Övr förutb kostn o uppl i , , , Postgiro , , , Checkräkningskonto , , ,76 Summa Omsättningstillgångar , , ,26 Summa Tillgångar , , ,26 Skulder och Eget kapital Eget kapital 2091 Balans. vinst el förlust , , , Årets resultat , , ,95 Summa Eget kapital , , ,26 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Skatteskulder ,00 0, , Redovkonto för moms , , , Skuld sociala avgifter 0,00-288,00-288, Upplupna löner ,00 0, , Upplup lagst soc o andra ,00-811, , Övr upplup kost o förutb , , ,00 Summa Kortfristiga skulder , , ,00 Summa Skulder och Eget kapital , , ,26 Page: 1

7 EnergiRådgivarna Period: Org-nr: Resultatrapport Perioden Ackumulerat Verksamhetens intäkter Försäljning 3010 Diplomeringskurser , , Utställaravg/kongressen , , Medlemsavgifter , , Serviceavgifter , , Medlemsavgifter EEF 9 500, , Serviceavgifter EEF , , Öreskorrigering 1,59 1, Övr erhållna bidrag , , Övr ersättn & intäkter 8 960, ,00 Summa Försäljning , ,59 Summa Verksamhetens intäkter , ,59 Verksamhetens kostnader Övriga kostnader 5810 Resekostnader , , Kost&Logi , , Utställningar och mässor , , Övr kost reklam o PR , , Representation avdrgill , , Kontorsmaterial , , Trycksaker , , Telefon , , Datakommunikation , , Postbefordran , , Styrelsearvoden , , Konferenskostnader , , Revisionsarvoden , , Redovisningstjänster , , Administrativa tjänster , , Konsultarvoden , , Bankkostnader , , Kurs i Mars , , Kongressen , , Tidn, tidskr o facklitt , , Föreningsavg avdragsgill , , Föreningsavg ej avdrgill -500,00-500, Övr externa kost avdrgill -160,12-160,12 Summa Övriga kostnader , ,96 Personalkostnader

8 EnergiRådgivarna Period: Org-nr: Resultatrapport Perioden Ackumulerat 7010 Lön kollektivanställda , , Bilersättning skattefri -979,00-979, Lagstadg arbetsgivaravg , ,00 Summa Personalkostnader , ,00 Summa Verksamhetens kostnader , ,96 Verksamhetens resultat före avskrivningar , ,37 Verksamhetens resultat efter avskrivningar , ,37 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteint fr omstillg , , Skattefri ränta 182,00 182,00 Summa Finansiella intäkter och kostnader 4 450, ,42 Resultat efter finansiella poster , , Årets resultat , ,95 Beräknat resultat 0,00 0,00

9 Årsredovisning för EnergiRådgivarna Räkenskapsåret 2007

10 EnergiRådgivarna 1(5) Styrelsen för EnergiRådgivarna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Energirådgivarna är en förening som skall verka för en hållbar energianvändning som är effektiv och baserad på förnyelsebar energi utifrån en helhetssyn och från energianvändarnas krav på kostnadseffektivitet och behov av komfort. Medlemmarna består av både privatpersoner och företag. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

11 EnergiRådgivarna 2(5) Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

12 EnergiRådgivarna 3(5) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 2 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 EnergiRådgivarna 4(5) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Anställda och personalkostnader Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga anställda Övriga sociala kostnader Föreningen har inte haft någon anställd personal bortsett från ett extraarbete. Övriga ersättningar avser styrelsearvoden. 2 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång

14

15

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. SFF Sickla Allé garaget

Årsredovisning. SFF Sickla Allé garaget Årsredovisning för SFF Sickla Allé garaget Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 SFF Sickla Allé garaget 1(8) Styrelsen för SFF Sickla Allé garaget, Nacka Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bild: Hilda Granath

Årsredovisning. Bild: Hilda Granath Årsredovisning Bild: Hilda Granath 2014 Bild: Hilda Granath Under året har 131 512 bostadssökande betalat sin avgift varav mer än 6 000 personer valt att betala i Boplats kundmottagning Årsredovisning

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 12 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening Årsredovisning för Leader Skånes Ess Ideell förening 802441-9635 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Leader Skånes Ess Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482 ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 2013 2 (12) Förslag till föredragningslista vid SL-fibers årmöte den 10 april 2014. 1. Mötet öppnas 2. Val av ordf och protokollförare för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer