Bostadsbrist! Kumla bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbrist! Kumla bibliotek"

Transkript

1

2 Bostadsbrist! Kumla bibliotek Av kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla lel88190 Månd-fred lärd 11-14, sönd Sommartid: 1juni-31 aug månd-fred 14-20, förd, sänd stängt Filialer HÄLLABROTTET Tallängens skola, lel72413 tisd onsdoch torsd 10-14, Juli stängt KUMLABY Kumlaby Centrum, Högstadieskolan, Korstagatan. lel88198 Månd 10-17, lisd onsd 10-19, torsd Juli stängt. Viss reducering av öppettiderna aven i juni och augusti. BIBLIOTEKEN HALLER STANGT 1 maj, Kristi Himmellärdsdag, Pingstafton, Pingstdagen, Annandag Pingst och Midsommarafton. Onsd 30 april, onsd 7 maj samt torsd 19 juni (dag före midsommarafton) stänger huvud biblioleke/och filialen i KumJabykl 17, filialen j HälJabrotte/ kl 14. Fredag 16 maj (dag före pingstafton) stänger huvudbiblioteke/ kl 17. Fro mjuni har biblioteken förlängd lånetid (SOMMARLÅN) till 1 september. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kanslichef lhaga Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghutt Postadress: Box KUMLA 2 SANNAHED Centrumhuset, le Månd lisd och fred Juli stängt ÅBYTORP Posthuset, lel Tisd fred Juli stängt Bes6ksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/88100 (växel) Nästa nr utkommer början september 1986 Medan flertalet av länets kommuner brauas med problem över outhyrda lägenheter har Kumla kommun brist på bostäder. Men förändringen från överskott till brist har kommit snabbt. För bara drygt ett år sedan hade vi i Kumla över 120 lägenheter outhyrda i den kommunala bostadsstiftelsen. De tomma lägenheterna var i huvudsak koncentrerade till Kjellingatan och Korstagatan i Kumlaby. För Korstagatan bedömdes inte de miljömässiga orsakerna vara upphovet till bostadsöverskottet. Snarare var förhållandet, att det i Kumla inte fanns behovsunderlag för det antal lägenheter som just då fanns 1illgängliga på marknaden. Vilka motåtgärder fanns att vidtaga för att inte skattebetalarna år efter år skulle få betala tomhyresförluster för lägenheter i Kumlaby? Lösningen blev den att HSB, det vill säga Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, som numera är en rikstäckande organisation, tog övcr 80 hyreslägenheter utmed Korstagatan. Det intressanta fenomenet har därefter inträffat att samtliga hyreslägenheter vid Kjellingatan och samtliga bostadsrättslägenheter vid Korstagatan nu är uthyrda eller upplåtna med bostadsrätt. Detta samtidigt som Kumla under det senaste året haft en negativ befolkningsutveckling och minskat antalet invånare från till 17776, del vill säga en nettoförlust om 30 personer. En av orsakerna till att överskottet på bostäder förbytts i en brist kan san nolikt vara den, att Sverige så sakteliga går mot bättre tider och att många ungdomar därmed får arbete och vågar flytta från föräldrahemmet till egen lägenhet. Nu är det inte alldeles så enkelt att de tomma lägenheterna utmed Korstagatan fyllts med ungdomar som nyss flyttat hemifrån. Flertalet av lägenheterna vid Karstagatan är stora, varför det i allmänhet är familjer och även äldre som flyttat till Korstagatan. De har dock i sin tur lämnat mindre lägenheter och därigenom skapat utrymme för den yngre generationen att skaffa eget. Många står nu också i kö för att få en lägenhet. Antalet lägenhetssökande vid kommunens bostadsförmedling är för närvarande 700 personer. Ä ven om endast tio procent av dessa skulle acceptera en bostad i Kumla om de blev erbjudna en sådan, så skulle behovet ändå vara cirka 70 lägenheter för innevarande år och kanske också för kommande år. Det unika i situationen är dock att omslaget från ett överskott om 120 lägenheter till en brist om minst 70 lägenheter har gått på mindre än ett år. Även om det är mer angenäma problem att ha för få lägenheter än för många, så måste vi öka takten i vårt bostadsbyggande för att kunna tillgodose kraven från de bostadssökande som vill bo i vår kommun. En ökad inflyttning utgör de flykting~ ar från länder i mellanöstern, som nu börjar anlända till Kumla. Av de cirka 40 flyktingar som kommer till vår 3

3 kommun under innevarande år är de flesta från Libanon. Vi hoppas att de ska komma in i det svenska samhället utan allt för stora problem och att de ges möjlighet att skaffa vänner och arbetskamrater bland "gamla" Kumlabor. Förhoppningsvis skall svenskundervisning och utbildningsfrågor kunna drivas parallellt med en introduktion i arbetslivet. Föreningslivct måste erbjudas möjlighet att skapa kontakt med våra invandrare i strävan att hitta gemensamma intressen som stimulerar {iii ett utvecklat kamratskap och vidgade vänskapsband över nationalitetsgränser, seder och religion. Jag tar mig friheten att på Kumlabornas vägnar hälsa våra nya vänner välkomna till Kumla. En annan brist är också på god väg att finna sin lösning genom samarbetet mellan kommun och landsting i fråga om i första hand omsorgen om de äld- Välkommen till MIDSOMMARFEST i Sannahed midsommarafton den 20 juni 1986 re. Från och med den I januari 1986 har en så kallad närvårdsnämnd för Kumla kommun bildats. I artikel i detta nummer av Kumlan presenteras närvårdsnämndens arbetsuppgifter och sammansättning. Det är viktigt att konst<ltcra att det rimligtvis måste finnas bättre förutsättningar att ge god service till kommunens invånare om intentionerna. att samordna resurserna för snabbare, enklare och värdigare vård, kan förverkligas. Om inte närvårdsnämnden med landstingets och kommunens samordnade resurser kan läka alla sår, så kanske våren och sommaren kan göra siu till. Efter en lång och ibland mycket kall vinter närmar vi oss nu med raska steg sommaren och den alltid lika hägrande semestern. Optimister som vi är tror vi på sol, sommar och bad. Därför alla Kumlabor - ha en skön sommar! D Klockan Midsommarstången reses av Kumla folkdansgille, därefter dans och lekar för barn och vuxna. Grenadjärsextetten, teater, visning av konsthantverk, försäljning av hemslöjd, dans av Kumla folkdansgille. Servering av kaffe, saft, korv Chokladhjul, ponnyridning, boll- och pilkastning FEST FÖR HELA FAMILJEN Du får träffa kycklingar, lamm och kaniner Fri entre Närvårdsnämnd - vad är det? A v sekreterare Anders Öberg, Örebro läns landsting Landstinget i kommunen Det kan ibland vara svårt att se landstingets roll som serviceorgan på det lokala planet. Många tycker att den landstingskommunala verksamheten är svår att överblicka. Därtill kommer att vi haft betydligt längre avstånd till landstingspolitikerna än till de egna politikerna i kommunen. Från och med årsskiftet har Kumla kommun en egen närvårdsnämnd. Närvärdsnämnden har ansvar för driften av de flesta verksamheter, som landstinget bedriver inom kommunen. Varför egen nämnd? Kommunen behöver egen närvårdsnämnd av flera anledningar. En sådan är att en egen nämnd ger ökade möjligheter att påverka den landstingskommunala verksamheten, bland annat genom att fler ges tillfälle att delta ilandstingspolitiken. En av närvårdsnåmndens uppgifter är givetvis att skapa en effektiv och serviceinriktad verksamhet i god samverkan mellan landsting och kommun. Organisation Närvårdsnämnden har sju ledamöter och sju suppleanter. Mandattiden är tre år och omfattar tiden Ledamöterna är politiskt valda och mandatfördelningen är densamma som i landstinget. Nämnden har alltså socialdemokratisk majoritet. Det finns även ett boendesamband. För att kunna väljas som ledamot eller suppleant i närvårdsnämnden i Kuml<l måste man bo inom Kumla kommun. Ansvarsområde Närvårdsnåmnden har det övergripande ansvaret för en omfattande verksamhet. Under år 1986 är kostnaden för denna verksamhet beräknad lill 50 miljoner kronor. Närmare 300 personer arbetar inom de olika verksamhetsgrenarna. Närvårdsnåmnden ansvarar för hälso- och sjukvård, det vill såga sjukhem, vårdcentral och hemsjukvård, omsorgsverksamhet med dagcenter på Korstagatan och dagcenterannex på Äkcrgatan (gamla Sörbyskolan) samt inackorderingshem på Aspgatan, särskola med tre grundsärskoleklasser och två träningsklasser vid Kumlaby skola S<lmt särskolans elevhem på Korstagatan. O Närvårdsnämnd i Kumla kommun Ordförande: Sölve Persson (s) l:c vice ordförande: Hjördis Levin (s) 2:e vice ordförande: Finn HagluJld (m) Sekreterare: Anders Öberg Ledamöler Sölve Persson (s) Hjördis Levin (s) Maj Johansson (s) Lennart Eriksson (s) Finn Haglund (m) Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp) Elisabeth Jonsson (e) SUpplCflllteT Kerstin Andersson (s) Berndt Andersson (s) IngaLill Eriksson (s) Widar Andersson (s) Ulla Jonson (m) Birgitta Elisson (fp) Majken Larsson (e) 4 5

4 Fjärrvärmeverk i funktion Av ellergiverkschef Hdkan Berti/ssoll Kumla energiverk AB, svarar för produktion och distribution av fjärrvärme till industrier och bostäder i Kumla. Med fjärrvärme menas att vallen värms upp till hög temperatur på en eller några få platser inom kommunen. Det upphenade vattnet leds under tryck i ett ledningsnät till industrier och bostadshus i Kumla. Kumla energiverk AB bildades år 1979 för att snabbt och effektivt genomföra den av kommunfullmäktige beslutade utbyggnaden av fjärrvärmen i kommunen. Från beslut och blygsam stan 1979 har fjärrvärmen utvecklats fram till färdigställandet av hetvattencentralen Följande viktiga datum kan noteras i Kumla fjärrvärmes korta historia: Den 3 oktober 1979 håller Kumla energiverk AB sitt första styrelsemöte. Då beslutas bland annat att en värmetekniker skall anställas. Under år 1980 överförs ansvaret för drift och underhåll av befintligt kulvertnät inom Kumlaby centrum, Kor stagatan och Kjellingatan till energiverket. Bolagcl köper 1451 kbm olja och levererar MWh fjärrvärme. Totalverkningsgraden för anläggningen är 79%. Någon utbyggnad av kulverlnätel görs intc. Därcmot köps elpanna nr 1 till värmeverket vid Spannmålsgatan för uppvärmning av vatten till fjärrvärme. Den 28 april 1981 beslutar bolagsstyrelsen att anställa en maskin mästare vid värmeverket. Mo- 6 tiveringen är att kunnig personal höjer anläggningens totala verkningsgrad. Under år 1981 lägger energiverket cirka 3 km kulven, bland annal i Spannmålsgatan, Trädgårdsgatan. Västra Drottninggatan och Götgatan kbm olja köps och värmeförsörjningen uppgår till MWh. Totaiverkningsgraden är 80.5%. Undcr 1981 införskaffas ytterligare två oljepannor utmed Spannmålsgatan med en total effekt om 10 MW. Den 7 december 1981 beslutar bolagsstyrelsen all anställa en maskinist vid värmeverket. Den 17 juni 1982 fattas beslut om att utreda huruvida det finns möjlighet att erhålla leverans av energi från SAKAB genom att ta tillvara företagets spillvärme. Under 1982 läggs cirka 4 km kulvert i bl~nd annat Sveavägen, Torsgatan, VIllagatan. Kvarngatan samt Franzens väg. Två oljepannor köps med en total effekt om 17.1 MW. Oljeförbrukningen uppgår till kbm och värmeförsörjningen når upp till MWh. Den totala verkningsgraden är 84 %. Varmc~erkelmed helvallencentral under uppförande 985. Den 17 januari 1983 beslutar bolagsstyrelsen att bygga en kulvert ut till SAKAB för att i framti den kunna värma upp stora dclar av Kumla med spillvärme från dcstruktionsindustrin. Den nio km långa kulverten till SAKAB läggs under Till detta kommer fyra km kulvert i bland annat Stationsgatan, Kvarngatan. Stenevägen, Villagatan, Skomakaregatan. Västra Drottninggatan, Solhemsgatan och Nygatan. Värmeförsäljningen uppgår till MWh. Energiverket köper 5094 kbm olja. Från SAKAB köps 4925 MWh fjärrvärme. Årets verkningsgrad är 86,4 %. Den 7 maj 1984 beslutar bolagsstyrelsen att inte bygga sopförbränningsanläggning i Kvarntorp. Beslut fattas emellertid att infordra prisuppgift på en 45 MWh hetvattenccntral, oljepannor, en avställbar elpanna. hetvattenaccumulator samt erforderliga oljecisterner. Under 1984 läggs 4,4 km kulvert i bland annat Sörbyvägen, Västra Drottninggatan, Vallugatan, Köpmangatan. Villagatan, Järsjögatan, Viagatan och Kjellingatan. Viirmeförsäljningen uppgår till MWh. Energjverket köper 2145 kbm olja MWh från SAKAB samt levererar 2409 MWh från elpanna. som installerats under hösten och förvintern Årets verkningsgrad är 88%. Den 4 juni 1985 tecknar bolaget kontrakt med företagct Generator AB, Partille, om en totalentreprenad av hetvattencentral. Priset är kronor. Detta är dcn största investering som någonsin gjorts av Kumla kommun. Värmeleveranserna från hetvattencentralen kan i enlighet med kontraktshandlingarna påbörjas den I deccmber Byggarbctena har enligt Generator AB gått på rekordtid, myc ket beroende på att underentreprenörerna. varav flera från Kumla, svarat för ett galt arbete. 7

5 Under 1985 läggs 3,3 km kulvert. Värmeförsäljningen uppgår till MWh. Energiverket köper kbm olja, MWh fjärrvärme från SA KAB saml levererar 9264 MWh fjärrvärme från elpanna. Årets verkningsgrad är 88%, vilket är ett mycket högt värde och därtill ett av landets högsta årsmedelvärde för fjärrvärmeverk. Den 8 april 1986 påbörjas slutbesiktningen av hetvattencentralen med kringanläggningar. Vissa arbeten återstår innan anläggningen är klar i sin helhet. Innan SA KAB:s planerade servicegenomgång av egen anläggning, med därav orsakade driftstopp, genomförs, skall energiverkets elpanna flyttas från sin nuvarande placering utmed Spannmålsgatan till hetvattencentralen. Levererad värme under 1985 l dag är 307 abonnenter anslutna till fjärrvärmenätet och fördelningen är följande: Kulturnämndens program MUSIK "Musik i mässen" Tre musikarrangemang förlagda till Officersmässen i Sannahed. EventuelIl utomhus om vädrel så tillåter. Musik. servering och trivsam samvaro i historisk miljö. Fredag dell 16 maj kl Barockmusik på blockflöjt, cello och cembalo med Mikael Sandberg, Eva Sncbcrger och Erik Gustaf Brilliolh. Fredag den 30 maj kl Kumla storband med Anders Ekslrand, kör. En musikmanifestation med mer iin 50 medverbnd,. Fredag dell 13 ju/ii kl Engelsk folkmusik med gruppen Pt'll GWYll. 8 Flerbostadshus (2836 lägenheter) Småhus Övriga (industrier, skolor, off förvaltningar m m) Antal Värme MWh (){)() Utbyggnaden av kulvertnätet kommer i framtiden att ske i blygsam takt. Under 1986 beräknas cirka en km kulvert att läggas. Kriminalvårdsanstallen kommer bland annat att anslutas till fjärrvärmenätet. I och med att hetvattencentralen nu är klar kommer de totala investeringarna för fjärrvärmeanläggningarna att uppgå till drygt 80 miljoner kronor. Vill Du har ytterligare upplysningar om fjärrvärmen eller om Du önskar få Din fastighet ansluten till fjärrvärmenätet kan Du ta kontakt med värmeverkschef Leif Evaidsson eller energiverkschef Håkan Bertilsson. Fjärrvärmen ger säkra och bekväma värmeleveranser. D Gruppen spelar på '"penny whistie". consertina, "psajterium" mandolin, bozoki, harpa. gitarr ro m. Eventuellt komplelteras programmet med svensk folkmusik. SOMMARENS PROGRAM -ÖVRIGT Fredag den 23 maj kl Kumla teater Brudvalst'll, elt program med Mimensemblen, Stockholm samt Carlstads kammarblåsare. ProdUCenl Rikskonserter. Samarrangemang kultur niimnden och ABF. Qnsdagshlill vid Kumlasjön Programverksamhelen vid Kumlasjön i ny och större kostym. Mer information ges genom lo kalpress och affischer. Precis som förra sommaren kommer barn och ungdomar att tillsammans få arbeta och leka fram en cirkusfestival i Kumlaby. Vi kommer att starta direkt efter skolavslutningen. Projektet vänder sig till barn oeh ungdomar i åldern 7-16 år. I första hand barn, som går i Kumlaby, Malmen, Sannahed eller Tallängens skolor. Barn och ungdomar kommer att erbjudas olika kurser. Varje kurs omfattar eirka två timmar varje vardag under projektperioden 9-18 juni. Vad sägs om kurs i akrobatik, clowneri eller teater? Det ges också tillfälle att vara med i en cirkusorkester. Eller varför inte lära sig trolla, cykla på enhjuling, jonglera eller gå på styltor? Riktigt vad som kommer att erbjudas vet ingen än - men roligt kommer det au bli även dcnna sommar, precis som det var sommaren Kulturförvaltningen har precis avslutat en förfrågan bland barn i Kumlaby. Glädjande Ilog har vi konstaterat att alla de föreslagna ämnena är populära. Den enda skillnaden i år gentemot förra året är att vi tänker poängtera cirkustemat kraftigare när vi väljer kursämnen. Givetvis under förutsätt- ning att vi hittar kompetenta ledare till kurscrna. Med som arrangörer för cirkusprojektct är, förutom Kumla kommun, också hyresgästföreningen, Lions, flera studieförbund oeh föreningar. Det nya för i år är just att studieförbund och föreningar ingår i samarbetet. Detta är av stor betydelse inte bara för projektets genomförande. Målsättningen iir att ge barn och ungdomar ehans att vidareutveckla ett kanske nyväckt intresse. I en sådan uppföljning är studieförbunden och lokala föreningar av stor betydelse. Fcstivaldagen den 18 juni blir en manifestation där deltagarna får visa vad dc lärt under kursverksamheten. Cirkustält ska finnas på plats, hoppas vi. Aktiviteterna kommer att dugga tätt under dagen. Ponnyridning, motorcross, studsmatta ffi m, ffi m. Blanketter för anmälan till projekt Cirkus kommer att delas ut i skolorna. Vill Du veta mera så svarar Susanne Hernaeus, tel 88194, oeh Lena Hellström, tel , på Dina frågor. Cirkus i Kumlaby sommaren Vi ses - vi jobbar - vi trivs! D 9

6 Terrasshus - intressant inslag i Kumla Terrasshus ska placeras i kuperad terräng för au helt komma till sin rätt. Kumla ligger på Närkeslätlen - del är bara så. B)'ggnationcn i kvarteret Guldsmeden blir ett djärvt och annurlunda grepp i förn)'clsen all centrummiljöil. Kumla kommun behöver lägenheter i flerfamiljshus. I första hand behövs dessa i centrala delen av Kumla. Som försia objekt av flerfamiljshus i centrala Kumla bygger HSB i samråd med kommunen terrasslägenheter inom kvarteret Guldsmeden, korsningen Hagendalsviigen - Götgatan. Yad gäller storlek och antal fördelas lägenheterna enligt följande: 11/2rok 41 kvm 2 rok kvm 3 rok kvm 2 1/2-3 r o k kvm 4 r o k ca 95 kvm 4 rok 116 kvm 5 rok kvm I 19h 10 19h 71gh 4lgh 31gh I Igh 4lgh Av dessa är 15 19h med tcrrassbalkong om 29 kvm vardera 6 Igh clageiägenheter med terrassbalkong om 19 kvm samt konventionell balkong om 6 kvm vardera 6 19h med konventionella balkonger 3 Igh utan balkong men med burspråk Lägenheterna utbjuds som bostadsrätter med insatser om kronor per kvm, och till en hyra om cirka Glasåtervinning Information från gatukontoret J Kumlan nr aviserade VI försök med glasåtervinning. om Vad blev resultatet? I oktober 1985 ställde gatukontoret ut tolv glasbehållare i centrala delar av Kumla. Efter fem månaders verksamhet kan vi konstatera att cirka 20 lon glas har samlats in. Det iir svårt att entydigt beskriva vad som är ett lyckat återvinningsresuitat. Tidigare försök i Örebro. Göteborg och Askersund visar, alt man bör förvänta sig mer än tio kg glas per hushåll och år. Om vi räknar om den i Kumla insamlade glasmängden tiil kg per hushåll blir siffran cirka åtta kg. Denna mängd bedöms vara helt normal under en inkörningsperiod. Kumla kommun fraktar sitt glas till Hammars glasbruk. Intäkterna för glasskrotet täcker inte kostnaderna för behållare och insamling. Andra miljömässiga vinster erhålls emellertid. Bland dem kan nämnas färre yrkes- 400 kronor per kvm och år. Delta gör för en trerummare om cirka 90 kvm en ungefärlig insats om kronor och en månadshyra om cirka 3000 kronor. I gatuplanet finns affärslokaler om totalt 900 kvm. Där kommer bland annat Postverket all disponera nya lokaler. T käilarvåningen kommer 34 garageplatser att iordningställas. Byggstarten är planerad till senare hälften av maj månad innevarande år. Byggnaden beräknas vara klar under juni-juli O skador oeh mindre skador i naturen. Dessutom underlättas hanteringen av kommunens sopor vid Linköpings avfallsvärmeverk, genom atl soporna innehåller mindre slaggprodukter. Generellt om glasåtervinning T en forskningsuppsats från Chalmers tekniska högskola finns följande au läsa: - Det svenska befolkningsflertalet är berett och villigt att delta i glasåtervinuing baserad på källsortering. Under förutsättning att man erbjuds ett bekvämt och tilltalande tekniskt servicesystem/insamlingssystem och slöttas med återkommande information kommer beredvilligheten att omsättas i handling. Del fordras inga ekonomiska utfästelser. Miljö- och resursskäl skall föras fram som grund för insamlingen. De enskilda människorna eller hushållen tar sin del av ansvaret för glasåtervinningen under förulsättning att de som ansvarar för hanteringen i övrigt tar sin fulla ansvar. - Yi på gatukontoret vili ta vår del av ansvaret. Yi räknar med att Du som kommuninvånare tar Din del. D 10 11

7 , ~ -~ K O, 'R s Idrottsplats ~ /,,' ~ Parkering för sk la, sporthall, ~ndemfl,,plats!or.m1fik ~~ --"- ~.;;.It,,,..., '0 Småindustriområde --- K mlab ~,,. --- o 0 Jordbruksmark "' Jordbruksmark BY TILL SALU "'... t' Korsta byar. etapp l med 24 r~1lve 25 tomter, del vii säga tola/l 49 romlej. utbp.jcis tilllör$ål]lllng Arbetet med galor och lednmgar är i full gåflg. Redan i sonvnar under jul månad kan Du börja bygga Din hus på den Ioml Inom byn som Du sjatv ~ah. Även Du som väljer bostadsrin har chans all bo inom Korsla byar. Området kommer troug," an kompletteras med gruppbebyggelse med boslads,än. Vad det kostat1l I slutet av maj månad pr,sentelif vi detaljerade kostnadllf, tomt lägen mm genom en utställning I Stadshusets utställningshall. Vad viint.r Du pj?l Hör av Dig,&dem nu till laslighelsasslslem U~a James, telelon w. Förat Im kvarn.. FASTIGHETSKONTORET Här låg Korsta by

8 På upptäcktsfärd i Kumlabygd A v kulturelle! Mats Runering. Teckningar av Björn Ring Kumla '-.::"K.umla torg l; o Om du vill lära känna Din bygd är ett av dc basta sätten att använda cykel. I Kumlabygd är delta ovanligt lätt atl genomföra. Vår kommun är lill ytan relativt liten och vägarna är lättrampade. Med tanke på detta har kulturförvaitningen sammanställt cykelguider för olika delar av kommunen. Cykelguiderna finns tillgängliga bland annat på biblioteket. l Kumlan nr presenterade vi cykelturen Hardemo - Brändåsen, 1985 cyklade vi Hörsta - Täby - Kullkyrkan - Mosas. I detta nummer vill vi låta våra läsare bli bekanta med turen Blacksta - Sannahcd - Hjortsberga En omväxlande och lätuampad cykeltur går via Blacksta, Sannahed och Hjortsbcrga. Turen är totalt 21 km och går ömsom på asfalterade och ömsom på grusadc vägar. Om Du startar cykelturen på Kumla torg lar Du Dig först österut till Södra Kungsvägen. Där styr Du mot söder. Efter en dryg km ser Du Kumla kyrka. (1) Kumla kjtka ligger på rullstensåsen i en av bygdens äldsta byar - Kumla by. Ursprungligen fanns här en Iloo-talskyrka, som byggdes om och till vid Oera tillfällen. Från en liten romansk kyrka hade den under och 14oo-talcn vuxit ut till en stor tvåskeppig kyrka. Att den haft en särställning visas av att flera av kyrkoherdarna under medeltiden också var prostar över hela Närke. Sydväst om kyrkan fanns et! av sten murat klocktorn av ansenlig höjd - totalt 28,9 meter. Detta torn fungerade säkert också som försvars- och vakttorn (kastal). Strax nott om kyrkogården fanns fram till 19OO-talets början en fattigsruga samt ett byhiikte. Är revs torn och kyrka och ersattes med en stor nyklassisk kyrkobyggnad. Denna kyrka ödelades av brand Är 1972 kunde kyrkan återinvigas med återställd exteriör och en av arkitekten Jerk Alton moderniserad interiör med väggmålningar av konstnären Pär Andersson. Ovanför vapenhuset finns ett litet kyrkomuseum. 1 "Franzens grotta" öster om kyrkan finns en minnessten över Frans Mikael Franzen, kyrkoherde i Kumla åren Kumla högar Till höger om vägen cirka 700 meter söderut ligger Kumla högar (2), ett bygravfält från yngre järnåldern, dvs efter Kristi födelse. Gravfältet är beläget på den nord~sydgående Karlslundsasen, just där denna tillfälligt försvinner för att sedan återkomma i Blacksta. Tidigare hämtade man grus här, vilket resulterat i att endast mindre delar av de ursprungliga höjdryggarna finns kvar. Man beräknar att två tredjedelar av de ursprungliga gravarna försvann under "grusepoken". Detta är att beklaga eftersom dessa "kummel" var upphovet till ortsnamnet Kumla. Gravfältet har varit föremål för arkeologiska utgrävningar aren 1902, 1934 och Mot Hallsberg Rala PukeslUgan. offic~r,bo>lad frun 1700-luJel. flyttades till Sannuhecl. Namnel har stl1g~n fätt dia en fänrik Puke. vars slakl innchadr bostälkl under lang lid. "..,I o Sannahed J MOl Palsboda 14 15

9 BJacksta by med stolla anor från 1300-lalel. Blacksta Fortsätt söderut. Korsa försiktigt väg 52. Efter en km kommer Du till Black sta. (3) Ytterligare några hundra meter och Du ser till vänster om vägen naturminnet Blacksla. (4) Det utgörs av krönet och östsluttningen av grusasen. Här finns en av de få kvarvarande växtplatserna i Örebro län för den i hela länet fridlysta backsippan. Backsippan, som blommar i maj, växer endast på torrt och grusigt underlag. Man kan här också se några mindre parallellåsar och dödisgropar. Sannahed Trampa vidare till Sannahed. (5) På den södra delen av den ofruktbara och sandiga heden låg under åren Närkes regemente, nuvarande 13 Örebro. Militära övningar har dock förekommit här redan från år Norr om affären i Sannahed finns en ---"'"'=--- minnessten över Närkes regcmente. Regementet hade som mest ett sextiotal byggnader. Av dessa återstår i dag mindre än tio. Den mest kända är officersmässcn. som tillkom på I820-talet. Den har restaurerats ett flertal gånger och är nu en uppskattad samlingslokal samt museum. Mit! emot officersmässen ligger hembygdsgården Pukestugan och museet Skomakarstugan. Samtliga dessa byggnader visas söndagar sommartid. Under midsommartid var Sanna hed den stora festplatsen i Närke. Vid "Skojarebacken", norr om nuvarande affären, fanns bland annat karusell, tillskäp och skjutbana. Löjtnant Viktor Balck arrangerade här i början av 1880-talet en av dc allra första friidrottstävlingarna i Sverige. Man tävlade då i löpning, längdhopp, höjdhopp, brottning, hinderlöpning och gång. Det förekom även mera skämtsamma, t, grenar som säcklöpning, dragkamp, löpning 100 meter med vattenhink på huvudet, kläuring på såpad stång, fasttagning av såpad gris m m. Vid Pukestugan är en minnessten rest över dessa tidiga friidrottstävlingar. Är Du speciellt intresserad av gamla träd kan Du göra en avstickare några hundra meter längs Backvägen (mellan minnesstenen och affären). Det andra huset till vänster om Backvägen ägs av Majken och Arne Larsson. Vid dess sydvästra hörn växer ett av Sveriges äldsta päronträd. Det mäter 270 cm i omkrets och är troligen mer än 300 år gammalt. Cirka 300 meter söder om officersmässen tar Du av till höger in på Ralavägen. Efter cirka 450 meter på denna väg kan Du till höger i en glänta se stengrunden till det sjukhus som var gemensamt för Närkes regemente och områdets andra regemente - Livregementets husarkår. Husarkåren tog den södra delen av heden i besittning år Minnesstenen över Närkes regemente restes år Om Du från Ralavägen istället går in till vänster mitt för "sjukhusgliintan" kommer Du in i husarkårens läger, (6) som alltså låg väster om nuvarande motorstadion. Du går först förbi grunden efter sjukstallet och därefter grunden efter vagnsskjul och trossbod. Går Du liingrc bort kommer Du till det område där fem långa stallskjul stod uppställda för lika många skvadroner (militärt förband av kompanistoriek vid kavalleriet). Det fanns drygt SOO hästar här. Husarerna bodde i tält på samma område. Öster om allen vid de båda nämnda grunderna ligger ganska svårupptäckt grunden efter husarkårens vackra officersmäss. Den flyilades till Hallsberg 1909 och blev där Folkets hus. Husarkåren flyttade 1904 till Skövde. En sten öster om motorstadion minner om tiden i Sanna hed. Norrby stenar Fortsätt Ralavägen västerut. Efter cirka 300 meter ändrar vägen riktning mot söder. Du cyklar nu på grusväg genom ett gammalt jordbrukslandskap. Rala by är en av de äldre byar där man i bebyggelsen kan skönja modellen för den gamla mellansvenska radbyn. Mellan vägen oeh den västerom denna liggande järnvägen fanns förr stora triiskmarker, Ralakärren, som i olika omgångar dikades ut till bördig åkermark omkring senaste sekelskiftet. (7) Efter 2 km kommer Du ut på den gamla landsvägen mellan Kumla och Hallsberg mitt emot Norrby stenar. (8) Del1a gravfält är från mitten av järnåldern, det vill säga 500 år efter Kristi födelse. Det är ett av Närkes ståtligaste minnesmärke. Där finns ett femtiotal upprättstående gravstenar, vilka bildar fyra domarringar varav den största är 18 meter

10 Hallsbergs sockenkyrka Cykla norrut 1,5 km på den asfalterade vägen. Tag av till höger på den första asfalterade avtagsvägen (före vägverkets förråd. vid skylt Pålsboda 14). Så småningom korsar Du vägen Hallsberg - Pålsboda och fortsätter ned till Hallsbergs kyrka (9) och kyrkbyn. Hallsbergs sockenkyrka byggdes Tidigare fanns en medeltidskyrka. Kvar av denna är sakristian, som dateras till 14oo-talet. Hallsbergs församling var tidigare annex tiu Kumla församling. På den södra kyrkogården ligger "enslingen på Bockön", August Mattsson, begravd. Lekebackens gravfält, Hjortsbt'rga Åk mot Pålsboda 1,5 km och tag sedan av tiu vänster vid skylt Hjortsberga 3. Du har nu en mycket fin utsikt över slättlandskapet under de tre kilometrarna upp till Lekebackens gravfält (Hjortsberga gravfält). (10) Detta gravfält är kanske Närkes märkligaste fornminne. Här finns 140 gravar, som består av små högar och runda stensättningar. På krönet ligger ett av Närkes största rösen samt en domarring med nio resta stenar. Gravarna är från yngre järnåldern, år efter Kristi födelse. Under denna tid brändes de döda på bål. Det stora röset kan vara äldre än gravfältet i övrigt, det vill säga från bronsåldern före Kristi födelse. Domarringen är en gravtyp som i Närke dateras till folkvandringstiden efter Kristi födelse. Vattenverk och gästgivaregård Cykla tillbaka cirka 200 meter och tag av i den första kurvan in på en smal gärdesväg till höger. Efter en dryg kilometer kommer Du fram till Blacksta igen. På höger sida ligger vattenverket. Hiir används grusåsen för genomfiltrering av Tisarvatten varefter bland 18 annat Kumla tätort förses med vatten. På vänster sida om vägen låg en gång gästgivaregården med anor från medeltiden. Ar 1642 omnämns "Blacksta krog ' som tingsställe för häradstinget och är därmed ett av de första gästgiverierna i Sverige som har använts som tingslokal. Gästgiveriet hade till uppgift att erbjuda resande vila och mat. Detta utnyttjades i hög utsträckning eftersom det var många som reste utefter den gamla färdvägen mellan Västergötlands medeltidsstäder och Stockholm. Blacksta gästgivaregård besöktes vid flera tillfällen av medlemmar av kungahuset. En av orsakerna till alt Närkes regemente förlades till Sanna hed var detta närbelägna gästgiveri, som kunde användas av officerarna innan man fick egna byggnader på heden. Är 1818 ödelades både den gamla med torvtak försedda gästgivaregården och intilliggande byggnader av eld. Tio år senare fanns en ny gästgivaregård uppförd. Det var en stor byggnad med tegeltak, något som inte var så vanligt vid den tiden. Gästgiverirörelsen flyttade 1861 till närheten av Hallsbergs järnvägsstation. Detta var ett av många tecken på att det nybyggda järnvägsnätet skulle ta över resandeströmmen. Gästgiveriets huvudbyggnad revs tyvärr Häradsdomargård På andra sidan asfaltvägen ligger den mcr än 200 år gamla häradsdomargården. Den är ett av de äldsta kvarvarande bostadshusen i bygden. Byggnaden ägs av Kumla hembygdsförening, som nu håller på att rusta upp den. Kanske kommer den snart att kunna visas för besökande. Därmed återvänder vi till Kumla efter en förhoppningsvis givande cykeltur genom historiska bygder. D Så kör vi runt. Information från gatukontoret Sveavägen 19 Det har nu gått ett halvt år sedan rondellen i korsningen Södra Kungsvägen Kyrkogatan togs i bruk. Inga olyckor Det verkar som om Kumlaborna har accepterat 'nymodigheterna". Några olyckor i korsningen har inte rapporterats efter rondellens tillkomst. Om detta beror på tur, sk.icklighet eller andra omständigheter är det för tidigt att bedöma. Hur kör vi? Det känns angeläget att säga några ord om hur vi bör köra i en rondell. Detta att lämna företräde för trafik i rondellen respektcras dåligt. För närvarande är det tydligen den tuffaste som åker först. Rondellen är liten, men samma trafikregler gäller här som för en stor rondell. Det innebär att trafiken som befinner sig inne i rondellen har Skoindustrimuseet Museet visar bland annat videofilm från skotillverkning i Kumla och Örebro skor från komplett skomaskinpark för sandalbottningssystem f~reträde. Detta framgår också av skyltmngen. Hastigheten behöver inte vara hög. Rondellen blir ändå flera gånger snabbare än den gamla signalkorsningen. På grund av kravet på framkomlighet för stora fordon är rondellens diameter liten. Men dct är inte meningen alt personbilarna ska "slicka" refugkanten. Ju mer man håller ut från refugen, desto längre blir växlingssträekan, det vill säga den sträcka där fordonen passerar varandra från olika riktningar. Samtidigt hålls farten nere och olycksrisken minskar. Planteringar Troligen kommer rondellen att pennanedtas. Därför planeras en utsmyckning i form av blommor i lådor inuti rondellen. Därigenom blir rondellen inte bara en effektiv trafikanordning utan även en färgglad blickpunkt för trafikanten. D Fri entre! Museet håller stängt pingsthelgen, midsommarhelgen. alla helgons dag, ju!- och nyårshelgen. 19

11 UPPSLAGET - ett par sidor åt konsumenterna Gräsklippare - ett farligt redskap Varje sommar sker allvarliga olyckor med motorgräsklippare. De flesta beror på an föraren sticker in handen under kåpan för att rensa bon gräs eller justera något medan motorn är igång. Kniven. som roterar med en hastighet om cirka 250 km i timmen, kan åstadkomma svåra skador. Från och med dcn I juli i år gäller Arbetarskyddsstyrelsens nya föreskrifter. att kniven på en motorgräsklippare ska stanna inom fem sekunder efter del motorn stängts av. En marknadsöversikt avseende 58 motorgräsklippare presenterad i Råd & Rön visar all prisskillnaden mellan olika klippare kan vara mycket stor. En bensindriven klippare kan kosta mellan 1400 och 5500 kronor. Marknadsöversikten upptar såväl bensinsom eldrivna klippare. Av de bensindrivna kan alla utom två köras på blyfri bensin. Eldrivna klippare väger mindre än bensindrivna. De går tyst och de är luktfria. Sladden kan emellertid ställa till besvär, om det finns planteringar. Gräsmauan bör helst inte vara större än 100 kvm. Dyrt att leasa bil "Det dyraste sättet för en privatperson att skaffa bil är an leasa den", skrivcr Råd & Rön i nummer Som leasingtagare har man nästa" inga rättigheter - men väl skyldigheter.. Råd & Rön har räknat ut au det blir cirka kronor dyrarc all leasa en bil än au köpa på avbetalning. LeasingviUkoren är i de flesta fall orimliga. Månadsavgiften till finansbolaget, som leasar bilen till kunden, får inte dras av på deklarationen. till skillnad från räntor vid avbetalningsköp. Kunden svarar för skatt. försäkring, service och reparationer. Vill man avbryta leasingen kan detta resultera i höga skadestånd. Återstår excmpelvis ett år av kontraktstiden får man vanligen betala 75% av resterande månadsavgifter plus all bilen måste lämnas tillbaka. Även om man fullföljer kontraktet och köper bilen så är leasing aldrig fördelaktigt för en privatperson. Kontakta konsumentrådgivningen om Du vill veta mer om leasing av bil., Apropå språkresor Enligt de stora språkresearrangörerna EF. SIS. ASSE och Tjäreborg kommer minst ungdomar au fara på språkresa i sommar. Av dessa reser cirka till England. Resorna är dyrast i början av sommaren. Den billigastc resan till England. som Råd & Rön kunde hilla. kostade 4160 kronor. Den går per båt och varar tre veckor med tre timmars språkundervisning varje dag. Till Väsllyskland kan man resa per tåg - 18 dagar för 3530 kronor. Priserna är beräknade från Stockholm. Vill man bo som ensam svensk i värdfamiljen får man betala kro~o~ extra per vecka. Man bör anmäla sig I god tid om detta ska kunna ordnas. En värdfamilj tar normalt emot tvåfyra ungdomar samtidigt. På populära Vill Du veta mera om konsumentlrågor- Är Du intresserad av budgetrådgivning - kontakta konsumentrådgivningen te1019/88106 orter är det stor konkurrens om värdfamiljerna. Man bör ha klan för sig att många värdfamiljer ställer ~pp d_ärför att de behöver pengarna - IIlte for all de är speciellt intresserade av att ta hand om ungdomar. Reklamationerna mot språkresor har ökat på Allmänna reklamationsnämnden och var 27 st år Klagomålen rörde främst värdfamiljernas omhändenagande och mathållnlllgen. I Råd & Rön nr kan Du läsa mer om språkresor. Tidskriften finns hos Konsumentvägledaren på Stadshuset. Bostadsbidrag??? Från och med den I juli 1986 ändras bestämmelserna för bostadsbidrag. Några ansökningshandlingar kommer inre all skickas ut i samband med dessa ändringar. Informations~lad och. nya hjälptabeller för beräkmng av bidrag kommer att tryckas upp och finnas tillgängliga på kommunens f?rmedli~gskontor från och med manadsskiftet maj-juni För Dig som redan har bostadsbld.rag gäller alt Ditt ärende automatiskt kommer att omprövas. Det nya beslutet kommer att förses med beslutsmotivering som hänvisar till de nya bestämmelserna med ändrade inkomstgränser och bidragsbelopp. Närmare information om vad som gäller från och med den l juli k?mmer all lämnas genom massmedia. På kommunens förmedlingskontor lämnar Barbro Stehn, telefon , personlig information till den som kontaktar henne

12 Idrottsskola med bredd Av Katarina Eriksson Varför idrottsskola? Idrottsskolan är ett resultat av de senaste årens debatt kring barn- och ungdomsidrottcns mål. I den debatten har riskerna med tidig specialisering påtalais. Där har också behandlats frågor som medlemsomsätlning, av gångsproblem, idrottens sociala ansvar mm. Sedan 1960-talet har man varit medveten om att tävlings- och Iräningsformerna för barn i åldern 7-12 år är direkt kopierade efter vuxnas sätt att bedriva idrott. Detta innebär en tidig specialisering. som ska leda fram till topprestationer senare i livet. Denna utveckling är mest extrem i öststaterna. Barn växer till och mognar olika fort. All fysisk, psykisk och social träning måste anpassas till barnets individuella utvecklingsnivå. Barn i sjuårsåldern har till exempel svårt att samprdna armars och bens rörelser. De har svårt att förstå regler. Balansen är inte färdigutvecklad. Barnel i centrum Idrott är inte enbart fysiska aktiviteter. Idrotten ska också utveckla individen socialt, mentalt och kulturellt. Detta innebär au innehållet måste präglas aven helhetssyn på barns utveckling. Meningen med idrottsskolan är att skapa ett bestående intresse för idrottsutövning och föreningsengagemang för att ge ett barn möjlighet till allsidig idrottsträning och social utveckling som utgår från barnens behov, mognad, förutsättningar och erfarenheter. Idrottsskolans mål är all stimulera till samarbete och samverkan mellan föreningar, all ge barnen möjlighet att pröva på olika idroller samt introducera dem iföreningslivet, all öka kunskapen och medvetenheten om barns utveckling och därigenom fördjupa debatten om barnidrouens inriktning och innehåll. Idrottsskolan vill ge barnen lekar. bollspel och tävlingar som innebär utmaning, stimulans, framgång, självkänsla och glädje. Därför vill vi satsa på lekar, där barn verkligen leker med varandra istället för att spela ur mot varandra; lekar utan förlorare. Idroltsskola i Kumla I KUlpla finns tre idrottsskolegrupper; en pol Malmen och två på Kumlabyskolan. Det är cirka 20 barn i varje grupp med minst tre-fyra ledare vid varje träning. Ledarna kommer från olika föreningar. Än så länge är det från Kumla volleybollklubb. Kumla skidförening och IFK Kumla. Till hösten planerar vi au starta fler grupper, bland annat på Hagaskolan, Tallängen och Sannahed. Men för att kunna genomföra detta är vi i behov av fler ledare från fler föreningar. Alla som ställer upp som ledare får genomgå en kurs om minst 40 timmar. Hälften av den tiden består av introduktion före idrottsskolans start. Resten av utbildningen består av temakvällar eller studiecirkel under verksamhetsåret., Teon. talr.:tiksnacl.:, gemenskap - vlkuga momenllldrotlsskola med bredd. Att lära känna och välja I idrottsskolan ska barnet få en bred orientering om olika idroller. Genom att pröva bland annat bollspel, dans, gymnastik. friidrott, skidåkning, orientering och friluftsliv får barnen chans att välja och välja räu. Detta kan leda fram till ett bestående idrousengagemang i någon av våra föreningar i Kumla. Idrollsskoleiden bygger på en övertygelse om att det enskilda barnet kommer i första hand, att alla barn ska kunna vara med, att ett allsidigt idrouande i tidig ålder lägger en grund för ett senare idrousengagemang, au specialisering därför blir en senare fråga. O Turlista bokbussen maj-augusti 1986 Eneby 2615, SAnnersta" 216;-4f8 Brånsta 2/6;-418 Byrsta 5/5,9f6;-11/8 S:a Ekeby" 1215,16/6;-1818 Ormesta 1215,16/6;-18/8 HjOflsberga 27/5,24f6;-26/8 Vallersla 616,3f6;-518 Rala 1315,10/6;-12/8 Berga 2015,17/6;-19/8 BrAndåsen" 1415,11f6;-1318 Oja 2315,13/6;-8/8 Nynäs 5f6;-14/8 Ekeby by 1515,1216;-2118 Frommesta 2215,26/6;-2818 Torsla 29f5;-718 Ekeby 1515,29/5, 12/6; -718,2118 Kvarnlorp 2215,5/6.26/6; -14/8.28/8 " Förmiddagstur 22 23

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Sanna Hed. Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet

Sanna Hed. Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet Sanna Hed Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet Sanna Hed är sedan 1815 en av Sveriges största mötesplatser för två regementen, från 1815 Nerikes regemente och från 1846 Lifregementets

Läs mer

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Ytterby Centrum. Inflyttning hösten 2015

Ytterby Centrum. Inflyttning hösten 2015 Ytterby Centrum Inflyttning hösten 2015 Ytterby Centrum med närhet till storstaden Ända sedan järnåldern har människor bott i Ytterby, det lilla stationssamhället som tillhör Kungälvs kommun. Orten växer

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 5 Årgång 5 maj 2013 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Nu

Läs mer

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 Skogslandets jordbruk: Utmärkande för byn är de flera hundra meter vällagda stenmurarna från 1900-talet. De finns både runt åkrar och i skogen på berghällar. Åkermarkerna i byn

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön TEC Täby Extreme Challenge 21-22 mars, 2009 Banbeskrivning: Blåa Sjörundan runt Rönningesjön Vätskekontroll Tidtagningskontroll Start/mål för blå sjörundan. Mållinjen finns vid tidtagningskontrollen. Banlängden

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Björketorpsstenen är ett av Sveriges mäktigaste runstensmonument. Akta dig för att välta denna 4.2 meter höga runsten vid Björketorp för på den kan man läsa Mäktiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Natur- & kulturguidningar. Känn vårt K inda

Natur- & kulturguidningar. Känn vårt K inda Natur- & kulturguidningar Känn vårt K inda MAJ Lördag 2 maj kl 10.00 VÄSBY BRANTER Ur elden och askan kommer livet Sommaren 2014 brann det högst upp på berget vid Väsby branter. Direkt eber branden började

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET HOTELL OCH ÄARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET På Riviera Strand kombineras hotellets alla fördelar med ett eget trivsamt semesterboende. Med havsutsikt och naturskönt läge i Båstad bygger

Läs mer

Upplev Kumla. Sommaren 2014. maj augusti

Upplev Kumla. Sommaren 2014. maj augusti Upplev Kumla Sommaren 14 maj augusti Innehåll Guidade visningar...sid Konst på Hög...sid 4 Musik på Hög...sid 4 Konst på Stan...sid 5 Kumla utställningshall...sid 5 Sommarutställning...sid 5 Håkan Nesser

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

cykla & vandra i Svenljunga

cykla & vandra i Svenljunga under ekens skugga cykla & vandra i Svenljunga längs med vägen Kom nära naturen, till fots eller på cykel. I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen. Susa nedför en grusväg med öppna vyer,

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Styrelsemöte och konstituerande möte med Madesjö Örsjö Kristvalla hembygdsförening i Madesjömuseet den 1 april 2015.

Styrelsemöte och konstituerande möte med Madesjö Örsjö Kristvalla hembygdsförening i Madesjömuseet den 1 april 2015. 1/5 Styrelsemöte och konstituerande möte med Madesjö Örsjö Kristvalla hembygdsförening i Madesjömuseet den 1 april 2015. Närvarande: Kjell Haraldsson, Bertil Abrahamsson, Ulla Andersson, Åse Arnestad (till

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Gå tillbaka nerför backen till Kungskällan alldeles nära parkeringsplatsen N Ö

Gå tillbaka nerför backen till Kungskällan alldeles nära parkeringsplatsen N Ö 1 Vägbeskrivning Dag 9: Knystahall-Knystaforsen-Ganla kraftverkstomten-klubbåns mynning i Nissan-Övregård-Sandshult-Lahult-Högdals kvarndam Förberedelser: Kläder och fotbeklädnad för vandring i terräng

Läs mer

F O R N B O R G. Äldre försvarsanläggning

F O R N B O R G. Äldre försvarsanläggning F O R N B O R G Äldre försvarsanläggning Berget du ser framför dig på andra sidan vattnet är mer än bara en hög bergsrygg där låg en gång en fornborg. Om du tittar ner i bergsskrevan till vänster, ser

Läs mer