English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony"

Transkript

1 English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9 Lightcontrol manual Qbic & Harmony

2 SwitchDim [SWD] Control the impulse switch to turn light On/Off or dim from 0-100%. Adjusting lightlevel With a short push you switch on and off. If you push and hold it is possible to dim the lamp throughout the full dimming range of the ballasts (1% up to 100%). Ceilingmounted luminaires To use this function N and D1 must be connected together (see electrical diagram) No length limitations of control wires Unlimited number of push to make switches (impulse switches) Switch with integrated glow lamp cannot be used Max 25 luminaires per group is allowed A group of luminaires that are not synchronized, can be resynchronized by a press of the switch longer than 10seconds Luminaires that switch from 10% to 100% light when pressed can be corrected by pressing the switch 5times within 3seconds Sensor [PIR] The PIR sensor is used to detect presence of living objects. The sensor will not be affected by dead moving objects such as elevators. T-delay motion Bright out Delay time [T1] from last movement detection until deactivation. Adjustable in steps from 5s to 30min Lamp remains off if enough surrounding light is present. This light level is adjustable and function can also be turned off Detection range 1

3 Sensor & Slave profiles OnOff If the sensor detect presence it will turn the light ON. If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light OFF. MinMax 2 If the sensor detect presence it will turn the light from Min (10%) to Max (100%) light. If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light to Min (10%). MinMaxOff If the sensor detect presence it will turn the light to Max (100%). If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light to Min (10%) and hold [T2] (30min) until finally turning light OFF. 1) Delay T1 is adjustable at sensor, 5s-30min 2) MinMax versions default (without SMARTplug) must be configured to operate in MinMax mode. This is done by setting the sensor active for a period of time longer than 5min. Suggested approach, put sensor in T-delay motion = 15min SMART Plug The SMART Plug interface allows the user to change between the profiles OnOff, MinMax and MinMaxOff by a simple change of a configuration plug in the ballast. This can be used differentially for each luminaire within a group. Please note that the OnOff plug will have 1min delay before turning off SMART Plug cf 01 OnOff (1min delay) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Compatible luminaires Qbic & Harmony Qbic & Harmony Qbic & Harmony MinMax MinMaxOff Slave Install plugs To ensure proper functionality remove mains voltage before inserting or removing the plug. The SMART interface is not SELF, installation instructions for mains voltage therefore apply 2

4 Master-Slave configurations Ceiling mounted luminaires can slave other luminaires within the Qbic and Harmony family. All PIR sensor luminaires is per definition a Master, and if connected to a slave it will activate the slave when presence is detected. If two masters connect to the same group, the one that detects presence will activate all other luminaires within the group including the other masters. There is no limit to how many luminaires can be used in the same group. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Daylightsensor [DLS] This sensor will work just as the OnOff PIR sensor but it will also maintain the light level (0-100%) set by user. The sensor will compensate for external lightsources, for example daylight. The preferred light level is adjusted by the simple SWD interface and could be permanently saved by a pushbutton at the sensor. When value is saved the luminaire will remember this after it has been turned off. SWD interface must be used to control DLS luminaires The delay time [T1] is fixed to 30min DLS luminaires cannot be used in Master/slave configurations Adjusting lightlevel Saving lightlevel With a short push you switch on and off. If you push and hold it is possible to dim the lamp throughout the full dimming range of the ballasts (1% up to 100%) By a long press on the integrated pushbutton the set point of the light regulation can be changed. The value is stored around 5 seconds after the pushbutton is released to allow the user to move out of the detection range of the sensor. The light source indicates that the value has been stored successfully by flashing once 3

5 SwitchDim [SWD] Snorbryter (impuls) for å slå lyset Av/På eller dimme lyset fra %. Justere Lysnivå Ved å trekke raskt i snoren slår man lyset av og på. Ved å dra i snoren uten å slippe så dimmes armaturen (fra 1-100%) Takmonterte armaturer For å kunne bruke SwitchDim funksjon så må N og D1 koples sammen (se koplingsskjema) Styrekabelens lengde er ubegrenset Ubegrenset antall impulsbrytere Impulsbryter med integrert glødelampe kan ikke brukes Max 25 armaturer pr gruppe En gruppe usynkroniserte armaturer, synkroniseres ved å holde bryteren inne minimum 10 sekunder Hvis armaturer pulserer mellom 10 og 100% så trykkes bryteren inn 5 ganger i løpet av 3sekunder Sensor [PIR] PIR sensoren brukes til å detektere bevegelse levende objekt Sensoren reagerer ikke på bevegelse døde objekt som f.eks en heis. T- Delay motion Tidsforsinkelse [T1] fra siste detektering til deaktivering. Justerbar i steg fra 5sek to 30min Bright out Armaturen tennes ikke hvis det er tilstrekkelig lys i rommet. Nivået er justerbart og funksjonen kan også slåes av Deteksjons område 4

6 Sensor & Slave profiler OnOff Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lyset slås på, ved ingen bevegelse, vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 slås av. MinMax 2 Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lysnivå økes fra Min (10%) til Max (100%). Ved ingen bevegelse vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 dimmes ned til Min (10%). MinMaxOff Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lyset slås på til Max (100%). Ved ingen bevegelse vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 dimmes ned til Min (10%). Etter ytterligere [T2] (30min) slås lyset helt av. 1) ForsinkelseT1 kan justeres, 5s-30min 2) MinMax versjoner (uten SMARTplug) må konfigureres for å komme i MinMax modus. Dette gjøres ved å la sensoren være aktiv i miniumum 5 min. Anbefalt tidsforsinkelse, ( T-delay motion) = 15min SMART Plug SMART Plugg interfacet gjør at man kan velge mellom profilene OnOff, MinMax og MinMaxOff ved å montere riktig smart plugg på ballast. Det kan brukes ulik plugg i hver armatur innen gruppen. Vær OBS på at OnOff pluggen har 1min forsinkelse før armatur slår seg av SMART Plug cf 01 OnOff (1min forsinkelse) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Armaturer hvor smart plugg kan brukes: Qbic & Harmony MinMax Qbic & Harmony MinMaxOff Qbic & Harmony Slave Installere plugg For å sikre riktig funksjonalitet brytes nettspenningen før man monterer/demonterer pluggen. SMART plug interfacet er ikke SELF, og må derfor behandles som en 230V installasjon 5

7 Master-Slave konfigurasjon Takmonterte armaturer kan slave andre armaturer innen Qbic og Harmony familien. Alle armaturer med PIR sensor er pr definisjon en master, og ved tilkopling av slavearmatur(er) vil disse aktiveres når bevegelse er detektert. Hvis to master armaturer er tilkoplet samme gruppe, så vil armaturen som detekterer bevegelse tenne alle armaturer i gruppen inkludert den andre master. Det er ingen styringsbegrensning på hvor mange armaturer som kan tilkoples samme gruppe. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Dagslyssensor [DLS] Sensoren virker som en OnOff PIR sensor men vil i tillegg opprettholde lysnivå (0-100%) satt av bruker. Sensoren vil kompensere for lys fra eksterne lyskilder, som f.eks dagslys. Ønsket lysnivå stilles inn ved bruk av snorbryter og lagres ved å trykke på save button ved sensor. Denne verdi lagres også etter at armaturen slukkes. SWD interface må benyttes for å styre DLS armaturer Tidsforsinkelsen [T1] er satt til 30min DLS kan ikke brukes i Master/slave konfigurasjoner Justere lysnivå Lagre lysnivå Med et kort rykk/trykk slås lyset av/på. Ved å ikke slippe dimmes lyset Ved å holde trykk-knappen (save button) inne så lagres aktuelt lysnivå. Verdien lagres først 5 sekunder etter att knappen slippes slik at bruker rekker å forflytte seg fra sensorens måleområde. Armaturen indikerer at verdien er lagret ved å blinke en gang 6

8 SwitchDim [SWD] Använd impulsbrytaren för att slå Till/Från eller dimma ljuset 0-100% Justera ljusnivå Slå Till/Från ljuset med en snabb knapptryckning. Genom att hålla inne brytaren dimmas armaturen (1-100%) Takmonterade armaturer För att använda Switchdim funktion, bygla på plint N & D1 (se kopplingsschema) Längden på styrtrådarna är obegränsad Obegränsat antal impuls brytare från användas Brytare med inbyggd glimlampa får ej användas Max 25st armaturer per grupp En grupp armaturer som inte är synkroniserade, kan återsynkroniseras genom att hålla knappen intryckt i mer än 10 sekunder Armaturer som felaktigt växlar från 10% till 100% ljus vid knapptryckning, kan återställas genom 5 knapptryckningar inom 3 sekunder Sensor [PIR] PIR sensorn används för att detektera närvaro av levande objekt. Sensorn kommer inte påverkas av döda objekt i rörelse som t.ex. en hiss. T-delay motion Bright out Tidsfördröjning [T1] från senaste detektering till avaktivering. Justerbar i steg från 5sek till 30min Lampan förblir av om omgivande ljus uppnått inställt värde. Detta ljusnivå värde är justerbart. Funktionen kan även avaktiveras (off) Detektions område 7

9 Sensor & Slav profiler OnOff Om sensorn detekterar närvaro kommer den aktivera ljuset. Om ingen närvaro detekteras kommer sensorn släcka efter fördröjning [T1]. MinMax 2 Om sensorn detekterar närvaro kommer den öka ljuset från Min (10%) till Max (100%). Vid frånvaro kommer sensorn efter fördröjning [T1] 1 sänka ljuset åter till Min (10%). MinMaxOff Om sensorn detekterar närvaro kommer ljuset slås på till Max (100%). Vid frånvaro kommer sensorn efter fördröjning [T1] 1 dimma ner ljuset till Min (10%). Efter ytterligare fördröjning [T2] (30min) slås ljuset av. 1) Fördröjning T1 är justerbar på sensorn, 5sek-30min 2) MinMax versioner (utan SMARTplug) måste konfigureras för att arbeta i MinMax läge. Detta uppnås genom att ha sensorn aktiverad i mer än 5min. Föreslaget tillvägagångsätt, sätt sensorn på T-delay motion = 15min. SMART Plug SMART Plug interfacet tillåter användaren att ändra mellan profilerna OnOff, MinMax och MinMaxOff genom att enkelt byta ut en konfigurationsplugg i drivdonet. Detta kan användas olika för varje armatur inom en grupp. Observera att OnOff pluggen har 1min fördröjning innan avstängning SMART Plug cf 01 OnOff (1min delay) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Kompatibla armaturer Qbic & Harmony Qbic & Harmony Qbic & Harmony MinMax MinMaxOff Slave Installera pluggar För att säkerställa korrekt funktionalitet måste spänningen till armaturen brytas innan isättning eller demontering av pluggar. SMART interfacet är inte SELF, anvisningar för hantering av nätspänning bör tillämpas 8

10 Master-Slave konfigurationer Takmonterade armaturer kan slava andra armaturer inom familjen Qbic & Harmony. Alla armaturer med PIR sensor är per definition en master. Om mastern kopplas till en slav kommer den utöver sig själv även aktivera slaven när närvaro detekteras. Om två mastrar kopplas till samma grupp, kommer den som detekterar närvaro tända alla andra armaturer inklusive den andra master armaturen. Det finns ingen styrnings begränsning för hur många armaturer som kan användas i samma grupp. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Daylightsensor [DLS] Denna sensor agerar som en vanlig OnOff PIR sensor men har i tillägg aktiv ljusreglering som upprätthåller ljusnivån (0-100%) satt av användaren. Sensorn kompenserar för externa ljuskällor som t.ex. dagsljus. Önskad ljusnivå regleras med det enkla SWD interfacet och kan permanent sparas genom en knapptryckning vid sensorn. När värdet är sparat kommer det finnas kvar efter att armaturen stängts av. SWD interfacet måste användas för att styra DLS armaturer Tidsfördröjningen [T1] är 30min (ej justerbar) DLS armaturer kan inte användas i Master/Slave konfigurationer Justera ljusnivå Spara ljusnivå Med en kort dragning/tryckning slås ljus till/från. Vid en ihållande dragning/tryckning dimmas ljuset. Genom en lång knapptryckning på den integrerade tryckknappen (save button) kan aktuell ljusnivå sparas. Värdet sparas först 5 sekunder efter att knappen släppts för att tillåta användaren förflytta sig från sensorns mätområde. Armaturen indikerar att värdet sparats genom att blinka en gång. 9

11 10

12 Adress Telefon Ver1 DEFA Lighting AB Södra Kvistoftavägen GLUMSLÖV Fax Mail:

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Wireless Security Home Prosafe and Home safe KR21 Remote Control

Wireless Security Home Prosafe and Home safe KR21 Remote Control Wireless Security Home Prosafe and Home safe KR21 Remote Control GB User Guide SE Användarmanual FI Manuaali NO Brukerhandbok GB 1. ARM: Will put the Security system into the armed position. The alarm

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

SE - 566 80 Habo 13W FSQ-I

SE - 566 80 Habo 13W FSQ-I Discovery SPAC S - 566 80 Habo 2 UP UP 3 4 4 mm Klass 2 3W FSQ- 5 mm mm 2 0,5-,0 8,5-2,5 2 För armatur klass,eller armatur för FSQ- 3W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class,or

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10. Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK

Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10. Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK Rape-Therm4-3-2.JPG Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10 Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK Exampel of controller. 1 Controller "Fuel Converter

Läs mer

CONNECT CONNECT LED SYSTEM

CONNECT CONNECT LED SYSTEM CONNECT CONNECT LED SYSTEM SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT KOPPLA IHOP MARKSLÖJDS CONNECT LED SYSTEM. CONNECT LED SYSTEM LED System för belysning av köksbänk, skåp, lådor, hyllor, garderober etc. Enkel installation.

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 3 4 6 5 Ref. 300 400, Ver 005- . PLUS pack IN90 x. PLUS pack IN90 x 3. PLUS pack

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Installationsguide för PRM

Installationsguide för PRM Aura IQ sensors Svenska (SV) Installationsguide för PRM Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Egenskaper Enhetens baksida Spärrfjäder PRM PIR-sensor/mikrovågssensor

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

IRONCAD KONFIGURATIONER

IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD har något som kallas för konfigurationer eller configurations på engelska. Det innebär att sammanställningar, parter och features i en och samma 3D-fil kan ha olika positioner

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1 Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion till Dieselvakt...

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original Bruksanvisning för LED-trädgårdsbelysning Bruksanvisning for LED-hagebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia ogrodowego LED Installation Instructions for LED Garden Lighting 422-255 SV NO PL EN Bruksanvisning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Uppdateringar av PRODAT-guiden. Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen?

Uppdateringar av PRODAT-guiden. Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen? Uppdateringar av PRODAT-guiden Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen? Guiden på www.ediel.org > PRODAT-guiden på www.ediel.org är i version 2.7.B, daterad

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

menu enter history on/off

menu enter history on/off %.',)3( 7EATHER 3TATION 36%.3+! 6¼DERSTATION menu enter history on/off!rt NO 9 Ver. 200908 9 You can choose to use the adaptor or batteries for receiver. Receiver/Indoor unit 2 Setting up using the AC

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS BORD/PLATSARMATURER/ LENS 128 MESH 129 WOOD 130 RGB 131 BOTTLE 132 CAN 133 TRIO 134 BOOKY 135 PXL 136 HIDE 137 135 FOTO 138 BORD/PLATSARMATURER LENS Utförande: Lackerad aluminium och matt akryl. Vit, svart

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer