Bostadsbrist! Kumla bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbrist! Kumla bibliotek"

Transkript

1

2 Bostadsbrist! Kumla bibliotek Av kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla lel88190 Månd-fred lärd 11-14, sönd Sommartid: 1juni-31 aug månd-fred 14-20, förd, sänd stängt Filialer HÄLLABROTTET Tallängens skola, lel72413 tisd onsdoch torsd 10-14, Juli stängt KUMLABY Kumlaby Centrum, Högstadieskolan, Korstagatan. lel88198 Månd 10-17, lisd onsd 10-19, torsd Juli stängt. Viss reducering av öppettiderna aven i juni och augusti. BIBLIOTEKEN HALLER STANGT 1 maj, Kristi Himmellärdsdag, Pingstafton, Pingstdagen, Annandag Pingst och Midsommarafton. Onsd 30 april, onsd 7 maj samt torsd 19 juni (dag före midsommarafton) stänger huvud biblioleke/och filialen i KumJabykl 17, filialen j HälJabrotte/ kl 14. Fredag 16 maj (dag före pingstafton) stänger huvudbiblioteke/ kl 17. Fro mjuni har biblioteken förlängd lånetid (SOMMARLÅN) till 1 september. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kanslichef lhaga Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghutt Postadress: Box KUMLA 2 SANNAHED Centrumhuset, le Månd lisd och fred Juli stängt ÅBYTORP Posthuset, lel Tisd fred Juli stängt Bes6ksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/88100 (växel) Nästa nr utkommer början september 1986 Medan flertalet av länets kommuner brauas med problem över outhyrda lägenheter har Kumla kommun brist på bostäder. Men förändringen från överskott till brist har kommit snabbt. För bara drygt ett år sedan hade vi i Kumla över 120 lägenheter outhyrda i den kommunala bostadsstiftelsen. De tomma lägenheterna var i huvudsak koncentrerade till Kjellingatan och Korstagatan i Kumlaby. För Korstagatan bedömdes inte de miljömässiga orsakerna vara upphovet till bostadsöverskottet. Snarare var förhållandet, att det i Kumla inte fanns behovsunderlag för det antal lägenheter som just då fanns 1illgängliga på marknaden. Vilka motåtgärder fanns att vidtaga för att inte skattebetalarna år efter år skulle få betala tomhyresförluster för lägenheter i Kumlaby? Lösningen blev den att HSB, det vill säga Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, som numera är en rikstäckande organisation, tog övcr 80 hyreslägenheter utmed Korstagatan. Det intressanta fenomenet har därefter inträffat att samtliga hyreslägenheter vid Kjellingatan och samtliga bostadsrättslägenheter vid Korstagatan nu är uthyrda eller upplåtna med bostadsrätt. Detta samtidigt som Kumla under det senaste året haft en negativ befolkningsutveckling och minskat antalet invånare från till 17776, del vill säga en nettoförlust om 30 personer. En av orsakerna till att överskottet på bostäder förbytts i en brist kan san nolikt vara den, att Sverige så sakteliga går mot bättre tider och att många ungdomar därmed får arbete och vågar flytta från föräldrahemmet till egen lägenhet. Nu är det inte alldeles så enkelt att de tomma lägenheterna utmed Korstagatan fyllts med ungdomar som nyss flyttat hemifrån. Flertalet av lägenheterna vid Karstagatan är stora, varför det i allmänhet är familjer och även äldre som flyttat till Korstagatan. De har dock i sin tur lämnat mindre lägenheter och därigenom skapat utrymme för den yngre generationen att skaffa eget. Många står nu också i kö för att få en lägenhet. Antalet lägenhetssökande vid kommunens bostadsförmedling är för närvarande 700 personer. Ä ven om endast tio procent av dessa skulle acceptera en bostad i Kumla om de blev erbjudna en sådan, så skulle behovet ändå vara cirka 70 lägenheter för innevarande år och kanske också för kommande år. Det unika i situationen är dock att omslaget från ett överskott om 120 lägenheter till en brist om minst 70 lägenheter har gått på mindre än ett år. Även om det är mer angenäma problem att ha för få lägenheter än för många, så måste vi öka takten i vårt bostadsbyggande för att kunna tillgodose kraven från de bostadssökande som vill bo i vår kommun. En ökad inflyttning utgör de flykting~ ar från länder i mellanöstern, som nu börjar anlända till Kumla. Av de cirka 40 flyktingar som kommer till vår 3

3 kommun under innevarande år är de flesta från Libanon. Vi hoppas att de ska komma in i det svenska samhället utan allt för stora problem och att de ges möjlighet att skaffa vänner och arbetskamrater bland "gamla" Kumlabor. Förhoppningsvis skall svenskundervisning och utbildningsfrågor kunna drivas parallellt med en introduktion i arbetslivet. Föreningslivct måste erbjudas möjlighet att skapa kontakt med våra invandrare i strävan att hitta gemensamma intressen som stimulerar {iii ett utvecklat kamratskap och vidgade vänskapsband över nationalitetsgränser, seder och religion. Jag tar mig friheten att på Kumlabornas vägnar hälsa våra nya vänner välkomna till Kumla. En annan brist är också på god väg att finna sin lösning genom samarbetet mellan kommun och landsting i fråga om i första hand omsorgen om de äld- Välkommen till MIDSOMMARFEST i Sannahed midsommarafton den 20 juni 1986 re. Från och med den I januari 1986 har en så kallad närvårdsnämnd för Kumla kommun bildats. I artikel i detta nummer av Kumlan presenteras närvårdsnämndens arbetsuppgifter och sammansättning. Det är viktigt att konst<ltcra att det rimligtvis måste finnas bättre förutsättningar att ge god service till kommunens invånare om intentionerna. att samordna resurserna för snabbare, enklare och värdigare vård, kan förverkligas. Om inte närvårdsnämnden med landstingets och kommunens samordnade resurser kan läka alla sår, så kanske våren och sommaren kan göra siu till. Efter en lång och ibland mycket kall vinter närmar vi oss nu med raska steg sommaren och den alltid lika hägrande semestern. Optimister som vi är tror vi på sol, sommar och bad. Därför alla Kumlabor - ha en skön sommar! D Klockan Midsommarstången reses av Kumla folkdansgille, därefter dans och lekar för barn och vuxna. Grenadjärsextetten, teater, visning av konsthantverk, försäljning av hemslöjd, dans av Kumla folkdansgille. Servering av kaffe, saft, korv Chokladhjul, ponnyridning, boll- och pilkastning FEST FÖR HELA FAMILJEN Du får träffa kycklingar, lamm och kaniner Fri entre Närvårdsnämnd - vad är det? A v sekreterare Anders Öberg, Örebro läns landsting Landstinget i kommunen Det kan ibland vara svårt att se landstingets roll som serviceorgan på det lokala planet. Många tycker att den landstingskommunala verksamheten är svår att överblicka. Därtill kommer att vi haft betydligt längre avstånd till landstingspolitikerna än till de egna politikerna i kommunen. Från och med årsskiftet har Kumla kommun en egen närvårdsnämnd. Närvärdsnämnden har ansvar för driften av de flesta verksamheter, som landstinget bedriver inom kommunen. Varför egen nämnd? Kommunen behöver egen närvårdsnämnd av flera anledningar. En sådan är att en egen nämnd ger ökade möjligheter att påverka den landstingskommunala verksamheten, bland annat genom att fler ges tillfälle att delta ilandstingspolitiken. En av närvårdsnåmndens uppgifter är givetvis att skapa en effektiv och serviceinriktad verksamhet i god samverkan mellan landsting och kommun. Organisation Närvårdsnämnden har sju ledamöter och sju suppleanter. Mandattiden är tre år och omfattar tiden Ledamöterna är politiskt valda och mandatfördelningen är densamma som i landstinget. Nämnden har alltså socialdemokratisk majoritet. Det finns även ett boendesamband. För att kunna väljas som ledamot eller suppleant i närvårdsnämnden i Kuml<l måste man bo inom Kumla kommun. Ansvarsområde Närvårdsnåmnden har det övergripande ansvaret för en omfattande verksamhet. Under år 1986 är kostnaden för denna verksamhet beräknad lill 50 miljoner kronor. Närmare 300 personer arbetar inom de olika verksamhetsgrenarna. Närvårdsnåmnden ansvarar för hälso- och sjukvård, det vill såga sjukhem, vårdcentral och hemsjukvård, omsorgsverksamhet med dagcenter på Korstagatan och dagcenterannex på Äkcrgatan (gamla Sörbyskolan) samt inackorderingshem på Aspgatan, särskola med tre grundsärskoleklasser och två träningsklasser vid Kumlaby skola S<lmt särskolans elevhem på Korstagatan. O Närvårdsnämnd i Kumla kommun Ordförande: Sölve Persson (s) l:c vice ordförande: Hjördis Levin (s) 2:e vice ordförande: Finn HagluJld (m) Sekreterare: Anders Öberg Ledamöler Sölve Persson (s) Hjördis Levin (s) Maj Johansson (s) Lennart Eriksson (s) Finn Haglund (m) Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp) Elisabeth Jonsson (e) SUpplCflllteT Kerstin Andersson (s) Berndt Andersson (s) IngaLill Eriksson (s) Widar Andersson (s) Ulla Jonson (m) Birgitta Elisson (fp) Majken Larsson (e) 4 5

4 Fjärrvärmeverk i funktion Av ellergiverkschef Hdkan Berti/ssoll Kumla energiverk AB, svarar för produktion och distribution av fjärrvärme till industrier och bostäder i Kumla. Med fjärrvärme menas att vallen värms upp till hög temperatur på en eller några få platser inom kommunen. Det upphenade vattnet leds under tryck i ett ledningsnät till industrier och bostadshus i Kumla. Kumla energiverk AB bildades år 1979 för att snabbt och effektivt genomföra den av kommunfullmäktige beslutade utbyggnaden av fjärrvärmen i kommunen. Från beslut och blygsam stan 1979 har fjärrvärmen utvecklats fram till färdigställandet av hetvattencentralen Följande viktiga datum kan noteras i Kumla fjärrvärmes korta historia: Den 3 oktober 1979 håller Kumla energiverk AB sitt första styrelsemöte. Då beslutas bland annat att en värmetekniker skall anställas. Under år 1980 överförs ansvaret för drift och underhåll av befintligt kulvertnät inom Kumlaby centrum, Kor stagatan och Kjellingatan till energiverket. Bolagcl köper 1451 kbm olja och levererar MWh fjärrvärme. Totalverkningsgraden för anläggningen är 79%. Någon utbyggnad av kulverlnätel görs intc. Därcmot köps elpanna nr 1 till värmeverket vid Spannmålsgatan för uppvärmning av vatten till fjärrvärme. Den 28 april 1981 beslutar bolagsstyrelsen att anställa en maskin mästare vid värmeverket. Mo- 6 tiveringen är att kunnig personal höjer anläggningens totala verkningsgrad. Under år 1981 lägger energiverket cirka 3 km kulven, bland annal i Spannmålsgatan, Trädgårdsgatan. Västra Drottninggatan och Götgatan kbm olja köps och värmeförsörjningen uppgår till MWh. Totaiverkningsgraden är 80.5%. Undcr 1981 införskaffas ytterligare två oljepannor utmed Spannmålsgatan med en total effekt om 10 MW. Den 7 december 1981 beslutar bolagsstyrelsen all anställa en maskinist vid värmeverket. Den 17 juni 1982 fattas beslut om att utreda huruvida det finns möjlighet att erhålla leverans av energi från SAKAB genom att ta tillvara företagets spillvärme. Under 1982 läggs cirka 4 km kulvert i bl~nd annat Sveavägen, Torsgatan, VIllagatan. Kvarngatan samt Franzens väg. Två oljepannor köps med en total effekt om 17.1 MW. Oljeförbrukningen uppgår till kbm och värmeförsörjningen når upp till MWh. Den totala verkningsgraden är 84 %. Varmc~erkelmed helvallencentral under uppförande 985. Den 17 januari 1983 beslutar bolagsstyrelsen att bygga en kulvert ut till SAKAB för att i framti den kunna värma upp stora dclar av Kumla med spillvärme från dcstruktionsindustrin. Den nio km långa kulverten till SAKAB läggs under Till detta kommer fyra km kulvert i bland annat Stationsgatan, Kvarngatan. Stenevägen, Villagatan, Skomakaregatan. Västra Drottninggatan, Solhemsgatan och Nygatan. Värmeförsäljningen uppgår till MWh. Energiverket köper 5094 kbm olja. Från SAKAB köps 4925 MWh fjärrvärme. Årets verkningsgrad är 86,4 %. Den 7 maj 1984 beslutar bolagsstyrelsen att inte bygga sopförbränningsanläggning i Kvarntorp. Beslut fattas emellertid att infordra prisuppgift på en 45 MWh hetvattenccntral, oljepannor, en avställbar elpanna. hetvattenaccumulator samt erforderliga oljecisterner. Under 1984 läggs 4,4 km kulvert i bland annat Sörbyvägen, Västra Drottninggatan, Vallugatan, Köpmangatan. Villagatan, Järsjögatan, Viagatan och Kjellingatan. Viirmeförsäljningen uppgår till MWh. Energjverket köper 2145 kbm olja MWh från SAKAB samt levererar 2409 MWh från elpanna. som installerats under hösten och förvintern Årets verkningsgrad är 88%. Den 4 juni 1985 tecknar bolaget kontrakt med företagct Generator AB, Partille, om en totalentreprenad av hetvattencentral. Priset är kronor. Detta är dcn största investering som någonsin gjorts av Kumla kommun. Värmeleveranserna från hetvattencentralen kan i enlighet med kontraktshandlingarna påbörjas den I deccmber Byggarbctena har enligt Generator AB gått på rekordtid, myc ket beroende på att underentreprenörerna. varav flera från Kumla, svarat för ett galt arbete. 7

5 Under 1985 läggs 3,3 km kulvert. Värmeförsäljningen uppgår till MWh. Energiverket köper kbm olja, MWh fjärrvärme från SA KAB saml levererar 9264 MWh fjärrvärme från elpanna. Årets verkningsgrad är 88%, vilket är ett mycket högt värde och därtill ett av landets högsta årsmedelvärde för fjärrvärmeverk. Den 8 april 1986 påbörjas slutbesiktningen av hetvattencentralen med kringanläggningar. Vissa arbeten återstår innan anläggningen är klar i sin helhet. Innan SA KAB:s planerade servicegenomgång av egen anläggning, med därav orsakade driftstopp, genomförs, skall energiverkets elpanna flyttas från sin nuvarande placering utmed Spannmålsgatan till hetvattencentralen. Levererad värme under 1985 l dag är 307 abonnenter anslutna till fjärrvärmenätet och fördelningen är följande: Kulturnämndens program MUSIK "Musik i mässen" Tre musikarrangemang förlagda till Officersmässen i Sannahed. EventuelIl utomhus om vädrel så tillåter. Musik. servering och trivsam samvaro i historisk miljö. Fredag dell 16 maj kl Barockmusik på blockflöjt, cello och cembalo med Mikael Sandberg, Eva Sncbcrger och Erik Gustaf Brilliolh. Fredag den 30 maj kl Kumla storband med Anders Ekslrand, kör. En musikmanifestation med mer iin 50 medverbnd,. Fredag dell 13 ju/ii kl Engelsk folkmusik med gruppen Pt'll GWYll. 8 Flerbostadshus (2836 lägenheter) Småhus Övriga (industrier, skolor, off förvaltningar m m) Antal Värme MWh (){)() Utbyggnaden av kulvertnätet kommer i framtiden att ske i blygsam takt. Under 1986 beräknas cirka en km kulvert att läggas. Kriminalvårdsanstallen kommer bland annat att anslutas till fjärrvärmenätet. I och med att hetvattencentralen nu är klar kommer de totala investeringarna för fjärrvärmeanläggningarna att uppgå till drygt 80 miljoner kronor. Vill Du har ytterligare upplysningar om fjärrvärmen eller om Du önskar få Din fastighet ansluten till fjärrvärmenätet kan Du ta kontakt med värmeverkschef Leif Evaidsson eller energiverkschef Håkan Bertilsson. Fjärrvärmen ger säkra och bekväma värmeleveranser. D Gruppen spelar på '"penny whistie". consertina, "psajterium" mandolin, bozoki, harpa. gitarr ro m. Eventuellt komplelteras programmet med svensk folkmusik. SOMMARENS PROGRAM -ÖVRIGT Fredag den 23 maj kl Kumla teater Brudvalst'll, elt program med Mimensemblen, Stockholm samt Carlstads kammarblåsare. ProdUCenl Rikskonserter. Samarrangemang kultur niimnden och ABF. Qnsdagshlill vid Kumlasjön Programverksamhelen vid Kumlasjön i ny och större kostym. Mer information ges genom lo kalpress och affischer. Precis som förra sommaren kommer barn och ungdomar att tillsammans få arbeta och leka fram en cirkusfestival i Kumlaby. Vi kommer att starta direkt efter skolavslutningen. Projektet vänder sig till barn oeh ungdomar i åldern 7-16 år. I första hand barn, som går i Kumlaby, Malmen, Sannahed eller Tallängens skolor. Barn och ungdomar kommer att erbjudas olika kurser. Varje kurs omfattar eirka två timmar varje vardag under projektperioden 9-18 juni. Vad sägs om kurs i akrobatik, clowneri eller teater? Det ges också tillfälle att vara med i en cirkusorkester. Eller varför inte lära sig trolla, cykla på enhjuling, jonglera eller gå på styltor? Riktigt vad som kommer att erbjudas vet ingen än - men roligt kommer det au bli även dcnna sommar, precis som det var sommaren Kulturförvaltningen har precis avslutat en förfrågan bland barn i Kumlaby. Glädjande Ilog har vi konstaterat att alla de föreslagna ämnena är populära. Den enda skillnaden i år gentemot förra året är att vi tänker poängtera cirkustemat kraftigare när vi väljer kursämnen. Givetvis under förutsätt- ning att vi hittar kompetenta ledare till kurscrna. Med som arrangörer för cirkusprojektct är, förutom Kumla kommun, också hyresgästföreningen, Lions, flera studieförbund oeh föreningar. Det nya för i år är just att studieförbund och föreningar ingår i samarbetet. Detta är av stor betydelse inte bara för projektets genomförande. Målsättningen iir att ge barn och ungdomar ehans att vidareutveckla ett kanske nyväckt intresse. I en sådan uppföljning är studieförbunden och lokala föreningar av stor betydelse. Fcstivaldagen den 18 juni blir en manifestation där deltagarna får visa vad dc lärt under kursverksamheten. Cirkustält ska finnas på plats, hoppas vi. Aktiviteterna kommer att dugga tätt under dagen. Ponnyridning, motorcross, studsmatta ffi m, ffi m. Blanketter för anmälan till projekt Cirkus kommer att delas ut i skolorna. Vill Du veta mera så svarar Susanne Hernaeus, tel 88194, oeh Lena Hellström, tel , på Dina frågor. Cirkus i Kumlaby sommaren Vi ses - vi jobbar - vi trivs! D 9

6 Terrasshus - intressant inslag i Kumla Terrasshus ska placeras i kuperad terräng för au helt komma till sin rätt. Kumla ligger på Närkeslätlen - del är bara så. B)'ggnationcn i kvarteret Guldsmeden blir ett djärvt och annurlunda grepp i förn)'clsen all centrummiljöil. Kumla kommun behöver lägenheter i flerfamiljshus. I första hand behövs dessa i centrala delen av Kumla. Som försia objekt av flerfamiljshus i centrala Kumla bygger HSB i samråd med kommunen terrasslägenheter inom kvarteret Guldsmeden, korsningen Hagendalsviigen - Götgatan. Yad gäller storlek och antal fördelas lägenheterna enligt följande: 11/2rok 41 kvm 2 rok kvm 3 rok kvm 2 1/2-3 r o k kvm 4 r o k ca 95 kvm 4 rok 116 kvm 5 rok kvm I 19h 10 19h 71gh 4lgh 31gh I Igh 4lgh Av dessa är 15 19h med tcrrassbalkong om 29 kvm vardera 6 Igh clageiägenheter med terrassbalkong om 19 kvm samt konventionell balkong om 6 kvm vardera 6 19h med konventionella balkonger 3 Igh utan balkong men med burspråk Lägenheterna utbjuds som bostadsrätter med insatser om kronor per kvm, och till en hyra om cirka Glasåtervinning Information från gatukontoret J Kumlan nr aviserade VI försök med glasåtervinning. om Vad blev resultatet? I oktober 1985 ställde gatukontoret ut tolv glasbehållare i centrala delar av Kumla. Efter fem månaders verksamhet kan vi konstatera att cirka 20 lon glas har samlats in. Det iir svårt att entydigt beskriva vad som är ett lyckat återvinningsresuitat. Tidigare försök i Örebro. Göteborg och Askersund visar, alt man bör förvänta sig mer än tio kg glas per hushåll och år. Om vi räknar om den i Kumla insamlade glasmängden tiil kg per hushåll blir siffran cirka åtta kg. Denna mängd bedöms vara helt normal under en inkörningsperiod. Kumla kommun fraktar sitt glas till Hammars glasbruk. Intäkterna för glasskrotet täcker inte kostnaderna för behållare och insamling. Andra miljömässiga vinster erhålls emellertid. Bland dem kan nämnas färre yrkes- 400 kronor per kvm och år. Delta gör för en trerummare om cirka 90 kvm en ungefärlig insats om kronor och en månadshyra om cirka 3000 kronor. I gatuplanet finns affärslokaler om totalt 900 kvm. Där kommer bland annat Postverket all disponera nya lokaler. T käilarvåningen kommer 34 garageplatser att iordningställas. Byggstarten är planerad till senare hälften av maj månad innevarande år. Byggnaden beräknas vara klar under juni-juli O skador oeh mindre skador i naturen. Dessutom underlättas hanteringen av kommunens sopor vid Linköpings avfallsvärmeverk, genom atl soporna innehåller mindre slaggprodukter. Generellt om glasåtervinning T en forskningsuppsats från Chalmers tekniska högskola finns följande au läsa: - Det svenska befolkningsflertalet är berett och villigt att delta i glasåtervinuing baserad på källsortering. Under förutsättning att man erbjuds ett bekvämt och tilltalande tekniskt servicesystem/insamlingssystem och slöttas med återkommande information kommer beredvilligheten att omsättas i handling. Del fordras inga ekonomiska utfästelser. Miljö- och resursskäl skall föras fram som grund för insamlingen. De enskilda människorna eller hushållen tar sin del av ansvaret för glasåtervinningen under förulsättning att de som ansvarar för hanteringen i övrigt tar sin fulla ansvar. - Yi på gatukontoret vili ta vår del av ansvaret. Yi räknar med att Du som kommuninvånare tar Din del. D 10 11

7 , ~ -~ K O, 'R s Idrottsplats ~ /,,' ~ Parkering för sk la, sporthall, ~ndemfl,,plats!or.m1fik ~~ --"- ~.;;.It,,,..., '0 Småindustriområde --- K mlab ~,,. --- o 0 Jordbruksmark "' Jordbruksmark BY TILL SALU "'... t' Korsta byar. etapp l med 24 r~1lve 25 tomter, del vii säga tola/l 49 romlej. utbp.jcis tilllör$ål]lllng Arbetet med galor och lednmgar är i full gåflg. Redan i sonvnar under jul månad kan Du börja bygga Din hus på den Ioml Inom byn som Du sjatv ~ah. Även Du som väljer bostadsrin har chans all bo inom Korsla byar. Området kommer troug," an kompletteras med gruppbebyggelse med boslads,än. Vad det kostat1l I slutet av maj månad pr,sentelif vi detaljerade kostnadllf, tomt lägen mm genom en utställning I Stadshusets utställningshall. Vad viint.r Du pj?l Hör av Dig,&dem nu till laslighelsasslslem U~a James, telelon w. Förat Im kvarn.. FASTIGHETSKONTORET Här låg Korsta by

8 På upptäcktsfärd i Kumlabygd A v kulturelle! Mats Runering. Teckningar av Björn Ring Kumla '-.::"K.umla torg l; o Om du vill lära känna Din bygd är ett av dc basta sätten att använda cykel. I Kumlabygd är delta ovanligt lätt atl genomföra. Vår kommun är lill ytan relativt liten och vägarna är lättrampade. Med tanke på detta har kulturförvaitningen sammanställt cykelguider för olika delar av kommunen. Cykelguiderna finns tillgängliga bland annat på biblioteket. l Kumlan nr presenterade vi cykelturen Hardemo - Brändåsen, 1985 cyklade vi Hörsta - Täby - Kullkyrkan - Mosas. I detta nummer vill vi låta våra läsare bli bekanta med turen Blacksta - Sannahcd - Hjortsberga En omväxlande och lätuampad cykeltur går via Blacksta, Sannahed och Hjortsbcrga. Turen är totalt 21 km och går ömsom på asfalterade och ömsom på grusadc vägar. Om Du startar cykelturen på Kumla torg lar Du Dig först österut till Södra Kungsvägen. Där styr Du mot söder. Efter en dryg km ser Du Kumla kyrka. (1) Kumla kjtka ligger på rullstensåsen i en av bygdens äldsta byar - Kumla by. Ursprungligen fanns här en Iloo-talskyrka, som byggdes om och till vid Oera tillfällen. Från en liten romansk kyrka hade den under och 14oo-talcn vuxit ut till en stor tvåskeppig kyrka. Att den haft en särställning visas av att flera av kyrkoherdarna under medeltiden också var prostar över hela Närke. Sydväst om kyrkan fanns et! av sten murat klocktorn av ansenlig höjd - totalt 28,9 meter. Detta torn fungerade säkert också som försvars- och vakttorn (kastal). Strax nott om kyrkogården fanns fram till 19OO-talets början en fattigsruga samt ett byhiikte. Är revs torn och kyrka och ersattes med en stor nyklassisk kyrkobyggnad. Denna kyrka ödelades av brand Är 1972 kunde kyrkan återinvigas med återställd exteriör och en av arkitekten Jerk Alton moderniserad interiör med väggmålningar av konstnären Pär Andersson. Ovanför vapenhuset finns ett litet kyrkomuseum. 1 "Franzens grotta" öster om kyrkan finns en minnessten över Frans Mikael Franzen, kyrkoherde i Kumla åren Kumla högar Till höger om vägen cirka 700 meter söderut ligger Kumla högar (2), ett bygravfält från yngre järnåldern, dvs efter Kristi födelse. Gravfältet är beläget på den nord~sydgående Karlslundsasen, just där denna tillfälligt försvinner för att sedan återkomma i Blacksta. Tidigare hämtade man grus här, vilket resulterat i att endast mindre delar av de ursprungliga höjdryggarna finns kvar. Man beräknar att två tredjedelar av de ursprungliga gravarna försvann under "grusepoken". Detta är att beklaga eftersom dessa "kummel" var upphovet till ortsnamnet Kumla. Gravfältet har varit föremål för arkeologiska utgrävningar aren 1902, 1934 och Mot Hallsberg Rala PukeslUgan. offic~r,bo>lad frun 1700-luJel. flyttades till Sannuhecl. Namnel har stl1g~n fätt dia en fänrik Puke. vars slakl innchadr bostälkl under lang lid. "..,I o Sannahed J MOl Palsboda 14 15

9 BJacksta by med stolla anor från 1300-lalel. Blacksta Fortsätt söderut. Korsa försiktigt väg 52. Efter en km kommer Du till Black sta. (3) Ytterligare några hundra meter och Du ser till vänster om vägen naturminnet Blacksla. (4) Det utgörs av krönet och östsluttningen av grusasen. Här finns en av de få kvarvarande växtplatserna i Örebro län för den i hela länet fridlysta backsippan. Backsippan, som blommar i maj, växer endast på torrt och grusigt underlag. Man kan här också se några mindre parallellåsar och dödisgropar. Sannahed Trampa vidare till Sannahed. (5) På den södra delen av den ofruktbara och sandiga heden låg under åren Närkes regemente, nuvarande 13 Örebro. Militära övningar har dock förekommit här redan från år Norr om affären i Sannahed finns en ---"'"'=--- minnessten över Närkes regcmente. Regementet hade som mest ett sextiotal byggnader. Av dessa återstår i dag mindre än tio. Den mest kända är officersmässcn. som tillkom på I820-talet. Den har restaurerats ett flertal gånger och är nu en uppskattad samlingslokal samt museum. Mit! emot officersmässen ligger hembygdsgården Pukestugan och museet Skomakarstugan. Samtliga dessa byggnader visas söndagar sommartid. Under midsommartid var Sanna hed den stora festplatsen i Närke. Vid "Skojarebacken", norr om nuvarande affären, fanns bland annat karusell, tillskäp och skjutbana. Löjtnant Viktor Balck arrangerade här i början av 1880-talet en av dc allra första friidrottstävlingarna i Sverige. Man tävlade då i löpning, längdhopp, höjdhopp, brottning, hinderlöpning och gång. Det förekom även mera skämtsamma, t, grenar som säcklöpning, dragkamp, löpning 100 meter med vattenhink på huvudet, kläuring på såpad stång, fasttagning av såpad gris m m. Vid Pukestugan är en minnessten rest över dessa tidiga friidrottstävlingar. Är Du speciellt intresserad av gamla träd kan Du göra en avstickare några hundra meter längs Backvägen (mellan minnesstenen och affären). Det andra huset till vänster om Backvägen ägs av Majken och Arne Larsson. Vid dess sydvästra hörn växer ett av Sveriges äldsta päronträd. Det mäter 270 cm i omkrets och är troligen mer än 300 år gammalt. Cirka 300 meter söder om officersmässen tar Du av till höger in på Ralavägen. Efter cirka 450 meter på denna väg kan Du till höger i en glänta se stengrunden till det sjukhus som var gemensamt för Närkes regemente och områdets andra regemente - Livregementets husarkår. Husarkåren tog den södra delen av heden i besittning år Minnesstenen över Närkes regemente restes år Om Du från Ralavägen istället går in till vänster mitt för "sjukhusgliintan" kommer Du in i husarkårens läger, (6) som alltså låg väster om nuvarande motorstadion. Du går först förbi grunden efter sjukstallet och därefter grunden efter vagnsskjul och trossbod. Går Du liingrc bort kommer Du till det område där fem långa stallskjul stod uppställda för lika många skvadroner (militärt förband av kompanistoriek vid kavalleriet). Det fanns drygt SOO hästar här. Husarerna bodde i tält på samma område. Öster om allen vid de båda nämnda grunderna ligger ganska svårupptäckt grunden efter husarkårens vackra officersmäss. Den flyilades till Hallsberg 1909 och blev där Folkets hus. Husarkåren flyttade 1904 till Skövde. En sten öster om motorstadion minner om tiden i Sanna hed. Norrby stenar Fortsätt Ralavägen västerut. Efter cirka 300 meter ändrar vägen riktning mot söder. Du cyklar nu på grusväg genom ett gammalt jordbrukslandskap. Rala by är en av de äldre byar där man i bebyggelsen kan skönja modellen för den gamla mellansvenska radbyn. Mellan vägen oeh den västerom denna liggande järnvägen fanns förr stora triiskmarker, Ralakärren, som i olika omgångar dikades ut till bördig åkermark omkring senaste sekelskiftet. (7) Efter 2 km kommer Du ut på den gamla landsvägen mellan Kumla och Hallsberg mitt emot Norrby stenar. (8) Del1a gravfält är från mitten av järnåldern, det vill säga 500 år efter Kristi födelse. Det är ett av Närkes ståtligaste minnesmärke. Där finns ett femtiotal upprättstående gravstenar, vilka bildar fyra domarringar varav den största är 18 meter

10 Hallsbergs sockenkyrka Cykla norrut 1,5 km på den asfalterade vägen. Tag av till höger på den första asfalterade avtagsvägen (före vägverkets förråd. vid skylt Pålsboda 14). Så småningom korsar Du vägen Hallsberg - Pålsboda och fortsätter ned till Hallsbergs kyrka (9) och kyrkbyn. Hallsbergs sockenkyrka byggdes Tidigare fanns en medeltidskyrka. Kvar av denna är sakristian, som dateras till 14oo-talet. Hallsbergs församling var tidigare annex tiu Kumla församling. På den södra kyrkogården ligger "enslingen på Bockön", August Mattsson, begravd. Lekebackens gravfält, Hjortsbt'rga Åk mot Pålsboda 1,5 km och tag sedan av tiu vänster vid skylt Hjortsberga 3. Du har nu en mycket fin utsikt över slättlandskapet under de tre kilometrarna upp till Lekebackens gravfält (Hjortsberga gravfält). (10) Detta gravfält är kanske Närkes märkligaste fornminne. Här finns 140 gravar, som består av små högar och runda stensättningar. På krönet ligger ett av Närkes största rösen samt en domarring med nio resta stenar. Gravarna är från yngre järnåldern, år efter Kristi födelse. Under denna tid brändes de döda på bål. Det stora röset kan vara äldre än gravfältet i övrigt, det vill säga från bronsåldern före Kristi födelse. Domarringen är en gravtyp som i Närke dateras till folkvandringstiden efter Kristi födelse. Vattenverk och gästgivaregård Cykla tillbaka cirka 200 meter och tag av i den första kurvan in på en smal gärdesväg till höger. Efter en dryg kilometer kommer Du fram till Blacksta igen. På höger sida ligger vattenverket. Hiir används grusåsen för genomfiltrering av Tisarvatten varefter bland 18 annat Kumla tätort förses med vatten. På vänster sida om vägen låg en gång gästgivaregården med anor från medeltiden. Ar 1642 omnämns "Blacksta krog ' som tingsställe för häradstinget och är därmed ett av de första gästgiverierna i Sverige som har använts som tingslokal. Gästgiveriet hade till uppgift att erbjuda resande vila och mat. Detta utnyttjades i hög utsträckning eftersom det var många som reste utefter den gamla färdvägen mellan Västergötlands medeltidsstäder och Stockholm. Blacksta gästgivaregård besöktes vid flera tillfällen av medlemmar av kungahuset. En av orsakerna till alt Närkes regemente förlades till Sanna hed var detta närbelägna gästgiveri, som kunde användas av officerarna innan man fick egna byggnader på heden. Är 1818 ödelades både den gamla med torvtak försedda gästgivaregården och intilliggande byggnader av eld. Tio år senare fanns en ny gästgivaregård uppförd. Det var en stor byggnad med tegeltak, något som inte var så vanligt vid den tiden. Gästgiverirörelsen flyttade 1861 till närheten av Hallsbergs järnvägsstation. Detta var ett av många tecken på att det nybyggda järnvägsnätet skulle ta över resandeströmmen. Gästgiveriets huvudbyggnad revs tyvärr Häradsdomargård På andra sidan asfaltvägen ligger den mcr än 200 år gamla häradsdomargården. Den är ett av de äldsta kvarvarande bostadshusen i bygden. Byggnaden ägs av Kumla hembygdsförening, som nu håller på att rusta upp den. Kanske kommer den snart att kunna visas för besökande. Därmed återvänder vi till Kumla efter en förhoppningsvis givande cykeltur genom historiska bygder. D Så kör vi runt. Information från gatukontoret Sveavägen 19 Det har nu gått ett halvt år sedan rondellen i korsningen Södra Kungsvägen Kyrkogatan togs i bruk. Inga olyckor Det verkar som om Kumlaborna har accepterat 'nymodigheterna". Några olyckor i korsningen har inte rapporterats efter rondellens tillkomst. Om detta beror på tur, sk.icklighet eller andra omständigheter är det för tidigt att bedöma. Hur kör vi? Det känns angeläget att säga några ord om hur vi bör köra i en rondell. Detta att lämna företräde för trafik i rondellen respektcras dåligt. För närvarande är det tydligen den tuffaste som åker först. Rondellen är liten, men samma trafikregler gäller här som för en stor rondell. Det innebär att trafiken som befinner sig inne i rondellen har Skoindustrimuseet Museet visar bland annat videofilm från skotillverkning i Kumla och Örebro skor från komplett skomaskinpark för sandalbottningssystem f~reträde. Detta framgår också av skyltmngen. Hastigheten behöver inte vara hög. Rondellen blir ändå flera gånger snabbare än den gamla signalkorsningen. På grund av kravet på framkomlighet för stora fordon är rondellens diameter liten. Men dct är inte meningen alt personbilarna ska "slicka" refugkanten. Ju mer man håller ut från refugen, desto längre blir växlingssträekan, det vill säga den sträcka där fordonen passerar varandra från olika riktningar. Samtidigt hålls farten nere och olycksrisken minskar. Planteringar Troligen kommer rondellen att pennanedtas. Därför planeras en utsmyckning i form av blommor i lådor inuti rondellen. Därigenom blir rondellen inte bara en effektiv trafikanordning utan även en färgglad blickpunkt för trafikanten. D Fri entre! Museet håller stängt pingsthelgen, midsommarhelgen. alla helgons dag, ju!- och nyårshelgen. 19

11 UPPSLAGET - ett par sidor åt konsumenterna Gräsklippare - ett farligt redskap Varje sommar sker allvarliga olyckor med motorgräsklippare. De flesta beror på an föraren sticker in handen under kåpan för att rensa bon gräs eller justera något medan motorn är igång. Kniven. som roterar med en hastighet om cirka 250 km i timmen, kan åstadkomma svåra skador. Från och med dcn I juli i år gäller Arbetarskyddsstyrelsens nya föreskrifter. att kniven på en motorgräsklippare ska stanna inom fem sekunder efter del motorn stängts av. En marknadsöversikt avseende 58 motorgräsklippare presenterad i Råd & Rön visar all prisskillnaden mellan olika klippare kan vara mycket stor. En bensindriven klippare kan kosta mellan 1400 och 5500 kronor. Marknadsöversikten upptar såväl bensinsom eldrivna klippare. Av de bensindrivna kan alla utom två köras på blyfri bensin. Eldrivna klippare väger mindre än bensindrivna. De går tyst och de är luktfria. Sladden kan emellertid ställa till besvär, om det finns planteringar. Gräsmauan bör helst inte vara större än 100 kvm. Dyrt att leasa bil "Det dyraste sättet för en privatperson att skaffa bil är an leasa den", skrivcr Råd & Rön i nummer Som leasingtagare har man nästa" inga rättigheter - men väl skyldigheter.. Råd & Rön har räknat ut au det blir cirka kronor dyrarc all leasa en bil än au köpa på avbetalning. LeasingviUkoren är i de flesta fall orimliga. Månadsavgiften till finansbolaget, som leasar bilen till kunden, får inte dras av på deklarationen. till skillnad från räntor vid avbetalningsköp. Kunden svarar för skatt. försäkring, service och reparationer. Vill man avbryta leasingen kan detta resultera i höga skadestånd. Återstår excmpelvis ett år av kontraktstiden får man vanligen betala 75% av resterande månadsavgifter plus all bilen måste lämnas tillbaka. Även om man fullföljer kontraktet och köper bilen så är leasing aldrig fördelaktigt för en privatperson. Kontakta konsumentrådgivningen om Du vill veta mer om leasing av bil., Apropå språkresor Enligt de stora språkresearrangörerna EF. SIS. ASSE och Tjäreborg kommer minst ungdomar au fara på språkresa i sommar. Av dessa reser cirka till England. Resorna är dyrast i början av sommaren. Den billigastc resan till England. som Råd & Rön kunde hilla. kostade 4160 kronor. Den går per båt och varar tre veckor med tre timmars språkundervisning varje dag. Till Väsllyskland kan man resa per tåg - 18 dagar för 3530 kronor. Priserna är beräknade från Stockholm. Vill man bo som ensam svensk i värdfamiljen får man betala kro~o~ extra per vecka. Man bör anmäla sig I god tid om detta ska kunna ordnas. En värdfamilj tar normalt emot tvåfyra ungdomar samtidigt. På populära Vill Du veta mera om konsumentlrågor- Är Du intresserad av budgetrådgivning - kontakta konsumentrådgivningen te1019/88106 orter är det stor konkurrens om värdfamiljerna. Man bör ha klan för sig att många värdfamiljer ställer ~pp d_ärför att de behöver pengarna - IIlte for all de är speciellt intresserade av att ta hand om ungdomar. Reklamationerna mot språkresor har ökat på Allmänna reklamationsnämnden och var 27 st år Klagomålen rörde främst värdfamiljernas omhändenagande och mathållnlllgen. I Råd & Rön nr kan Du läsa mer om språkresor. Tidskriften finns hos Konsumentvägledaren på Stadshuset. Bostadsbidrag??? Från och med den I juli 1986 ändras bestämmelserna för bostadsbidrag. Några ansökningshandlingar kommer inre all skickas ut i samband med dessa ändringar. Informations~lad och. nya hjälptabeller för beräkmng av bidrag kommer att tryckas upp och finnas tillgängliga på kommunens f?rmedli~gskontor från och med manadsskiftet maj-juni För Dig som redan har bostadsbld.rag gäller alt Ditt ärende automatiskt kommer att omprövas. Det nya beslutet kommer att förses med beslutsmotivering som hänvisar till de nya bestämmelserna med ändrade inkomstgränser och bidragsbelopp. Närmare information om vad som gäller från och med den l juli k?mmer all lämnas genom massmedia. På kommunens förmedlingskontor lämnar Barbro Stehn, telefon , personlig information till den som kontaktar henne

12 Idrottsskola med bredd Av Katarina Eriksson Varför idrottsskola? Idrottsskolan är ett resultat av de senaste årens debatt kring barn- och ungdomsidrottcns mål. I den debatten har riskerna med tidig specialisering påtalais. Där har också behandlats frågor som medlemsomsätlning, av gångsproblem, idrottens sociala ansvar mm. Sedan 1960-talet har man varit medveten om att tävlings- och Iräningsformerna för barn i åldern 7-12 år är direkt kopierade efter vuxnas sätt att bedriva idrott. Detta innebär en tidig specialisering. som ska leda fram till topprestationer senare i livet. Denna utveckling är mest extrem i öststaterna. Barn växer till och mognar olika fort. All fysisk, psykisk och social träning måste anpassas till barnets individuella utvecklingsnivå. Barn i sjuårsåldern har till exempel svårt att samprdna armars och bens rörelser. De har svårt att förstå regler. Balansen är inte färdigutvecklad. Barnel i centrum Idrott är inte enbart fysiska aktiviteter. Idrotten ska också utveckla individen socialt, mentalt och kulturellt. Detta innebär au innehållet måste präglas aven helhetssyn på barns utveckling. Meningen med idrottsskolan är att skapa ett bestående intresse för idrottsutövning och föreningsengagemang för att ge ett barn möjlighet till allsidig idrottsträning och social utveckling som utgår från barnens behov, mognad, förutsättningar och erfarenheter. Idrottsskolans mål är all stimulera till samarbete och samverkan mellan föreningar, all ge barnen möjlighet att pröva på olika idroller samt introducera dem iföreningslivet, all öka kunskapen och medvetenheten om barns utveckling och därigenom fördjupa debatten om barnidrouens inriktning och innehåll. Idrottsskolan vill ge barnen lekar. bollspel och tävlingar som innebär utmaning, stimulans, framgång, självkänsla och glädje. Därför vill vi satsa på lekar, där barn verkligen leker med varandra istället för att spela ur mot varandra; lekar utan förlorare. Idroltsskola i Kumla I KUlpla finns tre idrottsskolegrupper; en pol Malmen och två på Kumlabyskolan. Det är cirka 20 barn i varje grupp med minst tre-fyra ledare vid varje träning. Ledarna kommer från olika föreningar. Än så länge är det från Kumla volleybollklubb. Kumla skidförening och IFK Kumla. Till hösten planerar vi au starta fler grupper, bland annat på Hagaskolan, Tallängen och Sannahed. Men för att kunna genomföra detta är vi i behov av fler ledare från fler föreningar. Alla som ställer upp som ledare får genomgå en kurs om minst 40 timmar. Hälften av den tiden består av introduktion före idrottsskolans start. Resten av utbildningen består av temakvällar eller studiecirkel under verksamhetsåret., Teon. talr.:tiksnacl.:, gemenskap - vlkuga momenllldrotlsskola med bredd. Att lära känna och välja I idrottsskolan ska barnet få en bred orientering om olika idroller. Genom att pröva bland annat bollspel, dans, gymnastik. friidrott, skidåkning, orientering och friluftsliv får barnen chans att välja och välja räu. Detta kan leda fram till ett bestående idrousengagemang i någon av våra föreningar i Kumla. Idrollsskoleiden bygger på en övertygelse om att det enskilda barnet kommer i första hand, att alla barn ska kunna vara med, att ett allsidigt idrouande i tidig ålder lägger en grund för ett senare idrousengagemang, au specialisering därför blir en senare fråga. O Turlista bokbussen maj-augusti 1986 Eneby 2615, SAnnersta" 216;-4f8 Brånsta 2/6;-418 Byrsta 5/5,9f6;-11/8 S:a Ekeby" 1215,16/6;-1818 Ormesta 1215,16/6;-18/8 HjOflsberga 27/5,24f6;-26/8 Vallersla 616,3f6;-518 Rala 1315,10/6;-12/8 Berga 2015,17/6;-19/8 BrAndåsen" 1415,11f6;-1318 Oja 2315,13/6;-8/8 Nynäs 5f6;-14/8 Ekeby by 1515,1216;-2118 Frommesta 2215,26/6;-2818 Torsla 29f5;-718 Ekeby 1515,29/5, 12/6; -718,2118 Kvarnlorp 2215,5/6.26/6; -14/8.28/8 " Förmiddagstur 22 23

Nya problem kräver nya lösningar

Nya problem kräver nya lösningar Nya problem kräver nya lösningar A I' kommlmo{råd Sven-Ove Cederstrand Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBUOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 lörd 11-14, sönd 16-18 filialer;

Läs mer

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Våga se framåt. Kumla bibliotek

Våga se framåt. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Vuxenavd, 2 tr, tel 019-88190 Barnavd, by. tel 019-88189 Utställningshall, bv Måndag-torsdag 12-20 Fredag 12-18 SANNAHED Lördag

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

Under knapphetens kalla stjärna

Under knapphetens kalla stjärna Kumla bibliotek Under knapphetens kalla stjärna A v kommunalrddet Sven-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA tel 019n09 80 vx, efter vx stängd 709 86 Öppet: l juni-31 aug månd-fred

Läs mer

Omprövning och förnyelse

Omprövning och förnyelse bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired 12-20 lord 11-14, sönd 16-18 Filialer HÄLLABROnET Tallängens

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Av kommunalrådet Nils Nyström Många människor tycker om att läsa. Men det är inte så många som lycker om att läsa statistik, Men ibland

Läs mer

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~ Marknaden styr ~p~;~~äckbiblioteken!.~ A v kom/11/1f1alrtulel Svell-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK ~ Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla " Vuxenavd. 2 tr., lel. 019-588190 Barnavd. bli. lel. 019-58 8189 Utställningshall

Läs mer

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<.

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<. Kumla bibliotek Kumla - Al' kommunalrådet Nils Nyström uppmärksammad idrottsort HUVUD81BLlOTEK Folkeu hus. Skolvägen 12. KUMLA Oppc:l Vardagar kl 12-20. lördagar kl 11-14, söndagar kl 16-18 (Jum-augu.su):

Läs mer

Bielkemässen flyttar in

Bielkemässen flyttar in Informationsblad för Kumla kommun Årgång 41 Nr 3/2009 Bielkemässen flyttar in Sid 2-3 Grease en skolsuccé Sid 12-13 Kumlaby skola - rejäl förändring väntar Sid 22-23 Bielkemässen flyttar in Ja, då är sommaren

Läs mer

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun Kumla bibliotek Arbetslösheten vårt största hot A v kommunalrddet Sven-Ove Cedersrrand Öppettider: HUVUDBIBUOTEK FoI

Läs mer

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström Kumla bibliotek Kumlan tio år Av kommunalrådet Nils Nyström Öppeltider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86) Måndag-fredag kl 12-20.

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Kumla bibliotek Inte bara sjukvård. Även friskvård A v konjmul1alnldet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: IIUVUDBI8L10TEK Folkets hlls, Skolvägen 12. KUMLA te! 709 RO 'IX, efter 'IX 51ängn 709 86 Månd-fred

Läs mer

Skapa sysselsättning för arbetslösa - en kommunal uppgift?! Upptäck Kumla bibliotek!

Skapa sysselsättning för arbetslösa - en kommunal uppgift?! Upptäck Kumla bibliotek! Upptäck Kumla bibliotek! Öppettider: HUVUDBIBlIOTeK Folkets hus, Skolvägen 12, Kum!a Vu)(enavd 2 tr.. tel. 019-58 81 90 Barnavd. by. tel. 019-58 81 89 Utställningshall bv Måndag-torsdag Fredag lördag Söndag

Läs mer

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003 Skogstorpsskolan sid 4-5 Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11 Nyårsfirande sid 12 Våga förändra Det huvudsakliga arbetet som heltidsarvoderad politiker

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

En ekonomi i balans Upptäck Kumla bibliotek!

En ekonomi i balans Upptäck Kumla bibliotek! En ekonomi i balans Upptäck Kumla bibliotek! HUVUOBIBLlOTEK Folkets Hus, Skolvägen 12, Kumla Vu;>.enavd. 2 tro tel: 019 58 81 90 Barnavd. by. tel: 019-58 81 89 Utställningshall by. Öppettider: Måndag-torsdag

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Kumla bibliotek Kommunen och barnomsorgen All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Öppenider: HUVUDBTBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Km.-1LA tel 709 80 Vl(. dter ~ Slängn 709 86 ~Und-fred 12-20. lörd

Läs mer