Minnesanteckningar Nätverksträff i miljömålsnätverket den7 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Nätverksträff i miljömålsnätverket den7 oktober 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar Nätverksträff i miljömålsnätverket den7 oktober 2014 Tema: Lokala åtgärder Välkomna Helen Barda, Länsstyrelsen hälsade nätverket välkomna. Samordningsgruppen, KSL, Thomas Fredriksson Thomas lyfte frågan om förankring av miljömålsarbetet och betydelsen av detta. Den regionala miljömålsdialogen bygger på dialog mellan miljöstrateger och kommundirektörer. Lite mindre än hälften av närvarande miljöstrategerna uppgav ha regelbunden kontakt med kommundirektör i respektive kommuner. Thomas uppmanade alla att försöka ta kontakt med kommundirektör och ledning för att lyfta miljöfrågorna. Målet är att kommundirektörerna tar sig frågorna till KSO-träffen hos KSL. Presenterar miljöstrateger i flera kommuner liknande önskemål och intressen kan kommundirektörena genom KSO-träffen förstå att det finns en större efterfråga vilket kan resultera i gemensamma projekt. Miljöstrategerna kan själv komma med idéer till kommundirektörerna. Biotopkarta Klara Tullback Rosenström, Länsstyrelsen informerade kort om läget för projektet med den regionala biotopkartan vilket nu står inför att ta fram en metod och manual med hjälp av Helle Skånes vid Stockholms universitet. Tanken är att metod och manual ska göra det billigare och snabbare att producera kartorna. Klara återkommer med en broschyr. Sollentuna ingår i projektet och det kommer göras en pilot av kommunen. Det kommer finnas möjligheter att lösa upphandlingen gemensamt eller individuellt utifrån vad kommunerna önskar. Miljöstrategerna kan lobba för kartan i respektive kommun för att få till en gemensam upphandling. Övergripande miljöprogram Lidingö stad, Stina Jaensson Stina Jaensson från Lidingö stad presenterade kommunens miljöprogram och redogjorde för processen bakom programmet. En av visionerna med programmet var; Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö och ett av de strategiska målen; Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Målen i programmet är delat in under Energismart stad, Hållbar grön ö, samt Miljökloka val och är inte så konkreta. Tydligare mål finns dock i indikatorerna. Den interna strategiska gruppen och politiker har varit nyckel för framtagningen av programmet. Allmänheten fick tycka till lite men ingen större process. Samtliga nämnder ska arbeta mot de strategiska målen vilka finns med i styrande dokumenter. Miljöbokslut sammanställning - Miljösamordnare skickar ut excel dokument som alla nämnder får fylla i, varje nämnd har en person som ansvarar och det har inte varit något större problem att få in uppgifterna. Nyckeln har varit den strategiska gruppen. Att ta fram det egna dokumentet har tagit

2 lite tid men är väl värt det eftersom det har blivit väldigt uppskattat. Dokumentet fastställs i kommunfullmäktiga. Uppföljning har varit relativt smidig eftersom det nu finns åtta ansvariga personer att kontakte på de olika nämnderna istället för att få fram siffror från olika håll. Det finns dock några indikatorer som är svåruppföljde, som till exempel det faktum att flera är miljöutbildade samtidigt som det inte finns någon miljöutbildning inom kommunen. Framgångsfaktorer Vi har ett miljöprogram Mål med i målstyrningen Strategisk miljögrupp (alla förvaltningar med, kontakter på olika förvaltningar, förser varandra med information) Spänner över många viktiga frågor Engagerade medarbetare Kopplar till de nationella målen Miljösamordnare på stadsledningskontor håller samman Lärdommar och utvecklingsområden Kostnadsberäkningar finns med i budgeten, men måste integreras bättre i budget och verksamhetsstyrning. Målen är lite diffusa, behöver mer tydlighet Engagera politiken, politikerna har antagit miljöprogrammet men de sätter inte något större press på oss. Engagera lidingöbor Inte långsiktigt mål sträcker sig till miljöprogrammet 2020, målen och indikatoren går ut 2015 Ett program löser inte allt Arbetssätt minst lika viktigt! Ett rikt- växt och djurliv Sollentuna kommun, Rikard Dahlén Rikard från Sollentuna kommun berättar att kommunens framgångsrika naturvård är ett resultat av en mångårig process, där tålamod har varit en stor del av den processen. Översiktplanen har fungerat som bra stöd i reservatbildning samt karaktären av kommunens stora naturområden. Eftersom kommunen är markägare är det klart enklare att höja ambitionsnivån. Det finns dock en positiv politisk inställning och det har funnits krav på att inrätta reservat. De gröna kilarna har också varit viktigt stöd för naturvårdsarbete och då tittar man inte enbart på naturen i kommunen men kikar över kommungränserna. Upplevelsevärden är den viktigaste delen av kilarbete. Rikard tycker det är viktigt att tänka på hur man kommunicerar naturvård med politiker, man kanske heller ska fokusera på att naturen ger kvalitet åt Sollentunaborna än vikten av olika biotoper. Denna typ av kommunikation har varit en avgörande anledning till att kommunen har fått genom de två senaste reservatbildningarna. Prata livskvalitet för kommuninvånarna istället för biologiska värden och rödlistade arter, det är ju självklart viktigt men man får anpassa efter vem man pratar med och vilka intressen de har. Genom dialog med medborgarna kan man föra fram sina intressen och om medborgarna efterfrågar flera naturreservat kommer politikerna behöva ta ställning till detta. I Sollentuna försöker de därför att arbeta minst lika mycket mot medborgarna som politikerna. Många medborgare är glada för att ha nära till naturen samtidigt som nära till staden. Naturvården arbetar självfallet med nyckelbiotop och samtliga skogar är inventerade. Detta används av konsluter för att visa på det finns värden i naturen och är ett viktigt underlag i reservatbildningen. I Rösjökilen

3 arbetar kommunen gemensamt med grannkommunerna om en spridningsanalys av kilen som görs med hjälp av verktyget Matrix Green. Kommunen har naturvårdsplan som fastighetsnämnden tog fram 1993, men den är ungefär som moderna planer. Saknar dock en del uppdaterade dokument. Viktigt med uppföljning av naturplanen då det skärper kraven och synliggör att kommunen arbetar med naturvård. Uppföljning handlar om att ta vara på och utveckla naturresurserna. Kommunens strategi är att bevara, återskapa och nyskapa. Bevara handlar inte enbart om att skydda men aktivt bevara det. Kommunen återskapar de miljö som tycks vara viktiga att återskapa och nyskapar genom kompensationsåtgärder vilka kan vara nödvändiga eftersom lanskapet påverkas genom exploatering. Viktigt att kompensaera för det som försvinner, man kompenserar för tillgänglighet om det är det som försämras, och kompensation för biotoper ersätts med biotoper. De nationella miljömålen hjälper att motivera arbetet med naturvård. Översiktsplanen visar på behov av skötsel vilket resulterar i båda ökad trivsel samt möjligheter att uppnå miljömålen. I kommunen är de två personer som arbetar direkt med naturvård men inom kommunen arbetas det brett och erfarenheter utbyts mellan förvaltningarna. Kommunen har en del resurser att lägga på naturvård och politikerna är överens om det behövs pengar för skötsel av naturreservat. Giftfri miljö Sundbybergs stad, Angelica Aronsson Angelica Aronsson från Sundbyberg berättade om kommunens arbete med giftfria förskolor. Arbetet har innefattat stort som smått, till exempel vilka golv som läggs och se över avtal med upphandling av leksaker. Arbetet har påverkat hela verksamheten och kräver lite extra, men ser man till helhetsperspektivet finns som regel andra vinster än de uppenbara. Till exempel nytt golv vilket är bra ur giftfri synvinkel men även ur tystnadsperspektiv. Måltidschef, Kultur och fritid, Upphandling, Barn och utbildningsförvaltning, samt Byggsidan ingick i arbetsgruppen. Det gäller att ha fungerande organisation och resurser på rätt ställe. Föräldraråd har varit ett viktigt forum att prata öppet och informera allmänheten. Inventering av förskoler har resulterat i att förskole nämnden tar bort de värsta ämnen. Det är förskole nämnden som har fått pengar till projektet vilket kom in via budgeten. Det är viktigt att koppla mål och budget. Kommunen arbetar med upphandling och inköp och har bland annat tagit fram en inköpsguide och man försöker få in mer ekologisk mat samt undvika plast och konservburkar. En viktig fråga är ju vem som får beställa, det kanske inte kan var så att alla får beställa? Samtidigt som kommunen arbetar med krav på upphandlingar kan det vara viktigt att fråga om organisationen verkligen har behov för till exempel en ny soffa. Behöver man alla dessa varor. Angelica efterlyser tydligare samarbete regionalt- Frågan är vad vi kan göra tillsammans regionalt, många verkar arbeta med giftfri miljö och vi borde kunna göra något gemensamt. Förslag kommer på att starta en rådgivningsfunktion ungefär som energirådgivning. Man skulle kunna ha en kemikalirådgivning, som startas upp genom statliga pengar till exempel från kemikalieinspektionen. Samarbete kring giftfri miljö Mette Kjörstad, Tyresö tog initiativ till gemensamt arbete kring giftfri miljö. Hon påpekade att det redan finns mycket material om giftfri miljö som kan användas för att ta fram en gemensam lista med

4 förslag på åtgärder så kan respektive kommuner själva prioritera de åtgärder som är relevanta. Mette kommer diskutera vidare arbete tillsammans med Astrid som arbetar med upphandling i Huddinge kommun och uppmanar de som är intresserad av ett gemensamt projekt att ta kontakt med henne. Gemensant arbete undviker situationer där varje kommun ska uppfinna hjulet på nytt. Alla kommuner vill dock kanske inte göra precis likadant och det är därför viktigt att arbetet blir flexibelt. SLL har en utfasningslista som är relativ ny som kan vara en del av underlagsmaterialet. Mette undrade om KSL skulle kunna ha möjligheten att hålla i ett nätverk kring kommunens arbete med giftfri miljö. Thomas förstår behovet för en nod i arbetet men osäker på om det behöver initieras nytt nätverk. Det finns redan en del olika nätverk och frågan är om detta arbete kan ingå i något befintligt nätverk eftersom det kräver en del att hålla i gång de olika nätverken. Det fanns även intresse för gemensamt samarbete kring strategin för biologisk mångfald. Strategier ute på remiss Thomas tar till ordet för strategierna som är ute på remiss. Ungefär hälften av personerna på mötet kommer besvara remissen, och av de som kommer besvara remissen svarar nästan alla att de är de personligen som kommer skriva remissvaren. Thomas påpekar att detta är miljöstrategernas möjlighet att påverka hur de färdiga strategierna kommer se ut och att det är viktigt att de uttryck som har kommit fram under mötet även framgår av remissvaren. Länsstyrelsen tillägger att strategierna är tänkt som ett stöd för kommunerna när de själva tar fram åtgärdsprogram utifrån respektive organisationers förutsättningar. Thomas påpekar risken att Länsstyrelsens strategier kan användas ganska styvmoderligt av politiken. Men det är inte avseende med strategierna från länsstyrelsens håll då de är tänkt vara levande gemensamma strategier för länet. Det kommer vara lättare att använda strategierna om de är antagna, därför måste strategierna bli så bra att de blir antagna. Viktigt att se på strategin som en gemensam strategi för regionen och inte som Länsstyrelsens strategi när den presenteras för kommunpolitiker. Lite diskussion och frågor kring förankring av strategierna och huruvida man kan ta fram åtgärdsprogram såsom andra länsstyrelser har gjort, till exempel Jönköping. Thomas uppmanar alla att prata med respektive chefer och berätta om för dem vad som säga på nätverksträffen och vad miljöstrategierna själva tänker kring detta. Det kan vara bra att presentera strategierna som att de handlar om att skapa hållbar stadsbyggnad, och inte att det är Länsstyrelsens som har tagit fram olika strategier om miljömål. Thomas ber alla som vill ha lite hjälp med hur det kan presenteras för kommunpolitiker att ta kontakt med KSL eller Länsstyrelsen. Avslutningsvis Helen tackade alla som har kommit och berättar kort om SKLs seminarium två veckor tidigare där RUS presenterade en rapport de har tagit fram tillsammans med Hållbar utveckling väst och Länsstyrelsen i Västra Götaland; Guide till lokalt arbete med miljömål. Alla på mötet fick ett exemplar av rapporten. Seminariet filmades och finnas tillgänglig här;

5 natverksmoteformiljostrategerikommunerna.3712.html Mette tipsade om Konferens Kemikalier i vår vardag som också blev filmade och finns att ta del av här; Nästa möte Vi återkommer med datum och inbjudan för nästa träff som planeras till februari.

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 Mats Lönngren 060424 Reflektioner om Hållbar utveckling Väst Denna pm är reflektioner kring Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst), efter

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer