Utredning av redovisning av intäkter och kostnader vid fritids- enheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av redovisning av intäkter och kostnader vid fritids- enheten"

Transkript

1 Rådgivningsrapport Utredning av redovisning av intäkter och kostnader vid fritids- enheten Gnesta kommun Bert Hedberg Cert. kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Resultat av utredningen Inköp och inventering av gjorda inköp Inköp mot faktura Inköp gjorda med företagskort Kommentarer och förslag Rutiner vid caféverksamheterna Chill och Freja Kommentarer och förslag Övriga noteringar Sammanfattande bedömning och förslag...8 Gnesta kommun

3 1. Uppdrag har fått i uppdrag av kommunledningen i Gnesta kommun att göra en utredning inom fritidsgården Chill och caféet i Frejaskolan (Freja café). Fritidsgården Chill och Freja café finns organisatoriskt inom kultur- och teknikförvaltningens kultur- och fritidsenhet. Utredningen innebär att: granska inköp gjorda med företagskort granska fd fritidschefs företagskort och attesteringar utreda intäkter, kostnader och rutiner för caféverksamheterna vid fritidsgården Chill och Frejaskolan Utredningen avser inköp/kostnader och intäkter under 2010 och 2011 Uppdraget är föranlett av kommunens egna interna kontroll. Där noterades en hög användning av kommunens företagskort av personalen vid fritidsgården och chefen för verksamheten. Det fanns även brister i underlag och redovisning. Granskning har gjorts av företagskortsinköp, inköp som fakturerats konto 6410 förbrukningsinventarier och redovisning av försäljning vid caféverksamheterna Chill och Freja. Det finns många fler inköp än de som har kommenterats i denna rapport. Som grund för utredningen finns följande regler och rutiner i kommunen (bifogas): Attestreglemente Upphandlings- och inköpspolicy Riktlinjer för representation, minnesgåvor, uppvaktning vid 25 års anställning/20 års förtroendeuppdrag samt mutor och otillbörliga förmåner Regler för ersättning för friskvård Rutin för synundersökning och terminalarbete vid bildskärmsarbete Riktlinjer för investeringar Instruktion vid inventarieförteckning En sammanfattande bedömning av de olämpliga inköpen är att chef för fritidsgården har attesterat egna kostnader och utlägg, kringgått kommunens regler och god- Gnesta kommun 1 av 9

4 känt att personal på fritidsgården har gjort likadant. Dessutom har inköp gjorts oaktat att det har funnits utrymme för det i budget. Gnesta kommun 2 av 9

5 2. Resultat av utredningen 2.1. Inköp och inventering av gjorda inköp Inköp mot faktura Inköp, bokförda på konto 6410 förbrukningsinventarier, har granskats för åren 2010 och Samtliga inkomna fakturor till fritidsgården, bokförda på konto 6410, har granskats. Inköp, under de granskade åren, har inte följt kommunens regler. Kommunen har ett attestreglemente, en Upphandlings- & inköpspolicy och Riktlinjer för investeringar. Reglerna lägger ett stort ansvar på attestanten att kontrollera att kommunens regler följs och att inköpta tillgångar klassificeras och bokförs rätt. Attesträtten har, enligt uppgift, endast omfattat chef för fritidsverksamheten. Chef för fritidsverksamheten och fritidledarna har själva köpt den IT utrustning och telefoner, som finns vid ungdomsgården. Enligt kommunens regler ska inköpen göras av IT enheten. Budget för inköp har överskridits. I april 2010 köpte Chill in 10 stycken datorer för drygt kr exklusive moms. Verksamheten hade en budget på kr för detta inköp. Chef för verksamheten har attesterat en redovisning av kr som investeringskostnad, kr har bokförts som en driftkostnad på fritidsgården och kr som en driftkostnad på simskolan. Åtta av datorerna är i drift på fritidsgården, en dator fanns i ett förråd och en är anmäld stulen. Vidare har fritidsgården gjort följande inköp mot faktura: En begagnad storbildsprojektor, kr Reservdelar och overall till gokart, kr En alkoholtestare med kalibrering, kr Klättringslina, 700 kr Tvättmaskin med tillbehör och installation, kr Multifunktionsskrivare och skrivare, kr Dammsugare och mikrovågsugn, kr Bärbardator med diverse tillbehör, kr Förstärkare och spotlight, kr Gnesta kommun 3 av 9

6 Nyckelskåp med lås, kr Årskort på gym, kr Massage, kr (15 besök, 2 personer) Hotell och bussresa i samband med julgala vid Globen, kr (varav kr på företagskort) Inköpen är gjorda till fritidsgården och är attesterade av chef för verksamheten. Inköp av datorutrustning har inte gjorts av IT enheten. Utrustning har påträffats på fritidsgården förutom klättringslinan. Osäkerhet råder om den bärbara datorn fanns på fritidsgården, eftersom att det saknas serienummer på ett av kvittona. Massage har varit för chef för fritidsverksamheten och en tillfälligt anställd vid föreningskansliet Inköp gjorda med företagskort Kommunen har företagskort utställda på vissa anställda i kommunen. Överordnad chef godkänner att en medarbetare har ett företagskort. Syftet är att öka säkerheten genom minskad användning av handkassor och underlätta inköpsprocessen. Fakturan på inköpen kommer till kommunen för betalning och de anställda ska redovisa sina inköp via erhållna kvitton. Tydliga regler finns för korten som varje anställd, som har dessa kort, får skriva på. Av reglerna framgår bland annat: Att kortet är personligt. Att kortet inte får användas för privat bruk. Att kortet endast skall användas för inköp i tjänsten. Att kvitto och köpnota ska redovisas av kortinnehavaren. Av kvittot ska framgå vad köpet avser. Vid en genomgång av inköpen har bland annat följande köpts: Datorer, kr (2 st, inköpta vid olika tillfällen, inkl moms) Surfplattor, kr (2 st, inköpta vid olika tillfällen, inkl moms) Presentkort, kr Presenter, kr Monitorer, kr (5 st, inköpta vid tre olika tillfällen, inkl moms) Kläder, kr (2 inköp, inkl moms) Gnesta kommun 4 av 9

7 Skor, kr (4 par, inköpta vid olika tillfällen, inkl moms) Kiropraktik, 900 kr (3 besök) Glasögon kr (2 par glasögon inköpta inom en månad) Digital systemkamera med ett extra objektiv, kr (inkl moms) Arbetsluncher, kr (ett 40 tal tillfällen, inkl moms) Entrébiljetter till TV inspelning av programmet IDOL, kr Kostnader för besök vid rekreationsanläggning, kost och logi, kr (faktura för hotellet och två restaurangbesök betalades med kreditkort, inkl moms) Datorer, surfplattor och monitorer har inte köpts in av IT enheten, vilket inte är i linje med kommunens inköpsrutiner. Presentkort har varit till kollegor för bemärkelsedagar eller för avtackning, vilket dels inte följer kommunens regler dels överskrider gällande beloppsgränser. Jackor, skyddsdräkt, skor och vandrarkängor uppges vara arbetskläder. Kiropraktik och glasögon till chefen strider mot kommunens regler och skattelagstiftningen. Digital systemkamera med extra objektiv förvaras på fritidsgården. Arbetsluncher förekommer periodvis flera gånger i veckan. Anledningen till många av dessa luncher uppges vara kompensation för brist på lunchrast på schemat. Detta är inte en godtagbar förklaring varken enligt kommunens regler eller enligt skattelagstiftningen. Det framgår inte till vilka entrébiljetterna (12 st) till TV inspelning köptes in för. Rekreationsresan var för personalen på fritidsgården, chefen och tillfälligt anställd vid föreningskansliet. Det förekommer två restaurangnotor vid detta besök, där underlagen saknas. Kvitton saknas i stor omfattning. Enligt kommunens egna beräkningar saknas kvitton för cirka 40 % av inköpen med företagskort. Syfte och deltagare saknas på flera kvitton om arbetsluncher. Syfte saknas också på kostnader för resor och hotell övernattningar. Företagskortskostnaderna för fritidsgården, exklusive chef, uppgår till kr för 2010 och kr för Chefens företagskortskostnader uppgår till kr för 2010 och kr för Samtliga inköp är attesterade av chefen Kommentarer och förslag Inköp av kapitalvaror har gjorts vid sidan av kommunen ordinarie inköpskanaler. Det får till följd att inköp kan ha gjorts hos andra leverantörer än de som kommunen har avtal med. Vidare innebär det att utrustningen inte blir förtecknad på samma sätt, som den utrustning blir som t ex IT enheten köper in. Det råder oklarhet på Chill över beslutsgångar för inköp av utrustning. Chef har dock godkänt samtliga inköp. Chef har även attesterat egna inköp, i strid med kommunens attestreglemente, som anger att överordnad ska attestera kostnader, som attestant har Gnesta kommun 5 av 9

8 haft själv. Chefen har även köpt massage för sig själv och en tillfälligt anställd person. Detta inköp har skett i strid med kommunens attestregler. Chefen har även här attesterat sina egna kostnader. Vidare strider inköp av presentkort och presenter mot kommunens regler och även mot skattelagstiftningen. Skattelagstiftningen har, i likhet med kommunen, även regler för arbetskläder och personalvårdsförmåner. Detsamma gäller även för glasögon. Kommunen har nedtecknade regler för inköp av terminalglasögon. Den anställde ska ha en rekvisition och får själv bekosta dyrare bågar, färgade glas, antireflexbehandling m m. Personalvårdsförmånerna har klart överstigit kommunens gränser härför. Arbetsluncher har förekommit ibland flera gånger i veckan och utan koppling till arbetsplatsträffar eller andra möten. Kommunen har en gräns för friskvård som går vid 200 kr/anställd och år. Rekreationsresa/personalfest får, enligt skatteverket, uppgå till 90 kr/person för måltid och 180 kr/person för kringkostnader. Antalet personalarrangemang får uppgå till maximalt två om året. Kommunens regler för företagskorten har överskridits i flera fall. En fritidsledare har betalat chefs hotellräkning, enligt uppgift, för att chefens köpgräns hade uppnåtts. För att kläder ska klassificeras som arbetskläder enligt skatteverket, ska flera förutsättningar vara uppfyllda (t ex obligatoriska att användas av den anställde i tjänsten, enhetliga för viss personal samt ha arbetsgivarens namn eller logotyp så att det märkbart avviker från vanliga plagg). Kvitton och inköpsnotor saknas i stor omfattning. Förslag: Kommunens regler i attestreglementet har åsidosatts genom att chef har attesterat egna kostnader och utlägg. Vidare har chefen attesterat fritidspersonalens inköp, även de som avviker från kommunens regler. Personalen måste informeras om kommunens regler för inköp och att budgeten för verksamheten måste hållas. Budgeten ska styra vilka inköp verksamheten har möjlighet att göra. Kommunen bör ändra upplägget för företagskorten. Förslaget är att kommunen finansierar anställdas kort, räkningar för inköpen betalas av den anställde, som får ersättning av kommunen för sina utlägg i tjänsten mot uppvisande av kvitton. Regeringsrätten har, i en dom, angett att årsavgiften för ett betalkort som arbetsgivaren anskaffat för tjänstebruk inte medför någon skattepliktig förmån, även om den anställde får använda kortet privat. Normalt behöver den anställde inte ligga ute med några pengar, då betalningsvillkoren för dessa kort är sådana att ersättning från kommunen, för utläggen, kommer samma månad, som fakturan från kortföretaget. Personalen informeras om det olämpliga i gjorda inköp och att kommunens regler klargörs för dem. Gnesta kommun 6 av 9

9 2.2. Rutiner vid caféverksamheterna Chill och Freja I kommunen finns regler för redovisning av kassor. Enligt dessa ska dagskassan avslutas med ett så kallat Z utslag (totalsumma), en kassarapport ska fyllas i och rapporten och Z - utslaget ska skickas in till ekonomienheten. Pengarna hämtas av säkerhetsföretag. Avstämning av insättningar av dagskassor och redovisning av kassarapporter görs av ekonomienheten. Den här rutinen har inte följts av caféverksamheterna Chill och Freja. Följande har noterats: Z - utslagen bifogas inte kassarapporterna. Enligt uppgift saknas rutiner vid caféerna. Egen rutin, för redovisning av dagskassor, har upprättats. Den är dock inte helt komplett. Rutin saknas för handhavande av kassaregistret. Rutin saknas för hantering av differenser vid avstämning av dagskassor. Personalen saknar utbildning för att kunna hantera felslag. Inslag vid försäljning saknas i flera fall vid caféet i Chill. Det finns stora felslag vid café Freja, som inte har kommenterats. Rutiner för hantering av dagskassor och växelkassa behöver förbättras. Det saknas uppgift om vem som är ansvarig att sköta kassan. Växelkassan kan variera från dag till dag på grund av regler hos säkerhetsföretag. De tar inte emot mynt. Det går inte av grandtotalerna 1 i kassaregistren att kontrollera försäljning och redovisning Kommentarer och förslag En kassarutin behöver upprättas på Chill utifrån dels den bruksanvisning som följer med vid inköp av kassaapparaten dels de rutiner som kommunen har vid andra kontantkassor. Dagsrapporterna behöver förenklas och kompletteras. Personalen behöver få utbildning i att hantera kassan, redovisning, felslag, utredning av kassadifferenser och hantering av kontanter. Eftersom växelkassan kan variera, behöver en redovisning av den göras på dagsrapporten. Hanteringen av kontanter behöver förbättras. 1 De kassaregister, som används vid Chill och Freja, har en funktion där totalt inslag av försålda varor går att beräkna över en period. Perioden är löpande till dess att räkneverket nollställs. Gnesta kommun 7 av 9

10 Kommunens blankett för redovisning av dagskassor kan göras enklare genom att koppla ihop PLU grupper med kontonummer enligt kommunens kontoplan. Rad för Z nr, rad för växelkassans storlek och rad för kassadifferenser bör införas. Ekonomienheten bör upprätta en rutin för att se till att Z utslagen bifogas redovisning av dagskassor och upprätta en rutin för att kontrollera att nummerserien för Z utslagen är obruten. Om insättningar och dagskassor inte stämmer överens, bör ekonomienheten utreda orsaken. Av dagrapporterna bör framgå ansvarig för kassan respektive dag. Vid differenser i dagskassan bör den kontrollräknas av annan anställd på enheten. Den som upprättar dagsrapporten ska signera den, likaså ska den som kontrollräknar dagskassan signera dagsrapporten Övriga noteringar Kassaregistret vid Freja hade en grand total på över kr. Omsättningen mellan två tidpunkter från januari 2011 till avstämning vid skolavslutningen 2012 borde ha varit omkring kr, enligt kassaregistret. Ett antagande är att den höga omsättningen beror på felstag. Kassaregistret vid Chill hade en grand total, som understeg redovisade intäkter. Det innebär att all försäljning inte slagits in på kassaapparaten. I samband med granskningarna ovan, har noterats andra felaktiga inköp och redovisningar. Inköp av säkerhets-/flytdräkt och hotellräkningar har bokförts som en investering på konstgräsplan. Arbetsluncher och andra restaurangbesök är bokförda som inköp av livsmedel. Det finns inga kostnader redovisade som representation, varken intern eller extern. Verksamheten har haft höga service- och reparationskostnader för personbil. Det framgår av angivet registreringsnummer för bil på fakturorna att det är kommunens bil. Ett konditori har fakturerat kommunen för en 250 bitars tårta två gånger. Det framgår ej syfte och deltagare med tårtan. Fritidsgården köpte en exotisk planka för 25 personer, men det framgår varken syfte eller deltagare Sammanfattande bedömning och förslag Kommunen har regler och rutiner som normalt ska leda till en tillräckligt intern kontroll i enlighet med kommunallagen. Trots det har inköp gjorts i strid med kommunens regler. Noterade felaktigheter är som följer: Gnesta kommun 8 av 9

11 Chef har åsidosatt attestreglementet genom att attestera egna kostnader och utlägg Chef har även kringgått kommunens regler och själv gjort inköp vid sidan om kommunens regler samt godkänt att fritidsledarna har gjort likadant Chef har inte följt kommunens bokföringsregler Vidare har chef överskridit kommunens beloppsgränser för personalvård enligt följande: Chef har beviljat friskvård till sig själv och för personal, som kraftigt överstiger kommunens beloppsgränser Chef har godkänt representation och gåvor i strid med kommunens regler Chef har ordnat glasögon till sig själv i strid med kommunens regler för terminalglasögon För att stärka den interna kontrollen på Chill bör ekonomienheten hjälpa till att upprätta en kassarutin och personalen bör få utbildning i att sköta kassaregistren. För samtliga enheter som använder en kassaapparat bör ekonomienheten utveckla dagsrapporterna och begära en komplettering från verksamheterna av saknade uppgifter. Dessutom bör kommunen använda ett annat system för kreditkort där innehavaren faktureras för inköpen och ersätts mot uppvisande av kvitto. Gnesta kommun 9 av 9

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-06-03 DNR KS 2015.138 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning

Läs mer

Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling. Jämtlands läns landsting januari 2004

Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling. Jämtlands läns landsting januari 2004 Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling i Ås Jämtlands läns landsting januari 2004 1 SAMMANFATTNING...2 2 INLEDNING...3 2:1 UPPDRAG...3 2:2 METOD...3 2:3 KORT

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 GRANSKNINGSRAPPORT Representation Revisorskollegiet 2014-10-13 Projektledare: Projektmedarbetare: Fredrik Jerntorp Lotta Onsö Kaj Oldrup Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Verifikationer och kontanthantering

Granskning av Verifikationer och kontanthantering Revisionsrapport* Granskning av Verifikationer och kontanthantering Krokoms kommun 11 december 2007 Lisbet Östberg Revisionskonsult *connectedthinking (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning med förslag

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisionsrapport Kontanthantering Östersund kommun 2010-12-16 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund...

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i kontantkassorutiner...2 Granskningsansats...4 Utfört arbete...6 Iakttagelser...7 Slutsatser...10

Läs mer

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar Huddinge kommun Granskning av manuella utbetalningar Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och avgränsning...4 2.3 Revisionsfrågor...4 2.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Länskulturens ekonomiadministration

Länskulturens ekonomiadministration 1 (2) Landstingets revisorer 2008-02-05 Dnr REV/5/2008 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Länskulturens ekonomiadministration På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer