English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony"

Transkript

1 English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9 Lightcontrol manual Qbic & Harmony

2 SwitchDim [SWD] Control the impulse switch to turn light On/Off or dim from 0-100%. Adjusting lightlevel With a short push you switch on and off. If you push and hold it is possible to dim the lamp throughout the full dimming range of the ballasts (1% up to 100%). Ceilingmounted luminaires To use this function N and D1 must be connected together (see electrical diagram) No length limitations of control wires Unlimited number of push to make switches (impulse switches) Switch with integrated glow lamp cannot be used Max 25 luminaires per group is allowed A group of luminaires that are not synchronized, can be resynchronized by a press of the switch longer than 10seconds Luminaires that switch from 10% to 100% light when pressed can be corrected by pressing the switch 5times within 3seconds Sensor [PIR] The PIR sensor is used to detect presence of living objects. The sensor will not be affected by dead moving objects such as elevators. T-delay motion Bright out Delay time [T1] from last movement detection until deactivation. Adjustable in steps from 5s to 30min Lamp remains off if enough surrounding light is present. This light level is adjustable and function can also be turned off Detection range 1

3 Sensor & Slave profiles OnOff If the sensor detect presence it will turn the light ON. If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light OFF. MinMax 2 If the sensor detect presence it will turn the light from Min (10%) to Max (100%) light. If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light to Min (10%). MinMaxOff If the sensor detect presence it will turn the light to Max (100%). If no presence is detected, sensor will delay [T1] 1 then turn light to Min (10%) and hold [T2] (30min) until finally turning light OFF. 1) Delay T1 is adjustable at sensor, 5s-30min 2) MinMax versions default (without SMARTplug) must be configured to operate in MinMax mode. This is done by setting the sensor active for a period of time longer than 5min. Suggested approach, put sensor in T-delay motion = 15min SMART Plug The SMART Plug interface allows the user to change between the profiles OnOff, MinMax and MinMaxOff by a simple change of a configuration plug in the ballast. This can be used differentially for each luminaire within a group. Please note that the OnOff plug will have 1min delay before turning off SMART Plug cf 01 OnOff (1min delay) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Compatible luminaires Qbic & Harmony Qbic & Harmony Qbic & Harmony MinMax MinMaxOff Slave Install plugs To ensure proper functionality remove mains voltage before inserting or removing the plug. The SMART interface is not SELF, installation instructions for mains voltage therefore apply 2

4 Master-Slave configurations Ceiling mounted luminaires can slave other luminaires within the Qbic and Harmony family. All PIR sensor luminaires is per definition a Master, and if connected to a slave it will activate the slave when presence is detected. If two masters connect to the same group, the one that detects presence will activate all other luminaires within the group including the other masters. There is no limit to how many luminaires can be used in the same group. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Daylightsensor [DLS] This sensor will work just as the OnOff PIR sensor but it will also maintain the light level (0-100%) set by user. The sensor will compensate for external lightsources, for example daylight. The preferred light level is adjusted by the simple SWD interface and could be permanently saved by a pushbutton at the sensor. When value is saved the luminaire will remember this after it has been turned off. SWD interface must be used to control DLS luminaires The delay time [T1] is fixed to 30min DLS luminaires cannot be used in Master/slave configurations Adjusting lightlevel Saving lightlevel With a short push you switch on and off. If you push and hold it is possible to dim the lamp throughout the full dimming range of the ballasts (1% up to 100%) By a long press on the integrated pushbutton the set point of the light regulation can be changed. The value is stored around 5 seconds after the pushbutton is released to allow the user to move out of the detection range of the sensor. The light source indicates that the value has been stored successfully by flashing once 3

5 SwitchDim [SWD] Snorbryter (impuls) for å slå lyset Av/På eller dimme lyset fra %. Justere Lysnivå Ved å trekke raskt i snoren slår man lyset av og på. Ved å dra i snoren uten å slippe så dimmes armaturen (fra 1-100%) Takmonterte armaturer For å kunne bruke SwitchDim funksjon så må N og D1 koples sammen (se koplingsskjema) Styrekabelens lengde er ubegrenset Ubegrenset antall impulsbrytere Impulsbryter med integrert glødelampe kan ikke brukes Max 25 armaturer pr gruppe En gruppe usynkroniserte armaturer, synkroniseres ved å holde bryteren inne minimum 10 sekunder Hvis armaturer pulserer mellom 10 og 100% så trykkes bryteren inn 5 ganger i løpet av 3sekunder Sensor [PIR] PIR sensoren brukes til å detektere bevegelse levende objekt Sensoren reagerer ikke på bevegelse døde objekt som f.eks en heis. T- Delay motion Tidsforsinkelse [T1] fra siste detektering til deaktivering. Justerbar i steg fra 5sek to 30min Bright out Armaturen tennes ikke hvis det er tilstrekkelig lys i rommet. Nivået er justerbart og funksjonen kan også slåes av Deteksjons område 4

6 Sensor & Slave profiler OnOff Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lyset slås på, ved ingen bevegelse, vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 slås av. MinMax 2 Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lysnivå økes fra Min (10%) til Max (100%). Ved ingen bevegelse vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 dimmes ned til Min (10%). MinMaxOff Hvis sensoren detekterer bevegelse vil lyset slås på til Max (100%). Ved ingen bevegelse vil lyset etter en forsinkelse [T1] 1 dimmes ned til Min (10%). Etter ytterligere [T2] (30min) slås lyset helt av. 1) ForsinkelseT1 kan justeres, 5s-30min 2) MinMax versjoner (uten SMARTplug) må konfigureres for å komme i MinMax modus. Dette gjøres ved å la sensoren være aktiv i miniumum 5 min. Anbefalt tidsforsinkelse, ( T-delay motion) = 15min SMART Plug SMART Plugg interfacet gjør at man kan velge mellom profilene OnOff, MinMax og MinMaxOff ved å montere riktig smart plugg på ballast. Det kan brukes ulik plugg i hver armatur innen gruppen. Vær OBS på at OnOff pluggen har 1min forsinkelse før armatur slår seg av SMART Plug cf 01 OnOff (1min forsinkelse) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Armaturer hvor smart plugg kan brukes: Qbic & Harmony MinMax Qbic & Harmony MinMaxOff Qbic & Harmony Slave Installere plugg For å sikre riktig funksjonalitet brytes nettspenningen før man monterer/demonterer pluggen. SMART plug interfacet er ikke SELF, og må derfor behandles som en 230V installasjon 5

7 Master-Slave konfigurasjon Takmonterte armaturer kan slave andre armaturer innen Qbic og Harmony familien. Alle armaturer med PIR sensor er pr definisjon en master, og ved tilkopling av slavearmatur(er) vil disse aktiveres når bevegelse er detektert. Hvis to master armaturer er tilkoplet samme gruppe, så vil armaturen som detekterer bevegelse tenne alle armaturer i gruppen inkludert den andre master. Det er ingen styringsbegrensning på hvor mange armaturer som kan tilkoples samme gruppe. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Dagslyssensor [DLS] Sensoren virker som en OnOff PIR sensor men vil i tillegg opprettholde lysnivå (0-100%) satt av bruker. Sensoren vil kompensere for lys fra eksterne lyskilder, som f.eks dagslys. Ønsket lysnivå stilles inn ved bruk av snorbryter og lagres ved å trykke på save button ved sensor. Denne verdi lagres også etter at armaturen slukkes. SWD interface må benyttes for å styre DLS armaturer Tidsforsinkelsen [T1] er satt til 30min DLS kan ikke brukes i Master/slave konfigurasjoner Justere lysnivå Lagre lysnivå Med et kort rykk/trykk slås lyset av/på. Ved å ikke slippe dimmes lyset Ved å holde trykk-knappen (save button) inne så lagres aktuelt lysnivå. Verdien lagres først 5 sekunder etter att knappen slippes slik at bruker rekker å forflytte seg fra sensorens måleområde. Armaturen indikerer at verdien er lagret ved å blinke en gang 6

8 SwitchDim [SWD] Använd impulsbrytaren för att slå Till/Från eller dimma ljuset 0-100% Justera ljusnivå Slå Till/Från ljuset med en snabb knapptryckning. Genom att hålla inne brytaren dimmas armaturen (1-100%) Takmonterade armaturer För att använda Switchdim funktion, bygla på plint N & D1 (se kopplingsschema) Längden på styrtrådarna är obegränsad Obegränsat antal impuls brytare från användas Brytare med inbyggd glimlampa får ej användas Max 25st armaturer per grupp En grupp armaturer som inte är synkroniserade, kan återsynkroniseras genom att hålla knappen intryckt i mer än 10 sekunder Armaturer som felaktigt växlar från 10% till 100% ljus vid knapptryckning, kan återställas genom 5 knapptryckningar inom 3 sekunder Sensor [PIR] PIR sensorn används för att detektera närvaro av levande objekt. Sensorn kommer inte påverkas av döda objekt i rörelse som t.ex. en hiss. T-delay motion Bright out Tidsfördröjning [T1] från senaste detektering till avaktivering. Justerbar i steg från 5sek till 30min Lampan förblir av om omgivande ljus uppnått inställt värde. Detta ljusnivå värde är justerbart. Funktionen kan även avaktiveras (off) Detektions område 7

9 Sensor & Slav profiler OnOff Om sensorn detekterar närvaro kommer den aktivera ljuset. Om ingen närvaro detekteras kommer sensorn släcka efter fördröjning [T1]. MinMax 2 Om sensorn detekterar närvaro kommer den öka ljuset från Min (10%) till Max (100%). Vid frånvaro kommer sensorn efter fördröjning [T1] 1 sänka ljuset åter till Min (10%). MinMaxOff Om sensorn detekterar närvaro kommer ljuset slås på till Max (100%). Vid frånvaro kommer sensorn efter fördröjning [T1] 1 dimma ner ljuset till Min (10%). Efter ytterligare fördröjning [T2] (30min) slås ljuset av. 1) Fördröjning T1 är justerbar på sensorn, 5sek-30min 2) MinMax versioner (utan SMARTplug) måste konfigureras för att arbeta i MinMax läge. Detta uppnås genom att ha sensorn aktiverad i mer än 5min. Föreslaget tillvägagångsätt, sätt sensorn på T-delay motion = 15min. SMART Plug SMART Plug interfacet tillåter användaren att ändra mellan profilerna OnOff, MinMax och MinMaxOff genom att enkelt byta ut en konfigurationsplugg i drivdonet. Detta kan användas olika för varje armatur inom en grupp. Observera att OnOff pluggen har 1min fördröjning innan avstängning SMART Plug cf 01 OnOff (1min delay) SMART Plug cf n.o. MinMax SMART Plug cf 30 MinMaxOff (T2 = 30min) Kompatibla armaturer Qbic & Harmony Qbic & Harmony Qbic & Harmony MinMax MinMaxOff Slave Installera pluggar För att säkerställa korrekt funktionalitet måste spänningen till armaturen brytas innan isättning eller demontering av pluggar. SMART interfacet är inte SELF, anvisningar för hantering av nätspänning bör tillämpas 8

10 Master-Slave konfigurationer Takmonterade armaturer kan slava andra armaturer inom familjen Qbic & Harmony. Alla armaturer med PIR sensor är per definition en master. Om mastern kopplas till en slav kommer den utöver sig själv även aktivera slaven när närvaro detekteras. Om två mastrar kopplas till samma grupp, kommer den som detekterar närvaro tända alla andra armaturer inklusive den andra master armaturen. Det finns ingen styrnings begränsning för hur många armaturer som kan användas i samma grupp. Master-Slave-Slave Master-Slave-Master Daylightsensor [DLS] Denna sensor agerar som en vanlig OnOff PIR sensor men har i tillägg aktiv ljusreglering som upprätthåller ljusnivån (0-100%) satt av användaren. Sensorn kompenserar för externa ljuskällor som t.ex. dagsljus. Önskad ljusnivå regleras med det enkla SWD interfacet och kan permanent sparas genom en knapptryckning vid sensorn. När värdet är sparat kommer det finnas kvar efter att armaturen stängts av. SWD interfacet måste användas för att styra DLS armaturer Tidsfördröjningen [T1] är 30min (ej justerbar) DLS armaturer kan inte användas i Master/Slave konfigurationer Justera ljusnivå Spara ljusnivå Med en kort dragning/tryckning slås ljus till/från. Vid en ihållande dragning/tryckning dimmas ljuset. Genom en lång knapptryckning på den integrerade tryckknappen (save button) kan aktuell ljusnivå sparas. Värdet sparas först 5 sekunder efter att knappen släppts för att tillåta användaren förflytta sig från sensorns mätområde. Armaturen indikerar att värdet sparats genom att blinka en gång. 9

11 10

12 Adress Telefon Ver1 DEFA Lighting AB Södra Kvistoftavägen GLUMSLÖV Fax Mail:

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

e-sense Organic Grundläggande princip Basic Principle

e-sense Organic Grundläggande princip Basic Principle e-sense Organic Grundläggande princip I e-sense Organic finns ingen central kontroll, ingen router och inga externa sensorer. Istället är varje armatur utrustad med en sensornod som gör att den anpassar

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

e-sense Detect Manual for installation edition 4 / edition 4

e-sense Detect Manual for installation edition 4 / edition 4 e-sense Detect Manual for installation 4842517 edition 4 / 4907845 edition 4 e-sense Detect Frånvarodämpning e-sense Detect Absence dimming function Armaturer med inbyggd mikrovågssensor Frånvarodämpning

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

Kaptur Transparent. 28W = 800 mm 35W = 1100 mm. SE - 566 80 Habo CLICK CLICK CLICK

Kaptur Transparent. 28W = 800 mm 35W = 1100 mm. SE - 566 80 Habo CLICK CLICK CLICK Kaptur Transparent SE - 80 Habo CLCK 8W = 800 mm W = 00 mm Anslut externledningar från montageplåten till denna kopplingsplint. Connect external wiring from mounting plate to this terminal. CLCK 9070 Utgåva/Edition

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9 MANUAL TILL VÅG VT30-5. Tack för att du valt att använda vår VT30 bords våg. Vågen har dubbla displayer, en på fram sidan och en på baksidan. Vågen är tillverkad med senaste tekniken och är gjord för att

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

1326 1334 1334 607 1229 2450 1682 01106 No. 6x16 727 726 727 726 01106 01106 01106 30 4 mm. - Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast Polycarbonaat - Policarbonato

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset

LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset Installation English Installation Svenska Reset English Reset Svenska Back to start Installation of ICS.2 Systems V Connecting actuators and wired thermostats

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Wireless Security Home Prosafe and Home safe KR21 Remote Control

Wireless Security Home Prosafe and Home safe KR21 Remote Control Wireless Security Home Prosafe and Home safe KR21 Remote Control GB User Guide SE Användarmanual FI Manuaali NO Brukerhandbok GB 1. ARM: Will put the Security system into the armed position. The alarm

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08 PLAY MIC SNABBGUIDE Spela in svarsbesked Se till att Telia MinoSvar är på. Sätt annars på genom att trycka på ON/STOP. Tryck RECORD. Tala in ditt svarsbesked. Tryck ON/STOP. Lyssna av inkomna meddelanden

Läs mer

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV.

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV. XUMO Trådlös PIR Manual SV. Innehåll 1 Beskrivning delar 1.1 Framsida 1.2 Undersida 1.3 Batterihållare 1.4 Väggfäste 1.5 Bordsställ 2 Hårdvaruinstallation 2.1 Sätt in batterier 2.2 Ström 3 Inställning

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

ELPATRON MED TERMOSTAT

ELPATRON MED TERMOSTAT ELPATRON MED TERMOSTAT 090821 inr.se SVENSKA Viktig information! 3 Anslutningsmöjligheter 4 Översikt funktioner 5 Montering termostat 6 Användarguide termostat Tork 8 Timer 8 IR-anslutning 8 Antifrys 9

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Max ledningslängd: Kapslingsklass: Storlek:

Max ledningslängd: Kapslingsklass: Storlek: SWE Installationsanvisning LED-styrdon används för att driva konstantspännings- och/eller konstantströmsdioder. Den har två kanaler ut där varje kanal kan ställas in för en specifik typ av LED. kan styras

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Manual. Video Tour:

Manual. Video Tour: Manual Produkt: WIFI Group Controller (Enheten) Beskrivning Denna styrenhet har stöd för IOS 6.0 och Android 2.2 och senare operativsystem. Den kan fjärrstyra olika funktioner: tända ljus, justera ljusstyrka,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Installationsguide för dimmersensor

Installationsguide för dimmersensor Aura IQ sensors Svenska (SV) Installationsguide för dimmersensor Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Egenskaper Enhetens baksida Spärrfjäder

Läs mer

TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN. D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze

TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN. D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze 10 T id-strömkurvor/time-current-characteristics/zeit-strom-kennlinien Eco gg -100A 500V~ * A, 0A och 100A endast

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, AA E - 566 80 Habo 1 3 UP UP 4 4 mm c c mm 5 AA Klass FQ- 6W För armatur klass,eller armatur för AA/FQ- 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class,or luminaire for

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer