VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C) 34-45, Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP) 31-35, Jaana Tilles (S). Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), Erika Nordell (C), Ove Larsson (S), Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef, Shula Gladnikoff, tf planeringschef, Eva Anderling, exploateringschef, Frida Eriksson, kommunplanerare, Oskar Pihl, planarkitekt, Åsa Dahlgren, planarkitekt, Therése Seglert, planarkitekt, Maria Rydell, landskapsarkitekt, Mikael Carlgren, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Jaana Tilles (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Mikael Carlgren Ordförande Örjan Lid Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen.

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (17) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 31 Val av justerare Fastställande av dagordning Parken vid Hövdingavägen (KS ) Detaljplan för Bällstaberg 4 (KS ) Detaljplan för Haga 3 (KS ) Fastighetsplan Haga 3 (KS ) Gatukostnadsutredning Haga 3 (KS ) Information om pågående stadsbyggnadsprojekt Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS ) Detaljplan för Kårsta-Rickeby Förstudie och planuppdrag (KS ) Information om aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna (KS ) Lägesredovisning Projekt Belysningsprogram (KS ) Detaljplan för Manhemsvägen (KS ) Anmälningslista Gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen... 17

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (17) 31 Val av justerare Jaana Tilles (S) utses att justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (17) 32 Fastställande av dagordning Ordföranden yrkar att - ärende Gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen läggs till dagordningen. - ärende Information om pågående planer och uppdrag lyfts bort ur dagordningen. - ärende Trafikverkets kapacitetsutredning lyfts bort ur dagordningen. - ärende Information om strukturplan för Karby och Brottby lyfts bort ur dagordningen. Ordföranden yrkar att ärenden ska tas i följande ordning: Parken vid Hövdingavägen (KS ) Detaljplan för Bällstaberg 4 (KS ) Detaljplan för Haga 3 (KS ) Fastighetsplan Haga 3 (KS ) Gatukostnadsutredning Haga 3 (KS ) Information om pågående stadsbyggnadsprojekt Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS ) Detaljplan för Kårsta-Rickeby (KS ) Strukturplan centrala Vallentuna (KS ) Belysningsprogram (KS ) Detaljplan för Manhemsvägen (KS ) Anmälningslista Gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott fastställer den reviderade dagordningen.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (17) 33 Parken vid Hövdingavägen (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur skyltning, iordningställande av entréer och belysning i parken vid Hövdingavägen kan utföras. Tidplanen är att arbetet ska vara utfört i mitten av maj. Våren 2011 ansökte Vallentuna kommun genom kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen om bidrag från Länsstyrelsen för att restaurera och informera om ett gravfält i centrala Vallentuna. Ansökan beviljades med motiveringen att gravfältet är kulturhistoriskt intressant och tillgängligt för många eftersom det går en gång- och cykelväg igenom området. Kommunen hade ansökt om :- och beviljades ett bidrag på :-. Bidragsprojektet är nu avslutat. Kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ytterligare åtgärder för att synliggöra de kulturhistoriska värdena i parken. Högst prioriterat anser förvaltningarna vara att sätta upp informationsskyltar, att anordna belysning samt att iordningställa entréerna till parken. Samhällsbyggnadsförvaltningen ber därför om ett uppdrag att utreda ovanstående frågor. Tiden för utredning och kostnadsbedömning uppskattas till 40 timmar fördelat på tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kulturförvaltningen har fått ett uppdrag från kulturnämnden att arbeta med frågan och avses delta i arbetet. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att tidplanen är att arbetet ska vara utfört i mitten av maj. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, med Örjan Lids tilläggsyrkande, och finner att utskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Parken vid Hövdingavägen 2. Historia i Centrum - rapport Akt

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) 34 Detaljplan för Bällstaberg 4 (KS ) Näringslivs- och planutskottet beslutar att detaljplaneförslag för Bällstaberg 4 med redaktionella ändringar ska sändas ut på plansamråd. Syftet med projektet är att; - planlägga området för ny bostadsbebyggelse om ca 50 småhus, - säkerställa viktiga natur- och rekreationsvärden/stråk i området. Vidare ska; - området trafikförsörjas från norr via Svampskogsvägen och Nyborgsvägen, - planen anpassas till planerad bussgata söder om kommungränsen (i Täby) för att möjliggöra en bussförbindelse genom områdena (i Vallentuna och Täby), - VA-situationen hanteras gemensamt för Bällstaberg 4 och Nyborg. Planläggningen bedrivs med normalt förfarande. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att detaljplaneförslaget ska sändas ut på plansamråd med redaktionella ändringar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, med Örjan Lids tilläggsyrkande, och finner att utskottet beslutar i enlighet därmed. 1. plansamråd Bällstaberg 4 2. Dispens från markavvattningsförbud, Bällsta 2:19 - beslut 3. Dispens från markavvattningsförbud, Bällsta 2:19 - bilaga, karta 4. Bällstaberg 4_ programsamrådsredogörelse_ BÄLLSTABERG 4_ planbeskrivning_samråd_ Bällstaberg 4_Plankarta_SAMRÅD_ Bällstaberg 4_Genomförandebeskrivning_SAMRÅD_ Akt Näringslivs- och planutskottet Handläggare

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) 35 Detaljplan för Haga 3 (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att utställning av detaljplan för Haga 3 med följande ändringar Tillåtelse av additionsbostad om 65 m 2 istället för 40 m 2 Yta för dubbelgarage Utöver medgiven byggrätt får inglasat uterum om max 15 m 2 uppföras utan lovplikt, detta måste däremot anmälas En separat genomförandebeskrivning och en separat planbeskrivning i enlighet med ÄPBL Tillämpning av förskjuten genomförandetid ska genomföras. Detaljplan för Haga 3 möjliggör ny bostadsbebyggelse i ett område beläget öster om Lindholmsvägen och norr om Karlavägen. Några tomter är redan bebyggda med äldre bebyggelse. När området är helt utbyggt kan det innehålla 67 friliggande bostäader. Detaljplanen möjliggör även en utveckling av den bygg och vvs verksamhet som bedrivs i planområdets nordvästra del. Utvecklingen av området förutsätter av komunen bygger ut lokalgator i området. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att utställning ska ske med följande ändringar: Tillåtelse av additionsbostad om 65 m 2 istället för 40 m 2 Yta för dubbelgarage Utöver medgiven byggrätt får inglasat uterum om max 15 m 2 uppföras utan lovplikt, detta måste däremot anmälas En separat genomförandebeskrivning och en separat planbeskrivning i enlighet med ÄPBL. Förskjuten genomförandetid Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, med Örjan Lids tilläggsyrkande, och finner att utskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Detaljplan för Haga 3 - beslut om utställning 2. Detaljplan för Haga3_samrådsredogörelse 3. Detaljplan för Haga 3_planbeskrivning_utställningshandling 4. Dpl för Haga 3 Plankarta utställning Akt Handläggare

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (17) 36 Fastighetsplan Haga 3 (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att utställning av fastighetsplan för Haga 3 ska genomföras. Fastighetsplan för Haga 3 reglerar hur fastighetsindelningen i området Haga 3 ska ske. Områdets 20 befintliga fastigheter delas in i 68 fastigheter. 1. Fastighetsplan för Haga 3 -belsut om utställning 2. Fastighetsplan för Haga 3 Blad 1 Utställning Fastighetsplan för Haga 3 Blad 2 Utställning Fastighetsplan för HAGA3_samrådsredogörelse 5. Fastighetsplan för Haga3_Utställning Akt Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (17) 37 Gatukostnadsutredning Haga 3 (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att utställning av gatukostnadsutredning för Haga 3 ska genomföras. Enligt förslag till gatukostnadsutredning kommer fastighetsägare att betala beräknade gatukostnader med indexuppräkning. Totala gatukostnaden för området är beräknad till kr, kostnaden omfattar vägbyggnad, administration, ersättning för ianspråktagen mark och tomtanläggningar samt lantmäteriförrättningar. 1. Gatukostnadsutredning för Haga 3 2. Gatukostnadsutredning för Haga3 Bilaga 2 Omfattningsbeskrivning 3. Gatukostnadsutredning för Haga3 utställning 4. Gatukostnadsutredning för HAGA3_samrådsredogörelse 5. Gatukostnadsutredning Haga 3 Bilaga 1 fördelningsområde karta Akt Handläggare

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (17) 38 Information om pågående stadsbyggnadsprojekt Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott noterar informationen. Åsa Dahlgren, planarkitekt, informerar om pågående stadsbyggnadsprojekt. Detaljplan för Nyborg Länsstyrelsen har inkommit med yttrande att det ur naturvårdssynpunkt vore önskvärt om planområdet utsträcktes till att även omfatta området fram till Roslagsbanan respektive detaljplanen Skoga. Information om tänkbar exploateringsgrad. Information gällande lokalgata - det finns olika förslag gällande utformning och säkerhet. Förslag om dagvattenlösning presenterades. Detaljplan för Tingvallaområdet Frågan om strandskydd är löst. Frågan om fornlämningar är utredd. Frågan om exploatering av mark fortsätter.

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS ) Näringslivs- och planutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningens yttrande med redaktionella ändringar som sitt eget och översända det till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Swedavia AB (Swedavia) har vid Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Swedavias yrkanden samt övriga åtaganden i korthet framgår av bilagd kungörelse. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att föreslå kommunstyrelsen att anta yttrandet med redaktionella ändringar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, med Örjan Lids tilläggsyrkande, och finner att utskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU KS Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd 2. Komplettering av ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport - kungörelse 3. Kartor Akt Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (17) 40 Detaljplan för Kårsta-Rickeby Förstudie och planuppdrag (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att detaljplanläggning bör ske i Kårsta-Rickeby, att planområdet i en första etapp avgränsas till att omfatta fastigheterna vid Bergsjövägens östra gren, att kostnader för ombyggnad av väg fördelas mellan fastighetsägarna samt att huvudmannaskap för väg bör vara kommunalt inom utredningsområdet. Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kårsta-Rickeby: Bergsjövägens östra gren, enligt föreliggande utredning. Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att detaljplanearbetet ska föregås av en övergripande stråkutredning inom Kårsta-Rickebyområdet. Bergsjövägen i Kårsta har tidigare varit föremål för detaljplanarbete, vilket har varit vilande sedan Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda om det finns förutsättningar för att starta ett nytt planarbete i Kårsta-Rickebyområdet, samt föreslå avgränsning för ett planområde och hur gatukostnaderna ska fördelas. Utredningen konstaterar ett behov av att detaljplanelägga Kårsta-Rickebyområdet. I en första etapp föreslås planområdet omfatta området kring Bergsjövägens östra gren. Kostnader för en ombyggnad av vägen föreslås fördelas mellan fastighetsägarna i området. Utredningen föreslår att vägen får kommunalt huvudmannaskap. Med tiden bör hela Kårsta-Rickebyområdet söder om Kårstavägen och öster om järnvägen planläggas. För att möjliggöra en sammanhållen utveckling inom området bör planläggning i denna första etapp föregås av en utredning som föreslår framtida stråk inom Kårsta-Rickebyområdet. 1. Detaljplan för Kårsta-Rickeby Förstudie och planuppdrag 2. Kårsta-Rickeby förstudierapport Akten Handläggare

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (17) 41 Information om aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2011 att ge kommundirektören i uppdrag att aktualisera strukturplanen för centrala Vallentuna från Samhällbyggnadsförvaltningen informerar näringslivs- och planutskottet om pågående arbete och presenterar ett första utkast till aktualiserad strukturplan. 1. Tjänsteskrivelse Information om aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna Akten

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (17) 42 Lägesredovisning Projekt Belysningsprogram (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott - noterar informationen, - beslutar godkänna en revidering i form av ett förtydligande av projektplanen enligt nedan. Sedan januari 2012 pågår arbetet med att ta fram ett Belysningsprogram för Vallentuna kommun. Projektet skall slutföras under Det första kvartalet har projektgruppen genomfört en inventering bestående av stickprov av befintlig belysningsanläggning och omvärldsbevakning, helt enligt projektplanen. Enligt projektplanen ska en lägesredovisning av inventeringsfasen presenteras för Näringslivs- och planutskottets under mars månad. Redovisningen kommer bestå av en sammanfattande powerpointpresentation vid utskottets sammanträde 29. I samband med lägesredovisningen önskar projektgruppen att Plan- och näringslivsutskottet tar ställning till om Projektplanen och tillhörande Tid- och aktivitetsplan kan förtydligas enligt följande; Projektgruppen arbetar först fram en utredningsrapport i vilken inventering, analys och förslag på åtgärder ingår. Därefter produceras slutprodukten, Belysningsprogrammet, tillsammans med en belysningskonsult. Belysningskonsulten behöver även kopplas in under åtgärdsfasen. Medan utredningsapporten blir ett omfattande och faktakoncenterat dokument blir Belysningsprogrammet ett mer kortfattat, tydligt och över tid tillämpbart dokument som behandlar trygghet, säkerhet, miljö, ekonomi och gestaltning. Förslag på reviderade dokument bifogas skrivelsen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens Planutskott Lägesredovisning Projekt Belysningsprogram 2. TID O AKTIVITETSPLAN FÖR BELYSNINGSPROGRAM_BILAGA_ PROJEKTPLAN BELYSNINGSPROGRAM _1 4. PROJEKTPLAN BELYSNINGSPROGRAM _rev TID O AKTIVITETSPLAN FÖR BELYSNINGSPROGRAM_BILAGA_REV KOMMUNIKATIONSPLAN för BELYSNINGSPROGRAM_BILAGA_ Akt Näringslivs- och Planutskottet Handläggare

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (17) 43 Detaljplan för Manhemsvägen (KS ) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott noterar informationen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om detaljplan för Manhemsvägen. I samarbete med Myresjöhus föreslår villaägaren på Manhemsvägen 25 A en förtätning av bostäder. Området omfattar fastigheterna Bällsta 2:282 och 2:878 och ansluter till kommunens mark Bällsta 2:789. Målet med detaljplanearbetet är att möjliggöra uppförandet av ca 12 småhus i ett sjönära attraktivt område i närheten av Bällsta station, och samtidigt öka tillgängligheten till Vallentunasjöns strand med bevarandet av syftet med strandskydd beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bällsta 2:282, 2:878 och del av Bällsta 2: Information om detaljplan för Manhemsvägen Akten Handläggare

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (17) 44 Anmälningslista Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott tar del av kungörelserna och lägger dem till handlingarna. Reg. datum Initierare Rubrik Olhamra 1:43 - kungörelse av beslut, bygglov Vallentuna Mörby 1:303 - kungörelse av beslut, bygglov Kragsta 2:256 - kungörelse av beslut, bygglov Vallentuna Ekeby 2:264 - kungörelse av beslut, bygglov Ormsta 1:178 - kungörelse av beslut, bygglov Ormsta 1:388 - kungörelse av beslut, bygglov Bällsta 5:207 - kungörelse av beslut, bygglov Olhamra 1:78 - kungörelse av beslut, bygglov Lindönäs 5:1 - kungörelse av beslut, förhandsbesked

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (17) 45 Gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genast påbörja arbetet med gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen samt snarast återkomma med en plan. Arbetet med en gång- och cykelvägen mellan Kårsta och Ekskogen aktualiseras. Yrkanden Elisabeth Rydström (C) yrkar att kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genast påbörja arbetet med gång- och cykelväg och snarast återkomma med en plan. Jaana Tilles (S) yrkar bifall till Elisabeth Rydströms (C) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Rydströms yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet därmed. Samhällsbyggnadsförvaltningen

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Ärenderubrik Diarienummer 3 Godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar i Kommuninvest KS 2011.111 4 Bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 KS

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar 2011-11-22 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-28 Nytt ärende Ärende 23 Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden 2007-12-04

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden 2007-12-04 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Plats och tid Skogsbo, tisdagen den 4 december 2007 kl 18.00 22.45 Beslutande Peter Frej (m), ordf 245 248, 250-288 Affi Stork (m), ordf 249 Magnus Nordberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer