$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % ##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!"

Transkript

1 Svar på interpellation Angående vårdgarantistatistik Göran Larsson (mp) har i en interpellation ställt frågor om redovisning av köns och åldersfördelning i den månatliga statistiken av hur Västra Götalandsregionen uppfyller vårdgarantin: Larssons fråga lyder: Delar du min syn på att det finns behov av en tydligare redovisning, med bland annat redovisning av köns- och åldersfördelning, och om så är fallet, vilka åtgärder är du beredd att vidta? När det gäller redovisning av vårdstatistik fördelat på kön och ålder, är regionen inne i ett utvecklingsarbete. Hälso- och sjukvårdsutskottet har i uppdrag att analysera konsekvenserna av vård för män och kvinnor överhuvudtaget, med ett särskilt uppdrag i samband med skärpningen av vårdgarantin i november En rapport som presenterats i augusti 2006 visade att extrasatsningarna på vårdgarantin kommer båda könen till del på likartat sätt. Uppföljningen av vårdgarantin sker genom en avstämning vid slutet av månaden men utan att materialet blir utsatt för någon djupare analys. Syftet är att följa upp till vilken grad vårdgarantin uppfylls. Vi räknar pinnar, som det heter inom sjukvården. Målet är självklart att garantin ska uppfyllas, alltså att det ska vara noll personer som inte fått vård inom garantins uppsatta tider. Så är tyvärr inte fallet i dagsläget. När vårdgarantin inte är uppfylld är det viktigaste att komma till rätta med processer och analysera behovet av resurser, men även att vi underlättar för patienten att få vård av annan vårdgivare än hemmasjukhuset. Alla har rätt att få sin vård inom garantitiderna. Jag är dock tveksam till att i vårdgarantiuppföljningar föra in ett antal andra parametrar. Regionen avläser i dagslägen cirka 350 olika mätställen. För en fördjupad beskrivning behövs analys av vad mätdata står för, vilket skulle innebära en fördröjning av när vi får tillgång till materialet. Jag kan inte heller bortse från att vi kommer farligt nära att detta blir styrande för medicinska prioriteringar. Vård efter behov, likartat för kvinnor och män förutsätter såväl medicinsk utvärdering som mer kunskap om könspecifika vårdbehov. Det görs utmärkta analyser av detta, såväl regioncentralt som ute i beställar- och utförarorganisationen. Två exempel som ger mycket intressanta fakta kring kvinnor och mäns tillgång till vård är i regionens samlade verksamhetsanalys för sjukvård och de beställarbokslut som görs för hälso- och sjukvårdsnämnderna. Att vi behöver mer kunskap om detta är en av orsakerna till att vi vill gå vidare med att bygga upp forskningscentrum om jämställd vård, eller könsspecifik medicin som kanske är en mer riktig beskrivning. Vänersborg Jonas Andersson (fp) Ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet 1

2

3 !"## $%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % ##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%! % $%!% -'! $ $%& /! & % / $%!###!! "!!%! +!!! ( % 5 2!! -##0-#-'! $%! % $%& %!'! "! $%%(" /$!% 6# 7 %!! $%! $%%! '! $%! ( $%/!! 2&"! '! " " " $ % %!8! '!! " $%!! / 9

4 '!! #"$%/ ###!,%! "!! % $%! 8 /!!!%(!" / '! %!! " %! $% 9 % '!!!!,$% % ($% )-##--##.%!!, $%! -## '! -##6* " %!! " ($%! "% /! ( $ 6# '! $ :## /!4"!! $% '!-# -##0 ; < '! -

5 Svar på interpellation Angående egenavgifter för livsmedel för särskilda näringsändamål Marianne Nilsson (kd) har i en interpellation ställt frågor kring livsmedels för särskilda näringsändamål: Delar Jonas Andersson våra tjänstemäns tolkning av beslutet från 1999 vilket exkluderar personer med särskilt boende? Om majoriteten i Västra Götalandsregionen stödjer nu gällande tolkning, hur avser majoriteten att tillförsäkra boende på kommunens särskilda boende samma förmån? Regionens tillämpning av frågor angående livsmedel för särskilda näringsändamål, Särnär, grundar sig på Regionfullmäktiges beslut från Genom ett frivilligt åtagande har regionen påtagit sig en subvention av speciallivsmedel för personer fyllda16 år när regionen har hälso- och sjukvårdsansvaret. Patienten erlägger en egenavgift. Det har ställts frågor från primärkommuner om regionens tillämpning och från regionens sida har då framförts skälet till varför regionen inte skulle subventionera kost när kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret. I de fallen har ju respektive kommun egna regler för den kost som man tillhandahåller och regler för egenavgifter. I sjukhusvård tillhandahåller regionen kost och då patienten är inskriven i sluten vård ingår kosten i slutenvårdsavgiften. När en patient skrivs ut till eget boende subventionerar regionen Särnär enligt beslutet i regionfullmäktige Det är viktigt att notera att det är två sjukvårdshuvudmän som var och en har att ta ställning till eventuella subventionsregler och egenavgifter för patienten inom respektive huvudmans hälso- och sjukvårdsansvar. Att regionens skulle stå för kost hos en annan sjukvårdshuvudman har inte varit avsikten. Interpellationen anger att regionen subventionerar Särnär för personer i ordinärt boende med hemsjukvård. Om detta sker är det inte i enlighet med regionens anvisningar. Marianne Nilsson anger också att hanteringen borde betraktas som ett brott mot kommunallagens principer om lika behandling av medborgarna. Enligt kommunallagen skall kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Principen innebär att det krävs rationella skäl eller sakliga överväganden för att medlemmarna skall få behandlas olika. I frågan om egenavgifter för livsmedel för särskilda näringsändamål grundas olikheten på uppgiftsfördelningen mellan kommuner och landsting vad avser hälso- och sjukvårdsansvaret för invånarna. Något brott mot kommunallagen har således inte skett. För närvarande pågår ett stort arbete inom regionen kring livsmedel för särskilda näringsändamål. Arbetet innebär bland annat att regionen kommer att upphandla Särnär-produkter inom den öppna vården på samma sätt som idag sker inom den slutna vården. I samband härmed får regionen anledning att överväga ändringar och förtydliganden av såväl egenavgifter som regelverket i övrigt. Under 2007 är det planerat att hälso- och sjukvårdsutskottet skall få en redovisning av arbetet i sin helhet. Vänersborg Jonas Andersson (fp) Ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet 1

6 !" # $ % % %& '% # $ % ( # $ ) % ' % '*+ *,,- %. % % / % % -,0 '# $ ( % ' % %1%' 1%# $ 23#2%' %' ) '% '% 4 # ' $ % % '% ) # $ '. 1% % # $. % 1 % & '%.

7 ' 1 ' & 3 5 # $ #*, *,,6 ( 4!" (' *

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:71 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Betalning för multifokala linser vid starroperation Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

HYLTE. Revisionsrapport "Skyddad identitet" 2012-03- 1 9 2012-03-09

HYLTE. Revisionsrapport Skyddad identitet 2012-03- 1 9 2012-03-09 HYLTE Kommunrevisionen 2012-03-09 Ki-loYLTE KOMMUN I mm9iiingskontor 2012-03- 1 9 _'idnerir Till Kommunstyrelseii- Hylte kommun Revisionsrapport "Skyddad identitet" Ernst & Young har, på revisorernas uppdrag,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Lars Westerlund och Lars Palo, Västra Götalandsregionen 1 1. Sammanställning...3 1.1 Allmänt...3

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer