Södertälje Båtsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje Båtsällskap"

Transkript

1 Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: Johnny Rickman Vice ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan Frisk Kassör Börje Persson Ledamot, Fifång Bror Sjöqvist Axvik Lars Axelsson Vakttjänsten Per Gripenhall Klubbmästare Per-Arne (Pecca) Wickman Ledamot, Område/miljö Tommy Callin Ledamot, Hallarna Jörgen Folkesson Säkerhetsansvarig Fredrik Wallin Ungdomssektionen P G Traung Ledamot Bo Herburt Suppleant, Hamnen Katarina Sundin Suppleant, Seglingssektionen Protokollet distribueras till de närvarande samt till: Calle Wikholm Ordförande Lars Wiberg Ledamot, Båthanteringen Ingemar Gunnarsson Suppleant Britt-Lis Örnesved adj kansliet Ann-Britt Sivemar adj Kansliet Gunnar Boman Information 1. Mötets öppnades Ordföranden, Carl-Göran Wikholm, var på tjänsteresa och förhindrad att närvara så v ordf Johnny Rickman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordning Johnny presenterade ett förslag till dagordning. att fastställa dagordningen. 3. Föregående protokoll Protokollet från granskades och godkändes. 4. Rapporter a) Rapporter från kansliet Johnny föredrog ansökningar om dispens från sjösättningsplikt och sommaravgift: Föreslås beviljade: 1. Göran Reutervall pga sjukdom. 2. Roland Nyberg pga sjukdom. 3. Gunnar Gran pga sjukdom. 4. Ulf Hultman pga sjukdom. 5. Birgit Gran pga sjukdom. 6. K G Larsson pga sjukdom. 7. Krister Berger pga utlandstjänst. Föreslås betala sommaravgift: 1 Anders Westerholm tredje året i rad. Får ligga på land, men betalar sommaravgift. 2 Rickard Tallby pga sjukdom, men tiden har löpt ut, så han ska betala sommaravgift. Inga problem: 1 Bo Genstedt sjösätter i mitten av juli. Det är ok, betalar bryggavgift. 2 Rune Conninger sjösätter och tar upp båten flera gånger under sommaren.

2 Johnny föredrog ansökningar om medlemskap: 1. Joel Wallin önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 2. Tage Lundberg önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 3. Jasmine Sjödin önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 4. Olli Määtinen önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 5. Jack Onosko önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 6. Lennart Karlsson önskar medlemskap och bryggplats, har segelbåt. 7. Ulf Oscarsson önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 8. Feiras Krishmari önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 9. Cecilia Arn önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 10. Magnus Landal önskar medlemskap och bryggplats, har segelbåt. 11. Håkan Blomén önskar medlemskap och bryggplats, har motorbåt. 12. Konstantinos Pykä önskar medlemskap och bryggplats, har segelbåt som går 2 m djupt. Den kan inte anlöpa mastkranen vid lågvatten och det finns troligen ingen bryggplats som är tillräckligt bred. Ägaren bör uppmanas att ta kontakt med hamnkapten, för att få hjälp att bedöma om medlemskap är meningsfullt. att bevilja dispenser enligt ordförandens förslag att anta de nya medlemmarna och att lämna deras ansökningar om båtplats till hamnfogden för sedvanlig behandling. att meddela nr 12, att kontakt bör tas med Bo Herburt. b) Rapporter från sektionerna Johnny Rickman föreslog att samtliga rapportörer skulle åläggas tidsbegränsning om 2 minuter för första anförande. att tillämpa tidsbegränsning enligt Johnnys förslag. Fifång: Börje Persson rapporterade att nya bordsgrupper placerats ut, trappa till loftet har reparerats, sly har röjts, nytt elverk är igång, nya frästa skyltar har tillverkats, ny slaghack har anskaffats och nya broschyrer har tagits fram. En Bavaria-träff med dans har hållits. Vi tar inte hyra för sånt, men det är brukligt att gästerna ger ett frivilligt bidrag i lådan. Denna gång hade man dock mer betonat fritt än villigt. att tacka Börje för rapporten. Axvik: Bror Sjöqvist rapporterade att bryggor och rör är på plats, men en kätting har gått av. Bryggan behöver också viss reparation. Samarbetet med Pershagens BK bådar gott. Man har beslutat om ett litet driftsbidrag. att tacka Bror för rapporten. Hallarna: Tommy Callin rapporterade att 4 fack är sålda och några till är på gång. Jörgen Folkesson och Tommy kollar ordningen i försålda hallfack. att tacka Tommy för rapporten. Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade toatömningsanläggningen blir försenad till följd av ändrade bestämmelser från myndigheterna. Staketet, som klipptes upp i samband med brandtillbudet, är reparerat. Pecca har redan fått tio man som åtagit sig fasta områden att hålla ordning på. 2/5

3 att tacka Pecca för rapporten. Hamnen: Bo Herburt rapporterade att landfästena på bryggorna A och E har reparerats akut. Han fruktar att landfästekopplingarna måste bytas på alla bryggor och avsåg att planera för det. Ny mätning av bryggplatserna har gjorts. Pegel bör byggas om för ca kronor. Samtal förs med vår leverantör om kommande omankringar. att godkänna kostnaderna för reparationerna på bryggorna A och E. att godkänna ev ytterligare akuta reparationer som kan behövas i sommar. att godkänna ombyggnad av vår pegel för ca kronor. att tacka Bosse för råd och dåd. Säkerhet: Jörgen Folkesson rapporterade att räkningar för elförbrukning är utsända enligt styrelsens beslut i maj. Jörgen berättade om branden. Två medlemmar, som kom ut till Torpa klockan 7 på morgonen, upptäckte brand i en båt i hallen längs vägen. De ingrep snabbt och rådigt, släkte branden och larmade brandkåren. När polis kom till platsen konstaterades att staketet klippts upp intill den brandskadade båten. Lars Axelsson berättade att polisutredning pågår, men man har ännu inte kunnat fastställa hur branden börjat. Även hålet i staketet är polisanmält. att tacka Jörgen för rapporten Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att vakterna iakttagit en falskskyltad bil utanför staketet. Den återkom senare med samma förare, men då med annat registreringsnummer. Lars menade att vi sett flera tecken på skumma aktiviteter i arla gryning, och att vi bör variera tiderna för bevakning. Han kunde också rapportera att alla grindar, utom den mot Pershagen, nu har nya lås. att tacka Lars för rapporten. Kassören: Håkan Frisk berättade att klubbens likviditet är god trots att vi investerat ca under våren. För närvarande finns inga investeringsönskemål från sektionsledarna, och Håkan undrade om det verkligen kan vara sant. Efter samtal om vad som är investering och vad som är åtgärder inom sektionens budget fann vi att det är sant, så när som på de planerade mastuppläggningsställ, som ska uppföras i höst. De kräver ett styrelsebeslut. att godkänna planerna på och kostnaderna för mastuppläggningsställen. att tacka Håkan för rapporten. Seglingssektionen: Katarina Sundin berättade att onsdagsseglarna har god vind i seglen. att tacka Katarina för rapporten. Båthanteringen: Lars Wiberg var förhindrad att närvara, men vi visste ju alla att båtar sjösatts och att slip-gänget som vanligt skött det med den äran. 5. Rapport om underhåll av båthanteringsutrustning Bror Sjöqvist rapporterade från möte den 25 maj med inspektionsgruppen, där även Stig Träff och Sven Waks ingår. De tre herrarna har god koll på maskinerna, men fick ta hjälp av 3/5

4 Siv Sjöqvist för att renskriva anteckningarna. Bror delade ut ett protokoll med noggranna beskrivningar av våra traktorer och vagnar med kostnadsberäknade förslag till reparationer och nyanskaffningar. Här följde ett livligt samtal. Inspektionsgruppens arbete uppskattades livligt. Hur gör vi? Flera goda idéer nämndes. t.ex. att vi borde kontakta Scanias verkstadsskola för hjälp med reparationer och tillverkning av reservdelar som inte längre finns att köpa. att vi borde undersöka om det går att leasa lämplig traktor de 2 x 8 veckor den behövs. Då slipper vi bekymmer för reservdelar och underhåll. att tacka Bror och inspektionsgruppen för rapporten. att uppdra åt Johnny Rickman att kontakta Scanias industriskola. att uppdra åt Pecca Wikman att undersöka villkoren för leasing. 6. Läget för arrendet Axvik P G Traung rapporterade om Axvik att vi betalat faktura på basarrende plus index. att P G avvaktar kontakt från markägaren för ev fortsatta samtal. att tacka för rapporten. 7. Samverkan med Pershagens Båtklubb Bror Sjöqvist rapporterade om samtal som förts med PBK. Vi har ett utkast till samverkansavtal, och det har börjat bra. PBK kommer att ge oss ett driftsbidrag och deltar förstås i aktiviteter på klubbholmen. att tacka Bror för rapporten. 8. Övriga frågor Håkan Frisk delade ut en skriftlig lathund för Hantering av investeringsönskemål och större underhållsarbeten inom SBS. Efter ett kort samtal i frågan trodde sig alla sektionsledare ha pejl på skillnaden mellan investering och åtgärd inom budget. Håkan presenterade också ett förslag till reviderad text till foldern Regler för arbete och samvaro inom Södertälje Båtsällskap. Det mesta har vi talat om tidigare, och Håkans mödor vann allas gillande. Det föreslogs att vi, under rubriken Vi vaktar området själva, lägger till: Vid utlandstjänst kan man ansöka hos styrelsen om befrielse. Ett ofta återkommande bekymmer är hur vi får bort gamla båtar som ligger kvar på land år efter år. Hjälper det med successivt höjda avgifter? Kan kronofogden hjälpa oss? Håkan presenterade också ett förslag till ändringar i Reglementet för hallsektionen. Det behöver gås igenom grundligt, och timmen var sen. Kan det vänta till konferensen? Håkan påminde om att arbetsbeskrivningar skall undertecknas och läggas i Calles fack. Frågan ställdes om den som fullgör mer än 6 timmar kan få föra över överskjutande tid till att avräknas nästa års arbetsplikt. Den allmänna meningen var det är en bra idé, under förutsättning att sektionsledaren är villig at hålla reda på det. 4/5

5 Vi behöver en anslagstavla enbart för arbetsplikten. Där kan man annonsera ut lediga jobb, och hugade arbetsvilliga kan anteckna sitt intresse. Fredrik Wallin tog på nytt upp frågan om att köpa in en båt till ungdomssektionen. Man har noga kollat marknadspriset på båttypen, och finner att erbjudandet från Calle Wikholm är fördelaktigt för klubben. Till protokollet noteras att Calle var frånvarande och således inte deltog i vare sig överläggning eller beslut. En idé till: Kan vi hålla inne en del av slip-avgiften, för att betala ut den först när underhållsarbetet är klart. Under överläggningen framkom att det är olämpligt av skattetekniska skäl. Så vi får räkna med att båthanteringssektionen även i fortsättningen villigt sköter underhållet enligt underhållsplanen. Skulle flera kunna få utbildning på kranen, så att man kan ta upp sin egen båt, t.ex. för inspektion eller rengöring under sommaren? Kan det vara ett sätt att värva flera medlemmar till båthanteringen? Intressant fråga, tyckte flera. Den skulle gott kunna dryftas på nästa konferens. att tacka Håkan för lathunden och att uppmana sektionsledarna att använda den. att godkänna förslaget till folder, och förslaget till tillägg till Vi vaktar själva. att fastställa att det är ok att överföra tid till nästa år. att skaffa en anslagstavla för arbetsplikten. att för ungdomssektionens räkning köpa den föreslagna båten av C Wikholm. att ta upp frågan om gamla kvarliggande båtar på konferensen. att ta upp frågan om Reglementet för hallsektionen på konferensen. att ta upp frågan om kranförarutbildning på konferensen. 9. Mötet avslutas Mötets ordförande Johnny tackade styrelsen uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller sekreterare Johnny Rickman ordförande 5/5

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2010-09-07 kl 19.15 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Johnny Rickman Birger Möller Håkan Frisk Börje Persson Tommy Callin Lars Wiberg P G Traung

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2012-06-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 14, 2011-02-05 kl 18.30 på Ålands hav Närvarande: Calle Wikholm Ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan Frisk Kassör Lars Axelsson Vakttjänsten

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, 2013-04-02 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jörgen Gustafsson Börje Persson Lars Wiberg

Läs mer

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap

PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap Datum Protokollsnr 2011-02-02 1 Styrelsemöte Tid 2011-02-02 Plats Närvarande Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 vro~o ~cesnr 1 Styrelsemöte Tid 2008-02-06 Plats Närvarande Distribueras till Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Leif Gudmundsson Bo Larsson

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 I årets verksamhetsberättelse har vi samlat alla rapporter i en och samma text. Tanken är att det ska vara lättare att hitta i materialet samtidigt som vi sparar lite

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Magnus Lindholm, kommunikation, IT, web, anmäld frånvaro. Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

Magnus Lindholm, kommunikation, IT, web, anmäld frånvaro. Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Gert Svensson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

RORKULTEN 2009 Torshälla Motorbåtsklubbs 90:års jubileum. 1919-2009

RORKULTEN 2009 Torshälla Motorbåtsklubbs 90:års jubileum. 1919-2009 RORKULTEN 2009 Torshälla Motorbåtsklubbs 90:års jubileum. 1919-2009 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb. 27:e utgåvan april 2009 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010 Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! Ordföranden har ordet Skepp Ohoj på er! Här följer några rader från er ordförande,

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer