Kalender. Redaktionellt. Religionspedagogisk tidskrift utges av. Lärande i smågrupp. RPI byter namn. Ny läroplan för religionskunskap på väg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalender. Redaktionellt. Religionspedagogisk tidskrift utges av. Lärande i smågrupp. RPI byter namn. Ny läroplan för religionskunskap på väg"

Transkript

1 Lärande i smågrupp I mitten av september inbjöd RPI som numera skall utläsas Religionspedagogiskt idéforum till ett seminarium om olika metoder för lärande i smågrupp. Vi gjorde det av flera skäl. Samtalet i den lilla gruppen är en oöverträffad pedagogisk modell för lärande. Rätt använd öppnar den för respektfullt lyssnande och delande av sådant som rör människor på djupet. I den lilla gruppen ges rum för de röstsvaga vid sidan om dem som ofta hörs och syns. Och de som vanligen håller i megafonerna ges tillfälle till skapande tystnad och lyssnande. I den lilla gruppens närhet ser man den andres i ögonen och drivs till en slags ärlighet både inför sig själv och andra. Den dialogen är livsviktig både för kyrkans och demokratins trovärdighet om tron och värderingarna inte skall krympas ned till enbart vackra dekorationer. Äkta dialog öppnar för delaktighet i den alltid lika nödvändiga tolkningen och utformningen av tro och praktik inom kyrkornas och samhällets många livsarenor. Det här numret kombinerar presentationer och analyser av några vanliga modeller för lärande i smågrupp i en kyrklig kontext. Vi hoppas att bidragen skall stimulera till fortsatt och fördjupad reflektion kring utformningen av mänskliga möten och de värderingar som alltid finns med i redskapen vi använder oss av. Läs, diskutera och samtala. Det är livsviktigt inte bara för kyrkorna utan för samhället som helhet lokalt, nationellt och globalt.

2 Redaktionellt Lärande i smågrupp Numrets tema bygger i huvudsak på bidrag från ett välbesökt höstseminarium på Lidingö den september. De fyra metoderna - Frälsarkransen, Alpha, Vuxendialog och Vuxenkatekumenatet blir föremål för presenteras och granskas med ledorden: människosyn, kunskapssyn och teologi. På sista sidan reflekterar Birgitta Walldén över ännu en metod, nämligen Bibliodrama. Läs mer om detta i Kalendern och på annan plats RPI byter namn När RPI bildades 1953 antog man namnet Religionspedagogiska institutet. Tanken att utveckla den ideella föreningen i institutionell riktning har inte förverkligats. Därför kändes det naturligt att byta ut ordet institution mot något mera passande - helst utan att behöva ändra den väl inarbetade förkortningen. Mot denna bakgrund beslöt den extra stämman i september att namnet skall vara Religionspedagogiskt idéforum, med tidigare förkortning RPI.. Ny läroplan för religionskunskap på väg Skolverket reviderar just skolans läroplaner och vill gärna ha synpunkter under processen. Den första rundan pågår den 2-12 oktober. Remissperiod 2 den 23 okt. - 2 nov. och den tredje perioden pågår den november. Det slutliga förslaget på ny läroplan med kursplaner för grundskolan skall vara klar den 14 december Den intresserade hänvisas till Skolverkets webbplats: RPI, som tillsammans med ett stort antal organisationer under våren deltagit i ett samråd om läroplanerna, kommer att avge sina synpunkter. Tanken är att återkomma med information i frågan via hemsidan. Hjälp oss göra RPT ännu bättre och öka upplagan Religionspedagogisk tidskrift, RPT, startade år 2000 som ett enkelt medlemsblad. Idag har den utvecklats till en tidskrift med artiklar och information för en betydligt större läsekrets. Fördjupning och information på en populärvetenskaplig nivå gör att den hör hemma på varje skola och i varje församling. Ett abonnemang kostar 100 kr/ år. Sprid inbjudan om detta! Det tackar vi för. Kalender november. Religionskunskap. Didaktiska perspektiv och redskap för en inspirerande religionsundervisning. Uppsala universitet i samarbete med Föreningen Lärare i Religionskunskap. Information: Ann-Britt Back tel eller mail: ann-britt. Se även under Kalendarium november. Pröva-på-dagar. Bibliodrama på Utbildningscentrum, Lidingö. Mer information genom Lotta Geisler: eller 20 november. Vuxnas väg till tro. Metod eller församlingens omvändelse? Nationell konferens om vuxenpedagogik. Plats Sensus Möte, Klara S:a kyrkogata 1, Stockholm. Arrangör: Svenska kyrkan & Sensus. Information: ; november. Den amerikanska REA:s årliga konferens. Religious Education Association annual Meeting at the Crowne Plaza Hotel at the Galleria, Dallas, TX. Mer information: 2-3 december. Svenska kyrkans Forskardagar, Plats: Teologiska högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma. För mer information se mars Seminarium med den amerikanska professorn och religionspedagogen Norma Cook Everist på Johannelunds teol. högskola i Uppsala i samarbete med bl. a. Pastoralinstitutet i Uppsala. Tema och ytterligare information kommer mars RPI Vårseminarium med den amerikanska professorn och religionspedagogen Norma Cook Everist och prof. Burton Everist. Prel. tema: Kyrkan som lärande gemenskap - en livslång lärandeprocess som tar vara på människors olika erfarenheter och förutsättningar som gåvor till varandra. Vi återkommer fortlöpande med information på hemsidan. Språk: Engelska. 16 mars Årsstämma kallelse till årsstämman kommer under hösten. 18 mars (prel. Seminarium med Norma Cook Everist i Göteborgsregionen). Prel. Tema: Ledarskapet i kyrka och församling. Arr. Sensus juli ISREV XVII äger rum vid St Paul s University College, Ottawa, Kanada från söndagen den 25 till fredagen den 30 juli. Gloria Durka, ISREV:s president och Myrtle Power, ordförande i den lokala planeringskommittén förbereder och leder arrangemanget. Mer information finns på hemsidan: NCRE - den nordiska forskarkonferensen i religionspedagogik hålls i Århus, Danmark. Tid och plats meddelas senare. Religionspedagogisk tidskrift utges av Religionspedagogiskt idéforum (RPI) Tidskriften utkommer 2 ggr/år och trycks med bidrag från Stiftelsen C. L. Lindauers fond. Redaktion: Rune Larsson m.fl. Kontakt: e-post Layout: Fredrik Larsson Årsavgiften (institutioner) är 300 kr. I detta ingår Religionspedagogisk tidskrift. Enskilt abonnemang på RPT 100 kr/år. Kontakt med RPI: Rune Larsson (direktor), Furugatan 16, Lomma. Tel ; e-post:: Hemsida: Plusgiro:

3 Bibliodrama Välkommen till ett par pröva-på-dagar om Bibliodrama med dess förmåga att låta det personliga möta Bibelns budskap. Bibliodrama väjer inte för de svåra frågorna. Där finns utrymme för hela människan, med kroppen, alla sinnen, tankar och känslor. Upplevelsen och erfarenheten blir konkret och kan medföra att texter och traditioner sätts in i nya perspektiv. Bibliodrama slår an ett behov i vår tid att ge rum för egna uttryck, långsamhet och uppriktighet. I skärningspunkten mellan text, tradition, grupp och det personliga tilltalet händer det något. På Utbildningscentrum har vi länge arbetat med Bibliodrama och erbjudit tillfällen att pröva på denna form av pedagogiskt arbete. Välkommen du också! Tid: november (fr. to kl 17 till lö. kl 15). Plats: Utbildningscentrum UCL, Kottlavägen 116, Lidingö. Ledare: Lotta Geisler och P-O Sveder Renklint, Mer information tel eller mail till Didaktiska perspektiv och redskap för religionsundervisningen Den november inbjuder Uppsala universitet i samverkan med FLR till en fortbildningskurs för lärare. Syftet med kursen är att presentera idéer och perspektiv som kan utveckla undervisningen i Re med den övergripande frågan: Hur kan undervisningen bli mer inspirerande, relevant och utvecklande för eleverna? I seminariet medverkar en hel rad intressanta föreläsare: Eskil Franck, Olof Franck, KG Hammar, Ulf Jämterud, Göran Larsson, Annika Lindskog, Malin Löfstedt, Pernilla Quis, Anders sjöbrandt och Peter Åkerbäck. Anmälan senast den 5 november. Mer information: eller e-post: Vuxnas väg till tro Nationell konferens om vuxenpedagogik den 20 november, kl på Sensus lokal Möte. Klara S:a Kyrkogata 1, Stockholm. Konferensen vänder sig till dem som arbetar med vuxenpedagogiska frågor i stift och församlingar och alla som vill reflektera kring och utveckla vuxenundervisningen. Inbjudare och arrangörer: Kyrkokansliet i Uppsala och Sensus: Information per e-post: Nordisk religionspedagogisk konferens i Umeå Konferensen i Umeå den 9-13 juni 2009 var den 10:e i ordning efter starten Syftet med konferenserna är att stimulera den religionspedagogiska forskningen inom de nordiska länderna inom hela dess område skolans och de religiösa gemenskapernas religionsundervisning. Vidare skall NCRE bidra till informationsutbyte och uppmuntran till unga forskare inom området. Sedan några år möts konferensen vart annat år. Inbjudare detta år var Universitetet i Umeå och den lokala kommittén med ansvar för planering, genomförande och uppföljning i form av publicering bestod av bland andra Karin Sporre och Hanna Zipernovszky. Antalet deltagare var ca 75. Bland dessa fanns ovanligt många deltagare från utomnordiska länder. Detta återspeglades också i gruppen föreläsare och respondenter. Föreläsare och deras teman: Professor Erik Amnå, Örebro universitet: From excellence in dealing with similarities to learning how to handle differences. Scandinavian Democracies at a crossroad. Professor Madeleine Arnot, Cambridge University, GB: Global citizenship education: a new gender ethic, gender hegemony and a gendered collective conscience? Dr Dan-Paul Jozsa, Münster University, D: Islam in education: A contribution to dialogue or a factor of conflict? I tematiskt organiserade smågrupper presenterades ett stort antal paper om pågående eller nyligen avslutade forskningsuppgifter. Smågrupperna och inte minst mellanrummen mellan programpunkterna gav goda möjligheter till kunskapsutbyte men också personliga kontakter. Till det senare bidrog och väl planerade stadsvandringar och utflykter i Umeås omgivningar. Konferensen avslutades med utvärdering, en del praktiska diskussioner och ett välkommen till Århus När detta skrivs i september 2009 förbereds publiceringen av bidrag från konferensen. Rune Larsson

4 Frälsarkransen en väg till livsmod och tillit av Eva Cronsioe, präst i Svenska kyrkan och Thomas Ericson, pastor i Svenska Missionskyrkan Vi är skapade att leva i relationer, vi blir till i mötet med varandra. Vi har fått förmågan att tänka, känna och handla. Vi kan välja, vi kan förändras och vi kan ta ansvar. Vi kan också kommunicera med andra. När vi skapar miljöer, formar kurser och liknande bör tilltron till människors egen potential vara vägledande. Vår uppgift är att inbjuda och möjliggöra. Kurskonceptet vi presenterar har vuxit fram i en lokal svensk kontext, i mötet med grupper där huvuddelen av delta-garna har vari kyrkoovana. Intresset har varit stort för ett arbetssätt där Frälsarkransen är ett viktigt pedagogiskt redskap och kurskonceptet används i dag på flera håll i landet. På olika sätt hämtar församlingar och grupper inspiration från den erfarenhet vi har gjort. I ett häfte, utgivet av studieförbunden Sensus och Bilda, beskrivs grundtankar och konkreta förslag. En väg till livsmod Boken En väg till livsmod möt kristen tro med Frälsarkransen skrevs parallellt med att vi höll våra första två kurser. Texterna i boken kan dels fungera som underlag för en inledande input under kurskvällen och dels som något för kursdeltagarna att läsa efter samlingen som fördjupning och hjälp till fortsatt reflexion. Boken kan självklart även läsas som en fristående introduktion till kristen tro. Som vi skriver i förordet önskar vi att våra texter ska upplevas som en inbjudan till dialog. Vi har funnit att Frälsarkransen är mycket användbar som pedagogiskt redskap. Varje pärla i kransen berättar något om människolivets villkor om förundran, kärlek och hopp, men även om ökentider, kamp och mörker. Genom att vandra från pärla till pärla och samtidigt möta berättelserna om Jesus får vi möjlighet att reflektera över våra egna liv och pröva trons livshållning i praktiken. Det som påverkat våra vägval vid utformningen av kurserna är den pedagogiska grundhållning som är mer eller mindre integrerad i oss själva. Nedan följer ett försök att formulera den grundhållning som präglar kurskonceptet och boken. Gud är större än våra försök att förstå Det är vår djupa övertygelse att Gud alltid är större än våra försök att förstå eller fånga Gud. Gud är också större än kyrkan. Även kyrkoovana människor kan bidra till förståelsen av vem Gud är. När vi inbjuder till en introduktion till kristen tro är det ingen som har monopol på Gud. Tron på Gud är också en tro på människan. Olikheter som vägar till ny kunskap Människors olikheter är inget hot utan en möjlighet. I mötet med den andre finns en chans att tydliggöra vem jag själv är, att lära mig och upptäcka något nytt. Det kan bli ett möte som leder till växt och mognad. Kristen tro kan aldrig överlämnas som ett färdigt paket. Vi kan introducera den genom att inbjuda till dialog och erbjuda redskap för ett möte mellan människans egen berättelse och livserfarenhet och den Stora Berättelsen i form av Bibelns berättelser och den kristna traditionen. Sådana möten är alltid unika. Samtidigt är dialogen med andra ovärderlig, både för att utveckla ett eget språk och för att få ett sammanhang. Kristen tro är både en personlig tro och gemenskapens tro, aldrig bara det ena. Människan har många språk En människa upplever, lär sig och kommunicerar till stor del med sin kropp. Det gäller i synnerhet när vi närmar oss det heliga. Kroppen vet alltid mer än knoppen har någon sagt. Det är därför riterna och symbolhandlingarna finns. Det är därför vi har så många språk och uttryckssätt utöver de verbala; färg, form, musik, rörelse och så vidare. Nu förstår jag att tron inte är nåt som sitter här uppe i huvudet. Det är liksom något som har ramlat ner i magen. Min farmor var troende och då förstod jag aldrig vad det var. Nu känner jag att jag har funnit samma sak som hon, berättade en av våra kursdeltagare, när vi avslutade kursen. Den praktiserade tron Om det inte leder till handling har vi inte förstått, sa en religionspeda-

5 gog en gång. Vi delar hans övertygelse att kristen tro handlar om livet vi lever, inte om teorier vi håller för sanna. Sedan är det kanske inte alltid så lätt att gå från insikt till handling, men som Martin Lönnebo skriver: din längtan och din vilja räknas dig som fullbordad gärning. Vår uppgift, som pedagoger och ledare, är att inbjuda varandra att pröva tro och andlighet i vår vardag. While we cannot think ourselves into a new way of living, we have to live ourselves into a new way of thinking. ( Då vi inte kan tänka oss in i ett nytt sätt att leva, måste vi leva oss in i ett nytt sätt att tänka ). Detta citat av Richard Ruhr har varit vägledande i vårt eget arbete. Frälsarkransen är här ett suveränt redskap. Lekfullt, kroppsligt och laddat med djup livsvisdom. Samtidigt är det ovant för de flesta av oss att använda sig av ett pärlband. Vår erfarenhet är att det får oss att sänka garden och våga öppna oss för nya intryck, tankar, känslor och handlingar. Kursdeltagarna hör oss ofta säga: pröva och se vad som händer. Vi inbjuder varandra att öva, att pröva. En del av momenten kallar vi tex pedagogisk övning respektive andlig övning. Vårt förhållningssätt som ledare visar sig i allt vi gör. Inte bara i det vi säger. Vi är inte färdiga, vi är också på väg. Berätta och lyssna Vi inbjuder till samtal. Även våra korta föredrag, vi kallar dem input, är en del av ett pågående samtal. Vi tror att förutsättningen för personlig växt är störst om samtalet är icke-argumenterande, om berättandet och lyssnandet får stort utrymme. Ett samtal som är erfarenhetsbaserat, livsnära och utgår från jag-budskap skapar goda förutsättningar för personliga möten och mänsklig växt. Under varje kurskväll har vi utmanat varandra med följande frågor: Det här berörde mitt liv, mina erfarenheter, min längtan. Det här vill jag pröva, det här vill jag göra. Vi har bland annat hämtat inspiration från religionspedagoger som Thomas H Groome och Björn Wiedel. Den grundhållning som finns i arbetet kring Vuxendialog har också inspirerat oss. En väg till livsmod och tillit en kurs för dig som vill lära känna kristen tro och öva dig i praktisk andlighet, så rubricerar vi inbjudan till våra kurser. Här finns inte utrymme att berätta om de enskilda momenten för en kurs sådant som inbjudan, gruppen deltagare, ledare, förhållningsregler/kontrakt lokaler och miljö, materialet Frälsarkransen, boken En väg till livsmod, anteckningsboken och tankarna bakom respektive moment under en kurskväll. Vi har valt att inbjuda till en kurs där vi möts 7-8 gånger varannan vecka. En kurskväll kan se ut ungefär så här: Enkel måltid Välkommen * Runda. Vid första träffen: namn + därför är jag här. I fortsättningen: något från förra gången eller hänt se n sist. * Något om kvällen Landaövning med Frälsarkransen i handen Input miniföredrag, med utgångspunkt i dagens pärlor Pedagogisk övning för flera sinnen Frukt Gruppsamtal Frågor: - vad hörde du? vad upplevde du? vad tänker du om det? Ca Skriva egen reflexion i dagboken (ev. görs det hemma) Kurskvällen och mitt liv: Det här berörde mitt liv mina erfarenheter min längtan Det här vill jag pröva, det här vill jag göra Andlig övning i kyrksalen, gärna runt ljusbäraren...fräsarkransen är ett slags radband med 18 pärlor. Den utformades 1995 av biskop Martin Lönnebo som en hjälp för enskilda människor till fördjupad bön och en innerligare Gudskontakt. Den har sedan dess använts på många håll av enskilda och i barn- och vuxengrupper. Läs mer: En väg till livsmod och tillit ett kurskoncept med Frälsarkransen som pedagogiskt redskap, utarbetat av Eva Cronsioe och Thomas Ericson En väg till livsmod och tillit ett kurskoncept, Sensus och Bilda En väg till livsmod och tillit möt kristen tro med Frälsarkransen. Eva Cronsioe och Thomas Ericson. Verbum Mer information om Frälsarkransen och tankarna bakom den hittar du på samt diverse material från Verbum. Kontakt: se,

6 Lärande i smågrupp Alpha av Staffan Stadell, präst i Svenska kyrkan - en av initiativtagarna till Alpha i Sverige Pedagogiskt tänk För att förklara Alphas pedagogiska tänkande använder jag mig av fyra kärnord. Rötter i den Anglikanska kyrkan Alpha-kursen har sina rötter i den Anglikanska kyrkan och mera konkret Holy Trinity Church Brompton London (HTB). Den började 1977 som en presentation av den kristna trons grunder och omfattade fyra kvällar som sedan utökades till 10 kvällar och så senare med ett veckoslut om Den Helige Ande. Det visade sig att en kväll i det ämnet inte alls räckte till. År 1989 kom Nicky Gumble som präst till HTB och övertog då ansvaret för kursen. Den andra kursen som Nicky Gumble genomförde blev en vändpunkt. Alla deltagarna i gruppen var nya i kyrkan men efter helgen om Den Helige Ande hade de kommit fram till en kristen bekännelse och fortsatte sitt sökande inom kyrkans ram. Denna erfarenhet gjorde att församlingen ändrade målgrupp för kursen från sådana som redan fanns med i kyrkans sammanhang till personer som hade noll erfarenhet av kristen kontext. Kursen växte till 400 deltagare och allt fler hörde av sig till HTB och ville veta vad de gjorde som förde så många nya människor till deras sammanhang genomfördes så den första Alpha-konferensen i HTB och därmed började en enorm tillväxt. Två år senare anordnades 1200 kurser, de flesta i GB, och i dag, 2009, rör det sig om kurser i 165 länder och inte mindre än från alla kyrkor och samfund har fram till i dag gått en Alpha-kurs. Alpha i Sverige Kummelby kyrka i Sollentuna församling, där jag har min tjänst, hade sin första kurs våren Vi kom också att ta ansvar för Alphas spridning i Sverige och organisten Christer Wallström fungerade som nationell rådgivare. Den första utbildningskonferensen hölls Kursens uppläggning Varje kurskväll börjar med mat som man äter tillsammans med den samtalsgrupp man tillhör. Därefter följer ett föredrag över kvällens ämne och till sist träffas deltagarna i smågrupper om åtta till tio personer för samtal. Innehåll och dispositionen av föredraget bestäms av innehållet i deltagarhäftet, det enda material som ingår i kursen. Utöver detta finns också grundboken, Livets frågor, av Nicky Gumble, som grund för de femton föredrag som kursen innehåller. Nicky Gumble har också skrivit Handboken om Alpha. Relation Det har ofta sagts: Människor kommer till kyrkan av en mängd orsaker, men de stannar kvar bara av ett skäl; att de får vänner. I Alpha-kursen vill vi bygga vänskap och kvällens början med mat har där sin givna plats. Gruppdeltagarna lär känna varandra och den trygghet som växer fram vid bordet finns sedan med i samtalet som en förutsättning för det förtroende som krävs för det personliga samtalet. Förtroende föregår tro. Förtroende gör också att kulturklyftor överbryggas. Kyrkan är inte något direkt lättillgängligt sammanhang för den helt nye. Och för dem som kanske funnits med i kyrkan sen barnsben gäller detsamma i mötet med andra kulturer i gruppen. Vikten av relation och vänskap säger också något om kursens tidsperspektiv. Tio kvällar + ett veckoslut är mycket kort tid när det gäller trosfrågor. I Alpha-kursen ges möjligheten till ett grundmaterial för den fortsatta processen. Process I Alpha-kursen handlar det inte första hand om ett Katekumenat (läromässig undervisning) utan Kerygma (förkunnelse), blev slutsatsen för den grupp kardinaler som granskade materialet för Katolska Kyrkans räkning. Lärofrågorna och de teologiska klurigheterna berörs ytterst sällan. I samtalen däremot återkommer frågor baserade på allt det livet fört med sig och med följdfrågan: Platsar jag hos den Gud som ni i Kyrkan talar om. Och om jag gör det vad innebär då det? Svaret på den frågan kräver betydligt längre tid än vad kursen omfattar. Det gör att församlingen runt omkring utgör en nödvändig kontext för Alpha, som för att fungera behöver en fortsättning. När vi beskriver vår pedagogik i grupprocessen talar vi om: Form, Storm,

7 Växt och Näxt Det svåraste steget är det sista. Hur blir fortsättningen? Det är också det avgörande steget för processen. Öppenhet Alla är välkomna! Allt får frågas! gäller för Alpha-kursen. Varje medlem i gruppen skall ges möjlighet att uttrycka sin tro och sin livserfarenhet. Men där skall också ges frihet att vara tyst. Eftersom kristen tro är mer än teori och intellektuell bearbetning, ingår också bön, förbön, lovsång osv i kursen. Öppenheten innebär att allt detta utövande alltid är frivilligt för deltagarna. För ledarna innebär öppenheten ett förhållningssätt befriat från press och resultatfixering. Tydlighet Detta förhållningssätt är förutsättningen för tydligheten. Om alla deltagarna i gruppen inbjuds till att vara tydliga i sin trosuppfattning så gäller det också för ledarna. Tydligheten handlar inte om de rätta svaren utan om ärlighet och uppriktighet. Här befinner jag mig på min vandring. Samtidigt är det en grundkurs i Kristen tro, vilket innebär att deltagarna skall kunna förvänta sig vägledning i sitt sökande. Som kristna har vi Jesu uppmaning att informera, att förkunna och när vi gör det i kombination med ett öppet förhållningssätt blir tydligheten just information som ger material för samtalet. Det bidrar till att stärka vänskapen och förtroendet, det som för processen vidare. Människosyn Varje deltagare i kursen ses som en Guds skapelse så det är inte bara vi som är intresserade och med glädje möter dem som kommer utan framför allt vår Herre och Han gör det i en kärlek som är befriad från allt selektivt tänkande. Deltagarna är där av fri vilja, beredda att satsa tid, energi och kursavgift. De tar själva ansvar för sitt deltagande och för vad de sedan gör med det som de fått och varit med om. Varje deltagare är en unik människa som i sin person utgör en del av Guds skapelse. Det återspeglas när vars och ens gåvor, talanger, personliga egenskaper eller hur vi nu uttrycker det, får komma till sin rätt. Denna avbild är dock splittrad, då människan är en del av världens bortvändhet från dig. Människan har del i synden i den mening som grekiskan uttrycker det, att hon har missat målet. Upprättelsen sker genom av relationen till Gud Fadern upprättas i tron på och tilliten till Jesus men också i att människors relation till sig själv och sina medmänniskor upprättas. Kunskapssyn Talet om relationer för oss över till kunskapssynen i Alpha. Det är skillnad på att känna till om någon och att känna någon. I det påståendet finns något av Alphas kunskapssyn. Vi ger kunskap om kristen tro men hela tiden medveten om dess begränsning när det gäller att förstå Gud. Förståelsekunskapen beskrivs bätre med kärnord som relation process, öppenhet tydlighet än med intellektets kunskapsinhämtning och bearbetning. Vi eftersträvar en integrerad, införlivad, inkarnerad kunskap. En införlivad kunskap handlar om process och tar tid. Och det ska den få göra eftersom det handlar om livets växt och då är det inte frågan om instant. I Alpha-kursen ger vi kunskap som ett redskap i den växten. Teologi Därför handlar det också om teologi läran om Gud. Den återkommande grundkurs som ges i kyrkan konfirmandundervisningen brukar oftast börja i 1:a trosartikeln, Gud Fader, Skaparen. Det gör vi också i Alpha, men mera handfast, då varje kväll börjar med mat. Vi möts på skapelsens plan. Att mötas där finns sedan med under hela kursen. Men läromässigt går vi direkt på 2: a artikeln om Sonen. De första ämnen som tas upp är: Vem är Jesus? och Varför måste Jesus dö? Alphakursen är kristocentrisk Kristus som sann Gud och sann människa. Han är den genom vilken vår relation till Gud upprättas och består. Detta beskrivs i den tredje kursomgången då ämnet är Hur kan jag vara viss om min tro? Där säger vi: Kristen är den som har en relation till Gud genom Jesus Kristus. Relationen till Gud är nåd från början till slut och den nåden leder till handling. Paulus säger i Kol.1:28-29: Honom (Jesus) förkunnar vi genom att vägleda.. undervisa för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Fullvuxna blir ingen av oss i meningen färdig och fullkomlig men däremot kan vi alla bli mer mogna. Vi hoppas att Alpha kan vara en del av den processen bl.a. genom att vägleda till en förståelse att Hjälparen. Den Helige Ande är med i skeendet. Det är Anden som lär (Joh.14:26) och som vittnar om Jesus (Joh.15:26) Det är Anden som också ger växten så att vi bär frukt (Gal.5:22) och som ger av sina gåvor till tjänst för andra. (1Petr.4:10, 1Kor.12:11). Alpha som förändringsfaktor Kummelby kyrkas vision lyder: Förändrade människor för en förändrad värld. Alpha-kursen är en mycket viktig del i förverkligandet av den visionen. För när människor utifrån sina förutsättningar och i sitt tempo får införliva tron på Jesus Kristus, handlar det om en livslångt skeende. Jag ser det i Kummelby och även i andra kyrkor, en tillväxt i antal och i mognad. Jag hoppas att det också hos oss skall bli som i London, där biskopen inte längre stänger några kyrkor utan kontaktar HTB. De skickar dit en grupp på personer som bl.a. börjar med Alpha och sedan växer. Det har skett ett 20 tal gånger där, så varför inte också här. Det kommer att behövas.

8 Helhet och delande en presentation av Vuxenkatekumenatet! Lise-Lotte Wallin Vägen in handlar ytterst om församlingens förhållningssätt till människor. Är församlingen en välkomnande församling? Är det ok att komma med? Finns det plats för andra än dem som redan delar gemenskapen? Katekumenatets idé är att initiera människor in i kyrkan, att hjälpa sökande människor att hitta in i kyrkan eller sådana som tidigare varit aktiva i exempelvis barnverksamheten, körer eller annan kyrklig verksamhet att hitta tillbaks. Katekumenatets mål är att den enskilde deltagaren tar ställning, erbjuds möjligheter att komma fram till svar på sina frågor. Den enskildes sökande kan och får ta tid. Växande sker på olika sätt och följer unika mönster för varje individ. Förhållningssättet uttrycks bäst i följande dikt, av en okänd författare: Vår främsta uppgift, när vi närmar oss andra människor, andra kulturer, andra religioner, är att ta av oss skorna, ty eljest kanske vi en dag upptäcker att vi själva trampat in i en annans dröm. Ja, än allvarligare: vi kan glömma att Gud var där före oss. (P. Purnell s 92) Att Gud söker människor är en grundförutsättning i kyrkans tänkande. Kyrkans uppgift är att hjälpa människor att förstå och ge ett språk för denna erfarenhet. Genom att deltagarna i katekumenatsgruppen delar sina livsberättelser genom övningar, bibeltexter och liturgier växer kunskapen både hos sökarna och medvandrarna. Medvandrare är deltagare i gruppen som är aktiva i församlingen. Många av dem har själva gått vägen, deltagit i en katekumenatsgrupp tidigare. Huvudord i katekumenatet är vägen, delande, medvandrare och liturgier. Vägen är strukturen för gruppens vandring. Då kyrkoåret ger en god struktur så följer gruppen ofta året genom att börja på hösten och avsluta vid pingst. Vägen är uppdelad i olika perioder: Första delen av vägen är den period då sökare de som anmält intresse för katekumenatet inbjuds till att vara med i en grupp. Denna del kan bestå av temakvällar, ett samtal mellan präst och sökare, information i form av affischer, brev, samtal med tidigare vandrare som berättar, osv. När gruppen börjat ta form kommer deen första liturgin: Välkomnandets liturgi välkommen att vandra vägen. Till sökaren ställs frågan om hon/han vill vandra vägen och till församlingen ställs frågan om den är beredd och villig att hjälpa sökarna. Lärande och växande är en period då sökarens frågor står i centrum och kunskap byggs utifrån gruppens frågeställningar. Metoder och övningar skiftar från grupp till grupp och församling till församling. Detta är den långa perioden i vandringen, från hösten fram till fastan då den andra liturgin kommer. Kallelsens liturgi har sin inriktning på att sökaren kallas att följa Kristus. Fokus ligger på att det är Kristus, kyrkan som kallar. Sökaren avger ännu inte något svar, det kommer längre fram. Det sökaren inbjuds att säga ja till är frågan om hon/han vill fortsätta sin vandring. Perioden under fastan kallas fördjupning och handlar om kyrkans trosfrågor. En vanlig gåva vid Kallelseliturgin är Trosbekännelsen eller Vår Fader

9 vackert nedskriven på ett ark. Fördjupningen handlar om att samtala om bekännelsen, bönen och om det kristna livet och vad det betyder i ens liv, ens vardag. Fastetiden och fördjupningstiden övergår i påskens glädje och då firas dop, konfirmation eller förnyelse av doplöftena i Bekräftelsens liturgi. Nu är tiden inne för att få säga ja till kallelsen att vara en del i kyrkan. Efter påsktiden kommer en period då den enskilde får fundera över vad hennes roll, uppgift och kallelse är eller kan bli. Många uttrycker tacksamhet för det de fått vara med om och vill gärna ge något tillbaka till kyrkan. Samtalen under denna period mynnar ut i en sändningsliturgi där sökarna sänd ut till att leva sitt liv som kristen i de många slags uppgifter som svarar mot den enskildes förutsättningar och församlingens behov. Helhet och delande Helhet och delande är grunden i katekumenatet. Det handlar om att se till hela människan, till kropp, själ och ande, att ge möjlighet att uttrycka sig och ta emot kunskap på olika sätt, genom övningar men också genom liturgierna. Genom delande av livsberättelser och att lyssna till de andras berättelser upptäcks Guds handlade i historien. His-story finns såväl i den enskildes liv som i bibeln. Bibelordet har en stor plats i övningarna. Deltagare i grupperna berättar ofta om vandringen som genuin och att den förändrat deras liv. Att bli tagen på allvar med sina frågor och tankar som lett vidare i samtal och där liturgierna har hjälpt sökaren att ta steg in mot en mogen tro. Frivilligheten har framhållits och beslut om att avstå från att gå vidare på vägen har varit ett lika rätt som att gå vidare.det är sådant som skapar trygghet och ger en beredskap till att lyssna inåt. En modell från fornkyrkan I Sverige har vi i första hand hämtat inspiration från Anglikanska kyrkan. Katekumenatet har sitt ursprung i fornkyrkan. Modellen har i olika former funnits kvar i missionsarbetet, medan dess moderna form har hämtats från Katolska kyrkan som vid Andra Vatikankonsiliet under talet antog Vuxenkatekumenatet som den väg som skall användas för vuxnas initiering in i kyrkan. År 1991 höll den anglikanske prästen Peter Ball de första kurserna i Sverige om Vuxenväg till tro, som vuxenkatekumenatet kallades i början. Samma år bildades nätverket för Vuxenkatekumenatet i Svenska kyrkan. Ledande personer under det första skedet var Anders Alberius och Karl-Gunnar Elversson. Sedan dess har nätverket arbetat med att inspirera stift och församlingar till att starta katekumentsgrupper. I en projektrapport från 1997 uttryckte sig biskop Lars Eckerdal på följande sätt: Föreliggande rapport belyser erfarenheter under etapper av den urgamla samtalsvägen till tro, via Emmaus till Jerusalem. Den vägen är opraktisk och irrationell. Opraktisk, för den förutsätter vandrares och följeslagares engagemang, öppenhet och tillgivenhet. Irrationell, för ingen vet vad som händer längs vägen och vad som döljer sig bak nästa vägkrök. Denna opraktiska, irrationella väg, gestaltad på olika sätt, är nog ändå famtidsvägen för dem som vill slå in på och komma vidare på Vägen. (Göteborgs skriftserie 1997:1 s.6) En modell som tillvaratar liturgins rikedom Vi som mött och lever med katekumenatet fascineras av dess helhetstänkande. När jag mötte metoden hade jag länge sökt efter en metod som tog den vuxne på ett vuxet sätt, där rollerna inte var de traditionella, en som vet och en som inte vet. Jag sökte också en modell som tog tillvara den rikedom kyrkan har i sina liturgier, sina riter. Vetskapen om att Gud skyddar mig blir konkret i mitt liv, när korset tecknas på min panna, och jag i min kropp erfar denna sanning. Jag sökte en modell där fler än anställda hade tydliga ledarroller, en modell som bygger upp församlingen till en kropp med många lemmar, där delarna är beroende av varandra och bygger upp en större helhet. Vuxenkatekumenatets logotype. Det svenska nätverket har en hemsida: som tyvärr inte är helt aktuell, men ändå innehåller en hel del värdefull information. En hemsida som rekommenderas är den finska lutherska kyrkans svensktalande del, där det finns en hel del information att hämta om katekumenatet. nsf/start Referenser (se också under avdelningen Litteratur på annan plats i tidningen) P. Purnell (1985) Our Faith Story. Collins. Vuxenväg till tro, Projektrapport. Göteborgs skriftserie 1997:1 s.6

10 Vuxendialog - för livsnära samtal Jenny Rogestedt, präst i Oscar Fredriks församling, Göteborg församling startade man då upp små samtalsgrupper som fick beteckningen dialoggrupper, eftersom dialogen var den metod som användes för att hjälpa deltagarna att mötas och förstå varandra. Att lyssna och bli lyssnad på var det centrala. Efter ett tag uppkom behovet av en samtalsmetod och en struktur som kunde underlätta en dialog mellan deltagarna. Metoden och strukturen skulle hjälpa deltagarna att undvika de fallgropar som man lätt hamnar i då man samtalar i grupp, t.ex. att samtalet blir opersonligt, att det övergår i en diskussion i stället för dialog, att någon dominerar, att någon tror sig sitta inne med alla svar och ständigt kommer med råd, att det som sägs i gruppen sprider sig utanför gruppen m.m. Om att vara kyrka när platsen i det offentliga rummet blir allt mindre Hur skall vi vara kyrka i en tid då medlemsantalet minskar, då färre besöker våra traditionella gudstjänster och då kyrkans plats i det offentliga rummet blir allt mindre? Detta är en fråga som vi som arbetar i kyrkan alltid bär med oss. Är det så att människor idag är mindre intresserade av kyrkan och andliga frågor? Eller är det så att vi som kyrka brister i vår förmåga att lyssna in människors behov och andliga längtan? Anton Wessels som är professor i missionsvetenskap på Amsterdams fria universitet, menar att människor idag tappat förtroendet för den kristna kyrkan och därför inte förväntar sig något från det kristna evangeliet. En av anledningarna till denna förtroendekris är att relationen mellan kyrkan och folket ofta varit en envägskommunikation och att kyrkan förutsätter att människor idag har samma frågor som de alltid haft. När kyrkan tappar bort den sanna dialogen med människorna hon skall tjäna blir det också svårt att formulera evangeliet om Jesus Kristus på ett sätt som berör människors liv. Jag tror likt Wessels att vi som arbetar och på olika sätt verkar i kyrkan måste finna vägar där förtroendet för 10 kyrkan återupprättas. Detta kan göras på många sätt inte minst genom att öppna upp för en sann dialog där kyrkan lyssnar in vilka frågor och behov som människor bär på. En möjlig väg för kyrkan att skapa dialog med människor ges oss vuxendialogen 1 som är en vuxenpedagogisk modell för livsnära samtal i små grupper. Utgångspunkten i vuxendialogen är att vända sig utåt och ta reda på vilka frågor som är viktiga för människorna i vår närhet och undersöka om det finns ett behov av att samtala kring dessa frågor tillsammans med andra i små dialoggrupper. Historik När vuxendialogen växte fram i början på 90-talet, var det ett resultat av en attitydundersökning bland konfirmandföräldrar som gjordes i Viksjö församling i Stockholm Denna undersökning hade som mål att få till stånd en dialog med människor som annars sällan syntes i kyrkans verksamhet. Resultatet av undersökningen blev att många uttryckte ett behov av att samtala kring sina viktiga livsfrågor med andra. I Viksjö 1 Här och i det följande skrivs ordet vuxendialog resp. vuxendialogen kursivt, när ordet syftar på den särskilda modellen vuxendialog. Idag finns det en enkät kopplad till vuxendialogen som man kan använda sig av om man vill göra en lite mer omfattande attitydundersökning för att komma i kontakt med människor som kan tänkas vara intresserade av att delta i en vuxendialoggrupp. Men man kan också arbeta i mindre skala genom att öppna upp en dialog med de människor som regelbundet strömmar genom våra verksamheter som barnföräldrar, körmedlemmar, konfirmandföräldrar m.fl. Utifrån mina erfarenheter av att arbeta med vuxendialog och den stora enkätundersökningen bekräftas jag i min tro att vuxendialogen kan hjälpa oss att återupprätta ett förtroende. Flera människor som jag mötte under enkätarbetet sa: Tänk att ni i kyrkan är intresserade av mitt liv och mina frågor! Vuxendialog som metod för samtal i små dialoggrupper Det specifika med vuxendialogen är att det är deltagarna i dialoggruppen som bestämmer vad man skall samtala om. Det kan handla om att vara förälder, att växa som vuxen, meningen med livet, våra livsval, sökande efter en tro och mycket annat. Det vuxendialogen erbjuder är en metod för samtalet i dialoggruppen som hjälper deltagarna in i en äkta dialog med varandra.

11 Dialoggruppens samtalsstruktur Fika 10 Min Livsnära berättelse minuter Eftersamtal 5-15 Min Temasamtal/ Reflekterande grupp 60 Min Avslut 5 min Fika man landar efter dagens alla händelser. Småprat Livsnära berättelse alla deltagare får 5 minuter på sig att berätta vad som pågår i hennes/hans liv just nu. Här använder man ofta ett ljus som skickas runt. Den som har ljuset har ordet. Inga kommentarer under rundan. När alla berättat sin livsnära berättelse frågar ledaren: Är det någon som vill ha kommentarer? Det är den som berättat som avgör! Eftersamtal Om det finns någon eller några som vill ha kommentarer på sin livsnära berättelse går man över till eftersamtalet. Här får deltagarna ge reaktioner på det som sades av personen som bett om kommentarer. Eftersamtalet skall vara kort, 5-15 minuter beroende på hur många som vill ha kommentarer. Temasamtalet Här samtalar man fritt kring dagens ämne, som deltagarna valt. Det kan vara lämpligt att ledaren eller någon annan har förberett en s.k. språngbräda som hjälper deltagarna att komma igång med samtalet. Avslut Vad tar du med dig från idag? Man går en runda då deltagarna får tillfälle att svara på frågan. I de dialoggrupper där man samtalar om tro kan avslutningen vara en bön eller andakt. Det är något man kommer överens om i gruppen. I korthet kan vuxendialogen se ut på följande sätt: Människosyn, kunskapssyn och teologi Vuxendialogen vilar på samma ideal som diakonin och folkbildningen. Diakoni helhetssyn på människan som kropp, själ och ande, alla människors lika värde, människan är fri och kan själv ta ansvar för sitt liv, människan blir till i mötet med andra. I detta möte ansvarar hon både för sig själv och för andra. Folkbildning tro på att varje människa har förmågan att lära, växa och mogna under hela livet och att en viktig grund för kunskap ligger i reflektionen över våra livserfarenheter. Kunskap är något vi kan utveckla i mötet med andra människors livserfarenhet. Den teologi som bär upp vuxendialogen utgår från tanken att det mänskliga mötet kring det som berör och är viktigt för människor är heligt. När vi delar våra liv, våra tankar, känslor och drömmar med varandra, växer och mognar vi som människor. I det sant mänskliga finner vi också det gudomliga. Att lyssna in människors behov och frågor, samt erbjuda forum och goda samtalsstrukturer för livsnära samtal ser jag som oerhört viktigt då vi skall forma framtidens kyrka. Vuxendialogen är en modell som kan hjälpa oss med detta, men det finns naturligtvis många fler vägar. Mer information om Vuxendialog Vuxendialog ägs idag av Sensus studieförbund i samarbete med Bilda. Från Sensus kan man beställa skriften En liten bok om Vuxendialog. I dialoggruppen som består av 5-7 deltagare möts människor som delar samma längtan att få samtala kring ett visst tema utifrån sina egna livserfarenheter. Gruppen träffas 7 gånger. Den 7:e gången utvärderar man. Kanske vill gruppen avsluta, kanske vill man fortsätta. 11

12 Vuxenpedagogik i församling gemenskap i skillnad och likhet Rebecca Söderblom, projektledare för vuxenkatekumenatet, präst, doktorand kunskap. För att ett möte mellan två människor skall kunna utvecklas och fördjupas till en (god) relation krävs nyfikenhet, en beredskap till kontinuerlig självprövning och revision av egna föreställningar. När detta sker kan människor känna igen sig i varandra och upptäcka nya skillnader som kan skapa andra tolkningsmönster att förstå sig själv, livet och världen. Det är utifrån en sådan här tanke som jag kommer att beskriva metoderna. Jag börjar i skillnaden, på ytan. Hur välkomnas människor som kommer till församlingar och vill veta mer om livet och den kristna tron? Vilka redskap har församlingarna tillgång till för att bereda dessa rum när de efterfrågas? Fyra relativt välkända metoder som används för samtal och undervisning är Vuxendialog, Frälsarkransen en väg till livsmod och tillit 1, Alpha och katekumenatet. Med denna artikel är det min avsikt att, utifrån de presentationer om metoderna som gjordes vid Religionspedagogiska institutets seminarium på Lidingö den Frälsarkransen skapades av Martin Lönnebo, biskop emeritus i Linköpings stift i Svenska kyrkan och är ett i kyrkor och samfund sedan många år väl känt och använt radband för både enskild och gemensam bön och meditation. Den består av arton pärlor med olika symbolik, som följer på varandra i en viss ordning som sägs motsvara mönstret i mycket av traditionell andlig vägledning i äldre kyrklig tradition. En mängd böcker har skrivits både av Martin Lönnebo och av andra författare, med förslag på hur Frälsarkransen kan användas av enskilda och i grupper. För litteratur hänvisas till bokförlaget Verbum, I denna artikel kommer jag fortsättningsvis att kalla detta specifika kurskoncept för En väg till livsmod och tillit dels av utrymmesskäl men också för att vara tydlig med att det är just den kursen som avses, inte någon av de många andra verksamheter som utgår från Frälsarkransen. 12 september i år, presentera dem utifrån tankar om inbördes skillnader och likheter. Jag kommer också att ringa in några områden som jag anser vara i behov av kritisk reflektion och vidare utveckling för alla fyra metoderna. Min egen hemvist i sammanhanget är katekumenatet som jag har varit engagerad i på olika sätt under ett antal år. De övriga metoderna känner jag inte genom egen erfarenhet och har en begränsad bild av även i övrigt. Min jämförelse avseende likheter och skillnader baseras på de beskrivningar av respektive metod som gavs i föreläsningarna och de efterföljande samtalen vid ovan nämnda RPI-seminarium. Om skillnader och likheter När man träffar någon för första gången betraktar man varandra på ytan och bildar sig, med hjälp av inre reaktioner, föreställningar, värderingar och fördomar, en uppfattning av varandra. Den kan ha mycket lite att göra med den faktiska personen man har framför sig. Mitt intryck är att vi som är engagerade i de presenterade metoderna ofta beskriver de andra metoderna på ett sådant ytligt sätt utifrån en emellanåt bristande självkritik samt begränsad och ytlig Vuxendialog uppstod på initiativ av en diakon i Svenska kyrkans församling i stockholmsförorten Viksjö. Det är samtalsstruktur snarare än en kurs, och syftar till att främja lyssnande och dialog om så kallade livsnära frågor som utgår från och bestäms av gruppdeltagarna. Det finns ett stort antal vuxendialoggrupper och metoden utbildar egna ledare via studieförbund. Samtalen kan men behöver inte handla om kristen tro och grupperna kan bestå både kortare och längre tid. En väg till livsmod och tillit startade som en förfrågan från bokförlaget Verbum till två präster i Vallentuna norr om Stockholm, den ene verksam i Svenska kyrkan och den andre i Missionskyrkan, om att skriva andra generationens frälsarkranslitteratur. Man prövade en tänkt struktur och ett innehåll med en grupp deltagare och skrev ner vad som kom att bli kurskonceptet. En väg till livsmod och tillit är en kurs i kristen tro utifrån Frälsarkransen som vanligen pågår under ungefär en termin, och den har vunnit stor spridning trots att den är relativt ny. Alpha startade i den lågkyrkligtevangelikala 2 församlingen Holy 2 Jag är medveten om att lågkyrklig är ett begrepp som kan förstås på olika sätt och som i många avseenden är otillfredsställande som bestämning av en kyrklig-teologisk inriktning. Jag har trots detta valt att använda det som en översättning av low church Anglican ett begrepp som används på engelska och är relativt okontroversiellt som beskrivning av den del av Church of England som är protestantiskt-presbyterianskt influerad. För att tydliggöra att det inte är en svensk förståelse av lågkyrklighet som avses har

13 Trinity i Londonförorten Brompton. Alpha har med tiden utformats till ett färdigt koncept och har spritt sig även till andra kyrkotraditioner och kan karaktäriseras som ekumenisk och internationell. Det är en grundkurs i kristen tro där man träffas runt tio gånger under en termin. I svenska Alpha är det vanligt med ekumeniskt samarbete mellan frikyrkorna och Svenska kyrkan både i organisering och drivande av grupper samt i arbetet med ledarutbildningar. Katekumenatet har sitt ursprung i katolska kyrkan och diskussioner under Andra Vatikankonciliet som aktualiserade vuxenundervisningens betydelse i kyrkan. Via ekumeniska kontakter med ELCA (Evangelical Lutheran Church of America) och Church of England har rörelsen nått Svenska kyrkan och finns idag i ett flertal stift och församlingar samt i Stockholms katolska stift. Katekumenatet är i sin svenskkyrkliga form undervisning i fyra steg som innehåller speciella gudstjänster. Det pågår under två till tre terminer och syftar till dop, konfirmation eller dopförnyelse. Vid seminariet beskrevs dock inte bara metoderna från utsidan. Föreläsningarna gavs från insidan av engagerade och entusiastiska företrädare. Men, när jag som åhörare tänkte mig att skillnaderna därigenom skulle bli tydligare och mer nyanserade blev det tvärtom de fyra metoderna beskrevs med mycket likartade ord. Det som betonades som bärande för respektive metod visade sig i hög utsträckning vara gemensamt. Vuxendialog, En väg till livsmod och tillit, Alpha och katekumenatet är alla fyra metoder som syftar till att människor skall få möjlighet jag lagt till evangelikal. Även denna term är problematisk eftersom den ofta associeras med den evangelikala rörelse med tydligt högerpolitiska förtecken som är utbredd i bland annat USA. Jag använder termen i artikeln för att antyda bland annat vilka uppfattningar om Bibelns auktorietet och den Helige Andes roll som Alpharörelsen vilar på. att samtala och få undervisning 3 om livet och tron utifrån sina egna erfarenheter och frågor och sin livssituation. Grupperna är små, sällan och helst inte fler än tio deltagare, detta för att främja det förtroendefulla samtalet där alla deltagare får tid och utrymme i samtalet. I grupperna undviker man att kategorisera det som sägs i termer av rätt och fel, och betonar vikten av att deltagarna får tala utifrån sina erfarenheter och förutsättningar och söka tro i sin egen takt. I metoderna betonas samtalets betydelse för lärande och växt och uppmuntras deltagarna att prova sig fram. Man försöker inom ramen för metodens struktur att vara lyhörd och flexibel och ha gruppens behov i centrum. Oftast ingår någon form av gemensam måltid i träffarna. Att alla fyra metoderna förmår engagera och entusiasmera både ledare och deltagare framgår kanske tydligast av allt. Den beskrivning jag här har gjort är givetvis summarisk. Trots detta tror jag att man kan konstatera att det är mer som förenar än som skiljer, åtminstone utifrån presentationerna. Outtalad teologi I presentationerna fanns genomgående en otydlighet i definitionen av de teologiska utgångspunkterna för respektive metod. Alpha och katekumenatet med sina respektive ursprung, implicerar sinsemellan skillnader i synsätt gällande centrala teologiska teman. 4 Även i de två metoder med ursprung i Svenska kyrkan är de teologiska grundantagandena outtalade. De kyrkor och samfund, i vilka dessa metoder används, representerar och inom sig själva flera olika synsätt i teologiska frågor. Men även om man bejakar en mångfald av teologiska tolkningar inom det egna samfundet är det rimligt att undervisning, som ofta definieras som central verk- 3 Vuxendialogs direkta syfte är inte undervisning men kan fungera som samtalsgrupp om kristen tro. 4 Med centrala teologiska teman avser jag exempelvis gudsbild, kristologi, människosyn och försoningslära, kyrkosyn och synen på uppenbarelsen och Bibelns auktoritet. samhet, är teologiskt reflekterad och står i öppen relation till det samfund inom vilket den bedrivs. Mångfalden behöver inte vara problematisk i negativ mening. Men den är ett skäl att lyfta den teologi som metoderna vilar på för att man ska kunna förhålla sig medveten om vad det är man faktiskt undervisar om, och hur man förhåller sig till och uttrycker den mångfald av tolkningar som ryms både inom den egna men också inom andra traditioner, religioner och livsåskådningar. Många människor en Människa? Gemensamt för de fyra metoderna är ambitionen att deltagarens faktiska livssituation, erfarenheter och frågor ska vara utgångspunkten för verksamheten. Samtidigt definieras i kyrkliga sammanhang människan i generaliserande ordalag med anspråk på att vara universella och sanna. Dessa kan vara exempelvis att människan är en sökare, bärare och driven av en inre längtan benämnd som gudslängtan, i behov av mening och sammanhang, helhet, tillit och tro. De generella och teologiskt färgade beskrivningarna finns inom exempelvis katekumenatet där deltagaren kallas sökare. Även kurstiteln En väg till livsmod och tillit kan sägas implicera att människan lider brist på, eller åtminstone kan nå mer livsmod och tillit av att deltaga i kursen. Jag vill understryka att jag inte menar att detta är vad begreppen med nödvändighet måste betyda, eller att ett sådant synsätt företräds av ledare som driver kurserna. Det är dock viktigt att reflektera över hur det språk vi använder styr och formar våra erfarenheter även när vi använder på ytan harmlösa eller inkluderande termer. Det är dessutom sällan deltagarna, när de berättar om sina liv och sina motiv till att vilja vara i grupperna, presenterar sig med denna kategori av ord. Detta bör man vara vaksam på av flera orsaker. För det första skapar det en diskrepans mellan ambition och språk. För det andra visar det att metoderna innehåller och för vidare stereotypa beskrivningar av människans väsen med anspråk på 13

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Fotokonst av Lotta Geisler I det här numret prövar vi något alldeles nytt en liten utställning med fotokonst. Den börjar redan på första sidan

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX Ledarhandledning För att anordna kursdagar eller inspirationsträffar, alternativt starta en studiecirkel utifrån Action, kontakta Studieförbundet Bilda. Mer information finns på www.bilda.nu Action Copyright

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby

Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen 2014-03-10 Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby Kära äldste, vänner, syskon. Jag skriver det här

Läs mer

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Detta material har använts under ett seminarium vid regionala bildarmöten inom equmenia

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

EN PROCESSHANDLEDNING OM ATT ARBETA ONLINE MED UNGA HEMMASITTARE. Åsa Sundelin och Marit Sahlström

EN PROCESSHANDLEDNING OM ATT ARBETA ONLINE MED UNGA HEMMASITTARE. Åsa Sundelin och Marit Sahlström EN PROCESSHANDLEDNING OM ATT ARBETA ONLINE MED UNGA HEMMASITTARE av Åsa Sundelin och Marit Sahlström 2012 3 FÖRORD Det som du nu håller i din hand är ett material som vi på Oneeighty sammanställt för att

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

som e-bok innehåll förord

som e-bok innehåll förord som e-bok innehåll förord GUDSTJÄNSTBOKEN GUDSTJÄNSTBOKEN Handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet Bokförlaget Libris Örebro

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha Nr 31, Årg 10 sept dec 2008 Skulle vilja tro Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha 1 ISSN 1404-448X Redaktör: Johannes Nordemar johannes.nordemar@alphasverige.org Grafisk formgivning:

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs i socialpedagogiskt förändringsarbete Vårterminen 2003 C-uppsats DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer