English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony"

Transkript

1 English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9 Lightcontrol manual Qbic & Harmony

2 SwitchDim [SWD] Control the impulse switch to turn light On/Off or dim from 0-100%. Adjusting lightlevel With a short push you switch on and off. If you push and hold it is possible to dim the lamp throughout the full dimming range of the ballasts (1% up to 100%). Ceilingmounted luminaires To use this function N and D1 must be connected together (see electrical diagram) No length limitations of control wires Unlimited number of push to make switches (impulse switches) Switch with integrated glow lamp cannot be used Max 25 luminaires per group is allowed A group of luminaires that are not synchronized, can be resynchronized by a press of the switch longer than 10seconds Luminaires that switch from 10% to 100% light when pressed can be corrected by pressing the switch 5times within 3seconds Sensor [PIR] The PIR sensor is used to detect presence of living objects. The sensor will not be affected by dead moving objects such as elevators. T-delay motion Bright out Delay time [T1] from last movement detection until deactivation. Adjustable in steps from 5s to 30min Lamp remains off if enough surrounding light is present. This light level is adjustable and function can also be turned off Detection range 1

3 Sensor & Slave profiles OnOff If the sensor detect presence it will turn the light ON. If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light OFF. MinMax 2 If the sensor detect presence it will turn the light from Min (10%) to Max (100%) light. If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light to Min (10%). MinMaxOff If the sensor detect presence it will turn the light to Max (100%). If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light to Min (10%) and hold [T2] (30min) until finally turning light OFF. 1) Delay T1 is adjustable at sensor, 5s-30min 2) MinMax versions default (without SMARTplug) must be configured to operate in MinMax mode. This is done by setting the sensor active for a period of time longer than 5min. Suggested approach, put sensor in T-delay motion = 15min SMART Plug The SMART Plug interface allows the user to change between the profiles OnOff, MinMax and MinMaxOff by a simple change of a configuration plug in the ballast. This can be used differentially for each luminaire within a group. Please note that the OnOff plug will have 1min delay before turning off SMART Plug cf 01 OnOff (1min delay) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Compatible luminaires Qbic & Harmony Qbic & Harmony Qbic & Harmony MinMax MinMaxOff Slave Install plugs To ensure proper functionality remove mains voltage before inserting or removing the plug. The SMART interface is not SELF, installation instructions for mains voltage therefore apply 2

4 Master-Slave configurations Ceiling mounted luminaires can slave other luminaires within the Qbic and Harmony family. All PIR sensor luminaires is per definition a Master, and if connected to a slave it will activate the slave when presence is detected. If two masters connect to the same group, the one that detects presence will activate all other luminaires within the group including the other masters. There is no limit to how many luminaires can be used in the same group. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Daylightsensor [DLS] This sensor will work just as the OnOff PIR sensor but it will also maintain the light level (0-100%) set by user. The sensor will compensate for external lightsources, for example daylight. The preferred light level is adjusted by the simple SWD interface and could be permanently saved by a pushbutton at the sensor. When value is saved the luminaire will remember this after it has been turned off. SWD interface must be used to control DLS luminaires The delay time [T1] is fixed to 30min DLS luminaires cannot be used in Master/slave configurations Adjusting lightlevel Saving lightlevel With a short push you switch on and off. If you push and hold it is possible to dim the lamp throughout the full dimming range of the ballasts (1% up to 100%) By a long press on the integrated pushbutton the set point of the light regulation can be changed. The value is stored around 5 seconds after the pushbutton is released to allow the user to move out of the detection range of the sensor. The light source indicates that the value has been stored successfully by flashing once 3

5 SwitchDim [SWD] Snorbryter (impuls) for å slå lyset Av/På eller dimme lyset fra %. Justere Lysnivå Ved å trekke raskt i snoren slår man lyset av og på. Ved å dra i snoren uten å slippe så dimmes armaturen (fra 1-100%) Takmonterte armaturer For å kunne bruke SwitchDim funksjon så må N og D1 koples sammen (se koplingsskjema) Styrekabelens lengde er ubegrenset Ubegrenset antall impulsbrytere Impulsbryter med integrert glødelampe kan ikke brukes Max 25 armaturer pr gruppe En gruppe usynkroniserte armaturer, synkroniseres ved å holde bryteren inne minimum 10 sekunder Hvis armaturer pulserer mellom 10 og 100% så trykkes bryteren inn 5 ganger i løpet av 3sekunder Sensor [PIR] PIR sensoren brukes til å detektere bevegelse levende objekt Sensoren reagerer ikke på bevegelse døde objekt som f.eks en heis. T- Delay motion Tidsforsinkelse [T1] fra siste detektering til deaktivering. Justerbar i steg fra 5sek to 30min Bright out Armaturen tennes ikke hvis det er tilstrekkelig lys i rommet. Nivået er justerbart og funksjonen kan også slåes av Deteksjons område 4

6 Sensor & Slave profiler OnOff Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lyset slås på, ved ingen bevegelse, vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 slås av. MinMax 2 Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lysnivå økes fra Min (10%) til Max (100%). Ved ingen bevegelse vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 dimmes ned til Min (10%). MinMaxOff Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lyset slås på til Max (100%). Ved ingen bevegelse vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 dimmes ned til Min (10%). Etter ytterligere [T2] (30min) slås lyset helt av. 1) ForsinkelseT1 kan justeres, 5s-30min 2) MinMax versjoner (uten SMARTplug) må konfigureres for å komme i MinMax modus. Dette gjøres ved å la sensoren være aktiv i miniumum 5 min. Anbefalt tidsforsinkelse, ( T-delay motion) = 15min SMART Plug SMART Plugg interfacet gjør at man kan velge mellom profilene OnOff, MinMax og MinMaxOff ved å montere riktig smart plugg på ballast. Det kan brukes ulik plugg i hver armatur innen gruppen. Vær OBS på at OnOff pluggen har 1min forsinkelse før armatur slår seg av SMART Plug cf 01 OnOff (1min forsinkelse) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Armaturer hvor smart plugg kan brukes: Qbic & Harmony MinMax Qbic & Harmony MinMaxOff Qbic & Harmony Slave Installere plugg For å sikre riktig funksjonalitet brytes nettspenningen før man monterer/demonterer pluggen. SMART plug interfacet er ikke SELF, og må derfor behandles som en 230V installasjon 5

7 Master-Slave konfigurasjon Takmonterte armaturer kan slave andre armaturer innen Qbic og Harmony familien. Alle armaturer med PIR sensor er pr definisjon en master, og ved tilkopling av slavearmatur(er) vil disse aktiveres når bevegelse er detektert. Hvis to master armaturer er tilkoplet samme gruppe, så vil armaturen som detekterer bevegelse tenne alle armaturer i gruppen inkludert den andre master. Det er ingen styringsbegrensning på hvor mange armaturer som kan tilkoples samme gruppe. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Dagslyssensor [DLS] Sensoren virker som en OnOff PIR sensor men vil i tillegg opprettholde lysnivå (0-100%) satt av bruker. Sensoren vil kompensere for lys fra eksterne lyskilder, som f.eks dagslys. Ønsket lysnivå stilles inn ved bruk av snorbryter og lagres ved å trykke på save button ved sensor. Denne verdi lagres også etter at armaturen slukkes. SWD interface må benyttes for å styre DLS armaturer Tidsforsinkelsen [T1] er satt til 30min DLS kan ikke brukes i Master/slave konfigurasjoner Justere lysnivå Lagre lysnivå Med et kort rykk/trykk slås lyset av/på. Ved å ikke slippe dimmes lyset Ved å holde trykk-knappen (save button) inne så lagres aktuelt lysnivå. Verdien lagres først 5 sekunder etter att knappen slippes slik at bruker rekker å forflytte seg fra sensorens måleområde. Armaturen indikerer at verdien er lagret ved å blinke en gang 6

8 SwitchDim [SWD] Använd impulsbrytaren för att slå Till/Från eller dimma ljuset 0-100% Justera ljusnivå Slå Till/Från ljuset med en snabb knapptryckning. Genom att hålla inne brytaren dimmas armaturen (1-100%) Takmonterade armaturer För att använda Switchdim funktion, bygla på plint N & D1 (se kopplingsschema) Längden på styrtrådarna är obegränsad Obegränsat antal impuls brytare från användas Brytare med inbyggd glimlampa får ej användas Max 25st armaturer per grupp En grupp armaturer som inte är synkroniserade, kan återsynkroniseras genom att hålla knappen intryckt i mer än 10 sekunder Armaturer som felaktigt växlar från 10% till 100% ljus vid knapptryckning, kan återställas genom 5 knapptryckningar inom 3 sekunder Sensor [PIR] PIR sensorn används för att detektera närvaro av levande objekt. Sensorn kommer inte påverkas av döda objekt i rörelse som t.ex. en hiss. T-delay motion Bright out Tidsfördröjning [T1] från senaste detektering till avaktivering. Justerbar i steg från 5sek till 30min Lampan förblir av om omgivande ljus uppnått inställt värde. Detta ljusnivå värde är justerbart. Funktionen kan även avaktiveras (off) Detektions område 7

9 Sensor & Slav profiler OnOff Om sensorn detekterar närvaro kommer den aktivera ljuset. Om ingen närvaro detekteras kommer sensorn släcka efter fördröjning [T1]. MinMax 2 Om sensorn detekterar närvaro kommer den öka ljuset från Min (10%) till Max (100%). Vid frånvaro kommer sensorn efter fördröjning [T1] 1 sänka ljuset åter till Min (10%). MinMaxOff Om sensorn detekterar närvaro kommer ljuset slås på till Max (100%). Vid frånvaro kommer sensorn efter fördröjning [T1] 1 dimma ner ljuset till Min (10%). Efter ytterligare fördröjning [T2] (30min) slås ljuset av. 1) Fördröjning T1 är justerbar på sensorn, 5sek-30min 2) MinMax versioner (utan SMARTplug) måste konfigureras för att arbeta i MinMax läge. Detta uppnås genom att ha sensorn aktiverad i mer än 5min. Föreslaget tillvägagångsätt, sätt sensorn på T-delay motion = 15min. SMART Plug SMART Plug interfacet tillåter användaren att ändra mellan profilerna OnOff, MinMax och MinMaxOff genom att enkelt byta ut en konfigurationsplugg i drivdonet. Detta kan användas olika för varje armatur inom en grupp. Observera att OnOff pluggen har 1min fördröjning innan avstängning SMART Plug cf 01 OnOff (1min delay) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Kompatibla armaturer Qbic & Harmony Qbic & Harmony Qbic & Harmony MinMax MinMaxOff Slave Installera pluggar För att säkerställa korrekt funktionalitet måste spänningen till armaturen brytas innan isättning eller demontering av pluggar. SMART interfacet är inte SELF, anvisningar för hantering av nätspänning bör tillämpas 8

10 Master-Slave konfigurationer Takmonterade armaturer kan slava andra armaturer inom familjen Qbic & Harmony. Alla armaturer med PIR sensor är per definition en master. Om mastern kopplas till en slav kommer den utöver sig själv även aktivera slaven när närvaro detekteras. Om två mastrar kopplas till samma grupp, kommer den som detekterar närvaro tända alla andra armaturer inklusive den andra master armaturen. Det finns ingen styrnings begränsning för hur många armaturer som kan användas i samma grupp. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Daylightsensor [DLS] Denna sensor agerar som en vanlig OnOff PIR sensor men har i tillägg aktiv ljusreglering som upprätthåller ljusnivån (0-100%) satt av användaren. Sensorn kompenserar för externa ljuskällor som t.ex. dagsljus. Önskad ljusnivå regleras med det enkla SWD interfacet och kan permanent sparas genom en knapptryckning vid sensorn. När värdet är sparat kommer det finnas kvar efter att armaturen stängts av. SWD interfacet måste användas för att styra DLS armaturer Tidsfördröjningen [T1] är 30min (ej justerbar) DLS armaturer kan inte användas i Master/Slave konfigurationer Justera ljusnivå Spara ljusnivå Med en kort dragning/tryckning slås ljus till/från. Vid en ihållande dragning/tryckning dimmas ljuset. Genom en lång knapptryckning på den integrerade tryckknappen (save button) kan aktuell ljusnivå sparas. Värdet sparas först 5 sekunder efter att knappen släppts för att tillåta användaren förflytta sig från sensorns mätområde. Armaturen indikerar att värdet sparats genom att blinka en gång. 9

11 10

12 Adress Telefon Ver1 DEFA Lighting AB Södra Kvistoftavägen GLUMSLÖV Fax Mail:

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

CAR 15 SE... 2 GB... 4

CAR 15 SE... 2 GB... 4 CAR 15 SE... 2 GB... 4 SE CAR 15 CAR15 ICF440/550 ICF440/550 L ~~ F R 1 2 3 4 5 6 7 8 M ~ C M ~ C 230V~ L Bl Br Or F R Bl Br Or F R Inkopplingsanvisning: L = Fas in. LF = Reglerad utström till motorlindning

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Actual size Curved front Ø 38 mm Packman Dimmer type 16 Energy saving DC dimmer regulates incandescent and halogen light, heat radiators and certain

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 5338 Modul Nr. 5338 Svensk Brukermanual 5 E SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering

LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering LOGIKODUL EX13 För belysnings och ventilationsstyrning vid närvarodetektering Best.nr: 13164 1. Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 05.01.2007 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung 2 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...4-5 Installationsvejledning...7

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Värt att veta om renen

Värt att veta om renen Värt att veta om renen Det finns tre typer av ren i Skandinavien: Vildren, Fjällren och Skogsren. Renen är enda hjortdjuren där hornkrona pryder både hane och hona. Sommarens mygg gör att renen söker sig

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

100% Klimatkompenserade giveaways

100% Klimatkompenserade giveaways 100% Klimatkompenserade giveaways KATALOG 2015 2016 En stor utmaning Vi har en stor utmaning framför oss genom att välja produkter från givemore gör ni ett aktivt val att bidra på vägen mot ett hållbart

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

CONNECT CONNECT LED SYSTEM

CONNECT CONNECT LED SYSTEM CONNECT CONNECT LED SYSTEM SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT KOPPLA IHOP MARKSLÖJDS CONNECT LED SYSTEM. CONNECT LED SYSTEM LED System för belysning av köksbänk, skåp, lådor, hyllor, garderober etc. Enkel installation.

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer