ÅRSREDOVISNING NORRKÖPINGS KOMMUN DEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING NORRKÖPINGS KOMMUN DEL 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 NORRKÖPINGS KOMMUN DEL 1

2

3 Årsredovisning 2010 Del 1: Norrköpings kommun Årsredovisningen är framtagen av kommunstyrelsens kontor. Kontorets kontaktpersoner för årsredovisningen är: Yvonne Nyström (kommunen) Claes-Göran Magnell (kommunen) Göran Lindgren (koncernen)

4 Grafisk form och produktion: Tina Vennerholm, informationskontoret Redaktör, Årets verksamhet i kommunen: Ulf Mossberg, informationskontoret Omslagsfoto: Henrik Witt Tryck: Linköpings Tryckeriaktiebolag

5 Innehåll Plusresultat bådar gott inför framtiden 6 Förvaltningsberättelse miljoner i merkostnader för ett snörikt God ekonomisk hushållning för kommunen 10 Årets verksamhet i kommunen 16 Norrköping en kommun i utveckling 16 Hit gick skattepengarna 17 Utbildning 18 Vård och omsorg 20 Kultur och fritid 22 Boendemiljö och infrastruktur 24 Näringsliv och arbetsmarknad 26 Välfärd och hållbar utveckling 28 Årets verksamhet i kommunala bolag 30 Norrköping Rådhus AB 30 Hyresbostäder i Norrköping AB 32 Norrköpings Hamn och Stuveri AB 34 Etablering Norrköping AB 36 Eventfastigheter i Norrköping AB 37 Norrköping Vatten AB 38 Upplev Norrköping AB 40 Norrköping Airport AB 41 Norrköping Visualisering AB 42 Norrköping Spårvägar AB 43 Fastighets AB Butangia 44 Intressebolaget Nya Norrköping AB 44 Årets verksamhet i kommunalförbund 45 Kommunalförbundet Räddnings - tjänsten Östra Götaland 45 Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen 45 Sammanställda räkenskaper 46 Norrköpings kommunkoncern 46 Ekonomisk sammanställning över Norrköpings kommunkoncern 47 Interna mellanhavanden 48 Fem år i sammandrag 49 Resultaträkning 50 Balansräkning 51 Kassaflödesanalys 52 Noter 53 Övriga tilläggsupplysningar 58 Redovisningsprinciper 59 Årets resultat mot budget för kommunen 61 Ekonomisk översikt 61 Skatteintäkter och kommunal utjämning 64 Intäkters och kostnaders fördelning 65 Känslighetsanalys 65 Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna 65 Investeringar 66 Pensionsåtaganden 67 Den finansiella utvecklingen 68 Verksamhetens kostnader och intäkter 69 Kommunens borgensåtagande 70 Uppdragsföretag 71 Personal 72 Bilagor Kommunens styrmodell 77 Income statement 78 Balance sheet summary 78 Municipal activities 79 Revisionsberättelse 81

6 6 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Kommunstyrelsens ordförande Plusresultat bådar gott inför framtiden Trots kris och mörka moln på den internationella ekonomiska himmeln visar 2010 års bokslut på ett plus för Norrköpings kommun. Det känns bra och det bådar gott inför framtiden. Ett förväntat nollresultat har vänts till ett ganska stort plus. Kloka politiska prioriteringar och en välskött ekonomi ger möjligheter till satsningar och för att kunna hantera svåra utmaningar inför framtiden. Fler i arbete nyckeln till välfärd Vi ser nu att skatteintäkterna ökar. Fler människor får jobb i Norrköping vilket är oerhört glädjande. Det innebär en bättre ekonomi både för kommunen och för individen. Men det innebär också ökat självförtroende och bättre hälsa för den person som går från arbetslöshet till jobb. Att fler får jobb är nyckeln till bättre välfärd för alla. Fler kan vara med och betala till vårt gemensamma åtagande såsom skola, äldreomsorg och kollektivtrafik och samhällets kostnader för arbetslösheten minskar. Fortfarande står dock alltför många utanför arbetsmarknaden och för dem behövs kraftfulla insatser framförallt i form av utbildning, främst för dem som enbart har grundskola i bagaget. Siffran på sista raden i bokslutet är bara en del av berättelsen om läget i Norrköpings kommun just nu. Andra siffror säger kanske mer om kommunen, dess attraktivitet och dess läge. Födelsesiffror, andelen nyinflyttade, nya studenter på universitetet, uthyrda lägenheter, skolresultat, andelen Norrköpingsbor i jobb och nyföretagande säger mer än siffran på sista raden i ett bokslut. När människor och företag väljer Norrköping i stället för att flytta härifrån vet vi att vi är på rätt väg. Ett växande Norrköping ställer krav Norrköpings kommun har just nu en situation där det både föds fler än det dör och fler flyttar in än som flyttar ut. Fler väljer Norrköping när de ska slå ner sina bopålar och bilda familj och fler väljer att aktivt söka sig till Norrköping och flytta hit. Det är fantasiskt roligt men ställer också stora krav. Vi måste bygga ut förskolan för att de barn som föds också i framtiden kan garanteras en barnsomsorgsplats inom fyra månader. Kommunen måste erbjuda attraktiv mark att bygga bostäder på, flerfamiljshus likväl som villor och radhus. Företag måste få snabba besked om byggklar mark när de vill etablera verksamhet i kommunen. Kollektivtrafiken måste anpassas efter vart människor vill bo. Vi vet också att många av de som flyttar till Norrköping kommer från andra länder vilket ställer större krav på flerspråkighet inom kommunens verksamheter. Vi måste också ha en skola som på ett enkelt sätt slussar in den som inte har svenska som modersmål.

7 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsens ordförande 7 Framgången när en kommun ska upplevas som attraktiv är helheten i allt från en välutbyggd förskola till attraktiv tomtmark och spännande kultur till hjälp för den som hamnat i svårigheter. Norrköping har den helheten. Investeringar för ett rikare liv Under 2010 startade vi en social investeringsfond. Fonden har fått mycket uppmärksamhet och även beröm nationellt. Fonden är ett sätt att komma till rätta med orättvisa skillnader redan på ett tidigt stadium. Forskare är kopplade till fonden för att insatserna ska vara vetenskapligt belagda. Överskottet i kommunens budget gör att vi kan lägga lite mer pengar till den sociala investeringsfonden. Lite mer pengar för att kunna ge fler människor möjlighet till en bra skolgång och till ett rikt liv. Överskottet ger oss också möjlighet att ytterligare förstärka rollen som logistikcentrum, göra förstärkningar inom kulturområdet samt göra en extra avsättning till framtida pensioner I ett läge då det kommunala bokslutet pekar på stora plus kan det vara enkelt att slå sig för bröstet och kanske till och med luta sig tillbaka och vara nöjd. Men det finns många och stora utmaningar framför oss. Vi vet dessutom att skolresultaten, även om skillnaderna minskar är sämre än rikssnittet och att hälsan i Norrköping är sämre än övriga länet. Vi har en hög andel i försörjningsstöd och tyvärr ser vi att andelen barnfamiljer i försörjningsstöd ökar liksom att tiden som hus hållen är beroende av försörjningsstöd ökar. Verkligheten och dess orättvisor kräver politisk handling och politiska beslut. Nu läggs 2010 till handlingarna och 2011 har redan börjat. Utmaningar ska hanteras och orättvisor ska bekämpas - i år som alla andra år. Ett plus i bokslutet för 2010 ger oss goda förutsättningar för Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande FOTO: HENRIK WITT

8 8 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 75 miljoner i merkostnader för ett snörikt 2010 De två senaste vintrarna har varit mycket snörika. Det har inneburit att budgeten för vinterväghållningen för gator och vägar inklusive vinterskador överskridits med totalt 48 miljoner kronor. De extrema vintrarna har också medfört att stora ekonomiska resurser har förbrukats för snöröjning av kommunens fastigheter samt säkerhetsarbetet med snöskottning av tak och borttagning av is tappar. Ett stort antal av kommunens fastigheter har drabbats av omfattande vattenskador i form av läckage och fasadskador som inte täcks av försäkringar. Skottning av tak har genomförts på cirka 175 byggnader och som mest var det cirka 100 personer engagerade i arbetet. Totalt har budgeten för kommunens fastigheter överskridits med 27 miljoner kronor på grund av de snörika vintrarna. Måluppfyllelse i verksamheten Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige i budgeten fastställa både finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella mål har uppfyllts. Av de 20 verksamhetsmål som fullmäktige fastställde i 2010 års budget är det fyra mål som inte har uppfyllts. Övriga 16 mål har helt eller delvis uppfyllts. Mer om detta kan läsas om god ekonomisk hushållning på nästa uppslag. Kommunens ekonomiska resultat Trots stora merkostnader för extremvintrar lyckades kommunen uppnå alla uppsatta finansiella mål och ett bra ekonomiskt resultat på plus 179 miljoner kronor. I resultatet ingår även avsättning för framtida flygplatsverksamhet med 78 miljoner kronor. Vid avstämning av kommunens resultat mot det lagstadgade balanskravet avräknas vissa poster bland annat realisationsvinster, avsättningar till pensioner och satsningen på flygplatsverksamhen. Efter det blir kommunens resultat plus 171 miljoner kronor. Se särskild balanskravsutredning på sidan 63. Kommunens ekonomiska resultat mnkr Överskott netto vid fastighetsförsäljning 21 Pensionsfond 17 Finans 9 Avgiftskollektivet 18 Verksamheterna -9 Skatteintäkter och utjämning m.m. 71 Budget till framtida pensioner 30 Budget för medfinansiering investeringar 59 Po-pålägg, personalförsäkringar 41 Flygplatsverksamhet -78 Summa 179

9 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse 9 FOTO: MOSTPHOTOS.COM/NIMRA Bolagskoncernens ekonomiska resultat Koncernen redovisar före bokslutsdispositioner och skatt ett positivt resultat på 73 miljoner kronor. Dotterbolagen redovisar tillsammans ett positivt resultat på 118 miljoner kronor. Resultatet kan översiktligt presenteras i tabellen. Trots ett besvärligt samhällsekonomiskt läge har koncernens dotterbolag totalt uppnått ett bra resultat. Dotterbolagen har levererat 26 miljoner kronor i koncernbidrag till moderbolaget Norrköpings Rådhus AB. På bolagsstämman i april 2011 kommer Norrköpings Hamn och Stuveri AB att lämna 43 miljoner kronor i aktieutdelning. Bolagskoncernens ekonomiska resultat mnkr Hyresbostäder i Norrköping AB 66 Norrköpings Hamn och Stuveri AB 17 Norrköping Vatten AB 9 Etablering Norrköping AB 2 Norrköpings Rådhus AB exklusive koncernbidrag -19 Avskrivning övervärden -21 Bokslutsdisposition Norrköping Vatten -5 Övriga dotterbolag 24 Summa 73

10 10 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 God ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning för kommunen Hösten 2004 antog regeringen en del förändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning som syftar till god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Förändringarna har tillämpats från och med budgetåret Av lagen framgår bland annat att kommunfullmäktige i budgeten ska fastställa finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning och för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen redovisas med dessa symboler Målet uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Finansiella mål Kommunfullmäktige har formulerat tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Egenfinansiering tillgångar MÅL: Att på sikt uppnå en egenfinansiering av kommunens investeringar. Kommunen måste då årligen avsätta ett överskott i driftresultatet som motsvarar skillnaden mellan investeringsnivån och gjorda avskrivningar i driftsredovisningen. För 2010 var målet att avsätta 59 mnkr som överskott i driftresultatet. Målet är uppnått. Avsättning för pensioner MÅL: Att sätta av överskott för att säkra framtida pensionsutbetalningar. Pensionsrättigheter intjänade före 1998 är inte finansierade. För att finansiera framtida pensionsutbetalningar har likvida medel avsatts i en pensionsfond. Pensionsfondens resultat 16,7 mnkr samt det budgeterade överskottet på 30 mnkr för 2010 markeras i pensionsreserven inom eget kapital för att möta framtida utbetalningar. För att stärka pensionsreserven markeras ytterligare 10 mnkr utöver det finansiella målet för Balanskrav Mål: Att under år med bra tillväxt på kommunsektorns skatteunderlag sätta av överskott som balanserat resultat inom det egna kapitalet för användning vid sämre tider. Verksamhetsmål Här följer en redovisning av de verksamhetsmål kommunfullmäktige valt att fokusera på under Arbete åt alla och ett växande näringsliv MÅL: Ett brett utbud av kultur och idrott bidrar till Norrköpings attraktivitet. Målet är uppfyllt bland annat genom följande händelser; Stadium Arena, Nya Idrottsparken, Norrköpings skatepark och City Gross Arena är exempel på nya arenor som breddar idrottsutbudet. IFK Norrköpings avancemang till allsvenskan och Norrköping Dolphins dubbla SMguld bidrar till ökad attraktivitet. Norrköpings konstmuseum och Stadsmuseet redovisade besök. Stadsbiblioteket fick utmärkelsen The Digital Cultural Institution of the Year och en ny bokbuss inköptes under året. Den 25:e upplagan av kulturnatten lockade fler arrangörer och besökare än någonsin tidigare. Kulturhusets nya lokaler har erbjudit fler besökare ett större utbud av aktiviteter. Landets första sandskulpturfestival arrangerades i Sandviken. Ackumulerat finns 261 mnkr som balanserat resultat inom eget kapital.

11 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 11 MÅL: Branschbredden bland Norrköpings företag ska fortsätta att öka. Den senaste branschstatistiken (från mars 2011) gäller år Enligt SCB hade då antalet branscher minskat något, från 468 branscher 2008 till 462 branscher MÅL: Sysselsättningen ska öka, inte minst i de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet öppet arbetslösa var personer (16-64 år) i december 2010, jämfört med personer i december Av dessa var i december personer långtidsarbetslösa, jämfört med personer i december MÅL: Näringslivsklimatet ska mätbart förbättras. Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige presenteras först i maj. I enkätresultaten som presenterades i februari 2011 har andelen positiva svar (bra-utmärkt) på vissa enskilda frågor minskat något, men minskningen av andelen positiva svar på frågan om sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen är mycket liten (51 procent 2009 jämfört med 49 procent 2010). Denna enskilda fråga väger lika tungt som alla övriga när den totala rankingen görs. Då vägs också aktuell statistik in, vilket i skrivande stund gör det svårt att sia om hur Norrköpings totala lokala näringslivsklimat rankas i förhållande till övriga 289 kommuner. Välfärd för alla MÅL: Brukarna inom vård- och omsorgsverksamheten ska uppleva ökad delaktighet och inflytande över sin situation. Vård- och omsorgsnämnden har sedan flera år verksamhetsmål som rör brukares delaktighet och inflytande. Även i servicedeklarationen garanterar vård- och omsorgsnämnden den enskilde delaktighet och inflytande över hur det beviljade stödet ska utformas. Målen följs upp på flera sätt och utifrån de olika uppföljningarna har vård- och omsorgskontoret två gånger per år gjort en nulägesanalys i samband med delårsrapport och bokslut. Sammanfattning och analys av årets redovisning visar att: många brukare tycker att : de har haft möjlighet att framföra egna önskemål i samband med ansökan om insatser personalen på utförarenheten tar hänsyn till deras åsikter och önskemål de som har hemtjänst eller bor i äldreboende i Norrköping ger inflytandefrågorna högre betyg i 2010 års nationella brukarundersökning än i den förra brukarundersökningen från 2008 kontaktmannaskap är ett etablerat arbetssätt på samtliga enheter det finns ett antal mycket bra personliga planer som kan användas som goda exempel i verksamheten arbetet med att använda de personliga planerna i vardagen så att de bidrar till ett ökat inflytande för brukaren behöver fortsätta utvecklas Vård- och omsorgsnämndens bedömning är att verksamhetsmålet delvis är uppfyllt. MÅL: Andelen barn som lämnar grundskolan med godkända betyg ska öka och skillnaderna i resultat mellan skolorna ska minska. Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen var 72,6 procent under 2010 jämfört med 73,9 procent 2009 enligt Skolverkets statistik. Av de elever som lämnade grundskolans årskurs 9 i de kommunala skolorna våren 2010 blev 85,5 procent behöriga till nationellt program på gymnasiet, det vill säga hade betyget godkänd i ämnena svenska, matematik och engelska. De interkulturella klasserna är inräknade i resultatet. Resultatet ligger 2,7 procentenheter under snittet för rikets kommunala skolor. Det är för Norrköpings del en förbättring med 2,1 procentenheter sedan Efter sommarskola då ytterligare 50 elever blev behöriga ökade behörigheten med cirka 3 procentenheter. För samtliga skolor i Norrköpings kommun blev 87,0 procent behöriga till nationellt program medan siffran för riket var 88,2 procent. Cirka 91 procent av eleverna i kommunens alla skolor blev behöriga till nationellt program efter sommarskolan vilket är detsamma som för Med analysverktyget SALSA kan kommuners och skolors samlade betygsresultat bedömas i ett riksperspektiv. Betygsresultat presenteras när hänsyn tagits till tre bakgrundsvariabler, andel pojkar, andel elever med utländsk bakgrund och

12 12 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 God ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse föräldrars utbildningsnivå. Denna statistiska modell ska användas för att följa skolor över tid, inte för att rangordna skolor. Utfall i Norrköpings skolor jämfört med förväntat resultat enligt SALSA-modellen redovisas i nedanstående diagram. Andel elever som uppnått målen i Norrköpings kommun, läsår Borgsmoskolan Djäkneparkskolan Ektorpskolan Enebyskolan H Hagaskolan Hagebyskolan Hultsdalskolan Jönsbergska Idrottsskolan Kunskapsskolan Norrköping Mosstorpsskolan Navestadsskolan Prolympia, Norrköping Råsslaskolan Victoriaskolan Vikbolandsskolan Vittra vid Röda stan Fem av de kommunala skolorna och samtliga fristående skolorna når ett bättre resultat än förväntat enligt SALSA. Sju av de kommunala skolorna når ett sämre resultat. Föregående år var det sju kommunala skolor som uppnådde ett bättre resultat än förväntat och sex kommunala skolor som hade ett sämre resultat. Skillnaderna i resultat mellan det högsta och lägsta värdet för de olika skolorna har minskat 2010 i jämförelse med MÅL: Förbättra stödet till elever i behov av särskilt stöd. Så snart behov av extra stöd uppmärksammas ska ett fungerande åtgärdsprogram tas fram. Brister rörande åtgärdsprogram har åtgärdats men behöver ytterligare förtydligas vad beträffar innehåll och genomförande. Skolverkets allmänna råd för arbetet åtgärdsprogram har implementerats i förskola och skola. Interaktiva blanketter som ska användas i Norrköping för utredning av behov och för åtgärdsprogram är klart. Stödmaterial finns till skolornas förfogande MÅL: Möjlighet till utbildning och egen försörjning för alla breddas. Samtliga mål i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdragsplan för 2010 bidrar till att uppfylla detta mål. Mål kopplade till utbildning är delvis uppfyllda då 92 procent av de avslutade kurserna på grundläggande nivå nått lägst betyget godkänt (målet 85 procent). För den gymnasiala nivån är motsvarande siffra 82 procent. Målen kopplade till att fler ska klara en egen försörjning har däremot inte uppnåtts. Antalet barnfamiljer har ökat, den genomsnittliga tiden hushållen är beroende av ekonomiskt stöd har ökat och andelen hushåll som efter avslutad flyktingintroduktion inte klarar en egen försörjning har ökat i jämförelse med Däremot klarar fler ungdomshushåll sin egen försörjning och andelen ungdomshushåll av det totala antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat. MÅL: Fortsatt utveckling av Campus Norrköping ger fler möjlighet till högre studier. I gymnasienämndens uppdragsplan handlar ett av de mätbara målen om att andelen elever som inom tre år efter avslutad utbildning går vidare till studier vid universitet och högskola ska öka och dessutom vara högre än genomsnittet för jämförelsegruppen större städer. Det gäller universitets- och högskolestudier generellt inte bara studier vid Campus Norrköping. Andelen elever som påbörjar högskolestudier inom tre år efter fullföljd utbildning har ökat både i kommunen och i jämförelsegruppen. Siffran för 2010 är 43 procent respektive 45 procent. De elever som avses är de som avslutade gymnasieutbildningen (Skolverket). Olika former av samverkan genomförs mellan gymnasieskolorna och Campus Norrköping. Det handlar om bland annat elevbesök, studenter fungerar som mentorer samt gymnasielärare möter universitetslärare. Elever i årskurs 8 erbjuds delta i sommarskola anordnad av Tekniska högskolan, Linköpings universitet, för att genomföra laborationer och experiment i naturvetenskap och teknik. Under 2010 anordnades sommarskolan av Ebersteinska gymnasiet och Hagagymnasiet. Samverkansinsatserna syftar till att flera får kontakt med Campus Norrköping och universitetet och på så sätt ökar intresset för universitets- och högskolestudier.

13 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 13 Omställningen till det gröna folkhemmet MÅL: Möjligheterna att säkert kunna gå eller cykla till arbete eller fritid ska fortsätta att förbättras. Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt mot detta mål. Under 2010 har exempelvis trafik säkerhetsåtgärder på Södra promenaden vid Vasaparken, Repslagaregatan vid Styrmansgatan med flera utförts. Trafiksäkerhetsåtgärder är även påbörjade vid Hagebygatan och kommer att slutföras i vår. Ett tidigare utfört lyckosamt försök med sopsaltstråk på prioriterade cykelbanor har nu införts i samtliga driftområden vilket också förbättrar möjligheterna. MÅL: Den totala mängden avfall ska inte längre öka. Att minska avfallsmängderna är något som berör hela kommunen och samhället i stort avfallsmängderna styrs av vårt konsumtionsmönster som i sin tur påverkas av marknadskrafterna. Vi kan ännu inte se någon trend att avfallsmängderna i samhället minskar. Frågan hanteras i den kommunala avfallsplanen och det tekniska kontoret framförallt kan göra är att förse invånarna med kunskap och förutsättningar att hantera sitt avfall och återvinningsmaterial på rätt sätt. Genom att öka utsorteringen av material till återvinning och återbruk försöker vi minimera avfallsmängderna. Detta gör vi genom att: i renhållningstaxan premiera små avfallsmängder, hålla en god service vid våra returpunkter, öka möjligheterna att lämna material till återanvändning vid returpunkterna, hjälpa Förpackningsinsamlingen AB att etablera fler återvinningsstationer för förpackningar och tidningar samt utreda kommunens möjligheter att erbjuda fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar, informera om hur avfall ska sorteras och om avfallshanteringens miljöeffekter. MÅL: Fler områden med känslig natur ska skyddas som naturreservat. Under året har Rödgölens naturreservat invigts. Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt med frågan och ett av de områden som nu förbereds är Marmor brottet i Kolmården. Ett annat är Koppar holmarna. MÅL: Fler ska välja att åka med kollektivtrafiken vid resor till och från citykärnan. För att öka resandet till och från citykärnan har tidtabellen för vissa linjer uppdaterats för att bättre passa in på pendeltågets tider. Exempel på det är linje 484 där justeringen innebär kortare väntetid på Kimstad station och resultatet blir smidigare resväg till citykärnan. Spårvägsutbyggnaden till Trumpetaregatan invigdes 21 oktober och nästa etapp är igång. Redan nu kan konstateras att vi har en resandeökning på cirka 10 procent mellan Hageby-Ljurainnerstaden. Det har byggts en pendlarparkering med cirka 35 parkeringsplatser vid Trumpetaregatan i samband med spårvägsutbyggnaden till Ringdansen. Kvällstrafiken på fredagar och lördagar har utökats i tätorten vilket bidrar till att fler använder kollektivtrafiken till och från citykärnan efter fritidsaktiviteter. Möjligheterna för en pendeltågsstation i Åby, för att göra det lättare och snabbare för våra medborgare norr om stadskärnan att åka kollektivt till citykärnan, ses över. Programmet har godkänts av stadsplaneringsnämnden och läget är identifierat. Nu ser Trafikverket över kapaciteten på stambanan som är en förutsättning för pendeltågsstationen. Införande av stomlinje på Arkösundsvägen utreds för att kunna erbjuda bättre trafik med kortare restider för våra medborgare från Vikbolandet till citykärnan. Det planeras även pendlarparkeringar för bil och cykel vid strategiska hållplatser.

14 14 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 God ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse Integration MÅL: Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt Svenska för invandrare (sfi), förberedelseklasser samt arbetsmarknadsinsatser. Under rubriken Ambitioner och utvecklingsområden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdragsplan 2010 finns tre punkter som bidrar till detta mål. Dessa är: För att få ut flyktingar på arbetsmarknaden krävs ett omfattande arbete med att kartlägga och bedöma tidigare yrkeserfarenhet och att vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som kompletterar individens tidigare utbildning och erfarenhet. Ett tydligt fokus ska vara hur den enskilde kan komma i arbete. Under 2010 ska en organisation för validering och bedömning av yrkeskunskaper skapas. Särskilt fokus ska läggas på att personer som deltar i flyktingintroduktion får möjlighet att använda de yrkeskunskaper de har med sig. Yrkes-sfi ska under året utvecklas och en ambition är att göra tydligare kopplingar mot reguljär yrkesutbildning. Verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning har arbetat med detta under I verksamhetsplanerna för 2010 redovisas vilka aktiviteter som har bedrivits under respektive punkt. Under året har 41 procent av de sfi-studerande haft någon form av yrkesinriktning i sina studier vilket innebär att målet om 40 procent uppnåtts. MÅL: Samverkan ska ske med de statliga myndigheter som berörs av det lokala utvecklingsavtalet med inriktning på Ringdansen och Klockaretorpet. Det lokala utvecklingsavtalet omfattar bara Klockaretorpet. Arbetet med avtalet slutrapporterades. Integrations- och jämställdhetsdepartementet som tidigare hanterat avtalen lades ner efter valet. För att inte rasera de lokala strukturer som byggdes upp ger regeringen kommunerna möjlighet att skriva avtal för Det av Europeiska socialfonden, ESF, stödda projektet Tänk Om inkluderar både Ringdansen och Klockaretorpet. Detta projekt är ett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan och olika verksamheter inom kommunen. Projektet varar till och med mars MÅL: Alla nämnder ska, i samverkan, medverka till att utanförskapet inte växer. Här ges exempel på arbete som utförs av de olika kommunala verksamheterna för att uppfylla ovanstående mål. Utförligare redovisning finns i varje kontors kvalitetsredovisning. Arbete för att förbättra mångfalden på den egna arbetsplatsen. Bemöta kunder under lika förutsättningar oavsett kulturell bakgrund. Samverkan med andra förvaltningar och föreningar kring frågor som rör utanförskap och integration. Särskilt stöd till invandrargrupper som vill engagera sig i föreningslivet. Särskilt fokus ska läggas på att ungdomar klarar sin egen försörjning. Minst 85 procent av avslutade kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska ha lägst betyget godkänt. Biblioteket är en lättillgänglig, välbesökt och uppskattad resurs för alla Norrköpingsbor. Stadsutveckling Ljura, Hageby och Navestad. En attraktiv miljö med goda möjligheter att förflytta sig. Arbete för att göra vandringsstråk och utflyktsmål mer tillgängliga. Anpassade fordon inom kollektivtrafiken så att de kan användas av alla. Av hushållen som avslutar flyktingintroduktionen ska andelen som har behov av ekonomiskt bistånd minska. Barnfamiljer ska i större utsträckning klara egenförsörjning. Ombyggnad av Vasaparken så att hela lekmiljön blivit tillgänglig för barn med olika funktionsnedsättningar. Avfallsinformation på många olika språk och en källsorteringsguide på lätt svenska.

15 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 15 Kommunen som god arbetsgivare MÅL: Vid alla rekryteringar ska kommunen ha ett tillräckligt antal kompetenta sökande av båda könen med olika bakgrund och erfarenhet, som vill arbeta i Norrköpings kommun. Fortfarande har rekryteringbasen till flera av kommunens tjänster en ojämn fördelning av sökanden, både utifrån kön och med olika bakgrund. MÅL: Fler chefer ska rekryteras med utländsk bakgrund för bättre mångfald. Fortfarande rekryteras få chefer med utländsk bakgrund. Genom metoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställs att diskriminering undviks. MÅL: Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner ska minska. Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellöner var i december kronor, år 2009 var skillnaden 29 kronor. Den ökade skillnaden mot föregående år beror på att räddningstjänstens verksamhet inte längre tillhör Norrköpings kommun. MÅL: Andelen fasta anställningar ska öka på bekostnad av osäkra timanställningar. Antalet tillsvidareanställda har minskat under året och antalet anställda med timlön har ökat. Ökningen kan ses som en direkt konsekvens av det anställningsstopp som gällt under större delen av 2010.

16 16 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Årets verksamhet I Kommunen Förvaltningsberättelse Årets verksamhet i kommunen Folkmängden i Norrköping Antal november År Norrköping en kommun i utveckling Norrköping är en kommun i utveckling. Det står klart när man blickar tillbaka på året som gick. Vid en granskning av sifforna bakom Norrköpings kommuns årsredovisning kan man konstatera att 2010 var ett år då mycket hände och då det planerades för ännu mer. För första gången i Norrköpings historia gick folkmängden förbi strecket. Prognosen är att antalet Norrköpingsbor kommer att öka allt snabbare i framtiden. Att vi nu har blivit över Norrköpingsbor beror i huvudsak på två faktorer: Ett positivt födelsenetto. Det innebär att antalet födda under året var fler än de Norrköpingsbor som gick bort. Ett positivt flyttnetto. Det innebär att antalet personer som flyttat in till Norrköpings kommun har varit fler än de som flyttat härifrån. Allt fler invånare kräver också att bostadsmarknaden följer med. Och det planeras för flera stora husbyggen i de centrala delarna av Norrköping. Intentionerna att arbeta med förtätning av staden handlar inte bara om att bygga på de tomma ytorna i innerstaden. Att knyta ihop olika stadsdelar med varandra och att bättre utnyttja kommunens mark är också en typ av förtätning. Transporter till och från hem, arbete och skolor är också viktigt när staden växer. Under 2010 invigdes den nya spårvägssträckningen ut till Hageby och planeringen för nästa etapp ut till Navestad var redan långt gången under förra året. Utomhusmiljön fick också ett uppsving under Bland annat i Hageby där spårvägens ändhållplats vävdes ihop med huvudentrén till Hageby centrum i en torgliknande utformning. En av Norrköpings stora centrala parker, Vasaparken, fick också under 2010 en total uppfräschning av lekytorna. Upplevelserna i Norrköping 2010 visste nästan inga gränser. Den årliga Kulturnatten satte rekord i evenemang och besökare. Andra stora evenemang var Handbolls-VM och SVT:s populära program Dansbandskampen där Upplev Norrköping varit drivande för att få hit de stora arrangemangen. Norrköpings kommun avslutade ett år 2010 i ekonomisk balans. Det blev till och med ett överskott på 179 miljoner kronor. Pengar som bland annat ska sättas in i den sociala investeringsfonden som kommunen beslöt införa under förra året.

17 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse Årets verksamhet I Kommunen 17 Politisk verksamhet 1,1 % Infrastruktur, skydd m.m. 6,2 % Fritid och kultur 5,5 % Pedagogisk verksamhet 41,9 % Vård och omsorg 40,2 % Särskilt riktade insatser 0,9 % Affärsverksamhet 4,2 % Hit gick skattepengarna Norrköpings kommuns verksamheter omsätter drygt sju miljarder kronor. Efter avdrag för verksamheternas egna intäkter uppgick nettokostnaden till kronor för år En herrans massa pengar kan tyckas. Men ställd mot all den verksamhet som en kommun av Norrköpings storlek bedriver, är siffran mer förståelig. Hur fördelades då pengarna? Den absolut största kostnadsbiten för Norrköpings kommun är den pedagogiska verksamheten. Skolor, barnomsorg och utbildning kostade förra året sammanlagt drygt 2,4 miljarder, vilket alltså utgör 41,9 procent av Norrköpings kommuns netto kostnader. På andra plats, med en nettokostnad på 2,3 miljarder kommer vård och omsorg, som bland annat har hand om äldreomsorgen, institutionsvård och verksamheter för kommuninvånare med funktionsnedsättningar. Pedagogisk verksamhet tillsammans med stöd och omsorg omfattar alltså 82 procent av kommunens nettokostnader. Arbetsmarknads- och vuxenutbildning ökade sina kostnader under förra året. Detta förklaras till viss del av ökade kostnader för försörjningsstöd. Antalet hushåll med beslut om försörjningsstöd ökade med 300 hushåll under 2010, jämfört med året innan. Total nettokostnad för arbetsmarknadsoch utbildningsnämnden blev 414 miljoner kronor. Tekniska nämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden, stadsplaneringsnämnden och kollektivtrafiknämnden gjorde under år 2010 av med sammanlagt 560 miljoner kronor. Både tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden gick över de budgeterade kostnaderna. Underskottet kan i sin helhet förklaras av den snörika vintern. Kultur- och fritidsverksamhetens nettokostnad för 2010 stannade på 199 miljoner kronor. Exakt vad som budgeterats. Utöver detta kostade Norrköpings symfoniorkester drygt 37 miljoner kronor.

18 18 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Årets verksamhet I Kommunen Förvaltningsberättelse Utbildning Under 2010 flaggades det för flera nya lagar och förordningar inom utbildningsväsendet. Riksdagens fattade beslut om en ny läroplan för gymnasieskolan och även för grund- och förskola. Något som i högsta grad påverkat kommunens arbete med utbildningssystemet. Skola 2011 Satsningen på Skola 2011 har startat. I syfte att implementera de nya lagar och förordningar som kommer att gälla i förskola och skola från hösten 2011 är två processledare utsedda. Under ledning av verksamhetsledningen ska de tillsammans med rektorer och förskolechefer samt utsedda nyckelpersoner, cirka 220 personer, ansvara för att involvera samtlig berörd pedagogisk personal inom förskola och skola. Utbildningsinsatser för chefer och nyckelpersoner har genomförts under senare delen av året. Gymnasiereformen, GY 2011 Nationella beslut om den kommande gymnasieskolans form och innehåll har fastställts. Ett omfattande arbete med programstruktur och ämnesplaner har genomförts. Gymnasienämnden har fattat beslut om den kommunala gymnasieskolans kommande struktur och organisation, framförallt avseende nationella program. Fristående gymnasieskolor som har verksamhet i Norrköping har fått sina tillstånd överförda till den nya strukturen av Skolinspektionen. Nytt resursfördelningssystem Det finns nu beslut om ett nytt resursfördelningssystem som införs under Resurser ska fördelas på ett tydligt och transparent sätt så att rektor och förskolechef tidigt ska veta vilka resurser det finns att förfoga över. Barn och elever med de största behoven ska få de största resurserna och likvärdiga förutsättningar ska tillförsäkras alla enheter i kommunen. Första typförskolan invigd Kommunens första typförskola, Solstenen, började byggas i Rambodal under 2009 och höstterminen 2010 invigdes den. Lokalerna är anpassade efter pedagogiska förutsättningar, och kan enkelt anpassas för grundskoleundervisning i ett läge där det behövs, exempelvis vid en kraftig ökning av antalet barn i grundskoleålder. Förskolan är energisnål och byggd i material som är underhållsfria. Under hösten 2010 påbörjades bygget av en liknande förskola i Krokek. Modellområde Norrköpings kommun är en av 14 kommuner och landsting som deltar i projektet Modell områden psykisk hälsa barn och unga. Kommunen och Landstinget i Östergötland utgör ett modellområde. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting med mål att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med helhet barn, unga och deras närstående ska få den hjälp de behöver, när de behöver det. En viktig del är att ta fram fungerade metoder för samverkan mellan olika myndigheter, utifrån de lokala förutsättningarna. I samverkansarbetet i Norrköping ingår: förvaltningschefer, närpolischef, chef psykiatrin och primärvårdschef. Fokus på fortsatt arbete är: skolnärvaro, barn till föräldrar i behov av särskilt stöd samt dygnsplacerade barn och unga. Naturvetenskap och teknik i och utanför skolan I syfte att främja och stimulera förståelse för naturvetenskap och teknik samt för att stimulera barn och ungas nyfikenhet i förskola och skolan bedrivs ett utvecklingsarbete i Norrköping. Platsbaserat lärande är ett komplement till den teoretiska undervisningen inne i klassrummet. Lärandet appliceras på andra platser för att uppleva det med kroppen och alla sinnen, till exempel skolgården, vid vatten eller i skogen. Satsningen på just naturvetenskap och teknik fortsatte under 2010 genom att kommunen ansökte och fick medlemskap i NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla.

19 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse Årets verksamhet I Kommunen 19 FOTO: JÖRGEN CARDELL Elever i förskoleklass och grundskola Norrköpingselever i gymnasieskola Elever i fristående skolor Antal elever Elever i kommunala skolor Totalt fanns det elever i skolorna i Norrköpings kommun under 2010, år 2009 var antalet År 2010 gick 14,2 procent i de nio fristående grundskolorna Antal elever Elever i fristående skolor Elever i kommunala gymnasieskolor Under 2010 fanns i medel tal Norrköpings elever i gymnasieutbildning, en minskning med 90 elever jämfört med Av dessa fanns 38,3 procent i en annan skola än Norrköpings kommuns gymnasieskolor, år 2009 var det 35,7 procent. Elever i andra kommuner och i landstingets naturbruksutbildning Förskolan Örtagården arbetar kreativt för att förbättra barnens förståelse för matematik. FOTO: ULF MOSSBERG Typförskolan Solstenen en av Sveriges modernaste förskolor. FOTO: DANIEL LINDBLAD

20 20 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Årets verksamhet I Kommunen Förvaltningsberättelse Vård och omsorg När resten av landet visade att siffrorna på antalet vräkningar och vräkningar av barnfamiljer ökade, gick Norrköpings kommun mot strömmen. I ett samarbete mellan kommunen och externa myndigheter, lyckades man trycka ner antalet bostadsvräkningar till en nationellt väldigt låg nivå. Dessutom fortsätter antalet vräkningar att minska. Färre vräkningar än landet i övrigt I Norrköping har det vräkningsförebyggande arbetet gett resultat. Under flera år har Bostadssamordningen tillsammans med fastighetsägare, externa myndigheter och interna verksamheter arbetat för att antalet vräkningar ska minska. Så sker nu i Norrköping, det totala antalet vräkningar minskar. Även antalet vräkningar där barn är inblandade minskar. Detta går emot den nationella trenden som är att vräkningar ökar. Goda betyg Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gör allt mer omfattande öppna jämförelser av offentlig verksamhet och i år har de för första gången sammanställt rapporten Öppna jämförelser 2010 vård och omsorg om äldre. Inom flera indikatorer finns Norrköping med i topp och ligger över riksgenomsnittet. Resultatet i öppna jämförelser som är hämtat från Socialstyrelsens brukarundersökning 2010 visar att brukarna är mer nöjda inom särskilt boende än inom hemtjänst när det gäller omdömet som helhet, maten, aktiviteter och social samvaro. Fallolyckorna i Norrköping minskar Ett pågående arbete med att förbättra skaderegistrering och skadeförebyggande insatser sker i samverkan mellan räddningstjänsten, kommunen och landstinget. Detta har gett resultat. Medan riksgenomsnittet av fallolyckor är oförändrat eller till och med ökande har de minskat kraftigt i Norrköpings kommun. Förbättringen har bidragit till att de årliga samhällskostnaderna för fallolyckor har minskat med åtminstone 15 miljoner, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Vårdkedja för kvinnor Nu finns det en sammanhållen vårdkedja för kvinnor som utsatts för våld och ibland har missbruksproblem. Den sista delen i kedjan är det skyddade boendet för kvinnor och barn som Kvinnojouren nu lämnat över till kommunen. Detta tillsammans med öppna gruppverksamheter, boendet Elsa och behandlingshemmet Ellen innebär att kvinnor och barns utsatta situation har stärkts. Ensamkommande flyktingbarn Under en mycket kort tid byggdes en helt ny verksamhet upp för ensamkommande flyktingbarn, Bråvalla. Ny personal anställdes, lokaler iordningställdes och kommunen var redo att ta emot en grupp barn som många gånger farit illa på sin väg hit. På ankomstboendet Bråvalla har under året cirka 50 barn och ungdomar varit placerade. Familjer får stöd i hemmet Ett år har det tagit att bli certifierade behandlare i de två IHF-teamen som finns. Intensivt Hemmabaserat Familjearbete är en metod som ger hela familjen stöd och hjälp där det finns en ungdom som behöver mer insatser än vanligt. IHF-teamen är nåbara dygnet runt och uppföljning av arbetet sker ständigt tillsammans familjen. Certifieringen innebär att Norrköpings kommun nu kan utbilda och handleda andra som vill arbeta med metoden.

21 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse Årets verksamhet I Kommunen 21 FOTO: SETAREH YUSIFI Kommunen får goda betyg i Öppna jämförelser 2010 vård och omsorg om äldre. FOTO: FREDRIK SCHLYTER Fixartjänsten kan vara en av anledningarna till att antalet fallolyckor miskat i Norrköpings kommun. Med fixartjänsten kan du som är över 67 år få hjälp med vissa saker som du inte kan göra själv, som till exempel att byta glödlampa eller hänga upp gardiner. Fixartjänsten informerar även om hur du kan undvika fallolyckor. FOTO: SETAREH YUSIFI

22 22 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Årets verksamhet I Kommunen Förvaltningsberättelse Kultur och fritid Kulturen och idrotten är en viktig del i Norrköpings identitet och varumärke och bidrar naturligtvis till ökad attraktivitet. Såväl kulturåret som sportåret 2010 bjöd på nationella höjdpunkter på elitnivå. IFK Norrköping avancerade till allsvenskan och Norrköping Dolphins tog dubbla SM-guld. SON spelade i Wien och konstmuseets utställning om konstnärinnan Randi Fisher uppmärksammades stort av riksmedia. Stadsbiblioteket årets digitala bibliotek Norrköpings stadsbibliotek blev utsett till årets digitala bibliotek The Digital Cultural Institution of the Year, av Axiell. Priset fick stadsbiblioteket för sitt framgångsrika arbete med att skapa Salongen en komplett webbplats som speglar hela bibliotekets verksamhet och uppdrag på ett mycket pedagogiskt och tilltalande sätt. Den 7 januari invigdes Norrköpings nyaste bibliotek i form av en ny bokbuss. Kulturnatten firade 25 år Årets kulturnatt firade 25-årsjubileum och bjöd på både fler arrangörer och besökare än någonsin tidigare. En av programpunkterna under Kulturnatten var det öppna rådhuset som firade sitt 100-årsjubileum. Något som lockade inte mindre än besökare. Så många människor har aldrig någonsin tidigare besökt rådhuset i Norrköping under en och samma dag. Randi Fisher en av 1947 års män på Konstmuseet En av årets strategiskt viktigaste satsningar var utställningen Randi Fisher en av 1947 års män som visades på Konstmuseet. Presentationen är en del av museets strategi att lyfta fram okända kvinnliga konstnärskap som har bäring på samlingarna. Ny forntidsutställning på Stadsmuseet En ny permanent basutställning öppnade på Norrköpings stadsmuseum. Utställningen Sälen grisen och glaspärlorna skildrar Norrköpingstraktens förhistoria. IFK Norrköping sköter Nya Parken IFK Norrköping har under 2010 övertagit ansvaret för drift och underhåll av Nya Parken, även bokning av arenan sköter IFK Norrköping på uppdrag av Norrköpings kommun. Terfel gästade symfoniorkestern I januari fick SON äntligen ge den efterlängtade konserten med en av världens mest efterfrågade operasångare, Bryn Terfel, basbaryton. En konsert som blev möjlig tack vare ett mycket gott samarbete med 400-årsjubilerande Holmen. Vid konserten fick vi även stifta bekantskap med sopranen Elin Rombo, som tidigare varit elev vid Musikgymnasiet De Geer i Norrköping. Konserten blev en fantastisk succé. Gästspel i Wien Den 19 november var det så dags för det efterlängtade gästspelet i anrika Musikverein, Wien. Före konserten höll den kazakiske ambassadören i Wien, Mr Rakhat M. Aliyev, mottagning för 150 ambassadörskollegor och naturligtvis fanns SON:s direktör Peter Waldemarsson och kommundirektör Åsa Byman Falck på plats.

23 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse Årets verksamhet I Kommunen 23 FOTO: BRITA NORDHOLM Nära besökare var nyfikna på kulturnattens aktiviteter i Rådhuset som samtidigt firade sin 100-årsdag. FOTO: SEADA POZDER Stads museets utställning Sälen, grisen och glaspärlorna skildrar Norrköpingstraktens för historia. FOTO: MIGUEL MUNOZ RUBILAR Randi Fisher, Självporträtt, privat ägo. FOTO: LINDA FAGERSTRÖM Norrköpings symfoniorkester gästspelar i Wien. FOTO: JOHNNY JANNESSON Norrköpings fräschaste bokbuss FOTO: AHMET KURT

24 24 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Årets verksamhet I Kommunen Förvaltningsberättelse Boendemiljö och infrastruktur Det rådde något av en byggboom i Norrköping under Flera stora byggprojekt i de centrala delarna av Norrköping inleddes och nya planer togs fram för innerstaden. Spårvägens utbyggnad till Hageby blev klar och har nu börjat trafikeras. Det stora projektarbetet med Ostlänken gick dock i stå under 2010 efter att regeringen meddelat att den inte är prioriterad. Men Trafikverkets utredning om Norrleden blev klar. Nya spårvägsträckan invigdes Årets stora händelse kanske ändå var invigningen av den nya spårvägssträckningen ut till Hageby. Arbetet med den sista delsträckan ut till Ringdansen fortsätter under Den statistik för resandet som hämtats in, tyder på att nya spårvägen redan under 2010 gett ett ökat kollektivtrafikresande på sträckan. Förutom att nya spår lagts har också gamla spår ersatts med nya och en del gamla växlar bytts ut. Av dessa arbeten kan nämnas det arbete som skedde under sommaren vid Hagaskolan, de nya spåren över Saltängsbron samt spåren utanför vagnhallen. Norrleden färdigutredd Under 2010 har Trafikverket slutfört arbetet med vägutredningen för Norrleden där tekniska kontoret varit delaktigt. Den 14 januari 2011 fastställdes vägutredningen och beslut togs om att Lindö kanal ska passeras enligt alternativ Tunnel Väst. Ny plan och bygglag förbereddes Året för bygg och miljökontoret präglades av för beredelser inför nya plan- och bygglagen som träder i kraft 2 maj Medarbetarna inom verksamheten ska i största möjliga mån följa ett bygglovärende från början till slut. Bygglovingenjörerna har därmed ansvar också för bygg anmälan och bygginspektörerna har förutom bygganmälan också ansvar för prövning av bygglov i det aktuella ärendet. Detta har inne burit förändrade arbetsuppgifter för de flesta inom verksamheten. Staden ska förtätas Stadsplaneringsnämndens intention att arbeta med förtätning av staden handlar inte bara om att bygga på de tomma ytorna i innerstaden. Att knyta ihop olika stadsdelar med varandra och att bättre utnyttja kommunens mark är också en typ av förtätning. Bygger vi staden inifrån sparar vi också på värdefull natur- och jordbruksmark i ytterområdena och utnyttjar kollektivtrafiken och den samhällstekniska servicen effektivare. Exempel på planarbete som pågår är kvarteren Spinnrocken, Laxen, Kroken, Mjölnaren och Krogen. Exempel på färdiga detaljplaner som är under genomförande är kvarteren Gubben, Stenhuset, Lyckan, Ruddammen, Pelikanen och Lokatten. Lyckad satsning på bilpool Bilpoolssystemet, där användaren själv bokar på intranätet och hämtar ut sin bil med sitt körkort, togs i drift i april år Bilpoolen har även utökats med fler bilar. En enkätundersökning om användarnöjdhet genomfördes i december. Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet under Organisationer och förbund där Norrköpings kommun är medlemmar har fått möjlighet att nyttja bilpoolen. Biogasanläggning Utrednings- och tillståndsarbetet för att bygga en biogasanläggning som ska behandla utsorterat matavfall har gått vidare under De juridiska förutsättningarna har förändrats och därmed öppnat upp för nya möjliga lokaliseringar och samarbetspartners. Kontakt är etablerad med ett flertal intresserade kommuner och företag.

25 ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 NORRKÖPINGS KOMMUN Förvaltningsberättelse Årets verksamhet I Kommunen 25 Norrköpings första spårvagn Ettan och en modern M06:a sida vid sida vid invigningen av den nya spårvägen. FOTO:LILLEMOR JOHANSSON Att bygga igen luckorna i staden har varit en medveten strategi från kommunen under flera år. Stenhuset är ett av kvarteren som får nytt liv. ILLUSTRATION: SVERIGEHUSET Kommunens bilpool har utvecklats med nya tekniska finesser. Bokning sker via internet och bilen låses upp med streckkoden på körkortet. FOTO:LILLEMOR JOHANSSON Matavfall FOTO: JEPPE GUSTAVSSON

26 26 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 1 Årets verksamhet I Kommunen Förvaltningsberättelse Näringsliv och arbetsmarknad Fler startade nya företag i Norrköping under 2010 och flera av de stora etablerade företagen satsade miljarder på nya verksamheter bland annat Holmen som med det nya Bravikens sågverk. Norrköpings näringslivskontor fokuserade under året på unga företagare och entreprenörer. Bland annat samlade näringslivskontoret ett åttiotal unga företagare till två nätverksträffar under året. Syftet med träffarna har dels varit att öka kontakterna företagarna emellan. Under sommaren genomfördes en satsning på sommarlovsföretag, för att stimulera ungdomar att starta företag. En mötesplats för visualisering Den 27 maj invigdes Norrköpings Visualiseringscenter C, som är en plats för upplevelser, utbildning, forskning och utveckling. Centret är en viktig grund för fortsatt utveckling av medieteknik- och visualiseringsbranschen i Norrköping. Den planerade bearbetningen av företag som har nytta av att finnas nära C och den miljö som växer fram där kan komma att betyda mycket för Norrköpings näringslivsutveckling. Sommarlovsentreprenörer Sommaren 2010 genomfördes en satsning på sommarlovsföretag, för att stimulera ungdomar att starta företag. Satsningen genomfördes av näringslivskontoret och arbetsmarknadskontoret i samverkan med företagarna Linda Falk och Stefan Boman, som arbetar med konceptet UngDrive. Under tre sommarlovsveckor fick 18 gymnasieungdomar hjälp att starta företag under ledning av erfarna men unga coacher. Efter en intensiv inledande kickoff-vecka fick ungdomarna arbeta med sina företag, allt ifrån försäljning av färsk fisk till import av kläder. Utveckla landsbygden I slutet av november 2010 antog kommunfullmäktige ett landbygdsprogram för Norrköpings kommun. Programmet togs fram av en tillfällig landsbygdsberedning. Målet med programmet är att utveckla landsbygden och se möjligheter till att bo, leva och ha verksamhet här. Förenkla helt enkelt Hösten 2010 startade utbildningen Förenkla helt enkelt i både Linköpings och Norrköpings kommun. Utbildningen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket. Den deltagarna är personer inom kommunen som på olika sätt har kontakt med näringslivet. Förenkla helt enkelt handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Omkring nittio personer från kommunerna deltar i utbildningen. Unga entreprenörer Under 2010 har näringslivskontoret fokuserat särskilt på unga entreprenörer och före tagare. Näringslivskontoret har samlat ett åttiotal unga företagare till nätverksträffar under året. Syftet med träffarna har dels varit att öka kontakterna företagarna emellan, så att fler affärsmöjligheter öppnas, dels att öka dialogen mellan kommunen och företagarna. En av träffarna innehöll en paneldebatt mellan företagare och kommunala politiker. Den hölls inom ramen för Vecka 45 den regionala innovationsveckan med nyfikenheten i fokus.

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Norrköpings kommun DEL

ÅRSREDOVISNING 2009 Norrköpings kommun DEL 1 ÅRSREDOVISNING 2009 Norrköpings kommun DEL Årsredovisning 2009 Del 1: Norrköpings kommun Årsredovisningen är framtagen av kommunstyrelsens komtor. Kontorets kontaktpersoner för årsredovisningen är:

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer