Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11"

Transkript

1 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs

2 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden Frågor

3 Slussen - en plats som förändrats

4 DROTTNING KRISTINAS SLUSS 1642 POLHEMSLUSSEN 1755 NILS ERICSON-SLUSSEN 1850 KARL JOHAN-SLUSSEN 1935

5 Dagens anläggning är i dåligt skick

6 Nu ska den femte slussen byggas

7 Processen SLUSSEN Arkitekttävling 1 Arkitekttävling 2 Programsamråd Arkitektuppdrag Plansamråd Utställning och antagande BUSSTERMINALEN Flytt av bussterminal Plansamråd Utställning och antagande

8 Organisation Projektchef Stab Projektcontroller Kommunikation Teknikansvarig övergripande teknikstöd Entreprenadplanering Upphandling Miljö Exploatering Delområde Land Delområde Vatten Delområde Berg

9 Aktuellt läge i den formella processen Detaljplan Slussen Stadsbyggnads nämnd Kommunfullmäktige Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Detaljplan Bussterminalen Stadsbyggnads nämnd Kommunfullmäktige Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Miljödom Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Mmd upphävde detaljplanen. MmÖd gav ej prövningstillstånd. Staden och sakägare har överklagat

10 Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen på formella fel: - Avsaknad av programsamråd - Samråd för avgränsning av MKB - Alternativredovisning - Förhållande till andra program (Rufs) - Ekonomiska överväganden

11 Vad händer nu? Ny bussterminal i berget måste planläggas med ny detaljplan. Samling kring frågorna om den samlade bilden av kollektivtrafik till sydostsektorn. Staden, SL, Nacka bl.a. Byggstart i år. Trafik- och slussanläggning klar 2021.

12 Tillfällig bussterminal Idag finns: 17 påstigningsplatser 3 avstigningsplatser 5 avstigningsplatser from avstigningsplatser påstigningsplatser från bred väderskyddad perrong

13 Projektet fortsätter arbetet, info finns på hemsidan Upphandling av entreprenader fortsätter Slussenprojektet har två detaljplaner, en för Slussenområdet och en för bussterminalen. Detaljplan för Slussenområdet vann laga kraft i september förra året, vilket innebär att ombyggnaden av Slussen startar i år. Förfrågningsunderlag för entreprenaderna i delområde land och vatten kommer att skickas ut till anbudsgivare enligt tidigare planering. Prekvalificering för entreprenad SN 71 Slussanläggning med kajer samt SN 81 Konstbyggnad land pågår och förfrågningsunderlag för dessa kommer att skickas ut i slutet av maj Här hittar du mer information om entreprenaderna i delområde vatten Här hittar du mer information om entreprenaderna i delområde land Förfrågningsunderlag för konsultuppdrag för utökning av beställarorganisationen inför kommande byggstart kommer även att skickas ut under våren och sommaren Den 31 mars 2014 meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för projektets andra detaljplan för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Det innebär att en ny planprocess måste genomföras för bussterminalen, vilket beräknas ta 3-4 år inklusive tiden för eventuella överklaganden. Entreprenaderna för de arbeten som ska göras i delområdet berg kommer därför att förskjutas. För mer information kontakta Mats Ricknäs e-post Sida 13

14 Tid och genomförande 2013 Tidiga arbeten 2014 Etapp1, östra delen 2019 Etapp 2, västra delen 2021 Trafik- och slussanläggning klara 2022 Bebyggelse börjar uppföras

15 Förutsättningar för byggtiden Trygg arbetsmiljö Fungerande avbördning Prioritering av kollektivtrafik, gående och cyklister Fornlämningsområde Varje dag passerar: t-bane-resenärer resenärer med stadsbussar resenärer med Nacka Vämdöbussar bilister cyklister gående I området finns: boende 800 arbetsställen 75 fastighetsägare

16 Förutsättningar för byggtiden I projektet har det under arbetet med planeringen av entreprenader konstaterats att det finns ett begränsat utrymme tids- och kostnadsmässigt för upphandling av vissa kommande entreprenader med traditionell entreprenadform och ersättningsform. Tillståndsdelen med detaljplaner och miljödom. Osäkra starttider. Osäkerheter om grundförhållanden och hinder i mark. Förekomst av arkeologiska fynd. Osäkra avbördningsförhållanden. Trafiken ska ledas genom Slussenområdet under byggtiden Sida 16

17 Budget och upphandling 8 mdkr Totalt ca 20 entreprenader ska handlas upp Olika upphandlingsformer, entreprenadformer och ersättningsmodell Utförandeentreprenad på löpande räkning och sk kontraktuell samverkan Totalentreprenader, fast pris Utförandeentreprenad, fast pris

18 Ett projekt - tre delområden

19 Utförandeentreprenad med kontraktuell samverkan Utförandeentreprenad där beställaren tillhandahåller samtliga handlingar. Prekvalificering sker, upphandlingsform förhandlad upphandling. Samverkan i entreprenaden skrivs in i kontraktet som ett krav på bägge parter, benämns som kontraktuell samverkan. Samverkan med projektering skall ske, entreprenören har personal som deltar i projekteringen. Tre olika beslutande nivåer skapas för genomförandet: Samverkansgrupp, endast produktionsfrågor Kontraktsråd, ekonomi och vissa produktionsfrågor Styrgrupp, ombudsnivå

20 Ersättningsform Löpande räkning med fast arvode. Beställaren har tagit fram riktkostnad. Entreprenören erhåller full ersättning för alla utförda prestationer som betalas enligt verifikat förutom det som ingår i det fasta arvodet; löner för projektledning samt kollektiv, vissa andra kostnader som ej regleras samt entreprenörens vinst. Reglering sker vid entreprenadslut mellan produktionskostnad och riktkostnad. Bonusar finns för mjuka parametrar, arbetsmiljö, samverkan, planering. Erhållna bonusar betalas ut vid förutbestämda tidpunkter ca sex månaders intervaller. Om produktionskostnadens överskridande av riktkostnaden utgår ersättning för självkostnad samt en begränsad ersättning till entreprenören med x % på överskjutande självkostnader, (fast arvode är redan slutfakturerad) Sida 20

21 SN 71 Slussanläggning och kajer Schakt-, rivnings-, muddrings- och fyllningsarbeten. Grundläggning, pålning, betong- och stålarbeten. Öppningsbara broar, kajer och slussluckor Stigschakt o sjökulvert Anläggningskompletteringar och erosionsskydd Utförande entreprenad i samverkan, löpande räkning

22 SN 81 Konstbyggnad land Schakt-, rivnings- och fyllningsarbeten Grundläggning, pålning och betongarbeten Viss nybyggnation av konstruktioner för Katarinahissen. Färdigställande av trafikytor Utförandeentreprenad i samverkan, löpande räkning

23 Totalentreprenader Upphandlas som öppen upphandling och selektiv upphandling(broarna). Prekvalificering för broar Fast pris. Entreprenören tar fram samtliga handlingar. För brokonstruktioner tar beställaren fram grundläggning, utförs av entreprenören eller sidoentreprenör Sida 23

24 SN 72 Bro över Söderström Tillverkning, transport och montage av stålbro Utförandeentreprenad Montagetid 2017 SN 72 Huvudbro över Söderström Tillverkning, transport och montage av stålbro (ej grundläggning) Totalentreprenad Montage 2018

25 Luckor SN 73 Avbördningsluckor Tillverkning, transport och montage av avbördningsluckor Styr- och reglersystem Totalentreprenad Montage 2019 och 2021

26 SN 74 Gång- och cykelbro Gång- och cykelbro mellan Södermalm och Gamla Stan Totalentreprenad

27 Övriga entreprenader SN 844 Hissar SN 845 Rulltrappor Tillverkning, installation och driftsättning av publika hissar respektive rulltrappor Totalentreprenader SN 75 Lokaler under huvudbro Stombyggnadsarbeten, stomkomplettering och installationer för nya kommersiella lokaler under huvudbron. Totalentreprenad Sida 27

28 Utförandeentreprenader Utförandeentreprenad där beställaren tillhandahåller samtliga handlingar. Öppen upphandling, ej prekvalificering Samverkan enligt bestämmelser i AB 04, samverkansplan tas fram. Fast pris eller fasta priser i MF Sida 28

29 SN 82 Konstbyggnad land, östra delar Schakt- och fyllningsarbeten Grundläggning, pålning och betongarbeten Färdigställande av trafik ytor inkl provisorier Utförandeentreprenad

30 SN 83 Stomkomplettering atrium Stomkomplettering Ytskikt på väggar, undertaksoch golvarbeten Installationsarbeten el, vvs, ventilation, kyla, sprinkler Utförandeentreprenad

31 SN 821 Finplanering Katarinaparken, Ryssgården, Saltsjöterassen och Stadsgårdskajen Hårdgjorda ytor Utförandeentreprenad

32 SN 981 Saltsjöbanans slutstation under byggtiden Anläggningsarbeten med markarbeten, spontarbeten, bergschaktsarbeten, betongarbeten och beläggningsarbeten för busskörväg Hårdgjorda ytor för busshållplatser Utförandeentreprenad Sida 32

33 Övriga entreprenader SN 77 Erosionsskydd Östra Mälaren Erosionsskydd för broar, ledningar och kajer inom östra delen av Mälaren. Utförandeentreprenad SN 691 Trafikomläggning Trafikomläggningsarbeten med skyltning och omläggning av trafik inför byggstart Utförandeentreprenad

34 Övriga entreprenader SN 842 Kulvert, pumpstation och kajarbeten öst Ledningskulvertar under mark samt ny kaj längs Stadsgårdsleden Utförandeentreprenad SN 843 Kulvert väst Ledningskulvertar under mark med stigschakt samt grundläggning för ny byggnad C2. Utförandeentreprenad

Nästa Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten

Nästa Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten Nästa Slussen Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten Nästa Slussen nu börjar det Efter 80 år är Slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen,

Läs mer

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Solna stad Anders Hägg Margareta Irenaeus Patrik Texell Mars 2015 Sammanfattande bedömning Den sammanfattande

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Slussen är en dröm för en

Slussen är en dröm för en GEOTEKNIK & GRUNDLÄGGNING Slussen är grundläggarens dröm och mardröm. Berg strax under markytan, men också närmare 70 meter fyllning, sand, silt och lera. Plus vatten. Just nu talar det mesta för att valet

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus

stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2013 Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus Anne vill visa handens arbete en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2013

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Realismen av kostnadsbedömningar

Realismen av kostnadsbedömningar Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From

Läs mer

ORION (Tälje 1:34 m.fl)

ORION (Tälje 1:34 m.fl) Samhällsbyggnadskontoret UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan 2011-00302-214 Detaljplan för ORION (Tälje 1:34 m.fl) i Södertälje kommun Upprättad 2014-10-07 Utställning Detaljplanen har under tiden 3 juli

Läs mer

C Linköping, antagande av projektplan

C Linköping, antagande av projektplan 1 (4) Kommunledningskontoret 2013-10-14 Dnr Kommunstyrelsen C Linköping, antagande av projektplan KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Projektets namn föreslås vara C Linköping 2. Kommunledningskontorets

Läs mer

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens

Läs mer

Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun

Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun Bilaga 1 Sidantal 11 Utdrag Administrativa Föreskrifter Danderyds kommun Upprättad Upprättad av: Kristin Åberg Nilsson, Danderyds kommun, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Administrativa

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 KS-2015/298.445 1 (4) HANDLÄGGARE Norrberg, Marika Marika.Norrberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta Stockholms läns landsting 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 LS 1411-1370 Handläggare: Jonas Annergård Ankom Stockholms

Läs mer

10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 15/ 16/ 17/ 17/ 18/ 18/ 19/ 19/ 20/ 23/ 2013

10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 15/ 16/ 17/ 17/ 18/ 18/ 19/ 19/ 20/ 23/ 2013 3/I Hjärtat av Göteborg: Kungsportsavenyen återfår status som paradgata 6/De gör det möjligt att bygga nya Slussen 9/Notiser 10/Änglagården Sveriges största multisportanläggning 11/costin pacoste 12/upptäck

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun www.pwc.se Leif Karlsson Jukka Törrö Revisionsrapport Granskning av simhallsprojektet Safiren port 1 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2. Inledning...5 2.1.

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer