Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31."

Transkript

1 1 Hållsta samfällighetsförening Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret Styrelse och revisorer Ordinarie styrelseledamöter Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare Inger Eriksson Liselott Auer Michael Åström Styrelsesuppleanter Benny Norberg Beate Jansohn Ove Lundqvist I tur att avgå är: Ordinarie ledamöter: Susanne Pettersson, Inger Eriksson och Liselott Auer. Suppleanter: Benny Norberg, Beate Jansohn och Ove Lundqvist. Ordinarie revisorer Maria Carlstedt, Carlstedt & Lindh AB Bruno Jervfors Revisorssuppleanter Lennart Tottie Kristina Hedlund Vattenansvarig, Michael Åström UV-ansvariga: Michael Åström och Christian Tomtlund Bastuansvarig: Susanne Pettersson & Inger Eriksson, halva året var WEB-ansvarig, Eva Norberg Valberedning bestod av vägansvariga för året med Anders Hjelm Castorvägen 5, som sammankallande. Valberedningen har inte kommit med något förslag till styrelse- och ansvarsposter för kommande år Under verksamhetsåret har 11 styrelsesammanträden och en ordinarie föreningsstämma hållits. Mark och byggnader Föreningen registrerades hos Lantmäterimyndigheten och äger allmän mark inom Hållsta fritidsområde. På föreningens mark finns ett vattenverk och en bastubyggnad uppförd. Föreningen äger också två badplatser. Föreningen ansvarar för vattenförsörjning, vägunderhåll och skötsel av allmänna ytor inom området. På årsstämman för 2011 den 24 mars 2012 beslutades att en Ängsgrupp skulle startas. Detta med anledning av den motion som inkom från Karin och Maire Engshagen och syftar till en mer traditionell ängsskötsel. Gruppen består av Karin och Maire Engshagen, Monica Lilja samt Gudrun Lindborg. Gruppen har under de två år som har gått sedan dess på försök haft en bit mark motsvarande ca 20 x 20 m vid stora badplatsparkeringen där ängen har slagits med lie samt det slagna höet har hässjats. Arbetsgruppen är fristående från Hållsta Samfällighets förvaltning. Länsstyrelsen tog den beslut om att inrätta Ekeby naturreservat, vilket är den del av området nedanför Sågen där vi för några år sedan sålde marken till Länsstyrelsen. Administration Föreningens administration sköts av styrelsen.

2 2 Försäkringar Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm och via REV, Riksförbundet Enskilda Vägar. Försäkringarna omfattar: Egendomsförsäkring Hyresförlustförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Avgifter Föreningens medlemmar har betalat en årsavgift för 2013 med kronor. Avgiften höjs årligen med Konsumentprisindex enligt beslut på föreningsstämman Avgiften fördelar sig med kronor för väg och kronor för vattenverk och övriga driftskostnader. Ekonomi Resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets resultat :50 kronor, ska överföras till balanserade vinstmedel. Ekonomi Det egna kapitalet uppgår per till :82 kronor, vilket är en ökning från föregående år med årets redovisade resultat :50 kronor. De lån som 2005 & 2006 togs upp hos SE Banken för att finansiera vägbeläggningen och bytet av avstängningsventiler samt 2008 för att finansiera förbättring av vägbeläggning i området amorteras månadsvis. Av dessa lån är det endast ett kvar att amortera på. Sista amorteringen görs i januari Skuldsaldo per var kronor. Vi har under året amorterat kronor. Vi har hos SE Banken en beviljad löpande checkkredit på kronor som vid årsskiftet var utnyttjad med 3 398:51 kronor. Under året har vi ökat våra anläggningstillgångar (investeringar) med kr. Ökningen avser inköp av ett brandskyddsklassat dokumentskåp. Skåpet står i styrelserummet och där kommer förvaras originaldokument som protokoll mm. Dessa investeringar fördelas kostnadsmässigt över beräknad ekonomisk livslängd 20 år, 10 år resp. 5 år. På så vis fördelar vi kostnaden över flera år, vilket samtidigt är investeringens beräknade livslängd, i stället för att belasta resultatet med hela kostnaden på ett år. Att hantera kostnader och investeringar på det här sättet är vanligt och enligt god redovisningssed. Det arbete som under 2013 har det utförts på föreningens anläggningar såsom vattenledningsnät, pumphus, mm. har ersatts och bokförts som arvode, utförda arbeten. Den beräknade kostnaden för den här typen av arvoden för 2013 var beräknad till kronor, verklig kostnad blev 6 712:50 kr. Vi har under året varit förskonade från akuta arbeten. Ordinarie styrelsearvoden räknas enligt beslut på årsstämman upp med KPI s förändring året innan. För 2013 innebar detta arvode att fördela inom styrelsen kr. Under 2011 tecknades Rådgivningsavtal hos Vattenfall med fast pris för elen fram till och med Avtalen är tecknade med Bytesrätt vilket innebär att vi en gång under avtalets bindningstid kan omförhandla priset.

3 Vattenverk vattenförsörjning Under våren 2009 installerades UV-ljuslampan i vattenverket. Efter lite uppstartsproblem har vi nu den effekt av UV-ljuslampan som vi eftersträvade och vårt vatten har efter installationen hållit en god kvalité och varit fritt från e-colibakterier. Skötsel och rengöring av UV-ljuslampan sköts av Michael Åström och Christian Tomtlund. Anläggningen behöver rengöras ca var 14:e dag och styrelsen tog därför under 2009 beslut om att Michael Åström och Christian Tomtlund ersätts med kr/person och år för detta ansvar. Detta utbetalas en gång per år i samband med arvodesutbetalningar i december. Vattenverket och ledningsnätet är i stora delar från områdets bildande. Med anledning av detta står vi nu inför stora och kostnadskrävande renoveringar. Arbete pågår med att ta fram offerter för bl.a. byte av vattenpump i pumphuset. Under 2013 har vi haft en miljöinspektion från Gnesta kommun. Efter mindre justeringar i vår dokumentation för arkivering av protokoll av vattenprover samt i vårt Egenkontrollprogram så är vår vattenanläggning godkänd. Inga kommentarer förekom i inspektionen när det gäller kvalitén på vattnet. Bad, bastu, båtbryggor & fritid Badplatserna besiktas årligen av dykare. Under 2013 har vi inte haft några större problem vid baden. Från och med 2008 tas en avgift ut av båtägarna med 200 kr för att finansiera en upprustning av bryggorna. Detta har bl. a medfört att det nu finns lediga båtplatser. Den boulebana och busskur som i ordningsställdes under 2010 har blivit uppskattade av våra medlemmar. Boulebanan som ett ställe att träffas och umgås på och busskuren där man nu slipper bli blöt under regniga dagar vid väntan på bussen. Inför sommaren 2014 har vi ansökt hos Gnesta kommun om bidrag och hjälp med arbetet för att kunna fylla på med ny sand vid det stora badet vid infarten till området. Grannsamverkan Det Grannsamverkansprojekt som startades upp 2004 hade somnat in både hos oss och hos Polisen. Under 2012 togs ny kontakt med Polisen och ett nytt samarbete har under året skapats. Polisen har idag en helt ny administration av Grannsamverkan. I detta nya Grannsamverkanssamarbete krävs det av den enskilda fastighetsägaren att ta ett aktivt beslut om att vara med eller inte vara med. Under 2013 tog Inger Eriksson över ansvaret som huvudkontaktombud och kontaktperson gentemot Polisen med hjälp av Beate Jansohn. Varje väg har sedan en kontaktperson. Kontaktpersonen får information från Inger eller Beate och delar den vidare till sina grannar. Kontaktombud på resp. väg är sedan den som man kontaktar man har något att informera om. Kom ihåg att även anmäla ny adress, telefonnummer och e-postadress. Samt om och när du säljer din fastighet. Kontaktombudet på resp. väg vidarebefordrar sedan informationen vid behov till huvudkontaktombudet. Grannsamverkan är ett förebyggande samarbete för att motverka inbrott och skadegörelse. Genom delaktighet i Grannsamverkan ger bl. a Länsförsäkringar rabatt på försäkringspremien. Kontakta ditt försäkringsbolag för exakt information och storlek på rabatten. Skogsprojekt På årsstämman för 2012, den , togs beslut om att ge Mellanskog i uppdrag att avverka och underhålla skogen från Orionvägen och genom hela området till Sågen. Arbetet utfördes i juli september 2013 och blev enligt de flesta mycket lyckat. Överskottet av det sålda timret blev kr. Den ekonomiska avräkningen är ännu inte helt klar eftersom det fortfarande återstår en del ris som ska samlas ihop samt därefter försäljning av detta som flis. 3

4 Vägunderhåll Sedan årsstämman för 2011, den , har vi inte längre någon vägansvarig utan beslut togs då om att både sommar och vinterunderhåll köps av Peter Lööf. Peter Lööf sköter därmed sommarunderhåll med sladdning och saltning för dammbindning samt vinterunderhåll med plogning och sandning. Grusvägarna har grusats och dammbekämpats under våren För att laga s.k. potthål anlitades under våren SVEVIA med snabelbil samt att medlemmar samlades under en lördag i november. Under våren 2012 dikades det längs med hela Långsjövägen genom Lebro Entr. & Trpt AB s försorg. Dikningsarbetet har under 2013 fortsatt med dikning av Orionvägen, Saturnusvägen och Galaxvägen. Inför 2014 kommer arbetet att fortsättas med dikning av Orgonavägen och Meteorvägen. På årsstämman den togs beslut om att hos Länsstyrelsen ansöka om begränsad hastighet 40 km/timme inom området. Vi har fått avslag två gånger på vår ansökan. Som orsak anges framförallt att vi inte har någon överrepresentation av olyckor. Vi har nu överklagat till Transportstyrelsen. 4 Underhållsplan Styrelsen har under året upprättat en femårig underhållsplan för att få en bättre översikt över underhållsbehovet i föreningen. Vattenverk och ledningsnät är i stort behov av renovering. Detta har bl.a. under året noterats genom de vattenläckor som har varit och akuta arbeten som därmed har behövt utföras. Underhållsplanen innehåller följande förslag till åtgärder: Åtgärd Underhåll ledningsnät Underhåll vattenverk Bastun Lagning asfalt Rengöring vattenmagasin Dikning övriga vägar, exkl. Långsjövägen Dikning underhåll hela området Oljning bryggor Total kostnad Under 2013 påbörjades arbetet med att ta fram offerter för byte av pump i vattenverket. Detta arbete är inte klart än och fortsätter därför under 2014.

5 5 Försäljningar och ägarbyten Under 2013 har 12 fastigheter i föreningen bytt ägare. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen. Sedan år 2000 har 160 fastigheter bytt ägare. Antal År försäljningar/ägarbyten Summa 160

6 Samfällighetens webbplats I mars 2007 byggdes samfällighetens webbplats om och har sedan dess fyllts med innehåll och får allt fler besökare. På webbplatsen finns information om samfälligheten, styrelsen, vägfogdar och städområden samt annan praktisk information. På webbplatsens förstasida läggs kontinuerligt nyheter ut. Webbplatsen riktar sig i första hand till medlemmarna, men även till potentiella köpare av fastigheter i området samt andra intresserade. Under året har vi inte haft någon som har annonserat på webbplatsen. Nedan presenteras statistik över antalet besök på webbplatsen per månad under 2013 och som jämförelse Dels redovisas hur många besök webbplatsen haft i genomsnitt per dag varje månad, dels hur många besök webbplatsen haft totalt per månad. Totalt har webbplatsen besökts gånger under året, vilket ger ett genomsnitt på 31 besök per dag en lite lägre siffra än under Besök i genomsnitt/dag Besök totalt i mån Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

7 Styrelsens förslag till beslut 7 Medlemsavgift och debiteringslängd Enligt tidigare beslut justeras avgiften för 2013 med KPI snitt för 2013, +0,1 %, vilket innebär att avgiften från 2014 samfällighet exkl. väg höjs med 3 kr från kr till kronor. Avgiften för väg höjdes 2010 till kronor och föreslås höjas med 50 kr för 2014 till kr. Total avgift för 2014 blir då kronor. Samtliga fastigheter har andelstalet 1 och betalar därför full avgift. Avgiften som aviseras vid ett tillfälle skall vara betald för 2014 senast den Vid påminnelse debiteras en avgift på 60 kr. Vid för sent betald avgift debiteras ränta. Fastigheten står i pant för avgiften. Vid behov kan avgiften delbetalas. Detta ska i så fall avtalas med kassören via mejl eller telefon , telefontid måndag fredag mellan före förfallodagen för att anses som en giltig betalningsplan. OBS! att egna uträknade delbetalningar inte är giltiga. Vid utebliven betalning av avgiften lämnas ärendet över till Inkasso för indrivning varvid fastigheten är i pant för avgiften. Vi har dessvärre fått vissa problem med att den årliga medlemsavgiften inte betalas av alla enligt föreningsstämmans beslut. Eftersom medlemsavgiften är till för att finansiera våra gemensamma anläggningar kommer styrelsen att sända förfallna fordringar utan uppgjorda betalningsplaner till Inkasso för indrivning varvid fastigheten är i pant för avgiften. Arvoden Enligt beslut på årsstämman den justeras arvoden fr. o m 2013 årligen med KPI (konsumentprisindex) snitt för året före +0,1% vilket ger en höjning med 46 kronor. Detta innebär att styrelsearvoden för 2014 blir kr. För 2013 var beloppet kr. Mötesarvoden utgår per deltaget möte för: - Styrelseledamöter 300 kr - Styrelsesuppleanter och övriga 555:50 kr (beloppet är höjt med 0:50 kr från 2013) Offert badparkering Hållsta Offert har tagits in från Lebro Entreprenad & Transport AB för att byta vägbom från parkeringen till badängen, byta vägtrumma från Långsjövägen till parkeringen samt skrapa och grusa parkeringsytan. Offererat pris är kr inkl. moms.

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande.

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande. 1 Hållsta samfällighetsförening Organisationsnummer 716401-8280 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972.

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Brf Timmerhuggaren Org. nr 716418-1302 20030101 20031231 1 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DAG Måndagen den 10 maj 2004 kl. 19.00 LOKAL Åkarnas Hus, Vendevägen 90. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2014 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-13 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar

Läs mer