Tekniska nämnden för sammanträde (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13)"

Transkript

1 Tekniska nämnden för sammanträde (13) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, klockan Beslutande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Göran Garmer (M) Jan Wikhall (M) Ann-Britt Svensson (FP) Martin Båfält (C) Andreas Jansson (KD) Erik Askonius (MP) Karin Lindell (S) Marianne Möllerstedt (S) Ulf Persson (S) Ingvar Nilsson (S) Rolf Olsson (SD) Övriga deltagande Ulf Nordström (M), ersättare Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Anders Lindvall (M), ersättare Mia Bengtsson, ekonom Lars Dahlvid (FP), ersättare Jan Kronberg, adm chef Fredrik Friberg (C), ersättare Mikael Anderson, gatuchef Olof Cerne (MP), ersättare Tom Nielsen, VA-chef Fernando Dinis-Viseu (S), ersättare Andreas Lund, fastighetschef Gunnar Larsson (S), ersättare Susanne Löfvendahl, assistent Lennart Möller (S), ersättare Anna Landin (S), ersättare Utses att justera Martin Båfält (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 5 mars 2013 Sekreterare Jan Kronberg Paragrafer 1-8 Ordförande Johan Ericsson Justerande Martin Båfält Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö & Teknik Underskrift Jan Kronberg Utdragsbestyrkande

2 Tekniska nämnden för sammanträde sid 2 Tn 1 TN 2013/ Årsredovisning 2012 Tekniska nämndens årsredovisning har färdigställts. Totalt visar redovisningen på ett överskott på 405 tkr. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 13 tkr och de taxe- och hyresfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på tkr. Balansenheten, vatten och avlopp, redovisar ett underskott på tkr. Av årets investeringsanslag på tkr har tkr nyttjats. Sammantaget avslutas 25 investeringsprojekt med ett överskott på tkr och 6 investeringsanslag med återstående anslag på tkr begärs överflyttade till nästa budgetår. Förvaltningens skrivelse Tekniska nämnden beslutar att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen, bilaga Tn 1/2013

3 Tekniska nämnden för sammanträde sid 3 Tn 2 TN 2013/ Återrapportering av tekniska nämndens ärenden i Åsikt Kävlinge Återkoppling med statistik av inkomna synpunkter till politisk instans är en viktig del i synpunktsprocessen. Inkomna synpunkter ska därför redovisas två gånger per år för nämnder och Kommunstyrelsen. De kategorier som ska finnas med i återrapporteringen från respektive nämnd är: - synpunktstyp (beröm, förslag, felanmälan, klagomål eller övrigt) - kategori (avgifter, bemötande, delaktighet/inflyttande, fysisk miljö, handläggning, information, kompetens, lagstiftning, service & tjänster, skadegörelse, tillgänglikhet eller övrigt) - berör som visar fördelningen av totalt antal synpunkter per enhet och verksamhetsområde - hur många synpunkter som har medfört en förbättring - svarstider för mottagningsbekräftelser och chef/handläggares svar Totalt har 94 synpunkter inkommit till tekniska nämnden under perioden 5 juli till den 29 december Berör Kansli 2 Drift o underhåll 0 Fastighet 5 Gata, park o renhålln 87 VA-versamhet 0 Synpunktstyp: Beröm 5 Felanmälan 12 Förslag 21 Klagomål 51 Övrigt 5 Kategori Delaktighet/inflyttande 0 Fysisk miljö 61 Handläggning 0 Lagstiftning 0 Information 2

4 Tekniska nämnden för sammanträde sid 4 Tn 2 forts Service & tjänster 12 Skadegörelse 0 Tillgänglighet 0 Övrigt 19 Svarstider Mottagningsbekräftelse: 61 inom 2 dagar 6 inom 3-5 dagar 6 inom 6 dagar eller längre 0 obesvarad 21 svar ej önskat Svar av handläggare/chef: 54 inom 10 dagar 4 inom dagar 14 inom 16 dagar eller längre 1 obesvarade 21 svar ej önskat Tekniska nämnden har framfört att förvaltningen ska göra en nämndsspecifik redovisning av inkomna synpunkter. Förvaltningen har gjort nedanstående sammanställning av antalet synpunkter inom olika områden. Hastighetsbegränsade åtgärder / fortkörning 2 Parkeringsfrågor 6 Snöröjning/vinterväghållning 4 Gatubelysning 1 Önskemål om GC-vägar 3 Underhåll av gator 3 Övriga trafikfrågor 17 Skötsel av grönytor 2 Önskemål om lekplatser / upprustning 1 Övrigt 55

5 Tekniska nämnden för sammanträde sid 5 TN 2 forts Förvaltningens skrivelse Tekniska nämnden beslutar att med godkännande överlämna återrapporteringen till Kommunstyrelsen, samt att godkänna den nämndsspecifika redovisningen av inkomna synpunkter.

6 Tekniska nämnden för sammanträde sid 6 Tn 3 TN 2013/ Miljörapport 2012 för Kävlinge avloppsreningsverk Enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 206:09) ska utövare av tillståndsgiven miljöfarlig verksamhet lämna en miljörapport. För Kävlinge kommuns del innebär detta att en miljörapport ska lämnas för Kävlinge avloppsreningsverk. Miljörapporten innehåller en redovisning av verksamheten vid avloppsreningsverket med tyngdpunkt på miljöfrågor. Dessutom redovisas resultat från kontroller och provtagningar. Förvaltningens skrivelse Tekniska nämnden beslutar att godkänna Miljörapport 2012 för Kävlinge avloppsreningsverk.

7 Tekniska nämnden för sammanträde sid 7 Tn 4 TN 2013/ Begäran om investeringsanslag för ny sopbil Inom Gata/Park/Avfall finns fem sopbilar för insamling av restavfall samt ytterligare en för insamling av trädgårdsavfall. Fordonsflottan är ålderstigen och under 2012 gjordes ett utbyte till en ny bil med möjlighet till insamling av två fraktioner vilket är ett krav för framtida matavfallsinsamling. Under hösten 2012 havererade en 12 år gammal bil och reparation bedömdes som icke möjlig. Kommunens ekonomiavdelning bedömer det för tillfället som mer lönsamt att köpa en ny bill jämfört med att leasa en. Med anledning härav måste Tekniska nämnden äska medel från kommunfullmäktige. Kostnaden för en ny bil bedöms till tkr. Den nya bilen blir med två fack samt gasdriven. Tankning kommer att ske i Lund i samband med lämning av avfall. Yrkanden Sofia Lindblom (M) yrkar bifall till liggande förslag. Karin Lindell (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för utredning av köp kontra leasing. Proposition Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden och finner att nämnden beslutat att ärenden skall avgöras vid dagens sammanträde. Votering Ordföranden ställer följande godkända propositionsordning: Ja-röst för avgöras idag Nej-röst för återremiss Röstningen utfaller med nio ja-röster och fyra nej-röster, bilaga Tn 4/2012. Förvaltningens skrivelse

8 Tekniska nämnden för sammanträde sid 8 Tn 4 forts Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige äska tkr till en ny sopbil. Reservation: Karin Lindell (S), Ulf Persson (S), Marianne Möllerstedt (S) och Ingvar Nilsson (S)

9 Tekniska nämnden för sammanträde sid 9 Tn 5 TN 2013/ Kävlinge kommuns lokala trafikföreskrifter om ändrad hastighet på Karl Johans väg i Kävlinge Tekniska nämnden beslutar Lokala trafikföreskrifter om ändrad hastighet på Karl Johans väg i Kävlinge enligt bilaga Tn 5/2013.

10 Tekniska nämnden för sammanträde sid 10 Tn 6 TN 2013/ Fullmäktigedirektiv om ridvägar Inför 2012 har fullmäktige givit i uppdrag till tekniska nämnden att undersöka möjligheten att anlägga ridstigar samtidigt som kommunala cykelbanor anläggs för att minimera kostnader och få ett fungerande ridstigsnät. Ansvarig för att återrapportera svaret på direktivet är gatuchef Mikael Anderson tillsammans med fd fritids- och kulturchef Mija Toftner. Arbetet har utförts tillsammans med miljöinspektör Patrik Lund. Parallellt med fullmäktigeuppdraget har Kulturavdelningen och Miljöavdelningen sett över behovet av ridstigar i de västra delarna av kommunen där behovet setts som störst. Behovet framgår av bilaga 1. Inom Gata/Park avdelningen har man sedan tidigare gjort en karta över framtida cykelvägar. Kartan bygger på material från översiktsplanen, fördjupade översiktplaner samt inkomna önskemål. Önskemålen om nya ridstigar och cykelvägar sammanfaller på ett par platser. 1. Gallopvägen (Ny cykelväg planeras på bef grusvägar) 2. Lundåkravägen 3. Lundåkra utredningsområde (Ridstig bör planeras in i grönområde) 4. Grand Prixvägen delen Håkanstorp-Lundåkravägen (Bedöms som prioriterad pga närheten till ridhus) 5. Stävie-Högs industriby 6. Stigsystem utmed Kävlingeån (Kan kombineras med ridstigar) Vid nybyggnation av cykelvägar är det fullt möjligt att kombinera cykelväg med ridväg. Beroende på hur mycket ridstigen respektive gc-vägen används kommer utformningen att se olika ut. I sin enklaste form där antalet cyklister och hästar är få kan en breddning av cykelvägen göras med 75cm. Vid större antal cyklister och hästar behövs separering mellan cykelväg och ridstig. Merkostnaderna bedöms från 450kr/m beroende på val av utformning.

11 Tekniska nämnden för sammanträde sid 11 Tn 6 forts Ridstig m Cykelväg 2-3 m Bilväg Breddning av Skiljeremsa cykelväg m Ridstig 1-2 m Cykelväg 2-3 m Bilväg Separerad ridstig Vid anläggning av ridstigar är det viktigt att skapa slingor och därför måste anläggandet av en ridstig i samband med en cykelvägsbyggnation ske parallellt med andra ridstigsutbyggnader. Förvaltningens skrivelse Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna yttrandet gällande fullmäktigedirektiv om ridvägar.

12 Tekniska nämnden för sammanträde sid 12 Tn 7 TN 2013/ Gång- och cykelvägplan I kommunens översiktsplanen från 2010 samt fördjupade översiktsplaner för Hofterup (2009), Dösjebro (2003) samt Löddeköpinge (1998) finns ett antal föreslagna cykelvägar. Utöver de som är med i planerna finns ett antal cykelvägar som diskuterats i olika forum. Den föreslagna planen syftar till att sammanställa och fastsälla vilka cykelvägar som ingår i kommunens framtida planer samt ta fram en prioriteringsordning för dessa. Planen innehåller endast större cykelstråk som är viktiga för att knyta samman kommunens orter. Utöver detta finns ett lokalnät där komplettering sker inom ramen de årliga investeringsanslagen för cykelvägar. Planen kommer att användas i budgetprocessen samt vid ansökningar om statlig medfinansiering Förvaltningens skrivelse Tekniska nämnden beslutar att anta cykelplanen, bilaga Tn 7/2013.

13 Tekniska nämnden för sammanträde sid 13 Tn 8 TN 2013/ Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut: Förvaltningens skrivelse Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Ove Eriksson (MP) Pär Söderström (S) Agneta Brendt (S) Monica Flöjt (S) Solveig Jansson (S) 161-169

Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Ove Eriksson (MP) Pär Söderström (S) Agneta Brendt (S) Monica Flöjt (S) Solveig Jansson (S) 161-169 Protokoll 1 (30) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.25, 10.35-10.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-11-21 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Hans Olov Wernersson (SRD) Christer Sjöström (M) Harald Noréus (FP)

PROTOKOLL. Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Hans Olov Wernersson (SRD) Christer Sjöström (M) Harald Noréus (FP) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-14:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Hans Olov Wernersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ers. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-18 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2014-06-18, kl. 15:00-15:25 Ajournering - Beslutande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Leif Skytte (M) Johan

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer